diari

CORRECCIóN de errores de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística.

(DOGV núm. 2429 de 17.01.1995) Ref. Base Datos 0097/1995

CORRECCIóN de errores de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística.
En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº 2.394 (24.11.94) se ha publicado la mencionada ley, en la que se ha apreciado un error material, por lo que procedemos a subsanarlo.
En la página 13958, artículo 39, apartado C), segundo párrafo, del texto en valenciano, donde dice:
"L'òrgan competent per a resoldre l'aprovació definitiva l'atorgarà directament, deixant de banda o abreujant el període consultiu, quan l'expedient sotmés a la seua consideració així ho permeta."
Debe decir:
"Aquesta Conselleria atorgarà directament l'aprovació definitiva, deixant de banda o abreujant el període consultiu, quan l'expedient sotmés a la seua consideració així ho permeta".

linea