diari

LLEI 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana. [2012/10997]

(DOGV núm. 6912 de 28.11.2012) Ref. Base de dades 010888/2012

LLEI 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana. [2012/10997]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:

PREÀMBUL

La Constitució espanyola proclama en l'article 1 la igualtat com a valor superior de l'ordenament jurídic i establix en l'article 14 la no-discriminació per raó de sexe i en l'article 15 que tots tenen dret a la vida i a la integritat física i moral, sense que, en no cap cas, puguen ser sotmesos a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants.

Els poders públics són els responsables de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de la persona, i dels grups en què s'integra, siguen reals i efectives; són, també, els competents per a remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social, tal com recull l'article 9.2 de la Constitució espanyola.
Per la seua part, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana prescriu en l'article 11 que la Generalitat vetlarà en tot cas perquè les dones i els hòmens puguen participar plenament en la vida laboral, social, familiar i política sense discriminació de cap tipus i garantirà que ho facen en igualtat de condicions.
Després del reconeixement normatiu de la igualtat, cal que els poders públics adopten polítiques actives que recolzen, incentiven, promocionen i emparen una efectiva igualtat entre dones i hòmens en la societat. És per això que el nostre Estatut d'Autonomia, en l'article 10.3, a l'establir una sèrie d'àmbits en els quals la Generalitat centrarà primordialment la seua actuació, expressament, es referix a la igualtat de drets d'hòmens i dones en tots els àmbits, en particular en matèria d'ocupació i treball, i a la protecció social contra la violència, especialment la violència de gènere.
L'eradicació de la violència contra la dona constituïx un dels pilars fonamentals sobre el qual s'assenten les polítiques socials que des de la Generalitat es duen a terme fa més d'una dècada, per a proporcionar una atenció integral a les dones víctimes d'esta xacra social.

Així, la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Hòmens, dedica, en el capítol VI, una part de l'articulat a establir les mesures dirigides a l'eradicació de la violència de gènere.

Igualment, el Consell ha posat en marxa plans quadriennals de mesures per a combatre la violència que s'exercix contra les dones, la qual cosa ha comportat la creació de diferents òrgans consultius amb l'objectiu de dur a terme el seguiment i l'anàlisi de les polítiques d'eradicació de la violència de gènere, com ara són, la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència de Gènere a la Comunitat Valenciana, i el Fòrum de la Comunitat Valenciana contra la Violència de Gènere i Persones Dependents en l'Àmbit de la Família.
El Consell ha recollit les recomanacions dels diferents organismes internacionals en aquest tema, com ara la Convenció sobre eliminació de totes maneres de discriminació contra la dona, de 18 de desembre de 1979, la Declaració sobre l'eliminació de la violència contra la dona, de 20 de desembre de 1993, i també les conferències mundials monogràfiques de Nairobi el 1985, Pequín el 1995 i la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea, de 7 de desembre de 2000. Transcorreguts més de sis anys des de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, i a la vista de l'experiència obtinguda en l'aplicació d'esta norma i d'altres, promulgades per diferents comunitats autònomes, la Generalitat ha considerat oportú elevar a rang de llei les polítiques que estan executant-se en esta matèria a la Comunitat Valenciana que, fruit de l'anàlisi i de l'experiència, cal emprendre des de la serenitat però amb la contundència que l'eradicació de la violència que s'exercix contra les dones requerix.
L'objectiu últim de la present llei és aconseguir l'eradicació de qualsevol tipus de violència, en la seua expressió més àmplia, en qualsevol àmbit social, que tinga el seu fonament últim en la condició de dona, encara que externament puga vindre disfressada de qualsevol altre fonament o connotació cultural, religiosa, tradicional o de qualsevol tipus.

Per això, la llei reflectix de manera expressa algunes de les recomanacions de la Subcomissió creada al si de la Comissió d'Igualtat per a l'Estudi i el Funcionament de la Llei Integral de Mesures contra la Violència de Gènere, del Congrés dels Diputats, de la qual es desprén la necessitat de considerar els fills i les filles menors, víctimes directes de la violència de gènere, supòsit que constituïx una de les principals novetats d'esta llei que, a més, ha volgut fer-ho extensiu a les persones subjectes a la tutela i/o acolliment de la dona víctima.

Les actuacions d'esta nova llei conceptualitzen la violència de gènere des d'una perspectiva àmplia, i intenten respondre tant a les necessitats de les dones i les xiquetes víctimes de la violència física, psíquica i/o sexual, com a les necessitats de les qui han sigut exposades a mutilació genital o tracta per raons d'explotació sexual.
D'altra banda, les actuacions en l'àmbit laboral establides en la present llei, constituïxen una aposta decidida per a fomentar la independència econòmica de la dona com a un dels elements necessaris per a aconseguir l'efectiva igualtat entre dones i hòmens. L'accés a l'ocupació i les mesures que ho fomenten constituïx una prioritat i, en este marc, a més de l'actuació de la Generalitat, la resta d'agents socials tenen també un paper important i decisiu, d'ací que un dels principals instruments per a aconseguir-ho siga la implicació de tots a través de la negociació col·lectiva, o l'establiment de convenis i acords.

És voluntat d'esta llei tractar la violència sobre la dona des d'una perspectiva global i integral i des de tots els seus aspectes i àmbits. Amb eixa finalitat, la llei es compon de 75 articles ordenats en una exposició de motius, un títol preliminar i quatre títols, a més d'una disposició addicional, una de derogatòria i tres disposicions finals.

El títol preliminar regula els aspectes generals de la llei, com són el seu objecte, el concepte de violència sobre la dona, de víctima i d'agressor, l'àmbit d'aplicació, un catàleg de manifestacions que s'entenen constitutives de violència sobre la dona.
El títol I recull els drets bàsics de les víctimes d'esta violència, així com els criteris que s'hauran de tindre en compte per a la seua acreditació.
El títol II concreta les mesures de la Generalitat per a fer front a la violència sobre la dona. S'estructura en nou capítols relatius a la prevenció del fenomen; a la sensibilització social i la informació; a la investigació; a la formació i capacitació específica dels professionals que intervinguen en la matèria; a la detecció del fenomen; a les garanties jurídiques i assistencials i dedica l'últim capítol a la personació de la Generalitat en els casos de mort de la dona víctima o en aquells en què es genere alarma social o es produïsquen lesions greus i invalidants per a ella.
El títol III regula la xarxa d'atenció integral que la Generalitat posa a disposició de les víctimes de violència sobre la dona.
Finalment, el títol IV establix la competència de la Generalitat per a actuar contra la violència sobre la dona, promoure la coordinació i col·laboració amb altres administracions públiques i entitats que participen en l'eradicació d'este fenomen social.
La disposició addicional establix la compareixença anual del Consell per a informar de l'execució de les mesures previstes en la llei.

Les disposicions finals habiliten per al desplegament reglamentari de la llei i establixen que la Generalitat dotarà les previsions pressupostàries necessàries per a atendre les actuacions que se'n deriven de l'aplicació, i també l'entrada en vigor.


TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Objecte de la llei
L'objecte d'esta llei és l'adopció de mesures integrals per a l'eradicació de la violència sobre la dona, en l'àmbit competencial de la Generalitat, oferint protecció i assistència tant a les dones víctimes de la violència com als seus fills i filles menors i/o persones subjectes a la seua tutela o acolliment, així com les mesures de prevenció, sensibilització i formació amb la finalitat d'implicar tota la societat de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Concepte de la violència sobre la dona
Als efectes d'esta llei, s'entén per violència sobre la dona tot comportament d'acció o omissió pel qual un home infligix en la dona danys físics, sexuals i o/psicològics, basat en la pertinença d'esta al sexe femení, com a resultat de la situació de desigualtat i de les relacions de poder dels hòmens sobre les dones; així com les amenaces d'estos actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produïxen en la vida pública com en la privada.


Article 3. Manifestacions de la violència sobre la dona
En particular i sense caràcter excloent, la violència sobre la dona s'emmarca dins de les manifestacions següents:
1. La violència física: tota conducta que, directament o indirectament, estiga dirigida a ocasionar dany o patiment físic sobre la dona que puga produir lesions com a eritemes, erosions, ferides, hematomes, cremades, esquinços, luxacions, fractures o qualsevol altre maltractament que atempte contra la integritat física de la dona, amb resultat o risc de lesió o mort.
2. La violència psicològica: tota conducta que atenta contra la integritat psíquica i emocional de la dona, per mitjà d'amenaces, insults, humiliacions, coaccions, menyspreu del valor personal o dignitat, exigència d'obediència, aïllament social, culpabilització i privació de llibertat. Així mateix, es considera violència psicològica tota conducta dirigida a ocasionar danys a béns de la víctima, amb l'objecte d'infligir por o temor en esta.
3. La violència sexual: totes aquelles conductes tipificades com a delicte contra la llibertat i indemnitat sexual de la dona. En general, tots els actes de naturalesa sexual forçada per l'agressor, o consentida per abús d'una situació de prevalença o poder per part de l'agressor sobre la víctima, o no consentida per esta, amb independència que aquell guarde o no relació conjugal, de parella afectiva, de parentiu o laboral amb la víctima.
4. La violència econòmica: es considera violència econòmica, als efectes d'esta llei, tota aquella limitació, privació no justificada legalment o la discriminació en la disposició dels seus béns, recursos patrimonials o drets econòmics, compresos en l'àmbit de convivència de la parella o en els casos de ruptura de la relació.
5. La mutilació genital femenina, o altres pràctiques tradicionals i/o culturals nocives o perjudicials per a les dones i xiquetes.
6. El tràfic de dones i xiquetes: entés este com la captació, el transport, el trasllat, l'acollida o la recepció de dones, recorrent a l'amenaça o a l'ús de la força o altres formes de coacció, amb fins d'explotació sexual.

Article 4. Àmbit d'aplicació
Les mesures previstes en esta llei seran aplicables a totes les víctimes d'actes de violència sobre la dona que tinguen lloc al territori de la Comunitat Valenciana, sense perjuí d'allò que s'ha establit per la legislació en matèria d'estrangeria i de l'exigència de determinats requisits establits normativament per a les diferents prestacions o servicis.


Article 5. Concepte de víctima de violència sobre la dona
Als efectes d'esta llei, es considerarà com a víctima de violència sobre la dona: tota dona o xiqueta que siga objecte de les conductes descrites en els articles precedents, així com els fills i les filles menors i/o persones subjectes a tutela o acolliment d'estes que patisquen qualsevol perjuí com a conseqüència de l'agressió a aquelles.

Article 6. Concepte d'agressor
Als efectes d'esta llei, es considerarà agressor: l'home causant de qualsevol dels actes contraris a esta llei referits en este títol.


Article 7. Principis rectors de la llei
Els principis generals que orienten el contingut d'esta llei són:

1. Equilibri territorial. Es procurarà que els recursos que preveu esta llei es despleguen de manera universal i equilibrada per tot el territori de la Comunitat Valenciana, per a facilitar-hi l'accés i la prestació dels seus servicis de forma igualitària per a totes les víctimes de violència sobre la dona, especialment les que visquen en l'àmbit rural.
2. Immediatesa. L'administració de la Generalitat prestarà els seus servicis amb rapidesa i sense demores, especialment els de caràcter urgent i d'emergència.
3. Personalització. Es realitzarà un diagnòstic individualitzat de cada una de les situacions de violència, tenint en compte la situació específica de cada cas.
4. Especialització. Es prestarà especial atenció a la formació dels agents socials implicats en la problemàtica de violència. La Generalitat garantirà la formació a través de la seua oferta de formació contínua i especialitzada.
5. Cooperació i coordinació. Tots els centres i servicis dependents de la Generalitat actuaran de forma coordinada sota la supervisió del departament competent en matèria de violència de gènere. La coordinació es farà extensible a altres administracions, per mitjà de l'establiment, si és el cas, dels protocols, acords i convenis, sempre evitant la victimització secundària.
6. Sensibilització de la ciutadania en general, per a fomentar una resposta activa i solidària davant de la violència de gènere i les seues víctimes.
7. Transversalitat. Com a actuació prioritària i imprescindible en el disseny, implementació i avaluació de les polítiques i els plans de l'administració de la Generalitat.
8. Suficiència financera. La Generalitat comptarà amb els recursos financers suficients per al compliment dels objectius de la llei.


TÍTOL I
Drets de les víctimes de la violència

CAPÍTOL ÚNIC
Drets bàsics

Article 8. Garantia dels drets de les víctimes de violència sobre la dona
1. En l'àmbit de les seues competències, les administracions públiques de la Comunitat Valenciana garantiran a les víctimes de violència sobre la dona l'efectivitat dels drets que s'arrepleguen en este títol.
2. La present llei serà aplicable a totes les dones que hagen sigut víctimes de la violència regulada en esta llei, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, amb independència de la seua nacionalitat.
Les dones immigrants que estiguen en situació irregular disposaran dels drets arreplegats en el capítol I del títol I d'esta llei i caldrà ajustar-se al que disposa la normativa en matèria de drets i llibertats dels estrangers a Espanya.
3. Les dones amb discapacitat tindran dret a la informació administrativa i judicial en igualtat de condicions que la resta de víctimes de violència sobre la dona. La Generalitat garantirà este dret arreplegat en la legislació autonòmica vigent, per mitjà de l'eradicació de totes aquelles barreres que dificulten l'accés a la informació i als recursos d'atenció integral.
4. A l'efecte de fer efectiu este dret, la Generalitat desenrotllarà protocols d'atenció i prevenció específics.

Article 9. Acreditació de la violència sobre la dona
1. Són mitjans de prova per a l'acreditació i la prestació de les cobertures garantides en esta llei qualsevol resolució judicial que reconega, encara que només siga de forma indiciària o incidental, l'existència d'un acte de violència sobre la dona previst en esta llei.
2. Excepcionalment, en absència de la resolució judicial indicada en l'apartat 1 d'este article, i mentres que siga dictada la resolució en el sentit indicat, serà suficient l'informe del Ministeri Fiscal del contingut del qual es desprenga que hi ha indicis que la demandant és víctima d'esta violència.
3. Amb el mateix caràcter d'excepcionalitat, podran exercitar-se els drets que així es determine expressament amb l'única acreditació de la presentació de l'atestat policial o inclús del certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona.

Article 10. Dret a la informació
Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana facilitaran en tot moment a les víctimes de violència sobre la dona, la informació sobre els recursos i servicis existents que puguen necessitar per a assegurar la seua protecció, suport i recuperació.

Article 11. Dret a la protecció efectiva
1. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana garantiran la protecció integral i immediata a les víctimes que estiguen en situació de risc, per mitjà de l'activació de tots els recursos disponibles.
2. Les situacions de violència que donen lloc al reconeixement d'este dret s'identifiquen per qualsevol dels mitjans establits en l'article 9.


Article 12. Dret a l'atenció integral i especialitzada
1. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana garantiran a les víctimes d'este tipus de violència els servicis socials d'atenció, emergència, suport i acollida i recuperació integral.
2. Les víctimes de violència sobre la dona tindran dret a recuperar la seua integritat, autonomia i desenrotllament personal i, per a això, a ser ateses per la xarxa d'assistència social que s'establix en el títol III d'esta llei.
3. Les situacions de violència que donen lloc al reconeixement d'este dret s'identifiquen per qualsevol dels mitjans establits en l'article 9.


Article 13. Dret a l'assistència jurídica gratuïta
Les víctimes de violència sobre la dona tindran dret a rebre informació i assistència jurídica gratuïta en els termes que es desenrotllen en el capítol VI del títol II d'esta llei.

Article 14. Dret a l'assistència sanitària
1. Les víctimes de violència sobre la dona tindran dret a l'assistència sanitària coordinada amb els restants operadors que intervinguen en el procés d'atenció a les víctimes.
2. Les situacions de violència que donen lloc al reconeixement d'este dret s'identifiquen per qualsevol dels mitjans establits en l'article 9.


Article 15. Dret a la intimitat i privacitat
1. En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, es garantirà que les víctimes de violència sobre la dona tinguen la confidencialitat de les dades de caràcter personal, que puguen provocar la seua identificació i localització i, en especial, respecte a l'agressor i el seu entorn.
2. Les situacions de violència que donen lloc al reconeixement d'este dret s'identifiquen per qualsevol dels mitjans establits en l'article 9.


Article 16. Dret a indemnitzacions per causa de mort
1. Els fills i les filles menors d'edat, tutelats o acollits o, en la seua absència, els ascendents de les víctimes mortals de violència sobre la dona, que en depenguen econòmicament en el moment de la defunció, tindran dret a la percepció d'una quantia econòmica de pagament únic, en les condicions i els requisits que s'establisquen reglamentàriament.

2. Les situacions de violència que donen lloc al reconeixement d'este dret s'identifiquen per qualsevol dels mitjans establits en l'article 9.1.

Article 17. Dret d'accés a una vivenda
1. La Generalitat garantirà a les víctimes de violència exercida per part dels que siguen o hagen sigut els seus cònjuges o dels que estiguen o hagen estat lligats a elles per relacions semblants d'afectivitat, inclús sense convivència, l'accés a la vivenda i al règim d'ajudes econòmiques, per a això, en els casos i en els termes que es disposen en l'article 57 d'esta llei, i en les normes de desplegament reglamentari que s'establisquen.
2. Les situacions de violència que donen lloc al reconeixement d'este dret s'identifiquen per qualsevol dels mitjans establits en l'article 9.1.

Article 18. Drets laborals
1. La Generalitat garantirà a les víctimes de violència sobre la dona la formació i ajuda per a facilitar la seua inserció laboral i fomentarà acords i convenis amb els agents socials.
2. Les situacions de violència que donen lloc al reconeixement d'este dret s'identifiquen per qualsevol dels mitjans establits en l'article 9.


Article 19. Drets de les empleades públiques de l'administració de la Generalitat
1. Totes les empleades públiques de l'administració de la Generalitat podran beneficiar-se amb prioritat de mesures de trasllat, baixa o adaptació de la seua jornada laboral en els termes que preveu la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, en l'ordenament jurídic i la legislació vigent, i en els plans d'igualtat de totes les administracions públiques.
2. A estos efectes, el títol habilitant exigit per a l'aplicació d'eixa mesura és l'arreplegat en els apartats 1 i 2 de l'article 9 d'esta llei.

Article 20. Drets dels fills i les filles de les víctimes
1. Els fills i les filles, acollits i tutelats menors d'edat de les víctimes de la violència arreplegada en esta llei, tindran dret a ser acollits junt amb sa mare en els centres residencials corresponents, a l'escolarització immediata, en cas de canvi de domicili de la mare per causa d'esta violència, i a tractament psicològic rehabilitador si fóra procedent.

2. L'administració pública de la Comunitat Valenciana inclourà la violència prevista en esta llei, com a factor de valoració per a la regulació d'ajudes que estiguen destinades a famílies amb escassos recursos econòmics, dirigides a compensar les carències i els desavantatges que impedisquen o dificulten l'accés i la permanència dels i les menors en el sistema educatiu.
3. Igualment, este criteri es tindrà en compte per a l'accés preferent dels fills i les filles en l'adjudicació de places oferides en els centres d'atenció socioeducativa per a menors de tres anys.
4. Serà títol habilitant per a l'accés a estos drets els mitjans establits en l'article 9 d'esta llei.


TÍTOL II
Mesures de la Generalitat per a fer front
a la violència sobre la dona

CAPÍTOL I
De la prevenció de la violència sobre la dona

Article 21. Prevenció de la violència sobre la dona
Per prevenció de la violència sobre la dona s'entendrà, en esta llei, el conjunt d'activitats o mesures que poden adoptar-se en totes les esferes d'àmbit social per tal d'evitar-la.

Secció primera
Mesures de prevenció en l'àmbit educatiu

Article 22. Coeducació
1. La Generalitat, a través dels departaments competents en matèria d'educació i igualtat, desenrotllarà les mesures necessàries per a eliminar prejuís i pràctiques basades en la desigualtat i en l'atribució d'estereotips sexistes.
2. La Generalitat, a través de la convivència escolar en els centres educatius de la Comunitat Valenciana, impulsarà l'elaboració d'estudis i investigacions que permeten conéixer la realitat d'este fenomen en l'àmbit escolar i proposarà les mesures per a previndre les conductes violentes entre els xiquets i les xiquetes des d'edats primerenques.
3. Així mateix, s'impulsaran mesures tendents a millorar les habilitats educatives de pares i mares a fi que formen els seus fills i filles en el respecte als drets dels altres.

Article 23. Currículums educatius
1. La Generalitat garantirà que en els programes d'ensenyança impartits en els centres educatius de la Comunitat Valenciana no s'incloguen continguts discriminatoris contra les dones per raó del seu sexe, ni que justifiquen, resulten permissius o inciten a la violència sobre la dona.
2. En estos continguts fomentarà la igualtat de sexes; educarà en els valors i destacarà el respecte a la dignitat de la persona i la necessitat d'eradicar la violència sobre la dona.
3. La Generalitat revisarà i adaptarà el contingut dels llibres de text i la resta de material educatiu a les prescripcions d'esta llei i supervisarà, a través de la inspecció de l'administració educativa, que s'ajusten als principis de l'educació en igualtat.

Article 24. Consell Escolar Valencià
1. El Consell Escolar Valencià, com a òrgan consultiu suprem i de participació social en la programació general de l'ensenyança de la Comunitat Valenciana, supervisarà les matèries que conformen els programes d'ensenyança i emetrà dictamen en aquells casos en què se susciten dubtes sobre el seu contingut.
2. Amb esta finalitat, el Consell Escolar Valencià haurà d'incloure entre els seus membres, com a mínim, una persona experta en matèria de violència sobre la dona i igualtat, en representació de la Generalitat.
3. Així mateix, incorporarà al seu informe anual les mesures educatives que suggerix que siguen adoptades per a fomentar la igualtat i eradicar la violència sobre les dones.

Article 25. Escolarització
Sense perjuí de les ajudes en l'àmbit educatiu arreplegades en l'article 41 d'esta llei, la Generalitat assegurarà l'escolarització immediata en centres d'educació sustentats amb fons públics dels fills i les filles, acollits i/o tutelats menors d'edat de les dones que estiguen afectades per canvis de domicili, que obeïsquen a motius de seguretat en situacions de violència sobre la dona.
De la mateixa manera, en estos casos, i encara que ja no estiguen cursant estudis obligatoris, es facilitarà el trasllat de matrícula o se'ls assignarà un institut o centre universitari pròxim al nou domicili de residència.

Article 26. Ensenyança universitària
La Generalitat i les universitats de la Comunitat Valenciana, en els seus respectius àmbits de competència, fomentaran els estudis universitaris i superiors en general, en matèria d'igualtat de gènere i de lluita contra la violència contra les dones.


Secció segona
Mesures de prevenció de conductes violentes

Article 27. Programa de reeducació d'hòmens amb problemes de control de violència sobre la dona
La Generalitat afavorirà, de forma coordinada i participativa amb l'administració competent, l'execució dels programes de reeducació d'hòmens amb problemes de conductes violentes cap a la dona, al si de les relacions d'afectivitat en l'àmbit d'aplicació d'esta llei, d'acord amb el que establix els articles 83 i 88 del Codi Penal, a fi de dotar-los d'habilitats personals que possibiliten la resolució de conflictes per vies no violentes.

Secció tercera
Mesures de prevenció en l'àmbit laboral

Article 28. Acords, convenis i negociació col·lectiva
1. La Generalitat promourà l'establiment d'acords i convenis amb empreses, associacions empresarials i organitzacions sindicals, així com amb les administracions locals i institucions públiques, entre els fins de les quals estiga prevista la contractació preferent o la inclusió en els programes d'inserció laboral que elaboren, de les dones víctimes de violència.
2. La Generalitat fomentarà la inclusió en la negociació col·lectiva entre empreses i treballadors i treballadores i en els plans d'igualtat de les empreses, mesures dirigides a previndre i eliminar qualsevol tipus d'assetjament sexual cap a la dona, assetjament per raó del sexe i de violència de gènere.

Article 29. Pacte social de prevenció de violència sobre les dones
Les organitzacions empresarials i sindicals de la Comunitat Valenciana promouran el disseny i l'aplicació de mesures de prevenció contra la violència sobre la dona.

Article 30. Assetjament sexual cap a la dona i assetjament per raó del sexe
1. La Generalitat, en l'àmbit de les relacions laborals i dins del marc de les seues competències, afavorirà i vetlarà pel respecte de la igualtat entre gèneres, i la no tolerància de conductes de discriminació o assetjament per raó de sexe i d'assetjament sexual cap a la dona, en l'administració pública, en les empreses i centres de treball.
A estos efectes, impulsarà i promourà l'establiment en estes de mitjans i codis de bones pràctiques, protocols i procediments per a la prevenció, detecció i tractament d'aquells casos d'assetjament per raó de sexe o assetjament sexual cap a la dona.
2. En este sentit i sense perjuí del que establix el Codi Penal, als efectes d'esta llei, constituïx assetjament sexual cap a la dona qualsevol comportament, verbal o físic, de naturalesa sexual que tinga el propòsit o produïsca l'efecte d'atemptar contra la dignitat de la dona, en particular quan es cree un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.

3. Constituïx assetjament per raó de sexe qualsevol comportament realitzat en funció de la pertinença al sexe femení, amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la seua dignitat i crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.
4. El condicionament d'un dret o d'una expectativa de dret a l'acceptació d'una situació constitutiva d'assetjament sexual o d'assetjament per raó de sexe serà considerada també acte de discriminació per raó de sexe.


CAPÍTOL II
Mesures de sensibilització

Article 31. Actuacions d'informació i sensibilització social
1. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de les seues competències respectives, duran a terme periòdicament actuacions d'informació i estratègies de sensibilització dirigides a la societat, a fi de previndre i eliminar la violència sobre la dona.
2. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana duran a terme totes aquelles mesures de sensibilització i informació que consideren pertinents, tant a nivell publicitari com en els mitjans de comunicació, dirigides a fomentar la igualtat entre els sexes, eliminar actituds i estereotips sexistes, aconseguir el rebuig social de la violència sobre la dona i donar a conéixer els recursos i servicis d'assistència disponibles per a l'atenció integral de les víctimes.
3. La Generalitat realitzarà periòdicament campanyes publicitàries de sensibilització i conscienciació del problema que suposa la violència de gènere, així com la necessitat de la seua eradicació, amb especial atenció a la sensibilització i formació a la joventut i a aquelles dones que, per les seues circumstàncies socioculturals, puguen resultar més vulnerables.
4. La Generalitat podrà utilitzar tots els mitjans de comunicació al seu abast, tenint en compte l'especial dificultat per a determinats col·lectius de dones d'accedir a la informació. Per a això realitzarà les campanyes en format comprensible i utilitzarà els mitjans publicitaris o de comunicació accessibles, per a aquelles persones que presenten alguna discapacitat que impedisca o dificulte el seu accés a la informació, utilitzant la llengua de signes, el braille, o qualsevol altre sistema anàleg de comunicació.
5. Així mateix, fomentarà l'ús de les noves tecnologies que permeten un accés ràpid i senzill a la informació que en esta matèria la Generalitat pose a disposició de la ciutadania.

Article 32. Altres actuacions de l'administració: suport a les associacions, fundacions i altres institucions
1. La Generalitat establirà els mecanismes de suport i promoció a les associacions, fundacions i altres institucions dedicades a la prevenció de la violència sobre la dona i a l'empara i assistència de les víctimes.

2. La Generalitat afavorirà aquelles manifestacions culturals i artístiques que contribuïsquen a sensibilitzar la societat de la Comunitat Valenciana en la problemàtica de la violència sobre la dona.

Article 33. Actuació sobre la publicitat
Les campanyes publicitàries institucionals de sensibilització sobre el problema de la violència sobre la dona que es duguen a terme, respectaran en tot cas el que establix la present llei.
De conformitat amb la legislació estatal sobre violència sobre la dona, quan una publicitat proporcione una imatge de la dona vexatòria o discriminatòria, podrà ser considerada il·lícita i la Generalitat, a través de l'òrgan competent, sol·licitarà de l'anunciant que la canvie o rectifique.

Article 34. Actuació sobre els mitjans de comunicació
1. La Generalitat posarà en marxa aquelles actuacions o iniciatives que permeten aconseguir que els mitjans de comunicació tracten les informacions sobre violència contra les dones amb la correcció deguda, mostrant un clar rebuig i contribuint a pal·liar o resoldre el problema.

2. Entre estes, promourà l'ús de la guia d'estil periodístic que proporcione les claus per al tractament informatiu adequat de les situacions relacionades amb la violència que patixen les dones.
3. La Generalitat vetlarà perquè els mitjans de comunicació de titularitat pública o finançats per la Generalitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, adapten els seus continguts als dictats d'esta llei.

4. Quan s'informe sobre notícies relatives a la violència sobre la dona, la Generalitat promourà que s'agregue informació sobre els distints recursos de prevenció, assistència i protecció existents a la Comunitat Valenciana i que tinguen relació amb el fet difós.
5. La Generalitat, en la contractació de campanyes publicitàries de qualsevol índole, valorarà aquells mitjans que col·laboren amb esta finalitat i inclourà en els plecs dels concursos tramitats, clàusules que així ho garantisquen.
6. L'Observatori de Publicitat no Sexista de la Comunitat Valenciana vetlarà perquè en els mitjans de comunicació social no es difonguen programes o publicitat contraris als drets de les dones i, en particular, caldrà ajustar-se al fet que no continguen elements discriminatoris, sexistes, pornogràfics o de violència. La mateixa vigilància s'estendrà als videojocs i/o els sistemes informàtics d'ús general o qualsevol altre derivat de l'aplicació de les noves tecnologies.

Article 35. Actuació en l'àmbit laboral
La Generalitat impulsarà programes de sensibilització que eviten que la violència sobre la dona i la desigualtat entre gèneres incidisquen negativament en les treballadores, en les seues condicions laborals, d'accés, promoció, formació o retribució.
A estos efectes, es duran a terme línies de col·laboració amb les organitzacions empresarials, sindicals, associacions de víctimes i altres agents socials, per al disseny i aplicació de mesures de prevenció en el marc laboral que potencien la seua inclusió en la negociació col·lectiva.

CAPÍTOL III
Investigació

Article 36. Investigació en matèria de violència sobre la dona
1. La Generalitat promourà l'elaboració d'estudis i investigacions que permeten conéixer la realitat actual d'este fenomen, els factors socioculturals que el sustenten, així com les seues conseqüències i analitzen quines estratègies resulten idònies tant per a la prevenció i eradicació com per a millorar l'atenció integral a la víctima i que, al mateix temps, permeten la detecció i coneixement de noves situacions i necessitats.

A este efecte des de la Generalitat s'impulsaran acords de col·laboració amb les universitats de la Comunitat Valenciana, associacions, organitzacions empresarials i sindicals, entitats locals, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies o altres organismes, als quals podrà dotar dels mitjans necessaris per a això.
2. La Generalitat farà públics i difondrà els resultats dels estudis i investigacions que es realitzen en matèria de violència sobre la dona i promocionarà la seua difusió posterior a la societat en general i, en particular, a aquells col·lectius amb més dificultat d'accés a la informació i als professionals i les institucions tant públiques com a privades que estiguen relacionades amb esta matèria des de qualsevol àmbit de la societat.
3. La Generalitat instaurarà mecanismes per al reconeixement de l'excel·lència investigadora en estos temes.


CAPÍTOL IV
Formació i especialització de les i els agents implicats

Article 37. Formació en matèria de violència sobre la dona
1. La Generalitat impulsarà la formació contínua i especialitzada en violència sobre la dona del personal al servici de l'administració, en especial dels qui treballen o col·laboren en l'atenció i eradicació d'este fenomen i posarà especial importància a les professions de l'àmbit judicial, educatiu, sociosanitari i policial.
2. La Generalitat promourà acords amb les administracions públiques corresponents, els col·legis professionals, les organitzacions sindicals i empresarials i, en especial, fomentarà la col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial, la Fiscalia General de l'Estat, el Ministeri de Justícia i el Ministeri d'Interior, per a assegurar una formació específica en violència exercida sobre les dones als jutges i jutgesses, magistrats i magistrades i forces i cossos de seguretat de l'Estat.

3. La conselleria competent en matèria d'educació, a través del conjunt de mesures del Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència (Pla PREVI) i del Pla de Formació Permanent del Professorat de la Comunitat Valenciana, inclourà les accions formatives específiques sobre violència sobre la dona, a fi de millorar la prevenció i impulsar la detecció precoç d'estos casos de violència. En les accions formatives específiques també participarà el professorat de treball social, psicologia i pedagogia que estiga exercint les seues funcions en els centres educatius.
4. Igualment, el personal sanitari de les àrees d'atenció primària, atenció especialitzada i servicis d'urgències que, en l'exercici del seu treball, puguen tindre contacte amb possibles víctimes d'este tipus de violència en els centres sanitaris, públics o privats, i de servicis socials, rebran formació en la matèria, enfocada a la sensibilització i reconeixement d'estes situacions, a fi de millorar la prevenció i impulsar el diagnòstic precoç d'estos casos de violència.
5. L'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències elaborarà plans formatius per als cossos de policia local, que contindran un itinerari monogràfic específic enfocat a l'adequació especialitzada dels policies locals de la Comunitat Valenciana.


CAPÍTOL V
Detecció i atenció a les víctimes de la violència sobre la dona

Article 38. Intervenció, coordinació i comunicació
Aquells que, per l'exercici de la seua professió càrrec o ofici, estiguen en contacte amb les víctimes de violència sobre la dona, hauran d'intervindre d'acord amb els protocols que s'establisquen en els seus respectius àmbits professionals i, si és el cas, hauran de comunicar els fets a les forces i cossos de seguretat, a la fiscalia o a l'autoritat judicial quan sospiten que puguen constituir falta o delicte.Article 39. Intervenció administrativa en matèria de menors
Quan una dona amb menors a càrrec seu denuncie una situació de violència o siga esta detectada pels servicis socials competents, sanitaris o educatius, l'administració pública de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de la infància i l'adolescència, intervindrà per a realitzar un seguiment de la situació dels o les menors i, si és el cas, podrà adoptar alguna de les mesures següents:
1. Apreciar la situació de risc, llavors els equips municipals de servicis socials iniciaran les actuacions oportunes per a la comprovació, avaluació i, si és el cas, intervenció, establint el pla d'intervenció familiar oportú.
2. Analitzar i, si és el cas, declarar la possible situació de desemparament en els supòsits en què puga existir un perill per a la integritat física o psíquica dels o les menors.

Article 40. Situacions de violència sobre la dona en les aules
1. El personal docent que detecte en els centres escolars qualsevol actuació discriminatòria o conducta vexatòria per raó del sexe, o tinguen coneixement d'este tipus de situacions en l'entorn familiar o relacional de l'alumnat, haurà de posar-ho immediatament en coneixement de la direcció o responsable del centre qui, també sense dilació, haurà de comunicar-ho al departament competent en matèria d'educació, sense perjuí que, en aquells casos que presenten indicis de delicte o falta, donen així mateix compte immediat a l'òrgan competent, d'acord amb els protocols d'actuació que a l'efecte s'establisquen.
El departament competent en matèria d'educació, a través d'estos protocols, adoptarà totes aquelles mesures que siguen pertinents per a la protecció i assistència dels i les menors, entre estes, formular la denúncia davant dels òrgans judicials o la fiscalia quan siga procedent.
2. La inspecció educativa dependent del departament de la Generalitat amb competències en educació, sense perjuí de les competències d'altres administracions o autoritats, supervisara en este àmbit el compliment de la llei.

Article 41. Altres ajudes en l'àmbit de l'educació
1. Les situacions de violència sobre la dona constituiran un element de valoració en el barem per a la concessió d'ajudes destinades a famílies amb pocs recursos econòmics que faciliten l'accés i permanència dels i les menors en el sistema educatiu, així com per a la concessió de places en escoles infantils sostingudes amb fons públics.

2. La conselleria competent en matèria d'educació donarà prioritat a la inclusió de persones víctimes de violència sobre les dones en la implantació i execució de plans educatius amb caràcter generalista o especialitzat.

Article 42. Detecció i assistència
1. En l'àmbit de la Comunitat Valenciana, la conselleria competent en matèria de sanitat garantirà a les dones víctimes de qualsevol manifestació de violència prevista en esta llei el dret a una atenció i assistència sanitària especialitzada i gratuïta, fins al total restabliment de la seua salut, tant física com psíquica.
L'atenció sanitària, tant en cas de danys físics com psíquics, serà extensible també als seus descendents menors d'edat i a les persones tutelades o acollides per la víctima.
Tot això sense perjuí de les obligacions dels tercers al pagament de l'import de les prestacions realitzades d'acord amb la Llei 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d'Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana, i la resta de normatives que siga aplicable.
2. És competència dels i les professionals, d'acord amb la Llei d'Enjudiciament Criminal, comunicar a l'autoritat corresponent aquells casos de violència arreplegats en l'article 3 d'esta llei.
La Generalitat fomentarà acords de col·laboració per a seguir els mateixos protocols d'actuació en aquells casos en què s'atenguen víctimes de violència contra la dona.
3. Per a dispensar un tracte d'acord amb l'especial sensibilitat que mereix la víctima d'este tipus d'agressions, es preservarà la seua intimitat i privacitat; per a això, es facilitarà a la víctima, sempre que siga possible, la seua estada en dependències aïllades o el seu ingrés en habitació hospitalària individual, així com l'atenció i assistència per part de personal femení, si així ho sol·licitara.

Article 43. Protocol comú d'actuació sanitària davant de la violència sobre la dona
1. La Generalitat articularà mesures específiques per a la prevenció, detecció precoç i atenció en cas de violència sobre la dona, incloent-hi aquelles mesures per al posterior seguiment i avaluació de les seues conseqüències en la salut de les víctimes. Per a això, se seguirà en tots els centres sanitaris el protocol per a l'atenció sanitària de la violència de gènere (PDA), de la conselleria competent en matèria de sanitat, així com altres programes o protocols d'actuació que siguen necessaris per al compliment d'esta llei.
2. Estos, a més de referir-se als procediments que s'ha de seguir, faran referència expressa a les relacions amb l'administració de justícia en aquells casos en què hi haja constatació o sospita fundada de danys físics o psíquics ocasionats per estes agressions o abusos.

3. Estes disposicions afectaran tots els centres sanitaris autoritzats de la Comunitat València.

Article 44. Ajudes i subvencions en l'àmbit laboral
La Generalitat establirà subvencions i ajudes directes, en les condicions i forma que reglamentàriament es determine, a les empreses que contracten víctimes de violència exercida per part dels qui siguen o hagen sigut els seus cònjuges o dels qui estiguen o hagen estat lligats a elles per relacions semblants d'afectivitat, inclús sense convivència, a projectes empresarials així com a empreses que estes constituïsquen, sempre que radiquen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.CAPÍTOL VI
Mesures en l'àmbit jurídic

Secció primera
Garanties de protecció i seguretat

Article 45. La seguretat en la tramitació dels procediments judicials

1. La Generalitat vetlarà perquè els edificis judicials, i en major grau aquells que alberguen òrgans especialitzats en violència sobre la dona, disposen de les instal·lacions que permeten evitar en tot cas el contacte visual entre víctima i agressor o entre estos i el públic en general, a fi de proporcionar seguretat a la víctima i evitar pressions o coaccions tant sobre ella com sobre els seus familiars.
2. Amb esta finalitat, es fomentarà l'ús de la videoconferència en les declaracions i en totes aquelles actuacions judicials en què les lleis processals ho permeten. Per a això, es propiciaran tots els acords que resulten convenients.
3. Igualment, sense perjuí de la utilització de qualsevol altra mesura que es puga aplicar, es proporcionarà seguretat a les víctimes que estiguen en una situació especial de risc, per mitjà de la utilització de sistemes específics de protecció, basats en mitjans tecnològics que permeten la seua localització i comunicació immediata amb els servicis d'urgència o assistència especialitzada.

Article 46. Informació a la víctima
A més de l'assessorament jurídic i el dret a rebre tota la informació respecte als recursos socials a què la dona puga acudir per la seua condició de víctima, l'administració de la Generalitat li procurarà, amb els límits que establisquen les lleis processals, informació sobre l'estat processal de l'agressor i, en especial, sobre la vigència de les mesures que es pogueren haver adoptat en l'orde de protecció, així com la seua imminent excarceració en col·laboració amb la Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana.
Per a això, la Generalitat, a través de les oficines d'atenció a les víctimes del delicte, podrà sol·licitar la col·laboració dels òrgans judicials.


Secció segona
Garanties d'accés a la justícia

Article 47. Territorialització i especialització dels jutjats de violència sobre la dona i altres servicis de l'administració de justícia
1. Per tal d'aconseguir una justícia especialitzada, la Generalitat instarà la creació de jutjats de violència sobre la dona territorialitzats així com d'altres òrgans judicials i seccions de la fiscalia especialitzats en la matèria.
2. La Generalitat, a través del departament competent en matèria de justícia, disposarà que els instituts de medicina legal per mitjà de les unitats forenses de valoració integral procediran a l'anàlisi integral dels efectes que estos delictes produïxen sobre les víctimes i els seus fills i filles, així com al reconeixement i avaluació dels agressors.

Article 48. Assessorament i assistència jurídica gratuïta
1. Les víctimes de violència sobre les dones tindran dret a l'assistència jurídica gratuïta especialitzada en els termes establerts en la legislació vigent.
2. En els casos de les dones víctimes de violència exercida per part dels qui siguen o hagen sigut els seus cònjuges o dels qui estiguen o hagen estat lligats a elles per relacions semblants d'afectivitat, inclús sense convivència, l'assistència jurídica serà immediata, sense perjuí que, si posteriorment no se'ls reconeix el dret, hagen d'abonar els honoraris, segons el que disposa la legislació vigent en matèria d'assistència jurídica gratuïta. En estos casos, a l'hora de computar els ingressos de la víctima no es tindran en compte els de la unitat familiar sinó únicament els propis.
Este dret serà extensiu als drethavents d'estes víctimes en el cas que estes hagueren mort com a conseqüència d'esta violència.

3. Igualment, els servicis d'orientació jurídica facilitaran la informació i l'assessorament jurídic especialitzat a les víctimes des de les primeres diligències policials o judicials fins que finalitze el procediment, inclosa l'executòria corresponent.
4. La Generalitat subscriurà convenis amb els col·legis d'advocats de la Comunitat Valenciana a fi d'establir servicis d'orientació jurídica. Estos servicis, que s'ubicaran a les seus de tots els partits judicials, funcionaran en coordinació amb les oficines d'Atenció a les Víctimes del Delicte en tots els casos en què hi haja una víctima de violència per part dels qui siguen o hagen sigut els seus cònjuges o dels qui estiguen o hagen estat lligats a elles per relacions semblants d'afectivitat, inclús sense convivència, a fi de facilitar-li l'accés immediat a un lletrat del torn d'ofici i l'inici de l'expedient per a la sol·licitud del benefici de justícia gratuïta.
5. Igualment, la Generalitat subscriurà convenis de col·laboració amb els col·legis d'advocats i procuradors de la Comunitat Valenciana per a establir un torn d'ofici especialitzat en esta matèria, que assistisca jurídicament les víctimes d'este tipus de violència.


CAPÍTOL VII
Mesures en l'àmbit policial

Article 49. Acords de cooperació i col·laboració amb les corporacions locals
La Generalitat establirà els acords de cooperació i col·laboració amb les corporacions locals destinats a abordar la violència sobre la dona en les seues distintes fases: atenció d'emergència, investigació, seguiment i protecció, en els quals s'establirà de manera detallada quines fases seran les que tractaran. A més, estos acords podran preveure, tal com permet l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la creació d'òrgans de cooperació entre la Generalitat i els ens locals firmants amb fins de coordinació i de seguiment del seu compliment.


Article 50. Plans locals de seguretat
Pels servicis policials es promourà l'aprovació dels plans locals de seguretat o plans estratègics per al tractament de la violència sobre les dones.

Article 51. Anàlisi i avaluació permanent
L'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències demanarà de les diferents corporacions locals dades per a l'anàlisi i l'avaluació permanent per a l'estudi i investigació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, tant del fenomen de la violència sobre la dona com de fórmules de millora contínua dels servicis policials.

Article 52. Participació
La Generalitat garantirà la representació de la policia local en els fòrums locals i autonòmics de caràcter multidisciplinari que promoguen mecanismes de suport i de promoció de la prevenció de la violència sobre la dona.

Article 53. Coordinació
Tal com establix l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Generalitat vetlarà per l'establiment de la coordinació adequada en matèria de violència entre la policia local, autonòmica i el departament competent en matèria de seguretat.

CAPÍTOL VIII
Garanties d'atenció psicosocial

Article 54. Assistència psicosocial
L'assistència psicosocial a les víctimes serà gratuïta i la seua prestació s'integrarà en l'assistència i atenció integral especialitzada, per a procurar la recuperació psicològica i social i per a aconseguir la seua autonomia, a fi d'evitar noves situacions de risc de maltractament.

Article 55. Fons d'emergències
1. Sense perjuí d'altres ajudes previstes per a les víctimes de violència sobre la dona, la Generalitat atorgarà ajudes econòmiques immediates de pagament únic a estes dones per a atendre les seues necessitats més urgents en casos d'emergència.
2. La quantia d'estes ajudes, la qualificació de la situació d'emergència, els requisits per a la seua concessió, la seua acreditació i pagament, així com la creació, dotació i gestió d'un fons econòmic d'emergències per a les dones víctimes d'esta violència, es determinaran reglamentàriament i seran satisfetes a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.
3. Per a la percepció de les ajudes arreplegades en este article, caldrà acreditar la situació de violència conforme a l'article 9.1 i 2 d'esta llei.


Article 56. Acompanyament a la víctima
La Generalitat, a través dels professionals de la xarxa d'assistència social integral, procurarà els acompanyaments a la víctima de la violència sobre la dona en situació d'especial vulnerabilitat que ho sol·licite en el procediment judicial, en els reconeixements mèdics, així com en tots els tràmits que es realitzen davant de les autoritats policials o judicials.

Article 57. Accés a la vivenda
1. Les dones que siguen víctimes de la violència establida en l'article 17 d'esta llei i que no tinguen vivenda gaudiran de dret d'accés preferent a una vivenda de promoció pública o qualsevol altra vivenda que possibilite les condicions d'accés en la modalitat de compra o arrendament, o cessió per qualsevol títol en els termes que s'establisca reglamentàriament.
2. La Generalitat tindrà en compte estes situacions de violència en els barems de les ajudes econòmiques per a l'adquisició o lloguer de vivenda.
3. Les dones majors de 65 anys o amb discapacitat que estiguen en la situació descrita en l'apartat 1 d'este article, tindran dret preferent d'accés a places gratuïtes en les residències públiques o concertades.


CAPÍTOL IX
De la personació

Article 58. Personació de la Generalitat
La Generalitat exercirà l'acció popular en tots els procediments penals seguits per delictes de violència sobre la dona amb el resultat de mort, així com en aquells casos en què genere alarma social o es produïsquen lesions greus i invalidants.
Si és el cas, la Generalitat sol·licitarà sempre la privació de la pàtria potestat del presumpte autor.


TÍTOL III
La Xarxa de la Generalitat d'Assistència Social Integral
a les Víctimes de Violència sobre la Dona

Article 59. La Xarxa de la Generalitat d'Assistència Social Integral a les Víctimes de Violència sobre la Dona
1. Tots els servicis compresos en la Xarxa de la Generalitat d'Assistència Social Integral a les Víctimes de Violència sobre la Dona tindran caràcter gratuït i comprendran informació, atenció, emergència, suport i recuperació integral.
2. La seua coordinació correspondrà a la conselleria competent en matèria de violència sobre la dona.
3. La Xarxa de la Generalitat d'Assistència Social Integral a les Víctimes de Violència sobre la Dona estarà composta per:
a) Servicis de règim ambulatori:
1.r Servici d'atenció telefònica permanent
2.n Oficines d'atenció a les víctimes del delicte
3.r Centres Dona
b) Servicis de règim residencial
1.r. Centres d'emergència
2.n. Centres de recuperació integral
3.r Vivendes tutelades

Article 60. Altres servicis d'informació i atenció a la dona
A més de la Xarxa de la Generalitat d'Assistència Social Integral a les Víctimes de Violència sobre la Dona arreplegada en l'article anterior d'esta llei, els poders públics garantiran l'existència d'altres servicis de caràcter generalista d'atenció a la dona. Estos servicis proporcionaran informació, assessorament i, si és el cas, acompanyament, a les dones per a facilitar l'exercici dels drets en tots els àmbits de la seua vida personal, familiar, social i laboral.

Article 61. Punts de trobada familiar
Així mateix, la Generalitat, a través del departament competent impulsarà en els punts de trobada familiar els protocols d'actuació específics per a situacions de violència sobre la dona, d'acord amb la Llei 13/2008, de 8 d'octubre, de la Generalitat, Reguladora dels Punts de Trobada Familiar de la Comunitat Valenciana.


CAPÍTOL I
Servicis de règim ambulatori

Article 62. Servici d'atenció telefònica permanent
El servici d'atenció telefònica permanent és un recurs especialitzat integrat en els centres Dona, dirigit a dones víctimes de violència que necessiten informació i assessorament, així com a professionals implicats en esta problemàtica que requerisquen informació i coordinació. També tindrà accés a este servici qualsevol ciutadà i ciutadana que necessite assessorament.
Este servici funcionarà les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

Article 63. Oficines d'atenció a les víctimes del delicte (OAVD)
1. Les oficines d'atenció a les víctimes del delicte són un servici públic i gratuït el principal objecte de les quals és oferir als ciutadans i a les ciutadanes la informació i l'assistència jurídica en els supòsits en què hagueren patit directament o indirectament les conseqüències d'una infracció penal.
2. S'estructuren com un servici autonòmic que desenrotlla una funció social essencial dins de l'àmbit judicial com és l'atenció assistencial integral a les víctimes de qualsevol delicte o falta, de forma especialitzada i interdisciplinària, que posa al seu abast tots els recursos existents.

Este servici procurarà l'adequada i necessària cobertura geogràfica i, per tant, la proximitat a les víctimes.
3. Les oficines d'atenció a les víctimes del delicte desenrotllen la seua activitat en coordinació amb el poder judicial, la fiscalia, els cossos i forces de seguretat, els servicis de salut, els servicis socials i qualsevol altra institució que puga estar en contacte amb la víctima per esta causa.
En l'àmbit de la Comunitat Valenciana, les oficines d'atenció a les víctimes del delicte situades en la capital de província són punts de coordinació de les ordes de protecció dictades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, en virtut del que disposa la normativa reguladora de l'orde de protecció de les víctimes de la violència domèstica i el sistema de registres administratius de suport a l'administració de justícia.


Article 64. Centres Dona
El centres Dona, dependents de la Generalitat, són aquells llocs on es presta una atenció integral especialitzada i exclusiva a les dones víctimes de maltractaments físics o psíquics, d'abusos o agressions sexuals i assetjament sexual en l'àmbit laboral o educatiu.
Estos centres tenen caràcter permanent i d'emergència, funcionen les 24 hores del dia, almenys en les tres capitals de província, i presten una atenció social, psicològica i jurídica, tant en situació de crisi com d'assessorament o de teràpia en seguiment, a nivell individual i de grup.

Article 65. Sistema de protecció
La Generalitat vetlarà perquè les dones víctimes de la violència regulada en esta llei i ateses en els centres Dona de la Comunitat Valenciana, disposen d'un dispositiu de protecció que en permeta la localització geogràfica, per a donar assistència immediata en situacions de risc real, greu o imminent. Tot això sense perjuí d'aquells altres sistemes de protecció que pogueren ser adoptats.


CAPÍTOL II
Servicis de règim residencial

Article 66. Centres d'emergència
Als efectes d'esta llei, es considera centre d'emergència el recurs especialitzat de curta estada que oferix acollida immediata a les dones i els menors que les acompanyen, des d'on es proporciona allotjament, manutenció, protecció, suport i intervenció psicosocial especialitzada.


Article 67. Centres de recuperació integral
Als efectes d'esta llei, aquells centres especialitzats en l'atenció integral de dones víctimes de la violència regulada en esta llei i els menors que les acompanyen, que necessiten d'un allotjament temporal més prolongat, a causa de la greu situació viscuda pels maltractaments patits, a la falta de suport familiar i a l'absència de recursos personals, i necessiten un lloc d'acollida per a la seua recuperació integral i salvaguardar així la seua integritat física i o/psíquica.
L'estada en estos centres inclourà prestacions d'allotjament, manutenció, protecció, suport i intervenció psicosocial.

Article 68. Vivendes tutelades
Als efectes d'esta llei, s'entendrà per vivendes tutelades aquelles llars de normalització social, en règim parcialment autogestionat, dirigits a dones víctimes d'esta violència que necessiten protecció, amb un nivell d'autonomia personal que els permeta aconseguir la plena normalització social.

Article 69. Desplegament reglamentari
El règim d'accés, organització i funcionament dels centres descrits en este títol serà regulat reglamentàriament.TÍTOL IV
De les competències, organització i intervenció integral
contra la violència sobre la dona

CAPÍTOL I
Disposicions generals sobre el règim competencial

Article 70. Competència de l'administració de la Generalitat
La Generalitat, en exercici de les competències atribuïdes per l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, establirà les polítiques dirigides a eradicar la violència que s'exercix contra les dones.
El departament competent en matèria de violència sobre la dona serà el responsable de coordinar les actuacions que en esta matèria es duguen a terme en el territori de la Comunitat Valenciana. Tot això, sense perjuí de les competències atribuïdes a altres administracions i institucions i en col·laboració amb els ens locals, agents socials, entitats i associacions que desenrotllen les seues activitats en este camp.

Article 71. Acords de col·laboració
Per a complir els objectius d'esta llei, les administracions i institucions implicades en l'eradicació de la violència prevista en esta llei, subscriuran acords de col·laboració que garantisquen l'actuació coordinada de tots els agents que intervinguen, amb especial insistència per a evitar la victimització secundària dels que patixen esta violència.

Article 72. Coordinació i col·laboració entre administracions
La Generalitat podrà subscriure acords de col·laboració amb l'administració de l'Estat i altres administracions autonòmiques per a facilitar el trasllat i ingrés en centres residencials dels diferents territoris dirigits a dones víctimes de violència que, per raons de seguretat, treball, o circumstàncies especials, necessiten un trasllat a una altra comunitat autònoma.

Article 73. Protocols d'actuació
La Generalitat promourà l'elaboració de protocols d'actuació en els àmbits judicial, policial, sanitari, social o qualsevol altre que considere oportú per a garantir a les víctimes de violència sobre la dona una actuació coordinada de tots estos.
Igualment demanarà de les entitats locals l'assistència necessària per al compliment de les actuacions previstes en esta llei, i formalitzarà, en coordinació amb estes, les instruccions, els protocols i els acords que corresponguen.

CAPÍTOL II
Altres institucions autonòmiques participatives en l'actuació
contra la violència sobre la dona

Article 74. Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència de Gènere a la Comunitat Valenciana
La Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència de Gènere a la Comunitat Valenciana és l'òrgan col·legiat adscrit a la conselleria amb competències en matèria de violència sobre la dona, l'objecte de la qual és coordinar les actuacions sectorials dels distints departaments del Consell que despleguen actuacions en este àmbit.
Sense perjuí de les funcions que li atribuïsca la seua normativa específica, la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència de Gènere a la Comunitat Valenciana vetlarà pel compliment d'esta llei i, en especial, pels drets de les víctimes de la violència.


Article 75. El Fòrum de la Comunitat Valenciana contra la Violència de Gènere i Persones Dependents en l'Àmbit de la Família
El Fòrum de la Comunitat Valenciana contra la Violència de Gènere i Persones Dependents en l'Àmbit de la Família és l'òrgan consultiu i assessor, adscrit a la conselleria que tinga la competència en matèria de violència sobre la dona. Esdevé un fòrum de reflexió, intercanvi i comunicació entre els organismes públics i la societat, amb l'objecte d'estudiar, investigar i promoure les actuacions tendents a la prevenció i eradicació de la violència que s'exercix contra les dones.
Sense perjuí de les funcions que li atribuïx la seua normativa específica, este fòrum dirigirà la seua actuació al compliment dels mandats d'esta llei.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Avaluació de les mesures
Amb una periodicitat anual, el Consell compareixerà davant de les Corts per a informar de l'execució de les mesures previstes en esta llei, sense perjuí del que establix l'article 35 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Hòmens.

Segona. Modificació de la denominació del Fòrum
A l'entrada en vigor d'aquesta llei el Fòrum contra la Violència de Gènere i Persones Dependents en l'Àmbit de la Família canviarà la denominació per la de Fòrum contra la Violència sobre la Dona.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que preveu esta llei.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació reglamentària
El Consell queda autoritzat, en l'àmbit de les seues competències, per a dictar les normes reglamentàries necessàries per a l'aplicació i desplegament d'esta llei.

Segona. Dotació pressupostària
Anualment la Generalitat dotarà els pressupostos necessaris per a posar en pràctica aquelles mesures que es desenrotllen en compliment del que preceptua esta llei.

Tercera. Entrada en vigor
Esta llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.


València, 23 de novembre de 2012

El president de la Generalitat
ALBERTO FABRA PART

linea