diari

ORDE 11/2010, de 27 de setembre, de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, per la qual es regula l'autorització per a la impartició del programa voluntari de comprensió de la societat valenciana Escola d'Acollida. [2010/10506]

(DOGV núm. 6368 de 04.10.2010) Ref. Base de dades 010630/2010

ORDE 11/2010, de 27 de setembre, de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, per la qual es regula l'autorització per a la impartició del programa voluntari de comprensió de la societat valenciana Escola d'Acollida. [2010/10506]
Amb caràcter general, la regulació del programa voluntari de comprensió de la societat valenciana Escola d'Acollida ve donada per la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d'Integració de les Persones Immigrants en la Comunitat Valenciana, que, en els seus articles 7 i 8, determina el contingut i l'execució del programa voluntari de comprensió de la societat valenciana.
Esta previsió ha sigut objecte de desplegament reglamentari pel Decret 93/2009, de 10 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d'Integració de les Persones Immigrants en la Comunitat Valenciana. En la susdita norma es desenrotlla el programa voluntari de comprensió de la societat valenciana com a instrument d'actuació bàsic del compromís d'integració; el contingut del dit programa i les seues regles d'impartició. Després es regula l'execució del dit programa, especificant els mitjans humans i materials necessaris per a la seua impartició, així com la necessitat d'autorització de les entitats per a impartir el programa, per part de la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.
És necessari, per tant, establir la regulació de l'autorització de les entitats per a la impartició del programa voluntari de comprensió de la societat valenciana; i atés que l'autorització correspon a la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, la via normativa per a regular l'autorització ha de ser una orde de la dita conselleria.
Per a la tramitació d'esta orde s'ha evacuat el tràmit d'audiència entre les associacions més representatives de col·lectius de persones immigrants, i la resta d'entitats o institucions vinculades al sector de la immigració, per mitjà del Fòrum Valencià de la Immigració, en data 28 de juny de 2010.
En virtut d'això, de conformitat amb l'anterior, i d'acord amb la potestat reglamentària que m'atribuïx l'article 28.e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,
ORDENE
TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte
1. L'objecte de la present orde és regular el règim d'autorització administrativa de les entitats per a la impartició del programa voluntari de comprensió de la societat valenciana Escola d'Acollida.
2. Els agents socials, entitats locals, col·legis professionals i universitats que s'autoritzen per a impartir el programa voluntari de comprensió de la societat valenciana Escola d'Acollida hauran de reunir els requisits mínims que s'establixen en la present orde.
Article 2. Entitats autoritzades
Podran obtindre l'autorització per a la impartició del programa voluntari de comprensió de la societat valenciana Escola d'Acollida:
1. Els agents socials, que complisquen els requisits següents:
a. Que entre els seus àmbits d'actuació es trobe la integració social de les persones immigrants.
b. Desenrotllen les seues activitats en la Comunitat Valenciana.
c. Estiguen legalment constituïdes i inscrites en el registre administratiu que en funció de la seua naturalesa jurídica li corresponga.
2. Les entitats locals de la Comunitat Valenciana que hagen creat i posat en marxa una Agència de Mediació per a la Integració i la Convivència Social (AMICS) en el seu àmbit territorial d'actuació, i/o estiguen adherides a la xarxa d'AMICS.
A l'efecte de la present orde, es consideraran entitats locals qualsevol de les previstes en l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
3. Les universitats i col·legis professionals que desenrotllen la seua activitat en la Comunitat Valenciana, així com les associacions d'entitats locals previstes en el títol VI de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
Article 3. Competència
La impartició del programa voluntari de comprensió de la societat valenciana Escola d'Acollida requerirà l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, que es concedirà sempre que reunisquen els condicions recollides en la present orde.
TÍTOL II
Condicions de l'autorització
Article 4. Condicions generals de l'autorització
1. Les entitats que sol·liciten l'autorització per a impartir el programa voluntari de comprensió de la societat valenciana Escola d'Acollida, han de complir les següents:
a. Condicions generals de les instal·lacions.
b. Condicions relatives al professorat.
c. Condicions relatives a l'activitat.
2. Per a garantir el compliment de les dites condicions, desplegades en els articles següents, les entitats se sotmetran a les actuacions de comprovació que efectuarà la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.
Article 5. Condicions generals de les instal·lacions
1. Totes les entitats que sol·liciten l'autorització per a impartir el programa voluntari de comprensió de la societat valenciana Escola d'Acollida hauran de disposar d'un espai habilitat que haurà de complir els requisits i condicions mínimes següents:
a. Un local en què s'impartisca el programa.
b. El susdit local, constarà, almenys, d'una sala per a impartir el programa, amb capacitat suficient per a almenys 20 alumnes. Les instal·lacions seran adequades, amb bones condicions higièniques, d'accessibilitat, d'il·luminació i ventilació.
2. En tot cas, el local destinat a la impartició del programa ha de complir amb les condicions d'accessibilitat, seguretat i habitabilitat que establix la normativa vigent.
Article 6. Condicions relatives al professorat
Totes les entitats que sol·liciten l'autorització per a impartir el programa voluntari de comprensió de la societat valenciana Escola d'Acollida hauran de dotar-se dels mitjans personals adequats per a proporcionar les activitats formatives contingudes en el programa, a l'efecte hauran de disposar de professorat que impartisca tots els continguts del programa, establits en l'article 6 del Decret 93/2009, de 10 de juliol, del Consell.
El professorat que impartisca el contingut del programa haurà de ser diplomat o llicenciat en especialitats que tinguen relació amb les matèries que s'han d'impartir.
Article 7. Condicions relatives a l'activitat
1. Totes les entitats que impartisquen el programa voluntari de comprensió de la societat valenciana Escola d'Acollida hauran de complir les següents condicions relatives a l'activitat:
a. Disposar dels recursos materials i mitjans tècnics de suport per a la correcta execució del programa.
b. Garantir que la impartició del programa serà gratuïta per a l'alumnat inscrit.
c. Realitzar cada edició del programa amb un mínim de 20 alumnes inscrits.
d. Realitzar la programació de les activitats formatives tenint en compte la situació personal, familiar i laboral de la persona immigrant que assistisca a les edicions del programa.
e. Programar cada edició del programa amb una duració de 40 hores lectives, en les quals s'hauran d'impartir tots els continguts del programa establits en l'article 6 del Decret 93/2009, de 10 de juliol, del Consell.
f. Valorar l'alumnat inscrit d'acord amb els següents criteris mínims per a superar el programa i obtindre el certificat acreditatiu:
i. Assistència a un mínim del 85% del nombre total d'hores de l'edició del programa.
ii. Aprofitament del programa, valorat per mitjà de l'avaluació continua del professorat.
g. Garantir que l'alumnat que no haja superat el programa podrà tornar a realitzar-lo novament.
2. Les entitats autoritzades hauran de comunicar a la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, abans de l'inici de cada edició el calendari d'impartició de les sessions.
3. Les entitats autoritzades, en el termini de 10 dies des de la finalització de cada edició, hauran de remetre a la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, segons els models posats a disposició pel susdit òrgan:
a. Llista d'alumnes inscrits en l'edició.
b. Llista dels/les alumnes que hagen superat el programa.
c. Llistat del professorat que ha impartit l'edició.
4. Les entitats autoritzades hauran de disposar de la següent documentació per a cada edició del programa, degudament custodiada i a disposició de les comprovacions que siguen necessàries per part de la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants:
a. Fulls de firmes per a cada una de les sessions, en les quals conste el nom i cognoms de l'alumnat, nom i cognoms del professorat i la firma cada un dels assistents, així com la del professor/a; les quals han d'estar degudament omplides, segons el model que posarà a disposició de les entitats la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.
b. Models de qüestionari de satisfacció, omplits per tot l'alumnat, de manera anònima, en què es valoraran: el personal docent, els continguts impartits, els materials i les condicions d'impartició del curs, segons el model que posarà a disposició de les entitats la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.
TÍTOL III
Procediment d'autorització
Article 8. Sol·licituds
1. Les sol·licituds es formalitzaran segons el model que s'acompanya, com a annex I, a la present orde, i aniran dirigides a la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants. Estos models de sol·licitud estan a disposició dels interessats en el Portal de la Generalitat () accedint als apartats «Guia Prop» - «Tràmits i Servicis».
2. Les sol·licituds, junt amb els annexos i la documentació, hauran d'estar degudament formalitzades i subscrites per qui exercisca la representació de l'entitat i hauran de presentar-se per via telemàtica en el Portal de la Generalitat () accedint als apartats «Administració online» - «Guia Prop».
Article 9. Documentació
1. Totes les entitats hauran d'acompanyar la sol·licitud d'autorització amb la següent documentació general:
a. Fotocòpia de la targeta de persones jurídiques i entitats en general, en que conste el CIF de l'entitat sol·licitant.
b. Fotocòpia del DNI o, si és el cas, NIE o passaport del/de la representant legal de l'entitat, o si és el cas, autorització expressa a la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania perquè esta comprove les dades d'identitat del sol·licitant per mitjà del Sistema de Verificació de Dades d'Identitat, segons establix el Reial Decret 522/2006, de 28 d'abril.
c. Declaració responsable de la persona que exercisca la representació legal de l'entitat, que acredite que es complixen les condicions establides en els articles 2, 5 i 7 de la present orde, i que s'adjunta com a annex III a la present orde.
d. Relació del professorat que disposarà l'entitat en el moment de l'inici de la seua activitat per a la impartició del programa, amb indicació de les seues titulacions respectives, firmat pel/ per la representant legal de l'entitat sol·licitant, i que s'adjunta com a annex II a la present orde.
2. Els agents socials hauran d'aportar també la següent documentació específica:
a. Fotocòpia de la documentació acreditativa de la capacitat de la persona signatària de la sol·licitud per a representar a l'entitat (escriptura d'apoderament o certificat de l'acord de l'òrgan de govern de l'entitat que faculte el/la representant legal per a subscriure la sol·licitud).
b. Fotocòpia dels estatuts vigents de l'entitat.
c. Fotocòpia del document acreditatiu de la inscripció en el registre administratiu que en funció de la seua naturalesa jurídica li corresponga.
3. Les entitats locals, les universitats, els col·legis professionals i les associacions d'entitats locals hauran d'aportar també la següent documentació específica:
a. Certificat de la secretaria de l'entitat acreditativa de la capacitat de representació de l'entitat que exercix la persona signatària de la sol·licitud (nomenament i presa de possessió). En el cas que la persona signatària exercira esta representació per delegació del/de la representant legal de l'entitat local, també haurà d'aportar-se fotocòpia de l'acte administratiu de delegació de competències o funcions.
4. Estaran exemptes de la presentació dels documents, recollits en les lletres a i b de l'apartat 1, així com dels relacionats en els apartats 2 i 3, aquelles entitats que ja els hagueren presentat amb motiu de la presentació d'alguna sol·licitud d'ajudes a la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, i no s'hagueren produït canvis en esta documentació.
Article 10. Instrucció
1. Una vegada rebudes les sol·licituds i la documentació corresponent, la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, verificarà si la documentació presentada està completa i és correcta.
2. Quan la sol·licitud no reunira els requisits mínims per a la seua tramitació o no acompanyara tota la documentació exigida, es requerirà l'entitat perquè en el termini de 15 dies naturals esmene les deficiències o aportació els documents requerits, amb indicació que si així no ho fa es tindrà per caducat el procediment i s'arxivarà l'expedient amb l'observança del que disposa l'article 76.3 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3. La direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants en qualsevol moment, podrà comprovar el compliment dels requisits que siguen aplicables establits en la present orde i formular els requeriments que siguen necessaris. A estos efectes, realitzarà d'ofici les actuacions necessàries per a la verificació i comprovació de les dades en virtut de les qual s'ha de pronunciar la resolució.
Article 11. Resolució
1. La persona titular de la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, resoldrà motivadament dins del termini de tres mesos, comptadors des de l'entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres de la dita conselleria.
2. Transcorregut el termini indicat en el paràgraf anterior sense que es produïsca la notificació a l'entitat interessada de la resolució expressa, s'entendrà estimada la sol·licitud d'autorització.
3. Les autoritzacions quedaran sense efecte i podran ser revocades d'ofici per la direcció general competent, després de la tramitació del corresponent procediment amb audiència de l'entitat interessada, si s'incompliren les condicions, requisits o terminis a què estigueren subordinades, o quan desapareguen les circumstàncies que van motivar el seu atorgament o en sobrevingueren altres que, si haguera existit aleshores, haurien justificat la denegació.
4. Les entitats autoritzades hauran de comunicar a la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, qualsevol modificació relativa a les condicions de l'autorització, que haurà de ser tramitada de conformitat amb el procediment d'este títol.
5. En el cas de modificacions en la relació de professorat de l'entitat autoritzada, es remetrà novament a la direcció general competent el document establit en la lletra d, de l'apartat 1, de l'article 9, respecte al nou professorat.
TÍTOL IV
Registre d'escoles d'acollida
Article 12. Registre
1. Es constituïx el Registre d'Escoles d'Acollida, que s'adscriu a la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, i és únic per a tota la Comunitat Valenciana.
2. Les entitats autoritzades per a impartir el programa voluntari de comprensió de la societat valenciana Escola d'Acollida s'inscriuran, d'ofici, en el susdit registre, a les quals se'ls assignarà un número d'inscripció.
3. Així mateix, s'inscriuran els certificats de les persones que han superat el programa.
Article 13. Estructura i contingut
1. El Registre d'Escoles d'Acollida s'estructura materialment en dos seccions:
a. Secció d'Entitats Autoritzades.
b. Secció de Certificats de Superació del Programa.
2. Cada secció tindrà el seu propi llibre de registre, havent de crear-se:
a. El Llibre de Registre d'Entitats Autoritzades, que recollirà la següent informació materialitzada en una fitxa per cada entitat autoritzada per a impartir el programa, relativa a les que estigueren inscrites, diferenciant les entitats locals de les entitats privades sense finalitat lucrativa:
1. Nom de la persona jurídica autoritzada.
2. Tipus d'entitat.
3. Raó social o domicili.
4. Número d'identificació fiscal.
5. Nom i NIF del representant legal de l'entitat.
6. Àmbit territorial d'actuació.
7. Número registral.
8. Denominació de l'Escola d'Acollida.
9. Domicili o seu social en què es realitza la impartició del programa, si és el cas.
10. Nom i identificació del responsable del programa.
11. Data de l'autorització administrativa.
b. El Llibre de Registre de Certificats Acreditatius, que recollirà la següent informació materialitzada en una fitxa per cada certificat acreditatiu de superar el programa:
1. Nom i cognoms de la persona que ha obtingut el certificat.
2. Sexe.
3. Nacionalitat.
4. Data de naixement.
5. DNI/NIE o passaport.
6. Nom de l'entitat autoritzada que impartix l'edició del programa.
7. Edició del programa.
8. Data d'expedició.
9. Número del certificat.
Article 14. Procediment d'inscripció
1. La inscripció de les entitats autoritzades en el Registre d'Entitats Autoritzades Escoles d'Acollida es realitzarà d'ofici com a conseqüència de l'autorització de l'entitat, d'acord amb el que disposa la present orde.
2. La inscripció dels certificats acreditatius es realitzarà d'ofici com a conseqüència del seu atorgament.
3. En tot cas, la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, verificarà si les dades que s'han de registrar estan completes i són correctes i, si és el cas, requerirà l'entitat o persona interessada, perquè en el termini de 10 dies hàbils aporte les dades correctes acompanyant els documents preceptius, i una vegada aportats realitzarà la inscripció corresponent.
4. Les entitats registrades hauran de comunicar a la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, qualsevol modificació relativa a les dades del registre, que haurà de ser tramitada d'acord amb el que establix este article.
Article 15. Efectes de la inscripció
1. La inscripció té efectes des de la data de la resolució administrativa que l'acorde.
2. La inscripció no conferirà a les persones interessades més dret que el de la constància dels actes i dades de què porta causa.
3. El tractament de les dades de caràcter personal que figuren en este registre s'ajustarà al que establix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en la seua normativa de desplegament.
TÍTOL V
Comissió de seguiment i actualització del programa
Article 16. Creació
Es crea la Comissió de Seguiment i Actualització del Programa Escoles d'Acollida, com a òrgan col·legiat de seguiment i actualització del programa voluntari de comprensió de la societat valenciana Escola d'Acollida, adscrit a la direcció general competent en matèria d'integració de les persones immigrants.
Article 17. Composició
1. La Comissió de Seguiment i Actualització estarà compost pels membres següents:
a. Presidència: la persona titular de la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.
b. Vocals: en un nombre de quatre, seran nomenats per la Presidència d'este òrgan col·legiat, dos d'ells hauran de ser funcionaris/àries de la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, i dos seran experts en matèria d'integració social de les persones immigrants, un pertanyent a les entitats autoritzades de l'apartat 1, de l'article 2, i l'altre a les entitats autoritzades de l'apartat 2, de l'article 2.
c. Secretaria: serà nomenada per la presidència d'este òrgan col·legiat, haurà de ser un/a funcionari/ària de la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, que actuarà amb veu i amb vot.
2. Els vocals de la comissió seran nomenats per un període de dos anys i podrà ser prorrogat el seu nomenament.
Article 18. Funcions
Les funcions de la Comissió de Seguiment i Actualització
1. Realitzar la gestió i coordinació de les activitats formatives del programa.
2. Avaluar el grau de compliment dels objectius aconseguits amb el desplegament del programa voluntari de comprensió de la societat valenciana Escola d'Acollida.
3. Concretar el model d'indicadors que s'han de desenrotllar i proposar estos indicadors per al seguiment del compliment d'objectius.
4. Proposar modificacions puntuals per a una actualització permanent del programa voluntari de comprensió de la societat valenciana Escola d'Acollida.
Article 19. Règim de funcionament
1. La comissió es reunirà de forma ordinària amb una periodicitat anual.
2. En allò que no està previst en este títol, respecte al funcionament de la Comissió de Seguiment i Actualització del Programa Escoles d'Acollida caldrà ajustar-se al que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
TÍTOL VI
Certificats acreditatius
Article 20. Certificat acreditatiu
1. La superació del programa voluntari de comprensió de la societat valenciana Escola d'Acollida es documentarà per mitjà de l'atorgament d'un certificat acreditatiu.
2. Este certificat serà emés per la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.
3. Les persones immigrants podran fer valdre estos certificats en les seues relacions jurídiques i socials en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. Així mateix, podran tindre eficàcia en l'àmbit estatal d'acord amb el que establisca la normativa aplicable en matèria d'estrangeria.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Aplicació informàtica
En el termini màxim de sis mesos la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania posarà en marxa una aplicació informàtica per a gestionar la tramitació dels procediments establits en esta orde, que serà d'ús obligatori per les entitats autoritzades.
La dita aplicació, garantint la protecció de dades de caràcter personal, registrarà la informació i dades relatives a les autoritzacions administratives per a impartir el programa Escoles d'Acollida, així com les dades relatives a les successives edicions del programa, i els certificats acreditatius de la seua superació.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Entitats en funcionament
Les entitats que han impartit el programa voluntari de comprensió de la societat valenciana Escola d'Acollida, abans de l'entrada en vigor d'esta orde, hauran d'ajustar-se a les prescripcions d'esta orde en el termini d'un any des de l'entrada en vigor de la present orde.
Durant este termini tindran una autorització provisional per a impartir el programa, que caducarà si no s'ha obtingut l'autorització en el termini previst en l'apartat anterior.
Segona. Vigència dels certificats acreditatius emesos
Els certificats acreditatius que van ser emesos per la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, abans de l'entrada en vigor d'esta orde, tindran plena validesa des del moment de la seua emissió.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Entrada en vigor
La present orde entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació completa en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 27 de setembre de 2010
El conseller de Solidaritat i Ciutadania,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea