diari

LLEI 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana. [2017/11424]

(DOGV núm. 8191 de 15.12.2017) Ref. Base de dades 011117/2017

LLEI 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana. [2017/11424]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que estableixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:


PREÀMBUL

I

La seguretat i la llibertat són dos dels valors sobre els quals s’articula la convivència democràtica. Legislar sobre aquestes qüestions requereix un procés de reflexió que assegure l’adequació de la normativa al context i a la sensibilitat social, perquè encara que la seguretat pública té per objecte la garantia de la convivència i de l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques, l’actuació de les forces i els cossos de seguretat exigeix, alhora, el pronunciament del legislador per a fixar els límits a l’actuació esmentada amb base en els principis de moderació i excepcionalitat.
La Constitució espanyola, a pesar de reservar en l’article 149.1.29.a la competència exclusiva sobre seguretat pública a l’Estat, atribueix a les comunitats autònomes, en l’article 148.1.22.a, la coordinació i les altres facultats amb relació a les policies locals. D’altra banda, l’Estatut d’autonomia, en l’article 55.3, reconeix la competència de la Comunitat Valenciana per a la coordinació de l’actuació de les policies locals, sense perjudici de la seua dependència de les autoritats municipals i en el marc de la llei orgànica a què també es refereix l’article 149.1.29.a de la Constitució.
Alhora, l’article 104.2 del text constitucional reitera que una llei orgànica determinarà les funcions, els principis bàsics d’actuació i l’estatut de les forces i els cossos de seguretat.
La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, en compliment d’aquest manament constitucional, disposa en l’article 39 que correspon a les comunitats autònomes l’exercici de funcions de coordinació de les policies locals en el seu respectiu àmbit territorial, mitjançant l’establiment de les normes marc a què hauran d’ajustar-se els reglaments de policies locals; l’homogeneïtzació dels diferents cossos de policies locals; la fixació de criteris de selecció, formació, promoció i mobilitat, i la creació d’escoles de formació de comandaments i de formació bàsica.
En aquest marc normatiu, que parteix del caràcter concurrent de l’exercici de la competència en matèria de seguretat pública i del respecte absolut al principi d’autonomia, es va aprovar la Llei 2/1990, de 4 d’abril, de la Generalitat Valenciana, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana i, posteriorment, la Llei 6/1999, de 19 d’abril, de la Generalitat, de policies locals i de coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana.
Sense deixar de reconèixer els èxits aconseguits, el transcurs de quasi disset anys aconsella elaborar un nou text legal que, responent a noves necessitats i a nous paradigmes en matèria de seguretat pública, represente un avanç respecte de les normes anteriors.

II

La seguretat pública es configura com un espai de trobada de totes les administracions públiques implicades en el qual, gràcies a l’esforç i responsabilitat compartida per totes les forces i els cossos de seguretat, s’ha avançat notablement en l’establiment de mecanismes de cooperació i coordinació.
Fins ara, l’exercici de les funcions de coordinació, per part de la Generalitat, ha tingut per objecte la millora de la formació i el perfeccionament de les persones que componen els cossos de policia local. Si bé s’ha avançat molt en aquesta matèria, es tracta ara de continuar treballant per a aconseguir l’adhesió dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana a un model comú de seguretat pública. Un model basat en l’homogeneïtzació de mitjans, recursos tècnics i estatutaris i també en el disseny de polítiques comunes de seguretat que potencien el suport i la col·laboració policial, el foment de la prevenció, l’anàlisi d’actuacions i la planificació conjunta d’objectius.
A l’hora de dissenyar aquest nou model cal valorar, en primer lloc, el paper que han exercit les policies locals: les seues atribucions, la seua capacitat de resposta i també la seua proximitat al quefer diari dels veïns dels nostres pobles i les nostres ciutats. Aquesta valoració ha de ser contrastada amb les demandes del col·lectiu policial mateix, especialment en tot el que fa a la carrera professional, i també amb les necessitats de la ciutadania, perquè les policies locals poden i han de configurar-se com a instrument de cohesió i integració social, superant un concepte restrictiu i antiquat d’ordre públic per a donar pas a un altre concepte, més ampli, basat en el principi de proximitat, que potencie el seu caràcter preventiu i assistencial, dirigit a la resolució de conflictes.
Per això, l’aposta de la llei per una policia ancorada en principis ètics i sempre vigilant enfront de conductes i actituds denigrants que puguen incitar la violència física i psíquica, la violència de gènere, la discriminació racial i cultural, els delictes d’odi i contra la identitat sexual, l’assetjament infantil, fenòmens com el ciberassetjament i tantes altres formes delictives que atempten contra la llibertat, els drets humans i la convivència.
Al mateix temps, la nova llei és sensible a les demandes professionals i recull la necessitat de modificar l’accés a la funció pública de les policies locals, a través de l’establiment d’una fase prèvia que permetrà homogeneïtzar els requeriments i millorar l’eficàcia en el reclutament. Un altre aspecte innovador és la importància atorgada a la promoció professional, en línia amb la Carta europea de l’autonomia local, subscrita per Espanya, que empeny els seus estats signataris a oferir per a la seua funció pública local perspectives adequades de carrera. Així, es preveu una modalitat específica de promoció interna, la promoció amb mobilitat, que comporta la possibilitat, per als integrants dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, d’ascendir a la categoria immediatament superior en un ajuntament diferent del de la prestació de servei.
Una altra de les qüestions que cal destacar en la llei és l’aposta decidida per a posar fi a la inestabilitat laboral d’un elevat nombre d’agents de policia local en situació d’interinitat. Una situació que deriva, d’una banda, de la necessitat d’atendre sense demora la prestació ordinària del servei i, d’una altra, de la impossibilitat d’incloure les vacants de manera regular en les ofertes d’ocupació pública a causa de les restriccions en la taxa de reposició d’efectius, especificades en les lleis de pressuposts anuals, amb especial intensitat des de l’any 2010.
Aquesta llei aborda de forma directa dues situacions conjunturals que les policies valencianes hauran d’afrontar en un breu espai de temps. En primer lloc, un procés de consolidació dels funcionaris interins, establint un procés de consolidació que pose fi a la precarització laboral instaurada l’última dècada. En segon lloc, la previsió davant la imminent regulació de la jubilació anticipada dels membres dels cossos de les policies locals que està tramitant el govern de l’Estat, amb l’aposta per l’eliminació definitiva del personal interí en les plantilles de les policies locals valencianes.
També com a novetat, cal citar la regulació de l’ús de l’arma reglamentària, amb especial referència al procediment per a la retirada quan es donen circumstàncies de perillositat derivades d’inestabilitat emocional o alteració psíquica de la persona portadora, negligència o imperícia greu evidenciada, o de la no-superació de les proves reglamentàries per a l’ús de l’armament. Així mateix, la llei regula la segona activitat i el règim disciplinari de la policia local, en consonància amb la normativa legalment establida per al Cos Nacional de Policia.

A totes aquestes consideracions, cal sumar-hi la necessitat de trobar fórmules que milloren la racionalització i l’eficiència dels serveis de seguretat pública, especialment en àmbits territorials que transcendeixen els límits municipals i, de vegades, fins i tot comarcals. La nova llei no pot romandre aliena a aquesta realitat i per això articula els mecanismes que fan possible l’associació d’aquells municipis interessats, amb la finalitat de prestar els serveis de policia amb el rigor que requereix tota actuació policial, però també amb eficiència i optimització de recursos públics. Així mateix, es dóna rang legal als consells supramunicipals de coordinació de policies locals, com a òrgans col·legiats de consulta i assessorament en matèria de coordinació de policies locals.
D’altra banda, i independentment de les actuacions judicials, és necessari disposar d’una eina encaminada a potenciar les bones pràctiques de les policies locals, per tal de prestigiar-les i identificar els principis ètics que servisquen de pauta en l’actuació policial. Per això es crea, en el marc d’aquesta llei, un innovador comitè d’ètica i transparència en l’activitat policial.

III

La llei, que s’adapta als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica i transparència, i que es troba inclosa en el Pla normatiu de l’administració de la Generalitat 2017, aprovat pel Consell el 17 de febrer de 2017, s’estructura en cent-vuit articles, vuit títols, vint-i-dos capítols, cinc disposicions addicionals, onze disposicions transitòries, una disposició derogatòria única i dues disposicions finals.

En el títol I regula l’objecte de la llei i es refereix a les funcions que comprèn l’exercici de la coordinació de policies locals.
El títol II conté una regulació detallada dels òrgans competents en matèria de policia local, sense perjudici que algunes de les qüestions relatives a la seua organització i funcionament siguen objecte de desenvolupament reglamentari posterior.
En el títol III s’aborden la regulació de la creació, l’estructura i l’organització dels cossos de policia local, i també les possibles fórmules associatives i de col·laboració a què podran acudir els municipis de la Comunitat Valenciana.
D’altra banda, el títol IV regula els processos de selecció de policies locals i la provisió de llocs.
El títol V es refereix a la formació per al desenvolupament professional dels membres dels cossos de policia local, amb especial referència a l’Ivaspe, al qual correspon l’exercici de les funcions de formació, investigació i perfeccionament professional en matèria de policia i emergències.
Els títols VI, VII i VIII estan dedicats a la regulació de drets, deures i situacions administratives, amb especial referència a la segona activitat i al règim disciplinari.
Finalment, s’hi recull una sèrie de disposicions addicionals, transitòries i finals amb la finalitat d’assegurar la aplicació correcta i l’efectivitat de la llei.
Amb tota aquesta regulació, la Llei de coordinació de policies locals estableix les bases per a construir un futur cos de policia autonòmica que, aprofitant l’experiència de coordinació dels cossos de policia local, permeta obtenir economies d’escala, alhora que assegure que el fet de viure en municipis diferents no comporte cap minva en la capacitat de les persones per a gaudir dels mateixos drets i les mateixes oportunitats.TÍTOL I
LA COORDINACIÓ DE LES POLICIES LOCALS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

CAPÍTOL ÚNIC
Disposicions generals

Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte establir els criteris bàsics per a la coordinació de les policies locals en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de la seua dependència de les autoritats municipals respectives.

Article 2. Objectius de la coordinació
A l’efecte d’aquesta llei, i sense perjudici de les competències pròpies dels ajuntaments, la coordinació té com a objectius:
a) Adequar la formació, l’organització, la dotació i l’actuació de les policies locals a les comeses que tenen legalment assignades en matèria de seguretat pública.
b) Garantir l’homogeneïtat dels seus recursos personals, tècnics i materials.
c) Millorar la seua professionalitat, la seua eficàcia i la seua eficiència.
Article 3. Funcions de la coordinació
1. La coordinació de l’actuació de les policies locals en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana comprèn l’exercici de les funcions següents:
a) L’establiment de la norma marc a la qual han d’ajustar-se l’estructura, l’organització i el funcionament dels cossos de policia local, i a la qual han d’ajustar-se els reglaments de policia local que aproven les corporacions locals respectives.
b) La fixació de les bases i els criteris uniformes per a la formació, la selecció, la promoció i la mobilitat del personal de les policies locals, inclosa la determinació dels nivells educatius exigibles per a cada categoria professional.
c) La formació per al desenvolupament professional dels que integren els cossos de policia local.
d) La determinació del règim de drets i deures i el règim disciplinari dels membres dels cossos de policia local.
e) La regulació dels sistemes d’homogeneïtzació i homologació de la uniformitat, els equips i els mitjans tècnics d’actuació, defensa, vehicles, comunicacions i altres recursos materials, i també en matèria d’estadística i administració.
f) L’impuls d’un règim retributiu d’acord amb l’especificitat, la peculiaritat i altres circumstàncies que defineixen la funció policial. A més, promourà la proporcionalitat i la uniformitat de les retribucions als municipis de la Comunitat Valenciana.
g) L’organització d’un sistema d’intercomunicacions policials que permeta la màxima eficàcia en les actuacions en matèria de seguretat i prevenció i afavorisca els canals de comunicació entre totes les forces i els cossos de seguretat que actuen al territori.
h) La informació i l’assessorament a les entitats locals en matèria de policia local.
i) La creació del marc en què s’haurà de desenvolupar el suport i la col·laboració entre policies locals en matèria d’informació, actuacions conjuntes i prestacions recíproques de caràcter temporal i extraordinari.

j) L’establiment d’una xarxa de transmissions que enllace els diferents cossos de policia local en un centre de coordinació, i l’accés a través d’aquest a les bases de dades en matèria de seguretat desenvolupades pel Ministeri de l’Interior per a la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.
k) L’establiment dels mitjans necessaris per a garantir les funcions establides en aquesta llei i en les seues disposicions reglamentàries.
l) L’establiment d’un sistema d’informació recíproca entre els diferents cossos de policia local mitjançant la creació d’una base de dades comunes relativa a les seues funcions, a la qual podran tenir accés tots els municipis mitjançant sistemes informàtics.
m) L’establiment d’un sistema bibliogràfic, documental i d’informació legislativa, amb atenció preferent a l’administració municipal i a la seua policia local.
n) L’impuls de la coordinació i la col·laboració interadministrativa per a la millora de la prestació dels serveis de seguretat pública en àmbits supramunicipals o de serveis mancomunats, i també la direcció de la cooperació eventual entre les diferents administracions públiques a fi d’atendre necessitats temporals o extraordinàries.

o) L’impuls de la coordinació de les actuacions dels municipis de la comunitat autònoma en matèria de trànsit i seguretat viària.
p) La proposta, en les comissions autonòmiques i provincials de policia judicial, sobre els temes que afecten les policies locals i, si escau, sol·licitar que s’oja el seu parer en aquestes en els termes establits en la legislació reguladora.
q) L’establiment d’un pla territorial en matèria de seguretat local, on es definiran les línies bàsiques d’actuació en els diferents camps de la seguretat, que afecten la societat i el conjunt d’institucions de la Comunitat Valenciana.
r) L’elaboració i la publicació de les estadístiques anuals en matèria de policia local de la Comunitat Valenciana, recollides entre tots els cossos de policia local de la Comunitat Valenciana i de la policia de la Generalitat.
s) Qualssevol altres que puga establir l’ordenament jurídic.
t) La regulació del suport per a les administracions locals en la redacció o l’aplicació dels plans locals de seguretat, igual que en els supramunicipals.
2. Les funcions anteriors s’han d’exercir d’acord amb el que hi ha disposat en aquesta norma i, en tot cas, respectant les competències pròpies de les entitats locals, com també el que hi ha disposat en la normativa estatal en matèria d’administració electrònica.


TÍTOL II
ÒRGANS COMPETENTS EN MATÈRIA DE COORDINACIÓ DE POLICIA LOCAL

CAPÍTOL I
Òrgans executius i òrgans de participació

Article 4. Òrgans executius i òrgans de participació
1. En l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana exerceixen les funcions de coordinació de policia local:
a) El Consell.
b) L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

c) La Comissió de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana.
d) Els consells supramunicipals de coordinació de les policies locals.
2. La creació d’òrgans de coordinació previstos en aquesta llei comprendrà, si escau, la dotació dels crèdits necessaris per a la seua posada en marxa i funcionament.
3. Els òrgans col·legiats procuraran que la seua composició s’ajuste al principi d’equilibri per raó de sexe.

Secció primera
El Consell

Article 5. Competències de coordinació
1. Correspon al Consell la potestat reglamentària en matèria de coordinació de policies locals a la Comunitat Valenciana, sense perjudici que, per a supòsits específics, puga atribuir-se al titular de l’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat.
2. L’exercici de les funcions de coordinació de les policies locals que no comporten l’exercici de la potestat reglamentària correspondrà a l’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat. En tot cas, el departament del Consell competent en matèria de policia local exercirà les facultats de superior direcció, control i tutela per a garantir l’efectivitat de la coordinació.


Secció segona
Agència Valenciana de Seguretat
i Resposta a les Emergències

Article 6. L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències
Correspon a l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències l’execució de les polítiques de la Generalitat en matèria de coordinació de policies locals i la formació dels seus membres, d’acord amb el que hi ha establit en aquesta llei, en la seua llei de creació i en les disposicions que les desenvolupen.

Secció tercera
Comissió de Coordinació de les Policies Locals
de la Comunitat Valenciana

Article 7. Naturalesa
La Comissió de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana, adscrita a l’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat, és el màxim òrgan de participació institucional, consultiu i deliberant en aquesta matèria.

Article 8. Composició
1. La Comissió de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana estarà integrada pels membres següents:
a) Presidència: la persona que ostente la titularitat de la direcció de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.
b) Vicepresidència: la persona que designe qui ostente la titularitat de la presidència de la comissió, entre els seus membres.
c) Vint-i-quatre vocals, nomenats per qui ostente la titularitat de la direcció de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, els quals seran:
1. Vuit persones en representació de l’administració autonòmica valenciana, de les quals quatre seran personal funcionarial de la Generalitat i les altres quatre, direccions dels cossos de policies locals de la Comunitat Valenciana.
2. Les persones que ostenten la titularitat de les vuit alcaldies proposades per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, d’acord amb criteris de població i distribució geogràfica.
3. Vuit persones proposades pels sindicats més representatius en l’àmbit de l’administració local de la Comunitat Valenciana.
2. El manament de les vocalies en representació dels municipis i de les organitzacions sindicals coincidirà amb les dates de finalització dels processos electorals respectius, i hauran de ser nomenades després de cada procés electoral en funció dels seus resultats dins del termini que es determine reglamentàriament.
3. Las alcaldies podran delegar les seues funcions en qualsevol regidoria del seu ajuntament.
4. La secretaria de la comissió serà exercida per personal funcionari del grup A1, amb llicenciatura o grau en dret, que actuarà alhora com a assessor de la comissió i actuarà amb veu però sense vot.

Article 9. Convocatòria
La comissió es reunirà preceptivament dues vegades l’any per a aprovar la memòria de les activitats de coordinació realitzades en l’exercici anterior i proposar la persona titular del departament del Consell competent en matèria de policia local que l’eleve al Consell, per al seu coneixement i aprovació. De la mateixa manera, aprovarà el pla d’actuacions que caldrà fer en l’exercici en curs. Així mateix, es reunirà totes les vegades que ho requerisca el compliment de les seues comeses, prèvia convocatòria de la presidència per iniciativa pròpia o a petició expressa d’un terç dels seus components.

Article 10. Funcions
Són funcions de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana:
1. Informar sobre els avantprojectes de llei, projectes de reglament i qualssevol altres disposicions relacionades amb les policies locals que elaboren els diversos òrgans de l’administració autonòmica, i també sobre totes les disposicions que sobre policia local establisquen els ajuntaments de la Comunitat Valenciana.
2. Proposar als òrgans competents de les diferents administracions públiques l’adopció de totes les mesures que considere convenients per a la millora dels serveis de les policies locals i per a l’homogeneïtzació dels seus mitjans tècnics.
3. Conèixer la programació dels cursos i la resta d’activitats de formació de les policies locals que es facen.
4. Proposar plans d’actuació conjunta entre diferents cossos de policia local en supòsits de concurrència de persones i esdeveniments que sobrepassen les circumstàncies habituals, per a la seua presentació als ajuntaments que ho sol·liciten.
5. Exercir les funcions de mediació i arbitratge en els conflictes col·lectius de caràcter professional dels cossos de policia local quan ho sol·liciten de comú acord l’ajuntament afectat i qui legalment exercisca la representació sindical del personal funcionari en aquest ajuntament.

6. Totes les altres funcions que li atribuïsquen les disposicions vigents.

Secció quarta
Consells supramunicipals de coordinació de les policies locals

Article 11. Naturalesa, règim jurídic i funcionament
1. Es creen els consells supramunicipals de coordinació de les policies locals com a òrgans col·legiats de coordinació i assessorament en l’exercici de la competència autonòmica de coordinació de les policies locals, adscrits a l’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat, i poden constituir-se, segons la normativa de desenvolupament reglamentari, en aquells àmbits territorials en què hi haja qüestions de seguretat pública comunes a uns quants municipis, amb la consulta prèvia als ajuntaments afectats.

2. En el marc d’aquesta llei, el funcionament dels consells supramunicipals de coordinació de les policies locals s’ajustarà al que hi ha disposat en la legislació de règim jurídic del sector públic sobre el funcionament dels òrgans col·legiats de les administracions públiques.


Article 12. Composició
1. Cada consell supramunicipal de coordinació de les policies locals estarà integrat pels membres següents:
a) Presidència, que serà la persona titular de la direcció general competent en matèria de policia local o la persona en qui delegue.
b) Vicepresidència, que serà la persona titular de la subdirecció general competent en matèria de coordinació de les policies locals o la persona en qui delegue.
c) Vocals, que seran:
1) Les persones titulars de les alcaldies o de les regidories en què deleguen, en representació dels ajuntaments dels municipis que s’integren en el consell supramunicipal de coordinació de les policies locals.

2) Les persones titulars de les direccions dels cossos de policia local, o policies en els quals deleguen, en representació de les policies locals dels municipis que s’integren en el consell supramunicipal de coordinació de les policies locals, i que seran nomenades mitjançant un decret d’alcaldia de l’ajuntament corresponent.
3) Dues persones representants de l’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat, designades pel seu director o la seua directora.
4) Dos policies, en representació de les organitzacions sindicals més representatives amb presència en la Comissió de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana.
2. El mandat de les vocalies representants de les entitats locals, sense perjudici que puguen ser substituïdes mitjançant un decret de les alcaldies corresponents, es renovarà després dels processos electorals corresponents.
3. La presidència del consell supramunicipal de coordinació de les policies locals podrà invitar a les sessions del consell i de les comissions tècniques, amb veu i sense vot, aquelles persones la intervenció de les quals es considere convenient, en funció dels punts inclosos en l’ordre del dia i pels seus coneixements, per la seua preparació, pel seu prestigi o per altres circumstàncies.
4. Al si de cada consell supramunicipal de coordinació de policies locals podrà constituir-se una comissió tècnica, integrada per les persones titulars de la direcció de la policia local de cadascun dels municipis que l’integren, les quals podran delegar en un altre membre del cos respectiu, i per una persona representant de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, a qui correspondrà presidir la comissió tècnica.
5. Els consells supramunicipals de coordinació de les policies locals procuraran que la seua composició s’ajuste al principi d’equilibri per raó de sexe.

Article 13. Funcions
1. Els consells supramunicipals de coordinació de les policies locals, per iniciativa pròpia o a instància de les administracions que els integren, les assessoraran en les matèries següents:
a) El disseny de polítiques comunes de seguretat per a afavorir el suport i la col·laboració interpolicial entre els municipis que integren el corresponent consell supramunicipal de coordinació.
b) La previsió de les mesures que s’hagen d’adoptar davant de fets rellevants per a la seguretat en els termes municipals que s’hagen integrat en el consell supramunicipal de coordinació.
c) L’anàlisi posterior d’actuacions conjuntes i dels fets que les hagen motivat.
d) L’establiment d’un sistema d’intercomunicació policial que permeta una coordinació adequada entre els cossos de policia.
e) La creació d’un sistema d’informació recíproca entre els cossos de policia.
f) La determinació de la direcció eventual de les actuacions conjuntes amb la finalitat d’atendre necessitats en situacions d’emergència o extraordinàries.
g) La detecció de necessitats formatives específiques.
h) Altres millores en matèria de coordinació de les policies locals.
2. Els informes o els acords adoptats en l’exercici d’aquestes funcions no tenen caràcter vinculant per als òrgans competents per a resoldre en la matèria de què es tracte, excepte disposició expressa de la llei en sentit contrari.
3. De tots els acords que adopten els consells supramunicipals s’haurà de donar compte a la Comissió de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana.


CAPÍTOL II
Altres òrgans

Article 14. Altres òrgans
1. Són òrgans amb competència en matèria de policia local els següents:
a) L’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències de la Generalitat (Ivaspe).
b) L’Observatori de Seguretat de la Comunitat Valenciana.
c) El Gabinet Tècnic de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana.
d) El Comitè d’Ètica i Transparència en l’Activitat Policial.
e) El Comitè d’Assumptes Interns.
2. Els òrgans col·legiats procuraran que la seua composició s’ajuste al principi d’equilibri per raó de sexe.

Secció primera
Institut Valencià de Seguretat Pública
i Emergències de la Generalitat (Ivaspe)

Article 15. Naturalesa
L’Ivaspe és l’òrgan adscrit a l’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat a què correspon la formació i el perfeccionament professional de les policies locals i també el desenvolupament de la investigació en aquesta matèria.


Article 16. Funcions
1. És competència de l’Ivaspe la realització de les proves d’acreditació de la fase prèvia a què es refereix aquesta llei, i també l’organització i impartició de cursos de capacitació, bàsics, de perfeccionament o de promoció, en matèria de policia local. La superació dels cursos que s’establisquen reglamentàriament com a preceptius per a l’accés a les diferents escales i categories de policia constituirà un requisit necessari per a l’adquisició de la condició de personal funcionari de carrera.

2. A més d’altres que es puguen establir en el desplegament d’aquesta llei, l’Ivaspe tindrà les funcions bàsiques següents:
a) La informació i l’assessorament a les entitats locals en matèria de policia local.
b) La creació del marc en què s’haurà de desenvolupar el suport i la col·laboració interpolicial en matèria d’informació, actuacions conjuntes i prestacions recíproques de caràcter temporal i extraordinari.

c) La promoció de convenis i acords amb les institucions docents competents.
d) La participació en els processos de selecció, formació i promoció de les distintes escales i categories dels cossos de policia local.

3. L’Ivaspe serà responsable del desenvolupament i manteniment d’un sistema bibliogràfic, documental i d’informació legislativa, amb atenció preferent a l’administració municipal i a les policies locals.
4. L’Ivaspe es constitueix com a referència per a l’estudi, el disseny i la planificació dels estudis acadèmics relacionats amb la seguretat pública, i també de col·laboració amb les institucions universitàries en l’establiment d’estudis d’alt nivell en aquesta matèria.
5. Es garantirà l’activitat de l’Ivaspe, amb relació a la realització de prova i la impartició de cursos, a les tres províncies de la Comunitat Valenciana.

Secció segona
Observatori de Seguretat de la Comunitat Valenciana

Article 17. Naturalesa
Es crea l’Observatori de Seguretat de la Comunitat Valenciana com a òrgan de participació, consulta, deliberació, anàlisi, estudi, assessorament i prospectiva en matèries relacionades amb la seguretat.

Article 18. Funcions
Corresponen a l’Observatori de Seguretat de la Comunitat Valenciana les funcions següents:
a) Analitzar, estudiar i informar-ne, d’ofici o a instància de part, les diferents qüestions en matèria de seguretat pública que succeïsquen a la Comunitat Valenciana.
b) Formular conclusions, recomanacions i propostes tendents a millorar els indicadors en matèria de seguretat, gestió de recursos humans de les forces i cossos de seguretat, mitjans tècnics i infraestructures, i també sobre sistemes d’informació relacionats amb la seguretat.

c) Constituir un fòrum d’intercanvi, comunicació i propostes entre administracions i organismes públics, i també amb la societat civil.

d) Proposar la realització d’estudis i informes tècnics de diagnòstic de la situació de la seguretat a la Comunitat Valenciana, tant de forma general com per col·lectius o sectors.
e) Realitzar la prospectiva i anàlisi de les demandes en matèria de seguretat en l’àmbit territorial i competencial de la Comunitat Valenciana.
f) Fomentar la participació ciutadana i promoure relacions amb institucions semblants, en els termes que estableix la normativa sobre participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Article 19. Composició
1. El Ple de l’Observatori de Seguretat de la Comunitat Valenciana estarà integrat per:
a) Presidència: la persona titular de la direcció general competent en matèria de policia local.
b) Vicepresidència: la persona titular de la subdirecció general competent en matèria de coordinació de les policies locals.
c) Vocalies:
1) Tres persones en representació del Govern d’Espanya a la Comunitat Valenciana amb competències en la matèria de seguretat, designades per la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana.
2) Tres persones en representació de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, designades per la persona que té atribuïda la presidència de la federació.
3) Una persona en representació de la Unitat del Cos Nacional de Policia Adscrita a la Comunitat Valenciana, designada per qui exercisca la Presidència de l’Observatori de Seguretat de la Comunitat Valenciana.
4) Una persona en representació dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, designada per qui exercisca la Presidència de l’Observatori de Seguretat de la Comunitat Valenciana.
5) Una persona en representació del Cos Nacional de Policia a la Comunitat Valenciana, designada per qui exercisca la Direcció Superior de Policia de la Comunitat Valenciana.
6) Una persona en representació de la Guàrdia Civil de la Comunitat Valenciana, designada per qui exercisca el comandament de la VI zona de la Guàrdia Civil.
7) Una persona en representació de la seguretat privada, designada per qui exercisca la Presidència de l’Observatori de Seguretat de la Comunitat Valenciana entre les associacions representatives de les empreses de seguretat privada amb presència a la Comunitat Valenciana.

8) Una persona en representació del sistema universitari valencià, designada a proposta de qui exercisca la Presidència del Consell Valencià d’Universitats i de Formació Superior, en la forma i pel temps que es determinen reglamentàriament.
9) Una persona en representació de l’administració de justícia designada per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
10) Una persona en representació de cadascun dels departaments del Consell competents en matèria de seguretat, justícia, igualtat, agricultura, indústria, comerç, medi ambient, urbanisme, habitatge, educació i patrimoni cultural, tecnologia de la informació i comunicacions, designada pel titular del departament corresponent.
11) Una persona en representació del Col·legi Oficial de Criminòlegs de la Comunitat Valenciana designada pel seu òrgan de govern.
12) Una persona en representació de les ONG que puguen tenir incidència en l’àmbit d’estudi de l’observatori, designada per la coordinadora valenciana organitzacions no governamentals.
2. La Presidència de l’Observatori de Seguretat de la Comunitat Valenciana podrà convocar a les sessions del ple fins a tres persones professionals de reconegut prestigi en distints àmbits i activitats professionals vinculades als temes que cal tractar, conformement amb l’ordre del dia de la convocatòria, les quals actuaran amb veu però sense vot.
3. La Secretaria de l’Observatori de Seguretat de la Comunitat Valenciana recaurà en una persona funcionària de carrera del grup A1, titulada en dret, del departament del Consell competent en matèria de policia local.
4. La persona que exercisca la vicepresidència substituirà la persona titular de la Presidència de l’Observatori de Seguretat de la Comunitat Valenciana en els casos d’absència o malaltia.
5. L’Observatori de Seguretat de la Comunitat Valenciana procurarà que la seua composició s’ajuste al principi d’equilibri per raó de sexe.


Article 20. Normes de funcionament i règim interior
1. L’Observatori de Seguretat de la Comunitat Valenciana funcionarà en ple o en les comissions de treball que es constituïsquen, que podran ser sectorials en funció del tema que cal tractar, o territorials per a aquells assumptes que requerisquen un tractament diferenciat per a un àmbit territorial concret. Les comissions de treball podran ser presidides per la vicepresidència.
2. L’Observatori es reunirà, amb caràcter ordinari, almenys una vegada cada semestre, i també, amb caràcter extraordinari, quan el convoque la seua presidència, a iniciativa pròpia o a sol·licitud de, si més no, un terç dels seus components.
3. Les seues reunions seran convocades per la presidència, almenys amb set dies d’antelació. En tractar-se d’una matèria com la seguretat, el termini de convocatòria podrà reduir-se a 48 hores en cas d’urgència.
4. Per al desenvolupament de les seues funcions, s’articularà la col·laboració amb l’Ivaspe, a través del Centre d’Investigació de Seguretat i Emergències (CISE), i també amb altres institucions i òrgans i serveis de matèries relacionades de l’administració autonòmica, local i amb institucions nacionals i internacionals.
5. En allò no establit en aquesta llei, en matèria de funcionament i règim jurídic, l’Observatori de Seguretat de la Comunitat Valenciana es regirà pel que s’estableix reglamentàriament o, a falta d’això, per les normes establides per als òrgans col·legiats amb representació de distintes administracions públiques.

Secció tercera
Gabinet Tècnic de Coordinació de Policies Locals
de la Comunitat Valenciana

Article 21. Naturalesa
El Gabinet Tècnic de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana és un òrgan col·legiat de caràcter tècnic adscrit a l’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat, al qual correspon prestar assessorament i suport tècnic en relació amb l’exercici de les funcions de coordinació establides en l’article 3 d’aquesta llei.

Article 22. Funcions
1. El Gabinet Tècnic de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana intervindrà preceptivament en la realització dels treballs de documentació, preparació d’informes, assessorament, proposta i la resta d’activitats que li encomane la Comissió de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana o l’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat.

2. El Gabinet Tècnic de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana podrà també realitzar les funcions previstes en l’apartat anterior a iniciativa de les alcaldies o dels òrgans superiors d’altres administracions públiques de la Comunitat Valenciana amb competències en matèria de policia local, mitjançant una petició dirigida a la direcció de l’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat.

Article 23. Composició i règim de funcionament
La seua composició i règim de funcionament es determinaran mitjançant un reglament del Consell. En la composició es procurarà que s’ajuste al principi d’equilibri per raó de sexe.

Secció quarta
Comitè d’Ètica i Transparència en l’Activitat Policial
de la Comunitat Valenciana

Article 24. Naturalesa
1. El Comitè d’Ètica i Transparència en l’Activitat Policial de la Comunitat Valenciana és l’òrgan de caràcter consultiu en matèria d’ètica i deontologia amb la finalitat de coadjuvar a millorar la qualitat del servei policial i constituir un espai de reflexió per al debat ètic en el camp de la seguretat pública.
2. El Comitè d’Ètica i Transparència en l’Activitat Policial de la Comunitat Valenciana s’adscriu al departament del Consell competent en matèria de policia local, el qual assignarà els mitjans personals i materials necessaris per a assegurar el seu funcionament.

Article 25. Funcions
1. Les funcions del Comitè d’Ètica i Transparència en l’Activitat Policial de la Comunitat Valenciana són les següents:
a) Informar els òrgans i autoritats competents en matèria d’ètica policial sobre les mesures que cal adoptar per a la millora del comportament i el sotmetiment de l’actuació policial als principis bàsics d’imparcialitat, integritat, dignitat personal i professional, a fi de millorar la imatge pública de les policies locals de la Comunitat Valenciana, la qualitat de la prestació del servei policial i les seues relacions amb la ciutadania.
b) Elaborar dictàmens i informes i, si és el cas, donar resposta a les qüestions que li dirigisquen la persona titular del departament amb competències en matèria de policia local i les persones titulars de les alcaldies com a responsables de la seguretat en els municipis respectius, i també dictaminar, a petició d’aquestes, sobre l’adequació de determinades conductes als principis ètics policials.
c) Realitzar propostes, per iniciativa pròpia o amb la sol·licitud prèvia dels òrgans competents, per a l’elaboració i actualització de la normativa deontològica policial i, si és el cas, la seua codificació, mitjançant la redacció i actualització d’un codi d’ètica de la policia local de la Comunitat Valenciana.
d) Valorar i difondre el coneixement científic i la doctrina més rellevant emanada de la pràctica judicial d’aplicació al camp de l’ètica policial.
e) Formular recomanacions a les administracions competents sobre el desenvolupament d’accions de comunicació pública dirigides a impulsar un millor coneixement del codi d’ètica policial i difondre un model de relació amb la ciutadania plenament d’acord amb les exigències d’una societat democràtica.
f) Col·laborar amb els organismes competents en matèria de formació i investigació policial i de seguretat, en especial per a la determinació dels continguts ètics i deontològics dels cursos de formació impartits per l’Ivaspe a les policies locals de la Comunitat Valenciana i de les accions formatives dels diferents col·lectius amb funcions en matèria de seguretat, tenint en compte la perspectiva de gènere i les necessitats específiques derivades de la violència sobre les dones i els col·lectius més vulnerables.
g) Vetlar per l’adequació de la normativa policial a l’estructura de l’organització mateixa i a l’àmbit d’actuació del personal policial al servei de les administracions públiques valencianes.
h) Preparar els estudis i informes que considere necessaris per al desenvolupament de les seues funcions.
i) Col·laborar i prestar suport a altres òrgans i autoritats.
j) Altres funcions que li encomanen les autoritats de seguretat i els òrgans de coordinació i participació del sistema de seguretat de la Comunitat Valenciana.
k) Seguiment dels plans d’igualtat locals recollits en l’article 51 d’aquesta llei sobre principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en els cossos de la policia local.
2. Per a l’exercici de les seues funcions en matèria d’ètica policial i transparència, el Comitè d’Ètica i Transparència en l’Activitat Policial de la Comunitat Valenciana podrà sol·licitar als cossos de policia de la Comunitat Valenciana, sempre a través de les autoritats de què depenen, la documentació i la informació relatives a l’exercici de les seues funcions, d’acord amb les limitacions que es deriven de la legislació policial i processal vigent. Els que integren els cossos de policia de la Comunitat Valenciana tenen el deure i l’obligació general de col·laboració i cooperació amb el comitè en l’exercici de les seues funcions.

3. Les persones integrants del Comitè d’Ètica i Transparència en l’Activitat Policial de la Comunitat Valenciana desenvoluparan les seues funcions d’acord amb els principis d’independència, objectivitat, imparcialitat i integritat personal.
4. De l’activitat que realitze aquest comitè es donarà compte a la Comissió de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana.

Article 26. Composició
1. El Comitè d’Ètica i Transparència en l’Activitat Policial de la Comunitat Valenciana estarà integrat per onze persones, nomenades per la persona titular del departament del Consell competent en matèria de policia local, a proposta de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana, i amb la compareixença pública prèvia davant d’aquesta comissió de les persones aspirants a fi de valorar la seua idoneïtat. Entre les persones components, la persona titular del departament competent en matèria de policia local designarà la que n’ocupe la presidència.
2. Les onze persones components que integren el Comitè d’Ètica i Transparència en l’Activitat Policial de la Comunitat Valenciana seran professionals, que podran estar en actiu o no, i han de ser designades:

a) Cinc entre persones dels àmbits acadèmic o professional, amb acreditada solvència i experiència en disciplines del coneixement de les ciències jurídiques i socials, i en els àmbits de la seguretat pública i la policia.
b) Tres entre persones que exercisquen, o hagen exercit, la direcció d’un cos de policia local de la Comunitat Valenciana amb una permanència mínima de deu anys en el càrrec, i que s’hagen distingit per la seua competència i la seua idoneïtat professional.
c) Dos persones entre integrants dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, amb una antiguitat mínima de quinze anys en la policia local, que s’hagen distingit per la seua competència i la seua idoneïtat professional.
d) Una persona en representació de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
3. Les persones que integren el comitè seran nomenades per un període de quatre anys.
4. Les persones membres del comitè que no tinguen la consideració de personal al servei de les administracions públiques tindran dret a percebre les indemnitzacions per raó del servei per l’assistència a les seues sessions, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.

5. Podran assistir a les sessions del comitè, amb veu però sense vot, i sempre amb invitació prèvia de la presidència, altres persones expertes o tècniques en matèria de seguretat, d’assessoria externa i entitats relacionades amb la defensa dels drets humans i dels valors ètics i democràtics, i professionals de la policia de prestigi reconegut.
6. En la composició i la posterior renovació de les persones membres del comitè es respectarà el principi de paritat de gènere.

Article 27. Normes de funcionament i règim jurídic
En matèria de funcionament i règim jurídic, el Comitè d’Ètica i Transparència en l’Activitat Policial de la Comunitat Valenciana es regirà pel que s’estableix reglamentàriament o, a falta d’això, per les normes que regeixen els òrgans col·legiats amb representació de diferents administracions públiques.

Secció cinquena
Comitè d’Assumptes Interns

Article 28. Comitè d’Assumptes Interns
1. Es crea el Comitè d’Assumptes Interns, adscrit a l’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat, com a òrgan especialitzat de col·laboració amb l’administració local en la tasca de control de la legalitat de l’actuació del personal integrant dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, i també de vigilància del compliment del codi deontològic de la policia local de la Comunitat Valenciana. Aquest òrgan prestarà serveis d’assessorament, indagació i investigació respecte dels actes i les situacions contraris a l’ordenament jurídic en matèria administrativa que puguen realitzar els que componen els cossos de policia local de la Comunitat Valenciana.
2. El Comitè d’Assumptes Interns actuarà a instància de la màxima autoritat de l’ajuntament, després de la petició d’aquesta a la direcció de l’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat, i durà a terme les seues funcions, en tot cas, amb respecte al principi d’autonomia municipal i a les competències de les autoritats locals en matèria de policia local. L’autoritat local, després d’instar l’actuació del comitè, estarà obligada a posar a la seua disposició tota la documentació que tinga relació amb els fets sotmesos a la seua consideració, i quedarà facultat el comitè per a fer entrevistes i indagacions entre els membres del cos de policia local. Si, com a resultat de les indagacions prèvies i les investigacions practicades, el Comitè d’Assumptes Interns observa cap tipus d’infracció de l’ordenament jurídic, ho posarà en coneixement de la jurisdicció competent, i també de l’autoritat municipal, a fi que aquesta adopte les mesures oportunes, amb instrucció prèvia, si escau, d’expedient disciplinari.

3. Correspon així mateix al Comitè d’Assumptes Interns proposar, a instància de l’alcaldia corresponent, una terna de personal funcionari de policia que no pertanga al cos de policia local del municipi sol·licitant, per a l’exercici de les funcions d’instrucció i secretaria en els procediments disciplinaris per infraccions greus i molt greus.

4. El comitè estarà compost per set persones, totes funcionàries del grup A1 o A2. Cinc pertanyeran a cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, i correspondran a dues persones funcionàries de carrera de la Generalitat les funcions d’assistència tècnica.
5. Els altres aspectes relatius a la composició, l’adscripció i el règim de funcionament es determinaran reglamentàriament.


TÍTOL III
COSSOS DE POLICIA LOCAL

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 29. Naturalesa jurídica
1. Els cossos de policia local són instituts armats de naturalesa civil, amb estructura i organització jerarquitzada, i sota la superior autoritat i dependència directa de la persona titular de l’alcaldia o de la regidoria en qui delegue.
2. En l’exercici de les seues funcions, les persones integrants dels cossos de policia local tindran el caràcter d’agents de l’autoritat.

Article 30. Finalitat
1. En l’exercici de les seues funcions, i dins l’àmbit de les seues competències, els cossos de policia local tenen com a missió principal vetlar pel compliment de les normes locals, autonòmiques i estatals; protegir el lliure exercici de drets i llibertats, i garantir la seguretat pública.
2. De la mateixa manera, els cossos de policia local tenen entre els seus fins cooperar amb els serveis socials i amb els agents socials en el marc de protocols o convenis subscrits pels ajuntaments, especialment en els àmbits preventiu, mediador i assistencial.

Article 31. Àmbit d’actuació
1. Els cossos de policia local només podran actuar en l’àmbit territorial del seu municipi, excepte en situacions d’emergència d’acord amb la legislació vigent.
2. En les situacions d’emergència esmentades ajustaran la seua actuació als principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat en la utilització dels mitjans al seu abast.
3. En els casos d’associacionisme, l’àmbit territorial serà el que resulte de l’agregació dels termes municipals dels municipis que s’associen.
4. La competència d’actuació delimitada en aquest article ho serà sense perjudici del compliment de les decisions adoptades pel Ministeri Fiscal o l’autoritat judicial.
5. L’exercici de les competències pròpies derivades de la prestació del servei de policia local serà realitzat de forma exclusiva i directa pel personal funcionari d’aquests cossos, sense que en cap cas siga en absolut possible la gestió indirecta del servei.

Article 32. Principis bàsics d’actuació
Són principis bàsics d’actuació dels que integren els cossos de policia local els mateixos que s’establisquen, amb caràcter general, per a tots els cossos i les forces de seguretat, per la legislació vigent.

Article 33. Funcions
1. Són funcions dels que integren els cossos de policia local les assenyalades en la normativa estatal sobre forces i cossos de seguretat.
2. També seran funcions dels que integren els cossos de policia local les següents:
a) Instruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà i en vies de la seua competència.
b) Exercir les funcions de policia administrativa dins de l’àmbit de la seua competència, especialment quant a ordenances, bans i la resta de disposicions municipals, i també quant a les disposicions autonòmiques respecte de les quals els hagen sigut delegades aquestes funcions.

c) Participar en les funcions de policia judicial, especialment amb relació al trànsit i en l’àmbit de les competències municipals, d’acord amb la legislació vigent.
d) Efectuar diligències de prevenció i totes les actuacions que tendisquen a evitar la comissió d’actes delictius, en el marc de col·laboració establit en les juntes de seguretat i consells de seguretat local, tant en l’àmbit urbà com rural.
e) Intervenir en la gestió dels conflictes de la ciutadania en el marc de la mediació policial quan siguen requerits per la ciutadania, col·laborant de manera proactiva en la transformació dels conflictes esmentats.CAPÍTOL II
Creació de cossos de policia local

Article 34. Creació de cossos de policia local
1. Els municipis de la Comunitat Valenciana amb població superior a 5.000 habitants tindran l’obligació de crear un cos de policia local.

2. Els municipis de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants podran crear els seus propis cossos de policia local si ho estimen oportú, en funció de les seues necessitats, d’acord amb el que disposa la normativa estatal de referència i aquesta llei.
3. Per a poder iniciar la tramitació de l’expedient de creació del cos de policia local, el municipi, amb independència d’altres requisits, haurà d’acreditar que té prou recursos pressupostaris per a disposar de:

a) Mitjans humans necessaris per a garantir la prestació de les funcions idònies i acords a les necessitats del municipi, sense que, en cap cas, la plantilla puga estar integrada per un nombre menor de policies locals del que, en funció del nombre d’habitants, s’establisca reglamentàriament.
b) Dependències adequades a les seues funcions, de mitjans tècnics idonis i de prou dotació pressupostària.
c) Mitjans materials necessaris per a garantir la prestació de les seues funcions de forma adequada.
4. En tot cas, en el procediment per a la creació del cos de policia local, haurà d’emetre’s l’informe favorable per part de l’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat.


CAPÍTOL III
Associació i col·laboració de municipis

Article 35. Associació de municipis
1. En el marc del que estableix la normativa orgànica de forces i cossos de seguretat, els municipis podran associar-se per a la prestació conjunta del servei de policia local d’acord amb el que estableix, per a les fórmules associatives municipals, la legislació de règim local de la Comunitat Valenciana.
2. Els convenis interadministratius i els estatuts de les mancomunitats a través dels quals s’instrumente, en cada cas, l’associació, hauran d’establir tots els aspectes relatius al règim jurídic i financer per a l’exercici de les funcions associades.
3. La competència per a autoritzar l’associació per a la prestació de serveis de policia local correspon a la persona titular de l’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat, amb un informe previ del Gabinet Tècnic de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana, juntament amb les autoritzacions pertinents d’acord amb la normativa aplicable en la matèria.

4. Reglamentàriament es desenvoluparan els requisits i el règim jurídic de les associacions de municipis.
5. Els municipis integrats en consells supramunicipals de coordinació de policies locals, o en mancomunitats de municipis, podran subscriure convenis específics per a la planificació i coordinació dels seus recursos de policia local.
6. Serà requisit previ per a la subscripció de convenis la negociació dels assumptes relatius al personal, en la mesa general de negociació de cadascun dels municipis integrats.

Article 36. Prestació puntual de serveis per conveni
1. Els municipis que, per especials circumstàncies, tinguen sobrecàrrega de serveis policials en determinades èpoques de l’any que no requerisquen un augment permanent de les seues plantilles de policia local, podran reforçar-les temporalment, d’acord amb les seues previsions pressupostàries, mitjançant convenis de col·laboració amb altres municipis, a fi que policies locals d’aquests puguen actuar per un temps determinat, en comissió de servei, al terme del municipi sol·licitant i sota l’autoritat dels òrgans competents d’aquest.
2. La mesa general de negociació de cadascun dels municipis afectats tindrà coneixement de l’abast del conveni, del període de vigència, del nombre de persones afectades, del sistema de selecció de candidats i candidates i de les indemnitzacions que s’establisquen.

3. Aquesta prestació puntual de serveis haurà de ser acceptada voluntàriament per les persones afectades, i la realització comportarà el dret a percebre les indemnitzacions que en el conveni s’establisquen.

4. En cap cas la persona podrà veure lesionats els seus drets a permisos, vacances i la resta de drets que tinga reconeguts en l’entitat local de procedència.
5. Els convenis de col·laboració hauran de ser comunicats a l’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat, al qual correspon, així mateix, l’establiment d’un model de conveni marc.
6. Reglamentàriament es definiran el marc jurídic i els termes de com es podrà realitzar la prestació puntual de serveis.


CAPÍTOL IV
Estructura

Article 37. Escales, categories i grups de classificació professional
1. La jerarquia dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana obeirà les escales, les categories i els grups de classificació professional següents:
a) Escala superior:
1. Comissari o comissària principal, grup A, subgrup A1.
2. Comissari o comissària, grup A, subgrup A1.
b) Escala tècnica:
1. Intendent, grup A, subgrup A2.
2. Inspector o inspectora, grup A, subgrup A2.
c) Escala executiva:
Oficial, grup B.
d) Escala bàsica:
Agent, grup C, subgrup C1.
2. Per a cada escala s’haurà d’estar en possessió de la titulació acadèmica següent:
a) Escala superior: títol universitari de grau o equivalent.
b) Escala tècnica: títol universitari de grau o equivalent.
c) Escala executiva: títol de tècnic superior o equivalent.
d) Escala bàsica: títol de batxiller o tècnic o equivalent.
3. Segons la pertinença a les diferents escales, ordenades jeràrquicament per categories, correspon l’exercici de les funcions següents:

a) A l’escala superior, la direcció dels llocs de direcció, àrees i serveis (comissari principal), i coordinació i supervisió dels serveis policials (comissari).
b) A l’escala tècnica, organització d’unitats i serveis i planificació de les activitats (intendent) i el comandament i la responsabilitat immediata de les unitats i els serveis policials (inspector).
c) A l’escala executiva, la supervisió operativa i material de l’execució dels serveis policials (oficials) a nivell grupal i individual a portar a terme pels corresponents de l’escala bàsica.
d) A l’escala bàsica, l’execució material de les funcions encomanades, de forma grupal o individual (agents).

Article 38. Estructura
1. En cada municipi, la policia local s’integrarà en un cos únic amb la denominació de cos de policia local. No obstant això, es podrà acordar la creació d’especialitats.
2. Els cossos de policia local de la Comunitat Valenciana estaran estructurats, amb caràcter mínim, en les escales i les categories següents:
a) Escala superior, amb les categories següents:
a.1. Comissari principal o comissària principal, en municipis amb més de 100.000 habitants o que tinguen una plantilla de policia local de més de 100 persones funcionàries.
a.2. Comissari o comissària, en municipis amb població entre 20.001 i 100.000 habitants o que tinguen una plantilla de policia local entre 51 i 100 persones funcionàries.
b) Escala tècnica, amb les categories següents:
b.1. Intendent, en municipis amb població entre 12.001 i 20.000 habitants o que tinguen una plantilla de policia local entre 31 i 50 persones funcionàries.
b.2. Inspector o inspectora, en municipis amb població entre 7.501 i 12.000 habitants o que tinguen una plantilla de policia local entre 16 i 30 persones funcionàries.
c) Escala executiva, amb les categories següents:
c.1 Oficial, en municipis amb població entre 5.000 i 7.500 habitants o que tinguen una plantilla de policia local entre 5 i 15 persones funcionàries.
d) Escala bàsica amb la categoria d’agent, en poblacions fins a 5.000 habitants que tinguen cos de policia local.
3. En tot cas, l’existència d’una categoria comportarà, necessàriament, la de la immediatament inferior.
4. Quan es tracte de la categoria màxima existent en la plantilla, a més de complir algun dels requisits anteriors, haurà d’haver-hi, almenys, dues places cobertes de la categoria inferior per cadascuna de les de la categoria superior.

Article 39. Plantilles i relacions de llocs de treball
1. Correspon a cada ajuntament aprovar la plantilla anualment, en ocasió de l’aprovació del pressupost, i també la relació de llocs de treball del cos de policia local respectiu, que integrarà tots els llocs de treball corresponents a cada escala i categoria i comprendrà, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries, i també els requisits per a l’exercici de cada lloc.

2. Els ajuntaments garantiran que les plantilles i les relacions de llocs de treball dels cossos de policia local tinguen els efectius necessaris i s’hauran d’ajustar als criteris que el Consell determine reglamentàriament.
3. En tot cas, els cossos de policia local estaran integrats, almenys, per cinc agents de policia.

Article 40. Escala facultativa
1. Els ajuntaments podran crear l’escala facultativa, a la qual correspondrà exercir tasques de cobertura i suport a les funcions policials en les especialitats que s’estimen oportunes segons les peculiaritats pròpies d’organització i funcionament. L’escala esmentada quedarà adscrita al cos de policia local.
2. Reglamentàriament es determinaran les funcions i les àrees de competència professional vinculades a la funció policial.


CAPÍTOL V
Organització

Secció primera
Personal

Article 41. Personal funcionari de carrera
Els cossos de policia local estaran integrats únicament per personal funcionari de carrera d’administració especial, que es regeixen pel que disposa aquesta llei, la normativa orgànica estatal de forces i cossos de seguretat, la normativa bàsica estatal sobre personal funcionari d’administració local i també per la normativa estatal i autonòmica que se’ls aplique en matèria de funció pública.

Article 42. Direcció del cos de policia local
1. Sota l’autoritat de l’alcaldia, o de la regidoria en qui delegue, la direcció immediata i operativa en cada cos de policia local l’ostentarà la persona funcionària de carrera que exercisca la màxima categoria existent en la plantilla de l’ajuntament corresponent, o la que entre aquestes es designe mitjançant un decret de l’alcaldia en el cas d’haver-hi uns quants llocs de la màxima categoria. A la denominació d’aquesta categoria s’afegirà la paraula cap, per a identificació als efectes que procedisquen.
No obstant això, quan així ho preveja la relació de llocs de treball corresponent, la designació de la persona que assumisca la direcció del cos podrà dur-se a terme pel procediment de lliure designació, mitjançant convocatòria oberta als membres d’altres cossos de policia local de la Comunitat Valenciana que exercisquen una categoria igual o superior a la màxima de la plantilla del cos per al qual es convoque el lloc i complisquen els altres requisits establits.
2. En tot cas, la provisió de llocs de direcció es farà d’acord amb les normes de funció pública i es durà a terme mitjançant un procediment de lliure designació i convocatòria pública, que respectarà els principis de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat.
3. En els supòsits de vacant o absència de personal funcionari que exercisca la direcció del cos de policia local, podrà exercir les seues funcions una persona funcionària de la seua mateixa categoria o, si no n’hi ha, una altra de categoria immediatament inferior, designada per l’alcaldia mitjançant un decret, d’acord amb els principis de capacitat, mèrit i antiguitat.

Article 43. Funcions de la direcció del cos de policia local
1. La direcció del cos de policia local exerceix la màxima responsabilitat en el comandament operatiu i immediat sobre totes les unitats i els serveis en què s’organitze el cos de policia local.
2. Són funcions pròpies de la direcció del cos de policia local la direcció, la coordinació, la gestió i la supervisió de les operacions del cos, amb subjecció a les directrius emanades de l’alcaldia o la regidoria delegada. Així mateix, assignarà les destinacions i les especialitats i exercirà aquelles funcions que legalment i reglamentàriament es determinen.

Secció segona
Homogeneïtzació dels cossos de policia local

Article 44. Uniforme reglamentari
1. L’uniforme dels cossos de policia local serà el que establisca el Consell mitjançant un reglament.
2. En l’exercici de les seues funcions, els membres dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana hauran de vestir l’uniforme reglamentari quan estiguen de servei. No obstant això, mitjançant una resolució presa d’acord i en compliment amb la normativa vigent, l’alcaldia podrà autoritzar aquells serveis que es presten sense l’uniforme reglamentari en casos específics que afecten determinats llocs de treball o a causa de necessitats del servei. S’hauran d’identificar amb el document d’acreditació professional. Així mateix, s’haurà de reflectir el nombre total dels serveis esmentats en el qüestionari estadístic que anualment es tramet a l’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat.

Article 45. Armament
1. Les persones membres dels cossos de policia local disposaran de l’armament reglamentari que se’ls assigne i dels mitjans tècnics i operatius necessaris per a l’exercici de les seues funcions.
2. Reglamentàriament es determinaran les pràctiques d’habilitació i ús de l’armament que siguen preceptius per a garantir-ne la utilització correcta.
3. La retirada de l’armament reglamentari i, si escau, de l’arma de foc particular obtinguda mitjançant l’autorització de l’ajuntament es podrà dur a terme en els casos en què es considere necessària mitjançant una resolució motivada de l’alcaldia, després de la tramitació de l’expedient contradictori oportú, quan concórrega alguna de les circumstàncies següents:
a) Un comportament d’inestabilitat emocional o d’alteració psíquica de la persona, que racionalment puga fer preveure la possibilitat de córrer un risc propi o aliè.
b) El test psicotècnic emès per professional competent que recomane la retirada de l’arma de foc.
c) La negligència o la imperícia greu evidenciada per una actuació durant el servei.
d) La no superació o la negativa a fer les proves que reglamentàriament es determinen per a l’habilitació i l’ús de l’armament.
e) La incapacitat laboral transitòria, quan siga superior a quinze dies si no es presenta un certificat del metge que signe la baixa en què s’acredite que la incapacitat no ha alterat les seues condicions psíquiques.
4. Reglamentàriament, es regularà el procediment administratiu per a la retirada de l’armament, excepte en els supòsits d i e de l’apartat anterior, en què serà automàtica. Quan concórrega alguna de les circumstàncies establides en els supòsits de les lletres a i c, el procediment inclourà la realització d’una prova psicotècnica per part de professional competent, que serà vinculant per a decidir una retirada definitiva o a llarg termini de l’armament. Quan la retirada siga per negligència o imperícia greu, s’instruirà l’expedient disciplinari oportú, que inclourà l’informe de la direcció de la policia local. En el cas que es tracte de policies locals d’ajuntaments que no hagen constituït cos de policia local, l’informe serà emès per Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències.
Reglamentàriament s’establiran els requisits i el procediment d’acord amb els quals es puga restituir en l’ús de l’armament reglamentari la persona funcionària a qui se l’haja retirat definitivament d’acord amb el que estableix aquest article.
5. Abans de la incoació del procediment corresponent, l’alcaldia, amb un informe previ de la direcció del cos de policia local, podrà adoptar la mesura cautelar de retirada de l’armament reglamentari i, si escau, de l’arma de foc particular. En els supòsits de les lletres a, b i c del punt 3 anterior, també podrà adoptar aquesta mesura cautelar qualsevol comandament, el qual haurà de lliurar l’arma retirada, juntament amb l’informe, a la direcció del cos perquè l’eleve a l’alcaldia, o a la regidoria titular de la delegació, si escau, que haurà de ratificar o alçar la retirada cautelar en el termini màxim de cinc dies hàbils.
6. Els ajuntaments disposaran de llocs adequats per a la custòdia i el maneig de l’armament assignat amb les condicions establides per la normativa aplicable.
7. En el cas que la persona funcionària a qui es retire l’armament exercisca un lloc de treball que comporte l’obligació de portar arma de foc, la retirada definitiva d’aquesta implicarà el canvi de destinació a un lloc que no ho requerisca. La persona funcionària quedarà subjecta a les condicions laborals i econòmiques de la nova destinació.

Article 46. Mitjans tècnics
Reglamentàriament, amb un informe previ de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana, s’establiran els criteris i les característiques que hagen de complir els mitjans tècnics i defensius a disposició dels cossos de policia local a fi de garantir-ne l’homogeneïtat a tota la Comunitat Valenciana i també l’eficàcia i la plena compatibilitat amb les normes de seguretat i salut laboral.


Article 47. Document d’acreditació
1. Les persones integrants dels cossos de policia local estaran proveïdes d’un document d’acreditació emès per la Generalitat en el format oficial que es determine reglamentàriament. Aquest document serà expedit d’acord amb les dades que es troben en el full de serveis de la persona funcionària.
2. En el document figurarà, almenys, la identificació i la categoria de la persona funcionària, i també el seu número de registre de policia local.
3. Serà obligatòria l’exhibició d’aquest document d’identificació quan se’ls requerisca la ciutadania, tant per actuacions directes com indirectes, tret que visten uniforme. En aquest cas el número d’identificació, en la placa policial, serà perfectament visible.
4. En el cas que facen serveis sense uniforme o que per la seua condició d’agents de l’autoritat es vegen en l’obligació d’actuar estant fora de servei, hauran d’identificar-se com a tals quan es dirigisquen a qualsevol persona i mostrar aquesta identificació.
5. El document d’acreditació professional és propietat del departament del Consell competent en matèria de policia local i es tornarà en cas de baixa, canvi de categoria o pèrdua de la condició de personal funcionari en el cos de policia a què pertany.
6. L’administració haurà de lliurar a la persona interessada el document d’acreditació professional en el termini màxim de tres mesos comptadors des de la incorporació a la primera destinació. Aquest document constarà de carnet professional, placa de policia local i cartera, tot això integrat i homologat.

Article 48. Full de serveis
1. El full de serveis és el document oficial en què s’exposen els fets i les circumstàncies de la carrera professional de cada policia local des de l’alta en el servei actiu fins a la jubilació.
2. El full de serveis l’expedirà i gestionarà l’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat. S’hi consignarà necessàriament la identificació, la categoria professional de la persona, els municipis on ha prestat els serveis i el seu número de registre de policia. També hi haurà, a més, la carrera professional, la formació i qualsevol altra dada de rellevància professional, com ara la descripció dels fets notables i els actes meritoris, les recompenses i les felicitacions personals o col·lectives, i també els delictes o les faltes disciplinàries i les penes o les sancions corresponents que no hagen sigut cancel·lades.
3. Les entitats locals estaran obligades a facilitar a l’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat, d’ofici o a instància d’aquest, les dades necessàries per a completar el full de serveis.
4. Es regularà reglamentàriament el funcionament, l’arxivament, la custòdia, l’accés al full de serveis i la certificació de continguts als efectes de la promoció professional i de participació en els processos selectius. Es tindran en compte els continguts del full de serveis en l’establiment dels barems que regisquen els concursos de mèrits.


Article 49. Dependències policials
1. Els cossos de policia local hauran de disposar de dependències policials adequades per a desenvolupar les seues funcions amb plena seguretat. Les condicions mínimes que aquestes han de complir es desenvoluparan reglamentàriament.
2. Les dependències on s’ubique el lloc de la màxima categoria del cos de policia es denominaran central de policia local.
3. Les dependències policials disposaran de llocs adequats per a la custòdia de l’armament assignat, amb les condicions que determine la normativa aplicable.

Article 50. Registre de Policies Locals
L’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat gestionarà el Registre de Policies Locals de la Comunitat Valenciana, on s’inscriurà qui pertanga als cossos de la policia local. Se’n reglamentarà el desenvolupament i la implantació.CAPÍTOL VI
Plans d’igualtat

Article 51. Principis d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes
Les administracions locals de la Comunitat Valenciana inclouran els cossos de policia local en els preceptius plans d’igualtat, per tal de garantir-hi l’absència de tota discriminació directa o indirecta per raó de sexe i especialment les derivades de la maternitat, l’assumpció d’obligacions familiars i l’estat civil.


TÍTOL IV
SELECCIÓ DE POLICIES LOCALS
I PROVISIÓ DE LLOCS

CAPÍTOL I
Selecció de policies locals

Article 52. Participació en els processos de selecció
1. L’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat participarà en els processos de selecció i promoció de les diferents escales en els cossos de policia local, de la manera següent:
a) Mitjançant la proposta de, com a mínim, dos integrants perquè les alcaldies els nomenen en els tribunals.
b) Mitjançant la verificació que les bases de les convocatòries són ajustades a dret.
2. Per a això, els ajuntaments hauran de comunicar preceptivament les bases a l’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat, amb anterioritat a l’inici de cada procés de selecció i promoció.
3. L’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat, dins de les funcions de coordinació de la policia local que té assignades, impulsarà que la composició dels tribunals de selecció siga paritària.

Article 53. Principis del sistema de selecció
1. Els sistemes de selecció per a l’accés a les diferents categories dels cossos de policia local seran d’acord amb els principis següents:

a) Igualtat, amb especial atenció a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
b) Mèrit i capacitat.
c) Publicitat de les convocatòries i de les bases corresponents.
d) Transparència. En les pàgines web de les administracions convocants s’aniran inserint tots i cadascun dels acords dels tribunals de selecció.
e) Objectivitat en el nomenament de les persones membres dels òrgans tècnics de selecció i en el funcionament d’aquests.
f) Imparcialitat i professionalitat de les persones membres dels òrgans de selecció.
g) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació dels òrgans de selecció que, no obstant això, s’ajustaran als procediments que es fixen reglamentàriament.
h) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o les tasques que hagen de desenvolupar.
i) Agilitat en el procediment, sense que es puga superar el termini d’un any des de la publicació de les bases fins a l’inici del procediment.

2. Les convocatòries es publicaran íntegrament en el butlletí oficial de la província i, en extracte, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de l’Estat, on apareixerà, en tot cas, l’ajuntament convocant, el nombre de places que es convoquen, l’escala i la categoria a què pertanyen, el sistema d’accés i la cita dels butlletins oficials en què figuren les bases corresponents, que seran vinculants per a l’administració convocant, per als tribunals que avaluen les proves selectives i per a les persones participants.

3. Les bases de les convocatòries s’ajustaran al que el Consell establisca mitjançant un reglament.

Article 54. Sistemes de selecció
La selecció del personal funcionari dels cossos de policia local es farà pels sistemes de torn lliure i de promoció interna que es desenvolupen en les seccions primera i segona d’aquest capítol.

Secció primera
Torn lliure

Article 55. Accés per torn lliure
L’accés per torn lliure als cossos de policia local de la Comunitat Valenciana es farà a través de la categoria d’agent de l’escala bàsica, únicament per oposició, i inspector o inspectora de l’escala tècnica, per concurs oposició, tret que es tracte de la direcció del cos. En aquest cas es farà per promoció interna o per promoció interadministrativa amb mobilitat, mitjançant la participació en els processos de selecció que a aquests efectes convoque públicament l’ajuntament.


Article 56. Sistema de selecció
1. Els procediments de selecció per torn lliure seran per oposició o concurs oposició, tindran caràcter obert i garantiran la lliure concurrència. S’hi aplicarà la legislació vigent en matèria d’igualtat de dones i homes.
2. Per a poder participar en els processos selectius d’oposició que convoquen els ajuntaments, les persones aspirants hauran de complir els requisits següents:
a) Haver superat una fase prèvia, convocada per l’Ivaspe, consistent en la realització de proves físiques i psicotècniques.
b) Haver superat el curs bàsic de capacitació impartit per l’Ivaspe.

3. L’ingrés en l’escala facultativa es farà a través del sistema d’oposició o concurs oposició i s’exigirà com a requisit estar en possessió de la titulació acadèmica de grau o equivalent a efectes professionals exigible en cada cas.

Article 57. Convocatòria
1. Els ajuntaments convocaran els processos selectius corresponents per a l’ingrés en el cos de policia local dins de les previsions de la seua oferta d’ocupació pública anual, que haurà de ser comunicada prèviament, al moment oportú, a l’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat.
2. Els ajuntaments, tant de forma individual com col·lectiva, podran encomanar a l’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat la realització de les proves de selecció per a l’ingrés, l’ascens i la promoció als cossos de policia local, en la forma que reglamentàriament s’establisca.
3. Les convocatòries de les proves de la fase prèvia i la posterior realització del curs de capacitació impartit per l’Ivaspe, les farà anualment l’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat.

Article 58. Requisits de les persones aspirants
Les persones que aspiren a ingressar en els cossos de policia local hauran de reunir, com a mínim i en la data que finalitze el termini de presentació d’instàncies, els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Haver superat el curs de capacitació corresponent a la categoria a la qual s’accedeix i la fase prèvia, fets per l’Ivaspe.
c) No tenir una inhabilitació per sentència ferma per a l’exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
d) No tenir antecedents penals.
e) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a cada escala o, si escau, l’equivalent per al grup al qual pertany la plaça convocada, d’acord amb la legislació bàsica de l’Estat.
f) Tenir almenys divuit anys d’edat i no excedir, si escau, l’edat màxima de jubilació forçosa.
g) Comprometre’s, mitjançant declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.
h) Estar en possessió dels permisos que s’establisquen reglamentàriament i que habiliten per a la conducció de vehicles automòbils i motocicletes.
i) No patir cap malaltia o cap defecte físic que impedisca l’exercici de les funcions, d’acord amb els quadres d’exclusions mèdiques que s’establisquen reglamentàriament.
j) Qualssevol altres requisits específics d’accés relacionats amb les funcions i les tasques que s’han d’exercir que es determinen reglamentàriament.

Article 59. Acreditació de la fase prèvia
1. Correspon a l’Ivaspe la realització de les proves d’acreditació de la fase prèvia als que aspiren a ingressar en els cossos de policia local. El contingut d’aquestes proves es desenvoluparà reglamentàriament.

2. Les proves d’avaluació de la fase prèvia, per a l’obtenció del certificat d’haver-les superades, es convocaran anualment.
3. La validesa dels certificats obtinguts serà de dos anys comptadors des del dia de la superació de les proves.

Secció segona
Promoció interna

Article 60. Modalitats de la promoció interna
1. La promoció interna en els cossos de policia local de la Comunitat Valenciana consisteix en l’ascens a la categoria immediatament superior a l’exercida com a personal funcionari de carrera.
2. La promoció interna tindrà dues modalitats:
a) Promoció interna ordinària: quan l’ascens de categoria tinga lloc dins del mateix cos en què el personal funcionari preste els seus serveis.

b) Promoció interadministrativa amb mobilitat: quan l’ascens de categoria tinga lloc en un cos de policia local diferent del qual pertanga com a personal funcionari de carrera.

Article 61. Sistema de promoció
1. La promoció es realitzarà mitjançant el sistema de concurs oposició. Posteriorment s’haurà de superar el curs bàsic en l’Ivaspe. Mentre dure aquest, es tindrà la condició de personal funcionari en pràctiques.

2. El personal que aspire a la promoció haurà de superar les proves de caràcter teoricopràctic que es fixaran en les bases de la convocatòria, d’acord amb el que s’establisca reglamentàriament. Es valorarà el coneixement de l’idioma valencià, sense caràcter eliminatori i, si ho creuen oportú els ajuntaments, altres idiomes amb el mateix tractament.

3. Reglamentàriament s’establiran els programes dels temaris que s’han d’exigir per a l’ascens a les diferents escales i categories dels cossos de policia local, els barems que han de regir els concursos de mèrits i els cursos selectius que es desenvolupen en l’Ivaspe.

4. L’Ivaspe podrà col·laborar en la realització de les proves de promoció en els cossos de policia local, segons es desenvolupe reglamentàriament.

Article 62. Convocatòria
En les convocatòries d’accés a les diferents escales i categories dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, s’inclourà el nombre de places per a promoció interna que es determinen reglamentàriament per a cada cas.

Article 63. Requisits de les persones aspirants
Per a fer ús del dret a la promoció interna, serà necessari que qui hi aspire complisca els requisits següents:
a) Estar en possessió de la titulació oficial exigida per al lloc al qual s’aspira.
b) Tenir la condició de personal funcionari de carrera en la categoria immediatament inferior.
c) Haver prestat serveis, almenys durant dos anys, en la categoria immediatament inferior.
d) Els altres requisits que s’exigisquen per a la provisió de cada lloc.CAPÍTOL II
Provisió de llocs

Secció primera
Mobilitat

Article 64. Mobilitat entre cossos de policia local
1. Les persones que integren els cossos de policia local de la Comunitat Valenciana podran ocupar, amb caràcter voluntari, places vacants de la mateixa categoria a què pertanguen en altres cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, en la forma que es determine reglamentàriament.
2. A aquests efectes, d’acord amb els criteris de població i la plantilla existent, es reservarà un percentatge de les places oferides durant l’any natural perquè es cobrisquen per mobilitat.
3. El personal funcionari que ocupe places oferides per mobilitat quedaran, en l’administració d’origen, en la situació de serveis en altres administracions públiques.

Article 65. Sistema de provisió
1. La provisió, pel torn de mobilitat, de places corresponents a les diferents categories dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana es durà a terme pel procediment de concurs i s’ajustarà als barems establits.
2. En tot cas, aquest sistema de mobilitat sempre inclourà una prova psicomèdica per a determinar la idoneïtat de la persona aspirant al nou lloc de treball, en els termes que s’establisquen.
3. Els ajuntaments podran fer entrevistes a les persones aspirants, a fi d’aclarir aspectes tècnics relatius a l’experiència i als mèrits aportats, que no tindran caràcter eliminatori.

Article 66. Convocatòria
En les convocatòries d’accés a les diferents escales i categories dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, s’inclouran el nombre de places per a mobilitat que es determinen per a cada cas.

Article 67. Requisits de les persones aspirants
El personal funcionari de carrera de la categoria que es convoque, que participe amb caràcter voluntari en els processos de mobilitat, haurà de complir:
a) Els requisits que s’exigisquen per a la provisió de cada lloc.
b) Haver prestat serveis efectius en llocs ocupats en propietat durant almenys dos anys, com a personal funcionari de carrera amb la categoria des de la qual es concursa.
c) Qualsevol altre requisit que s’establisca reglamentàriament.

Secció segona
Permuta de llocs de treball

Article 68. Permuta entre cossos de policia local
La persona titular de l’alcaldia, amb un informe previ de la persona titular de la direcció del cos de policia local, podrà autoritzar la permuta de destinació d’una persona membre del cos de policia local del seu municipi amb una membre d’un altre cos de policia local, sempre que complisquen els requisits següents:
a) Que es tracte de personal funcionari de carrera en actiu en el seu respectiu cos de policia local.
b) Que pertanguen a la mateixa escala i categoria.
c) Que tinguen cinc anys ininterromputs de servei actiu.

Secció tercera
Comissió de serveis

Article 69. Comissió de serveis
1. La comissió de serveis és una forma temporal de provisió dels llocs de treball que procedirà en els casos següents, sempre que es motive que hi ha necessitat urgent:
a) Quan aquests queden deserts en les corresponents convocatòries o es troben pendents de provisió definitiva.
b) Quan estiguen subjectes a reserva per imperatiu legal.
2. No es podrà romandre més de dos anys en comissió de serveis en un mateix lloc de treball. En els llocs la forma de provisió dels quals segons la relació de llocs de treball siga la lliure designació, la comissió de serveis no podrà superar els sis mesos de durada.
3. En tot cas, per a l’exercici en comissió de serveis d’un lloc de treball, el personal funcionari de carrera haurà de pertànyer a la mateixa escala d’algun cos de policia local de la Comunitat Valenciana i reunir els requisits del lloc que s’haja d’ocupar reflectits en la relació de llocs de treball corresponent.


TÍTOL V
FORMACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

Article 70. Formació per al desenvolupament professional
Aquesta llei garanteix la capacitació, la formació i l’actualització professional dels que integren les policies locals de la Comunitat Valenciana. L’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat durà a terme les accions formatives que puguen garantir, amb caràcter permanent, una formació professional per al compliment adequat de les funcions policials.

Article 71. Modalitats
La formació de les persones membres dels cossos de policia local s’estructura en:
a) Formació bàsica.
b) Formació permanent.
c) Alts estudis professionals.

Article 72. Formació bàsica
La formació bàsica té com a finalitat permetre la incorporació a les diferents escales i categories dels cossos de policia local, i comprendrà la formació inicial necessària per al correcte exercici de les comeses assignades als que componguen cadascuna d’aquelles en el nivell corresponent.

Article 73. Formació permanent
1. La formació permanent en les policies locals es farà a través de les modalitats següents: actualització i especialització.
2. La modalitat d’actualització tindrà per objecte mantenir al dia el nivell de capacitació del personal funcionari i, especialment, l’ensenyament de les matèries que hagen experimentat una evolució substancial. Atesa la importància de l’actualització, aquesta formació es farà efectiva dins de la jornada laboral.
3. La modalitat d’especialització tindrà el doble objectiu de:
a) Formar especialistes en àrees policials concretes.
b) Incidir sobre els continguts en el coneixement i l’experimentació dels quals haja d’aprofundir-se.

Article 74. Alts estudis professionals
Es consideren alts estudis professionals:
a) Els que, relacionats amb la seguretat pública, o amb matèries afins a les funcions atribuïdes a les policies locals, permeten l’obtenció de títols de postgrau que siguen considerats d’interès per a aquestes.

b) Quan així es determine, la formació específicament orientada a l’exercici de funcions directives atribuïdes a les categories de l’escala superior o a les direccions de cos.

Article 75. Planificació i caràcter de la docència
1. Correspon a l’Ivaspe la planificació, l’organització, el desenvolupament, la supervisió i el control de les activitats relacionades amb les diferents modalitats de formació, en funció de les característiques de cadascuna, i en concordança amb el que disposa aquesta llei per a les funcions de l’Ivaspe.
2. La docència que s’impartisca, quant a les activitats de formació, es podrà desenvolupar a distància, presencial, o semipresencial, en el centre docent corresponent, d’acord amb la naturalesa dels ensenyaments que s’impartisquen.
3. L’Ivaspe promourà convenis i acords amb institucions docents oficials i públiques, amb l’objecte de poder homologar els cursos i els programes de formació policial amb les titulacions acadèmiques exigides per a l’accés a les diferents escales o categories, i també la impartició conjunta de formació, en els casos en què així es determine i, especialment, en allò que referit als alts estudis professionals.

Article 76. Homologació de la formació
1. Els diplomes i els certificats de cursos i activitats formatives en matèria de policia local fets per les diferents entitats docents oficials i públiques només tindran validesa als efectes de promoció o mobilitat quan les activitats hagen sigut realitzades en col·laboració amb l’Ivaspe o homologades per aquest, en funció dels programes, els temaris, els docents i la durada dels cursos. El procés d’homologació d’aquesta formació serà desenvolupat reglamentàriament.
2. Les entitats locals podran organitzar i fer cursos d’actualització i especialització.
3. Podran fer-se, mitjançant convenis de col·laboració, propostes conjuntes d’homologació de cursos per diferents entitats locals.
4. D’acord amb el que estableix l’article 95.2 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP) coordinarà amb l’Ivaspe la planificació, la programació i l’homologació de les accions formatives.
5. Mitjançant un decret s’establirà com s’homologarà la formació impartida per altres entitats.TÍTOL VI
DRETS I DEURES

CAPÍTOL I
Disposicions estatutàries comunes

Article 77. Disposicions estatutàries comunes
S’apliquen a les persones membres dels cossos de policia local els principis bàsics d’actuació i les disposicions estatutàries comunes establits en els capítols II i III del títol I de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de les forces i cossos de seguretat.


CAPÍTOL II
Drets

Secció primera
Drets

Article 78. Drets
1. Els drets de les persones que integren els cossos de policia local són els recollits en la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de les forces i cossos de seguretat, i també els establits amb caràcter general per al personal funcionari d’administració local, amb les particularitats determinades en aquesta llei i, en particular, els següents:
a) A una adequada formació i perfeccionament i a la promoció professional.
b) A una jornada de treball adaptada a les peculiaritats de la funció policial.
c) A unes adequades prestacions de seguretat social.
d) A obtenir informació i participar en les qüestions de personal, a través dels seus representants sindicals.
e) A les recompenses i premis que s’establisquen reglamentàriament.
f) A l’assistència i la defensa lletrada especialitzada, en els supòsits i amb les condicions que es determinen reglamentàriament.
g) A la no discriminació per raó d’origen, ètnia, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

h) Al respecte de la seua intimitat, orientació sexual i pròpia imatge.
i) A la dignitat en el treball, especialment enfront de l’assetjament sexual o per raó de sexe, moral i laboral.
j) A la llibertat d’expressió, dins dels límits de l’ordenament jurídic.

k) A la inamobilitat en la condició de personal funcionari de carrera, que únicament podrà perdre’s per les causes establides en les lleis.

l) Al vestuari i l’equip adequat al lloc de treball que exercisquen.

m) A la informació i la participació en temes professionals, amb les limitacions derivades de la funció policial.
n) A la representació i la negociació col·lectiva, d’acord amb la legislació vigent.
o) A la prestació del servei en condicions adequades.
p) A una adequada carrera professional.
q) A una adequada protecció de la salut física i psíquica.
r) A exposar, a través de la via jeràrquica, verbalment o per escrit, tot tipus de suggeriments relacionats amb el funcionament del servei, l’horari o les tasques, i també qualsevol altra petició que estimen pertinent referida el cos de policia local.
s) A l’establiment de mesures que afavorisquen la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de conformitat amb la normativa vigent, per a promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.
t) A l’adopció de les mesures necessàries, amb relació a les funcionàries de policia local, durant els períodes de gestació i lactància, perquè tinguen l’adequada protecció de les seues condicions de treball, amb vista a evitar situacions de risc, tant per a la seua pròpia seguretat i salut com per a les del fetus o lactant. Quan els informes mèdics així ho aconsellen, a les referides funcionàries se’ls adequaran les seues condicions de treball, eximint-les del treball nocturn o a torns o adscrivint-les a un altre servei o lloc de treball si fóra necessari, conservant el dret al conjunt de les retribucions del seu lloc d’origen mentre persistisquen les circumstàncies que hagueren motivat tal situació.

u) Als altres que s’establisquen en les lleis, les disposicions reglamentàries de desenvolupament o es deriven dels anteriors.
2. De conformitat amb el que estableix l’article 28 de la Constitució i l’article 6.8 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, les personen que integren les policies locals tenen prohibit l’exercici del dret de vaga i de qualsevol altra acció substitutiva o concertada que puga alterar el funcionament normal dels serveis.


Article 79. Drets sindicals
Es garanteix l’exercici dels drets sindicals a tots els efectius dels cossos de policia local en els termes que determine la legislació vigent.


Article 80. Seguretat i salut laboral
1. Els ajuntaments tindran l’obligació de disposar dels mitjans i de les instal·lacions adequades perquè els que integren els cossos de policia local puguen desenvolupar les seues funcions de forma eficaç i amb garanties per a la seua salut.
2. Les persones que exercisquen la responsabilitat municipal asseguraran la vigilància periòdica de l’estat de salut dels efectius policials mitjançant una revisió anual de caràcter mèdic.
3. L’alcaldia o la regidoria en qui delegue podrà, d’ofici o a instància de la direcció del cos de policia local, sol·licitar mitjançant una resolució motivada la realització d’un reconeixement mèdic i psicològic, a fi que puguen ser adoptades les mesures orientades a preservar la salut del personal funcionari.
4. Quan s’acorde la retirada de l’armament d’acord amb el que estableix l’article 45 d’aquesta llei, s’assignarà a la persona afectada l’exercici de serveis policials adequats a aquesta situació, i s’instarà d’ofici el pas a la segona activitat pel procediment establit en aquesta llei, i es notificarà, si escau, al centre responsable de la Guàrdia Civil corresponent als efectes oportuns respecte a les armes d’ús particular.

5. En matèria de salut laboral, serà aplicable el que estableix la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, en especial l’avaluació de riscos, tant en les instal·lacions com de les circumstàncies de cada lloc de treball i els mitjans a disposició, i es fixarà l’equip de protecció individual corresponent. Reglamentàriament es desenvoluparan les actuacions mínimes que en matèria de salut laboral hagen de ser aplicables a la policia local, i també les excepcions a l’aplicació de la legislació sobre prevenció de riscos laborals que siguen procedents en atenció a les activitats específiques que es determinen.

6. Els ajuntaments hauran de contractar assegurances de vida, accidents i responsabilitat civil que cobrisquen els riscos en què puguen incórrer els membres dels cossos de policia local en l’exercici de les seues funcions, d’acord amb el que preveu la legislació estatal sobre estabilitat pressupostària.

Article 81. Retribucions de les persones integrants de les policies locals
1. El personal dels cossos de policia local té dret a una remuneració adequada, que contemple el nivell de formació, el règim d’incompatibilitats, la dedicació i el risc que comporta la seua missió, i també l’especificitat dels seus horaris de treball i peculiar estructura.
2. El personal integrat en els cossos de policia local tindrà dret als complements previstos en la legislació general sobre funció pública, en la quantia que determine l’òrgan de govern competent del municipi, amb negociació prèvia amb qui exercisca la representació sindical, i que haurà de tenir en compte, en tot cas, les particularitats de la funció policial i de forma específica la seua incompatibilitat, la mobilitat per raons de servei, el nivell de formació, la dedicació i el risc que comporta la seua missió, la particular penositat, la perillositat, el plus de treball per torns i la nocturnitat, l’especificitat dels horaris de treball, la seua peculiar estructura, com també les altres circumstàncies que defineixen la funció policial.
3. Reglamentàriament, es determinarà un marc retributiu que contemple les particularitats de la funció policial descrites en el paràgraf anterior.

Article 82. Premis i distincions
1. La Generalitat i els ajuntaments podran concedir premis, distincions i condecoracions al personal que forme part dels cossos de policia local, i també al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei i a les persones que es distingisquen notòriament en qüestions relacionades amb la seguretat pública.
2. El Consell desenvoluparà reglamentàriament els requisits i el procediment pel qual atorgarà els premis i les distincions de la Generalitat, i com seran valorats aquests als efectes de concurs oposició, promoció i mobilitat.

Secció segona
Jubilació

Article 83. Jubilació del personal funcionari dels cossos de policia local
1. La jubilació del personal funcionari dels cossos de policia local podrà ser:
a) Voluntària, a sol·licitud de la persona.
b) Forçosa, en complir l’edat legalment establida.
2. Procedirà la jubilació voluntària, a sol·licitud de la persona interessada, sempre que reunisca els requisits i les condicions establits en el règim de Seguretat Social que li siga aplicable.
3. La jubilació forçosa es declararà d’ofici en complir la persona afectada l’edat que s’establisca en la legislació vigent en matèria de forces i cossos de seguretat, i en tot cas, en complir l’edat per als cossos policials de naturalesa civil.
4. Les corporacions locals podran convenir, amb respecte a la legislació vigent, amb les organitzacions sindicals més representatives amb presència en aquestes, plans de jubilació anticipada, a l’efecte de incentivar el rejoveniment de les plantilles i afavorir una jubilació digna a edats raonables, en atenció a les característiques de la professió.CAPÍTOL III
Deures

Article 84. Deures
Els deures del personal funcionari dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana seran els continguts en la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de les forces i cossos de seguretat, els establits per al personal funcionari de l’administració local, i també els que es deriven dels principis bàsics d’actuació en l’exercici de les seues funcions, i en particular els següents:
a) Jurar o prometre la Constitució i l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana.
b) Vetllar pel compliment de la Constitució, de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana i de l’ordenament jurídic.
c) Actuar en el compliment de les seues funcions amb absoluta neutralitat i imparcialitat, i en conseqüència, sense discriminació per raó d’ètnia, gènere, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
d) Actuar amb integritat i dignitat inherents a l’exercici de la seua funció, abstenint-se de tot acte que supose incompliment de la llei, comportament de corrupció o no ètic, i oposant-s’hi fermament.

e) Impedir i no exercitar cap tipus de pràctica abusiva, comporte o no violència física o moral.
f) Guardar el secret escaient i el sigil professional en els assumptes del servei que se li encomanen, i també de la identitat de les persones denunciants.
g) Dur a terme les seues funcions amb total dedicació, i haver d’intervenir sempre, en qualsevol temps i lloc, en defensa de la legalitat i de la seguretat ciutadana.
h) Presentar-se en tot moment en perfecte estat d’uniformitat i neteja personal, excepte per causa justificada.
i) Conservar adequadament els elements materials rebuts per a l’exercici de la funció policial.
j) Ser puntual i complir íntegrament la jornada de treball.
k) Observar, en tot moment, una conducta de màxim decor i probitat, ajustada a la dignitat de la professió, tractant amb acurada educació la ciutadania.
l) Salvaguardar la imatge de la corporació local, a la qual així mateix representa com a agent de l’autoritat.
m) Intervenir en evitació de qualsevol tipus de delicte.
n) Prestar suport i col·laboració als companys i companyes, i a les altres persones integrants de les forces i cossos de seguretat, quan se’ls requerisca o en siga necessària la intervenció.
o) Informar dels seus drets les persones detingudes, comunicant-los, amb la suficient claredat, els motius de la detenció.
p) Assumir, per part del personal funcionari de major categoria, la iniciativa i la responsabilitat en la realització dels serveis.
q) Portar armes, i utilitzar-les només en els casos i en la forma determinada en les lleis, d’acord amb els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat en la utilització dels mitjans al seu abast.
r) Efectuar les sol·licituds o les reclamacions relacionades amb el servei utilitzant les vies reglamentàries.
s) Mantenir en el servei una actitud d’activa vigilància, i informar pel conducte reglamentari de les incidències que es produïsquen.
t) Saludar les autoritats locals, autonòmiques, estatals, i els comandaments de les policies locals, i els seus símbols i himnes en actes oficials, i també la ciutadania a què es dirigisquen, sempre que no tinguen assignades altres funcions que ho impedisquen o quan no siga possible de manera justificada.
u) Obeir i executar les ordres que reben dels seus superiors jeràrquics, sempre que no siguen contràries a l’ordenament jurídic, i desenvolupar les seues funcions d’acord amb el principi de disciplina.
v) Abstenir-se del consum d’alcohol i estupefaents o substàncies psicotròpiques durant la prestació del servei.
w) Comunicar la incapacitat per causes psicosocials a la direcció del cos, tant les pròpies com les observades en una altra persona integrant del cos.
x) Les altres que s’establisquen en les lleis, les disposicions reglamentàries de desenvolupament o es deriven dels anteriors.


TÍTOL VII
SITUACIONS ADMINISTRATIVES

CAPÍTOL I
Situacions administratives

Article 85. Situacions administratives
1. Les persones funcionàries dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana podran trobar-se en alguna de les situacions administratives que contempla la normativa bàsica estatal i l’autonòmica en aquesta matèria.
2. Es contempla per a aquest personal funcionari la situació administrativa especial de segona activitat, que es regirà pel que disposa aquesta llei i per les normes de caràcter reglamentari que la desenvolupen. Supletòriament es regirà, en allò que no contradiga aquestes normes, per allò que s’ha establit per a la segona activitat del Cos Nacional de Policia.


CAPÍTOL II
Segona activitat

Article 86. Segona activitat
La situació de segona activitat és la situació administrativa especial del personal funcionari dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, que té per objecte fonamental garantir una adequada aptitud psicofísica mentre romanguen en actiu, assegurant l’eficàcia del servei.


Article 87. Motius
Quan una persona integrant dels cossos de policia local tinga disminuïda la seua capacitat per al compliment del servei ordinari, ja siga per malaltia ja siga per raó d’edat, passarà a la situació de segona activitat d’acord amb els criteris següents:
a) Per raó d’edat, podrà sol·licitar-se per la persona interessada o instar-se d’ofici per l’ajuntament, sempre que s’haja romàs en situació d’actiu i prestant serveis, com a mínim, els cinc anys immediatament anteriors a la petició, en complir-se les edats següents:

1. Escala superior: 60 anys.
2. Escala tècnica: 58 anys.
3. Escala executiva: 56 anys.
4. Escala bàsica: 55 anys.
b) Per malaltia, en tot moment, quan les condicions físiques o psíquiques de la persona així ho aconsellen i no siga susceptible de ser declarada en situació d’invalidesa permanent absoluta.

Article 88. Valoració
1. El pas a la situació de segona activitat motivat per l’aptitud física o psíquica podrà instar-se per la corporació o sol·licitar-se per la persona interessada i haurà de dictaminar-se per un tribunal mèdic la composició i el règim del qual es determinaran reglamentàriament.
2. El dictamen mèdic que s’elabore garantirà el secret necessari i conclourà amb la declaració d’apte o apta o no apte o no apta. El tribunal mèdic podrà disposar, si escau, el reingrés de la persona interessada a l’activitat ordinària, una vegada es produïsca la seua total recuperació. La revisió podrà ser sol·licitada per la persona interessada o per la persona titular de l’alcaldia, amb l’informe, en tot cas, de la persona titular de la direcció del cos.

Article 89. Prestació
1. La segona activitat s’exercirà preferentment en el mateix cos de policia, mitjançant l’exercici d’altres funcions d’acord amb la seua categoria.
2. Quan no existisquen llocs de segona activitat en el cos de policia local, o aquests no compten amb les condicions que requerisca la incapacitat de la persona interessada, la segona activitat podrà realitzar-se en altres llocs de treball de la pròpia corporació local, d’igual o semblant categoria i nivell al de procedència.
3. En els supòsits en què la situació organitzativa o de les plantilles no permeta ocupar llocs de segona activitat, la persona interessada romandrà en expectativa de destinació fins a la seua adscripció a un lloc de treball nou, percebent la totalitat de les retribucions que li corresponguen en la situació de segona activitat.

Article 90. Retribucions
El pas a la situació de segona activitat no suposarà variació de les retribucions bàsiques. Respecte de les complementàries, es percebran en la seua totalitat les corresponents al lloc de personal funcionari de policia local del qual procedisca quan s’ocupe un lloc de segona activitat amb destinació, però assegurant-se un mínim del 80 per 100 d’aquelles quan ho siga sense destinació.


TÍTOL VIII
RÈGIM DISCIPLINARI DE POLICIES LOCALS


CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 91. Règim disciplinari
El règim disciplinari del personal funcionari dels cossos de policia local s’ajustarà al que estableix la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat i en la Llei orgànica 4/2010, de 20 de maig, del règim disciplinari del Cos Nacional de Policia, al que estableix aquesta llei, i al que disposen les normes que les desenvolupen.


Article 92. Responsabilitat disciplinària
1. Incorreran en responsabilitat disciplinària les persones integrants dels cossos de policia local que realitzen qualsevol dels actes tipificats com a infracció en aquesta llei.
2. Les persones integrants dels cossos de policia local tindran l’obligació de comunicar per escrit al seu superior jeràrquic els fets dels quals tinguen coneixement que siguen considerats constitutius de faltes greus i molt greus. Quan la persona presumptament infractora siga qui exercisca el càrrec superior, la comunicació se n’efectuarà al superior o superiora immediat de la d’aquesta.
3. Incorreran en la mateixa responsabilitat que la persona autora d’una falta els qui induïsquen a la seua comissió. Així mateix, incorreran en falta d’inferior grau els qui encobriren la comissió d’una falta molt greu o greu, i els qui sent superiors la toleren. S’entendrà per encobriment no retre compte a la persona superior jeràrquica competent, de forma immediata, dels fets constitutius de falta molt greu o greu dels quals es tinga coneixement.

Article 93. Potestat disciplinària
1. Els ajuntaments corregiran disciplinàriament les infraccions que cometa el personal funcionari dels cossos de policia local en l’exercici de les seues funcions i càrrecs, sense perjudici de la responsabilitat civil o penal en què puguen incórrer les persones infractores, la qual es farà efectiva en la forma que determina la llei.
2. Qui instruïsca el procediment sancionador haurà de ser, en tot cas, personal funcionari de policia local pertanyent a la mateixa o superior escala a la de la persona inculpada. En el cas d’infraccions greus i molt greus, es podrà encomanar la instrucció del procediment al personal funcionari pertanyent a un cos de policia local diferent d’aquell a què pertanga la persona presumptament infractora.


Article 94. Procediment disciplinari
1. El procediment sancionador del personal integrant dels cossos de policia local s’ajustarà als principis de legalitat, impuls d’ofici, imparcialitat, agilitat, eficàcia, publicitat, contradicció, irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat, proporcionalitat i concurrència de sancions, i comprèn essencialment els drets a la presumpció d’innocència, informació, defensa i audiència.
2. Únicament es podran imposar sancions disciplinàries al personal funcionari dels cossos de policia local en virtut de procediment disciplinari instruït a aquest efecte, la tramitació del qual es determinarà reglamentàriament.
3. La iniciació d’un procediment penal contra personal funcionari dels cossos de policia local suposarà la suspensió del procediment disciplinari fins que recaiga una resolució judicial sobre aquest, sempre que existisca identitat de subjectes, fet i fonament entre la infracció administrativa i la penal. La resolució definitiva només podrà produir-se quan la sentència recaiguda en l’àmbit penal siga ferma, i la declaració de fets provats que continga vincularà l’administració.
4. Només podria recaure sanció penal i administrativa sobre els mateixos fets quan no hi haguera identitat de fonament jurídic i bé jurídic protegit.

Article 95. Òrgans competents
1. La incoació del procediment disciplinari serà competència de la persona titular de l’alcaldia.
2. Tant la designació de la persona que instruïsca, com la de qui assumisca la secretaria del procediment, correspondrà a la persona titular de l’alcaldia, a proposta del Comitè d’Assumptes Interns per als supòsits d’infraccions greus i molt greus. A aquest efecte triarà dues persones funcionàries d’entre la terna de persones candidates proposada per a cadascuna de les funcions. Per a les infraccions lleus la persona titular de l’alcaldia procedirà directament al seu nomenament sense més tràmit.
3. La resolució del procediment correspondrà en tot cas a la persona titular de l’alcaldia.


CAPÍTOL II
Infraccions disciplinàries

Article 96. Faltes disciplinàries
Les faltes disciplinàries en què pot incórrer el personal integrant dels cossos de policia local podran ser lleus, greus i molt greus.
Article 97. Faltes molt greus
Són faltes molt greus:
a) L’incompliment del deure de fidelitat a la Constitució i a l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana en l’exercici de les funcions.

b) Haver sigut objecte de condemna en virtut de sentència ferma per un delicte greu relacionat amb el servei, i que cause dany greu a l’administració o a les persones.
c) L’abús d’atribucions que cause dany greu a la ciutadania, a personal subordinat, a l’administració o a les entitats amb personalitat jurídica.
d) La pràctica de tractes inhumans, degradants, discriminatoris o vexatoris a les persones que es troben sota custòdia policial.
e) La insubordinació individual o col·lectiva, respecte de les autoritats o dels caps dels quals depenguen.
f) L’abandó del servei, tret que hi haja causa de força major que impedisca comunicar a un superior aquest abandó.
g) La publicació o la utilització incorrecta de secrets oficials, declarats així d’acord amb la legislació específica en la matèria.
h) La violació del secret professional quan perjudique el desenvolupament de la labor policial, o qualsevol persona física o jurídica.
i) L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats quan això done lloc a una situació d’incompatibilitat.
j) La participació en vagues, en accions substitutives d’aquestes o en actuacions concertades a fi d’alterar el funcionament normal dels serveis.
k) La falta de col·laboració manifesta amb altres persones integrants de les forces i cossos de seguretat, quan resulte perjudicat greument el servei o es deriven conseqüències greus per a la seguretat ciutadana.

l) Embriagar-se o consumir drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques durant el servei, o prestar aquest en estat d’embriaguesa o sota els efectes dels productes esmentats.
m) La negativa injustificada a sotmetre’s a reconeixement mèdic, prova d’alcoholèmia o de detecció de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, legítimament ordenades, a fi de constatar la capacitat psicofísica per a prestar el servei.
n) Tota actuació que supose discriminació per raó d’origen ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat, sexe o orientació sexual, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnat, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
o) L’assetjament sexual i l’assetjament laboral, consistent aquest darrer en la realització reiterada, en el marc d’una relació de servei, d’actes d’assetjament psicològic o hostilitat.
p) L’obstaculització greu a l’exercici de les llibertats públiques i dels drets sindicals.
q) Les infraccions tipificades com a molt greus en la legislació sobre utilització de videocàmeres per les forces i cossos de seguretat en llocs públics.

Article 98. Faltes greus
Són faltes greus:
a) La greu desconsideració amb superiors, companys i companyes, persones subordinades o la ciutadania, en l’exercici de les seues funcions, o quan cause descrèdit notori a la institució policial.
b) La desobediència a persones superiors jeràrquicament o a responsables del servei amb motiu de les ordres o instruccions legítimes donades per aquestes persones, llevat que constituïsquen infracció manifesta de l’ordenament jurídic.
c) L’omissió de l’obligació de retre compte a la superioritat amb la diligència necessària dels assumptes que, per la seua entitat, en requerisca el coneixement o la decisió urgents.
d) La falta de presentació o posada a disposició immediata, en la dependència on estiguera destinat o en la més pròxima, en els casos de declaració dels estats d’excepció o setge o quan així es dispose, en cas d’alteració greu de la seguretat ciutadana; o en els casos de declaració de l’estat d’alarma, la no presentació quan siguen emplaçats per a això, d’acord amb allò que s’ha disposat per l’autoritat competent.

e) La tercera falta injustificada d’assistència al servei en un període de tres mesos quan les dues anteriors hagen sigut objecte de sanció ferma per falta lleu.
f) No prestar servei al·legant suposada malaltia.
g) La falta de rendiment reiterada que ocasione un perjudici a la ciutadania o a les entitats amb personalitat jurídica, o a l’eficàcia dels serveis.
h) L’abús d’atribucions quan no constituïsca infracció molt greu.

i) L’emissió d’informes sobre assumptes de servei que, sense faltar obertament a la veritat, la desnaturalitzen, valent-se de termes ambigus, confusos o tendenciosos, o l’alteren mitjançant inexactituds, quan es cause perjudici a l’administració o a la ciutadania, sempre que el fet no constituïsca delicte o falta molt greu.
j) La intervenció en un procediment administratiu quan concórrega alguna de les causes legals d’abstenció.
k) No portar, en els actes de servei, l’uniforme reglamentari quan el seu ús siga preceptiu, els distintius de la categoria o el càrrec, l’arma reglamentària o els mitjans de protecció o acció que es determinen, sempre que no hi haja autorització en contra.
l) Exhibir armes sense causa justificada, i també utilitzar-les, en acte de servei o fora d’ell, amb infracció de les normes que en regulen l’ús.
m) Donar lloc a l’extraviament, la pèrdua o la sostracció per negligència inexcusable dels distintius d’identificació o de l’arma reglamentària.
n) Assistir d’uniforme a qualsevol manifestació o reunió pública, tret que es tracte d’actes de servei o actes oficials en què l’assistència d’uniforme estiga indicada o haja sigut autoritzada.
o) Causar, per negligència inexcusable, danys greus en la conservació dels locals, del material o dels altres elements relacionats amb el servei, o donar lloc a l’extraviament, la pèrdua o la sostracció d’aquests.

p) Impedir, limitar o obstaculitzar el personal subordinat l’exercici dels drets que tinguen reconeguts, sempre que no constituïsca falta molt greu.
q) Embriagar-se o consumir drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques fora del servei, quan tals circumstàncies tinguen caràcter habitual o afecten la imatge del cos de policia local. S’entendrà que hi ha habitualitat quan estiguen acreditats tres o més episodis d’embriaguesa o consum de les substàncies referides en un període d’un any.

r) La tinença de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, excepte que aquesta tinença es derive d’actuacions pròpies del servei.
s) Sol·licitar i obtenir canvis de destinació mitjançant qualsevol recompensa, ànim de lucre o falsejant les condicions que els regulen.

t) Emprar o autoritzar la utilització de mitjans o recursos inherents a la funció policial per a usos no relacionats amb el servei, o en ocasió d’aquest sense que hi haja causa justificada.
u) Les infraccions del que disposa la legislació vigent sobre utilització de videocàmeres per les forces i cossos de seguretat en llocs públics, no constitutives de falta molt greu.
v) L’incompliment dels terminis o altres disposicions de procediment en matèria d’incompatibilitats, quan no suposen manteniment d’una situació d’incompatibilitat.
w) La violació del secret professional quan no perjudique el desenvolupament de la labor policial o a qualsevol persona física o jurídica.
x) La falta de col·laboració manifesta amb altres persones membres dels cossos i forces de seguretat, sempre que no meresca la qualificació de falta molt greu.
y) La infracció de deures o obligacions legals inherents al càrrec o a la funció policial, quan es produïsquen de forma greu i manifesta.

z) Haver rebut condemna en virtut de sentència ferma per un delicte greu, sempre que no constituïsca infracció molt greu, o per una falta dolosa quan la infracció penal comesa estiga relacionada amb el servei.

aa) La no prestació d’auxili amb urgència en aquells fets o circumstàncies greus en què siga obligada la seua actuació, llevat que constituïsca delicte.
ab) La infracció de les normes de prevenció de riscos laborals que posen en greu risc la vida, salut, o integritat física, pròpia o de companys o companyes o persones subordinades.
ac) La negativa reiterada a tramitar qualsevol sol·licitud, reclamació o queixa relacionada amb el servei, sempre que no constituïsca falta lleu.
ad) La realització d’actes o declaracions que vulneren la imatge de l’administració local a la qual representen.
ae) Aquelles accions o omissions tipificades com a faltes molt greus que, d’acord amb els criteris de graduació establits en aquesta llei meresquen la qualificació de greus, i sense que aquestes, alhora, puguen ser qualificades com a faltes lleus.

Article 99. Faltes lleus
Són faltes lleus:
a) El retard o la negligència en el compliment de les funcions i les ordres rebudes.
b) La incorrecció amb la ciutadania o amb un altre personal membre de les forces i cossos de seguretat, sempre que no meresquen una qualificació més greu.
c) La falta d’assistència al servei que no constituïsca falta de més gravetat i l’incompliment de la jornada de treball, i també les faltes repetides de puntualitat en un període de 30 dies.
d) El mal ús o la descurança en la conservació dels locals, del material o dels altres elements dels serveis, i també l’incompliment de les normes donades en aquesta matèria, quan no constituïsca falta més greu.

e) Donar lloc a l’extraviament, la pèrdua o la sostracció per simple negligència, dels distintius d’identificació, de l’arma reglamentària o altres mitjans o recursos destinats a la funció policial.
f) L’exhibició dels distintius d’identificació sense causa justificada.

g) Prescindir del conducte reglamentari per a formular qualsevol sol·licitud, reclamació o queixa relacionada amb el servei, excepte en casos de força major, i també no tramitar aquelles. Queden exceptuades del conducte reglamentari les que formulen les persones que exercisquen la representació de les organitzacions sindicals en l’exercici de l’activitat sindical.
h) La descura en la neteja personal i l’incompliment de les normes sobre la uniformitat, sempre que no constituïsca falta greu.
i) L’absència injustificada de qualsevol servei, quan no meresca qualificació més greu.
j) L’omissió intencionada de salutació a les persones a les quals es té l’obligació de saludar o infringir d’una altra manera les normes que la regulen.
k) La pràctica de qualsevol classe de joc d’atzar que es duga a terme durant la prestació del servei.
l) Ostentar insígnies, condecoracions o altres distintius sense estar autoritzat per a això, sempre que no meresca una qualificació més greu.

m) Haver rebut condemna en virtut de sentència ferma per un delicte lleu quan la infracció penal comesa cause dany a l’administració o a qualsevol persona física o jurídica.
n) L’ús no autoritzat de mitjans tècnics audiovisuals per a fins no relacionats amb l’activitat professional i que implique la no prestació adequada dels serveis encomanats.


CAPÍTOL III
Sancions disciplinàries

Article 100. Sancions
Per la comissió de les faltes a què es refereixen els articles anteriors podran imposar-se al personal funcionari dels cossos de policia local les sancions següents:
1. Per faltes molt greus:
a) Separació del servei.
b) Suspensió de funcions des de sis mesos i un dia fins a un màxim de sis anys, i pèrdua de la remuneració pel mateix període.
2. Per faltes greus:
Suspensió de funcions des de cinc dies a tres mesos, i pèrdua de la remuneració pel mateix període.
3. Per faltes lleus:
a) Suspensió de funcions d’un dia a quatre dies, i pèrdua de la remuneració pel mateix període, que no suposarà la pèrdua d’antiguitat.

b) Advertència.

Article 101. Suspensió de funcions
La suspensió de funcions, ja siga com a sanció, ja siga com a mesura preventiva, comporta la privació temporal de l’exercici de les funcions, la retirada de l’arma i de la credencial reglamentàries, la prohibició d’ús de l’uniforme, si escau, i la prohibició d’entrar en les dependències de policia local sense autorització.

Article 102. Criteris de graduació de sancions
Per a la graduació de la sanció que s’haja d’imposar, i actuant davall el principi de proporcionalitat, es tindran en compte els criteris següents:

a) La intencionalitat.
b) La reincidència. Hi ha reincidència quan la persona funcionària, en cometre la falta, ja haguera sigut anteriorment sancionada en resolució ferma per una altra falta de més gravetat o per dues de gravetat igual o inferior i que no hagen sigut cancel·lades. Als efectes de la reincidència, no es computaran els antecedents disciplinaris cancel·lats, o que hagueren de ser-ho.
c) L’historial professional que, a aquests efectes, només podrà valorar-se com a circumstància atenuant.
d) La incidència sobre la seguretat ciutadana.
e) La pertorbació en el funcionament normal de l’administració o dels serveis que li estiguen encomanats.
f) El grau d’afectació als principis de disciplina, jerarquia i subordinació.
g) En els casos arreplegats en la lletra b de l’article 97 i de la lletra z de l’article 98 d’aquesta llei, es valorarà específicament la quantia o l’entitat de la pena imposada en virtut de sentència ferma, i també la relació de la conducta delictiva amb les funcions policials.


CAPÍTOL IV
Extinció de la responsabilitat disciplinària

Article 103. Extinció de la responsabilitat
1. La responsabilitat disciplinària s’extingeix pel compliment de la sanció, per la mort de la persona responsable i per la prescripció de la falta o de la sanció, i també per les conseqüències que en l’àmbit administratiu puguen derivar-se de la concessió d’un indult, si resulta aplicable.
2. Si durant la substanciació del procediment sancionador es produeix la pèrdua o el cessament en la condició de personal funcionari de qui s’estiga sotmetent a expedient, es dictarà una resolució en què, amb invocació de la causa, es declararà extingit el procediment sancionador, sense perjudici de la responsabilitat civil o penal que li puga ser exigida, i s’ordenarà l’arxivament de les actuacions, llevat que per part interessada s’inste la continuació de l’expedient o aquest s’estiga instruint per falta molt greu, i en aquest cas continuarà fins a la seua resolució. Al mateix temps, es deixaran sense efecte totes les mesures de caràcter provisional que s’hagen adoptat respecte de la persona funcionària.


Article 104. Prescripció de les faltes
1. Les faltes molt greus prescriuran al cap de tres anys, les greus als dos anys, i les lleus al cap d’un mes.
2. El termini de prescripció començarà a comptar-se des que la falta s’haja comés, tret que aquesta derive de fets que hagen sigut objecte de condemna per delicte dolós; en aquest cas, el termini començarà a comptar des de la data de la fermesa de la sentència condemnatòria.
3. La prescripció s’interromprà per la iniciació del procediment; a aquests efectes, la resolució per la qual s’acorde la seua incoació haurà de ser registrada com cal i notificada a la persona expedientada, o publicada sempre que aquesta no fóra localitzada. El termini de prescripció es reprendrà si el procediment romanguera paralitzat durant més de sis mesos per causa no imputable a la persona sotmesa a expedient.
4. Quan s’inicie un procediment penal contra una persona funcionària dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, la prescripció de les infraccions disciplinàries que dels fets pogueren derivar-se quedarà suspesa per la incoació d’aquell procediment, encara que no s’haguera procedit disciplinàriament. En aquests supòsits, el termini tornarà a córrer des de la data de la fermesa de la resolució judicial.


Article 105. Prescripció de les sancions
1. Les sancions molt greus prescriuran al cap de tres anys, les greus als dos anys, i les lleus al cap d’un mes. El termini de prescripció de les sancions començarà a comptar-se des de l’endemà del dia en què adquirisquen fermesa.
2. En el supòsit de suspensió de sancions, si aquestes foren fermes, el termini de prescripció es computarà des de l’endemà del dia en què es va portar a efecte la suspensió.
3. En el cas de concurrència de diverses sancions, el termini de prescripció de les sancions que siguen fermes i estiguen pendents de compliment començarà a comptar-se des de l’endemà del dia en què quede extingida la sanció que siga precedent en l’ordre de compliment o, si escau, des de la data en què haja produït eficàcia la inexecució de la sanció.
4. Una vegada haja transcorregut el termini de prescripció de la sanció, l’òrgan competent acordarà i cancel·larà l’anotació d’ofici, i això ho notificarà a les persones interessades.


CAPÍTOL V
Mesures cautelars

Article 106. Mesures cautelars
1. A l’inici de la tramitació d’un procediment disciplinari per falta greu o molt greu, i durant aquest període, l’òrgan competent per a la seua resolució pot acordar la suspensió provisional o l’adscripció a una altra destinació.
L’adscripció a una altra destinació podrà comportar la pèrdua provisional de l’ús de l’uniforme, l’entrega de l’arma i la credencial de la persona sotmesa al procediment disciplinari.
2. En el moment de resoldre sobre l’adopció, el manteniment o l’alçament de les mesures cautelars, es valorarà la gravetat dels actes comesos, les circumstàncies concretes de cada cas i l’expedient personal de la persona funcionària expedientada. La resolució en què s’acorde la imposició o la pròrroga de mesures cautelars serà motivada.


Article 107. Suspensió provisional i adscripció a un altre lloc de treball
1. La suspensió provisional pot acordar-se per un termini d’un mes, transcorregut el qual pot prorrogar-se per un altra mes, i així successivament fins un termini màxim de sis mesos.
2. La suspensió provisional comporta, mentre dure, la pèrdua de les retribucions corresponents al complement específic i a les gratificacions per serveis extraordinaris. El temps de suspensió provisional es computa als efectes del compliment, si escau, de la sanció de suspensió de funcions.
3. La duració de l’adscripció a una altra destinació o lloc de treball de la persona expedientada no podrà excedir la duració de l’expedient disciplinari.


CAPÍTOL VI
Règim disciplinari del personal funcionari en pràctiques

Article 108. Règim disciplinari del personal funcionari en pràctiques
1. El personal funcionari en pràctiques queda sotmès al règim disciplinari establit en la norma que regule l’Ivaspe i, amb caràcter supletori per a aquells supòsits en què el fet no constituïsca falta de disciplina docent, a les mateixes normes disciplinàries que regeixen per al personal funcionari de carrera de policia local.
2. L’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat serà el competent per a iniciar i resoldre els expedients disciplinaris que puguen originar-se durant la realització dels cursos selectius.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Nova denominació de categories
Les categories existents en l’escala superior dels cossos de policia local fins a l’entrada en vigor d’aquesta llei s’equipararan a les que s’hi fixen, amb la correspondència següent:
– Intendent general: comissari o comissària principal.
– Intendent principal: comissari o comissària.

Segona. Membres jubilats del cos
El personal funcionari dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana que hagen perdut aquesta condició per jubilació, mantindran la condició de membre jubilat del cos amb la categoria que tenien en el moment de la jubilació, i podran vestir l’uniforme en actes institucionals i socials solemnes, disposar del corresponent carnet professional i conservar la placa emblema, tot això convenientment modificat d’acord amb el que reglamentàriament es determine.

Tercera. Creació i tramitació del cos de policia autònoma valenciana

1. Correspon a l’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat proposar el model d’un cos de policia autònoma valenciana, dependent del Consell, que hi contemple la incorporació, en una primera fase, de membres dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana en les seues diferents categories per mitjà de convocatòria pública, que garantirà els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
2. El disseny estructural i funcional del cos de policia autònoma haurà d’ajustar-se als principis d’idiosincràsia, identitat i servei a la ciutadania de la Comunitat Valenciana, amb respecte a la normativa en vigor. Reglamentàriament es determinaran les peculiaritats per a les successives convocatòries de personal i també aspectes de coordinació i cooperació amb altres forces i cossos de seguretat, entre d’altres. Igualment, mitjançant un reglament es determinarà l’adscripció de les persones que integren la unitat adscrita del Cos Nacional de Policia.

Quarta. Adscripció d’òrgans
S’adscriuen a l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències els òrgans següents:
1. Els consells supramunicipals de coordinació de les policies locals.

2. L’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències de la Generalitat (Ivaspe).
3. El Gabinet Tècnic de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana.
4. El Comitè d’Ètica i Transparència de l’Activitat Policial.
5. El Comitè d’Assumptes Interns.

Cinquena
En l’exclusiu àmbit d’aplicació d’aquesta llei, l’obtenció del títol universitari propi en seguretat pública i ciències policials, en qualsevol de les universitats de la Comunitat Valenciana, o de qualsevol d’Espanya que oferisca idèntica formació, serà considerat títol suficient, a l’efecte de l’accés o la promoció interna a aquelles escales dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana en les quals es requerisca, com a mínim, una titulació de grup B.


DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Consolidació d’ocupació de naturalesa estructural temporal
1. Els ajuntaments, durant els anys 2017, 2018 i 2019, hauran d’efectuar les convocatòries oportunes tendents a eliminar l’ocupació temporal de caràcter estructural en els cossos de policia local, en la categoria d’agent, escala bàsica, mitjançant sistemes selectius que garantisquen el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit i capacitat i en els quals es valoraran, entre d’altres, els serveis prestats i l’experiència en els llocs de treball objecte de la convocatòria. Amb aquest fi articularan els processos selectius corresponents de consolidació d’ocupació, en els termes que preveu la Llei de pressupostos generals de l’Estat de l’any 2017 i la legislació bàsica de funció pública.

En aquest marc i per a facilitar la posada en pràctica i la coordinació dels processos, el Consell aprovarà un decret que desenvolupe aquesta previsió, en el qual, d’acord amb el que preveu l’article 57.2 d’aquesta llei, l’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la competència en matèria de seguretat pública oferirà als municipis la possibilitat d’assumir, mitjançant l’encàrrec de gestió corresponent, l’execució material del procés.

2. Fins a la culminació del procés arreplegat en l’apartat anterior, el personal interí que estiga prestant el servei no podrà portar armes de foc, sinó que es destinarà, en conseqüència, a serveis i funcions de policia administrativa, medi ambient, trànsit i seguretat vial.
3. El que estableix l’apartat 1 s’aplicarà també als auxiliars de policia.
4. Reglamentàriament es regularà la realització d’aquest procés.

Segona. Processos selectius
1. Els processos de selecció de policies locals convocats i publicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei es regiran, en els seus aspectes substantius i procedimentals, per les normes vigents en el moment de la seua convocatòria.
2. Fins que no siga efectiva la possibilitat de la realització de la fase prèvia i els cursos de capacitació a què es refereix l’article 56.2 d’aquesta llei, dins d’un termini màxim de dos anys, els processos selectius s’hi desenvoluparan tal com estaven establits amb anterioritat. En les convocatòries que es realitzen per a la categoria d’oficial pertanyents a l’escala executiva i mentre s’establisca i es generalitze per part de l’administració educativa l’oferta de títols de tècnic superior específics, també s’admetran per a participar-hi altres títols aportats pels aspirants de nivells superiors a l’exigit, com ara diplomatures, enginyeries tècniques, llicenciatures o graus.

Tercera. Del personal auxiliar de policia local
1. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, les places d’auxiliars de policia seran places a extingir, excepte en els municipis on no existisca cos de policia local.
2. El personal auxiliar de policia local d’un ajuntament podrà, quan s’hi constituïsca el cos de policia local, o per acord de l’òrgan competent en els casos d’associació entre municipis per a la prestació del servei de policia local, accedir a les places d’agent mitjançant el torn de promoció interna, sempre que complisquen els requisits establits en aquesta llei i les normes que la desenvolupen, amb les excepcions que s’hi puguen aplicar.

Quarta. Vigència temporal dels reglaments
Fins que no es duga a terme el desenvolupament reglamentari de les disposicions establides en aquesta llei continuaran en vigor els preceptes dictats en desenvolupament de la Llei 6/1999, de 19 d’abril, de policies locals i de coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana, sempre que no s’oposen al que estableix aquesta llei.

Cinquena. Adaptació dels cossos de policia local
Els ajuntaments el cos de policia local dels quals no s’ajuste a la plantilla i l’estructura mínimes, a què es refereix l’article 38 d’aquesta llei, hauran d’adaptar la seua estructura al que s’hi indica, en el termini màxim de quatre anys.

Sisena. Aprovació de reglaments d’organització i funcionament dels cossos de policia local
En el termini de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, les entitats locals hauran d’aprovar els reglaments d’organització i funcionament dels seus respectius cossos de policia local, d’acord, si escau, amb els criteris i els continguts mínims fixats pel Consell mitjançant la norma marc prevista en l’article 3 d’aquesta llei, o bé adaptar aquests reglaments a aquesta llei, i a la norma marc, si escau, si hagueren sigut aprovats amb anterioritat.
Setena. Mesures correctores de la desigualtat de gènere en els cossos de policia local
1. A fi d’aconseguir una composició equilibrada en les plantilles de policia local de la Comunitat Valenciana entre homes i dones, s’establiran les accions positives previstes en la normativa d’igualtat de gènere a través dels propis plans d’igualtat. Per a això, els municipis en què el nombre de dones no abaste el 40 % de la plantilla de policia local, i fins que s’aconseguisca l’esmentat percentatge, en les convocatòries per a l’escala bàsica s’estableix una reserva del 30 % de les places per a dones.
2. Si, una vegada aconseguit aquest objectiu, s’evidencia que perdura la desproporció en la resta de les escales, podrà regular-se reglamentàriament l’adopció de noves mesures d’acció positiva en els processos de selecció que es convoquen.

Vuitena. Contractació d’assegurances de vida, accidents i responsabilitat civil
Els ajuntaments que disposen de cos de policia local i, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, no tinguen contractats les assegurances a què es refereix l’article 80.6, hauran d’adoptar les mesures necessàries perquè les corresponents pòlisses s’hagen contractat i estiguen en vigor en un termini màxim de dos anys.

Novena. Reclassificació d’escales
Aquells oficials de policia local que a l’entrada en vigor de la nova llei siguen classificats en la nova escala executiva i no estiguen en possessió de la titulació de tècnic superior o titulació de caràcter universitari superior passaran a ser declarats amb plaça a extingir fins canvie aquesta situació. No obstant això mantindran els drets consolidats i les competències apropiades al càrrec.

Desena. Cobriment de vacants per jubilació als seixanta anys
Davant el canvi normatiu previst en matèria de jubilació dels membres dels cossos de policia local, i donada la necessitat de tenir nous agents preparats per a ser incorporats a les plantilles durant el procés de transició d’aquesta situació nova, l’òrgan autonòmic competent en matèria de seguretat, amb la petició prèvia de les entitats locals, encarregarà a l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (Ivaspe) la realització dels processos selectius complets que calguen per a poder oferir als municipis valencians la cobertura immediata de les places d’agents que resten vacants per motiu de jubilació als seixanta anys, en la forma que reglamentàriament s’establisca.

Les entitats locals que s’acullen a aquest sistema, hauran d’incloure les vacants en les ofertes d’ocupació pública corresponents a l’exercici en què es realitze la petició.

Onzena. Entrada en vigor de la classificació professional nova de l’escala executiva
Fins que no siga implantada i es generalitze la titulació específica nova en seguretat com a tècnic superior, per a l’accés a l’escala executiva dels cossos de policia local, categoria oficial, seran vàlids els títols oficials propis de tècnic superior, en general, i els títols universitaris oficials vigents.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogacions normatives
1. A l’entrada en vigor d’aquesta llei, queda derogada la Llei 6/1999, de 19 d’abril, de policies locals i de coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana. Igualment, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen al que disposa aquesta llei.
2. Queda derogat el Decret 169/2010, de 15 d’octubre del Consell, pel qual es crea i regula l’Observatori de Seguretat de la Comunitat Valenciana.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desenvolupament reglamentari de la llei
Es faculta el Consell per a dictar les normes que calga per al desenvolupament i l’aplicació del que disposa aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor als vint dies de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.

València, 13 de desembre de 2017

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

linea