diari

Ordre de 30 de desembre de 1986, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es dicten instruccions per a la confecció de les nòmines de l'any 1987.

(DOGV núm. 514 de 28.01.1987) Ref. Base de dades 0104/1987

Ordre de 30 de desembre de 1986, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es dicten instruccions per a la confecció de les nòmines de l'any 1987.
Per tal de facilitar a les Oficines de Gestió de les Conselleries, el càlcul de les retribucions a creditar en nòmines i de les retencions a efectuar-hi, tant als funcionaris com al personal laboral, a partir del pròxim dia 1 de gener de 1987, i tenint en compte que des d'aquest dia s'aplicarà una nova estructura retributiva als dos referits col·lectius de personal, es considera convenient establir els criteris que garantesquen que les actuacions dels distints Centres s'efectue sobre bases uniformes.
En conseqüència, d'acord amb el que estableix l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià, dicte les següents:
INSTRUCCIONS
1.1.1 A partir del dia I de gener de 1987 les retribucions mensuals que percebran, tant els funcionaris de la Generalitat Valenciana com el personal laboral al seu servei, seran les que s’assenyalen tot seguit:
Sou:
Grup A 107.194 ptes.
Grup B 90.979 ptes.
Grup C 67.817 ptes.
Grup D 55.453 ptes.
Grup E 50.623 ptes.
Triennis:
Grup A 4.113 ptes.
Grup B 3.291 ptes.
Grup C 2.468 ptes.
Grup D 1.647 ptes.
Grup E 1.234 ptes.
NIVELL IMPORT
30 94.127 ptes.
29 84.430 ptes.
28 80.879 ptes.
27 77.327 ptes.
26 67.839 ptes.
25 60.189 ptes.
24 56.637 ptes.
23 53.086 ptes.
22 49.534 ptes.
21 45.990 ptes.
20 42.719 ptes.
19 40.536 ptes.
18 38.355 ptes.
17 36.173 ptes.
16 33.992 ptes.
15 31.809 ptes.
14 29.628 ptes.
13 27.446 ptes.
12 25.263 ptes.
11 23.083 ptes.
10 20.901 ptes.
9 19.811 ptes.
8 18.719 ptes.
7 17.628 ptes.
6 16.537 ptes.
5 15.446 ptes.
Complement específic: La seua quantia serà la determinada per a cada lloc de treball en la llista que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
1.2 La quantia de les retribucions que antecedeixen són d'aplicació al personal que realitze jornada normal. Si aquesta era inferior, se li reduiran les retribucions en la proporció corresponent.
2. L'aplicació del que estableix el punt anterior es portarà a cap tenint en compte els criteris següents:
2.1 La inclusió del personal laboral en cadascun dels grups establerts per a la determinació del sou, es farà d'acord amb la classificació efectuada per la Direcció General de la Funció Pública.
2.2 El nombre de triennis del referit personal, es determinarà tenint en compte els anys de servei prestats, reconeguts per la mateixa Direcció General de la Funció Pública.
2.3 El complement de destinació serà el que corresponga al lloc de treball que ocupa, si aquest estigués classificat. En cas que no ho estigués, s'aplicarà, provisionalment, el complement de destinació mínim assignat al grup a què pertany, d'acord amb el següent desglossament:
GRUP NIVELL MINIM
A 11
B 9
C 8
D 6
E 5
2.4 A les retribucions calculades, d'acord amb el que estableixen els apartats que antecedeixen, s'afegirà, si escau, per al personal laboral, l'import del complement personal de garantia (CPG) establert en els termes assenyalats en el següent punt 3.
2.5 En el supòsit que la suma de les retribucions bàsiques (sou + triennis) i el complement de destinació, calculats d'acord amb els criteris exposats i en còmput anual, siguen inferiors a les percebudes pels funcionaris en l'any 1986, s'establirà, per la diferència, un Complement que serà abonat per dotzenes parts i absorbible pel complement específic, o el complement de destinació, quan aquests es determinen.
3. El Complement Personal de Garantia (CPG), a què fa referència l'article 5.2 de l’Acord per al personal laboral al servei de la Generalitat Valenciana, de 20 de desembre de 1985 (DOGV de 7 de març de 1986), s'establirà en la forma següent:
A les retribucions en còmput anual, percebudes pels treballadors en 1986, es restaran les que els hagués correspost en concepte de sou base, triennis i complement de destinació, calculades d'acord amb les quanties establertes en l'article 5 de l’esmentat Acord i seguint els criteris assenyalats en el número 2 d'aquesta Instrucció. La quantitat resultant serà el CPG, que serà abonat per dotzenes parts durant l'any 1987, sempre que no es produesquen les compensacions o absorcions, previstes en l'Acord de referència, per les següents circumstàncies:
Increments retributius per canvi de grup, de nivell o de lloc de treball o por la introducció de nous conceptes retributius o modificació dels existents en l'esmentat Acord, que no substituesquen a altres.
4. Les retribucions dels funcionaris interins i del personal contractat en règim de dret administratiu amb contracte de col·laboració temporal tindran la mateixa estructura i quantia que l'establerta per als funcionaris.
5. Muface: Les quotes mensuals a satisfer a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, que haurà de retenir-se en nòmina als funcionaris de la Generalitat, procedents de l'Administració Civil de l'Estat, seran les que s'indiquen tot seguit:
INDEX GRAU QUOTA
10 3 2.448
10 2 2.380
10 1 2.312
8 2 1.943
8 1 1.888
6 3 1.569
6 2 1.529
6 1 1.488
4 2 1.175
4 1 1.149
3 3 1.029
3 2 1.009
3 1 990
En els mesos de juny i desembre, el descompte als funcionaris i el consegüent ingrés a la MUFACE serà doble.
6. Drets passius: Les quotes mensuals a retenir en nòmina als funcionaris de la Generalitat, procedents de l'Administració Civil de l'Estat, en concepte de Drets Passius, serà el resultat d'aplicar el 3'86% sobre l’haver regulador passiu, fixat per a cada Cas, Escala o categoria, qualsevol que en fas l'antiguitat.
Açò implica la retenció de quotes idèntiques per als funcionaris pertanyents al mateix grup o amb el mateix Index de proporcionalitat i grau, segons les següents Escales:
a) Personal ingressat al Servei de l'Estat amb anterioritat a l'any 1985.
INDEX GRAU QUOTA MENSUAL
10 3 6.471
10 2 6.292
10 1 6.110
8 2 5.137
8 1 4.992
6 3 4.149
6 2 4.402
6 1 3.993
4 2 3.106
4 1 3.036
3 3 2.720
3 2 2.668
3 1 2.616
b) Personal ingressat al Servei de l'Estat a partir de l’1 de gener de 1985.
GRUP QUOTA MENSUAL
A 6.280
B 5.123
C 3.968
D 3.047
E 2.627
7. Munpal: D'acord amb el que estableix l'Ordre Ministerial de 9 de desembre de 1986 (BOE núm. 298, de 13 de desembre 86), per la qual es fixa la nova cotització a la Mutualitat Nacional de Previsió de l'Administració Local (MUNPAL), la cotització a aquesta serà la següent, a partir del 1 de gener de 1987:
a) Funcionaris actius a 31 de desembre de 1986.
Tipus: A càrrec de la Generalitat 5l'5%
A retenir al funcionari 8'5%
Total 60'0%
Base: Serà l'establerta en 1986, per a cada Cas i trienni, incrementades en un 5%, segons el següent detall:
Bases cotització Munpal 1987
NIVELL COEFICIENT IMPORT
10 5’0 i Inspector 103.668
10 4'5 i Subinspector 100.078
10 4'0 i Oficial 96.488
8 3% 81.729
8 3'3 78.857
6 2'9 66.708
6 2'6 i Suboficial 64.554
6 2'3 i Sergent 62.400
6 2'1 62.400
4 F9 Caporal 51.119
4 l'7 i Guàrdia 49.684
3 1'5 45.368
3 l'4 44.292
3 0 43.216
NIVELL IMPORT PER TRIENNI
10 4.220
8 3.376
6 2.533
4 1.688
3 266
7.2 Funcionaris que s'hi incorporen a partir de PI de gener de 1987.
Tipus: A càrrec de la Generalitat 37'5%
A retenir al funcionari 6'5%
Total 44%
Base: Serà l’establerta per als drets passius dels funcionaris de l'Estat en la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per a 1987, segons el següent detall:
GRUP BASE
A 162.684
B 132.723
C 102.791
D 78.928
E 68.068
València, 30 de desembre de 1986.
El Conseller d’Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA

linea