diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana. [2018/10358]

(DOGV núm. 8420 de 09.11.2018) Ref. Base de dades 010086/2018

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana. [2018/10358]
Advertides diverses errades en el text de la Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8348 de 27.07.2018), cal efectuar les correccions següents, tant en la versió valenciana com en la versió castellana del text:

Disposicions finals

Primera
On diu:
«q) Per donacions relatives al patrimoni cultural valencià.
1. El 25 % de les donacions pures i simples [...] de les entitats previstes en l’apartat a, sempre que aquestes entitats perseguisquen fins d’interés cultural, b, c, d, e i f de l’apartat primer de l’article 3 d’aquesta llei i de les objectivament comparables de l’apartat 2 de l’esmentat article.»

Ha de dir:
«q) Per donacions relatives al patrimoni cultural valencià.
1. El 25 % de les donacions pures i simples [...] de les entitats previstes en l’apartat a, sempre que aquestes entitats perseguisquen fins d’interés cultural, b, c, d, e i f de l’apartat primer de l’article 3 de la llei de la Generalitat vigent, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana i de les objectivament comparables de l’apartat 2 de l’esmentat article.»


On diu:
«r) Per donacions destinades al foment de la llengua valenciana [...] en favor de entitats següents:
[...]
6. Les entitats sense fins lucratius enumerades en la lletra a de l’apartat 1 de l’article 3 d’aquesta llei i el fi exclusiu de les quals siga el foment de la llengua valenciana.
[...]»

Ha de dir:
«r) Per donacions destinades al foment de la llengua valenciana [...] en favor de les entitats següents:
[...]
6. Les entitats sense fins lucratius enumerades en la lletra a de l’apartat 1 de l’article 3 de la llei de la Generalitat vigent, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana i el fi exclusiu de les quals siga el foment de la llengua valenciana.
[...]»


On diu:
«5. Es modifica l’apartat tres de l’article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, donant-li la redacció següent:
«Tres.
a) Per a tindre dret a les deduccions previstes en la lletra p, en els número 1 i 2 de la lletra q) [...] els punt següents:
1) [...]
2) Menció expressa que la persona o entitat donatària es troba inclosa entre els beneficiaris del mecenatge cultural de l’article 3 d’aquesta llei.
[...]»»

Ha de dir:
«5. Es modifica l’apartat tres de l’article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, donant-li la redacció següent:
«Tres.
a) Per a tindre dret a les deduccions previstes en la lletra p, en els número 1 i 2 d ela lletra q) [...] els punt següents:
1) [...]
2) Menció expressa que la persona o entitat donatària es troba inclosa entre els beneficiaris del mecenatge cultural de l’article 3 de la llei de la Generalitat vigent, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana.
[...]»»


On diu:
«b) Per a tenir dret a les deduccions sobre el préstec d’ús o comodat de béns d’interés cultural [...] que haurà de contenir, almenys, els punt següents:
1) [...]
2) Menció expressa que la persona o entitat donatària es troba inclosa entre les persones beneficiàries del mecenatge cultural previstos en l’article 3 d’aquesta llei.»

Ha de dir:
«b) Per a tenir dret a les deduccions sobre el préstec d’ús o comodat de béns d’interés cultural [...] que haurà de contenir, almenys, els punt següents:
1) [...]
2) Menció expressa que la persona o entitat donatària es troba inclosa entre les persones beneficiàries del mecenatge cultural previstos en l’article 3 de la llei de la Generalitat vigent, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana.»

linea