diari

Consorci Espacial Valencià. Adjudicació i formalització del contracte número 1700207. Adquisició d'un sistema de producció d'aigua refrigerada per a sala neta ISO7. [2017/9777]

(DOGV núm. 8175 de 22.11.2017) Ref. Base de dades 010246/2017

Adjudicació i formalització del contracte número 1700207. Adquisició d'un sistema de producció d'aigua refrigerada per a sala neta ISO7. [2017/9777]
En compliment del que es disposa en l’article 154 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es fa pública la següent adjudicació:

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium (VSC).
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació.
c) Número d’expedient: 1700207.

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: subministraments.
b) Descripció de l’objecte: adquisició d’un sistema de producció d’aigua refrigerada per a sala neta ISO7.
c) Lot 1: adquisició d’un sistema de producció d’aigua refrigerada per a sala neta ISO7.
d) CPV (referència de nomenclatura): 31141000-6.
e) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 8097 de 2 d’agost de 2017.


3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: diversos criteris.

4. Pressupost base de licitació
120.000,00 euros (IVA exclòs).

5. Valor estimat del contracte
120.000,00 euros (IVA exclòs).

6. Adjudicació i formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 26 d’octubre de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 27 d’octubre de 2017.
c) Contractista: FULTON, SA.
d) Nacionalitat: Espanya.
e) Import d’adjudicació: 94.245,02 euros (IVA exclòs).

7. Altres informacions
Cofinançat per la Generalitat Valenciana (50 %) i el Programa Operatiu 2014-2020 Comunitat Valenciana del Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) de la Unió Europea (50 %) – Una manera de fer Europa, dins del programa 542.50 (I+D’i), línia de subvenció S0104000 – Finançament d’infraestructures i equipament.


València, 31 d’octubre de 2017.– El director gerent del Consorci Espacial Valencià (p. d. J. G. 29.04.2015): David Argilés Ortiz.

linea