diari

DECRET 118/2010, de 27 d'agost, del Consell, pel qual s'ordenen i prioritzen activitats de les estructures de suport per a un ús racional dels productes farmacèutics en l'Agència Valenciana de Salut. [2010/9528]

(DOGV núm. 6347 de 03.09.2010) Ref. Base de dades 009649/2010

DECRET 118/2010, de 27 d'agost, del Consell, pel qual s'ordenen i prioritzen activitats de les estructures de suport per a un ús racional dels productes farmacèutics en l'Agència Valenciana de Salut. [2010/9528]
Índex
Preàmbul
Capítol I. Disposicions generals.
Article 1. Àmbit d'aplicació.
Article 2. Definicions.
Capítol II. Ordenació i estratègies per a l'ús racional de productes farmacèutics.
Article 3. Integració dels dispositius farmacèutics en els departaments de salut.
Article 4. Funcions dels comités i comissions en matèria d'utilització de productes farmacèutics.
Article 5. Composició i funcionament dels comités i comissions en matèria d'utilització de productes farmacèutics.
Article 6. Pla Estratègic Departamental d'Ús Racional de Productes Farmacèutics.
Capítol III. Activitats de les estructures de suport per a l'ús racional de productes farmacèutics.
Article 7. Priorització de les funcions i activitats de les estructures de suport per a l'ús racional de productes farmacèutics en l'atenció hospitalària de l'Agència Valenciana de Salut.
Article 8. Priorització de les funcions i activitats de les estructures de suport per a l'ús racional de productes farmacèutics en l'atenció ambulatòria de l'Agència Valenciana de Salut.
Article 9. Valoració de l'exercici i formació dels professionals de les estructures de suport per a l'ús racional dels medicaments i productes sanitaris.
Article 10. Règim de funcionament dels servicis farmacèutics en l'Agència Valenciana de Salut.
Disposició addicional única. Activitats de formació, informació i implantació del Pla Estratègic Departamental d'Ús Racional de Productes Farmacèutics als professionals sanitaris d'atenció especialitzada ambulatòria.
Disposició transitòria primera. Modificació de l'Orde d'11 d'octubre de 2000, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula la creació, autorització i funcionament dels servicis farmacèutics d'àrea de salut a la Comunitat Valenciana.
Disposició transitòria segona. Constitució i funcionament de les comissions i comités corporatius.
Disposició transitòria tercera. Presentació dels plans estratègics departamentals d'ús racional de productes farmacèutics.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Disposició final primera. Modificació del Decret 74/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el reglament sobre estructura, organització i funcionament de l'atenció sanitària a la Comunitat Valenciana.
Disposició final segona. Facultats de desplegament.
Disposició final tercera. Entrada en vigor.
PREÀMBUL
I
L'assistència farmacèutica i el foment de l'ús racional del medicament es fa a la Comunitat Valenciana des de diferents figures i unitats assistencials. D'estes cal destacar les oficines de farmàcia, els servicis de farmacologia clínica, els servicis farmacèutics hospitalaris, les unitats d'atenció farmacèutica de pacients externs, els servicis farmacèutics de servicis socials, els servicis farmacèutics d'àrea de salut i la Inspecció Farmacèutica de Servicis Sanitaris, que garantixen el suport i l'assessorament necessari als professionals sanitaris a fi d'aconseguir com a fi últim l'ús racional del medicament.
La modernització de les estructures sanitàries a la Comunitat Valenciana troba suport en la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, en el Decret 25/2005, de 4 de febrer, del Consell, pel qual s'aproven els estatuts reguladors de l'Agència Valenciana de Salut, i en el Decret 74/2007, de 18 de març, que aprova el reglament sobre estructura, organització i funcionament de l'atenció sanitària de la Comunitat Valenciana.
Les referències anteriors, juntament amb les innovacions incloses en la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, fan imprescindible una revisió i actualització de determinades activitats i funcions en matèria de productes i assistència farmacèutica, en l'àmbit de l'Agència Valenciana de Salut, per tal d'aconseguir el major grau d'efectivitat i economia en els recursos, propis o concertats, dedicats a esta finalitat. La creixent autonomia en la gestió sanitària de la xarxa pública ho és sense minva del caràcter de servici públic subjecte als criteris generals de planificació de l'Agència Valenciana de Salut, i es reforcen els principis de coordinació i cooperació entre els distints centres i àmbits assistencials de manera que s'asseguren plenament els drets dels ciutadans a la protecció de la salut.
II
L'actual regulació de les oficines de farmàcia va ser enunciada tant en l'article 103.3 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, com en les lleis 25/1990, de 20 de desembre, del Medicament, 29/2006, de 26 de juliol, de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris, i 16/1997, de 25 d'abril, de Regulació dels Servicis de les Oficines de Farmàcia, sobre la base de millorar l'atenció farmacèutica a la població, per mitjà de la flexibilitat i actualització de les funcions i servicis de les oficines de farmàcia. L'ordenació, activitats i funcions han sigut completades per mitjà de la Llei 6/1998, de 22 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana. En les oficines de farmàcia, els farmacèutics, com a responsables de la dispensació de medicaments als ciutadans, vetlen pel compliment de les pautes establides pel metge responsable del pacient en la prescripció i cooperaran amb ell en el seguiment del tractament a través dels procediments d'atenció farmacèutica, contribuint a assegurar-ne l'eficàcia i la seguretat. Així mateix, participaran en la realització del conjunt d'activitats destinades a la utilització racional dels medicaments, en particular a través de la dispensació informada al pacient. Les condicions de col·laboració de les oficines de farmàcia se sustenten en l'article 33 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut, l'article 96 de la referenciada Llei 29/2006, de 26 de juliol, de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris, i l'article 6 de la Llei 6/1998, de 22 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana. Un major nivell de concreció i compromisos contractuals establix el Concert de Prestació Farmacèutica de 2004 i les seues addendes d'actualització.
III
En 2007 es van complir 40 anys de la creació dels servicis farmacèutics en els hospitals de la Seguretat Social (Orde de Presidència de Govern de 21 de juny de 1967) i 35 anys de la seua jerarquització i inclusió com a servici general clínic en l'organigrama de les institucions sanitàries (Orde Ministerial de 7 de juliol de 1972 per la qual s'aprova el reglament de règim i govern de les institucions sanitàries de la Seguretat Social i l'Orde Ministerial d'1 de febrer de 1977). Des de llavors, conseqüència des de 1986 del desenvolupament de la Llei General de Sanitat en un procés d'universalització gradual del dret a l'assistència sanitària pública, les lleis 25/1990, de 25 de desembre, del Medicament, i 29/2006, de 26 de juliol, de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris, dediquen part de l'articulat a la farmàcia hospitalària. Dins del patrimoni legislatiu autonòmic, la Llei 6/1998, de 22 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana, el Decret 259/1993, de 30 de desembre, del Consell d'Ordenació Sanitària dels Servicis Farmacèutics Hospitalaris, així com el Reglament de Funcionament de l'Atenció Especialitzada en la Comunitat Valenciana, delimiten el marc orgànic i funcional dels servicis farmacèutics hospitalaris en l'àmbit del sector públic.
IV
La necessitat del desenvolupament dels servicis farmacèutics d'atenció primària va de la mà de la implantació i desplegament del nou model d'atenció primària en el nostre país. Ja el 1985 van ser convocades unes jornades pel Ministeri de Sanitat per a analitzar i desplegar la figura d'un «assessor de medicaments de l'equip d'atenció primària» donat l'exponencial desenvolupament de la farmacopea a l'abast dels metges d'atenció primària i la seua creixent importància a nivell pressupostari que planteja la necessitat de donar un major suport tècnic als professionals sanitaris en el procés de selecció i de prescripció racional del medicament. En l'àmbit de la nostra Comunitat, l'Orde d'11 d'octubre de 2000, de la Conselleria de Sanitat, regula la creació, autorització i funcionament dels servicis farmacèutics d'àrea en desplegament de l'article 40 de la Llei 6/1998, de 22 de juny, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana.
Les funcions del farmacèutic d'àrea s'enquadren fonamentalment dins del camp d'estudi, disseny i avaluació d'intervencions per a millorar l'efectivitat i eficiència de la pràctica clínica. Recentment, en el capítol II del títol VI de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris, es normalitza l'exigència d'estes estructures de suport per a l'ús racional de medicaments i productes sanitaris en atenció primària en tot l'Estat espanyol. Actualment realitzen esta activitat una xifra superior a 450 professionals a Espanya i estan registrats més de 140 servicis farmacèutics d'atenció primària. En els coneixements per a desplegar la cartera de servicis dels servicis de farmàcia d'atenció primària destaquen: a) farmacoteràpia i gestió clínica de patologies i processos prevalents en atenció primària; b) epidemiologia i metodologia d'estudi de la variabilitat d'ús de medicaments per les poblacions; c) tècniques de comunicació i metodologia de disseny d'intervencions per a modificar hàbits de prescripció, i d) compliment terapèutic i ús segur dels medicaments en la comunitat. Estes funcions, amb vistes a una economia d'escala en el seu àmbit d'actuació, han sigut tradicionalment completades amb altres activitats farmacèutiques com ara la gestió de subministraments i dispensació de medicaments (vacunes, medicaments d'urgència i medicaments estrangers).
V
El Consell ha incrementat el marc anterior amb innovacions corporatives que complementen els instruments per a potenciar l'ús racional del medicament en l'àmbit ambulatori, tant des de la perspectiva de l'atenció especialitzada com de l'atenció primària.
D'una banda, l'assistència farmacèutica sociosanitària, que a la Comunitat té l'origen en l'Acord de 16 de maig de 1995 del Consell, en què s'establia que l'assistència farmacèutica en els centres sociosanitaris es desplegaria per mitjà de tres modalitats, servicis de farmàcia, depòsits i farmacioles. La formalització legislativa pren cos amb la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el sistema de servicis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que en l'apartat 4 de l'article 34 va articular que l'atenció farmacèutica en les residències sociosanitàries es durà a terme a través dels servicis de farmàcia i els depòsits de medicaments. Conseqüent amb les línies anteriors, la Llei 6/1998, de la Generalitat, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana, en el capítol II, secció segona, va desplegar els servicis farmacèutics en els centres sociosanitaris, i l'article 48 indica que estos centres estaran obligats a establir servicis de farmàcia o depòsits de medicaments en funció de la capacitat de l'establiment i del tipus d'atenció mèdica i farmacològica que requerisca la població atesa. La figura de la farmaciola sociosanitària ha completat les diferents opcions de subministrament de productes farmacèutics en centres sociosanitaris a través de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, la Llei 1/2008, de 17 d'abril, de Garanties de Subministrament de Medicaments, i la Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.
D'altra banda, en l'àmbit de l'atenció especialitzada, amb l'Orde de 31 de juliol de 2001, de la Conselleria de Sanitat, de Creació d'Unitats d'Atenció Farmacèutica a Pacients Externs (UFPE). Són unitats assistencials en què el farmacèutic, per mitjà de la implementació de processos d'atenció farmacèutica, presta una atenció integral als pacients externs que requerixen, per al seu tractament, la dispensació de medicaments qualificats d'ús hospitalari o aquells sotmesos a una particular vigilància, supervisió i control d'acord amb la legislació. A més, les UFPE haurien d'informar tant de la medicació prescrita en recepta oficial en consultes externes, com el pacient sobre el tractament prescrit a l'alta hospitalària.
L'apartat tercer de la disposició final primera de la Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, habilita el Consell perquè, en el termini màxim d'un any, establisca la normativa reglamentària que regule l'atenció farmacèutica domiciliària. En el curt termini, en l'àmbit de l'atenció ambulatòria primària, els servicis d'atenció farmacèutica domiciliària hauran de garantir l'accessibilitat dels productes farmacèutics a les persones en situació de dependència i amb dificultats d'accedir a l'oficina de farmàcia per a aconseguir un rendiment òptim del seu tractament farmacològic. Els programes d'atenció farmacèutica domiciliària faciliten l'accés als medicaments als usuaris adscrits als servicis d'ajuda domiciliària o dependents, milloren l'adhesió als tractaments, garantixen el correcte emmagatzemament i ajuda a l'auxiliar domiciliari o cuidador a la seua labor en tots els aspectes relacionats amb els medicaments.
Completa l'entorn descrit en paràgrafs anteriors, en l'àmbit de la Conselleria de Sanitat, les activitats de la Inspecció Farmacèutica de Servicis Sanitaris regulades en el Decret 56/2006, de 28 d'abril, de Reglament d'Organització i Funcionament de la Inspecció de Servicis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat, l'article 11 del qual ordena la col·laboració en els programes d'ús racional del medicament i les activitats específiques en matèria d'estudis d'utilització de medicaments i farmacoeconòmics, en especial, de nous principis actius incorporats a l'arsenal terapèutic.
VI
Es desprén del relat anterior que les actuacions en matèria d'ús racional del medicament i atenció farmacèutica estan caracteritzades per una extensa regulació legal en el nivell superior de la jerarquia normativa (rang de llei), en particular la Llei 29/2006, de 26 de juliol, que d'una banda facilita la compressió de l'abast de les activitats de cada un dels dispositius i unitats professionals referenciades, però d'altra banda pot generar espais d'activitats i funcions solapades donat l'interés primari del legislador, tant estatal com autonòmic, de dotar la societat de les activitats i servicis en ús racional del medicament en tots els espais públics i privats.
La Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, establix com un objectiu prioritari de l'Agència Valenciana de Salut la major eficiència en la gestió dels seus recursos i la coordinació de totes les entitats administratives amb responsabilitat en el camp de la salut. Els departaments de salut, en el seu àmbit, han de procurar la màxima integració de les accions de promoció, prevenció, curació de la malaltia i de rehabilitació, a través de la coordinació dels diferents recursos existents, de manera que se'n possibilite la màxima eficiència en la ubicació i usos, així com l'establiment de les condicions estratègiques més adequades que garantisquen una sanitat sense escalons, d'acord amb els principis de la Llei d'Ordenació Sanitària.
Per tal de maximitzar els processos dels diferents dispositius i unitats farmacèutiques en el marc del mandat realitzat per la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, en matèria d'ús racional del medicament, el present decret prioritza funcions, delimita activitats i ordena la coordinació intradepartamental, en el marc de la legislació bàsica de l'Estat i de l'orde jurídic autonòmic.
VII
El decret també aclarix l'abast del concepte d'integració com l'esforç coordinat i planificat entre les unitats i dispositius farmacèutics que conformen l'àmbit departamental, sense perdre la individualitat organitzativa i normativa pròpia de cada unitat. Cal destacar que les estructures de suport per a l'ús racional del medicament i productes sanitaris en atenció primària es constituïxen legalment com a part pròpia de l'estructura de gestió d'atenció primària (article 81 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris) enfront de la constitució legal com a part pròpia d'un servici d'un centre sanitari (hospital) en el supòsit dels servicis de farmàcia hospitalària (article 82 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris).
Tal com es relata al començament d'este preàmbul, és la missió original de cada dispositiu el que origina la imposició legal de la seua existència. En el cas de les estructures de suport per a l'ús racional del medicament, en atenció primària, la seua missió fonamental es dirigix a l'activitat de consultoria per a millorar l'eficiència en la utilització de recursos farmacèutics pels facultatius mèdics i el seguiment de la farmacoteràpia de pacients polimedicats. En els supòsits dels servicis de farmàcia hospitalària, la seua missió es dirigix a la dispensació de medicaments als pacients ingressats i el seguiment de la seua farmacoteràpia.
És important no confondre els termes absorció amb integració i diluir les responsabilitats en matèria d'ús racional del medicament en la conformació de noves unitats professionals que trenquen l'estratègia multidisciplinària d'abordatge de l'ús racional del medicament.
L'àmbit d'actuació i funcions desenvolupades per cada un dels dispositius de suport a l'ús racional del medicament en atenció primària i hospitalària en l'Agència Valenciana de Salut s'ha recolzat en una participació multidisciplinària de dos comissions: la comissió de farmàcia i terapèutica hospitalària i la comissió d'ús racional del medicament. Ambdues comissions han comprés dimensions sanitàries molt diferenciades tant per l'espai geogràfic (hospital davant de departament), professionals participants (àmbit hospitalari davant d'àmbit ambulatori), processos sanitaris (curació i rehabilitació hospitalària davant de prevenció, protecció, curació i rehabilitació ambulatòria), provisió i logística de medicaments (pròpia en l'hospital davant de concertada a través d'oficines de farmàcia), productes farmacèutics afectats (medicaments davant de medicaments/efectes i accessoris/dietoterapèutics) i impacte pressupostari dels medicaments (quatre vegades superior en l'àmbit ambulatori). La teoria de l'organització ens avança que ambdues comissions no poden ni han de ser substituïdes per una única comissió departamental que, a més de no cobrir ni la composició multidisciplinària ni els objectius bàsics enunciats de cada una, només podria evidenciar, en supòsits de millora, l'abandó previ de l'activitat de cada una. Només l'impacte pressupostari de la prestació farmacèutica de l'Agència Valenciana de Salut, superior al 10% del conjunt de la Generalitat, aconsella el major grau de delimitació en les responsabilitats i actuacions per tal d'aconseguir el major grau d'efectivitat de les mesures d'actuació proposades.
El projecte també inclou la participació de professionals sanitaris en els diferents comités i comissions, especialment dels servicis de farmacologia clínica com l'especialitat mèdica que avalua els efectes dels fàrmacs en l'espècie humana en general, però també en subgrups específics i en pacients concrets.
VIII
A més d'aspectes organitzatius, este decret aborda l'ordenació de funcions que podrien tindre activitats comunes per part dels dispositius de suport d'ús racional del medicament. En este sentit el decret delimita l'abast del concepte de «contribució» a l'ús racional del medicament. Per «contribuir» entenem ajudar i concórrer amb altres a l'èxit d'una certa finalitat, en el nostre cas, l'ús racional del medicament. En este supòsit cal ressaltar que la cosa rellevant és la finalitat (l'ús racional del medicament) i la cosa prescindible determinades activitats, més encara si estes es troben cobertes parcialment o totalment per altres dispositius assistencials del departament de salut, i representen d'una banda, en termes econòmics, un major grau d'eficiència per al sistema públic i per tant, major grau d'efectivitat i menor cost total i, d'altra banda, en termes jurídics, el respecte a l'article 103 de la Carta Magna.
L'adquisició de productes farmacèutics es dirigix a aconseguir medicaments per mitjà de la compra o la sol·licitud a les entitats legalment autoritzades per a la venda, fabricació, custòdia, emmagatzemament i dispensació de medicaments. En els departaments de salut, els servicis de farmàcia hospitalaris són els dispositius farmacèutics amb les millors condicions per a fer les activitats de logística de productes farmacèutics d'una manera més eficient, alhora que actualment realitzen quasi el 100% de les compres directes de medicaments en el departament de salut. Per tant, troba lloc en la nostra legislació la sol·licitud de medicaments per part dels centres d'atenció primària als servicis de farmàcia hospitalària, sense disminuir per això la responsabilitat tècnica de les estructures de suport a l'ús racional de medicaments en atenció primària de la correcta distribució, emmagatzemament i dispensació en els centres d'atenció primària.
IX
L'Estatut d'Autonomia atorga competències exclusives en ordenació farmacèutica i servicis socials (articles 49.1.19 i 49.1.24), així com competències exclusives en l'organització, administració i gestió de totes les institucions sanitàries públiques dins del territori de la Comunitat Valenciana (article 54).
En atenció de totes les consideracions anteriors, de conformitat amb el que disposa en la Llei del Consell, amb l'audiència prèvia dels sectors implicats, a proposta del conseller de Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i prèvia deliberació del Consell, en la reunió del dia 27 d'agost de 2010,
DECRETE
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Àmbit d'aplicació
1. El present decret té com a objecte ordenar i prioritzar les activitats de les estructures de suport per a l'ús racional dels medicaments i productes sanitaris en els departaments sanitaris de l'Agència Valenciana de Salut, en concret els Servicis Farmacèutics d'Àrea (SFA), els Servicis Farmacèutics Hospitalaris (SFH) i les Unitats d'Atenció Farmacèutica de Pacients Externs (UFPE).
2. No s'inclouen en l'àmbit de la norma les oficines de farmàcia i els servicis farmacèutics sociosanitaris.
3. Els SFA i els SFH estan subjectes a autorització administrativa prèvia a la seua creació, obertura, funcionament, ampliació, modificació, trasllat o tancament i al registre, catalogació, avaluació, inspecció i control administratius segons s'establix en l'article 1 i 5 de la Llei 6/1998, de 22 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana.
4. Tots els departaments de salut, amb gestió directa o concessió administrativa de l'Agència Valenciana de Salut, disposaran d'un SFA i SFH, contemplant en la seua cartera de servicis allò que s'ha preceptuat en el present decret.
Article 2. Definicions
1. Integració farmacèutica departamental: esforç coordinat i planificat entre les estructures farmacèutiques que conformen l'àmbit territorial del departament, sense perdre la individualitat organitzativa i normativa pròpia de cada dispositiu farmacèutic.
2. Adquisició de medicaments: aconseguir medicaments per mitjà de la compra o la sol·licitud a les entitats legalment autoritzades per a la venda, fabricació, custòdia, emmagatzemament i dispensació de medicaments.
3. Urgència mèdica: situació que requerix una actuació mèdica immediata en què la vida del pacient no està en risc, ni estan compromesos els seus òrgans vitals, però la situació pot agreujar-se si no és atés en un temps breu.
4. Emergència mèdica: situació de perill o desastre que requerix una acció immediata on està en risc la vida del pacient i cal atendre'l de manera immediata.
5. Productes farmacèutics: expressió utilitzada tant en la Constitució Espanyola (article 149.16) com en la Llei 14/86, de 14 d'abril, General de Sanitat (títol V), per a denominar el conjunt de medicaments i productes sanitaris.
6. Guies i protocols farmacoterapèutics interactius: recomanacions acompanyades pels seus nivells d'evidència i graus de recomanació per a seleccionar les opcions més adequades per a abordar un problema de salut. Inclou des de tractaments farmacològics fins a intervencions diagnòstiques i mesures de tipus no farmacològic. La informació es prepara per incloure-la en els sistemes d'informació sanitaris, i s'expressa com a elements d'assistència informatitzada a fi de facilitar la presa de decisions en el procés de prescripció o permetent la consulta des de la pròpia història clínica electrònica.
7. Medicaments d'alt impacte sanitari o econòmic: medicaments que requerixen que l'anàlisi comparativa de la seua eficàcia, seguretat i eficiència davant de les alternatives terapèutiques disponibles es faça de forma corporativa per al conjunt de l'Agència Valenciana de Salut establint protocols comuns d'utilització en tots els centres sanitaris de l'Agència Valenciana de Salut.
8. Observatoris terapèutics: instrument d'anàlisi de la informació sobre la utilització de medicaments i productes sanitaris en l'abordatge de la morbiditat atesa en l'àmbit de l'Agència Valenciana de Salut, facilitant la retroalimentació i l'avaluació de l'impacte de les accions en ús racional de medicaments i productes sanitaris impulsades des de l'Agència Valenciana de Salut.
CAPÍTOL II
Ordenació i estratègies per a l'ús
racional de productes farmacèutics
Article 3. Integració dels dispositius farmacèutics en els departaments de salut
1. En els departaments de salut s'obtindrà la major eficiència en la gestió i utilització dels productes farmacèutics, procurant la màxima integració, a través de la coordinació de les diferents estructures de suport per a l'ús racional de medicaments i productes sanitaris i l'establiment de les condicions estratègiques més adequades que garantisquen una prestació farmacèutica amb continuïtat assistencial.
2. Les estructures de suport per a l'ús racional del medicament en atenció primària, açò és els SFA, constituïxen un dispositiu legalment i professionalment independent dels SFH, i estaran adscrites a les estructures de gestió d'atenció primària. La seua missió fonamental serà la de realitzar activitats de consultoria sobre gestió de la farmacoteràpia que incloga aspectes clínics, efectivitat, seguretat i eficiència de la utilització dels medicaments, proporcionar una correcta informació i formació sobre medicaments i productes sanitaris a professionals sanitaris d'atenció primària i especialitzada ambulatòria i coordinar les activitats de revisió i seguiment de pacients polimedicats ambulatoris.
3. Per tal d'aconseguir el major nivell d'eficiència en la utilització dels recursos farmacèutics, en els àmbits departamentals gestionats per l'Agència Valenciana de Salut es disposarà d'un únic procediment per a les activitats següents:
a) Adquisició, gestió i distribució departamental de medicaments als centres sanitaris departamentals.
b) Activitats de formulació de medicaments per als centres sanitaris departamentals.
c) Activitats de dispensació de medicaments i productes sanitaris en els centres sanitaris departamentals.
4. En el marc de la integració departamental i eficiència en la gestió dels recursos farmacèutics, en relació a les activitats d'adquisició, gestió i distribució departamental de medicaments als centres sanitaris i amb vista a l'ordenació de les activitats que contribuïxen a l'ús racional del medicament i productes sanitaris en el departament de salut s'observarà:
a) Els SFA, en el marc de les comissions d'ús racional de productes farmacèutics, dissenyaran i aprovaran els procediments de sol·licitud, distribució i emmagatzemament de medicaments i productes sanitaris per als centres i estructures d'atenció primària que siguen necessaris per a ser aplicats dins dels centres d'atenció primària i en els tractaments per als quals s'exigisca una particular vigilància, supervisió i control, incloent, en tots els procediments, l'apartat 4.c d'este article.
b) La vinculació dels depòsits i farmacioles dels centres d'atenció primària, en compliment de la legislació, serà en tot cas al SFA.
c) El subministrament de medicaments als depòsits i farmacioles dels centres d'atenció primària es farà sota la supervisió tècnica del SFA, per mitjà de l'adquisició al SFH, que serà el responsable de la distribució de medicaments a tots els depòsits i farmacioles del departament de salut. Totes les peticions de medicaments de centres sanitaris d'àmbit ambulatori es cursaran directament al SFH, i s'observaran, en l'àmbit dels centres d'atenció primària, les condicions del sistema de distribució aprovades en la comissió d'ús racional del medicaments del departament.
d) Es procedirà al tancament i clausura dels magatzems generals dels SFA, en la seua faceta d'espai físic per a l'adquisició, qualitat, correcta conservació, custòdia, preparació de fórmules magistrals o preparats oficinals per als centres d'atenció primària.
5. Les activitats necessàries d'elaboració i formulació de medicaments, en el marc de la disposició addicional del Decret 14/2006, de 20 de gener, del Consell, pel qual s'establix la normativa per a l'aplicació en la Comunitat Valenciana del Reial Decret 175/2001, de 23 de febrer, pel qual es van aprovar les normes de correcta elaboració i control de qualitat de fórmules magistrals i preparats oficinals, es realitzarà sempre en el SFH del departament de salut.
6. En la dispensació dels medicaments i productes sanitaris per a ser aplicats dins dels centres sanitaris i dels que s'exigisca una particular vigilància, supervisió i control, segons s'establix en l'article 103 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat i l'article 2.6 de la Llei 29/2006, de Garanties i Ús Racional de Medicaments i Productes Sanitaris, i en les disposicions reglamentàries que el despleguen s'observarà que:
a) Es disposarà en cada centre sanitari d'un únic punt d'atenció directa als pacients i s'ampliarà l'accessibilitat horària per a dispensació als pacients, impulsant les cites programades i el contacte previ telefònic per a concertar la cita de dispensació.
b) Els medicaments d'ús hospitalari, els productes farmacèutics d'especial supervisió i control i els medicaments no autoritzats a Espanya per a pacients ambulatoris es dispensaran en les UFPE, excepte en els supòsits on s'haja autoritzat als centres d'atenció primària la dispensació de medicaments amb una especial vigilància, supervisió i control.
Article 4. Funcions dels comités i comissions en matèria d'utilització de productes farmacèutics
1. En el marc de l'Agència Valenciana de Salut es constituiran les comissions i comités multidisciplinaris següents per a valorar la utilització de medicaments i productes sanitaris:
a) Nivell departamental:
1r. Comissió de Farmàcia i Terapèutica Hospitalària (CFT).
2n. Comissió d'Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris (CUR).
3r. Comité Departamental de Productes Farmacèutics (CDPF).
b) Nivell de servicis centrals:
1r. Comité Assessor en Avaluació de Novetats Terapèutiques (CAANT).
2n. Comité d'Assessorament de Guies i Protocols Farmacoterapèutics Interactius (CAGIP).
3r. Comité d'Avaluació de Medicaments d'Alt Impacte Sanitari o Econòmic (CAMAISE).
4t. Comissió Assessora d'Utilització de Medicaments en Situacions Especials (CAUME).
5é. Comité d'Avaluació de la Seguretat de Medicaments (CSEME).
6é. Observatoris terapèutics.
En els departaments que disposen de diversos hospitals en el seu àmbit d'actuació, les gerències podran optar per constituir una única CFT.
2. La Comissió de Farmàcia i Terapèutica Hospitalària promourà la utilització de medicaments i productes sanitaris de forma eficient en l'àmbit hospitalari en el marc de les funcions i activitats següents:
a) Proposar actualitzacions i monitoritzar el pla estratègic departamental d'ús racional de productes farmacèutics en el seu àmbit.
b) Vigilar el compliment dels programes de vigilància de productes farmacèutics en l'àmbit hospitalari.
c) Proposar a la direcció, per al compliment obligat, els procediments de prescripció, distribució i dispensació de medicaments en l'hospital.
d) Establir els criteris de prioritats de l'ús de medicaments, així com la reserva de medicaments concrets o grups farmacològics per a ús específic o limitat.
e) Elaborar i actualitzar la guia farmacoterapèutica. La selecció dels medicaments es realitzarà amb criteris de qualitat, eficàcia, seguretat i cost, valorant la utilitat terapèutica del medicament, l'existència d'altres alternatives terapèutiques, el grau d'innovació i la repercussió en l'atenció sanitària ambulatòria.
f) Promoure la utilització i revisió de protocols d'utilització de medicaments i productes sanitaris.
g) Conéixer i informar totes les activitats o programes relacionats amb els medicaments i productes sanitaris que es facen en l'atenció hospitalària.
3. La Comissió d'Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris promourà la utilització de medicaments i productes sanitaris de forma eficient en l'àmbit ambulatori en el marc de les funcions i activitats següents:
3.1. De caràcter corporatiu:
a) Proposar actualitzacions i monitoritzar el pla estratègic departamental d'ús racional de productes farmacèutics en el seu àmbit
b) Vigilar el compliment del programa de vigilància de productes farmacèutics en l'àmbit ambulatori.
c) Proposar a la direcció, per al compliment obligat, els procediments de sol·licitud de productes farmacèutics, distribució i utilització de productes farmacèutics en els centres d'atenció primària.
d) Aprovar el petitori de medicació i productes sanitaris d'urgència dels centres d'atenció primària.
e) Establir les estratègies i mesures per a aconseguir el major grau d'implantació de les guies i protocols terapèutics seleccionats en el departament en l'atenció sanitària ambulatòria.
f) Avaluar les activitats en matèria d'ús racional de productes farmacèutics en l'atenció sanitària ambulatòria.
g) Valorar el funcionament dels procediments establits en els programes REFAR i SUFAR a nivell departamental.
h) Valorar l'assistència farmacèutica rebuda pels pacients institucionalitzats en els centres sociosanitaris del departament de salut, així com valorar l'impacte i utilització de la guia farmacoterapèutica geriàtrica i els indicadors de gestió farmacoterapèutica dels centres sociosanitaris.
i) Monitoritzar l'organització tècnica de la visita mèdica en el departament de salut.
j) Conéixer, informar de totes les activitats o programes relacionats amb els medicaments i productes sanitaris que es facen en l'atenció ambulatòria.
3.2. De caràcter comunitari:
a) Proposar activitats per a disminuir els problemes relacionats amb els medicaments derivats de l'incompliment terapèutic, l'automedicació i intoxicacions als ciutadans.
b) Promocionar un ús racional del medicament per a disminuir les resistències bacterianes en la població d'acord amb les directrius establides per l'OMS.
c) Proposar actuacions d'informació i formació en l'ús racional de productes farmacèutics als ciutadans.
d) Promoure la participació comunitària en l'ús adequat de productes farmacèutics.
4. El Comité Departamental de Productes Farmacèutics, per tal d'integrar les polítiques i activitats departamentals en matèria de productes farmacèutics, i sense que en cap cas supose la supressió de l'activitat de les comissions referenciades en els apartats 2 i 3 d'este article, promou la utilització de medicaments i productes sanitaris de forma eficient en el departament de salut en el marc de les funcions i activitats següents:
a) Elaborar i actualitzar el pla estratègic departamental en matèria d'ús racional de productes farmacèutics.
b) Determinar els objectius anuals en matèria de productes farmacèutics en l'àmbit departamental.
c) Establir els programes de formació adequats per als professionals sanitaris en matèries relacionades amb l'ús dels medicaments i productes sanitaris.
d) Assegurar la necessària coordinació entre els diversos nivells assistencials en el departament de salut en matèria de productes farmacèutics.
5. El Comité Assessor en Avaluació de Novetats Terapèutiques (CAANT) coordinarà, a nivell corporatiu, l'avaluació de novetats terapèutiques amb l'objectiu d'analitzar l'aportació terapèutica que suposa la comercialització de medicaments nous en relació amb les alternatives disponibles, per a proporcionar als professionals sanitaris recomanacions específiques respecte a això. En l'elaboració de les avaluacions es donarà tràmit d'audiència als laboratoris titulars dels medicaments interessats.
6. El Comité d'Assessorament de Guies i Protocols Farmacoterapèutics Interactius (CAGIP) proposarà la utilització d'instruments per a la reducció de discrepàncies en els criteris de selecció i utilització de medicaments en l'àmbit de l'Agència Valenciana de Salut. Per al sistema d'informació sanitari ambulatori, fiscalitzarà totes les propostes d'incorporació informatitzada de protocols i guies realitzades pels departaments de salut. En l'elaboració de les guies i protocols es donarà tràmit d'audiència als laboratoris titulars dels medicaments interessats.
7. El Comité d'Avaluació de Medicaments d'Alt Impacte Sanitari o Econòmic (CAMAISE) abordarà l'avaluació dels tractaments de patologies d'alt impacte sanitari o econòmic a fi d'evitar desigualtats dels pacients en l'accés a estos medicaments en l'àmbit de l'Agència Valenciana de Salut, proposant protocols d'actuació clínica preceptius per a tota l'Agència Valenciana de Salut i monitoritzant la utilitzant dels medicaments que reben esta qualificació. En l'elaboració dels protocols d'actuació es donarà tràmit d'audiència als laboratoris titulars dels medicaments interessats.
8. La Comissió Assessora d'Utilització de Medicaments en Situacions Especials (CAUME) analitzarà l'ús racional dels medicaments i productes sanitaris en situacions especials així com l'avaluació de les situacions clíniques en què es requerix la utilització de medicaments registrats en condicions diferents de les autoritzades per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.
9. El Comité d'Avaluació de la Seguretat de Medicaments (CSEME) actuarà com l'òrgan assessor en l'avaluació de la causalitat i gravetat de les sospites de reaccions adverses a medicaments d'ús humà notificades pels professionals sanitaris de la Comunitat Valenciana que, per la seua gravetat o complexitat, requerisquen l'opinió d'experts.
10. Els observatoris terapèutics són òrgans d'assessorament amb representació del teixit de professionals sanitaris i sociosanitaris en què s'analitzen i coordinen les actuacions d'avaluació del resultat de la terapèutica farmacològica. Els observatoris terapèutics tenen com a funció general analitzar, promoure i canalitzar una reflexió conjunta de les unitats clíniques i professionals sanitaris de l'Agència Valenciana de Salut entorn dels diferents temes que afecten el tractament terapèutic de les patologies més prevalents en l'àmbit sanitari, fent possible una major coresponsabilització dels professionals sanitaris en la gestió clínica.
Article 5. Composició i funcionament dels comités i comissions en matèria d'utilització de productes farmacèutics
1. La composició dels comités i comissions departamentals serà la següent:
a) Comissió de farmàcia i terapèutica hospitalària (CFT):
- President/a: director mèdic hospitalari o professional que hi delegue motivadament.
- Vicepresident/a: director d'infermeria o professional que hi delegue motivadament.
- Secretari/ària: responsable del SFH.
- Comissionat/da de l'Agència Valenciana de Salut (en els departaments de salut de concessió administrativa).
- Responsable del servici d'urgències hospitalàries.
- Un farmacòleg clínic (en els hospitals que disposen d'este servici).
- Un farmacèutic de la UFPE.
- Dos representants del CUR.
- Vocals designats per la gerència del departament de salut.
b) Comissió d'Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris (CUR):
1r. Membres de condició corporativa:
- President/a: director mèdic d'atenció primària. En els departaments de salut gestionats per concessions administratives, el president serà el comissionat de l'Agència Valenciana de Salut, i el director d'atenció ambulatòria actuarà com a vicepresident.
- Secretari/ària: responsable del SFA.
- Un infermer designat per la direcció d'infermeria.
- Un representant de cada equip d'atenció primària.
- El responsable del servici d'urgències d'hospital
- El responsable funcional del Sistema d'Informació Ambulatori en el departament.
- Un farmacèutic de la UPFE.
- Dos representants de la CFT.
- Vocals designats per la gerència del departament
2n. Membres de condició comunitària
- Un farmacèutic comunitari designat pel col·legi de farmacèutics provincial.
- Un representant pels recursos sociosanitaris privats departamentals designat per les organitzacions representatives del sector.
- Un representant pels recursos sociosanitaris públics departamentals designat per la conselleria competent en servicis socials.
- Un treballador social del departament designat per la gerència.
- Un treballador social municipal.
- Un representant dels consells municipals de participació ciutadana.
- Un representant de les organitzacions d'usuaris i consumidors.
c) Comité Departamental de Productes Farmacèutics (CDPF)
- President/a: gerent del departament.
- Secretari/ària: designat per la gerència del departament de salut entre els professionals adscrits al departament, preferentment un titulat en farmàcia, medicina, economia o direcció i administració d'empreses amb experiència en gestió sanitària.
- El comissionat de l'Agència Valenciana de Salut.
- El director mèdic hospitalari.
- El director mèdic d'atenció primària.
- El director d'Infermeria.
- El director econòmic.
- Tres representants de la CFT.
- Tres representants de la CUR.
- Almenys tres vocals designats per la gerència del departament de salut.
2. En el funcionament de les comissions i comités enumerats en este article s'ha d'observar:
a) Correspon a la presidència presidir les reunions; elaborar, juntament amb el secretari, les actes i l'orde del dia de les reunions corresponents; elaborar, juntament amb el secretari, la memòria anual del comité; vetlar per la consecució dels objectius assignats per la gerència del departament; realitzar totes les funcions que siguen inherents a la seua condició de president.
b) Correspon a la vicepresidència assistir en les seues funcions al president i el substituirà en cas de vacant, absència o malaltia.
c) Correspon a la secretaria: efectuar la convocatòria de les reunions per orde del president i les citacions corresponents; redactar les actes de les reunions; expedir certificacions dels dictàmens i acords adoptats; redactar i firmar juntament amb el president la memòria anual; realitzar totes les altres funcions que siguen inherents a la seua condició de secretari.
d) Correspon als vocals: assistir a les reunions a què hagen sigut convocats; avaluar la documentació que reben i realitzar aquelles tasques que els siguen assignades pel president.
e) La presidència, per petició de la gerència o d'algun membre de les comissions referenciades en esta norma, podrà proposar la intervenció o participació d'experts referents en el tema a abordar.
f) La presidència de la CUR podrà realitzar convocatòries de caràcter corporatiu (membres de caràcter corporatiu) o de caràcter plenari (membres de caràcter corporatiu i comunitari).
g) Les comissions es reuniran amb una periodicitat mínima bimensual per a CFT, trimestral per a CUR i semestral per a CDPF. Les reunions se celebraran amb convocatòria prèvia, que haurà de fer-se almenys amb set dies d'antelació. Per a la vàlida constitució de l'òrgan, per a la celebració de sessions, deliberacions o presa d'acords, es requerirà la presència del president, o si és el cas del vicepresident, i del secretari o, si és el cas, de qui el substituïsca, i de la meitat més un dels membres. Tots els membres assumixen el compromís de guardar la confidencialitat deguda sobre allò que s'hi haja tractat.
h) Es realitzarà una acta de cada reunió en què es farà constar els membres assistents. Mentre no es compte amb un dispositiu informatitzat centralitzat de seguiment de les comissions i comités enumerats en esta norma, serà obligatori remetre a la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris de l'Agència Valenciana de Salut una còpia de totes les actes.
i) Per a tot allò que no preveu expressament este article s'aplicarà el que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 6. Pla Estratègic Departamental d'Ús Racional de Productes Farmacèutics
1. Les gerències dels departaments de salut, en el marc del CDPF, elaboraran un Pla Estratègic d'Ús Racional de Productes Farmacèutics en el seu àmbit d'actuació que ha de ser revisat bianualment. El pla estratègic ha d'incloure les estratègies i accions necessàries per a aconseguir els objectius en les matèries referenciades del Pla de Salut de la Comunitat Valenciana, del Pla Estratègic de l'Agència Valenciana de Salut i dels acords anuals de gestió en l'àmbit del departament de salut.
2. El Pla Estratègic d'Ús Racional de Productes Farmacèutics, així com les seues revisions bianuals seran remesos a l'Agència Valenciana de Salut en el mes de gener de l'any afectat per la revisió.
CAPÍTOL III
Activitats de les estructures de suport
per a l'ús racional de productes farmacèutics
Article 7. Priorització de les funcions i activitats de les estructures de suport per a l'ús racional de productes farmacèutics en l'atenció hospitalària de l'Agència Valenciana de Salut
1. Els SFH i els Servicis de Farmacologia Clínica, en el marc de les seues competències, assumixen com a activitat principal l'atenció farmacèutica als pacients hospitalitzats.
2. Els SFH, per a contribuir a un ús racional dels productes farmacèutics en l'àmbit departamental, desplegaran les funcions establides en la normativa, i prioritzaran les activitats següents:
a) Participar i coordinar la gestió de les compres de medicaments i productes sanitaris de l'hospital per tal d'assegurar-ne l'eficiència.
b) Garantir i assumir la responsabilitat tècnica de l'adquisició, qualitat, correcta conservació, cobertura de les necessitats, custòdia, preparació de fórmules magistrals o preparats oficinals i dispensació de medicaments per als centres sanitaris del departament de salut, col·laborant amb les estructures d'atenció primària en el marc de l'article 82.g de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris.
c) Establir un sistema eficaç i segur de distribució de medicaments i prendre les mesures per a garantir la seua correcta administració.
d) Impulsar un servici d'informació de medicaments per a tot el personal de l'hospital.
d) Dur a terme activitats educatives sobre qüestions de la seua competència dirigides als pacients.
3. Els Servicis de Farmacologia Clínica i els SFH formaran part de les comissions hospitalàries en què puguen ser útils els seus coneixements per a la selecció i avaluació científica dels medicaments i el seu ús, així com activitats educatives sobre qüestions de la seua competència dirigides al personal sanitari de l'hospital.
Article 8. Priorització de les funcions i activitats de les estructures de suport per a l'ús racional de productes farmacèutics en l'atenció ambulatòria de l'Agència Valenciana de Salut
1. Els SFA i les UFPE, en el marc de les seues competències, despleguen les seues activitats en el marc de la prestació farmacèutica ambulatòria de l'Agència Valenciana de Salut.
2. Totes les estructures de gestió d'atenció primària dels departaments de salut de l'Agència Valenciana de Salut, amb gestió directa o concessió administrativa, han de disposar d'un SFA amb dependència orgànica i funcional del director/a d'atenció primària.
3. Les UFPE, amb dependència funcional de la direcció mèdica hospitalària i orgànica del SFH, assumixen com a activitat principal l'atenció farmacèutica als pacients del seu àmbit de referència, que no estant hospitalitzats requerisquen una particular vigilància, supervisió i control en el camp de l'atenció sanitària especialitzada.
4. Els SFA, per a contribuir a un ús racional dels productes farmacèutics en l'àmbit departamental, desplegaran les funcions establides en la normativa, i prioritzaran les activitats següents:
a) Coordinació i suport a la direcció d'atenció primària per a assolir els objectius anuals de l'acord de gestió en prestació farmacèutica ambulatòria.
b) Activitats dels SFA en el sistema d'informació ambulatori de l'Agència Valenciana de Salut així com informar i formar sobre processos de farmacoteràpia que incloga aspectes clínics, d'efectivitat, seguretat i eficiència de la utilització dels medicaments.
c) Activitats de subdirecció operativa de REFAR (programa de revisió i seguiment de la farmacoteràpia de crònics i polimedicats)
d) Secretaria de la CUR. Els SFA informaran i proposaran actuacions en les següents activitats:
1r. Evolució de la prestació farmacèutica per morbiditat més rellevant en l'àmbit ambulatori departamental.
2n. Seguiment de les alertes farmacèutiques i col·laboració amb el sistema de farmacovigilància en la detecció d'efectes adversos a medicaments per mitjà de l'anàlisi i seguiment dels indicadors de seguretat d'utilització de medicaments i productes sanitaris.
3r. Proposar les activitats per a elevar l'ús de guia interactiva del sistema d'informació sanitari ambulatori de l'Agència Valenciana de Salut, proposant la inclusió de protocols i guies farmacoterapèutiques que garantisquen la correcta assistència farmacoterapèutica als pacients.
4t. Seguiment de les activitats corporatives en l'espai sociosanitari.
5é. Proposar les activitats que s'hagen de fer en educació sanitària sobre medicaments, dirigida a la població del seu departament de salut.
6é. Proposar, per a aprovació de la CUR, la llista de medicaments i productes sanitaris necessaris per a aplicació dins dels centres d'atenció primària i d'aquells per als quals s'exigisca una particular vigilància, supervisió i control, segons que establixen l'article 103 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat i les disposicions reglamentàries que el despleguen.
7é. Auditar periòdicament, informar sobre l'eficàcia i seguretat del sistema de sol·licitud, distribució i dispensació de medicaments i productes sanitaris dels centres sanitaris d'atenció primària, per tal de garantir tècnicament les condicions de correcta conservació, cobertura de les necessitats i custòdia de medicaments i productes sanitaris en els centres d'atenció primària.
8é. Informar sobre el calendari dels professionals de la informació i activitats proposades.
5. Les UFPE, per a contribuir a un ús racional dels productes farmacèutics en l'àmbit departamental, desplegaran les funcions establides en la normativa, i prioritzaran les activitats següents:
a) Dispensar a pacients no ingressats els medicaments qualificats d'ús hospitalari o que requerisquen una particular vigilància, supervisió i control.
b) Establir, des de l'òptica d'atenció farmacèutica, procediments que garantisquen el seguiment de les pautes terapèutiques en els tractaments instaurats als pacients, promovent l'ús racional i eficient dels medicaments.
c) Assessorar els professionals sanitaris amb la finalitat d'aconseguir la màxima adequació de les prescripcions que es generen en l'àmbit hospitalari amb les directrius de CUR i la màxima integració dels tractaments farmacològics generats en els dos nivells assistencials
d) Realitzar actuacions que permeten avaluar el seguiment i valoració de la prestació farmacèutica generada per les prescripcions de les receptes oficials del Sistema Nacional de Salut i ordes de dispensació esteses per professionals sanitaris de l'àmbit d'atenció especialitzada.
Article 9. Valoració de l'exercici i formació dels professionals de les estructures de suport per a l'ús racional dels medicaments i productes sanitaris
1. L'Agència València de Salut habilitarà els instruments que permeten l'avaluació de l'exercici dels professionals assignats a les estructures de suport per a l'ús racional dels medicaments i productes sanitaris, per mitjà de la valoració de la conducta professional i el mesurament del rendiment o els resultats obtinguts.
2. Mentre no hi haja una preparació i formació reglada dels farmacèutics d'àrea, els professionals adscrits als SFA han d'acreditar una formació adequada. La selecció i avaluació del personal farmacèutic dels SFA es realitzarà d'acord amb el perfil professional següent:
a) Experiència professional en l'àmbit de la prestació farmacèutica en atenció primària.
b) Coneixements de la institució sanitària i els seus recursos assistencials, així com la legislació vigent en matèria de prestació farmacèutica.
c) Tindre formació específica en les ferramentes informàtiques de prestació farmacèutica de l'Agència Valenciana de Salut.
d) Tindre habilitats de negociació per a la seua relació amb els altres professionals assistencials.
e) Tindre habilitats de comunicació per a la seua relació amb la ciutadania i pacients.
Article 10. Règim de funcionament dels servicis farmacèutics en l'Agència Valenciana de Salut
1. La dotació de professionals farmacèutics haurà de garantir una assistència farmacèutica correcta, així com el normal desplegament de les funcions previstes en la normativa. Com a mínim, haurà de mantindre's un responsable farmacèutic amb presència física i actuació professional durant el temps de funcionament del servici de farmàcia en les seues activitats d'adquisició, conservació, distribució i dispensació de medicaments. La falta de presència física i actuació de farmacèutics constituïx una infracció greu segons que tipifiquen els articles 64.b) 4 i 5 de la Llei 6/1998, de 22 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana, i l'article 101.2.b).20 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris.
2. La direcció del centre sanitari i els responsables farmacèutics establiran per escrit les instruccions necessàries per a la conservació, accessibilitat, disponibilitat i reposició dels medicaments, amb una particular atenció i rigorós control quant als medicaments estupefaents i psicòtrops disponibles en el centre sanitari i qualsevol altre medicament que requerisca un control especial.
3. L'organització i el règim de funcionament dels servicis farmacèutics ha de permetre la disponibilitat de medicaments les 24 hores de tots els dies, i la direcció del centre sanitari i els responsables farmacèutics han d'establir la cobertura del personal que es faça responsable de la utilització dels medicaments durant este temps. Els centres sanitaris disposaran de depòsits i farmacioles de medicaments per a establir un sistema de dispensació d'urgència fora de l'horari d'obertura del servici de farmàcia, així com els protocols d'actuació en cas d'urgències o emergències mèdiques que requerisquen medicaments no inclosos en els depòsits o farmacioles esmentats.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Activitats de formació, informació i implantació del pla estratègic departamental d'ús racional de productes farmacèutics als professionals sanitaris d'atenció especialitzada ambulatòria
En el marc de les activitats i programes específics a desenvolupar en l'àmbit del departament per a la consecució d'objectius del Pla Estratègic Departamental d'Ús Racional de Productes Farmacèutics i l'acord anual de gestió, els SFA podran desplegar les activitats següents destinades als professionals d'atenció especialitzada ambulatòria:
a) Actuacions per a aconseguir la màxima adequació de les prescripcions que es generen en l'àmbit de l'atenció especialitzada ambulatòria amb les directrius de CUR, inclosos els servicis d'urgències hospitalaris.
b) Avaluar la prestació farmacèutica generada per les prescripcions de les receptes oficials del Sistema Nacional de Salut i ordes de dispensació esteses per professionals sanitaris de l'àmbit d'atenció especialitzada.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Modificació de l'Orde d'11 d'octubre 2000, de la Conselleria de Sanitat, per mitjà de la qual es regula la creació, autorització i funcionament dels servicis farmacèutics d'Àrea de Salut a la Comunitat Valenciana
En el termini de tres mesos des de la publicació del present decret, per part de l'Agència Valenciana de Salut s'actualitzarà l'Orde d'11 d'octubre de 2000 sobre els servicis farmacèutics d'àrea de salut, que s'ha d'acomodar al present decret. L'Agència Valenciana de Salut revisarà d'ofici les condicions administratives dels SFA.
Segona. Constitució i funcionament de les comissions i comités corporatius
En el termini de tres mesos des de la publicació del present decret es procedirà al desenvolupament, constitució i adaptació de les comissions i comités de l'article 4 així com al desenvolupament del seu règim de funcionament i protocols de treball.
Tercera. Presentació dels plans estratègics departamentals en ús racional de productes farmacèutics
L'1 de gener del 2011 tots els departaments de salut disposaran del seu Pla Estratègic d'Ús Racional de Productes Farmacèutics, que haurà de remetre's a l'Agència Valenciana de Salut segons el que estipula l'article 6 d'este decret.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que disposa este decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Modificació del Decret 74/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el reglament sobre estructura, organització i funcionament de l'atenció sanitària a la Comunitat Valenciana
Es dóna una nova redacció a l'article 9.4 del Decret 74/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el reglament sobre estructura, organització i funcionament de l'atenció sanitària a la Comunitat:
«9.4. Dins del departament es potenciarà l'existència i funcionament de comissions clíniques de garantia de qualitat. Hauran d'haver-hi, com a mínim, les comissions següents: històries clíniques; teixits i tumors; mortalitat; infeccions i profilaxi; política antibiòtica, farmàcia i terapèutica; ús racional de productes farmacèutics; docència i formació, i comités ètics d'investigació clínica».
Segona. Facultats de desplegament
Es faculta el conseller de Sanitat per a dictar les disposicions que calguen per al desplegament i execució d'este decret.
Tercera. Entrada en vigor
Este decret vigix l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 27 d'agost de 2010
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Sanitat,
MANUEL CERVERA TAULET

linea