diari

DECRET LLEI 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional. [2011/10012]

(DOGV núm. 6622 de 04.10.2011) Ref. Base de dades 010067/2011

DECRET LLEI 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional. [2011/10012]
PREÀMBUL

Davant l'extraordinària situació actual de crisi econòmica que afecta totes les economies desenvolupades, i de manera molt especial l'espanyola, és necessari i urgent adoptar totes les mesures que puguen contribuir, directament o indirectament, al control de la despesa pública i a configurar un sector públic de la Generalitat eficaç i eficient.
El present decret llei representa un pas més dins del procés que porta a cap la Generalitat de racionalització i reestructuració del sector públic, en un escenari d'austeritat, millora de l'eficàcia i reducció del dèficit públic, per complir els requisits i les condicions exigits per la normativa estatal bàsica en matèria d'estabilitat pressupostària i els derivats del Pla Economicofinancer de Reequilibri de la Comunitat Valenciana 2011-2013, aprovat pel Consell de Política Fiscal i Financera el 27 de juliol d'enguany.
Amb esta finalitat, este decret llei preveu un conjunt de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial i fundacional, a l'empara de les competències de la Generalitat en matèria de sector públic de conformitat amb l'article 52.1.4a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Este decret llei no pretén una ordenació integral del sector públic instrumental de la Generalitat. En este moment, es tracta de fixar les bases per a la millora de la gestió del sector públic instrumental en matèria de règim economicopressupostari, de control intern, de contractació, d'endeutament i de recursos humans, l'aplicació de les quals cal que es faça de manera urgent.
Els motius exposats determinen que en el conjunt i en cada una de les mesures que s'adopten concórreguen, per la seua naturalesa i finalitat, circumstàncies d'extraordinària i urgent necessitat que, d'acord amb l'article 44.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, faculten el Consell per a dictar disposicions legislatives provisionals mitjançant decrets llei. Els objectius d'este decret llei no es poden complir a través del procediment legislatiu ordinari, amb la urgència que exigix l'adopció de les esmentades mesures correctores, per la qual cosa s'entén que el decret llei és l'instrument adequat per a això, de conformitat amb els paràmetres constitucionals, estatutaris i legals.

En virtut d'això, a proposta del conseller d'Economia, Indústria i Comerç i després de deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 30 de setembre de 2011,

DECRETE

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte
L'objecte de les mesures previstes en la present norma és el de contribuir a aconseguir un sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat sanejat, auster, eficaç, eficient i orientat al compliment dels objectius del Consell en els distints àmbits d'actuació i a les necessitats de la societat valenciana.

Article 2. Àmbit d'aplicació
1. Les mesures que es recullen en este decret llei s'aplicaran, amb caràcter general, als ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat que, als efectes de la present norma, està integrat per les empreses públiques i les fundacions del sector públic de la Generalitat a què fa referència l'article 5.2 i 5.3 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
2. En particular, als efectes d'esta norma, tenen la consideració d'empreses públiques:
a) Les societats mercantils de la Generalitat el capital de les quals li pertanya íntegrament, així com les participades majoritàriament per esta, directament o a través dels ens del seu sector públic.
b) Les entitats de dret públic dependents de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia i les activitats de les quals es regisquen per l'ordenament jurídic privat.
3. Als efectes d'esta norma, tenen la consideració de fundacions del sector públic de la Generalitat, les fundacions en la dotació de les quals participen majoritàriament, directament o indirectament, la Generalitat, les seues entitats autònomes o la resta d'entitats que conformen el seu sector públic.
4. En l'aplicació d'esta norma es tindrà en compte la distinta naturalesa i la diversitat dels fins i les funcions dels diferents ens, així com les característiques econòmiques dels sectors on actuen.


Article 3. Adscripció funcional
Les mesures establides en este decret llei no impliquen la modificació de la dependència funcional dels ens del sector públic a què es referix esta norma respecte de les conselleries d'adscripció.

Article 4. Relacions entre la Generalitat i el sector públic empresarial i fundacional
1. La persona titular de la conselleria amb competència en matèria d'economia podrà dictar instruccions d'obligat compliment, amb caràcter particular o general, per als ens del sector públic empresarial i fundacional sobre:
a) Pressupostació.
b) Control i optimització de la despesa corrent.
c) Optimització dels processos de control i gestió de les inversions.
d) Règim de control intern.
e) Organització.
f) Plans anuals d'actuació i planificació estratègica.
g) Sistemes centralitzats d'informació i gestió.
h) Polítiques de personal i sistema d'avaluació per objectius per al pagament de la productivitat.
i) Gestió i optimització de l'immobilitzat.
j) Contractació.
k) Autoritzacions prèvies a la iniciació d'expedients de despesa.
l) Mesures correctores i de control de la despesa pública.
m) Qualssevol altres matèries necessàries per a complir l'objectiu previst en l'article 1.
2. En les matèries previstes en l'apartat anterior que incidisquen en les competències atribuïdes a la conselleria competent en matèria d'hisenda i pressupostos, les esmentades instruccions es dictaran de manera conjunta.
3. Tot això sense perjudici que les funcions previstes en els apartats anteriors es puguen atribuir posteriorment a la Corporació Pública Empresarial Valenciana a què es referix la disposició addicional primera del present decret llei.

Article 5. Principis generals d'actuació
1. En l'exercici de les seues funcions i competències, els ens del sector públic de la Generalitat a què fa referència esta norma han d'actuar d'acord amb els principis de legalitat, servici a l'interés general, transparència, imparcialitat, economia, eficàcia, eficiència i millora contínua del servici al ciutadà.
2. Així mateix, hauran d'observar un comportament socialment responsable, capaç de conciliar les demandes socials amb un desenvolupament sostenible, basat en el respecte al medi ambient, l'atenció al ciutadà, la igualtat d'oportunitats i la cohesió i integració social.

CAPÍTOL II
Règim econòmic i pressupostari

Article 6. Principis financers i pressupostaris
1. Amb caràcter general, els ingressos que els ens del sector públic de la Generalitat a què es referix esta norma obtinguen han de ser suficients per a cobrir les seues despeses i inversions. Principis que s'aplicaran atenent la distinta naturalesa i la diversitat dels fins i les funcions dels diferents ens, així com les característiques econòmiques dels sectors on actuen.

2. Igualment, amb caràcter general, l'elaboració, aprovació i execució dels seus pressupostos es realitzarà en termes d'equilibri o superàvit pressupostari, tenint en compte també la distinta naturalesa i la diversitat dels fins i les funcions dels diferents ens, així com les característiques econòmiques dels sectors on actuen.
3. Els crèdits consignats en el capítol destinat a despeses de personal tindran caràcter limitador i, per consegüent, no es podran adquirir compromisos en quantia superior a l'autoritzada per la llei de pressupostos o per les modificacions pressupostàries, de conformitat amb la legislació vigent.

Article 7. Plans de sanejament
1. Els ens que incorren en nivells excessius de pèrdues o de necessitat de finançament que pogueren afectar el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària hauran de presentar, a instància de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia, un informe de gestió sobre les causes del desequilibri i, si és el cas, un Pla de Sanejament aprovat pels seus òrgans de govern, en el qual s'indicaran les mesures correctores.
2. Les persones titulars de les conselleries competents en matèria d'economia i hisenda elevaran, de manera conjunta, el pla perquè siga aprovat, si és el cas, per la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Pressupostos.
3. El seguiment de l'execució del pla i el possible establiment de mesures correctores correspondrà a la persona titular de la conselleria amb competència en matèria d'economia.
4. Quan es complisquen les circumstàncies assenyalades en l'apartat 1 d'este article i de l'article 15 d'este decret llei, el Pla de Sanejament i el Pla de Pagaments a Proveïdors s'integraran en un sol pla que satisfaça els requeriments de cada un d'estos.

CAPÍTOL III
Règim de control

Article 8. Subministrament d'informació
1. Amb caràcter general, els ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat a què fa referència esta norma i les seues conselleries d'adscripció hauran de subministrar la informació requerida per la conselleria competent en matèria d'economia per a l'exercici de les seues funcions en l'àmbit del sector públic.
2. Mentre no estiga en funcionament el quadre de comandament previst en la disposició addicional segona, i als efectes d'un eficaç seguiment i control de la despesa pública, els ens del sector públic a què es referix la present norma hauran de presentar a les conselleries competents en matèria d'economia i hisenda:
a) Amb caràcter trimestral, la informació comptable que permeta conéixer la situació econòmica i financera l'últim dia de cada trimestre natural, en els termes i amb l'estructura que determine la conselleria que tinga assignada les competències de hisenda.
b) Abans del 31 de març, un balanç de situació i compte de resultats de caràcter provisional de l'exercici anterior i dins dels límits dels pressupostos aprovats per les Corts.
Article 9. Auditoria interna
1. Bé a iniciativa de l'ens, o bé quan el tipus d'activitat, el volum d'operacions o qualsevol altre motiu justificat així ho aconsellen, i les persones titulars de les conselleries competents en matèria d'economia i hisenda així ho acorden de manera conjunta, l'ens comptarà amb un auditor, amb la finalitat de mesurar i avaluar l'eficàcia dels controls interns.
2. L'auditor intern verificarà el bon funcionament dels sistemes i dels procediments d'execució del pressupost de l'ens, així com l'adequat equilibri i la correspondència entre despeses i ingressos. A més, emetrà informes i propostes de millora per a:
a) Assegurar l'exactitud i la veracitat de les dades comptables i extracomptables, utilitzades per a la presa de decisions.
b) Millorar els mètodes i procediments de control intern que redunden en una major eficàcia i eficiència de l'explotació.
c) Assegurar el compliment de les polítiques, plans, procediments i normativa que afecten l'ens.
3. Correspon també a l'auditor intern realitzar el seguiment de l'aplicació de les mesures correctores de les incidències detectades en els treballs d'auditoria externa i del grau de compliment de les instruccions d'obligat compliment emanades de l'òrgan, el departament o l'entitat competent.
4. L'auditor intern informarà l'òrgan col·legiat de govern corresponent i podrà assistir a les reunions, amb veu però sense vot.

5. L'auditor intern haurà de ser un professional que tinga coneixements tècnics adequats i mantindrà un caràcter independent dins de l'organització de l'ens.

Article 10. Comité d'Auditoria
1. Bé a iniciativa de l'ens, o bé quan el tipus d'activitat, volum d'operacions o qualsevol altre motiu justificat que així ho aconselle, i les persones titulars de les conselleries competents en matèria d'economia i hisenda ho acorden de forma conjunta, l'òrgan col·legiat de govern constituirà un Comité d'Auditoria.
2. Les funcions del Comité seran, entre altres, les següents:
a) Analitzar l'esborrany de l'informe d'auditoria i les al·legacions presentades.
b) Revisar els resultats obtinguts i els plans d'actuació futura.

c) Realitzar un seguiment de les incidències detectades en els informes d'auditoria i revisar les mesures correctores i la seua aplicació.

d) Comunicar a l'òrgan de govern les mesures i els plans d'actuació acordats en el Comité.

Article 11. Mesures addicionals de control
1. Els ens queden sotmesos al control de la Intervenció General de la Generalitat en els termes disposats en el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, en el present decret llei i en la resta de normes legals i reglamentàries que hi siguen aplicables.
2. Es podran adoptar mesures addicionals de control quan en l'actuació dels ens es done alguna de les circumstàncies següents:
a) Incomplisquen els deures de subministrament d'informació o el termini per a formular o aprovar els comptes anuals.
b) Tinguen informes d'auditoria amb advertències reiterades durant dos exercicis.
c) No elaboren el Pla de Sanejament, el Pla de Pagament a Proveïdors o no apliquen les mesures correctores.
d) Utilitzen les operacions d'endeutament per a finalitats distintes de les finalitats per a les quals foren inicialment autoritzades.
e) El pressupost de l'exercici s'haja desviat sense causa justificada.
f) S'incomplisca l'autorització de massa salarial.
g) Es realitzen actuacions sense els informes o les autoritzacions que siguen preceptius.
h) Es considere necessari per causes degudament justificades, distintes de les anteriors i a iniciativa de les persones titulars de les conselleries amb competència en matèria d'economia i hisenda.
3. Estes mesures podran consistir en:
a) L'obligatorietat d'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria d'hisenda per a la realització de tots, o d'una part, dels seus actes de gestió economicofinancera.
b) La incorporació de mecanismes específics d'auditoria i control financer.
c) L'establiment d'un sistema de control previ per la Intervenció General de la Generalitat de tota, o de part, de l'activitat economicofinancera de l'ens.
d) L'exigència de realitzar pressupostos amb caràcter limitador al nivell de vinculació que es determine.
e) La necessitat d'autorització de la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Pressupostos per a la subscripció de contractes de qualsevol naturalesa jurídica, l'import dels quals estarà calculat de conformitat amb el que s'ha disposat en l'article 76 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
4. L'òrgan competent per a, si és el cas, aprovar l'adopció d'una o de diverses de les esmentades mesures i la quantia dels límits de contractació previstos en la lletra e) anterior serà la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Pressupostos, a proposta conjunta de les persones titulars de les conselleries competents en matèria d'economia i hisenda, oïda la persona titular de la conselleria d'adscripció de l'ens.
5. L'adopció de les mesures previstes en les lletres b) i c) de l'apartat 2 requeriran l'informe previ de la Intervenció General de la Generalitat.

CAPÍTOL IV
Règim de contractació

Article 12. Autorització prèvia per a determinats contractes
1. A més del que puga estar previst en la normativa sectorial que afecta cada tipus d'ens, per a la subscripció de contractes de qualsevol naturalesa jurídica, l'import dels quals siga igual o superior a 12 milions d'euros, calculat de conformitat amb el que es disposa en l'article 76 de la Llei de Contractes del Sector Públic, els ens necessitaran l'autorització del Consell. Este import podrà ser modificat en les successives lleis de pressupostos de la Generalitat. Amb caràcter previ a la tramesa al Consell, els dits contractes hauran de ser examinats per la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Pressupostos.
2. L'autorització del Consell a què es referix l'apartat anterior haurà d'obtenir-se abans de la iniciació de l'expedient.
3. El Consell podrà reclamar discrecionalment el coneixement i l'autorització de qualsevol altre contracte. Igualment, l'òrgan de contractació, a través de la conselleria a què estiga adscrit l'ens, podrà elevar un contracte no comprés en l'apartat 1 d'este article, a la consideració del Consell.
4. Quan el Consell autoritze la subscripció del contracte haurà d'autoritzar-ne igualment la resolució.
5. Anualment, en la Llei de Pressupostos de la Generalitat, es podrà fixar la quantia a partir de la qual caldrà l'autorització per a subscriure contractes de les persones titulars de les conselleries a què els ens es troben adscrits. A falta d'esta previsió, la quantitat a partir de la qual caldrà l'esmentada autorització serà la que, si és el cas, establisca la persona titular de la conselleria d'adscripció de l'ens, que no podrà ser inferior a un terç de la quantitat que haja de ser autoritzada pel Consell.

6. El que es disposa en este article no s'aplica als contractes relatius al finançament i la gestió financera.

Article 13. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Instruccions i principis de contractació
1. Els contractes que subscriguen els ens als quals fa referència la present norma que tinguen la consideració de poder adjudicador d'acord amb la legislació de contractes del sector públic, quedaran subjectes a la regulació harmonitzada en els supòsits i en els termes previstos en l'esmentada normativa.
2. Fora de l'àmbit d'aplicació dels contractes subjectes a regulació harmonitzada, les instruccions de contractació que hagen d'aprovar les entitats del sector públic a què es referix esta norma que siguen poders adjudicadors, però que no tinguen el caràcter d'administracions públiques, hauran d'adaptar-se a les precisions següents:
a) Amb caràcter previ a la licitació de qualsevol contracte subjecte a les instruccions elaborades, s'exigirà que s'elabore una memòria on es justifique amb precisió la naturalesa i l'extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se amb el contracte, la idoneïtat d'este per a satisfer-les, la correcta estimació i adequació del preu per a l'execució de la prestació i el procediment triat per a l'adjudicació del contracte.

b) Les quanties fixades per a considerar els contractes d'obres, subministraments, servicis i altres, com a menors, no podran superar els límits establits en la legislació de contractes del sector públic.
c) Així mateix, les quanties fixades com a màxims per a poder utilitzar el procediment negociat no podran superar els límits establits en la legislació de contractes del sector públic.
3. En qualsevol cas, els ens contractants del sector públic de la Generalitat a què es referix este decret llei han d'observar els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, no-discriminació i igualtat de tracte.
4. El que s'ha disposat en el present article no s'aplica als contractes relatius al finançament i la gestió financera.
CAPÍTOL V
Règim d'endeutament

Article 14. Centralització i coordinació de l'endeutament
1. La coordinació i el control de l'endeutament dels ens del sector públic a què es referix esta norma les portarà a cap de manera centralitzada l'Institut Valencià de Finances, en col·laboració amb la Corporació Pública Empresarial Valenciana.
2. La coordinació de l'endeutament del sector públic per part de l'Institut Valencià de Finances s'estendrà també a altres modalitats de finançament, entre les quals s'inclouran les següents:
a) Les distintes fórmules de finançament, sota qualsevol modalitat, que s'utilitzen per a la construcció o gestió d'obres públiques i infraestructures i la prestació de servicis públics, que siguen susceptibles d'originar obligacions econòmiques a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.
b) I, en general, aquelles operacions, instrumentades sota qualsevol de les modalitats admeses en dret, per a la gestió de cobraments i pagaments, o per a l'adquisició del dret a utilitzar béns duradors a canvi d'una contraprestació consistent en el pagament periòdic d'unes quotes. Dins d'este epígraf s'inclouran, entre altres, les operacions de facturatge, confirmació de pagaments, lísing financer i operatiu, rènting, lísing al venedor o aplaçament d'obligacions econòmiques.
3. L'import global del recurs a qualsevol forma d'endeutament a llarg termini i la concessió d'avals per part dels ens que conformen el sector públic s'ha de preveure expressament en les successives lleis de pressupostos de la Generalitat.
4. Si una operació d'endeutament es destinara a una finalitat distinta de la finalitat per a la qual va ser inicialment autoritzada, la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Pressupostos, a proposta conjunta de les persones titulars de les conselleries competents en matèria d'economia i hisenda, podrà acordar la denegació de futures operacions d'endeutament, descomptar l'import corresponent dels fons atorgats a l'esmentat ens o la conselleria d'adscripció, o ambdues mesures.

Article 15. Pagament a proveïdors. Dèficit de capital circulant
1. Amb caràcter general, els ens a què es referix esta norma que incorren en nivells excessius de dèficits de capital circulant hauran de realitzar un Pla de Pagaments a Proveïdors, que haurà de ser elevat de forma conjunta per les persones titulars de les conselleries competents en matèria d'economia i hisenda perquè siga aprovat, si és el cas, per la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Pressupostos.
2. L'incompliment en qualsevol moment de l'execució de les previsions previstes en l'esmentat pla podrà comportar:
a) La paralització de les inversions de qualsevol índole (directes o indirectes) de l'ens.
b) La cobertura, total o parcial, dels dits dèficits mitjançant transferència corrent a càrrec dels crèdits pressupostaris de la conselleria d'adscripció dels ens.
c) L'exigència d'autorització prèvia per a la formalització dels nous contractes que es determinen.
3. El seguiment i, si és el cas, l'establiment de mesures correctores correspondrà a la persona titular de la conselleria amb competència en matèria d'economia.

Article 16. Assumpció per la Generalitat del deute de determinats ens del sector públic
Per a facilitar la patrimonialització i la posterior ordenació i reestructuració del sector públic empresarial i fundacional, la Generalitat, mitjançant acord del Consell, a proposta conjunta de les persones titulars de les conselleries amb competència en matèria d'economia i hisenda, podrà assumir, totalment o parcialment, la titularitat del deute dels ens del sector públic que computen en termes del Sistema Europeu de Comptes Regionals (SEC 95).

CAPÍTOL VI
Règim de recursos humans

Article 17. Principis
Al personal de les entitats del sector públic a què es referix la present norma se li aplicaran les previsions de la legislació de la funció pública valenciana referents al codi de conducta de l'empleat públic, els principis de selecció i l'accés a l'ocupació pública de les persones amb discapacitat; tot això sense perjudici del que s'ha previst en l'article 19.

Article 18. Publicitat de relacions de llocs de treball o plantilles

1. Anualment, els ens del sector públic de la Generalitat a què fa referència la present norma publicaran en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana una relació dels llocs de treball o de les plantilles.

2. Els esmentats ens no poden tenir al seu servici el personal eventual previst en l'article 19 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Article 19. Regulació del personal que ocupe llocs de caràcter directiu

Al personal que ocupe llocs de caràcter directiu dels ens del sector públic a què es referix esta norma se li aplicarà el següent règim jurídic:
1. L'elecció del personal directiu es basarà en criteris de competència, professionalitat i experiència en l'exercici de llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada.
2. Se li aplicarà el règim establit en la normativa autonòmica sobre declaració de béns, drets patrimonials i activitats d'alts càrrecs.

3. Se li aplicarà, en matèria d'incompatibilitats, la legislació autonòmica o, si de cas hi manca, la legislació estatal, en matèria de conflictes d'interessos.
4. Estarà subjecte a avaluació, d'acord amb els criteris d'eficàcia i eficiència, responsabilitat per la seua gestió, mesures d'austeritat i reducció de costos i control de la despesa pública.
5. El límit de la quantia de les retribucions a percebre pel personal que ocupe llocs directius serà l'establit anualment en les respectives lleis de pressupostos de la Generalitat per als alts càrrecs de l'administració de la Generalitat. Excepcionalment, per causes degudament justificades, i amb l'autorització prèvia del Consell, podrà superar-se este límit fins a l'import que en cada supòsit s'establisca d'acord amb les circumstàncies que concórreguen en cada cas.
6. Este personal no percebrà quan cesse cap indemnització, llevat de les que hi haja establides per disposició legal de dret necessari, i no es podrà pactar ni subscriure clàusules contractuals que tinguen per objecte reconéixer indemnitzacions o compensacions econòmiques, qualssevol que en siga la naturalesa o quantia.

Article 20. Productivitat
1. La conselleria competent en matèria d'economia, en col·laboració amb la conselleria amb competència en matèria d'hisenda, podrà establir objectius generals i directrius de l'avaluació del sistema d'objectius en relació amb la productivitat del personal dels ens als quals resulte aplicable.
2. En la sol·licitud d'autorització al Consell de les quantitats a pagar en concepte de productivitat, es demanarà l'informe preceptiu i favorable de la conselleria amb competència en matèria d'economia del compliment de les esmentades directrius, juntament amb l'informe preceptiu i favorable de la conselleria competent en matèria d'hisenda sobre l'existència de cobertura pressupostària per al pagament.
3. Amb caràcter general, i a proposta conjunta de les persones titulars de les conselleries competents en matèria d'economia i hisenda, els pagaments en concepte de productivitat podran no realitzar-se, o realitzar-se parcialment, mentre l'ens es trobe sotmés a un Pla de Sanejament o a un Pla de Pagament a Proveïdors.

Disposicions addicionals

Primera. Procés de racionalització i reestructuració del sector públic empresarial
1. El procés de racionalització i reestructuració del sector públic empresarial s'inicia amb l'aprovació d'este decret llei al qual seguiran altres iniciatives legislatives i de planificació que permeten la consecució dels objectius previstos.
2. La creació de la Corporació Pública Empresarial Valenciana s'efectuarà a través de la pròxima Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.
3. Al llarg del segon trimestre de 2012, el Consell aprovarà un Pla Estratègic de Racionalització i Reestructuració del Sector Públic Empresarial i Fundacional, amb independència que, com apareix en el punt 1, des de l'entrada en vigor d'este decret llei es puguen adoptar mesures tendents a la racionalització i reestructuració del sector públic empresarial, entre les quals es troben:
a) La possible reestructuració d'empreses i fundacions públiques.
b) L'ordenació de les empreses públiques en sectors d'activitat.
c) Mesures addicionals de control economicofinancer.

Segona. Quadre de comandament
En el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'este decret llei, la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia aprovarà un sistema centralitzat de subministrament, recepció, gestió i seguiment de la informació economicofinancera dels ens del sector públic empresarial.
Una vegada implementat i posat en marxa el quadre de comandament, per acord del Consell es determinarà de quina manera afecta o substituïx les obligacions d'informació previstes en l'article 8 de la present norma.

DisposiciONS transitÒriES

Primera. Moratòria en la creació d'ens del sector públic de la Generalitat
A partir de l'entrada en vigor d'este decret llei i durant l'exercici 2012, no es procedirà a la creació d'ens del sector públic de la Generalitat, excepte la creació de la Corporació Pública Empresarial Valenciana i els que es pogueren produir com a conseqüència de l'ordenació i reestructuració del sector.

Segona. Personal que ocupe llocs de caràcter directiu
A partir de l'entrada en vigor d'este decret llei i en un termini màxim de sis mesos des de l'entrada en vigor, els ens del sector públic a què es referix la present norma hauran d'ajustar-se al que s'ha disposat en l'article 19 en matèria de regulació del personal directiu.

Tercera. Instruccions de contractació
En un termini de tres mesos des de l'entrada en vigor d'este decret llei, s'hauran de modificar les instruccions de contractació en els termes previstos en l'article 13.

Quarta. El sector públic i l'adhesió a l'arbitratge de consum
De conformitat amb l'article 5.2 del present decret llei i l'article 80 de la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual es va aprovar l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, s'establix un termini de quatre mesos perquè els ens del sector públic de la Generalitat que proveïsquen béns, productes, servicis, activitats o funcions destinats a consumidors finals en règim de dret privat, presenten oferta pública de sotmetiment al sistema arbitral de consum a través de la Junta Arbitral de Consum de la Comunitat Valenciana, després de l'acord previ de l'òrgan de govern corresponent de l'entitat.


Cinquena. Publicitat de relacions de llocs de treball o plantilles
La publicació de la relació dels llocs de treball o la plantilla a què fa referència l'article 18 de la present norma es produirà en un termini màxim d'un any des de l'entrada en vigor d'este decret llei.


DisposiciONS finalS

Primera. Modificació de la disposició addicional huitena. Institut Valencià de Finances, de la Llei 7/1990, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 1991
1. Modificació de l'apartat 3.e) de la disposició addicional huitena de la Llei 7/1990, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 1991, que queda redactat com seguix:
«e) Efectuar la gestió de l'endeutament de la Generalitat i de les seues entitats autònomes, empreses i fundacions públiques, incloent-hi les distintes fórmules de finançament extrapressupostari que siguen susceptibles d'originar obligacions econòmiques. Potenciar els mercats primaris i facilitar la liquiditat, en els mercats secundaris, dels títol emesos».
2. Modificació de l'apartat 10 de la disposició addicional huitena de la Llei 7/1990, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 1991, que queda redactat com seguix:
«10. Les obligacions patrimonials de l'Institut tenen la garantia de la Generalitat en els mateixos termes que els de la seua hisenda. L'esmentada garantia té el caràcter de solidària, explícita, incondicional i irrevocable».

Segona. Desplegament
S'autoritza el Consell i les persones titulars de les conselleries competents en matèria d'economia i hisenda per a dictar, en l'àmbit de les seues competències, els actes i les disposicions necessaris per al desplegament i l'execució d'este decret llei.

Tercera. Entrada en vigor
El present decret llei entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 30 de setembre de 2011

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller d'Economia, Indústria i Comerç,
ENRIQUE VERDEGUER PUIG

linea