diari

LLEI 18/2017, de 14 de desembre, de la Generalitat, de cooperació i desenvolupament sostenible. [2017/11478]

(DOGV núm. 8191 de 15.12.2017) Ref. Base de dades 011118/2017

LLEI 18/2017, de 14 de desembre, de la Generalitat, de cooperació i desenvolupament sostenible. [2017/11478]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que estableixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:PREÀMBUL

I

Les Corts van aprovar la Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de la cooperació per al desenvolupament de la Comunitat Valenciana, com a manifestació de la voluntat del poble valencià de compromís solidari amb els països i pobles del Sud.
Des de llavors, la cooperació descentralitzada valenciana al desenvolupament ha atresorat, com un dels seus senyals d’identitat propis, un ampli teixit associatiu generat en constituir les organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD) valencianes, junt amb la participació de la societat civil, una de les principals fortaleses i potencialitats d’aquesta cooperació, mitjançant la generació d’una ciutadania compromesa amb el desenvolupament en el Nord, i el suport a l’enfortiment del teixit associatiu i a la participació de la societat civil en els processos de presa de decisions en els països objecte d’actuacions de cooperació.
En aquest sentit, és necessari destacar l’adhesió de la Comunitat Valenciana al Pacte Valencià contra la Pobresa, que va constituir un element de consens polític i social suprapartidista, fruit de la voluntat de la ciutadania i la mobilització ciutadana al llarg dels últims decennis. Aquesta demanda ciutadana va ser recollida per la campanya Pobresa Zero i articulada per la Coordinadora Valenciana d’ONGD, atesa la seua especial vinculació a les organitzacions socials del Sud, per a l’eradicació de la pobresa i l’exclusió, en tots els àmbits, des del local a l’internacional.
El context de la cooperació internacional al desenvolupament està marcat a partir de l’any 2015 per un nou escenari de reptes que ha suposat l’adopció, per l’Assemblea General de Nacions Unides, de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que significa un canvi de paradigma per al desenvolupament. Aquesta agenda es basa en els èxits obtinguts en el marc de l’Agenda dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), que van orientar les mesures en pro del desenvolupament en el període de 2000 a 2015.
L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, integrada per 17 objectius i 169 metes, constitueix el marc per a totes les polítiques de cooperació i desenvolupament, per als instruments de finançament i per a les aliances a nivell mundial, estatal, autonòmic i local, així com
han de ser-ho aquelles agendes que s’aproven en futures cimeres mundials de Nacions Unides per a reafirmar compromisos anteriors i adoptar nous objectius a partir dels èxits dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Possibilita una oportunitat excepcional a les comunitats i les autoritats locals, regionals i internacionals de treballar juntes sobre bases noves i innovadores, centrades en els drets humans dels pobles i que promouen la governança a diversos nivells i el desenvolupament territorial.
La Generalitat considera la política de cooperació internacional al desenvolupament com una dimensió integrant de la salut democràtica de la Comunitat, que es pot valorar pel seu compromís internacional cap a un món més lliure, just i en pau, en societats plurals, complexes, interdependents i interconnectades, i des d’aquestes.
Una política de cooperació internacional al desenvolupament, com una de les polítiques públiques socials, l’objectiu de la qual és promoure el desenvolupament humà sostenible, impulsant processos de democratització, bon govern, foment de la pau i el respecte dels drets humans de les dones i dels homes, considerant les persones com a titulars de drets i les administracions com a titulars d’obligacions.
Aquesta responsabilitat ha de traduir-se, per tant, en una cooperació internacional al desenvolupament que comprenga la resta de polítiques públiques i que incorpore nous actors i noves veus.
Per això, la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, a la Comunitat Valenciana, encara que s’adopta com una acció de govern del Consell, ha de ser marc i orientació de totes les administracions públiques valencianes, dels agents socials i econòmics i de la ciutadania valenciana en el seu conjunt.
Aquesta llei preveu, com una responsabilitat de govern, des del compromís amb la governança global i amb l’eficàcia de les polítiques de desenvolupament, assumir el repte de crear un nou model de cooperació descentralitzat, basat en el diàleg polític i social; millorar la participació i la col·laboració amb les ONGD valencianes; reforçar les capacitats dels actors valencians, i dotar-lo de major capacitat d’innovació, eliminant duplicitats i ineficiències existents, generant una carrera professional en el sector.
Per la seua banda, és necessari considerar la participació del sector privat i establir un protocol que assegure que les seues activitats són respectuoses amb els principis de la cooperació internacional al desenvolupament i s’orienten en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible.
En particular, l’Agenda 2030 de Nacions Unides reconeix la diversitat del sector privat i menciona les cooperatives com a part d’aquest, i reconeix el seu paper en la consecució dels objectius, conscient que n’és impossible l’èxit sense la creativitat i la innovació de l’economia social, per a resoldre els reptes del desenvolupament sostenible.
Així mateix, s’ha de considerar el que estableix la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de voluntariat, que dóna cobertura a una acció voluntària sense adjectius, sense excloure cap àmbit d’actuació en què en aquests anys s’ha consolidat la seua presencia, i afavoreix que puga promoure’s en altres àmbits més emergents, com les mateixes administracions públiques.


II

Aquesta llei, que dicta la Generalitat en l’exercici de la seua competència i potestat d’autoorganització, en els termes que preveuen els articles 9, 49.1.1.ª, 50.1 i 62 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, permet articular en un únic text del màxim rang els diversos elements que actualment constitueixen la política de la Generalitat en matèria de cooperació internacional al desenvolupament i, al mateix temps, adequar-los a la realitat i els reptes actuals, encaminats a la concreció, l’aprofundiment i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, procurant la coherència, la coordinació i la complementarietat de les actuacions i la seua articulació amb les prioritats de desenvolupament dels territoris on actue, mitjançant una cooperació integral.
Aquesta llei s’aplica d’acord amb l’orientació de la cooperació internacional al desenvolupament en la perspectiva de l’esforç internacional especialitzat, i amb expressa atenció a les demandes i suggeriments de les agències del sistema de les Nacions Unides i del Comitè d’Ajuda al Desenvolupament (CAD).
Aquesta llei fa seus els compromisos del Pacte Valencià contra la Pobresa, firmat en 2009 per tots els partits amb representació en les Corts, en la lluita contra la pobresa i a favor del desenvolupament sostenible dels pobles.
Alhora, assumeix els principis, els objectius i les directrius bàsiques de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, i la Llei estatal 2/2014, de 25 de març, de l’acció i del servei exterior de l’Estat.
Igualment, la política de la Generalitat en matèria de cooperació internacional al desenvolupament fa seus els principis de la Declaració Universal de Drets Humans, de la Convenció sobre els Drets de l’Infant de Nacions Unides, de la Declaració de París (2005) i de l’Agenda per a l’Acció d’Accra (2008); els compromisos assumits en el Consens de Monterrey de 2002 i en la Declaració de Doha (2008), i els objectius i principis del Consens Europeu sobre Desenvolupament (2006) i dels vuit convenis fonamentals de l’OIT, que formen part dels Objectius de l’Ajuda del Treball Decent, i reafirma els compromisos internacionals més importants quant a gènere en el desenvolupament: la Declaració i Plataforma per a l’Acció de Beijing i el Pla d’acció del Caire, com també fa seus els compromisos internacionals quant a la protecció de les persones víctimes de conflictes armats: el IV Conveni de Ginebra relatiu a la protecció deguda a les persones civils en temps de guerra (1949), la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats, feta a Ginebra el 28 de juliol de 1951, i el Protocol sobre l’Estatut dels Refugiats, fet a Nova York el 31 de gener de 1967 (instrument d’adhesió d’Espanya, de 22 de juliol de 1978).

Així mateix, aquesta llei incorpora les resolucions aprovades en l’Agenda d’Acció d’Addis Abeba (del 13 al 16 de juliol de 2015), la Cimera del Desenvolupament a Nova York (del 25 al 27 de setembre de 2015) i la Cimera del Clima a París (del 30 de novembre a 11 de desembre de 2015), que han sigut les tres fites cridades a configurar l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, o qualsevol altre compromís internacional anàleg vigent que en el futur el substituïsca.


III

Aquesta llei s’estructura en quatre títols, trenta articles, tres disposicions addicionals, una disposició transitòria única, una disposició derogatòria única i tres disposicions finals.
En el títol I es recullen els aspectes generals d’aquesta llei, com són l’objecte; el seu àmbit d’aplicació, en el qual s’incorporen els cinc eixos centrals de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible: persones, planeta, prosperitat, pau i aliances/partenariat, i els principis per a contribuir-ne al compliment.
En el títol II es recullen la planificació, les modalitats i els òrgans competents de la política de cooperació internacional al desenvolupament, i s’estructura en dos capítols. El capítol I fa referència a la planificació, les modalitats, l’avaluació i la transparència; s’hi recull la planificació de la cooperació (pla director quadriennal i pla d’acció anual), les seues modalitats (bilateral, multilateral), els seus instruments (econòmica, financera, tècnica, acció humanitària i educació per a la ciutadania global, investigació i estudis del desenvolupament, formació per al desenvolupament sostenible i suport a xarxes i iniciatives de comerç just); s’estableixen, alhora, els criteris per a la determinació de les prioritats geogràfiques, i finalment l’avaluació de les actuacions; i el capítol II fa referència a l’organització. Es creen l’Alt Consell Consultiu per al Desenvolupament de l’Agenda 2030, la Comissió Interdepartamental per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament i el Consell Territorial Sectorial per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament, i s’estableixen el Consell Valencià de Cooperació Internacional al Desenvolupament, així com el Comitè Permanent d’Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana, com a òrgans consultius de participació i coordinació. Es determina, finalment, la necessitat de la col·laboració amb altres administracions i organitzacions d’àmbit local, estatal i internacional.
El títol III està dedicat als recursos disponibles i als subjectes de la política de cooperació internacional al desenvolupament. Aquest s’estructura al seu torn en dos capítols; el capítol I, relatiu als recursos, el finançament i el control, i es recull la possibilitat de generar crèdit respecte de les quanties recuperades per reintegraments en virtut de sentències judicials fermes, i així mateix, la possibilitat d’incorporar de forma addicional en els pressupostos de l’any següent els crèdits no executats de l’exercici anterior. En aquest capítol s’estableix, a més, el règim fiscal de les aportacions efectuades a organitzacions no governamentals i a projectes de cooperació internacional al desenvolupament. El capítol II, relatiu als subjectes intervinents en la cooperació internacional al desenvolupament, recull la fonamentació i definició dels agents de la cooperació internacional al desenvolupament, les ONGD, el personal cooperant professional, el voluntariat i el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana. Igualment, regula la participació de les cooperatives, les empreses, les associacions empresarials i les organitzacions sindicals de la Comunitat Valenciana en la cooperació internacional al desenvolupament.
El títol IV, relatiu a les infraccions i les sancions, relaciona el seu règim jurídic, els seus òrgans competents i el seu procediment amb la legislació general en matèria de procediment administratiu de les administracions públiques.
La llei acaba amb tres disposicions addicionals: compromisos pressupostaris, ajudes excepcionals i preferents, i informe de previsió del compliment del 0,7 %; una disposició transitòria, una disposició derogatòria i tres de finals: autoritzacions al Consell, desplegament reglamentari i entrada en vigor.
Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l’administració de la Generalitat per a l’any 2017.


TÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte
1. L’objecte d’aquesta llei és establir i regular el règim jurídic al qual s’ha d’ajustar l’activitat de l’administració de la Generalitat i del sector públic que en depèn en matèria de cooperació internacional al desenvolupament i de solidaritat internacional i del compliment de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.
2. La cooperació internacional al desenvolupament, com a política pública de la Generalitat, comprèn el conjunt d’actuacions i recursos que es posen al servei dels pobles més desafavorits, en països empobrits, des d’un enfocament de gènere, de drets humans i de drets de la infància, per a contribuir d’aquesta manera a l’eradicació de la pobresa; al desenvolupament humà, econòmic i social; a la defensa dels drets humans, i a unes relacions internacionals basades en la justícia. Així mateix, comprèn les actuacions d’educació per a la ciutadania global i sensibilització social per al foment de la solidaritat i la justícia social.

3. Les actuacions i els recursos que, en l’exercici de les seues competències, destine la Generalitat en matèria de cooperació internacional al desenvolupament se situaran en el marc de la contribució al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, aprovats per Nacions Unides, sense perjudici del que estableix la legislació estatal en matèria de cooperació internacional al desenvolupament.
4. Els recursos destinats a cooperació internacional al desenvolupament per aquesta llei són aquells que compleixen els requisits establits pel Comitè d’Ajuda al Desenvolupament (CAD) de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics.

Article 2. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei és aplicable en tot el territori de la Comunitat Valenciana.
2. Es regeixen per aquesta llei totes les actuacions, iniciatives, capacitats i recursos de la Generalitat, i del seu sector públic dependent, en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, inclosa l’acció humanitària, així com les relacions de coordinació i col·laboració per a la consecució dels Objectius de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible que hagen de mantenir-se entre la Generalitat i les entitats locals de la Comunitat Valenciana i la resta d’agents socials públics i privats, a la Comunitat, que duguen a terme actuacions en aquest àmbit.

3. Els principis, objectius i prioritats establits en aquesta llei, així com les directrius bàsiques fixades per la planificació de la Generalitat en aquesta matèria, informaran les actuacions de cooperació internacional al desenvolupament i aquelles relacionades amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible que impulsen o duguen a terme els agents de cooperació internacional al desenvolupament i, especialment, les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de la seua autonomia en l’exercici de les competències que els són pròpies.
4. Les polítiques i actuacions que duguen a terme les administracions públiques o els agents de cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat Valenciana, en l’àmbit d’aquesta llei, incorporaran com a propis els cinc eixos centrals de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides:
a) Persones
Les dutes a terme amb la finalitat de posar fi a la pobresa i la fam en totes les seues formes i dimensions, i de vetlar perquè tots els éssers humans puguen realitzar el seu potencial amb dignitat i igualtat i en un medi ambient saludable.
b) Planeta
Les dutes a terme amb la finalitat de protegir el planeta contra la degradació, fins i tot mitjançant el consum i la producció sostenibles, la gestió sostenible dels seus recursos naturals i mesures urgents per a fer front al canvi climàtic, de manera que puga satisfer les necessitats de les generacions presents i futures.
c) Prosperitat
Les dutes a terme amb la finalitat de vetlar perquè tots els éssers humans puguen gaudir d’una vida pròspera i plena, i que el progrés econòmic, social i tecnològic es produïsca en harmonia amb la naturalesa.
d) Pau
Les dutes a terme amb la finalitat de propiciar societats pacífiques, justes i inclusives que estiguen lliures del temor i la violència. El desenvolupament no és possible sense la pau, ni la pau pot existir sense el desenvolupament sostenible.

e) Aliances/partenariat
Les dutes a terme amb la finalitat de mobilitzar els mitjans necessaris per a desenvolupar i promoure l’Agenda 2030 mitjançant una aliança mundial per al desenvolupament revitalitzada, que es base en un esperit de major solidaritat mundial i se centre particularment en les necessitats de la gent més pobra i vulnerable, amb la col·laboració de tots els països, totes les parts interessades i totes les persones.
5. Les administracions públiques valencianes vetlaran per la coherència de les seues actuacions relacionades amb la cooperació internacional al desenvolupament i la implementació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, per a la qual cosa s’articularan els mecanismes de coordinació necessaris entre elles, així com amb altres administracions públiques, institucions, agències i organismes internacionals de cooperació.

Article 3. Principis
1. La política de la Generalitat en matèria de cooperació internacional al desenvolupament incorporarà com a propis els principis, valors, objectius i directrius adoptats en el si dels organismes internacionals competents en la matèria, per a contribuir al compliment de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i a la defensa de la Declaració Universal dels Drets Humans. Així mateix, s’inspira en els principis, objectius i prioritats que estableix la legislació estatal de cooperació internacional al desenvolupament.
2. Es consideren com a principis generals: la planificació amb la participació de la pluralitat d’actors, l’eficàcia, l’eficiència i el seguiment i l’avaluació en tot el procés de la cooperació; la rendició de comptes, a través de la professionalització i gestió per resultats avaluables i la transparència, així com la promoció del treball decent com a ferramenta de desenvolupament.
3. Dins dels principis rectors de l’actuació, tindran una especial rellevància en l’establiment i l’execució de la política de la Generalitat en matèria de cooperació internacional al desenvolupament i de consecució dels objectius marcats per l’agenda internacional:
a) La defensa, la promoció i el compliment efectiu dels drets humans en tota la seua extensió, com a drets universals i indivisibles de la pau i la democràcia.
b) La defensa del dret dels pobles indígenes a l’autodesenvolupament i a la cultura, la llengua i la identitat pròpies, així com el respecte dels models de desenvolupament social, cultural, econòmic i polític dels països i pobles amb què es coopere, com a responsables del propi desenvolupament.
c) La creació d’un entorn favorable i el foment de l’economia social als països objecte d’actuacions de cooperació, per a arribar a assolir els objectius econòmics, socials i mediambientals així com els enfocaments integrats inherents al concepte de desenvolupament sostenible, i un desenvolupament econòmic local en termes d’ocupació i cohesió social.

d) La cooperació integral del territori en la definició i construcció de polítiques públiques i instruments de desenvolupament econòmic local, vinculades amb la cooperació internacional al desenvolupament i la implementació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que promoga l’articulació d’agents i actors de la Comunitat als països i municipis on se centre l’actuació.
e) L’impuls de la responsabilitat social empresarial en el sector privat per a promoure el creixement inclusiu dels països empobrits.

f) La centralitat en l’enfocament de gènere en desenvolupament i l’enfocament basat en els drets humans (EBDH), individuals i col·lectius, pel seu caràcter transformador i emancipador i per la clara orientació a l’enfortiment de capacitats i reducció de vulnerabilitats.
g) L’enfocament integral de drets en la infància en totes les actuacions, que hauran de garantir el dret que els infants tenen a desenvolupar fins al màxim els seus potencials.
h) Les accions de cooperació, que hauran de constituir manifestació del compromís solidari del poble valencià amb els sectors més desafavorits dels països objecte d’actuacions de cooperació, no podran estar orientades, ni directament ni indirectament, a la recepció de contraprestacions, de qualsevol naturalesa, dels donants.
i) La coherència de polítiques amb el desenvolupament sostenible, de manera que les polítiques generals i sectorials que es desenvolupen des de la Generalitat, i des de la Comunitat Valenciana, estiguen dirigides a la consecució dels Objectius de l’Agenda 2030. Aquesta transversalitat respon a la necessitat de considerar el compromís per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) una política de govern.
j) La planificació amb participació de la pluralitat d’actors, a la Comunitat Valenciana, en l’àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament i la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible.
k) L’eficàcia, l’eficiència i la responsabilitat en la planificació, l’execució, el seguiment i l’avaluació dels programes, projectes i accions per a una millor qualitat de la cooperació internacional per al desenvolupament i la implementació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i gestió del coneixement.
l) La transparència, com a base de la rendició de comptes, és un instrument essencial per a comprendre i legitimar les polítiques de cooperació internacional al desenvolupament.
m) La complementarietat de les accions a través de la coordinació i cooperació entre els agents previstos en aquesta Llei i la incorporació de l’especificitat de cadascun.
n) L’alineament amb les polítiques públiques de cooperació internacional al desenvolupament de l’Estat espanyol i del país receptor de l’ajuda oficial al desenvolupament, i amb l’agenda internacional de desenvolupament sostenible, sempre que compten amb la participació de la societat organitzada dels països empobrits i no entren en contradicció amb la resta d’epígrafs d’aquest mateix apartat.
o) La comunicació per al desenvolupament com una eina estratègica per a millorar la rendició de comptes i la transparència en relació amb la informació, el finançament i la participació dels agents de cooperació internacional al desenvolupament, així com en l’ús de totes les formes i modalitats de cooperació previstes en aquesta llei.
p) El diàleg social permanent amb tots els agents públics i privats, amb la societat civil i la participació ciutadana en el disseny, l’execució i l’avaluació de la política de cooperació internacional al desenvolupament prevista en aquesta llei.
q) L’impuls de la consciència de ciutadania global en la societat valenciana.
r) L’avaluació, investigació i anàlisi sobre l’impacte de les polítiques i accions en cooperació internacional al desenvolupament del Consell per a disposar d’un marc de referència sòlid amb relació a «l’empremta» de la Generalitat en l’exterior, i optimitzar l’impacte d’aquestes polítiques de cooperació.
s) La construcció de partenariats globals per a afrontar els reptes globals de desenvolupament sostenible.
t) La promoció de polítiques públiques orientades a l’aprofundiment democràtic a partir del reconeixement dels drets col·lectius dels pobles, l’obertura d’espais de participació i la incorporació de models de desenvolupament coherents amb els seus valors i propostes, garantint la plena participació de les dones.
u) Treballar per la pau.
4. El Consell, per a la millor consecució dels fins i la major eficiència dels recursos destinats, desenvoluparà una política activa de col·laboració amb les entitats locals de la Comunitat Valenciana que destinen recursos a la cooperació internacional al desenvolupament, i establirà sistemes de coordinació i informació permanent amb la conselleria competent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament.
TÍTOL II
Planificació, modalitats i òrgans
competents de la política de
cooperació internacional al desenvolupament

CAPÍTOL I
Planificació, modalitats, avaluació i transparència

Article 4. Planificació de la cooperació internacional al desenvolupament
1. La política de la Generalitat en matèria de cooperació internacional al desenvolupament s’articula mitjançant el Pla director de cooperació.
2. El Pla director de cooperació, fonamentat en els principis, finalitats i criteris d’aquesta llei, ha de ser el resultat d’un procés transparent d’informació, estudi, consulta, participació i avaluació de les actuacions precedents.
3. El Pla director de cooperació, de duració quadriennal, fixarà el marc estratègic de la cooperació internacional al desenvolupament (objectius i prioritats), les modalitats i els instruments, les prioritats geogràfiques i sectorials, i els recursos pressupostaris que orientaran l’activitat de la cooperació internacional al desenvolupament durant el període de vigència.
4. El Pla director de cooperació situarà en una posició de centralitat l’enfocament de gènere en desenvolupament i l’enfocament basat en els drets humans (EBDH).
5. En el procés d’elaboració del Pla director de cooperació internacional al desenvolupament, una vegada informat pel Consell Valencià de Cooperació Internacional al Desenvolupament i amb caràcter previ a la seua aprovació definitiva, el Consell trametrà el pla a les Corts perquè s’hi pronuncie mitjançant resolució, amb un informe previ de la conselleria amb competències en matèria de cooperació internacional al desenvolupament.
6. La conselleria competent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament elaborarà anualment un pla d’acció anual, que desenvoluparà els objectius, les prioritats i els recursos continguts en el Pla director de cooperació internacional al desenvolupament, així com un informe d’avaluació intermèdia i un altre d’avaluació final del Pla director de cooperació corresponent, que seran difosos en el Portal de Transparència de la Generalitat.
7. Amb caràcter anual, el Consell trametrà a les Corts un informe sobre el grau d’execució del pla director i del pla d’acció anual.

Article 5. Els instruments de la cooperació internacional al desenvolupament
Les actuacions i les iniciatives de cooperació internacional al desenvolupament es desplegaran en els termes previstos en el pla director i es duran a terme a través dels instruments següents:
a) Cooperació econòmica: comprèn les aportacions i les contribucions financeres destinades a projectes, programes i actuacions de desenvolupament sostenible, prioritàriament en l’accés als béns i als serveis bàsics dels països receptors o d’inversió per a l’augment del seu capital físic, humà i social, des d’un enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans.
b) Cooperació financera: mitjançant contribucions oficials a organismes internacionals de caràcter financer i econòmic, relacionats amb la cooperació internacional, per al desenvolupament econòmic local, i mitjançant línies de finançament destinades a programes i projectes de desenvolupament econòmic i social i del teixit productiu.
Així mateix, en general, el finançament de projectes orientats cap a la creació d’estructures de provisió de microcrèdits de caràcter solidari, de promoció de l’emprenedoria social per a generar noves activitats productives, crear ocupació i contribuir a la reducció de la pobresa i la cohesió social en un territori.
c) Cooperació tècnica: comprèn actuacions que establisquen associacions a llarg termini amb el personal professional i la població beneficiària dels països socis, per a la qualificació, l’aprenentatge, l’acompanyament o la formació contínua.
d) Acció humanitària: inclou el conjunt d’actuacions d’ajuda a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de vulnerabilitat extrema, orientades a garantir la seua subsistència, protegir els seus drets, defendre la seua dignitat i assentar les bases del seu desenvolupament posterior. Igualment, comprèn les actuacions de postemergència encaminades a la rehabilitació i reconstrucció de les infraestructures físiques, econòmiques i socials, i la prevenció i reducció de la situació de vulnerabilitat de comunitats i poblacions víctimes de desastres del tipus que siga.
Les ajudes alimentària i sanitària d’emergència, l’assistència a persones refugiades i desplaçades internes per motiu de conflictes armats o de guerres, i també de catàstrofes naturals quan la situació es prolonga en el temps, la prevenció de desastres, la denúncia de violacions dels drets humans associada habitualment a aquests col·lectius i els seus projectes de defensa constitueixen, alhora, acció humanitària.

e) Educació per a la ciutadania global: comprèn un procés continuat que ha de basar-se en la coordinació necessària de la cooperació internacional al desenvolupament i l’educació, que afavorisca capacitats perquè cada ciutadà i ciutadana siga conscient de la pertinença a una comunitat local i global, es comprometa activament en la construcció d’un món més just i sostenible i contribuïsca a eradicar la injustícia i la pobresa, i a incrementar el seu compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible i la defensa dels drets humans.
f) Formació en cooperació internacional per al desenvolupament: dirigida a millorar les capacitats dels agents, del voluntariat i d’especialistes en cooperació internacional al desenvolupament.
g) Investigació i estudis del desenvolupament que contribuïsquen a la busca de solucions, tant a escala global com regional, nacional i local, als desafiaments globals del desenvolupament humà sostenible.
h) Suport a iniciatives de comerç just i a xarxes de solidaritat internacional: activitats la finalitat de les quals siga la consecució d’un sistema de comerç internacional responsable, basat en el diàleg, la transparència, el respecte i l’equitat, i proporcionar oportunitats de desenvolupament a petits productors i treballadors i treballadores dels països amb alts nivells de desigualtat social i econòmica.
El suport a xarxes de solidaritat internacional i a iniciatives del denominat comerç just podrà comprendre accions tant als països en desenvolupament com a la Comunitat Valenciana que promoguen la pràctica del comerç just en la societat i en la gestió de la responsabilitat social de les empreses, així com la defensa dels drets humans.


Article 6. Modalitats de la cooperació internacional al desenvolupament
1. La cooperació bilateral
1.1. La cooperació bilateral consisteix en les actuacions dutes a terme per la Generalitat directament amb les institucions i les entitats dels països beneficiaris o bé les que aquestes instrumenten per mitjà dels agents de cooperació finançats per les administracions o que formen part d’un pla acordat per aquestes. El principal objectiu de la cooperació bilateral és enfortir i millorar la governança democràtica i la capacitat institucional dels governs regionals i locals dels països objecte d’actuacions de cooperació, amb vista a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible.
1.2. Les actuacions bilaterals finançades per l’administració de la Generalitat s’han de basar en un coneixement suficient de l’entorn i en una coordinació amb les dels altres donants.

2. La cooperació multilateral
2.1. La cooperació multilateral que es realitzarà mitjançant la participació conjunta de la Generalitat amb organitzacions internacionals, agències de Nacions Unides i els seus comitès nacionals, mitjançant contribucions financeres, a través de programes, projectes i actuacions, que tinguen com a finalitat els mateixos objectius que els definits per aquesta llei.

Article 7. Prioritats de la cooperació internacional al desenvolupament
1. La cooperació internacional al desenvolupament intervindrà prioritàriament en les àrees geogràfiques on es done alguna de les circumstàncies següents:
a) Situacions de major pobresa i desigualtat, en funció d’indicadors acceptats internacionalment.
b) Transgressions greus i generalitzades dels drets humans.
c) Conflictes o situacions d’emergència humanitària.
d) Pobles i països més empobrits, amb majors fluxos migratoris i de població refugiada.
e) Països que presenten pitjors indicadors de desenvolupament humà de la infància.
2. La concreció d’aquestes prioritats geogràfiques haurà d’establir-se en els futurs plans directors, tal com s’estipula en l’apartat 2 de l’article 4 de la llei, i es tindrà en compte addicionalment l’experiència acumulada pels agents de la cooperació internacional al desenvolupament i l’existència de relacions de treball estables i consolidades.
3. Sectorialment, són actuacions preferents als països receptors de la cooperació internacional al desenvolupament:
a) Dret als béns públics globals: seguretat alimentària, salut, educació, aigua i sanejament, habitatge digne i treball decent.
b) Dret a la participació i a la governança democràtica: promoció, defensa i exercici dels drets humans individuals i col·lectius; enfortiment de la societat civil, foment de la diversitat cultural i de la cultura de la pau i prevenció de conflictes; enfortiment de la descentralització i del poder i les institucions locals; comunicació i informació.

c) Dret al desenvolupament: sobirania alimentària i propietat de la terra; foment de relacions comercials justes, foment del consum responsable i el comerç just, autodesenvolupament dels pobles indígenes.

d) Dret de les dones: l’impuls de l’equitat de gènere, de la no-discriminació i de l’apoderament de les dones.
e) Drets de la Terra: justícia ecològica, lluita contra el canvi climàtic, conservació i recuperació de la biodiversitat.
f) Drets de la infància.

Article 8. Transparència, rendició de comptes i avaluació de les actuacions de cooperació internacional al desenvolupament
1. Les entitats beneficiàries seran objecte, mitjançant el pla de control corresponent de la Generalitat Valenciana, del seguiment, avaluació i verificació de la realització efectiva de les activitats subvencionades.

2. La Generalitat avaluarà el conjunt de les actuacions en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, que permeta l’aprenentatge col·lectiu. Reglamentàriament s’establiran els procediments i les bases generals per a l’avaluació dels projectes finançats amb fons públics de la Generalitat.
3. La Generalitat promourà l’obligatorietat dels agents de cooperació internacional al desenvolupament d’avaluar el conjunt de les actuacions en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, i impulsarà la transparència en la presa de decisions.
4. La Generalitat, en compliment del marc jurídic en matèria de transparència, bon govern i participació ciutadana a la Comunitat Valenciana, garantirà l’accés i la disponibilitat d’informació, actualitzada i comparable, sobre els desemborsaments de l’ajuda oficial al desenvolupament, a través de l’adequada rendició de comptes amb el pla corresponent de control de seguiment, avaluació i verificació dels objectius i els resultats aconseguits per la política de cooperació, així com les dades quantitatives i qualitatives i processos de presa de decisions en una lògica de comunicació per al desenvolupament.
5. Totes aquestes actuacions tindran difusió a través del Portal de Transparència de la Generalitat.


CAPÍTOL II
Organització

Article 9. El Consell
Correspon al Consell:
1. La formulació, la direcció i l’avaluació de la política de la Generalitat en matèria de cooperació internacional al desenvolupament i compliment de l’Agenda Internacional de Desenvolupament Sostenible.
2. Aprovar el Pla director de cooperació, a proposta de la conselleria competent en la matèria i amb un informe previ del Consell Valencià de Cooperació Internacional al Desenvolupament, i donar compte de l’aprovació a les Corts.
3. Al Consell correspondrà el desplegament normatiu d’aquesta llei en tots els aspectes que hagen de ser objecte de regulació reglamentària.


Article 10. La conselleria competent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament
1. La conselleria competent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament té com a objecte l’impuls, l’organització i l’execució de la política de cooperació internacional al desenvolupament de la Generalitat definida i dirigida pel Consell, i la coordinació de les actuacions que, en aquest àmbit, realitzen altres conselleries. Les seues funcions en aquesta matèria són:
a) L’elaboració, el seguiment i l’avaluació del pla director i dels plans d’acció anual de cooperació internacional al desenvolupament, així com de les eines i els instruments de la política de cooperació internacional al desenvolupament, posant-ho en coneixement del Consell Valencià de Cooperació Internacional al Desenvolupament.
b) Aprovar el pla d’acció anual de cooperació internacional al desenvolupament.
c) Informar el Consell sobre el grau d’execució del pla director i del pla d’acció anual que el desenvolupa, així com informar sobre el seguiment, avaluació i impacte tant de la cooperació internacional al desenvolupament com, de manera separada, de la implementació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.
d) El seguiment, l’avaluació i la justificació dels projectes finançats amb fons de la Generalitat.
e) La coordinació, l’intercanvi d’informació, la coherència, la complementarietat i la transparència de l’activitat de la Generalitat en l’àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament, per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.
f) L’establiment de relacions de col·laboració en matèria de cooperació internacional al desenvolupament i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible amb les entitats locals de la Comunitat Valenciana.
g) La interlocució amb els agents de la cooperació internacional al desenvolupament.
h) L’elaboració i proposta al Consell dels reglaments d’execució d’aquesta llei.
i) Qualssevol altres actuacions que determinen la presència i la participació efectiva de la Generalitat en aquest àmbit.
2. Li correspon, d’acord amb el principi de coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible, alinear, difondre i avaluar quantitativament i qualitativament les polítiques del Consell per a la consecució dels Objectius de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Les seues funcions en aquesta matèria són:
a) El seguiment de les polítiques públiques i dels indicadors estadístics de compliment de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible.
b) La col·laboració amb l’administració general de l’Estat i amb altres administracions, organismes i institucions nacionals o supranacionals per a la realització de programes conjunts per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.
c) L’establiment de relacions de col·laboració per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible amb les entitats locals de la Comunitat Valenciana.
d) La col·laboració amb l’administració general de l’Estat i amb altres administracions, organismes i institucions nacionals o supranacionals per a la realització de programes conjunts per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.
e) Qualssevol altres actuacions que determinen la presència i la participació efectiva de la Generalitat en aquest àmbit.

Article 11. El Consell Valencià de Cooperació Internacional al Desenvolupament
1. El Consell Valencià de Cooperació Internacional al Desenvolupament es configura com a l’òrgan col·legiat superior assessor i via de participació en la política pública de cooperació internacional al desenvolupament, per part dels distints sectors i agents socials implicats en aquest àmbit que actuen a la Comunitat Valenciana, i de col·laboració i coordinació entre les administracions públiques de la Comunitat Valenciana que executen despeses computables com a ajuda oficial al desenvolupament. El Consell Valencià de Cooperació Internacional al Desenvolupament haurà d’informar dels projectes de pla director i dels plans anuals abans de ser aprovats i coneixerà l’informe anual sobre el seu grau d’execució.
2. La composició i el funcionament del Consell Valencià de Cooperació internacional al desenvolupament es regularan reglamentàriament, i s’ha de garantir, en tot cas, la participació de l’administració local en aquest òrgan.

Article 12. Alt Consell Consultiu per al Desenvolupament de l’Agenda 2030
1. L’Alt Consell Consultiu per al Desenvolupament de l’Agenda 2030 de la Presidència de la Generalitat és l’òrgan d’assessorament, que té com a finalitat transmetre, a la persona titular de la Presidència de la Generalitat i a altres òrgans de la institució autonòmica, les propostes, els suggeriments i les recomanacions que puguen coadjuvar al disseny de la planificació estratègica de l’agenda autonòmica en matèria dels objectius de desenvolupament, i a la definició de les línies prioritàries de la seua actuació en totes les qüestions relacionades amb l’Agenda 2030.
2. La composició i el funcionament de l’Alt Consell Consultiu per al Desenvolupament de l’Agenda 2030 de la Presidència de la Generalitat es regularan reglamentàriament.

Article 13. Comissió Interdepartamental per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament
1. La Comissió Interdepartamental per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament és l’òrgan tècnic de l’administració de la Generalitat, adscrit a la conselleria competent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, a què correspon assegurar la informació, la coordinació, la coherència i la complementarietat de l’activitat de l’administració de la Generalitat en l’àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament, així com la coordinació de la política de cooperació amb la resta d’activitats exteriors de la Generalitat, i alinear i realitzar el seguiment de les polítiques del Consell per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament de l’Agenda 2030.
2. La presidència de la Comissió Interdepartamental per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament recaurà en un òrgan directiu de la conselleria amb competències en matèria de cooperació internacional al desenvolupament.
3. La composició i el funcionament de la Comissió Interdepartamental per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament es regularan reglamentàriament.

Article 14. Comitè Permanent d’Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana
1. El Comitè Permanent d’Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana és l’òrgan de coordinació de les institucions públiques i entitats privades de la Comunitat Valenciana que destinen fons a l’acció humanitària. Té com a objecte integrar sinergies i concentrar recursos per a aconseguir l’efectivitat de les ajudes que es presten en situació d’emergència.
2. El Comitè Permanent d’Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana canalitza l’ajuda humanitària i d’emergència de les entitats que l’integren per a prevenir i atendre les situacions d’emergència derivades de catàstrofes naturals o provocades, de conflictes armats o d’activitats terroristes, amb l’eficàcia i la immediatesa que demanen els fets.

3. El Comitè Permanent d’Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana s’integra en la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, en el titular de les quals en recaurà la presidència.
4. El Comitè Permanent d’Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana es regularà reglamentàriament.

Article 15. Consell Territorial Sectorial per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament
1. El Consell i els ens locals de la Comunitat Valenciana es coordinen, col·laboren i cooperen en l’execució de les actuacions respectives de cooperació internacional al desenvolupament i consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, sense perjudici de l’autonomia respectiva.
2. Es crea el Consell Territorial Sectorial per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament, com un òrgan a què correspon aconseguir la màxima coherència en la determinació i aplicació de les diverses polítiques públiques en matèria de cooperació internacional al desenvolupament i implementació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, exercides pel Consell i la resta de les administracions locals de la Comunitat Valenciana mitjançant l’intercanvi de punts de vista i l’examen comú dels problemes que puguen plantejar-se i de les accions projectades per a afrontar-los i resoldre’ls, sense perjudici de les competències de cadascuna de les administracions públiques integrants. La composició, l’organització i el funcionament es desenvoluparan reglamentàriament.
3. L’administració de la Generalitat, amb la finalitat a què es refereix l’apartat 1, pot establir protocols, convenis, concerts, plans i programes conjunts i altres formes de col·laboració i cooperació, així com participar en consorcis o en altre tipus d’entitats que resulten convenients per a assolir els objectius comuns de cooperació internacional al desenvolupament.
4. L’administració de la Generalitat ha de posar a disposició dels ens locals i les altres administracions i institucions públiques interessades la informació necessària per a facilitar la coordinació i impulsar la col·laboració en les actuacions que duguen a terme en l’àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament i consecució dels Objectius de l’Agenda Internacional de Desenvolupament Sostenible.

Article 16. Col·laboració de la Generalitat amb altres institucions i entitats nacionals i internacionals
La Generalitat, en el marc de les seues competències i d’acord amb els principis constitucionals, es relaciona amb les altres institucions nacionals i internacionals en l’àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament amb criteris d’informació i col·laboració recíprocs:
a) Participa en els òrgans consultius i de coordinació de la cooperació espanyola per al desenvolupament.
b) Col·labora de forma especial amb l’administració general d’Estat en els programes transversals de la cooperació espanyola, les beques de pràctiques de formació en les oficines tècniques de cooperació o la coordinació d’accions d’emergència d’interès humanitari per a dur a terme programes i projectes d’interès comú.
c) Impulsa mecanismes de cooperació i col·laboració, per a la consecució dels Objectius de l’Agenda Internacional de Desenvolupament Sostenible, amb altres comunitats autònomes, amb les institucions europees en el marc de la Unió Europea i amb les distintes organitzacions internacionals.
d) Promou fórmules de col·laboració i cooperació amb les institucions públiques i entitats privades en els països receptors de la cooperació, per a millorar l’eficàcia i l’eficiència dels programes i projectes d’interès comú, entorn dels cinc eixos centrals: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i l’aliança/partenariat.


TÍTOL III
Dels recursos disponibles i dels subjectes de la política
de cooperació internacional al desenvolupament

CAPÍTOL I
Recursos, finançament i control

Article 17. Recursos humans
1. L’activitat del Consell, en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, serà duta a terme principalment pel personal adscrit al centre directiu que tinga les competències esmentades.
2. El personal funcionari i el personal laboral fix al servei de les administracions públiques valencianes podrà participar, de forma temporal, en tasques de cooperació internacional al desenvolupament i ajuda o emergència humanitària, bé en programes o projectes propis d’aquestes, bé en actuacions d’organitzacions no governamentals de desenvolupament, d’organismes internacionals o d’altres administracions públiques.
3. Les administracions públiques valencianes promouran i facilitaran, d’acord amb la legislació laboral o en matèria de funció pública, i amb ple respecte a allò que s’ha acordat en la negociació col·lectiva, l’adopció de mesures de reducció o adaptació de la jornada laboral, suspensions de la relació laboral amb reserva de lloc de treball o interrupcions de la prestació retribuïdes o no, perquè els empleats i empleades públics puguen exercir labors de voluntariat internacional de cooperació internacional al desenvolupament i ajuda humanitària.
4. Quan un treballador o treballadora manifeste la voluntat de col·laborar en una acció de cooperació internacional al desenvolupament, l’haurà de seleccionar una entitat que tinga la consideració d’agent de la cooperació internacional al desenvolupament. En el cas que aquesta col·laboració siga per a participar en accions d’ajuda o emergència humanitària, es requereix la declaració prèvia d’una situació concreta d’emergència generalitzada o de catàstrofe per part de l’organisme competent.
En qualsevol cas, l’agent de la cooperació internacional al desenvolupament o la organització no governamental per al desenvolupament que realitzen la selecció han de figurar inscrits en el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana o en el Registre d’Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament de l’Administració General de l’Estat.
5. Els costos de personal, si és el cas, derivats de participar en tasques de cooperació internacional al desenvolupament i ajuda o emergència humanitària, que formen part de programes o projectes de què siga promotor la Generalitat, hauran de ser assumits per la conselleria a què pertanga aquest personal, i podran computar-se com a ajuda oficial al desenvolupament de la Generalitat definides per organismes internacionals.
6. La conselleria amb competències en matèria de cooperació internacional al desenvolupament destinarà els mitjans personals i tècnics que considere necessaris per a les actuacions de cooperació internacional al desenvolupament i per al seguiment i l’avaluació d’aquestes.
7. Tant per a les actuacions realitzades a la Comunitat Valenciana com a l’exterior, i per raons d’especificitat de la matèria, es podrà sol·licitar-ne la col·laboració i contractar persones físiques o jurídiques especialitzades en cooperació internacional al desenvolupament. La prestació derivada de la contractació esmentada estarà subjecta a la legislació reguladora dels contractes de les administracions públiques.
8. La conselleria competent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament col·laborarà amb la conselleria competent en matèria de funció pública mitjançant la proposta d’accions formatives dirigides al personal a què es refereixen els apartats 1 i 2 d’aquest article, a fi que es considere incloure-les en els plans de formació del personal empleat públic de la Generalitat.

Article 18. Recursos econòmics
1. Els projectes de lleis de pressupostos de la Generalitat, tramesos pel Consell a les Corts, fixaran anualment els crèdits destinats a la cooperació internacional al desenvolupament, en consonància amb les orientacions contingudes en el pla director.
2. La llei de pressupostos de la Generalitat fixarà, anualment, els crèdits destinats a la cooperació internacional al desenvolupament en la Comunitat, d’acord amb les orientacions contingudes en el pla d’acció anual corresponent.
3. Els recursos destinats a la cooperació internacional al desenvolupament podran augmentar-se amb subvencions i contribucions d’altres organismes i institucions nacionals i internacionals, públics i privats, i de persones físiques o jurídiques, així com dels ingressos obtinguts de recuperació d’actius, segons sentències judicials fermes, que ordenen el reintegrament de fons públics disposats indegudament en l’àmbit d’aquesta llei. Aquests ingressos generaran crèdit en el pressupost de la conselleria competent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament.
4. Els crèdits pressupostaris consignats en els programes de cooperació internacional al desenvolupament que no s’executen dins l’exercici pressupostari corresponent podran incorporar-se de forma addicional a la mateixa partida pressupostària consignada en els pressupostos de l’exercici següent, en els termes establits en la normativa vigent.


Article 19. Finançament i control
1. El Consell podrà finançar, mitjançant ajudes o subvencions que s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, i amb subjecció als principis d’igualtat, publicitat, transparència, objectivitat, eficàcia i eficiència, els programes i els projectes dels agents de cooperació internacional al desenvolupament que complisquen els requisits establits per aquesta llei i es corresponguen amb les línies i orientacions establides pel pla director.
2. També podrà establir convenis, o articular qualsevol altra forma reglada de col·laboració, per a finançar l’execució d’actuacions i projectes en l’àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament, que es considere adequats, amb administracions, institucions i entitats nacionals o d’altres països sense ànim de lucre, agències, organitzacions i institucions internacionals de cooperació internacional al desenvolupament, les agències de Nacions Unides i els seus comitès nacionals o organitzacions que les representen a Espanya, i fons i programes temàtics de cooperació internacional al desenvolupament, sempre que les actuacions que s’han de dur a terme s’ajusten a les previsions del pla director.
3. Reglamentàriament, en els termes que assenyala la legislació autonòmica de subvencions, es regularan les bases per al finançament d’actuacions en l’àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament, i es determinaran, entre altres aspectes, el règim de participació financera de la Generalitat, els procediments que s’han de seguir i el règim específic de transferències de fons i justificació de les despeses de les accions subvencionades. Les tècniques de justificació de la despesa citades tindran en compte la necessària flexibilitat de les normes generals en el finançament de projectes que es realitzen en països receptors d’ajuda oficial al desenvolupament sostenible.
4. Els agents de la cooperació internacional al desenvolupament descrits en l’article 21.3 apartats a, b, c, d i e d’aquesta llei podran rebre ajudes o subvencions computables com a cooperació internacional al desenvolupament sostenible, per a la qual cosa hauran de tenir capacitat jurídica i d’obrar, la solvència tècnica i econòmica necessària per a executar l’activitat subvencionada i a més tenir, si és el cas, un soci o contrapart local en el país o territori on es realitze l’actuació. Tots ells no han de tenir ànim de lucre.
5. Les subvencions corrents o de capital que concedisca la Generalitat en matèria de cooperació internacional al desenvolupament es podran abonar anticipadament, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable a la Generalitat en matèria d’hisenda pública i de subvencions.
6. A fi d’aconseguir una major eficàcia i eficiència en la gestió dels fons públics destinats a la cooperació internacional al desenvolupament, podran establir-se sistemes específics de justificació i control de la despesa adaptats a la seua especialitat, que tinguen en compte la necessària flexibilitat i adaptació de les normes generals de règim financer i pressupostari a projectes que es realitzen als països receptors.

7. L’aplicació del règim de reintegraments de les ajudes o subvencions concedides en matèria de cooperació internacional al desenvolupament s’ajustarà al que disposen els supòsits previstos en la normativa aplicable a la Generalitat en matèria d’hisenda pública i de subvencions.

8. En matèria de justificació i control de la despesa, podran formalitzar-se acords o convenis interadministratius entre la conselleria competent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament i l’administració de l’Estat, a través del ministeri competent, i si és el cas, de l’organisme públic vinculat a polítiques de cooperació internacional al desenvolupament.
Article 20. Règim fiscal de les aportacions efectuades a organitzacions no governamentals i a projectes de cooperació internacional al desenvolupament
1. Les aportacions efectuades per persones físiques o jurídiques a organitzacions no governamentals per al desenvolupament, així com per a la realització de programes o projectes de cooperació internacional al desenvolupament, rebran el tractament fiscal previst en la seua normativa reguladora.
2. La Generalitat podrà regular altres incentius fiscals que afavorisquen la participació privada en programes o projectes de cooperació internacional al desenvolupament de què siguen titulars organitzacions no governamentals per al desenvolupament inscrites en el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana. Aquests incentius es regularan mitjançant norma amb rang de llei.CAPÍTOL II
Dels subjectes intervinents en la cooperación
internacional al desenvolupament

Article 21. Els agents de la cooperació internacional al desenvolupament
1. Els agents de la cooperació internacional al desenvolupament, com a expressió col·lectiva de la solidaritat de la societat valenciana amb els països objecte d’actuacions de cooperació, són interlocutors fonamentals de les administracions públiques en aquesta matèria.
2. Els agents de la cooperació internacional al desenvolupament hauran de respectar els principis, objectius i prioritats d’aquesta llei.
3. Podran tenir la consideració d’agents de cooperació internacional al desenvolupament els següents:
a) Les organitzacions no governamentals per al desenvolupament.
b) Les entitats locals de la Comunitat Valenciana i la resta d’entitats públiques vinculades a elles, així com les institucions que les integren o les organitzacions que les representen.
c) Les universitats del sistema universitari públic valencià i altres institucions d’ensenyament o investigació amb seu social a la Comunitat Valenciana i de caràcter públic.
d) Les agències de Nacions Unides i els seus comitès nacionals o organitzacions que les representen a Espanya.
e) Les organitzacions i les institucions internacionals de cooperació internacional al desenvolupament. No s’entendran incloses en aquestes les institucions financeres internacionals.
f) Altres entitats públiques o privades que tinguen entre els seus fins la realització d’activitats de cooperació internacional al desenvolupament.
4. Els agents de la cooperació internacional al desenvolupament, en els fins expressos dels quals tenen com a objectiu la cooperació internacional al desenvolupament, no han de tenir ànim de lucre. En la seua actuació, estaran compromesos al compliment del codi de conducta que es desenvoluparà reglamentàriament.

Article 22. Les organitzacions no governamentals per al desenvolupament
Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén per organitzacions no governamentals per al desenvolupament de la Comunitat Valenciana les entitats que complisquen els requisits següents:
a) Ser entitats privades, legalment constituïdes i sense ànim de lucre.
b) Establir expressament en els seus estatuts que entre els seus objectius es troba la realització d’activitats relacionades amb els principis i objectius de la cooperació internacional al desenvolupament.
c) Gaudir de plena capacitat jurídica i d’obrar.
d) Tenir seu social o delegació permanent a la Comunitat Valenciana i estar inscrites en el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana, en la forma que reglamentàriament es determine.
e) Disposar d’una estructura susceptible de garantir suficientment el compliment dels seus fins.
f) No tenir relacions de dependència, ni directa ni indirecta, amb institucions públiques, siguen autonòmiques, estatals o internacionals.

Article 23. Personal cooperant professional
1. Als efectes d’aquesta llei, són persones cooperants valencianes les que uneixen, a una formació adequada o titulació acadèmica oficial en cooperació internacional al desenvolupament, una experiència profesional provada, i tenen encomanada l’execució d’un determinat programa, projecte o acció en el marc de la cooperació internacional al desenvolupament.
2. Les persones cooperants hauran d’estar lligades amb la persona o entitat promotora de la cooperació internacional al desenvolupament i l’acció humanitària per alguna de les relacions jurídiques següents:
a) Relació sotmesa a l’ordenament jurídic laboral.
b) Relació funcionarial o de personal al servei de les administracions públiques.
3. Els seus drets i obligacions, incompatibilitats, formació, homologació dels serveis que presten en qualitat de persona cooperant, modalitats de previsió social i la resta d’aspectes del seu règim jurídic, seran els establits per la norma estatal reguladora de l’Estatut del cooperant, per la normativa en matèria de funció pública, i pel que disposen l’Estatut dels treballadors i la resta de legislació laboral vigent.

4. Les condicions en què es duran a terme les activitats del personal cooperant professional es desenvoluparan reglamentàriament.

Article 24. El voluntariat
1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per voluntariat internacional de cooperació per al desenvolupament la persona física vinculada tant a l’educació per al desenvolupament, com a part del procés educatiu i de transformació, com a la promoció per al desenvolupament, quant a l’acció humanitària i la solidaritat internacional, ja es realitze al nostre país, en països o territoris receptors de cooperació internacional al desenvolupament o en qualsevol país on es declare una situació de necessitat humanitària, sense perjudici de les activitats realitzades en aquest àmbit per les persones cooperants.
2. El voluntariat internacional de cooperació internacional al desenvolupament estarà sempre vinculat a les entitats de voluntariat a través de la subscripció, per escrit, d’un acord d’incorporació, que constitueix l’instrument principal de la seua definició i regulació.
3. Reglamentàriament es regularan les condicions en què es duran a terme les activitats de voluntariat internacional de cooperació internacional al desenvolupament.

Article 25. Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana
1. Es constitueix el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana a l’efecte d’identificar i garantir la capacitat i solvència de les entitats enumerades en els apartats a, d i e de l’article 21.3 d’aquesta llei.
2. El Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana, com a registre públic, dependrà de la conselleria competent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament.
3. L’organització i el funcionament del Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana es regularan reglamentàriament. La inscripció o modificacions en el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament estan exemptes del pagament de qualsevol taxa o preu públic.

Article 26. Participació de les cooperatives, les empreses i les associacions empresarials de la Comunitat Valenciana en la cooperació i el desenvolupament sostenible
1. Les cooperatives, les empreses i les associacions empresarials de la Comunitat Valenciana podran contribuir als esforços de la cooperació internacional al desenvolupament i al compliment de l’Agenda Internacional de Desenvolupament Sostenible, realitzats per la Generalitat, aportant la seua experiència i recursos en els distints sectors de la seua activitat, sempre assegurant el caràcter no lucratiu d’aquesta activitat i respectant els principis, els objectius i les prioritats d’aquesta llei, i alhora hauran de complir amb requisits bàsics establits en un protocol específic elaborat pel Consell Valencià de Cooperació.
2. La participació de les cooperatives, les empreses i les associacions empresarials de la Comunitat Valenciana es referirà, especialment, als àmbits següents:
a) Promoció de la responsabilitat social empresarial.
b) Creació i enfortiment de l’economia social.
c) Aliances entre el sector públic i el sector privat per al foment de l’economia social.
d) Transferència de coneixements empresarials i tecnologia apropiada.
e) Bones pràctiques empresarials.
f) Enfortiment de les associacions empresarials dels països en via de desenvolupament, contribuint a dotar els seus representants d’eines per a la participació social, i promovent nous lideratges femenins que aporten a l’enfortiment esmentat la dimensió de gènere, que articule el canvi necessari en l’estructura i la cultura institucional.
g) Formació de capital humà.
h) Promoció de les polítiques de prevenció, salut laboral i seguretat en el treball.
i) Foment de la igualtat laboral entre dones i homes, mitjançant l’impuls de programes que contribuïsquen a generar polítiques d’igualtat en l’accés a l’ocupació.
j) Suport a l’eradicació de l’explotació laboral infantil.
k) Educació i sensibilització per al compliment de l’Agenda 2030 entre l’empresariat valencià.
l) Assistència tècnica en polítiques de formació i qualificació professional.
3. La cooperació internacional al desenvolupament que realitzen les cooperatives, les empreses o associacions empresarials de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb les administracions públiques valencianes, es durà a terme sempre en el marc d’aquesta llei, de la legislació vigent en matèria de responsabilitat social empresarial i del Pla director de cooperació.

Article 27. Participació de les organitzacions sindicals de la Comunitat Valenciana en la cooperació internacional al desenvolupament
1. Els sindicats i les seues organitzacions podran contribuir, igualment, als esforços de la cooperació internacional al desenvolupament i al compliment de l’Agenda Internacional de Desenvolupament Sostenible.
2. La seua participació en programes, projectes i accions de desenvolupament s’articularà sempre respectant els principis, els objectius i les prioritats d’aquesta llei, i preferentment es referirà als àmbits d’actuació següents:
a) Enfortiment de les organitzacions sindicals dels països en via de desenvolupament, contribuint a dotar la representació sindical d’eines per al diàleg social, i promovent nous lideratges femenins que aporten a l’enfortiment esmentat la dimensió de gènere, que articule el canvi necessari en l’estructura i cultura institucional.
b) Suport a polítiques de generació d’ocupació amb ple respecte dels drets dels treballadors i treballadores, que possibiliten aconseguir l’ocupació plena i productiva, i garantir un treball decent per a tots els homes i dones.
c) Promoció de polítiques de prevenció, salut laboral i seguretat en el treball.
d) Assistència tècnica en polítiques de formació i qualificació professional.
e) Foment de la igualtat laboral entre dones i homes, mitjançant l’impuls de programes que contribuïsquen a generar polítiques d’igualtat en l’accés a l’ocupació.
f) Suport a l’eradicació de l’explotació laboral infantil.
g) Educació i sensibilització per al compliment de l’Agenda 2030 entre els treballadors i treballadores valencians.


TÍTOL IV
Del règim sancionador

Article 28. Règim jurídic
L’aplicació del règim d’infraccions i sancions contra els preceptes d’aquesta llei s’ajustarà al que estableixen la normativa bàsica estatal i la pròpia de la Generalitat en matèria d’hisenda pública, del sector públic instrumental, del règim jurídic de les administracions públiques, de subvencions i de la legislació valenciana sobre règim local.


Article 29. Òrgans competents
Quant als òrgans competents per a la imposició de sancions en matèria d’ajudes o subvencions, caldrà ajustar-se al que disposa la normativa específica de la Generalitat en matèria d’hisenda pública i subvencions.

Les atribucions esmentades podran ser objecte de delegació.

Article 30. Procediment sancionador
Quant a procediment sancionador, caldrà ajustar-se a la normativa bàsica estatal i a l’específica que, si és el cas, dicten en la matèria la Generalitat i l’Estat.DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Compromisos pressupostaris
Destinar un 0,7 % del seu pressupost total consolidat de cada exercici a polítiques vinculades a cooperació internacional per al desenvolupament, en el marc dels principis i els objectius establits en aquesta llei i d’acord amb el que estableix l’apartat 3 de l’article 1.
Aquest compromís se supeditarà a les disponibilitats reals d’hisenda de la Generalitat, al compliment dels compromisos adquirits en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i als escenaris pressupostaris plurianuals.

Segona. Ajudes excepcionals i preferents
Quan concórreguen circumstàncies o situacions excepcionals que deriven en una crisi humanitària, derivades de catàstrofes naturals o de conflictes d’origen humà, el Consell tindrà singularment en compte aquestes circumstàncies a l’hora de gestionar les ajudes destinades a actuacions d’acció humanitària, i la promoció de projectes orientats a l’assistència i rehabilitació de poblacions en situació d’emergència o de risc greu i imminent.

Tercera. Informe previsió compliment 0,7 %
Destinar un 0,7 % del seu pressupost total consolidat de cada exercici a polítiques vinculades a cooperació internacional al desenvolupament i dels recursos personals necessaris per a la seua gestió pressupostària.


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Del Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana
En el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei es procedirà a l’adequació del Decret 39/2009, de 6 de març, del Consell, pel qual es regula el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament, i romanen vigents les seues inscripcions fins a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la disposició normativa que la derogue o modifique.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Normes que es deroguen
Queden derogades la Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de cooperació al desenvolupament de la Comunitat Valenciana, i la Llei 11/2010, 16 de juliol, de la Generalitat, reguladora de l’Estatut de les persones cooperants valencianes.
Queden derogats el Decret 18/2009, de 23 de gener, del Consell, pel qual es regula la Comissió Interterritorial de Cooperació al Desenvolupament; el Decret 231/2007, de 30 de novembre, del Consell, pel qual es regula la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament, i el Decret 10/2011, de 4 de febrer, del Consell, pel qual es regula el Registre Autonòmic de les Persones Cooperants Valencianes.
Queden derogades totes les normes del mateix rang o d’un rang inferior en allò que contradiguen o s’oposen al que es disposa en aquesta llei.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Autorització al Consell
S’autoritza el Consell per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l’execució d’aquesta llei.

Segona. Desplegament reglamentari
En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Consell aprovarà reglaments per a desplegar-la en els àmbits següents:

1. La cooperació internacional al desenvolupament.
2. La consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides a la Comunitat Valenciana.
Els reglaments de desplegament d’aquesta llei inclouran la regulació dels òrgans següents: l’Alt Consell Consultiu per al Desenvolupament de l’Agenda 2030, la Comissió Interdepartamental per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament, el Comitè Permanent d’Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana i el Consell Territorial Sectorial per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament.
Mitjançant desplegament reglamentari es regularà, així mateix, la distribució percentual entre modalitats i instruments del conjunt dels recursos pressupostaris destinats a la cooperació internacional al desenvolupament.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.

València, 14 de desembre de 2017

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

linea