diari

DECRET 203/2018, de 9 de novembre, del Consell, de modificació del Decret 98/2016, de 4 d'agost, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió directa d'una subvenció per a la realització d'inversions d'adequació en la terminal logística de l'Àrea Industrial d'Almussafes. [2018/10702]

(DOGV núm. 8426 de 19.11.2018) Ref. Base de dades 010392/2018

DECRET 203/2018, de 9 de novembre, del Consell, de modificació del Decret 98/2016, de 4 d'agost, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió directa d'una subvenció per a la realització d'inversions d'adequació en la terminal logística de l'Àrea Industrial d'Almussafes. [2018/10702]
El Decret 98/2016, de 4 d’agost, del Consell, publicat en el DOGV número 784, de 8 d’agost de 2016, té per objecte establir les bases reguladores de la concessió directa, amb caràcter excepcional i per raons d’interès públic de tipus econòmic, d’una subvenció a Ford España, SL, per a la realització de les inversions necessàries per a l’adequació de la terminal logística de l’Àrea Industrial d’Almussafes, de la qual és titular, a les condicions que permeten la seua connectivitat amb la infraestructura del Corredor Mediterrani.
En aplicació d’aquest Decret, es va dictar la Resolució de 3 de novembre de 2016, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es va concedir una subvenció de concessió directa amb caràcter excepcional a Ford España, SL, per a la realització de les inversions d’adequació en la terminal logística de l’Àrea Industrial d’Almussafes, per a la seua connexió i operativitat amb el Corredor Mediterrani (D’ara endavant, el projecte subvencionat).
En virtut d’aquesta resolució, es concedia a Ford España, SL, una subvenció de fins al 100 % de les inversions subvencionables necessàries per a l’adequació de la terminal logística de l’Àrea Industrial d’Almussafes, a les condicions que permeten la seua connectivitat i operativitat logística amb la infraestructura del Corredor Mediterrani, durant el període 2016-2018, conforme a la memòria i el projecte tècnic presentat, que consten en l’expedient.
La resolució va establir que la conselleria amb competències en matèria d’indústria realitzarà una aportació màxima de 10.000.000 euros, d’acord al següent desglossament per anualitats:
Exercici 2016: 3.000.000 euros
Exercici 2017: 5.000.000 euros
Exercici 2018: 2.000.000 euros
Conforme al que es disposa en l’article 56 del Reglament (UE) número 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, l’ajuda concedida estava exempta de l’obligació de notificació establida en l’article 108, apartat 3, del Tractat, per tractar-se d’una actuació dirigida a donar suport a una infraestructura local que contribueix a millorar l’entorn de les empreses i els consumidors i a modernitzar i desenvolupar la base industrial, complint a més amb els requisits establits en aquest Reglament, i ser per això declarada compatible amb el mercat interior en virtut d’aquest, a tenor de l’article 107, apartat 3 del Tractat. La citada concessió va ser comunicada a la Comissió Europea, quedant registrada com SA 46864.
La mateixa resolució de concessió establia que si l’import de despesa justificada en cada anualitat fora inferior a l’ajuda màxima prevista, l’aportació de la conselleria es minorarà en la quantia corresponent, sense perjudici que, per a assegurar l’adequació de les diferents anualitats al desenvolupament efectiu de l’actuació subvencionada, podran efectuar-se els necessaris reajustaments d’anualitats, de conformitat amb el que es preveu en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
En 2016, Ford España, SL, va iniciar les inversions d’adequació en la terminal logística de l’Àrea Industrial d’Almussafes; no obstant això, durant l’execució del Projecte, han sobrevingut diferents successos i circumstàncies tècniques imprevisibles que no han permès la normal execució d’aquest. Especialment destacar la situació de concurs de creditors en què va entrar una de les empreses que conformava l’UTE adjudicatària de les obres, i el retard en l’execució del Corredor Mediterrani per part de l’Administració General de l’Estat.
Com a conseqüència de tot això, Ford España, SL, no ha pogut dur a terme de forma completa el projecte objecte de la subvenció, a causa de causes totalment alienes i fora del seu control, havent actuat en tot moment amb la màxima diligència i en llaures a la bona fi del projecte.
En concret, durant el desenvolupament de la subvenció únicament s’ha pogut justificar i aplicar efectivament en la subvenció un import total de 2.818.999,29 euros (1.721.921,23 euros en 2016, 770.813,22 euros en 2017 i 326.264,84 euros que s’estimen executar en 2018). És a dir, s’ha pogut justificar un 28,19 % de la quantitat inicialment consignada en la subvenció. Per tant, l’import restant de subvenció pendent d’aplicació ascendeix a 7.181.000,71 euros.
En data 13 de juny de 2018, l’empresa beneficiària de l’ajuda, Ford España, SL, ha presentat un escrit en el qual, a la vista de les circumstàncies sobrevingudes exposades més amunt, sol·licita la modificació del Decret 98/2016 de 4 d’agost del Consell, pel qual s’aproven les bases reguladores, així com la resolució de concessió de 3 de novembre de 2016, a l’exclusiu efecte d’ampliar el termini per a l’execució de la inversió restant subvencionada, i consignar en les anualitats 2019, 2020 i 2021 l’import pendent de subvenció (7.181.000,71 euros), segons la següent distribució temporal:
Exercici 2019: 5.000.000,00 euros
Exercici 2020: 1.400.000,00 euros
Exercici 2021: 781.000,71 euros
No hi ha dubte que el projecte subvencionat representa una actuació fonamental per al desenvolupament logístic i econòmic de la Comunitat Valenciana, en el marc de la implementació d’un Corredor de Transport Prioritari Europeu a la Regió.
Així, es tracta d’una terminal logística situada en un enclavament estratègic de la Comunitat Valenciana, adherida a la xarxa ferroviària estatal d’interés general i amb accés directe a la línia ferroviària preferent de mercaderies del Corredor Mediterrani, amb una important població empresarial orientada a mercats exteriors i on es localitzen moltes de les àrees industrials i clústers rellevants de la Comunitat Valenciana.

Aquesta localització la situa com un dels punts principals de referència d’activitat industrial de la regió, abastant un ampli radi d’influència per la seua proximitat amb un entorn d’alta intensitat logística i la seua connexió directa amb els principals nusos de comunicacions valencians.
Així mateix, la terminal logística és l’única infraestructura de les seues característiques dins de la seua àrea d’influència que permet assegurar el desenvolupament logístic prioritari ferroviari en el marc del Corredor Mediterrani i potenciar les activitats de les empreses usuàries de la terminal, que comprenen diversos sectors econòmics com l’automoció, l’alimentació, el transport, els productes químics, etc.
La seua materialització està alineada amb els objectius bàsics de la Generalitat en l’àmbit de la política industrial, entre els quals es troben la generació de condicions favorables de l’entorn per al creixement empresarial, l’increment de la presència comercial de les nostres empreses en altres mercats, l’impuls d’estratègies de desenvolupament sostenible, la reorientació de l’estructura productiva regional i l’atracció d’inversions internacionals.
Considerant que s’ha posat de manifest la necessitat d’introduir modificacions en el decret que regula la subvenció, ampliant el termini d’execució i justificació, tot això sense augment de la quantia de la subvenció, i atès l’indubtable interès públic, econòmic i social d’aquesta subvenció, es modifiquen aquells aspectes necessaris per al compliment dels objectius proposats.
En virtut d’això, de conformitat amb el que estableix el article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i prèvia deliberació del Consell en la seua reunió del 9 de novembre de 2018,

DECRETE

Article únic. Modificació del Decret 98/2016, de 4 d’agost, del Consell, pel qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió directa d’una subvenció per a la realització d’inversions d’adequació en la terminal logística de l’Àrea Industrial d’Almussafes, per a la seua connexió i operativitat logística amb el Corredor Mediterrani
1. Es modifica la base primera quedant redactada en els següents termes:

«Primera. Objecte de la subvenció
És objecte de regulació per mitjà d’aquestes bases la concessió directa d’una subvenció a Ford España, SL, per a la realització de les inversions necessàries per a l’adequació de la terminal logística de l’Àrea Industrial d’Almussafes, a les condicions que permeten la seua connectivitat amb la infraestructura del Corredor Mediterrani, durant el període 2016-2021.»
2. Es modifica el primer paràgraf de la base tercera, quedant redactat en els següents termes:

«Tercera. Finançament de l’actuació
L’import de la subvenció ascendirà al 100 % de les inversions subvencionables a les quals fa referència la base primera, amb una aportació màxima de 10.000.000 euros, que s’abonaran amb càrrec als crèdits que a aquest efecte s’habiliten en el programa 722.20, Política Industrial dels Pressupostos de la Generalitat, d’acord al següent desglossament per anualitats:
Exercici 2016: 1.721.921,23 euros
Exercici 2017: 770.813,22 euros
Exercici 2018: 326.264,84 euros
Exercici 2019: 5.000.000,00 euros
Exercici 2020: 1.400.000,00 euros.
Exercici 2021: 781.000,71 euros.»
3. Es modifica el tercer paràgraf de la base tercera, quedant redactat en els següents termes:
«Les dotacions corresponents als exercicis 2019 i següents quedaran, en tot cas, condicionades a l’assignació que anualment contemple a aquest efecte la corresponent Llei de pressupostos.»
4. Es modifica el segon paràgraf de la base cinquena, quedant redactat en els següents termes:
«Aquestes despeses es realitzaran entre el 24 de juny de 2016 i el 31 de desembre de 2021, o aquella altra data resultant dels possibles reajustaments d’anualitats que hagen pogut ser autoritzats.»


DISPOSICIÓ FINAL

Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 9 de novembre de 2018

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El conseller d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball,
RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

linea