diari

RESOLUCIÓ de 12 d'octubre de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es fa pública la llista de persones aspirants que han adquirit una nova especialitat en els cossos docents corresponents al procediment selectiu convocat per l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/10580]

(DOGV núm. 8675 de 12.11.2019) Ref. Base de dades 009682/2019

RESOLUCIÓ de 12 d'octubre de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es fa pública la llista de persones aspirants que han adquirit una nova especialitat en els cossos docents corresponents al procediment selectiu convocat per l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/10580]
Per mitjà de l’Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, es va convocar un procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats per funcionaris dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional (DOGV 8498).
Realitzades les proves i qualificats els aspirants pels tribunals, resolc:

Primer
Fer pública la llista dels aspirants que han adquirit una nova especialitat, la qual figura com a annex a aquesta resolució.

Segon
L’adquisició d’una nova especialitat no suposa la pèrdua de l’anterior o anteriors que es pogueren posseir. Qui tinga adquirida més d’una especialitat podrà accedir a places corresponents a qualsevol d’aquestes a través dels mecanismes establits per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari docent.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant de la directora general de Personal Docent, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar directament un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 12 d’octubre de 2019.– La directora general de Personal Docent: M. Ángeles Herranz Ábalos.

linea