diari

DECRET 180/2018, de 5 d'octubre, del Consell, pel qual es desplega la disposició transitòria primera de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana. [2018/9344]

(DOGV núm. 8400 de 10.10.2018) Ref. Base de dades 009167/2018

DECRET 180/2018, de 5 d'octubre, del Consell, pel qual es desplega la disposició transitòria primera de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana. [2018/9344]
PREÀMBUL

La Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana ha significat un avanç destacat en la professionalització de les i dels membres de les plantilles dels cossos de policia local dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana. A tal fi, un dels seus objectius és disposar de la garantia de prestació d’un servei públic essencial tan sensible com la seguretat, per part de personal funcionari de carrera, als quals es garanteixen, de manera efectiva a més, perspectives adequades de carrera.

Aquesta meta ha de tindre en compte, no obstant això, que, com recull l’exposició de motius de la mateixa llei, hi ha un elevat nombre d’agents en situació d’interinitat, agreujada en els últims anys per les limitacions imposades a les ofertes d’ocupació pública mitjançant les lleis anuals de pressupostos. Per això, urgeix articular mecanismes que posen fi a aquesta situació d’inestabilitat laboral, la qual, a més, afecta la mateixa qualitat del servei públic, amb l’objectiu de l’eliminació definitiva del personal interí en les plantilles, i preveure els oportuns processos de consolidació. La mateixa norma autonòmica, en la disposició transitòria primera, en harmonia amb el que estableix la normativa pressupostària, disposa que els ajuntaments, durant els anys 2017, 2018 i 2019, hauran d’efectuar les oportunes convocatòries tendents a eliminar l’ocupació temporal de caràcter estructural dels seus cossos de policia local, en la categoria d’agent, escala bàsica, mitjançant sistemes selectius que garantisquen el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit i capacitat i en els quals seran objecte de valoració, entre altres, els serveis prestats i l’experiència en els llocs de treball objecte de la convocatòria. Amb aquest fi articularan els corresponents processos selectius de consolidació d’ocupació, en els termes previstos en la Llei de pressupostos generals de l’Estat de l’any 2017 i en la legislació bàsica de funció pública.
Així doncs, l’objecte d’aquesta norma és desenvolupar la disposició transitòria primera de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, com a estratègia imprescindible, juntament amb l’article 41, per a posar fi a un endemisme: l’elevada xifra d’interinitat en els cossos de policia local de la Comunitat Valenciana. Fruit d’aquest compromís, en el si de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències es va conformar un grup de treball la missió del qual consistia a elaborar un marc de desenvolupament d’aquests processos de consolidació, i el resultat del qual és, en línies generals, aquest decret, els eixos rectors del qual estaven anticipats pel mateix text legal. Així, d’una banda, s’inclouen conceptes incorporats en la mateixa Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos, com és la noció d’estructural a l’efecte de consolidació, tenint present, així mateix, els recents acords per a la millora de l’ocupació pública, de 2017 o 2018, o els criteris emanats de la Comissió de Coordinació de l’Ocupació Pública. D’una altra banda, d’acord amb la mateixa legislació bàsica de funció pública a la qual es fa referència, constituïda en gran manera per l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el text refós del qual ha sigut aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, s’incorporen principis ineludibles com ara el caràcter obert a la lliure concurrència dels processos selectius o la proporcionalitat en la valoració assignada als mèrits. D’igual manera i per afectar un dret fonamental, tal com ha sigut decidit pel Tribunal Constitucional, s’han incorporat regles i pautes decidides pel màxim intèrpret de la Constitució, especialment la derivada de les sentències 67/1989, de 18 d’abril; 27/1991, de 15 de març; 302/1993 de 21 d’octubre; 83/2000, de 27 de març; 107/2003, de 2 de juny; 38/2004, d’11 de març; 111/2014, de 26 de juny o, finalment, la sentència 86/2016, de 28 d’abril.

El decret busca conciliar les expectatives legítimes de les persones principalment afectades, el personal funcionari en situació d’interinitat, a consolidar la seua situació professional, amb la de la ciutadania interessada a accedir, de manera pública, transparent i competitiva, a aquestes places. Per això, afirmat el caràcter obert i públic de les convocatòries, es reconeixen fins al límit quantitatiu màxim possible els serveis prestats en l’escala bàsica, categoria d’agent, així com la formació, paràmetres els dos, no aliens al principi de mèrit en l’accés a l’ocupació pública. Per això, la norma preveu una fase de concurs que podrà totalitzar fins a un màxim de quaranta punts, en què seran objecte de valoració aspectes com ara els serveis prestats esmentats, la formació, les titulacions o els idiomes, incloent-hi el valencià. En el disseny de la fase d’oposició, configurada com a obligatòria i eliminatòria, es té en compte una altra legislació bàsica a l’hora del disseny dels processos selectius, com és la que regeix l’accés a la funció pública local. Per això s’estableix la superació tant d’una prova teòrica i una altra de pràctica, així com la superació de les corresponents proves psicotècnica i d’aptitud física. Finalment, i amb l’objectiu d’agilitzar les convocatòries, es preveu la participació de la Generalitat en els processos, que ofereix la possibilitat als ajuntaments d’assumir, mitjançant el corresponent encàrrec de gestió, l’execució material del procés. S’impulsa, així, un marc normatiu realista per a impulsar i materialitzar una de les grans innovacions en la regulació dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana.
Per tot això, amb els informes previs de la Comissió de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana, i de l’Advocacia General de la Generalitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, a proposta del president de la Generalitat, i amb la deliberació prèvia del Consell en la sessió del 5 d’octubre de 2018,


DECRETE

Article 1. Objecte
1. És objecte d’aquesta norma l’aprovació de les directrius a què hauran d’ajustar-se les bases reguladores de les convocatòries que els ajuntaments de la Comunitat Valenciana han d’aprovar per a eliminar l’ocupació temporal de caràcter estructural existent en la categoria d’agent dels seus cossos de policia local, en aplicació del que s’estableix en la disposició transitòria primera de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana.
2. De conformitat amb el que es disposa en l’apartat 3 de la disposició transitòria primera esmentada, aquesta norma serà aplicable a les convocatòries que hagen d’efectuar els ajuntaments en relació amb els seus auxiliars de policia.

Article 2. Àmbit d’aplicació
1. Les places objecte de consolidació seran aquelles que estiguen dotades pressupostàriament i hagen estat ocupades, de forma temporal i ininterrompudament, almenys, en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2016.
2. Sense perjudici d’això, si hi ha personal interí que no ocupa plaça o lloc amb dotació referenciada, però la prestació de serveis del qual respon a necessitats estructurals, hi ha la cobertura pressupostària necessària per a això i ha prestat serveis de forma temporal i ininterrompudament, almenys, en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2016, l’ajuntament, en els termes i de conformitat amb el procediment previst en la normativa pressupostària i de funció pública, haurà d’iniciar el corresponent procés tendent a regularitzar la situació d’acord amb les prescripcions contingudes en aquesta norma.

Article 3. Sistema selectiu
El sistema de selecció serà el de concurs oposició que es regirà per la normativa d’aplicació en l’accés a la funció pública local, pel que disposa la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, així com pel que disposa el Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana i per allò que s’ha regulat en el present decret.

Article 4. Bases de les convocatòries
1. Els ajuntaments, durant els anys 2018 i 2019, hauran d’aprovar les corresponents bases reguladores de les convocatòries que garantisquen el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit i capacitat i en les quals seran objecte de valoració, entre altres, els serveis prestats i l’experiència en els llocs de treball objecte de la convocatòria.
2. Les bases hauran de fer constar expressament l’aspecte que s’efectuen en el marc d’un procés per a la consolidació d’ocupació temporal.
3. Els ajuntaments hauran d’informar, tant al personal interí afectat com a la Junta de Personal, de les places objecte de la convocatòria.

4. En aquestes convocatòries no hi haurà cap reserva.

Article 5. Fase d’oposició
1. La fase d’oposició consistirà en la superació, amb caràcter obligatori i eliminatori, de les proves indicades en l’annex I amb la finalitat de determinar l’aptitud de les persones aspirants en relació amb les funcions dels llocs de treball convocats.
2. En la realització dels exercicis escrits s’haurà de garantir, sempre que siga possible, l’anonimat de les persones aspirants.
3. En qualsevol cas, la màxima puntuació obtinguda en la fase d’oposició no podrà ser superior al 60 % del màxim que puga obtindre’s en el total de la convocatòria.

Article 6. Fase de concurs
1. Aquelles persones aspirants que superen el nivell d’aptitud establert per a tots i cada un dels exercicis de caràcter eliminatori de la fase d’oposició passaran a la fase de concurs.
2. Així, a la puntuació obtinguda en la fase d’oposició se sumarà la resultant de la fase de concurs d’acord amb el barem de l’annex II d’aquest decret.
3. En qualsevol cas, la màxima puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà ser superior al 40 % del màxim que puga obtindre’s en el total de la convocatòria.

Article 7. Requisits de les persones aspirants
Les persones aspirants hauran de disposar dels requisits següents en la data que finalitze el termini de presentació d’instàncies:
a) Tindre nacionalitat espanyola.
b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l’exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
c) No tindre antecedents penals.
d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l’escala bàsica.
e) Tindre, almenys, díhuit anys d’edat i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
f) Comprometre’s, mitjançant declaració jurada, a portar armes de foc, i, si cal, utilitzar-les.
g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw o una relació potencia/pes no superior a 0,16 kW/kg.
h) No patir malaltia o defecte físic que impedisca el compliment de les funcions, d’acord amb les exclusions mèdiques establertes en aquest decret i tindre una alçada mínima d’1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.

Article 8. Òrgans tècnics de selecció
1. Els òrgans tècnics de selecció encarregats de desenvolupar les convocatòries, en nombre mínim de cinc membres, seran conformats d’acord amb les regles i principis previstos tant en la legislació estatal i autonòmica de funció pública com amb el que s’estableix la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, tendents a garantir-ne l’objectivitat, imparcialitat, professionalitat i independència.
2. Els ajuntaments afectats per aquest decret podran encarregar a l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE), tant de forma individual com col·lectiva, la gestió material de la realització de les proves de selecció contingudes en les bases reguladores de les convocatòries. En aquest cas, el temari de les bases no inclourà temes corresponents al grup V dels previstos en l’annex A de l’Ordre d’1 de juny de 2001, de la Conselleria de Justícia i Administració Pública.
Els ajuntaments que decidisquen encarregar la gestió de la realització de les proves de selecció hauran de tindre aprovada la corresponent oferta d’ocupació pública, on s’incloguen les places o llocs a cobrir en el procés de consolidació. Igualment, hauran de disposar d’un acord del Ple municipal que aprove expressament aquest encàrrec.

3. En qualsevol cas les convocatòries hauran de ser comunicades prèviament a l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències per a coordinar-ne, si escau, la realització.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Execució dels processos
1. Es procurarà la coordinació a l’hora de materialitzar els cessaments i preses de possessió en les places respectives per a garantir la continuïtat en la prestació del servei.
2. Si la persona interina no ha obtingut plaça en el procés, el seu cessament haurà d’estar precedit d’un termini de preavís no inferior a vint dies previs a la incorporació del titular.

Segona. Incidència pressupostària
L’aplicació i desenvolupament d’aquest decret no podrà tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignats a l’organisme competent per raó de la matèria i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els seus mitjans personals i materials.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació
Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposen al que es disposa en aquest decret.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desenvolupament
1. S’autoritza el director de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències per a dictar les disposicions i actes necessaris per al desenvolupament i l’execució d’aquest decret.
2. Especialment, es podrà acordar amb els ajuntaments la fixació de calendaris d’actuació comuns mitjançant la determinació de les dates d’examen en un mateix dia o l’harmonització de criteris en els mèrits a valorar.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 5 d’octubre de 2018

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

ANNEX I
Fase d’oposició

a) Prova de mesurament d’alçada
b) Prova psicotècnica: es realitzarà un test psicotècnic de personalitat que avalue els factors previstos en l’annex III de l’Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per a la categoria d’agent.
La qualificació d’aquest exercici serà d’apte o no apte.
c) Proves d’aptitud física: consistirà a superar les proves que posen de manifest la capacitat per al compliment del lloc de treball i les marques mínimes del qual seran, almenys, les següents i segons el quadre d’edats:
Proves
1. Carrera de resistència 1.000 metres
2. Salt de longitud amb carrera
3. Natació 50 metres
La qualificació d’aquest exercici serà d’apte o no apte, i haurà de superar, com a mínim, dos de les tres proves per a ser declarat apte.
La valoració de les proves d’aptitud física en les proves de salt es realitzarà mesurant la distància efectiva.
La superació de les proves físiques per a l’accés a la categoria d’agent tindrà una validesa de quatre anys des de la seua realització, fins al dia de finalització del termini de presentació de les instàncies, amb independència de l’edat de la persona aspirant, i quedaran exempts de realitzar-la aquelles que, en aquest període, l’hagen superada.
d) Prova teòrica
Consistirà a contestar correctament, per escrit, un qüestionari de 100 preguntes tipus text amb quatre respostes alternatives, una d’aquestes certa, i no es penalitzaran les contestades erròniament, en un temps mínim de 2 hores, sobre els temes que s’indiquen en l’annex A de l’Ordre d’1 de juny de 2001, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, de desplegament del Decret 88/2001, de 24 d’abril, del Govern Valencià, pel qual s’estableixen les bases i els criteris generals uniformes per a la selecció, promoció i mobilitat de les policies locals de la Comunitat Valenciana, escala bàsica i auxiliars de policia.
La qualificació d’aquest exercici serà de 0 a 25 punts, i s’haurà d’obtindre una qualificació de 12,5 punts per a superar-lo.
Els qüestionaris que es proposen contindran cinc preguntes addicionals tipus test, les quals substituiran pel seu ordre, correlativament, a aquelles preguntes que, si és el cas, siguen objecte d’anul·lació després de l’inici de l’exercici.
e) Exercici pràctic
Consistirà en la realització d’un exercici escrit, amb una durada màxima d’una hora, que fixarà l’òrgan tècnic de selecció abans de la realització d’aquest, que versarà sobre el desenvolupament d’un supòsit policial sobre les activitats, funcions i serveis propis de l’escala bàsica, categoria d’agent, així com, si escau, sobre la redacció de documents policials. Es valorarà la claredat i exposició de totes les actuacions i mesures que s’hagen d’adoptar en relació amb el supòsit plantejat. Es podrà acompanyar o fixar sobre pla que aporte el tribunal les actuacions policials.
La qualificació d’aquest exercici serà de 0 a 35 punts, i s’haurà d’obtindre un mínim de 17,5 punts per a superar-lo.
f) Reconeixement mèdic
Consistirà a superar un reconeixement mèdic, d’acord amb les exclusions mèdiques següents:
1. Obesitat o primesa manifesta que dificulten o incapaciten per a exercir el lloc de treball.
2. Ull i visió:
2.1. Agudesa visual amb correcció o sense correcció inferior als dos terços de la visió normal en el dos ulls.
2.2. Hemianòpsia completa i absoluta.
3. Oïda i audició.
Agudesa auditiva biaural amb correcció o sense correcció que supose pèrdua entre 1.000 i 4.000 hertzs a 45 decibels.
4. Aparell locomotor.
Qualsevol patologia òssia d’extremitats que produïsquen retraccions o limitacions funcionals de causa muscular o articular.
5. Aparell digestiu.
Qualsevol procés digestiu que, segons el parer dels assessors mèdics, dificulte de forma important l’exercici del lloc de treball.
6. Aparell cardiovascular.
Hipertensió arterial mal controlada, i no haurà de sobrepassar les xifres en repòs els 170 mn/hg en pressió sistòlica i els 95 mn/hg en pressió diastòlica; segons el parer dels assessors mèdics, es podrà repetir la prova quan concórreguen circumstàncies que així ho aconsellen.
Varices ulceroses. Tromboflebitis. Insuficiència cardíaca severa. Hipertròfia ventricular esquerra descompensada. Infart de miocardi.
7. Aparell respiratori.
La bronquiopatia crònica obstructiva. Disminució FVC per davall del 65 % de la seua edat.
8. Sistema nerviós.
Epilèpsia, alcoholisme i toxicomanies.
9. Pell i fàneres.
Cicatrius que produïsquen limitacions funcionals.
10. Altres processos patològics.
Malalties immunològiques sistèmiques, no asintomàtiques que impossibiliten l’exercici del lloc de treball. Intoxicacions cròniques. Hemopaties greus.ANNEX II
Fase de concurs

Els mèrits a valorar en la fase de concurs seran els que es recullen en aquest apartat, juntament amb la seua valoració i mitjà d’acreditació d’aquests.
1. S’atorgaran fins a un màxim de 30 punts pels serveis efectius prestats com a personal funcionari interí en l’escala bàsica, categoria d’agent, o com auxiliar de policia, valorats a raó de 3 punts per any o la proporció corresponent, en el supòsit de períodes inferiors a l’any.

2. Formació i titulació:
2.1. Titulacions superiors, fins a 1 punt
Per títol de tècnic superior: 0,30 punts
Per títol universitari de grau o equivalent: 0,80 punts
Per títol de màster oficial: 1 punt
No es valoraran aquelles titulacions que siguen necessàries per a l’obtenció d’una altra que també siga objecte de valoració.
2.2. Cursos de formació, fins a 4 punts.
Per la realització de cursos de formació impartits en l’IVASPE o homologats per aquest, d’acord amb el següent barem:

Nombre d’hores Assistència Aprofitament
De 20 a 50 0,11 0,20
De 51 a 100 0,21 0,30
De 101 a 150 0,31 0,40
De 151 a 200 0,41 0,60
De 201 a 250 0,61 0,70
Més de 250 0,71 1,00


Quan es tracte de cursos de durada inferior a la mínima avantdita, la puntuació d’aquests estarà donada per la suma del còmput d’hores i/o assistència d’aquests. En el cas d’haver impartit hores com a professor o professora en els cursos, es puntuaran amb el barem corresponent al certificat d’aprofitament, i sense superar per aquest concepte el màxim de 4 punts. Els cursos organitzats i impartits per l’IVASPE, realitzats amb anterioritat a la data d’entrada en vigor de la Resolució de la Direcció General d’Interior de 24 de març de 1995, sobre cursos de formació impartits per l’IVASPE (DOGV 2487, 10.04.1995), així com els realitzats pel Ministeri de l’Interior, o altres ministeris o conselleries relacionats amb la funció policial o organismes anàlegs, escoles de policia de les corporacions locals o de comunitats autònomes les dues expressament reconegudes per l’IVASPE, es valoraran, en qualsevol cas, amb la puntuació corresponent al diploma d’assistència.

2.3. Coneixement del valencià, fins a un màxim de 2 punts, d’acord al barem següent:
A2 0,40 punts
B1 0,80 punts
B2 1,20 punts
C1 1,60 punts
C2 2,00 punts

2.4. Altres idiomes, fins a un màxim d’1 punt, d’acord al barem següent:
A2 0,20 punts
B1 0,40 punts
B2 0,60 punts
C1 0,80 punts
C2 1,00 punts

2.5. Exercicis superats: s’atorgaran fins a 2 punts per la superació d’exercicis selectius finals en convocatòries d’accés a la condició de funcionari de carrera en els cossos de policia local, categoria d’agent, a raó d’1 punt per cada exercici final superat.
Els serveis efectius s’acreditaran mitjançant el certificat expedit pels ajuntaments, expressiu del període o períodes de serveis prestats i categoria professional i els mèrits relacionats amb la formació, titulació i idiomes, mitjançant còpia compulsada del certificat expedit per la institució competent. Els exercicis superats s’acreditaran mitjançant el certificat expedit per la secretaria general en el qual s’indique el caràcter d’exercici final de la fase d’oposició, la qualificació obtinguda en aquest i la referència al butlletí oficial de la província en què es van publicar les bases reguladores de la convocatòria.

linea