diari

DECRET-LLEI 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. [2012/9040]

(DOGV núm. 6873 de 01.10.2012) Ref. Base de dades 009021/2012

DECRET LLEI 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. [2012/9040]
PREÀMBUL

Este decret llei es dicta en desplegament i aplicació dels preceptes inclosos en el títol I i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
Tal com s'expressa en l'exposició de motius del reial decret llei mencionat, l'actual conjuntura econòmica i la necessitat de reduir el dèficit públic sense detriment dels servicis públics essencials, fa necessari millorar l'eficiència de les administracions públiques en l'ús dels recursos públics, a fi de contribuir a la consecució de l'objectiu d'estabilitat pressupostària derivat del marc constitucional i de la Unió Europea.
Des d'esta perspectiva, i en la senda de les mesures que s'estan adoptant durant els últims anys en el si de les distintes administracions territorials, el Govern de la Nació ha adoptat un conjunt de mesures destinades a la racionalització i reducció de les estructures administratives i a la contenció dels gastos de personal que permeten l'increment de la qualitat i productivitat de l'ocupació pública. Es tracta de mesures que han d'adoptar-se de manera conjunta en tot l'Estat, per a poder assegurar la consecució dels mencionats objectius d'austeritat i eficiència en les distintes administracions públiques.
En concret, i als efectes de la Comunitat, el reial decret llei introduïx modificacions substancials en règim retributiu, pensions indemnitzatòries d'alts càrrecs, de seguretat social, vacacions, dies de lliure disposició, jubilació i règim retributiu durant la situació d'incapacitat temporal.

En este marc, el Consell considera necessari i oportú, dictar, quant al seu àmbit competencial estatutàriament reconegut, una norma amb rang de llei que desplegue i adapte les mesures incloses en el reial decret llei esmentat per al conjunt de la Generalitat i les seues institucions, respectant, en tot cas, en el seu desplegament, tant la vocació d'universalitat de les mesures com el caràcter temporal d'alguna d'estes.

Estes circumstàncies, i la necessitat, per a la plena efectivitat de les mesures vinculades directament a la consecució de l'estalvi en el gasto públic, d'ajustar-se als terminis establits pel reial decret llei, constituïxen el fet habilitant de necessitat extraordinària i urgent que l'Estatut exigix en l'article 44 per a l'adopció d'un decret llei.

Per tot això, i a l'empara del que preveuen els articles 44, 49 i 50 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller d'Hisenda i Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia de 28 setembre de 2012,

DECRETE

Article 1. Finalitat i efectes
1. Les mesures incloses en este decret llei es dicten en desplegament i aplicació dels preceptes inclosos en el títol I i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

2. En tot cas, l'aplicació de les mesures adoptades en este decret llei hauran de tindre un impacte equivalent en tota la Generalitat, les seues institucions i el seu sector públic, i és responsabilitat dels distints òrgans competents en matèria de personal, en cada una de les entitats, institucions, i la resta de persones jurídiques afectades, assegurar el compliment de l'esmentada equivalència, sense perjuí de la necessària adequació en l'aplicació de les mesures a la naturalesa, fins, i règim jurídic de cada un dels subjectes jurídics afectats.

Article 2. Pensions indemnitzatòries
1. D'acord amb el que disposa l'article 1 del Reial Decret Llei 20/2012, les pensions indemnitzatòries, prestacions compensatòries, i qualsevol altra percepció econòmica prevista en ocasió del cessament en qualsevol càrrec, lloc o activitat en el sector públic, són incompatibles amb qualsevol retribució amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, dels ens, entitats i empreses, fundacions i consorcis dependents o amb càrrec al de les institucions de la Generalitat o que resulte de l'aplicació d'aranzel, així com amb la percepció de jubilació o retir per drets passius o per qualsevol règim de Seguretat Social públic i obligatori.

2. Estes pensions indemnitzatòries i assimilats, seran igualment incompatibles amb qualsevol retribució que provinga d'una activitat privada, a excepció de les previstes en l'article 10 de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat.

3. Els que cessen en els llocs i tinguen dret a alguna de les prestacions econòmiques a què es referixen els apartats 1 i 2 tindran un termini de 15 dies hàbils, a comptar des que concórrega la incompatibilitat, per a comunicar a la conselleria amb competències en matèria d'hisenda o, si és el cas, a la conselleria competent en matèria de sector públic empresarial, la seua opció entre la percepció d'estes o la retribució de l'activitat pública o privada que estiguen exercint o, si és el cas, percepció de la pensió de jubilació o retir. L'opció per la retribució pública o privada o per la pensió de jubilació o retir, que es formalitzarà per escrit per a la seua adequada constància, implica la renúncia a les pensions indemnitzatòries, prestacions compensatòries i qualsevol altra percepció econòmica prevista en ocasió del cessament.

Article 3. Paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic valencià
1. El personal del sector públic valencià, tal com queda delimitat en l'article 22 de la Llei 10/2011, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2012, veurà reduïdes les seues retribucions en les quanties que corresponga percebre en el mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents a este mes, d'acord amb el que establix l'article 2 del mencionat Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.
2. Les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals equivalents, d'acord amb el que disposa este article, es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguen la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció al que establix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i en els termes i amb l'abast que es determinen en les corresponents lleis de pressupostos.
3. En aquells casos en què no estiga prevista expressament en el seu règim retributiu la percepció de pagues extraordinàries o es perceben més de dos a l'any es reduirà una catorzena part de les retribucions totals anuals exclosos els incentius al rendiment. Esta reducció es prorratejarà entre les nòmines pendents de percebre en este exercici.
4. El que disposen els apartats anteriors no serà aplicable a aquells empleats públics les retribucions dels quals, per jornada completa, exclosos incentius al rendiment, no arriben en còmput anual 1,5 vegades al salari mínim interprofessional establit en el Reial Decret 1888/2011, de 30 de desembre.
5. La reducció retributiva regulada en este article serà també d'aplicació al personal de les fundacions a què es referix l'apartat 3 de l'article 5 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública, al personal dels consorcis amb participació majoritària, directa o indirecta, de l'Administració del Consell o les seues entitats autònomes.


Article 4. Paga extraordinària i addicional o equivalent del mes de desembre de 2012 dels empleats públics al servici de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic
1. D'acord amb el que disposa l'article anterior, el personal funcionari i estatutari, inclòs en els articles 24, 27 i 28, apartats 1 i 8 de la Llei 10/2011, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2012, no percebran en el mes de desembre de 2012 cap quantia en concepte de paga extraordinària ni, si és el cas, en concepte de paga addicional de complement específic o equivalent.

2. El personal laboral inclòs en l'àmbit d'aplicació de l'article 30 de l'esmentada Llei 10/2011, no percebrà les quantitats en concepte de gratificació extraordinària en ocasió de les festes de Nadal o paga extraordinària o equivalent del mes de desembre de 2012. Esta reducció comprendrà la de tots els conceptes retributius que formen part d'esta paga d'acord amb els convenis col·lectius que siguen aplicables.

L'aplicació directa d'esta mesura es realitzarà en la nòmina del mes de desembre de 2012, sense perjuí que puga alterar-se la distribució definitiva de la reducció en els àmbits corresponents per mitjà de la negociació col·lectiva, i podrà, en este cas, acordar-se que esta reducció s'execute de forma prorratejada entre les nòmines pendents de percebre en este exercici a partir de l'entrada en vigor d'este decret llei.

La reducció retributiva prevista en este apartat també serà aplicable, sempre que no tinga la consideració d'alt càrrec, al personal que ocupa llocs de caràcter directiu, al personal laboral d'alta direcció, al personal amb contracte mercantil i al no acollit a conveni col·lectiu de les persones jurídiques a què fa referència l'article 5.2 i 5.3 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.

3. Als empleats públics classificats com a personal eventual a què es referix l'article 29 de la Llei 10/2011, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2012, la reducció retributiva prevista en l'article anterior s'aplica detraient de les seues retribucions anuals un import igual al de la paga extraordinària del mes de desembre. L'esmentada minoració es prorratejarà entre les nòmines pendents de percebre en este exercici.

Article 5. Paga extraordinària del mes de desembre de 2012 de les persones que ocupen llocs d'alts càrrecs del Consell, de les institucions de la Generalitat a què es referix l'article 20.3 de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, de l'Administració de la Generalitat i del personal directiu del sector públic valencià
1. La reducció prevista en l'article 3 d'este decret llei serà d'aplicació a les persones que ocupen llocs d'alts càrrecs del Consell, de l'Administració de la Generalitat, i de les institucions de la Generalitat a què es referix l'article 20.3 de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, les retribucions de les quals incloguen, entre els seus conceptes retributius, el de paga extraordinària o equivalent, i es procedix a la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre.
En els casos en què les seues retribucions no prevegen expressament, entre els seus conceptes retributius, el de paga extraordinària o equivalent, es detraurà una quantitat que permeta arribar al mateix percentatge de reducció, sobre les retribucions anuals, que als alts càrrecs previstos en el paràgraf anterior.
2. La reducció retributiva regulada en este article serà també d'aplicació als presidents, consellers delegats, directors generals, gerents i titulars d'altres llocs de treball o càrrecs assimilats que exercisquen la funció executiva de màxim nivell amb subjecció directa a l'òrgan de govern de les persones jurídiques a què fa referència l'article 2 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional.

Article 6. Prestació econòmica en la situació d'incapacitat temporal del personal al servici de la Generalitat, organismes i entitats dependents i òrgans estatutaris
1. Als empleats públics del sector públic valencià delimitat en l'article 22 de la Llei 10/2011, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2012, que es troben acollits al Règim General de la Seguretat Social, se'ls reconeixeran els complements següents en els supòsits d'incapacitat temporal:

a. Quan la situació d'incapacitat temporal derive de contingències comunes, fins al tercer dia, se li reconeixerà un complement retributiu del cinquanta per cent de les retribucions que es van percebre en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. Des del quart dia fins al vint, ambdós inclosos, es reconeixerà un complement que sumat a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social siga equivalent al setanta-cinc per cent de les retribucions que corresponien a este personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. A partir del dia vint-i-un, inclusivament, se li reconeixerà una prestació equivalent al cent per cent de les retribucions que es van percebre en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.

b. Quan la situació d'incapacitat temporal derive de contingències professionals, la prestació reconeguda per la Seguretat Social serà complementada durant tot el període de duració d'esta, fins al cent per cent de les retribucions que percebera este personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.
2. Als empleats públics del sector públic valencià delimitat en l'article 22 de la Llei 10/2011, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2012, que es troben acollits als règims especials de la Seguretat Social, se'ls reconeixeran els complements següents en els supòsits d'incapacitat temporal:
a. Quan la situació d'incapacitat temporal derive de contingències comunes, caldrà ajustar-se al que disposen els apartats 3 i 4 de l'article 9 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
b. Quan la situació d'incapacitat temporal derive de contingències professionals, la retribució a percebre serà complementada fins a arribar al cent per cent de les retribucions que correspongueren a este personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat, des del primer dia i fins a arribar a la data en què se li aplique el subsidi establit en cada règim especial d'acord amb la seua normativa.

3. La regulació de la prestació econòmica en la situació d'incapacitat temporal prevista en este article serà també d'aplicació al personal de les fundacions a què es referix l'apartat 3 de l'article 5 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública, al personal dels consorcis amb participació majoritària, directa o indirecta, de l'Administració del Consell o les seues entitats autònomes. Així mateix, els resultarà d'aplicació a les persones a què es referix l'article 25 de la llei de pressupostos vigent.

4. Quan la situació d'incapacitat temporal derive de contingències comunes, i amb independència que l'empleat afectat estiga acollit al Règim General o Especial de la Seguretat Social, en els supòsits d'hospitalització, inclosa la domiciliària, i intervenció quirúrgica que responga a activitats assistencials compreses en la Cartera Comuna Bàsica de Servicis Assistencials del Sistema Nacional de Salut, així com en els processos d'incapacitat temporal derivats directament dels casos esmentats, es complementarà durant tot el període d'incapacitat fins al cent per cent de les retribucions que van gaudir en cada moment.

5. El que disposa este article s'aplicarà als processos d'incapacitat que s'inicien des de l'1 d'octubre de l'any en curs.

Article 7. Racionalització de l'estructura i organització administrativa

En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, la conselleria amb competències en matèria de funció pública adoptarà, en el marc de l'article 45 de la Llei 10/2010, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, les mesures i actuacions necessàries per a garantir l'optimització dels recursos per mitjà d'una adequada distribució dels seus efectius.
Per a això, l'òrgan competent de l'esmentada conselleria, analitzarà els efectius de personal dels distints àmbits orgànics i funcionals i adoptarà, amb un informe previ de l'òrgan competent en matèria de pressupostos, criteris vinculants de mobilitat i assignació de llocs en estos àmbits, i podrà acordar, si és el cas, els canvis d'adscripció de llocs i/o d'efectius que resulten necessaris i que permeten una adequada distribució de les càrregues de treball en funció de les necessitats i estructura de l'Administració de la Generalitat.


Article 8. Suspensió de pactes, acords i convenis
Se suspenen i queden sense efecte els acords, pactes i convenis per al personal del sector públic inclòs en l'àmbit subjectiu d'este decret llei, subscrits per qualsevol de les persones jurídiques, entitats o institucions que conformen la Generalitat i el seu sector públic, que continguen clàusules que s'oposen al que disposa este decret llei.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Institucions de la Generalitat
Els òrgans competents en matèria de personal de les institucions de la Generalitat a què es referix l'article 20.3 de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, adoptaran les mesures necessàries per a assegurar el compliment d'este decret llei dins de l'àmbit de les seues competències respectives i en els termes s'hi preveuen.
La conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda efectuarà, en les partides pressupostàries corresponents, les retencions que a este efecte li comuniquen les institucions a què es referix esta disposició addicional.

Segona. Centres docents privats concertats
1. La conselleria amb competències en l'àrea d'educació adoptarà les mesures necessàries per a l'aplicació de l'article tres d'este decret llei als professors de centres concertats, descomptant l'import corresponent a la paga extraordinària i addicional o equivalent del mes de desembre, en els mateixos termes que al professorat dels centres docents públics.
2. S'articularan les mesures necessàries perquè, en exercicis futurs, i en la mesura que ho permeten les lleis de pressupostos, les quantitats derivades de l'aplicació de l'article tres puguen ser destinades a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguen la cobertura de la contingència de jubilació, amb els mateixos criteris que es determinen per als professors de l'ensenyança pública.
3. Les prestacions que perceben els professors de l'ensenyança concertada en situació d'incapacitat temporal es complementaran en els mateixos termes que s'establixen en este decret llei per al personal funcionari inclòs en el Règim General de la Seguretat Social.
4. Les conselleries amb competències en l'àrea d'hisenda i educació adoptaran les mesures necessàries per a assegurar el compliment d'allò que disposa este article dins de l'àmbit de les seues competències respectives.

Tercera. Universitats públiques de la Comunitat Valenciana
Les mesures previstes en l'article 3 seran aplicables en l'àmbit de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que preveu l'article 2.1 del mencionat Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.
La conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda efectuarà, en les partides pressupostàries corresponents, les retencions necessàries conseqüència de l'aplicació d'este decret llei en l'àmbit de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.


Quarta. Retencions en les transferències al sector públic
La conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda efectuarà, en les partides pressupostàries corresponents, les retencions necessàries conseqüència de l'aplicació d'este decret llei en l'àmbit del sector públic definit en l'article 5 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública i als consorcis amb participació majoritària, directa o indirecta, de l'Administració del Consell o de les seues entitats autònomes.

Quinta. Paga extraordinària i addicional o equivalent del mes de desembre de 2012 del personal al servici de l'Administració de Justícia competència de la Generalitat
Al personal al servici de l'Administració de Justícia pertanyent als cossos i escales de metges forenses, secretaris de justícia de pau, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d'auxili judicial competència de la Generalitat, se li aplicarà la reducció prevista en l'article 3.3 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Així mateix, deixaran de percebre les quanties corresponents al mes de desembre de la paga addicional aprovada per l'Acord del Consell de 25 de maig de 2007.

Sexta. Les Corts
Les Corts comunicaran, a la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda, les actuacions realitzades en compliment del que disposa la disposició addicional quarta «Aplicació del títol I d'este reial decret llei als poders públics» del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, amb la finalitat que es realitzen les retencions oportunes en les partides pressupostàries corresponents.


Sèptima. Encàrrecs de gestió
Les tarifes dels encàrrecs de gestió a les entitats declarades mitjà propi i servici tècnic de l'Administració de la Generalitat i la resta d'ens, organismes i entitats dependents, es reduiran en la part proporcional que corresponga a l'aplicació de l'article 3 d'este decret llei.


DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Règim transitori de prestació econòmica en la situació d'incapacitat temporal
Amb efectes des de l'1 d'octubre de l'any en curs, el que disposa l'article sis sobre la prestació econòmica en la situació d'incapacitat temporal serà aplicable per a tots aquells processos en vigor que s'hagen iniciat amb anterioritat a l'esmentada data.

Segona. Dies per assumptes particulars
L'any 2012, el personal empleat públic gaudirà del nombre de dies per assumptes particulars als quals tinguera dret segons la normativa vigent fins a l'entrada en vigor d'este decret llei.
A partir del dia 1 de gener de 2013, este nombre de dies serà de tres, de conformitat amb el que disposa la normativa estatal de caràcter bàsic.

Tercera. Pensions indemnitzatòries
Els que en el moment de l'entrada en vigor d'este decret llei perceben alguna de les pensions indemnitzatòries, prestacions compensatòries i qualsevol altra percepció econòmica a què es referix l'article 2, o tinguen reconeguda normativament esta possibilitat, tindran un termini de 15 dies hàbils, a comptar de la data de publicació d'esta norma en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, per a comunicar a l'òrgan competent, d'acord amb el que disposa l'apartat 3 de l'article 2, la seua opció entre la percepció d'esta o la retribució de l'activitat pública o privada que estiguen exercint o, si és el cas, percepció de la pensió de jubilació o retir.
Una vegada rebuda esta comunicació per l'òrgan competent, esta es remetrà al centre pagador corresponent perquè, en el cas que l'interessat opte per percebre les retribucions corresponents al lloc públic o privat que vaja a exercir o, si és el cas, percepció de la pensió de jubilació o retir, deixe d'abonar-li les esmentades pensions indemnitzatòries, prestacions compensatòries i qualsevol altra percepció econòmica.

A falta d'opció en el termini assenyalat, s'entendrà que l'interessat renuncia a percebre les pensions indemnitzatòries, prestacions compensatòries i qualsevol altra percepció econòmica a què es referix l'article 2 optant per percebre la retribució corresponent al càrrec o activitat que exercisca en l'actualitat o, si és el cas, la pensió de jubilació o retir.


DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

Única
1. Queda derogat l'article quinze del Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana.
2. Queda derogat l'apartat dos, de l'article 69, de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, així com qualsevol referència a este continguda en el seu articulat.

3. Així mateix, queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que establix este decret llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Modificació dels apartats u i dos de l'article 63 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana
Es modifiquen els apartats u i dos de l'article seixanta-tres de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que queda redactat en els termes següents:
«Article 63. Jubilació
1. La jubilació del personal funcionari podrà ser:
a) Voluntària.
b) Forçosa.
c) Com a conseqüència de la declaració d'incapacitat permanent.

2. Serà procedent la jubilació voluntària, a sol·licitud de la persona funcionària interessada, sempre que esta reunisca els requisits i condicions establits en el Règim de Seguretat Social que li siga aplicable».

Segona. Modificació de l'article 71 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana
Es modifica l'article setanta-u de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, en els termes següents:
«Article 71. Vacacions
El personal funcionari tindrà dret a disfrutar durant cada any natural, d'unes vacacions retribuïdes de 22 dies hàbils, o dels dies que corresponguen si el temps de servici durant l'any ha sigut menor, en els termes i condicions que es determinen reglamentàriament.
Als efectes del que preveu este article, no es consideraran com a dies hàbils els dissabtes, sense perjuí de les adaptacions que s'establisquen per als horaris especials.
Quan el període de vacacions coincidisca amb una incapacitat temporal derivada de l'embaràs, part o lactància natural, o amb el permís de maternitat o paternitat, o amb la seua ampliació per lactància, el personal empleat públic tindrà dret a gaudir les vacacions en data distinta, encara que haja acabat l'any natural a què corresponguen».

Tercera. De les mesures adoptades en aplicació del Reial Decret Llei 20/2012
En el termini d'un mes des de la publicació d'este decret llei, el conseller competent en matèria d'hisenda i funció pública donarà compte, si és el cas, al Consell, de totes les mesures administratives vinculades a la gestió ordinària de la Generalitat adoptades per a assegurar l'efectiva aplicació del Reial Decret Llei 20/2012. Esta rendició de comptes inclourà totes les mesures adoptades des del 14 de juliol de 2012 fins a la data de publicació d'este decret llei.

Quarta. Habilitació normativa
Es faculta la conselleria competent en matèria d'hisenda i de funció pública per a aprovar totes aquelles normes i adoptar totes les mesures necessàries per a l'aplicació d'este decret llei.

Quinta. Entrada en vigor
Este decret llei entrarà en vigor el dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Castelló de la Plana, 28 de setembre de 2012

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller d'Hisenda i Administració Pública,
JOSÉ MANUEL VELA BARGUES

linea