diari

LLEI 21/2018, de 16 d'octubre, de la Generalitat, de mancomunitats de la Comunitat Valenciana. [2018/9606]

(DOGV núm. 8406 de 19.10.2018) Ref. Base de dades 009456/2018

LLEI 21/2018, de 16 d'octubre, de la Generalitat, de mancomunitats de la Comunitat Valenciana. [2018/9606]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que estableixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:Índex

Preàmbul

TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
Article 2. Concepte i naturalesa jurídica de les mancomunitats

TÍTOL I. RÈGIM JURÍDIC GENERAL
Article 3. Dret dels municipis a mancomunar-se
Article 4. Prerrogatives, competències i potestats de les mancomunitats
Article 5. Durada i vigència de les mancomunitats
Article 6. Símbols de les mancomunitats

TÍTOL II. CREACIÓ I CONSTITUCIÓ DE LES MANCOMUNITATS
Article 7. Voluntat de mancomunar-se. La comissió promotora
Article 8. Convocatòria de la sessió constitutiva
Article 9. Procediment de constitució de les mancomunitats
Article 10. Naturalesa dels estatuts de la mancomunitat
Article 11. Contingut mínim dels estatuts

TÍTOL III. QUALIFICACIÓ I PÈRDUA DEL RECONEIXEMENT DEL CARÀCTER D’ÀMBIT COMARCAL DE LES MANCOMUNITATS
Article 12. Qualificació de mancomunitat d’àmbit comarcal
Article 13. Sol·licitud de qualificació de mancomunitat d’àmbit comarcal
Article 14. Resolució de la qualificació
Article 15. Publicació i registre
Article 16. Causes de la pèrdua de la qualificació d’àmbit comarcal d’una mancomunitat
Article 17. Procediment de pèrdua de la qualificació d’àmbit comarcal d’una mancomunitat

TÍTOL IV. GOVERN I RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE LES MANCOMUNITATS
Capítol I. Organització de la mancomunitat
Article 18. Règim d’organització i funcionament de les mancomunitats
Article 19. El govern i els òrgans de la mancomunitat
Capítol II. Òrgans col·legiats
Article 20. Membres dels òrgans col·legiats
Article 21. Sessions dels òrgans col·legiats
Article 22. Constitució després de les eleccions
Article 23. Ple de la mancomunitat
Article 24. Junta de govern
Article 25. Comissions informatives
Article 26. Comissió especial de comptes
Capítol III. Òrgans unipersonals
Article 27. Presidència de la mancomunitat
Article 28. Atribucions de la presidència de la mancomunitat
Article 29. Vicepresidència de la mancomunitat
Article 30. Atribucions de la vicepresidència de la mancomunitat

TÍTOL V. PERSONAL AL SERVEI DE LES MANCOMUNITATS

Article 31. El règim del personal
Article 32. Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional
TÍTOL VI. RECURSOS I RÈGIM ECONÔMIC
Article 33. Recursos econòmics de les mancomunitats
Article 34. Les ordenances
Article 35. Aportacions econòmiques dels membres de la mancomunitat
Article 36. Suport econòmic per altres administracions
Article 37. Pressupost de la mancomunitat
Article 38. Racionalització tècnica de la contractació
Article 39. Suficiència de les hisendes de les mancomunitats

TÍTOL VII. INCOPORACIÓ I SEPARACIÓ DE MUNICIPIS

Article 40. Adhesió de municipis
Article 41. Adhesió de municipis a mancomunitats d’àmbit comarcal
Article 42. Separació voluntària
Article 43. Separació obligatòria
Article 44. Efectes de la separació

TÍTOL VIII. MODIFICACIÓ D’ESTATUTS
Article 45. Règim de modificació
Article 46. Procediments de modificació

TÍTOL IX. DISSOLUCIÓ DE MANCOMUNITATS
Article 47. Causes de dissolució de la mancomunitat
Article 48. Procediment de dissolució

TÍTOL X. RELACIONS INTERADMINISTRATIVES
Article 49. Coordinació de l’exercici de les competències de les mancomunitats d’àmbit comarcal per mitjà de plans sectorials
Article 50. Mesures de coordinació i foment
Article 51. Convenis de cooperació

DISPOSICIÓ TRANSITÒRA
Única

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Suspensió del procediment de creació, qualificació o constitució d’una mancomunitat
Segona. Competències en matèria de policia local
Tercera
Quarta

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Derogació expressa

DISPOSICIONS FINALS
Primera. Títol competencial
Segona. Habilitació per al desenvolupament reglamentari
Tercera. Delimitació de les demarcacions territorials
Quarta. Entrada en vigor

ANNEX


PREÀMBUL

La Constitució espanyola garanteix als ens locals, en el marc de l’organització territorial general, l’autonomia per a la gestió dels interessos respectius.
La Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, estableix en l’article 49.1.8 que la Generalitat té competència exclusiva, entre altres matèries, sobre règim local, sense perjudici del que disposa el número 18 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució espanyola.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, inclou expressament, en l’article tercer, les mancomunitats de municipis en la condició d’entitats locals i, en l’article 44, reconeix als municipis el dret a associar-se amb altres en mancomunitats per a l’execució en comú d’obres i serveis determinats de la seua competència.

D’altra banda, la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, compleix el mandat estatutari i configura un model d’administració local basat en una sèrie de principis recollits en l’Estatut d’autonomia, en la Constitució espanyola de 1978 i en la Carta europea de l’autonomia local.
L’objectiu d’aquesta llei és fomentar el desenvolupament de les mancomunitats i dels municipis i configurar-les com un eix bàsic en la prestació de serveis als ciutadans, per mitjà del desenvolupament d’una autèntica cultura associativa com a base per a incrementar l’eficiència i l’eficàcia d’aquesta prestació i com una referència bàsica per a les polítiques de la Generalitat i la resta d’administracions de la Comunitat Valenciana.
Es pretén dotar les mancomunitats d’un règim jurídic més complet i, partint de l’heterogeneïtat en la seua composició, dur a terme una regulació més detallada quant a la diferent catalogació, atesa la capacitat de gestió, i l’adequació del seu àmbit territorial a la demarcació territorial corresponent.
La diversitat de tipologia dels diferents ens locals de la Comunitat Valenciana és una de les nostres característiques distintives i, per això, la legislació ha d’adequar-se a aquesta situació amb l’objecte de fomentar l’eficàcia dels recursos públics des d’una perspectiva més adaptada a la realitat.
La llei s’estructura en 51 articles, distribuïts en deu títols, una disposició transitòria, quatre disposicions addicionals, una disposició derogatòria, quatre disposicions finals i un annex.
El títol preliminar, de disposicions generals, aborda l’àmbit objectiu i subjectiu de la llei i recull la inclusió de les mancomunitats d’àmbit comarcal, que constitueixen una de les principals novetats d’aquesta norma. Aquest nou tipus de mancomunitats es configura com una peça bàsica en una doble vessant: d’una banda, com a estructura associativa estable i sòlida per a la millora dels serveis oferits als ciutadans i de la seua participació en els afers públics i, d’altra banda, la de convertir-les en la referència bàsica per a la implementació de les polítiques i els serveis de la resta d’administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

Aquesta llei entén que el model d’organització territorial ha de ser plenament respectuós amb el caràcter associatiu reconegut pel nostre ordenament jurídic. Per això, la naturalesa de les mancomunitats d’àmbit comarcal està marcada pel caràcter de voluntarietat i atorga als municipis la llibertat d’elecció i adaptació al model esmentat.

El títol I, del règim jurídic general de les mancomunitats, regula el dret dels municipis a mancomunar-se, el contingut competencial i funcional de les mancomunitats, la seua durada i la simbologia.
El títol II, de creació i constitució de les mancomunitats, regula el procés constitutiu de les mancomunitats amb una doble finalitat. D’una banda, pretén dotar de la màxima seguretat jurídica el procediment de constitució i, d’altra banda, establir una tramitació simplificada —però clara— que possibilite un procés àgil. En aquest mateix sentit, es regulen també la naturalesa i el contingut dels estatuts de la mancomunitat, en coherència amb la resta de l’articulat de la llei que manté, com un dels principals objectius, la flexibilització del règim de les mancomunitats, de tal manera que siguen aquestes, a través dels seus estatuts, les que puguen arribar al màxim nivell d’autonomia en l’adaptació del règim esmentat a les seues necessitats.
El títol III, de la qualificació i la pèrdua del reconeixement del caràcter d’àmbit comarcal de les mancomunitats, se centra en la regulació dels requisits i els procediments establits per al reconeixement i la pèrdua d’aquesta qualificació.
El títol IV, del govern i el règim de funcionament de les mancomunitats, s’estructura en tres capítols i entre els seus principals trets resulta destacable que es manté l’objectiu de no restringir la capacitat d’autoregulació de les mancomunitats a través dels seus estatuts i atorgar-los el màxim àmbit de decisió.
El títol V, sobre el personal al servei de les mancomunitats, regula en dos articles les particularitats específiques del personal d’aquestes entitats, ja que la seua regulació completa es troba en la regulació general en matèria de funció pública.
El títol VI, sota la denominació de recursos i règim econòmic, adapta la legislació bàsica en matèria de recursos econòmics de les mancomunitats, ordenances, aportacions econòmiques dels membres, suport econòmic per altres administracions i pressupost. Una significativa novetat en el nostre règim local es troba en la regulació de la racionalització tècnica de la contractació en les mancomunitats.

El títol VII, de la incorporació i la separació de municipis, determina els procediments per a l’adhesió de municipis a les mancomunitats, n’estableix un d’específic per a les d’àmbit comarcal i distingeix el règim de separació entre les causes voluntàries i la forçosa.
El títol VIII preveu la modificció d’estatuts, flexibilitza el procediment de modificació dins dels límits definits per la legislació bàsica i regula per separat dos procediments diferents d’acord amb la naturalesa o l’objecte de les modificacions: el procediment de modificació constitutiva per als supòsits enumerats en la norma i el procediment de modificació per a la resta de causes.
El títol IX, de la dissolució de mancomunitats, regula les causes de dissolució de mancomunitats i el procediment, amb la finalitat de dotar de majors garanties jurídiques les parts afectades en aquest tipus de processos.
El títol X, sobre les relacions interadministratives, pretén regular aquesta matèria en consonància amb el nou règim jurídic del sector públic. Així, es regula la coordinació de l’exercici de les competències de les mancomunitats d’àmbit comarcal per mitjà de plans sectorials junt amb les mesures de coordinació i foment de les mancomunitats amb les altres administracions públiques.
Es regulen també les peculiaritats en matèria de convenis de cooperació i es complementa el règim jurídic general del sector públic en aquesta matèria, que delimita els convenis com l’instrument bàsic de col·laboració entre administracions públiques.
Pel que fa a les disposicions addicionals, derogatòria i finals, cal destacar l’establiment d’un termini per a l’aprovació de la disposició que regule la delimitació de les demarcacions territorials.
Aquesta norma s’adapta als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica i transparència i està inclosa en el Pla normatiu de l’administració de la Generalitat per a 2017.


TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals

Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte establir un marc legal per a les mancomunitats de municipis constituïdes o que es constituïsquen en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i definir el règim jurídic que regule la creació, els òrgans de govern, les normes d’organització i funcionament, el règim econòmic i el procediment per a la supressió de les mancomunitats.

Article 2. Concepte i naturalesa jurídica de les mancomunitats
1. Les mancomunitats són associacions voluntàries de municipis que es constitueixen per a gestionar o executar plans, realitzar projectes i obres o prestar serveis de la seua competència als ciutadans, acostant-los l’administració i potenciant un desenvolupament social i econòmic sostenible, equilibrat i igualitari d’aquests municipis i els seus territoris respectius.
2. Les mancomunitats són entitats locals territorials i, per al compliment dels fins que els són propis, tenen personalitat jurídica i capacitat d’obrar plena i independent de la dels municipis que les integren.

3. Les mancomunitats de la Comunitat Valenciana podran sol·licitar ser qualificades d’àmbit comarcal, sempre que el seu àmbit territorial s’inscriga dins d’una de les demarcacions territorials contingudes en l’annex d’aquesta llei, o la que determine la legislació sobre delimitació comarcal, si és el cas, que les regule, complint la resta de requisits i procediments previstos.


TÍTOL I
Règim jurídic general

Article 3. Dret dels municipis a mancomunar-se
1. Els municipis podran associar-se voluntàriament en mancomunitats a fi de servir-se’n per a la prestació en comú de serveis i l’execució d’obres de la seua competència.
2. Els municipis mancomunats podran participar en alguna o totes les activitats que constitueixen l’objecte de la mancomunitat, sempre que les obres o els serveis siguen independents i això no afecte la seua actuació eficaç.
3. Excepte en el cas de les mancomunitats d’àmbit comarcal, es podran integrar en les mancomunitats municipis entre els quals no hi haja continuïtat territorial, que pertanguen a distintes províncies i, fins i tot, a diferents comunitats autònomes. Seran entitats locals de la Comunitat Valenciana les que tinguen la capitalitat social en un municipi de la Comunitat Valenciana i, per tant, se sotmeten a la legislació autonòmica valenciana i estiguen inscrites en el Registre d’Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.
4. Així mateix, les entitats locals menors podran formar part de les mancomunitats, si, per a això, compten amb l’autorització de la iniciativa pel municipi matriu a què estiguen adscrites, que únicament podrà denegar-se per raons justificades en la prestació del servei públic i la seua eficàcia.
Per a l’organització i el funcionament de les mancomunitats, totes les referències efectuades en aquesta llei i en els estatuts als alcaldes i plens municipals han d’entendre’s també referides, respectivament, als presidents i les juntes veïnals de les entitats locals menors.

5. Als municipis que funcionen en règim de consell obert, les referències al ple fetes en els estatuts s’entén que es refereixen a l’assemblea veïnal.
6. Les mancomunitats podran assumir competències delegades per altres administracions públiques.

Article 4. Prerrogatives, competències i potestats de les mancomunitats
1. Corresponen a les mancomunitats de municipis, per a la prestació dels serveis o l’execució de les obres de la seua competència, de conformitat amb la normativa bàsica de règim local, les potestats previstes en aquesta que determinen els seus estatuts. Si no hi ha previsió estatutària, li correspondran totes les enumerades en la normativa esmentada sempre que siguen necessàries per al compliment de la seua finalitat i de conformitat amb la normativa aplicable a cadascuna de les potestats.

2. Dins de l’àmbit de competències i pel que fa a les previsions contingudes en els estatuts i en la normativa sectorial i de règim local que siga aplicable, les mancomunitats de la Comunitat Valenciana podran adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar qualsevol classe de béns; establir i explotar les obres, els serveis i les instal·lacions mancomunades; obligar-se; interposar els recursos establits i executar accions previstes en les lleis i, en especial, subscriure convenis, contractes, acords i formar consorcis amb l’Estat, la comunitat autònoma, la província, els municipis, altres mancomunitats i la resta d’entitats de dret públic o privat, per a la realització de les funcions que els són pròpies, com també regular la col·laboració amb les entitats esmentades per a la prestació dels serveis i la consecució dels fins que en depenguen i que siguen d’interès per a la mancomunitat i les entitats locals que la integren.
3. Encara que no hi haja previsió estatutària que atribuïsca a la mancomunitat cap competència, potestat o prerrogativa, s’entendrà que li correspon sempre que siga necessària per al compliment dels fins recollits en els estatuts i d’acord amb el que estableix la legislació bàsica aplicable.
4. Les potestats financera i tributària estaran limitades a l’establiment i l’ordenació de taxes per prestació de serveis o realització d’activitats, imposició de contribucions especials i fixació de tarifes i preus públics.
5. Entre la mancomunitat i els municipis associats es podrà acordar l’encàrrec de gestió de determinades activitats de caràcter material, tècnic o de serveis a realitzar pel personal de l’administració encarregada. A aquest efecte, les parts hauran de subscriure un conveni regulador d’aquest encàrrec, que haurà de contenir en tot cas la referència a l’activitat encarregada, l’abast, la descripció del sistema d’exercici de les activitats, la contraprestació econòmica a satisfer per la part beneficiada, com també el termini de vigència.


Article 5. Durada i vigència de les mancomunitats
Llevat que els estatuts disposen una altra cosa, la durada i la vigència de les mancomunitats serà indefinida.
Article 6. Símbols de les mancomunitats
Les mancomunitats de la Comunitat Valenciana podran adoptar escut, bandera i altres símbols representatius, amb la instrucció prèvia del procediment corresponent tramitat de conformitat amb les normes reglamentàries reguladores de la matèria.


TÍTOL II
Creació i constitució de les mancomunitats

Article 7. Voluntat de mancomunar-se. La comissió promotora
1. Cadascuna de les alcaldies dels municipis que tinga voluntat de mancomunar-se haurà d’adoptar la resolució corresponent en aquest sentit i, conjuntament, constituir-se en comissió promotora.
2. La comissió així formada, en què cada membre tindrà un vot, impulsarà la constitució de la mancomunitat projectada en les distintes fases i abordarà els treballs de redacció del projecte dels estatuts i de la memòria justificativa.
3. Les alcaldesses i els alcaldes que formen part de la comissió podran delegar les atribucions en aquesta en regidores i regidors que pertanguen a les corporacions municipals respectives.
4. La presidència de la comissió designarà una funcionària o funcionari d’habilitació nacional dels municipis partícips perquè exercisca les funcions de la secretaria.
5. La comissió promotora podrà convocar a les reunions persones expertes, només a l’efecte de demanar-los l’opinió sobre assumptes concrets de la seua especialitat.

Article 8. Convocatòria de la sessió constitutiva
Una vegada la comissió promotora acabe la redacció del projecte d’estatuts, la presidència convocarà la totalitat dels regidors i les regidores dels municipis interessats a una assemblea per a aprovar provisionalment la proposta de creació de la mancomunitat, la memòria justificativa i el projecte dels estatuts. La presidència de la comissió adjuntarà a la convocatòria la memòria justificativa i el text del projecte d’estatuts que haja de deliberar i, si escau, aprovar l’assemblea.


Article 9. Procediment de constitució de les mancomunitats
1. Per a la vàlida constitució de l’assemblea d’aprovació provisional d’estatuts, caldrà l’assistència de la meitat més un del nombre total dels membres en primera convocatòria i dels que hi assistisquen en segona, sempre que en ambdós casos s’hi trobe present, almenys, un representant de cadascun dels municipis interessats a mancomunar-se. No obstant això, si es produeix l’absència de la representació d’algun dels municipis, podrà constituir-se vàlidament la sessió en segona convocatòria, si bé els efectes de l’acord que s’adopte s’estendran exclusivament als municipis o les entitats locals presents, llevat que les representacions absents els ratifiquen en un termini no superior a vint dies. En aquest cas els acords esmentats aconseguiran plens efectes respecte a tots els promotors i partícips.

2. En la mateixa sessió de constitució s’elegirà la presidència i, si escau, la vicepresidència o vicepresidències de la mancomunitat. A més, s’hi adoptaran els altres acords necessaris per a l’inici del funcionament de la mancomunitat.
3. Una vegada aprovada la memòria justificativa i el projecte d’estatuts per majoria absoluta del nombre legal de membres de l’assemblea, s’obrirà un període d’informació pública en els ajuntaments de tots els municipis promotors de la mancomunitat durant un mes, així com la seua publicació en el butlletí oficial de la província.
4. Es traslladarà l’expedient a la diputació o les diputacions provincials afectades i al departament o els departaments autonòmics competents en matèria d’administració local perquè emeten un informe sobre tots els aspectes que consideren rellevants.
5. L’aprovació definitiva requereix un acord favorable adoptat per majoria absoluta del nombre legal de membres del ple de cadascun dels municipis promotors de la mancomunitat.
6. La presidència de l’assemblea de regidors trametrà l’expedient a l’òrgan de la Generalitat competent en matèria d’administració local, que emetrà la resolució de publicació dels estatuts de la mancomunitat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
7. Posteriorment, la presidència convocarà les persones representants dels ajuntaments mancomunats a la sessió constitutiva del ple de la mancomunitat dins del mes següent a la publicació dels estatuts en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Article 10. Naturalesa dels estatuts de la mancomunitat
1. Els estatuts constitueixen la norma reguladora bàsica de la mancomunitat, tenen la naturalesa jurídica de disposició reglamentària i se sotmetran a aquests la mancomunitat i els municipis que la integren.

2. Seran nul·les les previsions estatutàries que s’oposen a la legislació bàsica en la matèria, a l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, a aquesta llei i a les normes reglamentàries que en el futur la desenvolupen.
3. A falta de la regulació expressada en els apartats anteriors, s’aplicarà la normativa de règim local aplicable als ajuntaments.

Article 11. Contingut mínim dels estatuts
Els estatuts de les mancomunitats hauran de contenir necessàriament, almenys, les determinacions següents:
a) Denominació de la mancomunitat, que haurà de ser única i no podrà donar lloc a confusió amb les altres mancomunitats preexistents.

b) Relació de municipis que la integren.
c) Objecte, competències, potestats i prerrogatives.
d) Òrgans de govern i administració, composició i atribucions respectives. En tot cas, els òrgans de govern i administració seran representatius dels ajuntaments mancomunats per mitjà de la participació de l’alcaldessa o l’alcalde i de la resta dels seus representants. Els estatuts hauran de garantir els drets de participació de les distintes formacions i agrupacions polítiques presents en el ple de la mancomunitat, en les seues comissions informatives, comissió especial de comptes i qualsevol altre òrgan complementari que puguen constituir
e) Seu dels òrgans de govern i administració.
f) Forma de designació i cessament dels membres dels òrgans de govern.
g) Normes de funcionament intern i organització complementària de la mancomunitat.
h) Règim economicofinancer i criteris per a les aportacions i compromisos dels municipis membres, les normes reguladores del seu compliment, com també, si escau, el règim de constitució i execució d’avals per a garantir les aportacions dels municipis
i) Règim jurídic del personal.
j) Causes determinants de la separació forçosa dels membres.
k) Supòsits de dissolució de la mancomunitat.
l) Normes sobre la liquidació de la mancomunitat.
m) Procediment de modificació dels estatuts quan no siga conseqüència de la modificació de la mancomunitat, d’acord amb el que disposa aquesta llei.


TÍTOL III
Qualificació i pèrdua del reconeixement del caràcter
d’àmbit comarcal de les mancomunitats

Article 12. Qualificació de mancomunitat d’àmbit comarcal
1. Les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana que se circumscriguen a una de les demarcacions territorials i que complisquen els requisits que preveu aquesta llei, les normes que es dicten per a desplegar-la i la resta de la normativa que siga aplicable, les podrà qualificar a iniciativa seua com a mancomunitats d’àmbit comarcal el departament del Consell amb competències en matèria d’administració local. Les demarcacions territorials són les incloses en l’annex d’aquesta llei, o les que determine la legislació sobre delimitació comarcal, si és el cas.
Excepcionalment, prèvia instrucció d’un expedient en el qual es justifiquen raons de continuïtat geogràfica i eficiència en la gestió de serveis, el departament competent en matèria de règim local podrà autoritzar l’adhesió a mancomunitats d’àmbit comarcal limitada als serveis que es determinen en la sol·licitud d’adhesió.
2. Per a obtenir la qualificació d’àmbit comarcal i per a conservar la qualificació com a tal, les mancomunitats hauran de complir els requisits següents:
a) Determinar expressament en els estatuts que assumeixen entre els fins la gestió mancomunada d’execució d’obres i la prestació de serveis comuns adequats per als interessos supramunicipals del seu territori i el foment del seu desenvolupament local.
b) Posseir plantilla de personal propi al servei de la mancomunitat, amb dedicació plena a aquesta, i els llocs corresponents reservats a personal funcionari d’habilitació nacional, d’acord amb el que estableix l’article 32 d’aquesta llei.
c) Incloure totes les entitats locals sol·licitants dins d’una mateixa demarcació territorial. Els municipis mancomunats seran, almenys, la meitat més un dels municipis pertanyents a la demarcació territorial esmentada.
d) Gestionar activitats i serveis públics almenys a la meitat dels municipis associats i que, en conjunt, sumen més de la quarta part de la població total dels municipis que integren la mancomunitat i sobre les quals els municipis exercisquen competències, i que afecten les matèries següents:
– Àrea de sostenibilitat mediambiental, gestió dels residus sòlids urbans i del cicle de l’aigua.
– Àrea de seguretat, policia local, guarderia rural i emergències.
– Àrea de sanitat i benestar social.
– Àrea de cultura, joventut, educació i esportiva.
– Àrea de foment econòmic i desenvolupament local.
– Àrea d’urbanisme, habitatge i ordenació del territori.
– Àrea d’infraestructures, dotacions i equipaments.
– Àrea de participació ciutadana, igualtat, informació i comunicació.
– Àrea de contractació i gestió administrativa i modernització.
El Consell, mitjançant un decret, podrà actualitzar el nombre d’àrees que habiliten la qualificació de comarcal, si l’execució i el desenvolupament de la llei comporten la necessitat d’incrementar o disminuir el nombre esmentat.
3. A les mancomunitats d’àmbit comarcal, referides sempre a una determinada demarcació territorial, només podran incorporar-se municipis que tinguen el territori en aqueixa mateixa demarcació territorial.


Article 13. Sol·licitud de qualificació de mancomunitat d’àmbit comarcal
1. Si es compleixen els requisits per a la qualificació d’àmbit comarcal de la mancomunitat en constitució, la presidència de la comissió promotora podrà sol·licitar-la al departament del Consell competent en matèria d’administració local després que l’assemblea adopte l’acord d’aprovació dels estatuts. S’incorporaran a la sol·licitud tots aquells documents necessaris per a l’acreditació de la concurrència dels requisits exigits per a la qualificació d’àmbit comarcal de la mancomunitat.

2. Amb els acords previs adoptats per majoria absoluta dels membres legals del ple de la mancomunitat, les mancomunitats ja constituïdes que no tinguen el caràcter d’àmbit comarcal podran sol·licitar en qualsevol moment la qualificació com a tals al departament del Consell competent en matèria d’administració local, sempre que complisquen tots els requisits establits per a la qualificació com a tals i així ho acrediten.

Article 14. Resolució de la qualificació
1. Una vegada rebuda la sol·licitud de qualificació i els documents en què s’acredite el compliment de tots els requisits per a la qualificació d’àmbit comarcal, el departament del Consell competent en matèria d’administració local, amb el sotmetiment previ de la sol·licitud a informació pública durant un mes mitjançant publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, haurà de resoldre en el termini de dos mesos, comptadors a partir de la finalització de la fase d’informació pública. Transcorregut el termini sense que s’haja emès una resolució expressa, s’haurà d’entendre estimada.
2. En el cas que el departament del Consell competent estime la falta de compliment o acreditació d’algun dels requisits exigits per a la qualificació de la mancomunitat d’àmbit comarcal, requerirà el sol·licitant perquè procedisca a l’esmena, que haurà d’efectuar la mancomunitat en qualsevol cas en el termini de dos mesos des de la notificació del requeriment. El termini esmentat suspendrà el termini màxim per a resoldre per part de la Generalitat.
3. El termini màxim per a resoldre i notificar aquest procediment és de sis mesos.

Article 15. Publicació i registre
El departament del Consell competent en matèria d’administració local disposarà la publicació de la resolució de qualificació d’àmbit comarcal d’una mancomunitat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’esmentada resolució s’inscriurà en el Registre d’Entitats Locals de la Comunitat Valenciana. La resolució de qualificació d’àmbit comarcal de la mancomunitat haurà de cursar-se en el termini màxim de deu dies des que s’adopte.

Article 16. Causes de la pèrdua de la qualificació d’àmbit comarcal d’una mancomunitat
El departament del Consell competent en matèria d’administració local podrà acordar, mitjançant una resolució expressa, declarar la pèrdua de la qualificació d’àmbit comarcal a una mancomunitat en els supòsits següents:
a) Quan hagen canviat les circumstàncies sobre el compliment dels requisits que van servir per a procedir a qualificar-la com a mancomunitat d’àmbit comarcal.
b) Quan hi haja un incompliment greu de les obligacions assumides per la mancomunitat d’àmbit comarcal.
c) Per voluntat de la mancomunitat mateixa, expressada mitjançant un acord adoptat per majoria absoluta dels membres legals del ple.


Article 17. Procediment de pèrdua de la qualificació d’àmbit comarcal d’una mancomunitat
1. La pèrdua de la qualificació del caràcter d’àmbit comarcal d’una mancomunitat podrà acordar-la el departament del Consell competent en matèria d’administració local, amb el compliment previ dels requisits següents:
a) Audiència a la mancomunitat per un termini d’un mes.
b) Informe de la direcció general competent en matèria d’administració local.
2. La resolució de pèrdua de la qualificació es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i s’inscriurà en el Registre d’Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.
3. La resolució de pèrdua de la qualificació es notificarà a la mancomunitat d’àmbit comarcal en el termini de quinze dies des que s’aprove.TÍTOL IV
Govern i règim de funcionament
de les mancomunitats

Capítol I
Organització de la mancomunitat

Article 18. Règim d’organització i funcionament de les mancomunitats

Les mancomunitats regularan, en els estatuts, el seu règim d’organització i funcionament d’acord amb el règim bàsic de la normativa estatal de règim local i l’autonòmica.

Article 19. El govern i els òrgans de la mancomunitat
1. El govern i l’administració de la mancomunitat corresponen al ple, integrat per tots els representants dels municipis mancomunats, i a la presidència.
2. Les mancomunitats de la Comunitat Valenciana, en exercici de l’autonomia organitzativa i per mitjà de l’aprovació dels estatuts i dels reglaments orgànics, establiran l’estructura de la seua organització i règim de funcionament.
3. Les mancomunitats hauran de comptar, en tot cas, amb una presidència, una o més vicepresidències, una junta de govern i un ple, com també una comissió especial de comptes i, en el seus estatuts, podran preveure uns altres òrgans unipersonals o col·legiats. Els estatuts hauran de preveure la composició i el funcionament de tots estos òrgans.
4. Els estatuts de les mancomunitats podran preveure l’existència de comissions informatives i regular-ne la seua composició i funcionament. Podran existir uns altres òrgans complementaris que determine la mancomunitat en els estatuts que, en qualsevol cas, hauran de regular-ne la constitució i el funcionament i adaptar-los a les peculiaritats i les necessitats de la mancomunitat sense un altre límit que el respecte al qual disposa la legislació bàsica estatal, les normes contingudes en aquesta llei i els principis d’eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana.Capítol II
Òrgans col·legiats

Article 20. Membres dels òrgans col·legiats
1. El nomenament, el cessament i la renúncia de la condició de membre dels òrgans col·legiats de la mancomunitat es realitzaran en els termes que fixen els estatuts de la mancomunitat.
2. Cada municipi estarà representat en el ple de la mancomunitat per l’alcalde o l’alcaldessa i un altre regidor o regidora, elegit pel ple corresponent i que es mantindrà fins que no el revoque el ple que el va triar o perda la condició de regidor. El vot serà emès individualment per cadascun dels representants.
3. La pèrdua de la condició d’alcalde o alcaldessa o de titular de la regidoria comporta, en tot cas, el cessament com a representant de l’ajuntament en la mancomunitat, les funcions del qual seran assumides per qui els substituïsca. Quan la pèrdua de la condició de regidor o regidora es produïsca per extinció del mandat, continuaran en funcions solament per a l’administració ordinària fins a la presa de possessió dels seus successors. El mateix criteri s’aplicarà en cas de renúncia de la condició de membre representant de la corresponent mancomunitat.

4. Especialitats de la representació en les mancomunitats d’àmbit comarcal:
a) Cadascun dels municipis i entitats locals menors, si escau, integrants d’una mancomunitat d’àmbit comarcal estarà representat en el ple d’aquesta per l’alcalde o alcaldessa, junt amb un nombre de representants elegits en atenció a la població del municipi, segons l’escala prevista en l’apartat següent.
b) Tots els municipis i entitats locals, si escau, integrants de la mancomunitat tindran dret, almenys, a un representant, que formarà part del ple d’aquesta. El nombre de representants s’incrementarà addicionalment, per trams de població, segons l’escala següent:

– Fins a 2.000 habitants: 1.
– De 2.001 a 5.000: 2.
– De 5.001 a 15.000: 3.
– De 15.001 a 30.000: 4.
– A partir de 30.001 habitants, per cada 20.000 habitants: 1 representant addicional.
c) L’elecció del total de representants de cadascuna de les entitats s’efectuarà en els plens respectius mitjançant votació secreta, i caldrà comunicar el resultat d’aquesta elecció a la mancomunitat en un termini no superior a dos mesos des de la constitució dels ajuntaments o l’acord de modificació dels seus representants.
d) El vot dels representants municipals en la mancomunitat serà personal i indelegable.
e) Les formacions i agrupacions polítiques que pertanguen a algun ajuntament integrant de la mancomunitat que no compten amb un representant electe en aquesta, podran sol·licitar a la presidència de la mancomunitat participar en les seues sessions plenàries amb veu i sense vot.
f) La pèrdua de la condició de regidor o regidora suposarà, en tot cas, el cessament com a representant de l’ajuntament en la mancomunitat. Les seues funcions seran assumides pels qui el seguisquen en nombre de vots en l’ordre de la votació realitzada en el seu moment pel ple.
Quan la pèrdua de la condició de titular d’aquests òrgans es produïsca per extinció del mandat, continuaran en funcions solament per a l’administració ordinària fins a la presa de possessió de les persones que els succeïsquen.

Article 21. Sessions dels òrgans col·legiats
1. Els òrgans col·legiats de les mancomunitats funcionen en règim de sessions ordinàries i extraordinàries. Aquestes últimes podran ser, si escau, urgents.
2. El règim de sessions dels òrgans col·legiats podrà regular-se pels estatuts de la mancomunitat o, si escau, per acord plenari aprovat per majoria absoluta i, si no n’hi ha, pel que preveu per als municipis la legislació de règim local.

Article 22. Constitució després de les eleccions
1. Una vegada finalitzat el mandat dels ajuntaments, els òrgans de la mancomunitat continuen en funcions per a l’administració ordinària dels afers fins a la constitució dels nous òrgans, sense que en cap cas puguen adoptar acords per als quals es requerisca majoria qualificada.

2. Després de cada procés electoral municipal i una vegada que els ajuntaments hagen comunicat a la mancomunitat la seua representació en aquesta, la presidència en funcions convocarà la sessió plenària per a la constitució i l’elecció dels òrgans de govern, tot això, de conformitat amb el que estableixen els estatuts. Aquesta sessió tindrà lloc dins dels dos mesos següents a la constitució dels ajuntaments. Si no es convoca dins del termini assenyalat, quedarà automàticament convocada a les dotze hores del primer dissabte posterior a l’últim dia hàbil de l’esmentat termini, en el lloc on habitualment se celebren les sessions constitutives.

Article 23. Ple de la mancomunitat
1. El ple de la mancomunitat estarà integrat per representants designats pels municipis mancomunats i presidit per la presidència de la mancomunitat.
2. En el ple de les mancomunitats, a cadascun dels membres li correspon un vot amb el mateix valor.
3. La resta d’aspectes relatius al règim de funcionament i competències dels òrgans de la mancomunitat s’ajustarà al que estableixen els corresponents estatuts i reglaments orgànics, si escau, i, supletòriament, al que hi ha establit per als ajuntaments en la normativa de règim local.

4. Correspondran al ple les atribucions que li conferisquen els estatuts i la normativa que se li aplique. En tot cas, tindrà assignades les atribucions següents:
a) Elegir els òrgans unipersonals de la mancomunitat.
b) Proposar les modificacions dels estatuts.
c) Aprovar i modificar les ordenances de la mancomunitat i els reglaments orgànics.
d) Proposar el canvi de denominació de la mancomunitat i l’adopció o la modificació dels símbols o les ensenyes.
e) Aprovar els pressupostos i el compte general de la mancomunitat.

f) Proposar la incorporació de nous membres a la mancomunitat i comprovar la concurrència dels pressupostos necessaris per a la separació voluntària de membres de la mancomunitat i, quan pertoque, acordar-ne la separació obligatòria.
g) Proposar la dissolució de la mancomunitat.
h) Les altres competències que han de correspondre al ple perquè aprovar-les exigeix una majoria especial.
5. Correspon igualment al ple la votació sobre la moció de censura de la presidència de la mancomunitat i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquesta. Seran públiques i es realitzaran per mitjà de crida nominal, en tot cas, i es regiran pel que disposa la legislació electoral general

Article 24. Junta de govern
1. La junta de govern local és un òrgan d’assistència al ple, a la presidència, a les vicepresidències i a la resta d’òrgans, i de gestió de la mancomunitat, l’existència de la qual haurà de preveure’s en els corresponents estatuts, i estarà integrada per la presidència, vicepresidències i un nombre de representants dels municipis mancomunats integrants del ple mai superior a un terç del nombre de membres del ple.
2. Els estatuts aprovats per la mancomunitat garantiran la presidència de la junta de govern per la presidenta o president de la mancomunitat i l’elecció dels vicepresidents o vicepresidentes, si és el cas, així com de la resta del seus membres; serà prou amb majoria simple.

3. Les atribucions de la junta de govern seran les establides en els estatuts de la mancomunitat i, en tot cas, li correspon:
a) Assistir la presidència i la resta d’òrgans de la mancomunitat en les seues atribucions.
b) Exercir les competències que la presidència o un altre òrgan de la mancomunitat li hagen delegat.

Article 25. Comissions informatives
1. Les comissions informatives que, si escau, puguen establir-se són òrgans complementaris de la mancomunitat d’àmbit comarcal sense atribucions resolutòries que tenen per funció l’estudi, la informació, la consulta prèvia dels expedients i els assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del ple o de la junta de govern, quan aquesta actua amb competències delegades pel ple, excepte quan hagen d’adoptar-se acords declarats urgents.
2. La composició, el funcionament i el règim de sessions de les comissions informatives seran regulats pels estatuts i els reglaments orgànics de la mancomunitat.
3. Els estatuts i els reglaments orgànics hauran de garantir que la composició de les comissions informatives s’acomode a la proporcionalitat existent entre les distintes formacions i/o agrupacions polítiques presents en el ple de la mancomunitat.

Article 26. Comissió especial de comptes
1. Correspon a la comissió especial de comptes l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes, pressupostaris i extrapressupostaris, que haja d’aprovar el ple de la mancomunitat i, en especial, del compte general que han de rendir les mancomunitats.
2. Per a l’exercici de les seues funcions, la comissió podrà requerir, a través de la presidència de la mancomunitat, la documentació complementària necessària i la presència dels membres de la mancomunitat i el seu personal relacionats amb els comptes que s’analitzen.
3. La comissió especial de comptes haurà de reunir-se necessàriament abans de l’1 de juny de cada any per a examinar i informar sobre els comptes generals de la mancomunitat d’àmbit comarcal.
4. A més d’això, pot fer reunions preparatòries, si la presidència ho decideix o si ho sol·licita una quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la mancomunitat.
5. La comissió especial de comptes podrà actuar com a comissió informativa per a l’informe o el dictamen dels assumptes relatius a economia i hisenda de la mancomunitat, si així ho preveu el reglament orgànic o ho acorda el ple.


Capítol III
Òrgans unipersonals

Article 27. Presidència de la mancomunitat
1. La presidència de la mancomunitat serà elegida pel ple, entre els seus membres i per majoria absoluta en primera volta o simple en segona, d’acord amb el que disposen els estatuts de la mancomunitat i, supletòriament, d’acord amb el que preveu la legislació de règim local.

2. La pèrdua de la condició de regidor o regidora en el municipi mancomunat serà causa de cessament en la titularitat de la presidència.
3. La persona titular de la presidència podrà renunciar voluntàriament a la titularitat d’aquest òrgan manifestant-ho per escrit.

Article 28. Atribucions de la presidència de la mancomunitat
1. La persona titular de la presidència de la mancomunitat exercirà la presidència de tots els òrgans col·legiats i exercirà les atribucions que li atribuïsquen els seus estatuts i la normativa que se li aplique. En tot cas, correspon a la presidència de la mancomunitat l’exercici de les atribucions següents:
a) Representar la mancomunitat.
b) Dirigir el govern i l’administració mancomunada.
c) Convocar i presidir les sessions del ple, de la junta de govern i de qualssevol òrgans col·legiats de la mancomunitat.
d) Exercir la direcció del personal al servei de la mancomunitat.
2. La presidència podrà delegar l’exercici de les seues atribucions, excepte les de decidir els empats amb el vot de qualitat i aquelles expressament previstes en la normativa que se li aplique.

Article 29. Vicepresidència de la mancomunitat
1. Les mancomunitats tindran, almenys, una vicepresidència, i fins a un màxim de tres, en els termes que establisquen els seus estatuts respectius.
2. L’elecció de la titularitat de la vicepresidència o les vicepresidències de les mancomunitats es farà d’acord amb el procediment i en la forma establida pels estatuts de cada mancomunitat.

3. La titularitat de la vicepresidència es perd per les causes determinades en els estatuts de la mancomunitat i, en particular, per renúncia expressa manifestada per escrit i per pèrdua de la condició de regidor del municipi mancomunat.

Article 30. Atribucions de la vicepresidència de la mancomunitat
Correspon a la vicepresidència de la mancomunitat substituir en la totalitat de les funcions la presidència en els casos d’absència, malaltia o impediment que la impossibilite per a l’exercici de les seues atribucions, com també exercir les funcions de la presidència en els supòsits de vacant i totes aquelles que se li atribuïsquen en virtut dels estatuts de la mancomunitat.


TÍTOL V
Personal al servei de les mancomunitats

Article 31. El règim del personal
1. Les mancomunitats, per al desenvolupament dels seus fins, podran disposar de personal propi en els termes establits en la normativa aplicable, en els estatuts i en els reglaments orgànics corresponents.
2. Podran prestar serveis en les mancomunitats els empleats públics de les entitats locals que les integren, sempre de forma expressa i de conformitat amb la normativa bàsica i autonòmica en matèria de funció pública, i també el d’altres administracions públiques, en els termes de les relacions de cooperació i col·laboració que en cada cas s’establisquen. La integració en la mancomunitat de personal funcionari i laboral en virtut de processos de transferències de funcions i serveis, es farà de conformitat amb les normes de funció pública aplicables, i amb el que s’establisca, en el seu àmbit, en les taules de negociació previstes en les lleis de funció pública.

3. El personal que estiga al servei d’una mancomunitat, en cas de dissolució, quedarà incorporat en les entitats locals que en formaren part, d’acord amb el que preveuen els seus estatuts. Així mateix, els estatuts i els reglaments orgànics aprovats per la mancomunitat hauran de regular la situació en què quedarà el personal de la mancomunitat afectat en supòsits de separació de municipis, havent de quedar garantits els seus drets, tot això, de conformitat amb el que estableix la legislació en matèria de funció pública.
En tot cas, la cessió o el traspàs del personal per part dels municipis adherits a la mancomunitat comporta l’obligació de l’ajuntament de reincorporar aquest personal, en cas que el servei mancomunat s’haja extingit o finalitzat.
4. La selecció del personal de la mancomunitat, tant funcionari com laboral, es farà d’acord amb l’oferta d’ocupació, per mitjà de convocatòria pública i a través dels sistemes legalment previstos en què es garantisquen, en tot cas, els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.

5. Les mancomunitats aprovaran anualment, junt amb el pressupost, la plantilla i la relació de llocs de treball existents en la seua organització, que ha de comprendre tots els llocs de treball reservats a personal funcionari i laboral i la resta de personal. Respecte d’aquest últim, s’establirà el que disposa l’article 104 bis, punt 2, de la llei de bases de règim local.
6. Les mancomunitats, en funció de les seues necessitats de personal, faran públiques les seues ofertes d’ocupació d’acord amb els criteris fixats per la normativa de funció pública que hi siga aplicable.
7. La mancomunitat podrà autoritzar l’aplicació o la utilització de les borses de treball temporal que aquesta tinga aprovades i en vigor per qualsevol ajuntament integrant o per qualsevol altra entitat pública en què tinga participació estatutària, sempre que així haja sigut acordat en l’àmbit de negociació de l’entitat sol·licitant.
8. Es reconeix a les mancomunitats d’àmbit comarcal legitimació negocial com a associació de municipis en l’àmbit supramunicipal, i constituiran, a aquest efecte, les taules de negociació corresponents previstes en la normativa estatal vigent sobre negociació col·lectiva. A aquest efecte, els municipis associats podran adherir-se, amb caràcter previ o de manera successiva, a la negociació col·lectiva que es duga a terme en l’àmbit corresponent.
Així mateix, les entitats locals associades i els ens instrumentals públics que en depenen podran adherir-se als acords assolits dins l’àmbit de la mancomunitat o als acords assolits en un àmbit supramunicipal dins d’aquesta.
9. La mancomunitat constituirà la taula general de negociació prevista en la normativa específica sobre negociació col·lectiva a fi de garantir una política de participació amb la representació sindical per a fixar condicions de treball que permeten desenvolupar programes i projectes d’eficàcia i eficiència dels serveis públics de la seua competència.


Article 32. Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional
1. En totes les mancomunitats haurà d’haver-hi, almenys, un lloc de treball al qual correspondrà l’exercici de les funcions públiques necessàries previstes en la legislació bàsica de règim local.
Fins que l’òrgan autonòmic competent cree i classifique el lloc esmentat, aquestes funcions les pot exercir algun funcionari o alguna funcionària amb habilitació de caràcter nacional d’algun dels municipis que integren la mancomunitat o, si no n’hi ha, funcionari amb habilitació nacional d’una entitat local no integrant d’aquesta, amb la designació prèvia pel ple d’aquesta.
2. La creació i la classificació dels llocs reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional en les mancomunitats de municipis correspondrà a l’òrgan autonòmic competent en matèria d’administració local, que la farà a proposta de l’entitat interessada.

3. Si s’estima que el volum de serveis o recursos de la mancomunitat és insuficient per al manteniment del lloc d’habilitat nacional, es podrà, de conformitat amb la normativa aplicable, sol·licitar l’exempció de l’obligació de mantenir-lo, en els termes previstos per als ajuntaments.
En aquest supòsit, i una vegada concedida l’exempció esmentada, les funcions reservades a habilitats nacionals s’exerciran preferentment per mitjà d’acumulació de funcions a un funcionari amb aquesta habilitació d’algun dels municipis que integren la mancomunitat. Si això no és possible, aquestes funcions reservades s’exerciran per mitjà de l’acumulació a un funcionari o funcionària amb habilitació de caràcter nacional d’altres entitats locals o pels serveis d’assistència de les diputacions provincials, amb la conformitat prèvia d’aquestes.
Excepcionalment, a falta d’aquestes formes de provisió, les funcions reservades podran ser exercides per una persona funcionària de la mancomunitat, o d’algun dels municipis que la integren, que estiga en possessió de la titulació requerida per a l’accés al lloc d’habilitat que haguera correspost si l’òrgan competent del Consell no declarara exempta la mancomunitat d’aquesta obligació. La persona funcionària serà designada per la junta de govern de la mancomunitat.

Aquest nomenament es comunicarà a l’òrgan que haja autoritzat l’exempció, que haurà d’autoritzar-lo de forma expressa quan la duració de l’exercici de les seues funcions es preveja que puga excedir tres mesos.
Les mancomunitats d’àmbit comarcal no podran ser eximides de l’obligació de mantenir els llocs reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
4. En les mancomunitats la secretaria de les quals estiga classificada de classe tercera l’exercici de les funcions de tresoreria i recaptació s’ajustarà al que disposa la normativa bàsica estatal.
TÍTOL VI
Recursos i règim econômic

Article 33. Recursos econòmics de les mancomunitats
1. La hisenda de les mancomunitats estarà constituïda pels recursos següents:
a) Aportacions dels municipis, d’acord amb el que estableixen els estatuts.
b) Ingressos procedents del seu patrimoni i altres de dret privat.

c) Taxes i preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de la seua competència.
d) Contribucions especials per a l’execució d’obres o per a l’establiment, l’ampliació o la millora de serveis.
e) Participacions en els tributs de la Generalitat que, si escau, es puguen establir a favor seu.
f) Recàrrecs sobre impostos de la Generalitat, o d’altres entitats locals, que pertoquen.
g) Participar en els fons de cooperació o instruments semblants de finançament incondicionat que es determinen.
h) Subvencions i altres ingressos de dret públic.
i) Ingressos procedents d’operacions de crèdit.
j) Multes i sancions en l’àmbit de la seua competència.
k) Qualsevol altre que legalment puga establir-se.
2. Les operacions de crèdit que puga concertar una mancomunitat per a finançar la realització de fins de la seua competència podran ser avalades pels municipis que la integren, per la conselleria amb competències en matèria de règim local o per la diputació provincial corresponent, quan el patrimoni propi de la mancomunitat o els seus recursos ordinaris no siguen suficients per a garantir aquesta operació, de conformitat amb la normativa bàsica que s’hi aplique.
3. Serà aplicable a les mancomunitats el que disposa la normativa de règim local respecte dels recursos dels municipis, amb les especialitats que pertoquen en cada cas.

Article 34. Les ordenances
Per a l’establiment, l’ordenació, la liquidació i la recaptació dels recursos expressats en els apartats c, d i i del número 1 de l’article 33, la mancomunitat aprovarà les ordenances corresponents.

Article 35. Aportacions econòmiques dels membres de la mancomunitat
1. Els ajuntaments hauran de consignar en els seus pressupostos les quantitats necessàries per a atendre en els successius exercicis econòmics les obligacions derivades dels compromisos contrets amb la mancomunitat a què pertanguen.
2. Les aportacions dels municipis a les mancomunitats tenen la consideració de pagaments obligatoris i preferents per a les entitats mancomunades. L’ingrés d’aquestes aportacions es farà de la forma i en els terminis que es determinen en les bases d’execució dels pressupostos anuals de la mancomunitat.
3. Una vegada transcorregut el termini establit per a efectuar l’abonament sense que el municipi l’haja fet efectiu, per a la cobrança d’aquestes aportacions la mancomunitat exercirà les prerrogatives establides legalment per a la hisenda de l’Estat, i actuarà, si escau, d’acord amb els procediments administratius corresponents.
4. Les aportacions a la mancomunitat vençudes, líquides i exigibles podran ser objecte de retenció, una vegada transcorregut el termini de pagament previst en els estatuts i amb la sol·licitud prèvia de la mancomunitat mateixa i audiència al municipi afectat, respecte de les que tinguen pendents de percebre de la Generalitat o de les diputacions provincials.

Article 36. Suport econòmic per altres administracions
1. La Generalitat i les diputacions provincials hauran d’integrar necessàriament les mancomunitats en els seus plans estratègics de subvencions, i incloure-les en totes les línies i programes, tant de caràcter general com sectorial, que els puguen afectar, sempre de conformitat amb la normativa general de subvencions.
2. Les mancomunitats participaran en les convocatòries autonòmiques i provincials d’ajudes i subvencions dirigides als municipis, a excepció que es preveja expressament el contrari en les convocatòries, i es beneficiaran del màxim nivell de les ajudes.
3. Es determinarà reglamentàriament, mitjançant un decret del Consell, quan corresponga competencialment, que les mancomunitats d’àmbit comarcal tinguen caràcter prioritari per a beneficiar-se de partides econòmiques corresponents a determinats fons. Entre aquestes, es prestarà especial atenció a les que reunisquen entre els seus integrants un alt nombre de petits municipis.
4. A tots aquests efectes, la Generalitat podrà condicionar l’aplicació de tots o de part dels beneficis esmentats al fet que l’àmbit i els fins de la mancomunitat s’ajusten a les directrius i els plans directors corresponents.
5. Als efectes previstos en aquest article, en tots els casos en què puga beneficiar-la, s’entendrà com a població de la mancomunitat la totalitat dels habitants de dret dels municipis que la integren.

6. A fi de promoure el desenvolupament de les mancomunitats d’àmbit comarcal de municipis i articular la cooperació en el sosteniment d’aquestes, la Generalitat establirà línies de finançament per a mancomunitats d’àmbit comarcal la quantia de les quals s’establirà amb caràcter anual a través de la llei de pressupostos de la Generalitat. En especial, es fomentarà que les mancomunitats d’àmbit comarcal creen un lloc de treball que tindrà encomanades les funcions d’impuls i assegurament de la continuïtat dels serveis i de l’activitat de la mancomunitat.
7. Les diputacions provincials col·laboraran i auxiliaran les mancomunitats en l’exercici de les seues actuacions tendents a materialitzar les seues competències i potestats en matèria tributària i altres ingressos de dret públic, ja siga amb caràcter puntual i específic o amb caràcter genèric, en particular, els referents a la recaptació i execució d’aquests drets.

8. Les diputacions provincials han d’articular una col·laboració permanent, estable i sostinguda amb les mancomunitats per a fer efectiva la prestació de serveis. En particular, les diputacions provincials comptaran necessàriament i prioritàriament amb les mancomunitats d’àmbit comarcal per a la prestació dels serveis obligatoris i essencials, com també per a la modernització de la gestió dels petits municipis.


Article 37. Pressupost de la mancomunitat
1. Els pressupostos constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que les mancomunitats, com a màxim, poden reconèixer i dels drets que es prevegen liquidar durant el corresponent exercici econòmic.
2. S’inclouran en el pressupost les inversions que es puguen realitzar, les seues fonts de finançament, com també el conjunt d’obligacions derivades de l’ordenament jurídic.
3. Les mancomunitats de la Comunitat Valenciana aprovaran cada any natural els seus pressupostos respectius, de conformitat amb el que hi ha disposat a aquest efecte en la legislació de règim local vigent.

Article 38. Racionalització tècnica de la contractació
Les mancomunitats d’àmbit comarcal podran crear centrals de contractació, i també podran concloure acords marc destinats als municipis associats a la mancomunitat.

Article 39. Suficiència de les hisendes de les mancomunitats
Les hisendes de les mancomunitats han de disposar de recursos econòmics suficients per a la prestació dels serveis que se’ls assignen.TÍTOL VII
Incoporació i separació de municipis

Article 40. Adhesió de municipis
1. Per a l’adhesió d’un o més municipis a la mancomunitat després de la seua constitució serà necessari:
a) La sol·licitud del ple de la corporació municipal interessada, per majoria absoluta del nombre legal dels membres.
b) L’aprovació pel ple de la mancomunitat de què es tracte, per majoria absoluta del nombre legal de vots.
2. L’acord d’adhesió del nou municipi haurà de ser publicat per la mancomunitat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i haurà d’inscriure’s en el registre d’entitats locals autonòmic.

Article 41. Adhesió de municipis a mancomunitats d’àmbit comarcal

1. Una vegada reconegut el caràcter d’àmbit comarcal d’una mancomunitat, la incorporació de nous municipis requerirà:
a) Sol·licitud del municipi interessat, amb l’acord previ adoptat per la majoria absoluta del nombre legal dels membres.
b) Aprovació pel ple de la mancomunitat per majoria absoluta. En l’acord d’adhesió hauran d’establir-se les condicions generals i particulars que s’hagen fixat per a l’adhesió, com també l’abonament de les despeses originades com a conseqüència de la seua inclusió en la mancomunitat o la determinació de la quota d’incorporació.

2. L’acord d’adhesió del nou municipi haurà de ser publicat per la mancomunitat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i haurà d’inscriure’s en el registre d’entitats locals autonòmic.

Article 42. Separació voluntària
1. Els municipis podran separar-se en qualsevol moment de la mancomunitat, amb el compliment previ dels requisits següents:
a) Acord del ple municipal, sempre adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la corporació.
b) Trobar-se al corrent en el pagament de les seues aportacions a la mancomunitat.
c) Que haja transcorregut, si escau, el període mínim de pertinença estatutàriament establit.
d) Abonament de totes les despeses que s’originen amb motiu de la separació, com també la part del passiu contret per la mancomunitat a càrrec seu, d’acord amb els termes previstos en els estatuts de la mancomunitat.
e) Que es notifique l’acord de separació a la mancomunitat amb l’antelació mínima prevista en els estatuts de la mancomunitat.
2. Una vegada complits els requisits anteriors, la mancomunitat haurà d’acceptar la separació del municipi interessat mitjançant un acord per majoria absoluta del seu ple, al qual donarà publicitat la mancomunitat a través del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i serà objecte d’inscripció en el registre d’entitats locals autonòmic.

Article 43. Separació obligatòria
1. Les mancomunitats podran acordar la separació obligatòria dels municipis en els termes que preveuen els estatuts i, en tot cas, en els supòsits següents:
a) El reiterat incompliment del pagament de les seues aportacions.
b) L’incompliment d’aquelles altres actuacions necessàries per al correcte desenvolupament de la mancomunitat a què estiga obligat pels estatuts.
2. El procediment de separació serà iniciat d’ofici per la mancomunitat mitjançant un acord per majoria absoluta del ple.
3. Una vegada acordada la iniciació del procediment de separació, es concedirà al municipi el termini d’audiència per un mes.
4. Vistes les al·legacions presentades pel municipi, el ple de la mancomunitat podrà acordar-ne la separació obligatòria mitjançant un acord favorable de la majoria absoluta dels membres legals.
5. La mancomunitat donarà publicitat a l’acord de separació obligatòria del municipi per mitjà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i l’inscriurà en el registre d’entitats locals autonòmic.

Article 44. Efectes de la separació
1. La separació d’una mancomunitat d’un o més dels municipis que la integren no implicarà, necessàriament, l’obligació de liquidar-la; aquesta operació quedarà diferida al moment de la dissolució. No obstant això, en el cas que el municipi o els municipis separats de la mancomunitat li hagen aportat béns afectes a serveis propis, es practicarà, excepte acord amb els municipis interessats, una liquidació parcial a fi que aquests elements els siguen reintegrats, sense perjudici dels drets que puguen assistir-los en el moment de la liquidació definitiva per haver aportat elements d’una altra naturalesa.

2. No obstant això, a la vista de les circumstàncies concurrents apreciades per la mancomunitat i degudament justificades, es podrà anticipar totalment o parcialment l’import de la seua participació als municipis separats, adjudicant-se aquells elements o instal·lacions establits per al servei exclusiu d’aquests.


Títol viii
Modificacions d’estatuts

Article 45. Règim de modificació
Després de l’aprovació inicial, els estatuts de les mancomunitats podran ser objecte de modificació pels plens de conformitat amb les previsions contingudes en aquests i respectant les regles previstes en aquest capítol.

Article 46. Procediments de modificació
1. La modificació dels estatuts de les mancomunitats podrà tenir caràcter constitutiu o no constitutiu.
2. La modificació constitutiva dels estatuts de les mancomunitats es referirà, exclusivament, als aspectes següents:
a) Objecte competencial.
b) Sistema de representació dels municipis.
c) Supòsits de dissolució de la mancomunitat.
d) Els que, al marge dels anteriors, establisquen els estatuts de la mancomunitat.
3. Les modificacions constitutives s’ajustaran al procediment següent:
a) Aprovació inicial pel ple de la mancomunitat, per majoria absoluta del nombre legal de vots.
b) Obertura d’un termini d’informació pública durant un mes, en els taulers d’anuncis dels ajuntaments mancomunats i de la mancomunitat mateixa, amb indicació de la forma, el lloc i el termini de consulta i formulació d’al·legacions pels interessats.
c) Emissió dels informes de la diputació provincial o, si escau, les diputacions provincials interessades i del departament del Consell amb competències en matèria d’administració local.
d) Resolució pel ple de la mancomunitat, si escau, de les al·legacions o les objeccions que es formulen.
e) Aprovació pels plens dels municipis afectats, per majoria absoluta del nombre legal de membres.
f) Publicació de la modificació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
4. Les restants modificacions estatutàries tindran caràcter no constitutiu i tan sols requeriran l’acord aprovatori del ple de la mancomunitat, per majoria absoluta de vots, amb audiència prèvia als municipis integrants de la mancomunitat, i la publicació íntegra per la mancomunitat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
5. Les modificacions estatutàries consistents en l’adhesió i la separació de municipis es regiran pel que disposa el títol VII de la llei.TÍTOL IX
Dissolucions de mancomunitats

Article 47. Causes de dissolució de la mancomunitat
Les mancomunitats hauran de dissoldre’s quan concórreguen, a més de les causes previstes en els estatuts, alguna de les següents:
a) Perquè així ho disposen les lleis.
b) Perquè s’hagen complit o hagen desaparegut tots els seus objectius.
c) Perquè així ho acorden els municipis que les integren.

Article 48. Procediment de dissolució
1. Quan concórrega alguna de les causes de dissolució, haurà d’iniciar-se d’ofici el procediment de dissolució per la mancomunitat o a instància de qualsevol dels membres.
2. El procediment de dissolució de les mancomunitats requerirà:

a) Acord de la dissolució de l’entitat pel ple de la mancomunitat, per majoria absoluta legal del nombre de vots, i comunicació al departament del Consell competent en matèria d’administració local.

b) El sotmetiment a informació pública durant un mes en tots els ajuntaments mancomunats.
c) Els informes de la diputació provincial i del departament del Consell competent en matèria d’administració local.
d) L’aprovació dels ajuntaments mancomunats, per majoria absoluta del nombre legal dels membres. El tràmit continuarà sempre que quede acreditada l’aprovació per les dues terceres parts de les entitats locals integrants de la mancomunitat a favor de la dissolució proposada.

e) L’aprovació pel ple de la mancomunitat, per majoria absoluta dels vots, de la proposta efectuada per la comissió liquidadora.

f) Remissió al departament del Consell competent en matèria d’administració local que publicarà la dissolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i donarà de baixa la mancomunitat en el Registre d’Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.

3. Una vegada aprovada la dissolució d’una mancomunitat per part dels plens municipals i abans de la remissió a la Generalitat, s’haurà de crear una comissió liquidadora composta, almenys, per la presidència de la mancomunitat de què es tracte i dos vocals. En aquesta s’integrarà, per a complir les seues funcions assessores, el personal que tinga atribuïdes les funcions reservades a habilitats nacionals. Podrà igualment convocar a les reunions experts determinats, només als efectes d’oir-ne l’opinió o preparar informes o dictàmens en temes concrets de la seua especialitat.
4. La comissió, en un termini no superior a tres mesos, farà un inventari de béns, serveis i drets de la mancomunitat que té la intenció de dissoldre’s, en xifrarà els recursos, les càrregues i els dèbits i farà una relació del seu personal, i més tard proposarà al ple de l’entitat l’oportuna distribució en els ajuntaments mancomunats.
5. La proposta, per a ser aprovada vàlidament, requerirà el vot favorable de la majoria absoluta dels vots del ple de l’entitat. Una vegada aprovada, la proposta serà vinculant per als ajuntaments mancomunats.

6. Després de la dissolució d’una mancomunitat, aquesta mantindrà la personalitat jurídica fins que no siga adoptat pel ple l’acord de liquidació i distribució del patrimoni, del qual hauran de donar publicitat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


TÍTOL X
Relacions interadministratives

Article 49. Coordinació de l’exercici de les competències de les mancomunitats d’àmbit comarcal per mitjà de plans sectorials
1. Les lleis de la Comunitat Valenciana podran atribuir a la Generalitat la facultat de coordinar l’exercici de les competències de les mancomunitats d’àmbit comarcal entre si i, especialment, amb les competències de la Generalitat, quan la coherència de l’actuació de les diferents administracions públiques no puga aconseguir-se per altres procediments previstos en la normativa d’aplicació o aquests resulten manifestament inadequats per tractar-se d’activitats o serveis que transcendeixen l’interès propi de les mancomunitats, incideixen o condicionen els de les esmentades administracions o són concurrents o complementaris dels d’aquestes.
2. La coordinació a què es refereix l’apartat anterior es farà mitjançant l’aprovació, per l’òrgan de la Generalitat que, d’acord amb la legislació sectorial aplicable, siga competent, de plans sectorials que, amb relació a una matèria, servei o competència determinat, fixaran els objectius i les prioritats de l’acció pública amb relació als interessos generals o comunitaris afectats.
3. En la redacció dels projectes de plans sectorials es garantirà la participació de les mancomunitats interessades i de l’associació més representativa de les entitats locals a la Comunitat Valenciana.

4. Una vegada aprovats els plans sectorials, les mancomunitats exerciran les facultats de programació, planificació o ordenació dels serveis o de les activitats de la seua competència en el marc de les previsions del corresponent pla.

Article 50. Mesures de coordinació i foment
1. Les mancomunitats podran subscriure convenis de cooperació o assumir funcions en coordinació amb altres administracions públiques, orientades exclusivament a la realització d’obres i la prestació dels serveis públics que, estant inclosos dins del seu objecte i dels seus fins, siguen necessaris perquè els municipis puguen exercir les competències o prestar els serveis previstos en la legislació de règim local vigent.

2. La Generalitat i les diputacions provincials prestaran especial assessorament i suport a les mancomunitats d’àmbit comarcal. Igualment, sempre que resulte possible, prestaran assessorament i suport al reconeixement d’àmbit comarcal de les mancomunitats ja existents que no tinguen aquest caràcter.
3. En els termes que reglamentàriament es determinen, el procés de constitució i posada en marxa de les mancomunitats d’àmbit comarcal podrà ser objecte de suport per la Generalitat i les diputacions provincials, fins i tot per mitjà d’un programa de concessió d’ajudes de la Generalitat per a les inversions necessàries i per a despeses de funcionament en proporció als serveis efectivament gestionats que determinen les seues necessitats.
4. Les inversions proposades per les mancomunitats que comporten execució d’obres i serveis en benefici d’uns quants municipis tindran caràcter prioritari en els plans provincials d’obres i serveis, com també dins dels programes i plans d’inversions dels distints departaments de la Generalitat. A aquest efecte, els plans i els programes esmentats hauran de comptar amb un apartat destinat a obres i serveis d’interès intermunicipal que siguen realitzats o prestats per les entitats esmentades.

5. La Generalitat i les diputacions provincials fomentaran que es done participació a les mancomunitats d’àmbit comarcal en els programes i les actuacions que hagen de fer-se en el seu àmbit.
6. Altres administracions públiques podran delegar en les mancomunitats l’execució d’obres i la prestació de serveis que estiguen inclosos dins del seu objecte i dels seus fins, sempre que la delegació estiga acompanyada del finançament complet necessari per a l’execució o la prestació, i d’acord amb el que hi ha previst en la legislació bàsica de règim local.

Article 51. Convenis de cooperació
1. Les mancomunitats podran subscriure convenis de cooperació amb l’administració general de l’Estat, la Generalitat, amb les diputacions provincials, amb altres mancomunitats, amb altres administracions públiques i amb municipis que no hi pertanyen, per a la més eficaç gestió i prestació de serveis de la seua competència. Els convenis hauran de tenir una durada determinada, que no podrà ser superior a sis anys.

2. A través dels convenis de cooperació, les parts podran coordinar les polítiques de foment dirigides a un mateix sector o població, executar puntualment obres o serveis de la competència d’una de les parts, compartir les seus, els locals o els edificis que siguen necessaris per al desenvolupament de competències concurrents o pròpies, cedir i acceptar la cessió d’ús de béns patrimonials, desenvolupar activitats de caràcter prestacional i adoptar les mesures oportunes per a aconseguir qualsevol altra finalitat competència de les parts.


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única
Les mancomunitats de municipis existents a l’entrada en vigor d’aquesta llei disposaran d’un període d’un any per a adaptar els seus estatuts a les determinacions d’aquesta.
La sol·licitud de qualificació com a mancomunitat d’àmbit comarcal regulada en el títol III d’aquesta llei, per part de les mancomunitats de municipis ja existents, no estarà sotmesa a cap termini limitador.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Suspensió del procediment de creació, qualificació o constitució d’una mancomunitat
En el cas que durant la tramitació d’un procediment de creació, qualificació o constitució d’una mancomunitat se celebren eleccions municipals, aquest quedarà en suspens fins que siguen designats els nous representants dels municipis que resulten del procés electoral.


Segona. Competències en matèria de policia local
Les mancomunitats que hagen assumit competències en matèria de policia local les exerciran d’acord amb el que disposa la normativa bàsica estatal i l’autonòmica de coordinació de policies locals.

Tercera
A l’empara del que estableixen els articles 64.2 i 66.2 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, s’autoritza el Consell per a delegar l’exercici de les funcions i les potestats que corresponguen a l’administració de la Generalitat en matèria de turisme, espectacles públics, establiments públics i activitats recreatives, en aquelles entitats locals que pels seus mitjans puguen assumir-les, assegurant la deguda coordinació i eficàcia en el seu exercici.
Aquesta delegació requerirà acceptació per part de l’entitat local interessada, i s’articularà, prèvia sol·licitud d’aquesta, mitjançant una resolució de la persona titular del departament competent del Consell, o mitjançant la subscripció d’un conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat i l’entitat local sol·licitant, en els quals es fixaran els termes en què s’haja d’efectuar l’exercici de la competència. En aquests instruments es concretarà l’abast, contingut, condicions i durada d’aquesta, que no podrà ser inferior a cinc anys, així com el control d’eficiència que es reserva la Generalitat i els mitjans que aquesta assigne, sense que puga suposar major despesa de les administracions públiques.
Aquesta delegació anirà acompanyada dels suficients recursos econòmics perquè siga efectiva i que garantisquen l’equilibri financer de l’entitat receptora.

Quarta
El fons de finançament de les entitats locals de la Comunitat Valenciana o els instruments de finançament incondicionat de les entitats locals que normativament s’habiliten, hauran d’incorporar entre els seus beneficiaris les mancomunitats de municipis.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació expressa
Queden derogades totes les disposicions normatives anteriors que, adoptades per la Generalitat, s’oposen a les previsions d’aquesta llei, i específicament els articles 91 a 107 del capítol II del títol VI de la Llei 8/2010, de règim local de la Comunitat Valenciana.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Títol competencial
Aquesta llei es dicta a l’empara del que hi ha disposat en l’article 49.1.8.ª de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana.
Segona. Habilitació per al desenvolupament reglamentari
S’habilita el Consell per al desplegament reglamentari d’aquesta llei.

Tercera. Delimitació de les demarcacions territorials
El decret del Consell que determine les diferents demarcacions territorials i el procediment per a la modificació a què es refereix l’article 2.3 d’aquesta llei haurà d’aprovar-se en el termini màxim de sis mesos des que entre en vigor.

Quarta. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.

València, 16 d’octubre de 2018

El president de la Generalitat
Ximo Puig i Ferrer

linea