diari

Decret pel qual es regula l'exercici de les competències transferides per l'Administració de l'Estat al Consell del País Valencià en matèria de Cultura.

(DOGV núm. 20 de 15.04.1980) Ref. Base de dades 0099/1980

Decret pel qual es regula l'exercici de les competències transferides per l'Administració de l'Estat al Consell del País Valencià en matèria de Cultura.
El Reial Decret de 25 de gener de 1980, transfereix al Consell del País Valencià determinades competències en matèria de Llibre, Biblioteques, Dipòsit Legal de Publicacions i Registre de la Propietat Intel·lectual, les quals és necessari atribuir als oportuns òrgans del Consell del País Valencià.
En la seua virtut, a proposta del Consell del País Valencià, i prèvia deliberació del Ple del Consell en la seua reunió d'1 d'abril de 1980.
DISPOSE:
Article primer .- Correspon a la Conselleria de Cultura la gestió de les competències que, en matèria de Cultura, es transfereixen al Consell del País Valencià pel Reial Decret de 25 de gener de 1980 (B.O.E. de 20-2-80).
Article segon.- Les competències i facultats transferides al Consell del País Valencià en matèria de Cultura pel Reial Decret ans citat, seran acomplides exclusivament per la Conselleria de Cultura, sens perjudici de les atribucions que el Reglament de Règim Interior del Consell del País Valencià confereix al Ple d'aquest.
Article tercer.- Les competències atribuïdes al Consell en la matèria a què fa referència l'Article segon, seran exercitades pel Conseller de Cultura, qui podrà delegar totalment o parcialment en el Director General de Cultura.
Article quart.-
1. Per a administrar les competències que en matèria de Dipòsit Legal de Publicacions i Registre de la Propietat Intel·lectual es transfereixen al Consell del País Valencià, la Conselleria de Cultura comptarà amb una oficina de Dipòsit Legal de Publicacions i Registre de la Propietat Intel·lectual a cadascuna de les capitals de província del País Valencià.
2. Cada oficina estarà atesa per un Cap de Negociat i els seus auxiliars, els quals administraran el servei d'acord amb el que estableix el Decret de 23 de desembre de 1957 (B.O.E. 20-1-1958), i l'O.M de 30 d'octubre de 1971 (B.O.E. 18-11-71) i el Reial Decret de 3 d'octubre de 1880.
3. Sens perjudici de l'existència de les tres oficines de Dipòsit Legal ans citades, la Conselleria de Cultura, en atenció a les necessitats que en la matèria poden existir en determinades poblacions del País Valencià, podrà crear subdelegacions del Dipòsit Legal.
4. Correspon al Conseller de Cultura, per si, o a través de persona delegada, la inspecció del Dipòsit Legal dins de l'àmbit del País Valencià, sens perjudici de l'alta inspecció que incumbeix a l'Administració de l'Estat.
5.
a) La imposició de sancions per infraccions de la normativa reguladora del Dipòsit Legal, correspon al Conseller de Cultura o a l'òrgan de la Conselleria en qui aquest delegue.
b) Les sancions s'imposaran a proposta de les Delegacions Provincials de Dipòsit i es faran efectives voluntàriament o per via d'urgència, quan procedesca. Contra la imposició de sanció cabrà interposar els recursos prevists al Reglament de Règim Interior del Consell del País Valencià, i d'altres prevists per la llei.
Article cinquè.- Es crea, dins de la Conselleria de Cultura, i dins de l'àmbit de la seua Direcció General de Cultura, el Servei de Llibre i Biblioteques que administrarà per delegació del Conseller de Cultura, les facultats que en matèria de Llibre i Biblioteques i Tresor Bibliogràfic, han estat transferides al Consell.
Article sisè.- Correspon al dit Servei:
a) Representar la Conselleria de Cultura al si dels Patronats que regeixen els Centres Provincials Coordinadors i aquells que existeisquen o es creen per concerts amb Corporacions Públiques i privades del País Valencià.
b) Proposar al Conseller de Cultura la realització de concerts els quals fa referència el Decret de 4 de juliol de 1952 al seu article primer.
c) Orientar el Servei Provincial de Lectura en ordre a difondre la lectura coordinadament amb el Pla General d'actuació de l'Administració de l'Estat en allò que fa referència a polítiques de llibre i informació científica.
d) Establir i aplicar els criteris d'acord amb els quals s'han d'establir els acords amb els òrgans col·laboradors al País Valencià.
e) Recaptar ajut econòmic i moral d'entitats del País Valencià per als fins del Servei.
f) Estimular la producció del llibre d'autor espanyol al País Valencià, segons el que preveu l'apartat d) de l'Article quart del Reglament del Centre Nacional de Lectura.
g) Administrar les competències que l'Article setè del Reglament de 4 de juliol de 1952, atribueix a l'Oficina Tècnica del Centre Nacional de Lectura.
h) Representar la Conselleria de Cultura al Patronat dels centres coordinadors provincials de biblioteques.
i) Administrar les competències que en matèria de tresor bibliogràfic li son transferides al Consell pel R.D. de 25/1/1980, als articles vuitè, novè i desè.
Article setè.- La Conselleria de Cultura assumirà les funcions contingudes al present Decret, a partir de l'u d'abril de 1980, prèvia aprovació d'aquest pel Ple del Consell i sens perjudici de les reserves i excepcions que puguen establir-se a l'acte de transferències que es subscriga amb el Ministeri de Cultura.
Article vuitè.- S'autoritza el Conseller de Cultura per a dictar quantes normes siguen necessàries per al desenvolupament i aplicació del present decret.
Donat a València, a 1 d'abril de 1980.
El Conseller de Cultura
JOSEP PERIS SOLER
El President del Consell,(en funcions)
ENRIC MONSONIS DOMINGO

linea