diari

DECRET 236/2015, de 18 de desembre, del Consell, de modificació de l'article 7 del reglament pel qual es regulen les condicions i la tipologia de les seus festeres tradicionals ubicades en els municipis de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 28/2011, de 18 de març. [2015/10271]

(DOGV núm. 7684 de 23.12.2015) Ref. Base de dades 009826/2015

DECRET 236/2015, de 18 de desembre, del Consell, de modificació de l'article 7 del reglament pel qual es regulen les condicions i la tipologia de les seus festeres tradicionals ubicades en els municipis de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 28/2011, de 18 de març. [2015/10271]
PREÀMBUL

El Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell, va aprovar el reglament pel qual es regulen les condicions i la tipologia de les seus festeres tradicionals ubicades en els municipis de la Comunitat Valenciana.

L’esmentat reglament establia, en l’article 7, la creació del Consell de Festes Tradicionals de la Comunitat Valenciana, configurant-lo com un òrgan destinat, principalment, a mitjançar davant de les possibles queixes o conflictes plantejats entre ciutadans i el funcionament de les seus festeres.
De la mateixa manera, aquest precepte feia menció d’altres funcions que, atribuïdes a l’esmentat Consell de Festes Tradicionals de la Comunitat Valenciana, havien de ser objecte de concreció mitjançant una ordre de desplegament de l’indicat decret.
Entre elles, l’oferta de la funció d’arbitratge per aquest òrgan, respectant els dictats de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, reguladora d’aquesta institució, atorga un nou mecanisme de resolució de controvèrsies entre veïns i festers, al mateix temps que evita la judicialització del conflicte i permet obrir una via d’enteniment entre les parts de la manera més satisfactòria per a tots.
La modificació que la present norma proposa de la redacció originària de l’article 7 esmentat suposa, en aquest sentit, una literalitat més oberta, concreta i expressiva de la realitat assumida i atribuïda al Consell de Festes Tradicionals de la Comunitat Valenciana com a òrgan encarregat, entre altres funcions, de l’arbitratge en el seu específic marc d’actuació.
D’un altre costat, i per a aconseguir dotar del mateix nivell el conjunt de funcions assignades amb caràcter general a aquest òrgan, resulta oportú ampliar el contingut del precepte incloent-hi una enumeració d’aquestes a desplegar en la disposició de caràcter general corresponent. En aquest context, es dissipa qualsevol gènere de dubte sobre el marc funcional i objectiu que al Consell de Festes Tradicionals de la Comunitat Valenciana competeix basant-se en una major concreció i seguretat jurídica a aquest efecte.
Per tot això, i d’acord amb el que disposa l’article 49.1.30a de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i en virtut d’allò que s’ha establit en l’article 29.1, pel qual s’atribueix la potestat reglamentària al Consell, i en l’article 18.f de la Llei 5/1983, de la Generalitat, del Consell, oïda la Comissió d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana en la reunió d’1 de desembre de 2014, a proposta del president de la Generalitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 18 de desembre de 2015,


DECRETE

Article únic. Modificació de l’article 7 del reglament aprovat pel Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell
S’aprova la modificació de l’article 7 del reglament pel qual es regulen les condicions i la tipologia de les seus festeres tradicionals ubicades en els municipis de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 28/2011, de 18 de març, que passa a tindre la redacció següent:

«Article 7. El Consell de Festes Tradicionals de la Comunitat Valenciana
1. El Consell de Festes Tradicionals de la Comunitat Valenciana, dependent de la direcció general competent en matèria d’espectacles, és l’òrgan consultiu i assessor de la Generalitat en aquesta matèria i l’encarregat d’exercir l’arbitratge i la mediació davant de les possibles denúncies, queixes o conflictes plantejats entre persones físiques i jurídiques denunciants i denunciades amb motiu de la celebració de les festes tradicionals. Així mateix, exercirà la resta de les funcions indicades en aquest article, sense perjuí d’aquelles atribuïdes a l’Administració i dels drets reconeguts als ciutadans i a les ciutadanes.
2. El Consell de Festes Tradicionals de la Comunitat Valenciana estarà compost pels membres següents:
a) Presidència:
Persona titular de la direcció general competent en matèria d’espectacles.
b) Vicepresidència:
Persona titular de la subdirecció general competent en matèria d’espectacles.
c) Secretaria:
Persona titular de la direcció del servei competent en matèria d’espectacles.
d) Vocals:
1r. Una persona representant de la Junta de Festes de Castelló.
2n. Una persona representant de la Federació de les Fogueres de Sant Joan d’Alacant.
3r. Una persona representant de la Unió Nacional d’Entitats Festeres de Moros i Cristians.
4t. Una persona representant de l’Associació de San Jorge d’Alcoi (Moros i Cristians).
5é. Una persona representant de la Junta Central Fallera de València.
6é. Una persona representant de la Junta Local Fallera d’Alzira.
7é. Una persona representant de la Junta Local Fallera de Torrent.
8é. Una persona representant del Patronat del Misteri d’Elx.
9é. Una persona representant del Patronat de la Fundació per a la Festa a la Mare de Déu de la Salut i al Crist de l’Agonia d’Algemesí.
10é. Una persona representant de la Comissió Organitzadora del Carnestoltes de Vinaròs
11é. Una persona representant de la Junta Major de la Setmana Santa Marinera de Valencia.
12é. Una persona representant de la Junta Major de Germandats i Confraries de la Setmana Santa d’Alacant.
13é. Una persona representant de la Junta de Germandats de la Setmana Santa de l’Arxidiòcesi o Diòcesi ubicades en territori de la Comunitat Valenciana.
14é. Una persona representant de la Germandat del Santíssim Crist del Calvari de la Vila de l’Alcora.
15é. Una persona representant pertanyent a les associacions de veïns de més implantació a la Comunitat Valenciana.
16é. Una persona representant de les associacions de consumidors de més implantació a la Comunitat Valenciana.
17é. Una persona representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
18é. Una persona representant de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comuni-tat Valenciana (CIERVAL).
19é. Una persona representant de la conselleria competent en matèria de cultura, designada per la persona titular d’aquesta.
20é. Dues persones representants del departament del Consell competent en matèria d’espectacles, designats per la persona titular d’aquest.

21é. Una persona representant de la conselleria competent en matèria de participació ciutadana, designada per la persona titular d’aquesta.

Les persones que ocupen les vocalies seran designades per les mateixes entitats a què representen, i la seua designació serà comunicada al departament del Consell competent en matèria d’espectacles, als efectes procedents.
3. El règim jurídic i de funcionament del Consell de Festes Tradicionals de la Comunitat Valenciana es regularà per mitjà de disposició de caràcter general emanada per l’òrgan competent.
4. El Consell de Festes Tradicionals de la Comunitat Valenciana podrà actuar en Ple o en comissions.
5. Són funcions del Consell de Festes Tradicionals de la Comunitat Valenciana:
a) Decidir en arbitratge, per mitjà d’una comissió d’arbitratge, sobre les denúncies, queixes o conflictes que se li plantegen, sempre que les parts hagen acordat, de manera expressa, el sotmetiment a aquest procediment arbitral d’acord amb allò que s’ha indicat en la normativa reguladora sobre la matèria. Aquesta funció serà exercida a través de la comissió d’arbitratge.
b) Actuar com a òrgan consultiu i assessor en qüestions relatives al desenvolupament, implantació, defensa i millora de les festes tradicionals de la Comunitat Valenciana.
c) Proposar als departaments del Consell competents en la matèria l’adopció de mesures legals i reglamentàries en el seu àmbit d’actuació.

d) Informar els departaments del Consell competents sobre la normativa en matèria de festes tradicionals que s’elabore.
e) Elaborar estudis, informes i anàlisis de la situació de les festes tradicionals.
f) Informar la ciutadania i a l’organització i participants en les festes sobre els seus drets i obligacions normativament establits quan així ho sol·liciten.
g) Elaborar una memòria anual sobre les activitats i actuacions efectuades.
6. Sense perjudici del funcionament i actuació del Consell de Festes Tradicionals de la Comunitat Valenciana, les persones interessades, d’acord amb el que preveu la normativa reguladora en vigor, podran acudir a altres vies d’arbitratge als efectes de plantejar i solucionar les seues queixes i denúncies».


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Regla de no despesa
La implantació i el desplegament d’aquest decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de despesa assignats al departament competent en la matèria i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els mitjans personals i materials d’aquest.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogades les disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen al que disposa el present decret.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desplegament normatiu
S’autoritza la persona titular de la Presidència de la Generalitat o, si és el cas, de la Conselleria competent, per a desplegar per mitjà de la disposició de caràcter general corresponent les previsions contingudes en el present decret.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 18 de desembre de 2015

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

linea