diari

RESOLUCIÓ de 17 d'agost 2009, de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual s'adjudiquen les ajudes per a l'adquisició de col·leccions bibliogràfiques publicades per editorials valencianes destinades a biblioteques i agències de lectura de la Comunitat Valenciana. [2009/9692]

(DOGV núm. 6087 de 26.08.2009) Ref. Base de dades 009700/2009

RESOLUCIÓ de 17 d'agost 2009, de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual s'adjudiquen les ajudes per a l'adquisició de col·leccions bibliogràfiques publicades per editorials valencianes destinades a biblioteques i agències de lectura de la Comunitat Valenciana. [2009/9692]
La Llei 17/2008, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Pressupostos per a l'exercici 2009, estableix la línia T7216000 del programa 452.10, «Llibre, Arxius i Biblioteques», en què s'assigna un import de 300.000 euros als ajuntaments i entitats locals de la Comunitat Valenciana que disposen de centres de lectura oberts al públic per renovar el fons bibliogràfic i potenciar la presència del llibre valencià d'aquests centres.
Les ajudes concedides mitjançant aquesta resolució no necessiten ser notificades a la Comissió Europea, d'acord amb els articles 1.4 i 3.4 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat adreçats a establir, concedir o modificar ajudes públiques, per no complir el requisit de l'avantatge econòmic per a una empresa ni el del falsejament de la competència, i no afectar així els intercanvis de l'apartat 1 de l'article 87 del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea.
En virtut del que disposa l'article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i els articles 40.3, 45.a i 47.3 del Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública.
Vistos els preceptes invocats i els altres de generals de pertinent aplicació, resolc
Primer
Concedir a les entitats que se citen en l'annex I les ajudes econòmiques que s'hi detallen, que només podran finançar l'adquisició de fons bibliogràfics publicats per editorials valencianes per a les biblioteques i les agències de lectura públiques de la Comunitat Valenciana.
Segon
1. S'entendran, a l'efecte d'aquesta resolució, com a despeses subvencionables l'adquisició de llibres (en format tradicional i electrònic) i publicacions periòdiques publicats per empreses editorials comercials valencianes que tinguen la seu social a la Comunitat Valenciana.
2. Se n'exclouen expressament, a l'efecte de la present subvenció, les despeses següents: premsa diària, butlletins oficials, llibres de text, llibres conceptuats com de bibliòfils, edicions facsímils, llibres editats pels seus autors i els no vendibles i els àlbums, retallables, llibres de pintar i donar color, quaderns de cal·ligrafia i exercicis.
Tercer
Per tal de realitzar la justificació, les entitats locals beneficiàries hauran de presentar la documentació següent:
a) Certificat del secretari de l'entitat que acredite l'existència del centre de lectura pública, així com l'horari regular d'atenció al públic.
b) Representació legal del firmant de la sol·licitud.
c) Imprés d'alta de tercers per a pagaments de la Generalitat (annex II).
d) Declaració responsable firmada pel titular o pel representant legal que acredite que l'entitat sol·licitant no està incursa en les prohibicions establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, d'acord amb allò determinat en l'apartat 7 de l'article 13 de l'esmentada Llei (annex III).
e) Original o fotocòpia compulsada de les factures, datades entre l'1 de gener de 2009 i el 7 d'octubre 2009.
f) Certificat del secretari o de l'interventor de l'entitat local, en què es faça constar que s'ha efectuat la despesa, que els llibres i materials especials propis de la col·lecció bibliogràfica adquirits es corresponen amb els de les factures, i que han sigut lliurats correctament i s'han destinat al centre o centres de lectura pública de la localitat.
g) La documentació justificativa haurà de presentar-se fins al 8 d'octubre de 2009, estarà adreçada a la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques i es presentarà en el Registre Auxiliar de la Biblioteca Valenciana (monestir de Sant Miquel dels Reis, Av. Constitució, 284, 46019 - València) o per qualsevol dels procediments previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Si no es fa així, decaurà el dret de l'adjudicatari a percebre l'ajuda.
De conformitat amb el que estableixen els articles 10, 14, 44 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, s'hi podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació.
València, 17 d'agost de 2009.- La directora general del Llibre, Arxius i Biblioteques: Silvia Caballer Almela.

linea