diari

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2017, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'amplia el crèdit destinat a finançar les ajudes previstes en la Resolució de 2 de maig de 2017, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017. [2017/11209]

(DOGV núm. 8188 de 12.12.2017) Ref. Base de dades 010961/2017

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2017, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'amplia el crèdit destinat a finançar les ajudes previstes en la Resolució de 2 de maig de 2017, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017. [2017/11209]

Amb data 2 d’agost de 2016, es va publicar l’Ordre 13/2016, de 2 d’agost, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes en matèria d’internacionalització (DOCV 7846, 08.08.2016).
Mitjançant Resolució de 2 de maig de 2017, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2017.
En l’article 4 de la Resolució de la convocatòria mencionada s’estableix l’import global màxim amb el qual es financen les acciones previstes en aquesta, amb càrrec a la secció 11, programa pressupostari 762.10, Comerç exterior, capítol IV, línia S8013. Així mateix, s’estableix que es podrà fixar una quantia addicional l’aplicació de la qual a la concessió de subvencions no requerirà una nova convocatòria, tal com disposa l’article 58.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. L’efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la declaració de disponibilitat de crèdit i si és el cas, prèvia aprovació de la modificació pressupostària que procedisca, en un moment anterior a la resolució de la concessió de subvenció.
Amb data 2 de novembre de 2017 s’elabora proposta de modificació pressupostària de transferència de crèdit entre programes pressupostaris de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, transferint disponibilitats existents en la línia de subvenció nominativa S8046000, «Compensació econòmica participació institucional CIERVAL», per l’import de 821.940 euros, a la línia de subvenció S8013, «Suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana».

Una vegada declarada la disponibilitat de crèdit prèvia aprovació pel Consell amb data 1 de desembre de 2017, es fa necessària la publicació del crèdit de la convocatòria, d’acord amb el que preveu el punt 5 de l’article 58 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 de 17 novembre, general de subvencions.
En virtut d’això, resolc:

Primer
Ampliar l’import global màxim destinat a finançar les ajudes previstes en la Resolució de 2 de maig de 2017, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2017, en 821.940,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11.02.04.762.10 corresponent a la línia S8013, «Suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana», quedant la convocatòria amb un import global màxim de 2.956,940,00 euros.


Segon
Ordenar la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
La publicació de l’ampliació de crèdit destinat a la convocatòria que es fa mitjançant aquesta resolució no suposa l’obertura de termini per a la presentació de noves sol·licituds de subvenció, ni tampoc l’inici d’un nou còmput de termini per a la resolució de la convocatòria.


València, 4 de desembre de 2017.– El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent Gonzàlez.

linea