diari

DECRET 233/1992, de 28 de desembre, del Govern valencià, sobre autorització per al funcionament de centres i serveis d'atenció i prevenció de la drogodependència a la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 1944 de 15.01.1993) Ref. Base de dades 0093/1993

Decret 233/1992, de 28 de desembre, del Govern valencià, sobre autorització per al funcionament de centres i serveis d'atenció i prevenció de la drogodependència a la Comunitat Valenciana.
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix les competències exclusives de la Generalitat Valenciana en matèria d'assistència social i de serveis socials, així com, en el marc de la legislació bàsica de l’estat, el desplegament legislatiu i l’execució en matèria sanitària i educativa.
Amb major especificitat, l'article 31.27 de l’esmentada Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, estableix la competència exclusiva de la Generalitat Valenciana en matèria de creació de centres de protecció, reinserció i rehabilitació d'aquells sectors socials necessitats d'especial protecció.
Aquestes raons, juntament amb la consideració interdisciplinar i interdepartamental d'aquest tipus d'actuació, aconsellen l’exercici de l'activitat normativa a fi d'ordenar, coordinar, impulsar i millorar totes aquelles accions referides a l'atenció integral de les persones afectades per les drogodependències que es porten a cap en la Comunitat Valenciana, tant en l'aspecte social com en el sanitari i educatiu.
Així doncs, la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1989, de 6 de juliol, de Serveis Socials, estableix, al seu article 12.5, que competeix a l'administració de la Generalitat Valenciana l'autorització, el registre, l'acreditació, el control i la supervisió de les entitats, centres o serveis que desenvolupen les seues activitats en el camp dels serveis socials, de forma que s'hi exigesquen i que s'hi aconseguesquen uns mínims de qualitat i de condicions d'assistència.
Per altre costat, els centres i serveis on s'apliquen tècniques i tractaments d'atenció a drogodependents, quant a persones afectades greument en la seua salut per causa d'aquesta dependència, és indubtable que queden igualment compresos en l’àmbit de la Llei General de Sanitat i, conseqüentment, en el de la Llei del Servei Valencià de Salut.
Per altra banda, valorant la importància que els processos educatius tenen en el canvi d'aptituds i actituds comportamentals, també i sobre tot quan s'estableixen per a col·lectius que necessiten, específicament, aquest tipus d'atenció, resulta evident l'ascendència que tant les lleis orgàniques reguladora del Dret a l’Educació (LODE) i d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), com la normativa autonòmica valenciana tenen en aquesta matèria.
Per aquests motius i en aquest context, aquests centres i serveis, en la mesura que presten actuacions sòcio- sanitàries i educatives d'ampli espectre, han de comptar amb uns requisits mínims per a la seua autorització i funcionament seguint els criteris que al si del Pla Nacional sobre Drogues van acordar les administracions públiques que s'hi integren i continuant en la línia que la mateixa Generalitat Valenciana va iniciar amb la publicació dels decrets 27/1987, de 30 de març; 72/1987, de 25 de maig; 87/1987, de 24 de juny, i 40/1990, de 26 de febrer, tots del Govern Valencià.
Si a això afegim la proliferació actual de recursos assistencials privats per a la població drogodependent no subjectes a planificació pública prèvia, amb interessos no sempre coincidents amb l'interès general i, de vegades, amb ànim de lucre, resulta palpable la peremptòria necessitat d'una ordenació legal del sector en la Comunitat Valenciana, i establir, dins de les seues competències, uns criteris d'homogeneïtat, qualitat i garantia de funcionament que, en permetre l'adequació dels centres i serveis de les entitats i institucions públiques o privades, repercutesquen en una major eficàcia de la gestió amb optimització dels recursos.
En relació amb l'anterior i atesa, igualment, la necessitat de regular el règim de subvencions i ajudes, coneixent prèviament l'existència i les necessitats dels recursos, es planteja com a imprescindible la racionalització de l’oferta de serveis a les persones afectades per les drogodependències, així com assegurar que les seues prestacions es realitzen dins de les esmentades condicions mínimes indispensables per aconseguir que l'activitat demandada per la societat permeta el compliment real dels seus fins, i acatar, així mateix, el mandat contingut en els articles 39 i següents de la Constitució Espanyola.
Finalment, i com a conseqüència de la proposta elevada per la Comissió Interautonòmica del Pla Nacional sobre Drogues a la IX Conferència Sectorial del mateix pla, aquesta va acordar l’harmonització interautonòmica dels requisits mínims exigibles als centres residencials destinats a la rehabilitació de drogodependents en el marc d'un programa terapèutic, a través del corresponent desplegament normatiu coordinador, dels distints governs autònoms amb competències en la matèria. Aquest desplegament s'haurà d'haver formalitzat abans de l'acabament del mes de desembre d'enguany.
Per tot això, en virtut del que disposa la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, així com l'establert per l'article 2 del Decret 232/1991, de 9 de desembre, del Govern Valencià, oïda la Comissió de Coordinació d'Atenció i Prevenció de la Drogodependència, a proposta del Conseller de Treball i Afers Socials, que n'és el president, i amb la prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió el dia 28 de desembre de 1992,
DECRETE
CAPITOL I
Objecte i àmbit d'aplicació
Article primer
1. Aquest decret té per objecte regular el règim jurídic de l'autorització administrativa autonòmica relativa al funcionament dels centres i serveis la finalitat específica o principal dels quals siga prestar, de forma integral o sectorial - sòcio- sanitària i/o educativa -, atenció, protecció, tractament, rehabilitació i reinserció a persones afectades per les drogodependències, els quals d'ara endavant s'agruparan sota la denominació genèrica de centres i serveis d'atenció i prevenció de la drogodependència.
2. Queden exclosos de l’àmbit d'aplicació d'aquest decret:
a) Els centres i serveis que presten assistència amb estructura hospitalària a toxicòmans.
b) Els centres o serveis als quals fa referència la disposició addicional segona del decret 232/1991, de 9 de desembre, del Govern Valencià.
c) Els programes de salut mental als quals fan referència els articles 3.c) i 5.3.f) del Decret 148/1986, de 24 de novembre, del Govern Valencià.
Això no obstant, a l’efecte del preceptiu coneixement i control estadístic, s'hauran d'inscriure també en el registre a què s'al·ludeix en aquest decret, així com comunicar les dades que els sol·licite el Sistema Autonòmic Valencià d'Informació sobre Toxicomanies (SAVIT), en el marc del sistema estatal i europeu.
3. El compliment del que es disposa en aquest decret i en la seua normativa de desplegament serà una de les condicions necessàries per obtenir, si escau, l'acreditació d'entitats específicament col·laboradores de la Generalitat Valenciana, posseir la condició de tals i beneficiar-se, directament o indirectament, del règim de finançament públic de referència.
Article segon
Els preceptes d'aquest decret, així com les disposicions que es dicten per al seu desplegament seran d'aplicació a tots els centres i serveis d'atenció i prevenció de la drogodependència, de titularitat pública o privada, de qualsevol classe o naturalesa, que desenvolupen la seua activitat en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
CAPITOL II
Tipus de centres i serveis d'atenció i prevenció
de la drogodependència. Requisits
Article tercer
A l'efecte d'aquesta disposició, els centres i serveis d'atenció i prevenció de la drogodependència a què es refereix aquest decret es classifiquen en les següents categories:
1. D'informació, prevenció i orientació a persones drogodependents i població en general.
2. Els que tinguen, com a funció principal, la de prestació de serveis terapèutico- assistencials i/o formatius - incloent-hi l'acollida i emergència socials- a la població toxicòmana en règim:
a) Ambulatori, domiciliar i, comunitari o altre de semblant naturalesa.
b) Semiresidencial, ja siga en jornada diürna o nocturna.
c) Residencial.
Article quart
1. Als centres i serveis d'atenció i prevenció de la drogodependència inclosos en l’àmbit d'aplicació d'aquest decret i que funcionen o que prevegen funcionar a la Comunitat Valenciana, els seran exigibles els requisits que amb ordre de la Conselleria de Treball i Afers Socials s'establiran, en desplegament d'aquest decret.
2. Entre els requisits comuns a tots els centres i serveis figuraran, necessàriament:
a) Existència d'un programa terapèutic i d'un reglament de règim interior, ambdós acceptats per l’usuari.
b) Existència d'un equip responsable del programa, la direcció del qual haurà de recaure en un professional, de grau superior o mitjà, del camp de la medicina, psicologia, educació, treball social, o d'altres ciències afins al problema de la drogodependència.
c) Garantia de l'atenció per algun dels components de l’equip responsable, durant el temps d'obertura del centre o servei.
d) Garantia de l'assistència sanitària dels usuaris, encara quan el centre o servei no compte amb recursos mèdics propis.
e) Existència d'un llibre registre d'usuaris, així com expedient personal de cadascun d'ells.
f) Existència d'un llibre de reclamacions a disposició de l’usuari.
g) Garantia de la voluntarietat de l'alta, per part de l’usuari.
h) Existència d'un règim de preus a percebre per la prestació dels serveis, que haurà de ser comunicat a la Direcció General d'Atenció i Prevenció de la Drogodependència perquè en prenga coneixement.
En el cas que l’usuari reba gratuïtament la prestació, s'haurà de comunicar aquesta circumstància a l’esmentada direcció general, així com, si s'escau, la persona física o jurídica que finança els serveis.
Article cinqué
Els centres i serveis d'atenció i prevenció de la drogodependència inclosos en l’àmbit d'aplicació d'aquesta disposició quedaran subjectes a les obligacions següents i intervencions administratives:
A) L'autorització provisional per al seu funcionament, d'acord amb la normativa que es dicte.
B) L'autorització definitiva per al seu funcionament, una vegada comprovat per la Conselleria de Treball i Afers Socials el compliment de les condicions i requisits establerts en l'autorització provisional.
C) La catalogació i el registre.
D) Sotmetre's, en qualsevol moment, al control, inspecció i avaluació de les seues activitats, l’organització i funcionament, així com el compliment dels serveis d'atenció mínims que es puguen determinar.
E) L'obligació de facilitar a les administracions públiques, amb el degut respecte a la confidencialitat, la informació que els siga sol·licitada sobre l'organització i funcionament del centre o servei i sobre els seus usuaris; i de prestar-los la seua col·laboració en situacions d'emergència social.
F) La formació i reciclatge dels professionals en els cursos i programes que establesca la Direcció General d'Atenció i Prevenció de la Drogodependència, en el marc dels plans nacional i autonòmic valencià sobre la matèria.
G) El compromís de facilitar a l'Administració la realització, en les seus instal·lacions, de pràctiques complementàries dels cursos de formació que aquesta programe.
H) Aquelles altres derivades de la legislació estatal i autonòmica en vigor.
CAPITOL III
Règim jurídic de les autoritzacions
Article sisè
1. Correspon al Director General d'Atenció i Prevenció de la Drogodependència la concessió, denegació, renovació i revocació de les autoritzacions administratives a què es refereix aquest decret, per al funcionament dels centres i serveis d'atenció i prevenció de la drogodependència.
2. Les concessions, denegacions, renovacions o revocacions que, mitjançant resolució motivada, dictarà el Director General d'Atenció i Prevenció de la Drogodependència, podran ser recorregudes davant el Conseller de Treball i Afers Socials en les condicions i terminis que escaiguen d'acord amb la normativa de procediment administratiu vigent.
Article seté
El titular o representant legal de la institució o entitat que pretenga el funcionament d'un centre o servei d'atenció i prevenció de la drogodependència, estarà obligat a presentar una sol·licitud d'autorització provisional, dirigida a la Direcció General d'Atenció i Prevenció de la Drogodependència.
Article vuitè
Les sol·licituds d'autorització provisional determinaran clarament l'objecte de la petició i hauran d'anar acompanyades de la documentació que la Conselleria de Treball i Afers Socials determine reglamentàriament.
Article nové
En el termini de tres mesos des de la presentació de la documentació exigida, la Direcció General d'Atenció i Prevenció de la Drogodependència concedirà la corresponent autorització provisional, o bé la denegarà motivadament.
Article deu
1. Concedida l'autorització provisional, la Direcció General d'Atenció i Prevenció de la Drogodependència comprovarà, en el termini de tres mesos a partir de l’inici de les actuacions per part del centre o servei de què es tracte, el compliment de les condicions i requisits que s'hi determinen i concedirà o denegarà motivadament l'autorització definitiva, i deixarà de produir efectes, en ambdós casos, l'autorització provisional.
2. L'autorització definitiva de funcionament haurà de renovar-se cada tres anys, amb la sol·licitud prèvia dels titulars dels centres i serveis dirigida a la Direcció General d'Atenció i Prevenció de la Drogodependència, en el termini dels tres mesos inmediatament anteriors a l'acabament de la vigència de l'autorització anterior.
Article onze
1. Les autoritzacions administratives objecte d'aquesta disposició no suposen, per elles mateixa, l'existència de la resta d'autoritzacions administratives i altres obligacions que resulten preceptives per al legal funcionament del centre o servei.
2. En conseqüència, la Direcció General d'Atenció i Prevenció de la Drogodependència retrà compte a les altres administracions públiques directament interessades, perquè en prenguen coneixement i tinga els efectes pertinents, de la concessió de qualsevol de les autoritzacions objecte d'aquest decret.
3. Alhora, considerarà, d'acord amb el dret, qualsevol denúncia d'incompliment de la legalitat vigent, provinent d'altra Administració pública o de qualsevol departament de la Generalitat Valenciana.
Article dotze
1. La Direcció General d'Atenció i Prevenció de la Drogodependència és l’òrgan competent d'inspecció, seguiment, avaluació i coordinació en aquesta matèria.
2. Per a aquesta comesa, comptarà amb els recursos a què es refereix l'article 7.2 del Decret 232/1991, de 9 de desembre, del Govern Valencià.
3. Així mateix, rebrà l'assessorament tècnic i el suport inspector específic que necessite de l'administració pública de la Generalitat Valenciana, i en especial de la sanitària i educativa.
Article tretze
1. Les administracions públiques competents, i en especial la local, exigiran, com a requisit indispensable i previ a la concessió de llicència d'activitat per a un centre o servei d'atenció i prevenció de la drogodependència ubicat al seu territori, l'autorització provisional de funcionament atorgada per la Direcció General d'Atenció i Prevenció de la Drogodependència.
2. Les administracions públiques valencianes exigiran, entre altres requisits previs a l'atorgament de finançament directe o indirecte, a centres o serveis d'atenció i prevenció de la drogodependència:
a) La justificació d'haver-li estat concedida l'autorització definitiva per part de la. Direcció General d'Atenció i Prevenció de la Drogodependència.
b) L'efectiva activitat, derivada de l’esmentada autorització.
Article catorze
1. El cessament d'un servei o tancament d'un centre, temporalment o definitivament, requerirà, si més no, una comunicació prèvia a la Direcció General d'Atenció i Prevenció de la Drogodependència.
2. Si el servei o centre ha rebut finançament públic, necessitarà per al seu cessament o tancament, temporal o definitiu:
a) Acord de la forma de reversió, amb liquidació prèvia de la part de finançament no amortitzat.
b) Autorització administrativa de la Direcció General d'Atenció i Prevenció de la Drogodependència.
Article quinze
1. Les autoritzacions provisionals i definitives concedides caducaran si, transcorreguts tres mesos des de la seua concessió, no s'hagueren iniciat les actuacions per a les quals van ser atorgades o si, una vegada iniciades, s'interromperen per un termini igual.
2. La caducitat serà declarada d'ofici per la Direcció General d'Atenció i Prevenció de la Drogodependència i es comunicarà a la persona o entitat interessada.
3. Una vegada caducada una autorització, no podrà ser objecte de rehabilitació i caldrà procedir, si escau, a l’obtenció d'una nova autorització que, en tot cas, serà provisional.
Article setze
Les autoritzacions regulades en aquesta norma tenen el caràcter d'autoritzacions de funcionament i podrà acordar la Direcció General d'Atenció i Prevenció de la Drogodependència, amb un expedient administratiu previ amb audiència a l’interessat, la modificació o pèrdua dels seus efectes quan es produesquen variacions en els requisits o condicions que van ser tinguts en compte en el moment del seu atorgament.
Article disset
Quan la complexitat i les circumstàncies del cas ho exigesquen, amb caràcter previ a la concessió o denegació, suspensió, o modificació o pèrdua dels efectes de les autoritzacions, se sol·licitarà informe de la Comissió Executiva d'Atenció i Prevenció de la Drogodependència, el qual haurà de ser emès en el termini màxim de quinze dies. Si no s'emetia l'informe en el termini assenyalat, podran prosseguir les actuacions, i es dictarà la resolució que s'estime escaient.
CAPITOL IV
Registre
Article divuit
1. La, Direcció General d'Atenció i Prevenció de la Drogodependència obrirà i mantindrà actualitzat un Registre de Centres i Serveis d'Atenció i Prevenció de la Drogodependència, i s'hi efectuaran d'ofici les inscripcions.
2. L'obtenció de l'autorització administrativa prevista en aquest decret serà condició indispensable per a la inscripció en el registre de qualsevol centre o servei.
CAPITOL V
Infraccions i sancions
Article dinou
1. L'incompliment de l’establert en aquest decret se sancionarà d'acord amb les prescripcions contingudes en la legislació sanitària, social i educativa aplicable, i en la forma prevista en la Llei de Procediment Administratiu.
Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior, els òrgans competents de l'administració de la Generalitat Valenciana podran suspendre temporalment o definitivament les activitats dels centres o serveis que incomplesquen el que disposa aquesta norma.
En tot cas, regirà com a dret aplicador de sancions en les respectives matèries, el que disposen el títol 1, capítol VI de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, i el títol VI de la Llei de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana.
2. No tindran caràcter de sanció la resolució de tancament de centres ni la prohibició d'activitats que no compten amb l'autorització de l'autoritat competent, en prevenció de perjudicis als usuaris. Això sense perjudici de la simultània incoació de l’expedient aplicador de sancions.
3. La imposició de les sancions correspondrà als òrgans de l'administració autonòmica que tinguen atribuïda aquesta competència segons les normes, a proposta de la Direcció General d'Atenció i Prevenció de la Drogodependència i amb la prèvia instrucció de l’oportú expedient administratiu aplicador de sancions.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
La Conselleria de Treball i Afers Socials, amb audiència prèvia dels interessats i conformement amb al procediment que s'establesca, qualificarà com a d'atenció i prevenció de la drogodependència aquells centres i serveis, que estant actualment registrats o qualificats com a sanitaris, educatius o de serveis socials, es vegen afectats pel que disposa aquest decret.
Segona
Els centres i serveis d'atenció i prevenció de la drogodependència que a l’entrada en vigor d'aquest decret estigueren en funcionament, hauran de comunicar a la Direcció General d'Atenció i Prevenció de la Drogodependència l'activitat que desenvolupen, i formalitzar la seua sol·licitud de legalització, i presentar per a això la documentació que s'establesca.
Els terminis seran de dos mesos per a la comunicació i sol·licitud de legalització, i de set mesos per a la formalització dels requisits de legalització; en ambdós casos a comptar des de la publicació de la normativa de desplegament que establesca la documentació requerida.
Tercera
Els esmentats centres i serveis a què es refereix l'anterior disposició transitòria que, una vegada formalitzada la comunicació i sol·licitada la seua legalització, transcorregut el termini al·ludit de set mesos, no puguen ser legalitzats per incompliment dels requisits i condicions referides, tindran la possibilitat de presentar, en un termini de tres mesos comptadors des de la denegació de l'autorització provisional general, un programa d'adaptació, segons la seua tipologia, on es resolguen les insuficiències i deficiències apreciades.
L'acceptació de l’esmentat programa per la Direcció General d'Atenció i Prevenció de la Drogodependència possibilitarà el funcionament del centre o servei, amb caràcter excepcional, durant un termini de sis mesos prorrogables per un període igual de temps, així com la seua inscripció en el registre, igualment amb caràcter excepcional i durant el mateix temps.
Realitzat el programa d'adaptació del centre o servei, caldrà sol·licitar l'autorització definitiva corresponent i si no hi concorren les condicions exigides per aquest decret li serà denegada.
Quarta
L'anteriorment disposat per a l’inici de funcionament serà igualment aplicable quan es tracte d'una modificació o adaptació.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que preveu aquest decret i, en especial, el Decret 87/1987, de 24 de juny, del Govern Valencià, així com les disposicions del Decret 40/1990, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel que fa a centres i serveis enquadrats dins de l’àmbit d'aplicació d'aquesta norma.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Faculte el Conseller de Treball i Afers Socials per dictar totes les disposicions que calguen per al desplegament d'aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 28 de desembre de 1992.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Treball i Afers Socials,
MARTIN SEVILLA JIMENEZ

linea