diari

RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2017, del director general de Tributs i Joc, per la qual s'inclou l'opció de pagament telemàtic mitjançant la utilització de targetes de crèdit o dèbit associades a comptes oberts en entitats col·laboradores, dins del «pagament telemàtic genèric», i s'actualitza la relació d'accions de l'annex I de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió de les quals és competència de la Generalitat Valenciana. [2017/9074]

(DOGV núm. 8153 de 20.10.2017) Ref. Base de dades 009113/2017

RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2017, del director general de Tributs i Joc, per la qual s'inclou l'opció de pagament telemàtic mitjançant la utilització de targetes de crèdit o dèbit associades a comptes oberts en entitats col·laboradores, dins del «pagament telemàtic genèric», i s'actualitza la relació d'accions de l'annex I de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió de les quals és competència de la Generalitat Valenciana. [2017/9074]

Vist l’informe tècnic de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per a la inclusió de la modalitat de pagament amb targeta de crèdit o dèbit, emés en compliment dels articles 95 i 96 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, cal dir que:
L’Agenda Digital de la Comunitat Valenciana (ADCV) constitueix el marc estratègic regional per a avançar en el desenvolupament de la societat digital i expressa el ferm propòsit de la Generalitat d’establir un pla per a impulsar l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) com a motor del creixement econòmic sostenible i de l’ocupació de qualitat en el període 2014-2020.
La Comissió Europea va incloure el creixement intel·ligent com una de les seues prioritats en l’estratègia comunitària Europa 2020 i va desenvolupar l’Agenda Digital per a Europa com una de les seues iniciatives emblemàtiques. Per la seua banda, el Consell de Ministres va aprovar, al febrer de 2013, l’Agenda Digital per a Espanya, i diverses comunitats autònomes estan desenvolupant els plans estratègics propis en TIC, adaptats a les competències i a l’entorn regional d’aquestes.
L’ADCV pretén contribuir, a través d’iniciatives concretes, a la construcció d’una economia valenciana més competitiva, amb un model productiu basat en la innovació i el coneixement, una ciutadania participativa i altament capacitada i una Administració àgil i eficient en la prestació de serveis públics en la Comunitat. El Consell ha elaborat l’Agenda Digital valenciana des de la visió integral de les seues polítiques, com una estratègia de govern capaç de guiar cap a un objectiu comú les iniciatives relatives a les TIC. L’ADCV és coherent amb les prioritats definides per la política europea i espanyola en la matèria i identifica línies d’actuació concretes, adequades a la realitat social i econòmica valenciana. Totes les iniciatives s’han articulat entorn de tres eixos fonamentals: la ciutadania, l’administració i l’economia digital.

Entre les actuacions aprovades hi ha el desenvolupament unificat de la plataforma de l’Administració electrònica. Es proposa unificar i homogeneïtzar les plataformes i iniciatives d’Administració electrònica desenvolupades entorn d’una plataforma corporativa que centralitze tots els desenvolupaments i les tasques d’administració d’aquesta. Es persegueix col·laborar i compartir aquests recursos tecnològics amb les distintes Administracions públiques.
La plataforma d’Administració electrònica de la Generalitat ha de completar el conjunt d’elements habilitats i comuns necessaris per a les tasques internes de gestió, fins al punt que tota la gestió, d’extrem a extrem, puga realitzar-se per mitjans electrònics.
Dins d’aquest marc, ha de fer-se menció al Pla Estratègic de l’Institut Valencià d’Administració Tributària (IVAT) les línies estratègiques del qual són: la implementació de la firma electrònica en tots els documents del circuit TP (Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats), i també la modernització de la gestió tributària que continue amb les millores organitzatives i funcionals ja iniciades a través del desenvolupament de nous mòduls del programa informàtic de gestió dels ingressos públics TIRANT i del sistema de presentació telemàtica i d’ajuda a l’ompliment de declaracions tributàries SARA.

Atés que el Govern Valencià aposta per promoure l’ús de les noves tecnologies, a més de la implantació d’un sistema de pagament telemàtic genèric dels tributs de la Generalitat per als models d’autoliquidació habilitats en el Portal Tributari que es va fer anteriorment, es proposa ara l’ús de targetes de crèdit o dèbit com una nova modalitat de pagament dels models tributaris.
Aquesta Direcció General, mitjançant actuacions anteriors, ha posat a disposició dels ciutadans i professionals que habitualment actuen per mandat d’aquells la utilització de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics d’ajuda al compliment de les seues obligacions tributàries. A aquest efecte, resulta especialment útil el sistema Sar@, aprovat mitjançant la disposició addicional primera de l’Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió dels quals és competència de la Generalitat Valenciana, i, dins d’aquell, es va incloure al seu moment la facultat de realitzar el pagament del deute tributari mitjançant el càrrec en compte a través de mitjans telemàtics, utilitzant el sistema de passarel·la de pagaments de la Generalitat. A aquesta possibilitat s’uneix ara poder realitzar el pagament mitjançant la modalitat de targeta.
Per tot això, resolc:
Autoritzar la inclusió del «pagament delegat amb targeta de crèdit/dèbit» i «pagament mitjançant càrrecs en compte» com a modalitats de l’acció pagament telemàtic genèric en la relació d’accions de l’annex I de l’Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió de les quals és competència de la Generalitat Valenciana, amb les característiques que es detallen a continuació, i amb les especificacions relacionades que s’inclouen com a annexos de la present resolució:

Número model
Tipus de declaració o de declaració-liquidació
Tribut
Accions habilitades
Formats i especificacions relacionades
042, 043, 044, 045 i 046
Autoliquidació
Taxes
Pagament telemàtic genèric
Regles generals del subsistema SAR@-pagament telemàtic genèric
(annexos de la present resolució)
600
Autoliquidació
Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Altres transmissions.
Pagament telemàtic genèric
Regles generals del subsistema SAR@-pagament telemàtic genèric (annexos de la present resolució)
620
Autoliquidació
Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Compravenda de vehicles.
Pagament telemàtic genèric
Regles generals del subsistema SAR@-pagament telemàtic genèric (annexos de la present resolució)
641, 642, 643, 644, 645, 646, 647
Autoliquidació
Imposts mediambientals
Pagament telemàtic genèric
Regles generals del subsistema SAR@-pagament telemàtic genèric (annexos de la present resolució)
650
651
Autoliquidació
Impost sobre Successions i Donacions
Pagament telemàtic genèric
Regles generals del subsistema SAR@-pagament telemàtic genèric (annexos de la present resolució)DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA

1. En concret, la incorporació de les opcions del «pagament amb targeta de crèdit/dèbit» i «pagament mitjançant càrrecs en compte» en els models 042, 043, 044, 045, 085, 650 i 651 identificats en el quadre anterior, queda condicionada al desenvolupament de les eines adequades que permeten la seua implementació en el portal tributari. Per tant, aquests models podran pagar-se fent ús de la modalitat amb targeta de crèdit en el moment en què el portal estiga habilitat per a això.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

Queda derogada la resolució de 21 d’abril de 2010, de la directora general de Tributs, per la qual resol incloure l’acció «pagament telemàtic genèric» en la Relació d’Accions de l’annex I de l’Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracionsliquidacions dels tributs la gestió dels quals competeix la Generalitat Valenciana. Així mateix es deroguen totes aquelles normes del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen al que disposa aquesta resolució.

València, 6 d’octubre de 2017.– El director general de Tributs i Joc: Eduardo Roca Hernaiz.


ANNEX I
Requisits per a la utilització del subsistema
Sar@-pagament telemàtic genèric

Per a utilitzar la modalitat de «pagament telemàtic genèric», l’ordenant del pagament, que pot ser la persona obligada al pagament o una persona diferent, ha de:
1. Disposar de document nacional d’identitat electrònic, de certificat reconegut per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o de qualsevol dels sistemes de firma electrònica admesos legalment en la mesura en què puguen acceptar-se en el sistema Sar@. Amb aquesta finalitat, la Generalitat ha d’indicar en el Portal Tributari els sistemes de firma electrònica acceptats.
En el supòsit de seleccionar-se per al pagament l’opció de pagament mitjançant targeta, no serà necessari el compliment d’aquest requisit.
2. Registrar en el navegador els certificats de l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. Així mateix, el sistema informàtic haurà de complir els requisits tècnics mínims indicats, a aquests efectes, en el Portal Tributari de la Generalitat.
En el supòsit de seleccionar-se per al pagament l’opció de pagament mitjançant targeta, no serà necessari el compliment d’aquest requisit.
3. Ser titular o persona autoritzada per a la disposició de fons d’un compte de càrrec que estiga obert en alguna de les entitats financeres col·laboradores de la Generalitat que complisquen les exigències tècniques i operatives del Sistema de Passarel·la de Pagaments de la Generalitat, a fi que la utilització de l’esmentat mecanisme de pagament no comporte les despeses corresponents a les taxes de transferència interbancària, ni produïsca retards en la confirmació i validació dels ingressos per la Generalitat, que es deriven dels esmentats tràmits de curs interbancari.
En el supòsit de seleccionar-se per al pagament l’opció de pagament mitjançant targeta, no serà necessari el compliment d’aquest requisit.
4. Renunciar, prèviament i, en tot cas, al termini bancari per a rebutjar i tornar les ordres de càrrec en compte, segons les especificacions establides per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació en coordinació amb les entitats financeres col·laboradores de la Generalitat.

5. En el cas que el pagament es duga a terme mitjançant targeta, l’ordenant haurà de ser necessàriament titular d’aquesta targeta de crèdit o dèbit.
6. Els pagaments que es realitzen mitjançant targetes de crèdit o dèbit quedaran subjectes a les condicions establides entre l’emissor de la targeta i el titular d’aquesta; en particular, en tot el que respecta al límit en l’import de les operacions.

ANNEX II
Procediment per a la realització del pagament mitjançant
càrrec en compte per mitjans telemàtics

Per a la utilització del subsistema Sar@-pagament telemàtic mitjançant l’opció de càrrec en compte s’ha de seguir el procediment següent:
1r. L’ordenant s’ha de connectar al sistema Sar@ de la Generalitat, al qual s’accedeix a través del Portal Tributari de la Generalitat, i ha de seleccionar l’opció «càrrec en compte».
2n. A continuació, l’aplicació facilitarà a l’ordenant un formulari en què haurà d’omplir les dades següents:
El número d’identificació de l’autoliquidació.
El codi territorial identificatiu del centre gestor corresponent de la Generalitat.
El concepte fiscal a què corresponga l’ingrés que pretenga realitzar, d’entre els habilitats en el pagament telemàtic genèric.
La data de meritació.
Les dades identificatives de l’obligat tributari: NIF, nom i cognoms o raó social.
Les dades identificatives del titular del compte de càrrec: NIF, nom i cognoms o raó social.
L’import a ingressar.
El codi de compte client en què s’ha de fer el càrrec.
Així mateix, per a poder seguir amb el pagament s’ha d’acceptar el fet de ser coneixedor del contingut de la Resolució de data 6 d’octubre de 2017 del director general de Tributs i Joc, al text de la qual es podrà accedir mitjançant l’enllaç facilitat a aquest efecte.
3r. Una vegada haja omplit el formulari, l’ordenant ha d’enviar les dades, firmant digitalment l’autorització a la Generalitat per a transmetre les dades introduïdes a l’entitat financera en què es trobe obert el compte de càrrec, a fi que la Generalitat sol·licite, en nom d’aquest, el càrrec en compte de l’import corresponent.
4t. El sistema d’informació de la Generalitat ha de verificar les dades rebudes, i comunicar a l’ordenant els errors i defectes que hi puguen aparéixer. Una vegada comprovats aquests elements, ha d’enviar el formulari a l’entitat financera corresponent.
5é. L’entitat financera, si accepta l’operació, realitzarà el càrrec en el compte designat per l’ordenant. Una vegada comptabilitzat l’import, assignarà al contribuent un número de referència complet (NRC) que generarà informàticament mitjançant un sistema criptogràfic que relacione, de forma unívoca, el número de justificant de l’autoliquidació amb l’import ingressat, de conformitat amb les normes tècniques incloses en l’annex IV de la present resolució.
6é. Si el càrrec en compte és acceptat per l’entitat financera, una vegada validat el NRC, el sistema informàtic de la Generalitat tornarà a l’interessat el corresponent justificant de pagament, amb el format arreplegat en l’annex V de la present resolució.
7é. En el cas que el càrrec en compte fóra rebutjat per l’entitat financera, es mostraria la descripció dels errors detectats. La Generalitat no ha de ser responsable de la falta de resposta de l’entitat financera ni dels motius de rebuig que aquesta indique. La Generalitat tampoc assumirà la responsabilitat per l’admissió de l’ordre de pagament per part de l’entitat financera, en particular, en aquells casos en què l’entitat financera duga a terme el càrrec en un compte la titularitat del qual no corresponga a l’ordenant de l’operació.
8é. El presentador haurà de conservar el justificant de pagament. Aquest justificant és vàlid als únics efectes del pagament, per la qual cosa ha de complir, si és el cas, amb l’obligació de presentar l’autoliquidació, juntament amb la documentació addicional que siga exigible i també amb el justificant de pagament, en el centre gestor competent de la Generalitat, en els terminis assenyalats legalment o reglamentària, d’acord amb el que disposa la normativa que s’aplique al concepte tributari a què corresponga l’ingrés realitzat.
9é. Els formularis que, d’acord amb els procediments prevists en la present resolució, siguen remesos a la Generalitat, firmats digitalment amb les dades de creació de firma associades als corresponents certificats d’usuari, la Generalitat els ha de conservar de forma íntegra i segura. La realització del pagament telemàtic suposa que les dades de caràcter personal contingudes en aquest formulari s’han d’incloure en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències, amb la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 298, 14.12.1999).
10é. Correspon a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, prestar l’assistència prevista en aquesta resolució.


ANNEX III
Especialitats en el procediment de pagament
amb targeta de crèdit o dèbit

Per a la utilització del subsistema Sar@-pagament telemàtic amb targeta s’ha de seguir el procediment següent:
1r. L’ordenant s’ha de connectar al sistema Sar@ de la Generalitat, al qual s’accedeix a través del Portal Tributari de la Generalitat, i ha de seleccionar l’opció «pagament amb targeta».
2n. A continuació, l’aplicació facilitarà a l’ordenant un formulari en què haurà d’omplir les dades següents:
El número de document.
El codi territorial identificatiu del centre gestor corresponent de la Generalitat.
El concepte fiscal a què corresponga l’ingrés que pretenga realitzar.

Les dades identificatives de l’obligat tributari: NIF, nom i cognoms o raó social.
L’import a ingressar.
La data de meritació.
Així mateix, per a poder seguir amb el pagament s’ha d’acceptar el fet de ser coneixedor del contingut de la Resolució de data 6 d’octubre de 2017 del director general de Tributs i Joc, al text de la qual es podrà accedir mitjançant l’enllaç facilitat a aquest efecte.
Una vegada s’haja comprovat que les dades mostrades són correctes, s’ha de marcar l’opció de «pagament» per a seguir amb el tràmit.
3r. A continuació es redirigirà a l’entitat financera col·laboradora per a la realització del pagament, on l’ordenant ha de consignar les dades corresponents al número de targeta de crèdit o dèbit que s’ha de fer servir per dur a terme el pagament, i també la data de caducitat d’aquesta targeta i el CVV (Codi Valor de Verificació/Validació).

En tot cas, la targeta de crèdit o dèbit utilitzada per a la realització del pagament ha de ser de titularitat de l’ordenant.
4t. L’entitat financera, si accepta l’operació, ha de fer el pagament amb la targeta designada per l’ordenant. Una vegada comptabilitzat l’import, assignarà al contribuent un número de referència complet (NRC) que generarà informàticament mitjançant un sistema criptogràfic que relacione, de forma unívoca, el número de justificant de l’autoliquidació amb l’import ingressat, de conformitat amb les normes tècniques incloses en l’annex IV de la present resolució.
5é. Si el pagament amb targeta és acceptat per l’entitat financera, el sistema informàtic de la Generalitat tornarà a l’interessat el corresponent justificant de pagament, amb el format arreplegat en l’annex VI de la present resolució.
6é. En el cas que el pagament amb targeta fóra rebutjat per l’entitat financera, es mostraria la descripció dels errors detectats. La Generalitat no és responsable de la falta de resposta de l’entitat financera ni dels motius de rebuig que aquesta indique. La Generalitat tampoc ha d’assumir la responsabilitat per l’admissió de l’ordre de pagament per l’entitat financera, en particular, en aquells casos en què l’entitat financera duga a terme el càrrec en una targeta la titularitat de la qual no corresponga a l’ordenant de l’operació.
7é. El presentador ha de conservar el justificant de pagament. Aquest justificant és vàlid només als efectes del pagament, per la qual cosa ha de complir, si és el cas, l’obligació de presentar l’autoliquidació, juntament amb la documentació addicional que siga exigible i també amb el justificant de pagament, en el centre gestor competent de la Generalitat, en els terminis assenyalats legalment o reglamentària, d’acord amb el que disposa la normativa que siga aplicable al concepte tributari a què corresponga l’ingrés realitzat.
8é. Els formularis que, d’acord amb els procediments prevists en la present resolució, siguen remesos a la Generalitat, firmats digitalment amb les dades de creació de firma associades als corresponents certificats d’usuari, han de ser conservats per aquesta de forma íntegra i segura. La realització del pagament telemàtic mitjançant targeta suposa que les dades de caràcter personal contingudes en aquest formulari s’incloguen en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable d’aquest, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències, amb la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 298, 14.12.1999).

9é. Correspon a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, prestar l’assistència prevista en aquesta resolució.


ANNEX IV
Generació del NRC

El NRC és un codi generat informàticament per l’entitat col·laboradora mitjançant un sistema criptogràfic que relacione de forma unívoca el número de justificant de l’autoliquidació amb l’import ingressat.

El NRC està compost per 22 posicions alfanumèriques, amb el contingut següent:
a) Posicions 1-13: número de justificant assignat per la Generalitat.

b) Posició 14: caràcter de control complementari generat mitjançant l’aplicació de l’algoritme facilitat a l’entitat financera.
c) Posicions 15-22: corresponen a caràcters de control addicionals calculats per l’entitat, de manera que, donada la clau privada de l’entitat i les dades utilitzades per a la generació del NRC, només és possible obtindre aquests caràcters.
La generació del NRC s’ha de realitzar segons les següents normes tècniques:
El NRC es genera a partir d’un registre de 48 caràcters codificats en EBCDIC:
– MMMVNNNNNNNNDC (14): número de justificant, on és:
– MMMVNNNNNNNND (13): número de justificant assignat per la Generalitat.
– C (1): caràcter de control complementari generat mitjançant l’aplicació de l’algoritme facilitat a l’entitat financera.
– XXXXXXXXX (9): NIF de l’obligat.
– NNNNNNNNNNNNN (13): import de càrrec.
– AAAAMMDD (8): data de càrrec.
– XXXX (4): Codi Banc de de l’entitat financera.

El Número de Referència Complet (NRC) resultant ha de tindre 22 posicions:
– MMMVNNNNNNNNDC (14): Número de Referència.
– XXXXXXXX (8): caràcters de control, que resulten d’aplicar una funció MAC 4 de l’algoritme DES (segons norma X9.9-1) a les dades anteriors (48 caràcters), utilitzant la clau privada de l’entitat financera.ANNEX V
Format de la còpia impresa del justificant de pagament

JUSTIFICANT DE PAGAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’OBLIGAT TRIBUTARI:
– NIF:
– NOM O RAÓ SOCIAL:

IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL COMPTE DE CÀRREC:

– NIF:
– NOM O RAÓ SOCIAL:

IDENTIFICACIÓ DEL CÀRREC EN COMPTE:
– MODEL TRIBUTARI:
– CONCEPTE TRIBUTARI:
– CODI TERRITORIAL:
– NÚM. D’AUTOLIQUIDACIÓ:
– NRC:
– DATA DE MERITACIÓ:
– NÚM. DE COMPTE DE DEUTE:
– DATA D’INGRÉS:
– IMPORT INGRESSAT:

DILIGÈNCIA:
Per autoliquidació del concepte tributari indicant anteriorment, ha sigut ingressada la quantitat de.............. euros, amb data.................., per la modalitat de càrrec en compte.
L’ingrés del deute no eximeix de l’obligació de presentar, quan així estiga establit, l’autoliquidació i la documentació complementària exigida.
Les dades de caràcter personal contingudes en aquest imprés s’inclouran en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable d’aquest, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. Així mateix, s’informa la persona interessada sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 298, 14.12.1999).
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el Codi de Verificació Tributari en http://www.gva.es/tributs.


ANNEX VI
Format de la còpia impresa del justificant del pagament amb targeta:

JUSTIFICANT DE PAGAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’OBLIGAT TRIBUTARI
– NIF:
– NOM O RAÓ SOCIAL:

IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL COMPTE DE CÀRREC
– NIF:
– NOM O RAÓ SOCIAL:

IDENTIFICACIÓ DEL PAGAMENT AMB TARGETA:
– MODEL TRIBUTARI:
– CONCEPTE TRIBUTARI:
– CODI TERRITORIAL:
– NÚM. D’AUTOLIQUIDACIÓ:
– NRC:
– DATA DE MERITACIÓ:
– DATA D’INGRÉS:
– IMPORT INGRESSAT:

DILIGÈNCIA:

Per autoliquidació del concepte tributari indicant anteriorment, ha sigut ingressada la quantitat de................... euros, amb data.................., per la modalitat de pagament amb targeta.
L’ingrés del deute no eximeix de l’obligació de presentar, quan així estiga establit, l’autoliquidació i la documentació complementària exigida.
Les dades de caràcter personal contingudes en aquest imprés s’inclouran en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable d’aquest, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. Així mateix, s’informa la persona interessada sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 298, 14.12.1999).
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el Codi de Verificació Tributari en http://www.gva.es/tributs.

linea