diari

Presidència de la Generalitat. RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2018, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, gestió administrativa i financera i de organització de la Generalitat. [2018/10518]

(DOGV núm. 8438 de 05.12.2018) Ref. Base de dades 011029/2018

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2018, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, gestió administrativa i financera i de organització de la Generalitat. [2018/10518]

D’acord amb el que estableix l’article 33 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, modificat per la Llei orgànica 1/2000, de 7 de gener, aquesta direcció general disposa la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l’acord que es transcriu com a annex en aquesta resolució.

València, 8 de novembre de 2018.– La directora general de Relaciones amb la Unió Europea i l’Estat: Daría Terrádez Salom.


ANNEX

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Generalitat en relació amb la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat

La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Generalitat Valenciana, en la seua reunió celebrada el passat 19 de setembre de 2018 ha adoptat l'acord següent:

Primer
De conformitat amb les negociacions prèvies celebrades pel grup de treball constituït en compliment del que es preveu en l’Acord de la Comissió Bilateral Generalitat Valenciana - Administració General de l’Estat, de data 21 de març de 2018, per a l’estudi i proposta de solució de les discrepàncies competencials manifestades en relació amb la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, ambdues parts les consideren solucionades de conformitat amb les actuacions desenvolupades i en raó dels compromisos següents:
a) En relació amb l’article 11, pel qual s’inclou una nova disposició addicional en la Llei 7/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament de la Comunitat Valenciana, ambdues parts acorden que la Comunitat Valenciana plantejarà les actuacions corresponents per a redactar-la en els termes següents:

«En les convocatòries que realitzen els serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament de la Comunitat Valenciana per a l’accés a les diverses categories pel sistema de promoció interna, durant els pròxims cinc anys i en tant es generalitza per l’Administració educativa l’oferta dels títols de tècnic superior específics, es podrà establir que la possessió d’una qualificació de les establides en el marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior que siga de nivell superior a la requerida en el cas específic, habilita per a participar en aquesta».

b) En relació amb l’article 21 (que modifica l’article 3 de la Llei 7/2005, de 18 de novembre, de la Generalitat, per la qual es crea el Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de la Comunitat Valenciana), el Govern de la Generalitat Valenciana es compromet a promoure la modificació legislativa d’aquest precepte, de manera que se suprimisca la referència a la col·legiació obligatòria, adequant-se als termes de la legislació bàsica en la matèria.
c) En relació amb les discrepàncies manifestades respecte a l’article 28 de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, pel qual es modifiquen diferents preceptes de la Llei 2/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, ambdues parts acorden modificar la redacció de l’apartat 2 de l’article 21 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, en la redacció donada per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, en el sentit d’evitar l’incís final d’aquest article 21.2 i de regular més detalladament la temporalitat de les zones de gran afluència turística (ZGAT) previstes en la disposició transitòria quarta de la Llei 3/2011 citada, en la redacció donada per la Llei 3/2018, de 16 de febrer, de la Generalitat, per la qual es modifiquen els articles 17, 18 i 22 i la disposició transitòria quarta de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana.
En virtut de l’acord anterior, la Generalitat es compromet a promoure, en el procés d’aprovació del text refós actualment en tràmit, previst en la disposició final primera de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, segons la qual «es faculta el Consell perquè en el termini d’un any a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta llei redacte i aprove un decret legislatiu amb un text refós únic en el qual es regularitzen, aclarisquen i harmonitzen les normes amb rang legal vigents en l’àmbit autonòmic valencià en matèria de comerç», la següent redacció de l’actual article 21.2 i l’actual disposició transitòria quarta, apartats 2, 3 i 4 de la citada Llei 3/2011:


«Article 21. Zones de gran afluència turística
2. La declaració de zona de gran afluència turística, que pot estendre’s a tot el terme municipal o una part del nucli urbà, fixa per a cada cas les condicions d’aplicació, incloent els períodes als quals s’estén.»


«Disposicions transitòries

Quarta. Zones de gran afluència turística
2. Les zones de gran afluència turística que tinguen declarat un període estacional corresponent a la Setmana Santa i Pasqua o al període estival, i que en el moment d’entrada en vigor de la Llei 3/2018, de 16 de febrer, de la Generalitat, per la qual es modifiquen els articles 17, 18 i 22 i la disposició transitòria quarta, de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, són Alcalà de Xivert, Almenara, Altea, Benicarló, Benicàssim, Benidorm, Benissa (excepte la costa), el Poble Nou de Benitatxell, el Campello, Calp, Canet d’en Berenguer, Chella, Chiva, Cullera, Daimús, Dénia, Elx (l’Altet, la Marina i els Arenals), Gandia (platges i el Grau), Gata de Gorgos, Gilet, Guardamar del Segura, Xàbia, Massalfassar, Miramar, Moncofa, Montserrat, Nàquera, la Nucia, Oliva (litoral), Ondara, Orpesa, Pedreguer, Peníscola, Picassent, Pilar de la Horadada (excepte la costa), Piles, la Pobla de Farnals (platja), els Poblets, Real, Rojales, Sagunt, San Fulgencio, Sant Mateu, Santa Pola, Segorbe, Tavernes de la Valldigna (zona platja), Teulada, Torrent, Turís, el Verger, la Vila Joiosa, Vinaròs, Xeraco (platja) i Xilxes, des del moment de l’entrada en vigor de la Llei 3/2018, i en tant no es modifique la seua declaració de zona de gran afluència turística en aplicació del que es disposa en l’article 21 de la present llei, poden obrir al públic en els següents períodes, a més dels declarats amb caràcter general per aplicació de l’article 18 d’aquesta llei:
a) Els diumenges i festius del període comprés entre el Diumenge de Rams i el segon diumenge de Pasqua, excepte l’1 de maig, si escau.
b) Els diumenges i festius del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre.
3. Les zones de gran afluència turística que tinguen declarat un període anual, i que en el moment d’entrada en vigor de la Llei 3/2018, de 16 de febrer, de la Generalitat, per la qual es modifiquen els articles 17, 18 i 22 i la disposició transitòria quarta de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, són: Alborache, L’Àlfàs del Pi, Benissa (costa), Finestrat, Orihuela (costa), Pilar de la Horadada (costa) i Torrevieja, des del moment de l’entrada en vigor de la Llei 3/2018, i en tant no es modifique la seua declaració de zona de gran afluència turística en aplicació del que es disposa en l’article 21 de la present llei, poden obrir al públic en els següents períodes, a més dels declarats amb caràcter general per aplicació de l’article 18 d’aquesta llei:

a) Els diumenges i festius del període comprés entre el Diumenge de Rams i el segon diumenge de Pasqua, excepte l’1 de maig, si escau.
b) Els diumenges i festius del període comprés entre el 15 de juny i el 5 de gener, excepte el 9 d’octubre, el 25 de desembre o bé el 26 de desembre quan aquest siga declarat festiu per trasllat de la festa de Nadal, i l’1 de gener.
4. Les zones de gran afluència turística declarades a les ciutats de València i Alacant, des del moment de l’entrada en vigor de la Llei 3/2018, i en tant no es modifique la seua declaració de zona de gran afluència turística en aplicació del que es disposa en l’article 21 de la present llei, poden obrir al públic en els següents períodes, a més dels declarats amb caràcter general per aplicació de l’article 18 d’aquesta llei:
a) Els diumenges i festius del període comprés entre el Diumenge de Rams i el segon diumenge de Pasqua, excepte el dilluns de Pasqua i l’1 de maig, si escau.
b) Els diumenges i festius del període comprés entre el 15 de juny i el 5 de gener, excepte el 24 de juny, el 9 d’octubre, el 25 de desembre o bé el 26 de desembre quan aquest siga declarat festiu per trasllat de la festa de Nadal, i l’1 de gener la ciutat d’Alacant, i el 19 de març, el 15 d’agost, el 9 d’octubre, el 25 de desembre o bé el 26 de desembre quan aquest siga declarat festiu per trasllat de la festa de Nadal, i l’1 de gener la ciutat de València.»
d) Finalment, respecte a la disposició addicional dihuitena de la «creació de les places d’orientadors laborals per a l’ocupació», ambdues parts coincideixen que la interpretació conforme amb el bloc de constitucionalitat ha d’entendre’s en el sentit de considerar que la incorporació a les places de l’escala per a l’orientació per a l’ocupació es realitzarà en els termes previstos en la legislació bàsica estatal d’accés a l’ocupació pública i les previsions de la Llei de pressupostos generals de l’Estat sobre aquest tema.

Segon
De conformitat amb l’acord aconseguit, ambdues parts consideren resoltes les discrepàncies manifestades i conclosa la controvèrsia plantejada.

Tercer
Comunicar aquest acord al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l’article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, així com inserir el present acord en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

linea