diari

ACORD de 10 de setembre de 2010, de col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social i la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per a l'exercici de la funció inspectora en la xarxa de Centres Dona 24 hores, els Centres Residencials per a dones víctimes de la violència de gènere i els Centres de Reeducació de Menors de la Comunitat Valenciana. [2010/11020]

(DOGV núm. 6376 de 14.10.2010) Ref. Base de dades 011095/2010

ACORD de 10 de setembre de 2010, de col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social i la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per a l'exercici de la funció inspectora en la xarxa de Centres Dona 24 hores, els Centres Residencials per a dones víctimes de la violència de gènere i els Centres de Reeducació de Menors de la Comunitat Valenciana. [2010/11020]
València, 10 de setembre de 2010
Reunits
D'una banda, Rafael Blasco Castany, conseller de Solidaritat i Ciutadania, qui actua per delegació de competències concedida mitjançant la Resolució de 30 de juliol de 2010, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, en nom i representació de la Generalitat, de conformitat amb els articles 17.f) i 28 g) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en virtut de les atribucions que concedix el Decret 206/2009, de 13 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, modificat pel Decret 22/2010, de 22 de gener.
I, de l'altra, Angélica Such Ronda, com a consellera de Benestar Social, d'acord amb les atribucions que li atorga el Decret 141/2009, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament capacitat legal suficient per a subscriure el present acord de col·laboració, i a este efecte,
Manifesten
Primer. Que la Conselleria de Benestar Social és l'òrgan del Consell responsable de l'execució de les polítiques socials i a favor de les famílies, així com de les polítiques de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. L'Àrea d'Inspecció i Qualitat, dependent de la Sotssecretaria, és la unitat que assumix les funcions d'esta Conselleria en matèria de prevenció, supervisió i control del compliment de la normativa en matèria de servicis socials, així com la promoció, normalització, seguiment i avaluació de la qualitat en els centres, tant públics com privats, destinats a la prestació dels servicis sobre els quals té competència eixa Conselleria, d'acord amb el que disposa el Decret 141/2009, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social.
Segon. Que correspon a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques l'exercici de les atribucions de la Generalitat sobre el menor infractor derivades de l'aplicació de la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, així com contribuir a la prevenció i eradicació de la violència, amb especial atenció a l'exercida sobre la dona. La Direcció General de Justícia i Menor, dependent de la Secretaria Autonòmica de Justícia, és l'òrgan directiu d'esta Conselleria encarregat d'exercir les funcions que la normativa vigent atribuïx a la Generalitat en matèria de violència sobre la dona i reeducació i reinserció social dels menors infractors, en virtut del Decret 206/2009, de 13 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, modificat pel Decret 22/2010, de 22 de gener, del Consell.
Tercer. Que la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques disposa, en l'actualitat, d'una xarxa de quatre Centres Dona 24 Hores per a l'atenció integral i especialitzada de caràcter ambulatori a les dones víctimes de violència de gènere; quatre Centres Residencials per a l'atenció a les dones víctimes de violència de gènere que requerixen una especial protecció; i vuit Centres de Reeducació de Menors per a l'execució de les mesures judicials d'internament. Les funcions d'inspecció d'estos centres corresponen al Servici d'Atenció a la Dona, Mediació i Prevenció de la Violència i al Servici d'Atenció al Menor Infractor, respectivament, de l'Àrea de Justícia Juvenil i Prevenció de la Violència de l'abans esmentada Direcció General, de conformitat amb el que disposa el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques; no obstant, esta Conselleria no disposa en l'actualitat del personal necessari per a l'exercici d'estes funcions.
Quart. Que la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el Sistema de Servicis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana establix, amb caràcter general, l'obligació de la conselleria competent de supervisar i controlar, a través de la funció inspectora, la qualitat dels servicis que es presten als usuaris i les usuàries, tant respecte als recursos públics com a privats. La Llei preveu, així mateix, que la conselleria en qüestió comptarà per a això amb el suport de les altres inspeccions de la Generalitat i amb la col·laboració de les altres administracions públiques que tinguen facultats inspectores.
Per tot això, acorden subscriure el present Acord de Comanda de Gestió, en el marc de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, segons les següents
Clàusules
Primera. Objecte
L'objecte del present acord és la comanda de gestió de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques a la Conselleria de Benestar Social de l'exercici de la funció inspectora sobre la xarxa de Centres Dona 24 Hores, els Centres Residencials per a dones víctimes de la violència de gènere i els Centres de Reeducació de Menors de la Direcció General de Justícia i Menor, a fi de verificar el compliment correcte de la normativa aplicable, així com proporcionar una informació puntual sobre la qualitat dels servicis que s'hi presten.
Segona. Actuacions
Ambdues conselleries establiran a este fi els vies de col·laboració que consideren oportunes per a dur a terme les actuacions d'inspecció en estos centres, conforme al que disposen els articles 69 i següents de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el sistema de Servicis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i qualssevol altres que es consideren necessàries per a l'exercici de les funcions bàsiques de la inspecció establides en l'article 70 d'esta mateixa norma.
Les activitats tècniques que s'encomanen són les següents:
- Personar-se en els centres enumerats en l'objecte per a la realització de les labors inspectores i de control, de conformitat amb el que disposa la normativa aplicable
- Estendre acta de totes les seues intervencions, en la qual es reflectiran les actuacions realitzades i emetre els informes que siguen requerits.
Quan, en el curs de les inspeccions es detecten possibles incompliments de la legislació, les actuacions seran traslladades als servicis corresponents de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques per a l'obertura i instrucció, si s'estima oportú, del corresponent expedient sancionador.
Tercera. Inspectors
Les actuacions referides anteriorment seran realitzades per inspectors acreditats de la Conselleria de Benestar Social, els quals estaran autoritzats per a entrar lliurement, i sense prèvia notificació, en qualsevol moment, en els Centres Dona 24 Hores, els Centres Residencials d'atenció a dones víctimes de la violència de gènere i els Centres de Reeducació de Menors dependents de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.
Per a la realització de les seues funcions d'inspecció, comptaran amb la col·laboració dels directors i de la resta del personal dels respectius centres, així com dels responsables de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques en matèria de violència contra la dona i reeducació de menors, en especial, del Servici d'Atenció a la Dona, Mediació i Prevenció de la Violència i del Servici d'Atenció al Menor Infractor.
Quarta. Comissió de Seguiment
A fi de portar el seguiment dels compromisos derivats de la present Comanda de Gestió es constituirà una Comissió formada per les persones que ostenten la titularitat de la Direcció General de Justícia i Menor i la Sotssecretaria de Benestar Social, així com els següents representants de cada una de les parts, o persones en les quals deleguen:
Conselleria de Justícia i Administracions Públiques:
- La direcció de l'Àrea de Justícia Juvenil i Prevenció de la Violència
- La direcció del Servici d'Atenció a la Dona, Mediació i Prevenció de la Violència
- La direcció del Servici d'Atenció al Menor Infractor
Conselleria de Benestar Social:
- La direcció de l'Àrea d'Inspecció i Qualitat
- La direcció del Servici d'Avaluació i Inspecció
- Un/a inspector/a del Servici d'Avaluació i Inspecció
Quan la naturalesa de les matèries a tractar així ho aconselle, els membres d'este òrgan col·legiat podran acudir a les reunions de la Comissió acompanyats d'una persona que pels seus coneixements o experiència estimen convenient, amb veu però sense vot, per al millor funcionament de la sessió.
Esta Comissió es reunirà amb caràcter ordinari una vegada a l'any, i amb caràcter extraordinari tantes vegades com calga i a sol·licitud de qualsevol dels seus membres. D'altra banda, es constituiran els grups de treball que es consideren oportuns per al desplegament del present acord.
Cinquena. Vigència
La present comanda tindrà un termini de vigència de dos anys a partir de la data de la seua publicació al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i podrà prorrogar-se expressament pel mateix període de temps per acord de les parts.
En prova de conformitat, firmen en dos exemplars i a un únic efecte, el present acord en lloc i data al principi indicats
El conseller de Solidaritat i Ciutadania, (p. d. de competències atorgada per Resolució de 30 de juliol de 2010, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, DOCV núm. 6323, de 02.08.2010): Rafael Blasco Castany.
La consellera de Benestar Social: Angélica Such Ronda.

linea