diari

Decret 1/1987, de 19 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es declara Parc Natural el Penyal d'Ifac.

(DOGV núm. 514 de 28.01.1987) Ref. Base de dades 0098/1987

Decret 1/1987, de 19 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es declara Parc Natural el Penyal d'Ifac.
El Penyal d'Ifac, ja esmentat des de l'antiguitat com a fita geogràfica de la Mediterrània Occidental, és un gran promontori calcari penya-segat cap a la mar i unit a terra per un istme estret. En el marc del seu entorn costar de cales i caps penya-segats, representa una singularitat geomorfològica en el litoral de la Comunitat Valenciana, del qual constitueix un dels paisatges més característics.
La vegetació i la flora del Penyal, configurades per la situació biogeogràfica especial i la historia ecològica de l'àrea, són molí riques en comunitats i espècies vegetals desaparegudes o en regressió en la major part del litoral valencià. Aquestes comunitats i espècies, algunes en perill d'extinció, són molí característiques de la zona i abunden en importants endemismes, la qual cosa confereix al Penyal un notable valor biogenètic i científic.
L'interès ecològic de la zona es completa amb la presència d'una fauna terrestre característica dels penya-segats costers i d'un medi marí litoral ric, ben conservat i propi de les costes requises i penya-segades.
El desenvolupament turístic del Municipi de Calp ha provocat en els últims anys un ràpid avanç de la urbanització en l'entorn del Penyal, ocupant-se inclòs àrees de la base del promontori. Aquest procés a més que posa en perill els valors ecològics de l'àrea, n'amenaça greument la qualitat paisatgística i en cas de continuar sense control, pot inclòs comprometre la mateixa oferta turística del Municipi.
Aquesta situació fa necessària i urgent una ordenació territorial de la zona, que permetesca conciliar la conservació dels seus valors ecològics i paisatgístics amb el manteniment d'un ús adient amb les característiques ambientals del Penyal i l'entorn, que permeta el desenvolupament de l'activitat socio-economica normal del Municipi de Calp.
La Generalitat Valenciana, segons les competències que l'Estatut d'Autonomia li confereix en els articles 31.9 i 32.1.6 i dins de les possibilitats que contempla la Llei 15/1975, de 2 de maig, d'Espais Naturals Protegits, ha optat per la figura de Parc Natural, per considerar-la especialment adient a fi d'atendre a la conservació dels seus valors paisatgístics i ecosistemes.
Per tot això, a proposta conjunta dels Consellers d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, i d'Agricultura i Pesca, amb deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana en sessió celebrada el dia 19 de gener de 1987.
DECRETE:
Article primer. Objecte
Es declarat Parc Natural el Penyal d'Ifac, i s'estableix el corresponent règim jurídic especial atés el seu interès cultural, ecològic, paisatgístic i biogenètic.
Article segon. Ambit territorial
Un. El Parc Natural del Penyal d'Ifac està ubicat en el terme municipal de Calp, Província d'Alacant, la delimitació descriptiva i geogràfica del qual figura en els annexos I i II d'aquest Decret.
Dos Les modificacions que pogueren introduir-se en els límits geogràfics del Parc Natural s'establiran per Decret del Consell de la Generalitat Valenciana.
Article tercer. Administració i gestió
Un. En nom. de la Generalitat Valenciana, L’administració i la gestió del Parc Natural del Penyal d'Ifac correspon conjuntament a les Conselleries d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i d'Agricultura i Pesca.
Dos Com a organisme col·laborador i assessor de la seua gestió, es crea la Junta Rectora del Parc Natural del Penyal d'Ifac.
Tres Són membres de la Junta Rectora:
- Quatre representants de l'Ajuntament de Calp.
- Un representant de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
- Un representant de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
- Un representant de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
- Un representant de la Diputació Provincial d'Alacant.
- El Director Conservador del Parc Natural.
Quatre. El President de la Junta Rectora serà nomenat pel Consell de la Generalitat Valenciana a proposta conjunta de les Conselleries d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i d'Agricultura i Pesca
Cinc. Les funcions de la Junta Rectora seran les següents:
a) Disposar tot el que siga procedent per a la redacció del Pla Especial previst en l'article seté, informar sobre cada una de les fases abans de l'aprovació i informar preceptivament sobre els Plans, les Normes i els Projectes diverses que afecten l'àmbit territorial del Parc Natural.
b) Promoure i fomentar actuacions per a la regeneració, L’estudi, la divulgació i el gaudi ordenat dels valors naturals de l'espai protegit.
c) Proposar als Organismes de l'Administració competents en cada cas totes les mesures que considere necessàries per al millor compliment dels fins d'aquest Decret.
d) Informar sobre aspectes relatius a la protecció del Parc Natural, quan així ho requeresquen els Organismes de l'Administració competents.
e) Informar els Pressuposts anuals del Parc Natural.
f) I qualssevol altra funció que li atribuesca la legislació amb caràcter general.
Sis La Junta Rectora quedarà constituïda en el termini màxim de quatre mesos, comptats des de l'entrada en vigor d'aquest Decret.
Article quart. Director Conservador
Un. Per a la millor administració i gestió del Parc Natural del Penyal d'Ifac, els Consellers d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i d'Agricultura i Pesca designaran conjuntament un Director Conservador, el nomenament del qual caldrà que recaiga en un titulat universitari superior.
Dos Seran funcions del Director Conservador:
a) Coordinar, executar o supervisar el compliment de la normativa i les reglamentacions del Parc Natural, d'acord amb les instruccions de l'òrgan administrador i gestor i de la Junta Rectora.
b) Elaborar les propostes de pressupost anyal i les memòries anuals d'activitats i resultats.
c) Administrar els fons del Parc.
d) Proposar sancions a l'òrgan competent en cada cas, d'acord amb el règim previst en l'article nové.
Tres El Director Conservador serà Secretari de la Junta Rectora.
Article cinqué. Règim de protecció
En tot el territori inclós en el Parc Natural regiran les disposicions de caràcter general següents:
1. Els òrgans gestors i administradors del Parc establiran les normes a què hauran de subjectar-se els visitants per a no pertorbar ni menys cavar els valors naturals del Parc, així com les activitats que s'hi realitzen.
2. Es prohibeix expressament:
a) L'abandó de tota mena de residus sòlids fora dels llocs assenyalats a l'efecte.
b) La introducció d'espècies vegetals o animals que no siguen autòctones.
c) La circulació amb mitjans motoritzats, llevat que haja autorització o es tracte d'activitats relacionades amb la gestió del Parc
Serà preceptiu l'informe de la Junta Rectora per a qualsevol autorització relacionada amb aquestes activitats.
3. Tota acció o aprofitament no contemplat en els apartats anteriors que es pretenga de realitzar dins de l'àmbit del Parc i que puga pertorbar els valors naturals a protegir, caldrà l'autorització dels òrgans gestors i administradors del Parc.
4. No es permetrà la instal·lació d'elements artificials de caràcter permanent que limiten el camp visual, trenquen l'harmonia del paisatge o desfiguren les perspectives, llevat de casos excepcionals, sempre que es garantitze la minimització dels efectes sobre la naturalesa i el paisatge.
5. Règim urbanístic:
a) Tot el sol inclós en el Parc Natural qualificat en l'actualitat com a zona verda tindrà la qualificació de no urbanitzable, i serà objecte de protecció especial.
b) La resta del sòl inclós en l’àmbit del Parc Natural tindrà la classificació de no urbanitzable i serà objecte de protecció especial.
c) Les revisions del planejament vigent en el Municipi de Calp es realitzaran d'acord amb els objectius de protecció d'aquest Decret.
6. Els òrgans de gestió i administració del Parc Natural adoptaran les disposicions necessàries per a assegurar la conservació dels valors protegits per aquest Decret.
7. Les competències de les Administracions Públiques sobre els béns i els terrenys de titularitat pública inclosos en el Parc Natural s'exercitaran en tot moment d'acord amb el règim de protecció establert en aquest Decret.
8. En el domini públic litoral, inclós en el Parc Natural, el règim de protecció establert per aquest Decret s'executarà sense perjudici de què, exclusivament, L’ús puga regular-se amb els instruments prevists en la Llei 28/1969, de 26 d'abril, sobre costes, i totes les altres disposicions concordants.
Article sisé. Foment
Els òrgans gestors i administradors del Parc, dins l'àmbit de les seues competències realitzaran les actuacions necessàries advocades a corregir els desequilibris que hi hagen en l'ecosistema, a regenerar-lo i a promoure'n les condicions per a la millora.
Article seté. Pla Especial
Un. Es redactarà un Pla Especial del Parc Natural del Penyal d'Ifac que, segons que disposa la legislació urbanística, contindrà almenys les determinacions següents:
a) L'estructura general de l'ordenació del territori protegit, graduant la protecció que s'establesca, amb delimitació de les àrees de diferent utilització i destinació i les previsions necessàries per a la infrastructura, L’equipament, les construccions i els serveis del Parc Natural.
b) El desenvolupament de les previsions de protecció del planejament urbanístic municipal, completant tots aquells aspectes que calguen.
c) El desenvolupament del règim previst en l'article cinqué, així com qualsevol altra determinació adient amb els objectius de protecció prevists en aquest Decret.
Dos El procediment per a l'aprovació del Pla Especial serà el següent:
a) El Pla Especial serà redactat a iniciativa de la Junta Rectora, i l'aprovació inicial correspondrà a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
b) Posteriorment, el Pla serà sotmès a informació pública durant un mes, quedant expressat en la seu de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i de l'Ajuntament de Calp.
c) L'aprovació provisional correspondrà a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, amb l'audiència prèvia de les Corporacions Locals afectades per termini d'un mes després del període d'informació pública, i informe de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
d) L'aprovació definitiva correspon al Consell de la Generalitat Valenciana.
Article vuité. Mitjans Econòmics
Amb la finalitat d'atendre les despeses generals de funcionament del Parc Natural del Penyal d'Ifac i dels seus òrgans rectors, la Generalitat Valenciana, a través de les Conselleries d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i d'Agricultura i Pesca, habilitarà en els seus pressuposts els crèdits oportuns, sense perjudici dels mitjans econòmics que haja d'aportar l'Ajuntament de Calp, i de les col·laboracions d'altres òrgans o Corporacions públiques o privades, així com de particulars.
Article nové. Règim de sancions
Un. La inobservància o infracció de la normativa aplicable al Parc Natural del Penyal d'Ifac serà sancionada d'acord amb el que disposen el Codi Penal, la Llei 15/1975, de 2 de maig, sobre Espais Naturals Protegits, i el Reial Decret 2676/1977, de 4 de març, pel qual s'aprova el Reglament per a la seua execució sense perjudici de la legislació específica que resulte aplicable per raó de la naturalesa de la infracció.
Dos Els infractors en tot cas estaran obligats a reparar els danys causats i a restituir-hi els indrets i els elements alterats en la seua situació inicial.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Mentrestant s’aprova el Pla Especial, els òrgans gestors i administradors tindran una especial actuació en matèria de control i seguiment d'aquelles activitats i construccions que afecten l'objecte d'aquest Decret, així com de les repercussions del planejament vigent dins de l'àmbit territorial del Parc.
Segona
El planejament urbanístic que s'elabore fins a l'aprovació del Pla Especial i que efecte els terrenys inclosos en l'àmbit del Parc Natural, incorporarà les disposicions de protecció establertes en aquest Decret i preveurà, en el seu àmbit afectat, la futura redacció de l'esmentat Pla Especial que concretarà l'ordenació i les normes de protecció definitives.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Són autoritzats els Consellers d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i d'Agricultura i Pesca perquè, dins del marc de llurs respectives competències, dicten les disposicions necessàries per a l'execució i el desenvolupament d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret vigirà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, a 19 de gener de 1987.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports,
RAFAEL BLASCO I CASTANY
El Conseller d'Agricultura i Pesca,
LLUIS FONT DE MORA I MONTESINOS
ANNEX I
Delimitació del parc natural del Penyal d'Ifac
L’est i sud amb la Mar Mediterrània. Al nord amb el límit de la zona 8 (verd públic) del Pla General d'Ordenació Urbana de Calp (1971) fins a la intersecció amb la propietat de la Sra. Matilde Ivars Ivars, limita amb la susdita propietat fins que es troba amb la carretera d'accés al Penyal, voreja aquesta mateixa fins a la intersecció (en la seua zona corba) de nou amb la zona verda del Pla General que voreja fins a la intersecció amb la zona de servei del port amb la qual limita fins a completar per la part oest de nou amb la Mar Mediterrània.
Veure imatge

linea