diari

DECRET LLEI 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, l'ampliació, l'adequació, la reforma i l'equipament de centres públics docents de la Generalitat. [2017/9554]

(DOGV núm. 8157 de 26.10.2017) Ref. Base de dades 009240/2017

DECRET LLEI 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, l'ampliació, l'adequació, la reforma i l'equipament de centres públics docents de la Generalitat. [2017/9554]
Preàmbul

I

La Constitució Espanyola considera, en l’article 27, l’educació com un dret fonamental de tots els espanyols i encomana als poders públics que promoguen les condicions per a l’efectiu gaudi d’aquesta.

El dret a l’educació dels ciutadans i ciutadanes, previst en l’article 27 de la Constitució, així com el dret a la protecció de la infància i l’adolescència, implica el deure i el dret a l’escolarització en centres docents amb una infraestructura adequada i de qualitat.

D’acord amb allò que s’ha exposat, l’article 15 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, atribueix a l’educació la condició de servei públic fonamental, amb vista a garantir la seua prestació en tot el territori.

II

L’efectiva satisfacció d’aquest dret, que es materialitza necessàriament mitjançant la dotació d’unes infraestructures educatives de qualitat i d’acord amb la garantia constitucional del dret, determina que actuacions com l’eliminació dels barracons, la construcció de nous centres, l’ampliació, adequació d’aquells altres que tenen saturades i sobreutilitzades les seues instal·lacions, i la rehabilitació de les instal·lacions obsoletes es constituïsquen en un objectiu prioritari i obligat de l’administració educativa responsable.
El Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i assenyala en l’article 22 que correspon a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport l’exercici de les competències en matèria d’educació, investigació, formació professional reglada, universitats i ciència, promoció i patrimoni cultural, política lingüística i esport.

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en virtut del Decret 155/2015, de 18 de setembre, modificat pel Decret 73/2016, de 10 de juny, pel qual s’aprova el seu reglament orgànic i funcional, té atribuïdes, entre altres, la competència sobre la construcció dels centres docents públics.
En aquest marc, la Generalitat ha incrementat de manera rellevant la dotació que, per a inversions en infraestructures educatives, reflecteixen anualment els seus pressupostos. Concretament ha passat de destinar 57,3 milions d’euros en el pressupost inicial de 2015 a dotar amb 133,4 milions d’euros el corresponent capítol pressupostari per a l’exercici 2017. Política d’inversions que s’articula entorn de l’eix d’actuació prioritari següent: d’una banda mitjançant l’impuls de la construcció de nous centres docents públics i, d’una altra, amb la millora dels existents, amb intervencions de caràcter integral, a través de rehabilitacions, ampliacions i millores de tot tipus en centres, de totes les etapes educatives.
Conseqüència d’aquesta ferma voluntat d’adequació de les infraestructures públiques educatives a les necessitats i demandes dels ciutadans, la Generalitat va fer públic, al gener de 2016, el mapa d’infraestructures escolars, on es detallaven les actuacions prioritàries de construcció de nous centres, d’ampliació i adequació d’uns altres, amb la doble finalitat de disposar d’una oferta adequada de llocs escolars, i d’eliminar els barracons existents.


III

És en aquest context d’impuls en la garantia de la prestació del servei públic fonamental d’educació on es posa de manifest la necessitat d’establir vies de cooperació entre les diferents administracions públiques territorials implicades, que permeten sumar els esforços de l’Administració de la Generalitat i d’aquelles administracions locals que així ho manifesten. Cooperació entre administracions que s’ha considerat adequat instrumentar a través de la figura de la delegació de competències.
L’article 8 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix que les administracions educatives i les corporacions locals coordinaran les seues actuacions per a aconseguir una major eficàcia dels recursos destinats a l’educació i contribuir a les finalitats establides en aquesta llei.
Així mateix, la disposició addicional quinze de l’esmentada llei orgànica determina que les administracions educatives podran establir procediments i instruments per a afavorir i estimular la gestió conjunta amb les administracions locals i la col·laboració entre centres educatius i administracions públiques.
És a més una reivindicació del municipalisme valencià poder participar en la construcció de centres educatius i infraestructures de la Generalitat que demanen els veïns i veïnes, especialment respecte d’aquells sobre els que tenen atribuïda, per llei, la responsabilitat de mantindre, una vegada construïts.

IV

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en l’article 7, determina que les comunitats autònomes podran delegar en les entitats locals l’exercici de les seues competències. Així mateix, l’article 27 de l’esmentada llei estableix el règim jurídic bàsic d’aquesta delegació. En aquest sentit, no hi ha dubte que la figura reuneix les característiques necessàries per a assegurar, respectant l’autonomia local, el compliment dels objectius de la Generalitat en matèria d’infraestructures educatives, mitjançant el recurs als mitjans tècnics, humans i materials dels ajuntaments de nostra Comunitat.
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en l’article 47, possibilita la subscripció de convenis entre administracions públiques, i en l’article 48 determina que quan el conveni tinga per objecte la delegació de competències en una entitat local, haurà de complir el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
D’acord amb el que preveu l’article 27.6 de l’esmentada Llei 7/1985, de 2 d’abril, la delegació de competències haurà d’anar acompanyada del corresponent finançament, i per a això serà necessari establir els mecanismes de suficiència i garantia financera, així com reflectir en els corresponents pressupostos de la Generalitat, en qualitat d’administració delegant, la dotació pressupostària adequada i suficient durant tots i cadascun dels exercicis en què s’execute el pla.


V

Vistos, d’una banda, la voluntat de col·laboració entre les administracions local i autonòmica, l’objectiu comú de millora de les infraestructures educatives, la possibilitat d’assumpció mitjançant delegació pels ajuntaments de les competències necessàries per a l’execució de les inversions necessàries en matèria d’infraestructures educatives, així com l’interés de salvaguardar el dret dels menors a l’educació, mitjançant la creació d’una oferta educativa en la xarxa de centres públics que compte amb la infraestructura necessària, es necessita l’aprovació d’aquesta norma, amb la finalitat d’impulsar de manera rellevant la realització de les inversions recollides en el mapa d’infraestructures educatives.

VI

El decret llei és un instrument adequat per a ordenar aquesta cooperació, d’acord amb el que es disposa en l’article 44.2, en relació amb els articles 49.3, 52 i 79 de la Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, per la qual es va aprovar l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Pel que fa al contingut concret de l’articulat, cal destacar que aquest està condicionat per dues circumstàncies; en primer lloc, pel fet que el règim general de la delegació de competències està regulat, per a les administracions locals i amb el caràcter de bàsic, per l’esmentada Llei 7/1985, i, en segon lloc, perquè serà en l’acte administratiu concret en el qual es materialitze cadascuna de les delegacions on ha de quedar establida la concreta regulació i condicions d’aquestes.

En el primer dels títols del decret llei, es defineix l’objecte, els subjectes receptors de la delegació, les actuacions susceptibles de delegació, les principals característiques d’aquesta, i el seu règim econòmic. I de l’esmentat títol cal destacar:
a) Que són els municipis els principals subjectes susceptibles d’acollir-se al règim de delegació, que aquesta s’estén a tot el conjunt d’actuacions necessàries per a assegurar la dotació suficient i adequada d’infraestructures educatives en la nostra comunitat, incloent-hi a aquest efecte tant la construcció com l’equipament dels centres.

b) Que és la Generalitat, en qualitat de titular de la competència en la matèria, l’administració responsable de fixar les condicions bàsiques de la delegació, tant pel que fa a l’actuació concreta que s’ha d’emprendre com de les condicions de la seua realització, sense perjudici del caràcter voluntari de l’acceptació per a l’ajuntament.
c) Que d’acord amb el que s’ha dit en l’apartat anterior, és la Generalitat l’administració responsable del finançament de la delegació.

d) Que la delegació s’instrumentarà mitjançant resolució de la persona titular de la conselleria competent per raó de la matèria, i només excepcionalment i justificadament mitjançant conveni.
Quant al segon i últim dels títols, té un caràcter bàsicament procedimental, i en aquest sentit en aquest es regula, fonamentalment, el contingut i abast tant de la sol·licitud com de la mateixa delegació.

Finalment, respecte a la urgència i necessitat que justifica el recurs al decret llei per a articular el règim jurídic de la cooperació entre la Generalitat i els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, aquesta està en connexió directa amb les circumstàncies que concorren en l’estat actual de les infraestructures educatives de la nostra comunitat; d’una banda, la necessitat d’agilitar l’execució en el menor termini possible, d’una altra, el compromís del Consell per la seua dotació i impuls, i finalment, la insuficiència dels mitjans tècnics i humans disponibles, a curt i mitjà termini, per l’Administració de la Generalitat, situació que impedeix assegurar el desenvolupament i actualització de les esmentades infraestructures en les condicions que exigeix la prestació d’un servei públic fonamental com és el del dret a l’educació.
En aquest context es considera fonamental, i en aquest sentit urgent i necessari, que abans de l’1 de gener de 2018 totes les administracions implicades coneguen les característiques i condicions del pla, amb la finalitat que incorporen als seus pressupostos les dotacions necessàries, adequades i suficients, que els permeten disposar, des de l’inici del pròxim exercici, dels mitjans tècnics, materials i personals, necessaris per a assegurar una eficient i eficaç posada en marxa i implantació del pla de cooperació regulat en aquest decret llei.

En virtut d’això, en ús de l’autorització concedida en l’article 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 20 d’octubre de 2017,


DECRETE

TÍTOL I
Objecte i règim econòmic pressupostari

Article 1. Objecte
1. L’objecte d’aquest decret llei és establir el règim jurídic que articule la cooperació entre les administracions locals de la Comunitat Valenciana i la Generalitat per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i si escau equipament, de centres docents públics.
2. Aquesta cooperació es materialitzarà, principalment, a través de la delegació, per part de la Generalitat, de l’exercici de les seues competències en matèria de construcció, ampliació, adequació, reforma i, si escau, equipament de centres públics docents de la Generalitat.

Article 2. Subjectes receptors de delegació
Les delegacions es realitzaren a favor dels municipis en el territori dels quals s’executarà l’actuació.
No obstant això, en funció de la grandària del municipi, de les circumstàncies economicofinanceres d’aquests i de la complexitat de l’actuació que s’ha d’emprendre, aquesta delegació podrà realitzar-se a favor de qualsevol entitat que tinga reconeguda la naturalesa de local o supramunicipal, amb capacitat per a exercir les competències en el corresponent àmbit territorial.

Article 3. Actuacions susceptibles de delegació
1. Atenent les circumstàncies concurrents, podran delegar-se tots aquells tràmits previs, actuacions tècniques i actes administratius, relatius a viabilitat de parcel·les; direccions facultatives i assistències tècniques, redacció de projectes, supervisió i aprovació d’aquests; construcció de nous centres docents, així com obres d’ampliació, reforma, millora i substitució; seguiment de les inversions i recepció d’aquestes i equipaments dels centres educatius.

2. Serà condició necessària que aquestes actuacions estiguen prèviament contingudes en les successives programacions d’obres, així com en el mapa d’infraestructures escolars de la conselleria competent per raó de la matèria. No obstant això, podran autoritzar-se actuacions no previstes, sempre que l’esmentada conselleria ho considere oportú en aplicació de criteris objectius vinculats a les necessitats d’escolarització, eliminació d’instal·lacions provisionals o a programes específics.

A aquest efecte, la conselleria competent en matèria d’educació publicarà en la seua pàgina web informació suficient sobre les actuacions que tinga en execució conseqüència del que preveu el present decret llei.
3. En tot cas, les administracions locals en l’execució i desplegament de la delegació hauran de subjectar-se al que preveu la normativa de contractes del sector públic.

Article 4. Característiques de la delegació
1. Amb caràcter general, la delegació es formalitzarà mitjançant una resolució de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria d’educació.
Excepcionalment podrà formalitzar-se mitjançant conveni, en funció de la complexitat de l’actuació que s’ha de desenvolupar, la situació economicofinancera de l’entitat local, que estiguen implicades en la seua execució una entitat local diferent al mateix municipi on es desenvoluparà l’activitat o per qualsevol altra consideració determinada per la planificació educativa de la Generalitat.
2. La delegació haurà de determinar l’abast, contingut, condicions, durada, i control d’eficiència que es reserva la Generalitat.
3. La delegació anirà acompanyada de la corresponent memòria econòmica.
4. La Generalitat podrà sol·licitar l’assistència de les diputacions per a la coordinació i seguiment de les delegacions.
5. La Generalitat podrà demanar en qualsevol moment informació sobre la gestió municipal de la competència delegada, així com enviar personal comissionat i formular els requeriments pertinents per a l’esmena de les deficiències observades.
6. La delegació exigirà en tot cas la prèvia acceptació pel municipi interessat.
7. En tot cas les delegacions hauran d’ajustar-se al que preveu la normativa bàsica en la matèria.

Article 5. Règim econòmic
1. L’import estimat de les actuacions que s’ha de realitzar en el marc del present decret llei es fixa en 700 milions d’euros, durant el període 2018-2022.
2. A aquest efecte, els diferents projectes de llei de pressupostos que s’aproven durant la vigència de les delegacions regulades en aquest decret llei hauran de reflectir la dotació pressupostària suficient i adequada per a atendre els compromisos econòmics derivats d’aquestes.
3. Sense perjudici del que disposa l’article deu del present decret llei, el finançament de la delegació s’ajustarà al ritme d’execució de les actuacions delegades; no obstant això, quan la delegació es referisca a la realització d’obres, podrà acordar-se que el pagament del preu es realitze de manera total i d’una sola vegada després de finalitzades les obres o mitjançant qualsevol altre mecanisme d’acord a dret que per mitjà de conveni pacten les parts.
4. Excepcionalment, podrà acordar-se que l’entitat local anticipe el finançament. En tot cas, l’import màxim de delegacions que incloguen la bestreta de finançament no podrà superar el 20 % dels crèdits pressupostaris efectivament afectats al pla.

Article 6. De la sostenibilitat de les actuacions
1. El desenvolupament de les actuacions derivades d’aquest decret llei haurà d’ajustar-se als compromisos que en matèria d’estabilitat i sostenibilitat financera assumisca la Generalitat per a cadascun dels exercicis.
2. Amb la finalitat d’assegurar la sostenibilitat de les actuacions, a partir del segon any d’implantació del règim de cooperació previst en aquest decret llei, la conselleria competent en matèria d’educació haurà d’elevar, perquè l’aprove la comissió delegada d’Hisenda i Pressupostos, una memòria on es detallen tant les delegacions efectivament autoritzades, amb indicació del seu cost i estat d’execució, així com una previsió, degudament quantificada de les que té previst autoritzar durant l’exercici següent.
A aquest efecte, la primera de les memòries a què es refereix el paràgraf anterior haurà d’estar aprovada amb anterioritat al 30 de setembre de 2019.
La memòria anual a què es refereix el present article haurà de subjectar-se a informe preceptiu i vinculant de la conselleria competent en matèria d’hisenda, en el qual haurà de constar expressament la incidència de l’efectiva posada en marxa de les actuacions susceptibles de delegació en l’estabilitat i sostenibilitat del corresponent exercici.

3. A l’efecte del que preveu el present article, el Consell, mitjançant un acord exprés, podrà decidir, a proposta conjunta de les conselleries competents en matèria d’educació i hisenda, l’ampliació tant de la dotació econòmica com del període d’execució de les actuacions regulades en aquest decret llei.


TÍTOL II
Procediment de cooperació

CAPÍTOL ÚNIC
Normes generals

Article 7. Sol·licitud d’adhesió al procediment
1) Les administracions locals interessades a adherir-se al pla de cooperació previst en aquest decret llei, prèvia consulta al consell escolar municipal, si aquest està constituït, i al consell escolar de centre, presentaran en la conselleria amb competència en matèria d’educació la sol·licitud corresponent.
A aquest efecte, es farà pública en la pàgina web d’aquesta conselleria una vegada publicat aquest decret llei el corresponent model de sol·licitud.
La sol·licitud, en tot cas, haurà d’identificar l’actuació concreta que s’ha de realitzar i haurà de ser subscrita per l’òrgan competent, d’acord amb la seua normativa d’aplicació. En el cas dels ajuntaments, la decisió de presentar aquesta sol·licitud serà adoptarà per un acord plenari.
2. La sol·licitud anirà acompanyada d’una memòria en la qual es detallarà:
a) Descripció tècnica de l’actuació que es durà a terme, identificant, si escau, tant la infraestructura educativa sobre la qual s’actua, com el pla d’infraestructures educatives en el qual aquesta actuació està prevista.
b) Import màxim previst del cost de la intervenció, desglossant els imports destinats a obra o, si escau, redacció de projecte i direcció facultativa o altres assistències tècniques necessàries.
A l’efecte de la seua elaboració la conselleria amb competències en matèria educativa posarà a la disposició de l’administració sol·licitant, el programa de necessitats que corresponga a l’actuació que s’ha de realitzar, així com el preu del mòdul constructiu i els percentatges que s’han d’utilitzar per al càlcul del cost de les assistències tècniques, o qualsevol altra documentació, paràmetre econòmic o informació que assegure el correcte desplegament i execució de la delegació.

Article 8. Autorització de les actuacions proposades
Rebuda la sol·licitud, la conselleria amb competències en matèria d’educació comprovarà la procedència de l’actuació sol·licitada, atenent tant la planificació d’infraestructures educatives com el que disposa el present decret llei.
En la resolució de delegació, o si escau en el conveni que se subscriga, es fixaran els termes i condicions de desplegament d’aquesta.

En aquells supòsits en què la delegació s’instrumente mitjançant resolució, l’eficàcia d’aquesta quedarà demorada fins al moment en què l’administració local sol·licitant comunique a la conselleria competent en matèria d’educació l’acceptació, subscrita per l’òrgan competent, de la delegació.

Article 9. Pressupost de les actuacions delegades
1. El finançament que done suport a la delegació de competències abastarà el pressupost total de l’actuació delegada.
2. A aquest efecte el pressupost podrà incloure el cost dels honoraris de redacció dels projectes, la direcció facultativa, els estudis i assistències tècniques de qualsevol tipus, sempre que siguen necessàries per a l’actuació, així com el cost de l’execució de l’obra. També s’inclourà qualsevol tribut relacionat directament amb l’execució de l’actuació, dins del marc legal aplicable.
3. En cas que durant el procés d’adjudicació es produïsquen baixes respecte de la quantia inicialment fixada en la resolució o conveni que formalitze la delegació, aquestes hauran de donar cobertura a qualsevol increment de despesa que es produïsca durant l’execució dels contractes gestionats per delegació, l’autorització de la qual s’haja ajustat a la normativa en la matèria.
4. Les baixes produïdes en la quantia inicial es podran destinar a finançar qualsevol altra actuació sempre que es realitze en el centre escolar afectat per la delegació o en el seu entorn immediat, i aquesta redunde en una major qualitat o funcionalitat d’aquest. Aquestes actuacions s’hauran d’autoritzar per la conselleria competent en matèria d’educació conforme al previst en l’article 8 d’aquest decret llei.

En tot cas, l’entitat local haurà de comunicar a la conselleria competent en matèria d’educació tant la baixa en l’adjudicació com la destinació, si escau, que s’atribueix a aquesta.
5. Sense perjudici del que s’ha exposat anteriorment, les entitats locals seran responsables de la cobertura de tot increment de despesa sobre el preu previst en la resolució o conveni inicial, que es produïsca en el desplegament o execució de l’actuació objecte de delegació.
6. En qualsevol cas la Generalitat no podrà assumir cap despesa inherent a l’obtenció o adequació de la parcel·la destinada a la ubicació del centre, en cas d’ampliació o nova edificació.

Article 10. Gestió econòmica i control intern
1. El finançament de les delegacions de competències regulades en el present decret llei es realitzarà amb càrrec al capítol VII, Transferències de capital, dels pressupostos de la Generalitat.
2. Aquestes transferències, que tindran la naturalesa d’aportacions dineràries, compliran l’obligació de finançament a què es refereix l’apartat sisé de l’article 27 de l’esmentada Llei 7/1985.
3. Amb caràcter previ a l’aprovació de les resolucions o convenis de delegació de competències, aquestes hauran de ser sotmeses a fiscalització prèvia de la Intervenció General, i hauran d’aportar el certificat d’existència de crèdit o document comptable que el substituïsca.
4. La resolució o conveni que articule la delegació, sempre que arreplegue els compromisos econòmics que assumisca l’administració delegatòria, serà document suficient a l’efecte de generar els corresponents crèdits en el pressupost de l’administració que assumisca la delegació.

5. Amb caràcter previ al reconeixement de l’obligació per la conselleria amb competències en matèria d’educació, les entitats locals hauran d’aportar la documentació justificativa corresponent degudament conformada i aprovada.
6. En tot cas, la comprovació material de la inversió correspondrà a les intervencions de les entitats locals.
7. Els municipis o, si és el cas, les entitats locals que actuen com a subjectes receptors de la delegació podran, en tot cas, cedir, a favor dels tercers contractistes, els crèdits o drets de cobrament que tenen contra la Generalitat en execució de les delegacions de competències previstes en el present decret llei.
Si es produeix l’esmentada cessió, aquesta haurà de ser comunicada a la conselleria competent en matèria d’educació en el termini de deu dies des que siga formalitzada.
8. Les actuacions previstes en el present decret llei podran estar subjectes al control financer de la Intervenció General, en funció del que disposa el capítol III del títol VI de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Desenvolupament del decret llei
Es faculta les persones titulars de les conselleries amb competències en les matèries d’hisenda i educació, a interpretar i adoptar les mesures necessàries i dictar instruccions de gestió encaminades a la consecució de l’eficàcia del procediment perquè es facilite i complisquen els objectius indicats en l’aplicació i desenvolupament del previst en aquesta norma.

Segona. De la col·laboració a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
A fi de facilitar l’eficàcia del pla de cooperació es podrà recaptar la col·laboració de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Aquesta col·laboració s’articularà mitjançant la signatura del corresponent conveni, que es podrà dotar fins a un import màxim equivalent al 0,1 % del cost del programa o pla.
Aquesta col·laboració tindrà per finalitat la promoció, la difusió i l’assessorament a municipis en el desenvolupament d’aquest decret llei.

Tercera. Obligacions de pagament
Les obligacions de pagament contretes per la Generalitat per a la cobertura del finançament de les delegacions de competències previstes en aquest decret llei, sempre que hagen sigut objecte de cessió en favor de les contractistes adjudicatàries de les obres o serveis objecte de la delegació, i sempre que estiguen degudament formalitzades, tindran la consideració, amb caràcter general, de deute de caràcter comercial.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació
Queden derogades quantes normes d’igual o inferior rang s’oposen, totalment o parcialment, al que es disposa en aquest decret llei.


DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 20 d’octubre de 2017

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

linea