diari

DECRET 249/2019, de 22 de novembre, del Consell, de modificació del Decret 236/2019, de 18 d'octubre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts als habitatges dels municipis afectats pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019. [2019/11312]

(DOGV núm. 8686 de 27.11.2019) Ref. Base de dades 010113/2019

DECRET 249/2019, de 22 de novembre, del Consell, de modificació del Decret 236/2019, de 18 d'octubre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts als habitatges dels municipis afectats pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019. [2019/11312]
El Decret 236/2019, de 18 d’octubre, del Consell, va aprovar les bases reguladores i el procediment de concessió directa d’ajudes urgents als municipis afectats pels danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l’11 i el 14 de setembre de 2019.
L’article 1 estableix que l’objecte del decret és aprovar les bases reguladores i establir el procediment per a la concessió directa d’ajudes a les persones físiques i jurídiques propietàries d’habitatges situats en algun dels municipis que s’assenyalen en l’annex I, per a pal·liar els danys per destrucció total o d’estructura. D’acord amb l’article 7.1, el termini per a la presentació de sol·licituds serà de trenta dies a partir de l’endemà de la publicació del decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per raons d’interés públic, donada la situació excepcional de postemergència de les poblacions afectades, la qual cosa ha provocat dificultats entre la ciutadania afectada per recaptar i presentar la documentació sol·licitada d’acord amb l’article 7 del decret esmentat, de conformitat amb l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, és convenient ampliar els terminis de presentació de sol·licituds per un període de quinze dies més.
Per tot això, i en virtut del que disposa l’article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta conjunta del president de la Generalitat, del vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, en la reunió de 22 de novembre de 2019,


DECRETE

Article únic. Ampliació del termini de presentació de sol·licituds
S’amplia el termini de presentació de sol·licituds previst en l’article 7.1 del Decret 236/2019, de 18 d’octubre, en quinze dies més.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Incidència pressupostària
Aquest decret no comporta increment addicional de la despesa pública respecte de la inicialment continguda en el Decret 236/2019, que modifica.


DISPOSICIÓ FINAL

Única. Efectes
Aquest decret produirà efectes des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes des de la publicació d’aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d’acord amb el que es disposa en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Tot això, de conformitat amb el que es disposa en els articles 10, 44 i 46 de l’esmentada Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici que s’utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

València, 22 de novembre de 2019

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge
i Arquitectura Bioclimàtica,
RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública,
GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

linea