diari

DECRET 180/2017, de 17 de novembre, del Consell, d'ordenació de les competències i serveis relatius a les funcions de tutela de la Generalitat respecte a les persones incapacitades judicialment o sotmeses a procediments d'incapacitació [2017/11034]

(DOGV núm. 8182 de 01.12.2017) Ref. Base de dades 010640/2017

DECRET 180/2017, de 17 de novembre, del Consell, d'ordenació de les competències i serveis relatius a les funcions de tutela de la Generalitat respecte a les persones incapacitades judicialment o sotmeses a procediments d'incapacitació [2017/11034]
Preàmbul

L’actual estructura administrativa de la Generalitat, amb vista a l’assumpció de càrrecs tutelars assignats pels òrgans judicials de la Comunitat Valenciana, que contempla únicament un equip tècnic, que constitueix la unitat tècnica de tuteles, en cada una de les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de serveis socials, és clarament insuficient per a poder atendre i gestionar la totalitat de casos i poder complir les obligacions que comporta la funció tutelar, en particular una atenció directa de les seues necessitats, la seua avaluació i seguiment, poder visitar-los en els centres o el seu domicili, comprovar les activitats que realitzen, la seua dedicació i poder establir les intervencions socials més adequades, a fi de recolzar-los i vetlar per les seues necessitats quotidianes.
Una organització que s’ha demostrat, a més, inadequada per a fer front a la realitat creixent dels càrrecs tutelars assumits per la Generalitat. Per aquesta raó, mitjançant la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, s’ha disposat que siga l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS), com a entitat de dret públic, qui exercisca en concret les funcions tutelars en l’àmbit de protecció i tutela de les persones amb capacitat jurídica modificada subjectes a càrrecs tutelars per la Generalitat.
L’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS) és una entitat de dret públic, de les previstes en l’article 155 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i gaudeix de personalitat jurídica, patrimoni i recursos propis, i plena capacitat d’obrar per a la realització del desenvolupament de les polítiques de la Generalitat en l’àmbit de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i, especialment, en l’àmbit de protecció i tutela de les persones amb capacitat modificada judicialment.
La comissió valenciana de tuteles i defensa judicial de persones majors amb facultats i capacitat limitada, per la seua banda, ha estat l’òrgan de caràcter interdepartamental, sense personalitat jurídica pròpia, i adscrit a la conselleria competent en matèria de serveis socials, encarregat de salvaguardar els drets de les persones subjectes a càrrecs tutelars per la Generalitat, a través de les unitats tècniques de tuteles de les direccions territorials.
Cal, per tant, modificar les disposicions generals que fins ara regulaven el servei de tutela realitzat per la Direcció General de Diversitat Funcional, a través de les unitats tècniques de tuteles de les direccions territorials, introduint les oportunes mesures reglamentàries i canviar el model d’atenció social a aquestes persones, de conformitat als mandats establerts en la Convenció de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) sobre els drets de les persones amb discapacitat, feta a Nova York el 13 de desembre de 2006.
La Convenció de Nova York assenyala un nou camí que obliga les persones i entitats tutores a modificar la concepció dels càrrecs tutelars, prestar serveis de suport i de proximitat, per a acomodar-se a la diversitat de les persones i atendre les seues necessitats, entre les quals no s’ha de renunciar ni menystindre la recuperació de la capacitat i modificació de l’abast de la incapacitació, si és el cas.
D’altra banda, l’increment de càrrecs tutelars assignats pels òrgans judicials a la Generalitat en els últims anys obliga a desenvolupar una ingent activitat d’ordre civil, per a procurar l’atenció integral i el correcte exercici de les funcions tutelars i d’administració de béns en relació a un gran nombre de persones sotmeses a mesures cautelars o amb capacitat modificada judicialment, i la necessitat de disposar d’equips tècnics territorialitzats, d’acord amb una nova regulació i orientació de la funció tutelar, que minore les disfuncions detectades.

A fi de donar resposta a la problemàtica existent, la Generalitat ha considerat convenient que l’assumpció dels càrrecs tutelars, fins ara acceptats per la pròpia Generalitat, es realitze a través de la unitat administrativa amb competència en matèria de tuteles de l’IVASS, considerant aquesta entitat com l’única institució amb personalitat jurídica per a l’assumpció dels càrrecs tutelars en nom de la Generalitat, atès que està adscrita a la conselleria competent en matèria de serveis socials, disposa de mitjans, centres i estructura en tota la Comunitat Valenciana, té capacitat gestora per a assumir aquest repte, i destaca entre les seues funcions la competència en matèria sociosanitària.
D’aquesta manera l’IVASS es configuraria com l’entitat tutelar de la Generalitat, assignant-li, en nom d’aquella, l’exercici de la tutela o curatela de les persones majors d’edat incapacitades judicialment, residents a la Comunitat Valenciana, quan així ho determine l’autoritat judicial.

D’altra banda, les direccions territorials continuaran sent, sota la supervisió de la direcció general competent en diversitat funcional, els òrgans competents per a assumir directament la defensa judicial dels presumptes incapaços en els procediments sobre capacitat, quan la Generalitat hi siga designada per l’autoritat judicial, havent de vetlar perquè les persones amb limitació de les seues facultats o faltats de capacitat reben la mateixa protecció i l’assistència necessària perquè gaudisquen dels seus drets plenament, amb l’objectiu d’aconseguir la millora de la seua qualitat de vida, des d’un compromís ètic, davall l’empara i protecció dels poders públics. Així mateix, passarà a exercir la imprescindible supervisió, control i avaluació de l’activitat de l’IVASS com a entitat tutelar.
L’article 49.1.24a i 27a de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix de forma diferenciada que la Generalitat té competència exclusiva, tant en matèria de serveis socials, com d’institucions públiques de protecció i ajuda de tercera edat, persones amb discapacitat o diversitat funcional i altres grups o sectors necessitats de protecció especial.
Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat per a 2017.
Per tot això, d’acord amb els articles 25 i 28.c) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta de la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del 17 de novembre de 2017,DECRETE

Capítol I
Disposicions generals

Article 1. Objecte
1. Aquest decret té per objecte definir les competències que en matèria de procediments d’incapacitació i assumpció de càrrecs tutelars corresponen a la direcció general amb competències en matèria de diversitat funcional, directament o a través de les direccions territorials de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i a l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària.
2. Alhora, es regula la composició, funcions i estructura de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial, com a òrgan interdepartamental, que té com a finalitat coordinar els recursos existents per al funcionament correcte dels càrrecs tutelars assumits pels òrgans competents de la Generalitat.

Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquest decret serà aplicable en totes les actuacions i serveis que es duguen a terme pels òrgans de l’Administració de la Generalitat i l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària, com a entitat pública pública competent, per a l’assumpció de funcions tutelars i l’exercici de la funció tutelar, d’aquells càrrecs tutelars que siguen assignats a la Generalitat, respecte a persones majors d’edat, residents a la Comunitat Valenciana, incapacitades judicialment o sotmeses a procediments d’incapacitació, d’acord amb la resolució judicial corresponent.


Article 3. Assignació de competències i funcions
1. L’acceptació dels càrrecs es realitzarà en nom de la Generalitat, única institució amb personalitat jurídica per a l’assumpció dels càrrecs tutelars.
2. D’acord amb la situació de les persones incapacitades judicialment o sotmeses a procediments d’incapacitació correspon a:
a) Les direccions territorials l’assumpció de la defensa judicial en els procediments d’incapacitació en què siguen designats per l’autoritat judicial.
b) L’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (d’ara endavant IVASS), com a entitat pública tutora de la Generalitat, l’assumpció dels càrrecs tutelars que li siguen assignats per l’autoritat judicial.
3. La supervisió, control i avaluació de les funcions tutelars encomanades a les direccions territorials i a l’IVASS seran a càrrec de la direcció general competent en matèria de diversitat funcional.
4. La representació de l’IVASS l’exercirà la persona titular de la direcció general de l’entitat.

Article 4. Objectius i fins del servei de tutela
1. El servei de tutela a prestar per la Generalitat, a través de l’IVASS, com a entitat pública tutora, té per objecte:
a) Cobrir les necessitats de suport, protecció, defensa i salvaguarda de tots els drets, tants personals com patrimonials, de les persones amb capacitat modificada judicialment subjectes a càrrecs tutelars assignats a la Generalitat o es troben en una situació total de desemparament, d’acord amb el que disposa el Codi Civil.
b) També assumirà, amb caràcter provisional, els càrrecs en els supòsits de desaparició o remoció del càrrec tutelar quan aquest fóra exercit per persona física, i sempre que no existisca una altra entitat tutelar jurídica privada que, per la seua competència i relació amb la persona, poguera exercir el càrrec.
De la mateixa manera, assumirà les mesures cautelars acordades en el procés d’incapacitació respecte de les persones presumptament incapaces.
2. Els objectius i fins essencials del servei de tutela a prestar són:

a) Protegir a la persona amb capacitat modificada judicialment i prestar el suport que puga necessitar en l’exercici de la seua capacitat jurídica.
b) Procurar l’atenció integral de les seues necessitats, garantint la manutenció, promoció de la salut i formació integral.
c) Elaborar l’inventari de béns de les persones esmentades i administrar aquests béns, drets i interessos econòmics amb total lleialtat i transparència.
d) Promoure la recuperació de les seues capacitats, en la mesura que siga possible, facilitant els suports necessaris.
e) Retre compte a l’autoritat judicial de la situació personal i patrimonial, amb caràcter anual o quan la resolució judicial ho determine.

3. En el cas de curatela o mesures cautelars, els objectius i fins esmentats hauran de ser delimitats i complits conforme establisca la resolució judicial.


Capítol II
De la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa judicial

Article 5. Òrgan interdepartamental
1. La Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial és l’òrgan superior de l’Administració de la Generalitat de caràcter interdepartamental, sense personalitat jurídica pròpia, que té com a finalitat coordinar els recursos existents per al funcionament correcte dels càrrecs tutelars assumits per la Generalitat.
2. La Comissió esmentada es regirà, quant al seu funcionament, per les normes bàsiques que estableix la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Article 6. Funcions
Són funcions de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial:
1. Coordinar i posar en comú els recursos existents en la Generalitat i departaments implicats, amb la finalitat d’aconseguir un major aprofitament i eficàcia en la seua utilització.
2. Instar a les diferents institucions, organismes o entitats a l’atenció de necessitats especials, creació de nous recursos en cas de posar-se de manifest la insuficiència dels existents, o d’identificar-se necessitats no cobertes pels serveis ja creats.
3. Establir directrius d’actuació, en relació amb les funcions que desenrotllen els òrgans de l’Administració de la Generalitat i l’entitat pública tutora de la Generalitat.
4. Adoptar o proposar als òrgans competents quantes mesures tinguen relació directa amb les funcions que la Comissió té encomanades.

5. Dissenyar estratègies generals i línies específiques per a desenvolupar dins de les polítiques públiques de protecció social i suport a les persones amb capacitat modificada judicialment que es troben en situació de desemparament.
6. Proposar al Consell les mesures que considere més adequades per a l’eficaç compliment dels objectius, així com exposar les necessitats pressupostàries o econòmiques imprescindibles o convenients per a tal fi.

Article 7. Composició i estructura organitzativa de la Comissió
1. La Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial estarà integrada per:
a) Presidència: la persona titular de la conselleria competent en matèria de serveis socials.
b) Vicepresidència primera: la persona titular de la secretària autonòmica competent en matèria de tuteles de persones incapacitades.
c) Vicepresidència segona: la persona titular de la direcció general de l’Institut Valencià d’Acció Social-Sanitària (IVASS).
d) Vocalies:
1r. Les persones titulars de les direccions generals competents en matèria de dependència, diversitat funcional, persones majors i serveis socials.
2n. La persona titular de la direcció general de l’Advocacia General de la Generalitat.
3r. La persona titular de la direcció general competent en matèria de justícia.
4t. Les persones titulars de les direccions generals competents en matèria d’assistència sanitària i salut mental.
5è. La persona titular de la direcció general competent en matèria d’ocupació.
6è. La persona titular de la subsecretaria de la conselleria competent en matèria d’hisenda.
e) Ostentarà la secretaria de la Comissió, amb veu i sense vot, la persona que desenvolupe les funcions de la subdirecció general de l’IVASS.
2. La Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial disposarà d’un Comitè Tècnic, que assistirà la Comissió en les seues funcions i en la preparació dels seus treballs, integrat per les persones següents:
a) La persona titular de la direcció general de l’IVASS, que exercirà la presidència.
b) Vocalies:
1r. Les persones que desenvolupen les funcions de les direccions territorials de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
2n. Les persones que desenvolupen les funcions de les subdireccions generals competents en matèria de dependència, diversitat funcional, persones majors i serveis socials.
3r. La persona que desenvolupe les funcions de la subdirecció general de l’IVASS.
c) La persona que desenvolupe les funcions de la unitat administrativa de l’IVASS en matèria de tuteles, que exercirà la secretaria.
En especial, el Comitè Tècnic s’encarregarà de portar el seguiment de l’actuació de la unitat administrativa amb competència en matèria de tuteles i li prestarà el suport tècnic necessari, així com a la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial.
3. Les persones membres de la Comissió podran delegar la seua assistència en altres del seu departament o centre directiu. La delegació esmentada haurà de ser expressa per a cada sessió i comunicada a la Secretaria de la Comissió o Comitè Tècnic amb una antelació mínima de 48 hores.
Article 8. Funcionament de la Comissió
1. La Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial es reunirà en Ple amb caràcter ordinari almenys una vegada a l’any, i amb caràcter extraordinari a petició de la Presidència o d’un terç de les seus persones membres.
2. El Comitè Tècnic es reunirà amb caràcter ordinari cada sis mesos, i amb caràcter extraordinari quan ho establisca la Presidència, per si o a petició de la majoria de les seues persones membres.

Article 9. Acords
1. Els acords adoptats per la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial tindran eficàcia directa per als òrgans de la conselleria competent en matèria de serveis socials i de tuteles de persones incapacitades i l’IVASS, els quals hauran de donar compte a la Comissió esmentada de les mesures que adopten en el termini màxim que s’establisca, i tindran caràcter programàtic o de propostes quan estiguen dirigits a altres departaments o entitats de l’Administració de la Generalitat.

2. A fi de garantir les necessàries actuacions d’atenció personal, coordinació i seguiment, la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial en ple i, si és el cas, el Comitè Tècnic podran adoptar els acords oportuns per a remoure els obstacles que impedisquen o demoren, sense causa justificada, l’atenció esmentada.


Capítol III
De l’entitat pública tutora de la Generalitat

Article 10. Funcions
1. L’IVASS, com a entitat pública tutora de la Generalitat, es farà càrrec de l’exercici de la funció tutelar respecte a totes les persones, majors d’edat, amb capacitat modificada judicialment subjectes a càrrecs tutelars assignats a la Generalitat pels òrgans judicials de la Comunitat Valenciana, i en concret:
a) D’assumir la tutela o curatela de les persones amb limitació de les seues facultats o faltats de capacitat per designació de l’autoritat judicial, ordenant i executant directament les funcions de representació i d’administració derivades de l’exercici dels càrrecs tutelars, tant en l’esfera personal i assistencial com en la patrimonial, d’acord amb la legislació civil.
b) Ostentar la representació legal de les persones sotmeses a càrrecs tutelars, promovent tot tipus d’actuacions en benefici, defensa, interès i salvaguarda dels seus drets.
c) Establir directrius d’actuació dels equips tècnics tutelars en l’exercici de les seues funcions.
d) Adoptar o proposar als òrgans competents, quantes mesures tinguen relació directa amb les funcions que l’IVASS té encomanades.

2. Per a l’exercici de les seues funcions l’entitat pública tutelar podrà encomanar a persones, entitats tutelars, fundacions assistencials i altres entitats sense ànim de lucre, determinades facultats i funcions que siguen delegables, en relació amb persones físiques o grups específics de persones amb capacitat limitada, per a promoure la seua millor inserció en la societat i la reintegració o recuperació de la seua capacitat.
3. L’assessorament en dret, la representació processal i la defensa en juí de les persones incapacitades judicialment que es troben davall la tutela de lVASS correspondrà a les advocades i advocats propis de l’entitat.

Article 11. Unitat administrativa amb competència en matèria de tuteles d’IVASS
1. L’IVASS disposarà d’una unitat administrativa tutelar amb estructura territorialitzada, que contemplarà les àrees següents:
a) Àrea d’atenció personal i social
b) Àrea jurídica
c) Àrea econòmica
2. Alhora, es crearà una estructura territorialitzada d’equips tutelars, a fi d’acostar en la major mesura possible l’atenció social necessària a les persones subjectes a càrrecs tutelars.
3. Els equips tutelars seran els encarregats d’elaborar un Pla d’Acció Tutelar i estaran formats per personal tècnic tutelar i auxiliar tutelar, assistides per personal tècnic de l’àrea jurídica i econòmica per a realitzar totes aquelles tasques que, per la seua dificultat o necessitat d’especialització, no poden realitzar els propis equips tutelars.
4. La unitat administrativa ordenarà i executarà directament les funcions de representació i d’administració derivades de l’exercici dels càrrecs tutelars, tant en l’esfera personal i assistencial com en la patrimonial, i es coordinaran amb els equips de les àrees de salut, equips municipals de serveis socials, i la resta d’organismes i centres del lloc de residència de la persona subjecta a càrrec tutelar.

Article 12. Pla d’Acció Tutelar
1. El Pla d’Acció Tutelar és l’instrument bàsic, que arreplegarà les necessitats de les persones sotmeses a una funció tutelar, en l’àmbit de l’atenció sociosanitària, incloent-hi tant les necessitats bàsiques, com aquelles que siga necessari atendre d’una manera específica, així com en l’àmbit econòmic patrimonial i en l’àmbit jurídic, establint els objectius per a una adequada planificació, execució i avaluació d’aquell, així com la seua adaptació d’acord amb les circumstàncies personals i socials.
2. El Pla d’Acció Tutelar tindrà caràcter individualitzat, amb una vigència mitjana o estàndard d’un any, de manera que coincidisca amb el període de rendició de comptes i de la seua situació personal davant el jutjat, si bé aquest període podrà ser modificat en funció dels canvis que puguen operar-se en la situació o circumstàncies de la persona.


Capítol IV
De la Defensa Judicial

Article 13. Funcions de les direccions territorials en matèria de tuteles i defensa judicial
Correspon a les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de serveis socials i persones tutelades, en el respectiu àmbit competencial d’aquestes:
a) Sol·licitar dels serveis socials municipals informació de les accions preventives realitzades i l’emissió dels informes tècnics previstos de suport a l’assumpció dels càrrecs tutelars, demanant tota la informació personal i familiar disponible en acreditació de l’absència o carència de familiars idonis per a assumir el càrrec, o que la persona es troba en situació de desemparament i no hi ha una altra persona física o jurídica-privada sense ànim de lucre que, per la seua relació amb la persona a qui s’ha de donar protecció pot exercir el càrrec.
b) Assumir la defensa judicial de la persona en procés d’incapacitació quan així ho acorde l’autoritat judicial.
c) Realitzar tot tipus d’actuacions preventives o connexes en relació amb el que estableixen els apartats anteriors.

Article 14. Defensa Judicial
L’assessorament en dret, la representació processal i la defensa en juí de les persones presumptament incapaces en el procés judicial d’incapacitació, quan siga designada la Generalitat per al càrrec de Defensor Judicial, correspondrà al personal professional tècnic i lletrat adscrit a les direccions territorials de la conselleria, que hauran d’estar habilitats per l’Advocacia de la Generalitat de la Generalitat.


Capítol V
Disposicions comunes del dret a la defensa

Article 15. Dret a la defensa
1. El dret a la defensa, com a dret fonamental, s’exercirà amb plenes garanties d’igualtat en el cas de persones presumptament incapaces i persones amb capacitat modificada judicialment, en igualtat de condicions amb les altres i en tots els aspectes de la vida.
2. S’adoptaran les mesures pertinents per a proporcionar la informació i suport que les persones esmentades puguen necessitar en l’exercici de la seua capacitat jurídica, sense que en cap cas, per les seues circumstàncies o situació personal, puga produir-se indefensió.

Article 16. Defensa en juí en situacions singulars
En processos d’especial complexitat i, així mateix, quan la persona presumptament incapaç o amb capacitat modificada judicialment dispose de recursos econòmics suficients, per resolució motivada de la persona titular de la direcció territorial o de l’IVASS, segons els casos, es podrà establir la contractació de serveis jurídics privats.


Disposicions transitòries

Primera. Termini de constitució de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial
La Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial haurà de constituir-se, d’acord amb la composició fixada en aquest decret, en el termini màxim de sis mesos, des de la seua entrada en vigor.

Segona. Dotació de personal
La dotació del personal que formarà part de l’equip tutelar es farà efectiva en el termini màxim de dos mesos, a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest decret.

Tercera. Asunción de càrrecs tutelars i comunicació a jutjats
1. L’assumpció dels càrrecs tutelars en vigor per l’IVASS es realitzarà de forma progressiva conforme es vaja disposant de la dotació material i personal suficient per al correcte exercici de l’acció tutelar.

2. Fins que no es produïsca l’esmentat traspàs la tutela de persones adultes es continuarà exercint pels òrgans actualment competents, d’acord amb el que disposa el Decret 192/1998, de 30 de novembre, del Consell, d’ordenació de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial de persones majors amb facultats i capacitat limitada, modificat pel Decret 136/2011, de 30 de setembre, del Consell.

3. En la mesura que IVASS vaja assumint els càrrecs tutelars ostentats per les direccions territorials, aquestes s’encarregaran d’informar dels respectius jutjats la subrogació esmentada, als efectes oportuns.

4. L’IVASS assumirà, en tot cas, els nous càrrecs tutelars que es designen a partir de l’entrada en vigor del present decret.


Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa
Queda derogat el Decret 192/1998, de 30 de novembre, del Consell d’ordenació de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial de persones majors amb facultats i capacitat limitada, modificat pel Decret 136/2011, de 30 de setembre, del Consell, sense perjuí del que estableix la disposició transitòria tercera, apartat 2, així com qualsevol altra disposició del mateix rang o d’un rang inferior contrària al que estableix aquest decret.


Disposicions Finals

Primera. Modificació del Decret 7/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament de l’Institut Valencià d’Acció Social
1. Es modifica el títol d’aquesta disposició, per a la seua adequació a la nova denominació de l’entitat, d’acord amb el que disposa la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, de manera que la referència «a l’Institut Valencià d’Acció Social» se substituirà per la seua denominació, d’acord amb llei, d’«Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària».
2. Així mateix, totes les referències a l’«Institut Valencià d’Acció Social» contingudes en el Decret 7/2013, de 4 de gener, del Consell, se substituïxen per la denominació d’«Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària».
3. Es modifica el subapartat f de l’apartat 1 de l’article 2 de l’annex del Decret 7/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament de l’Institut Valencià d’Acció Social, que queda redactat de la manera següent:

«f) Assumir la tutela, curatela i altres mesures de protecció de les persones amb limitació de les seues facultats o faltats de capacitat, per designació de l’autoritat judicial, ordenant i executant directament les funcions de representació i d’administració derivades de l’exercici dels càrrecs tutelars, tant en l’esfera personal i assistencial com en la patrimonial».

Segona. Desenvolupament normatiu
Es faculta la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de tuteles per a dictar totes les disposicions que resulten necessàries en desenvolupament d’aquest decret.

Tercera. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor al mes de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 17 de novembre de 2017

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

La vicepresidenta del Consell
i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives,
MÓNICA OLTRA JARQUE

linea