diari

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2013, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, pel qual es dóna publicitat a l'acord de la Mesa General de Negociació I de la Generalitat, sobre condicions de treball i retribucions del personal dels sectors de l'Administració de la Generalitat, docent, sanitari i de justícia, en el marc del diàleg social per al període 2014-2015. [2013/11766]

(DOGV núm. 7169 de 10.12.2013) Ref. Base de dades 011128/2013

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2013, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, pel qual es dóna publicitat a l'acord de la Mesa General de Negociació I de la Generalitat, sobre condicions de treball i retribucions del personal dels sectors de l'Administració de la Generalitat, docent, sanitari i de justícia, en el marc del diàleg social per al període 2014-2015. [2013/11766]

La Mesa General de Negociació I va subscriure, amb data 23 d’octubre de 2013, un acord sobre condicions de treball i retribucions del personal del sectors de l’Administració de la Generalitat, docent, sanitari i de justícia, en el marc del diàleg social per al període 2014-2015.

L’acord subscrit va ser ratificat pel Consell en la reunió del passat dia 25 d’octubre de 2013.
Per tot això, de conformitat amb el que disposa l’article 38.6 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, resolc:
Donar publicitat per mitjà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana a l’acord de la Mesa General de Negociació I, de data 23 d’octubre de 2013, sobre condicions de treball i retribucions del personal dels sectors de l’Administració de la Generalitat, docent, sanitari i de justícia, en el marc del diàleg social per al període 2014-2015.


València, 3 de desembre de 2013.– El conseller d’Hisenda i Administració Pública: Juan Carlos Moragues Ferrer.


Acord de la Mesa General de Negociació I de la Generalitat, sobre condicions de treball i retribucions del personal dels sectors de l’Administració de la Generalitat, docent, sanitari i de justícia, en el marc del diàleg social per al període 2014 – 2015.

Reunits a València, el 23 d’octubre de 2013, en l’àmbit de la Mesa General de Negociació I, i a l’empara del que establixen l’article 33 i concordants de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), i l’article 153 i següents de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, les representacions de la Generalitat i de les organitzacions sindicals presents en l’esmentada Mesa General de Negociació,


Manifesten
I. L’aprovació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, suposa la implantació progressivament d’un nou model de funció pública valenciana orientat a la consecució d’una Administració amb una estructura més moderna, organitzada i adaptada a les noves i creixents necessitats de la societat actual, així com comptar amb unes empleades i uns empleats públics amb un major nivell de professionalitat i amb una implicació màxima amb l’organització i amb el servici públic.
Esta nova Administració pública de la Generalitat ha de contribuir al desenrotllament econòmic i social de la Comunitat Valenciana i a la millora del servici públic que es presta a la ciutadania, i ha de ser motor, estímul i suport per a les iniciatives que s’hi desenrotllen.
II. El diàleg social entre la Generalitat i les organitzacions sindicals presents en la Mesa General de Negociació I, així com en les diferents meses sectorials i àmbits institucionals de negociació, ha sigut una constant a l’hora d’abordar la regulació de les condicions de treball del personal empleat públic.
Mostra d’això, han sigut la gran quantitat d’acords aconseguits entre les parts al llarg d’un dilatat període des de 2008 fins a hui. Tot això reflectix el ferm convenciment, per ambdós parts, de l’inqüestionable valor del diàleg social com a element imprescindible per a contribuir al desenrotllament i l’estabilitat social i econòmica, així com de la potenciació i la reafirmació de valors essencials per a l’enfortiment de la democràcia i l’autonomia, màximament en un moment econòmic i social com l’actual, que requerix esforços conjunts i compartir decisions, com a elements essencials d’implicació en l’esforç comú de vertebració i solidaritat amb tot el teixit social valencià.
La Generalitat i les organitzacions sindicals són conscients de la coresponsabilitat que el moment actual requerix, així com l’esforç econòmic que es du a terme per a garantir la prestació dels servicis públics. Així mateix, la Generalitat reconeix el paper fonamental que en la societat actual exercixen les organitzacions sindicals i la importància de mantindre el diàleg social de forma permanent.
En este sentit, resulta essencial potenciar el compromís amb la negociació col·lectiva per a arribar als acords o pactes necessaris encaminats a aconseguir com a objectiu prioritari la millora de la qualitat dels servicis públics i el reconeixement del treball i la professionalitat de les empleades i els empleats públics.
III. Tant la Generalitat com les organitzacions socials, reconeixen l’esforç individual i col·lectiu fet per les empleades i els empleats públics de la Generalitat, de forma continuada durant els últims anys, amb l’objectiu fonamental de contribuir a pal·liar la situació econòmica existent, aportant la seua solidaritat i implicació en un moment de màxima dificultat social, sense minva en la professionalitat i qualitat del servici públic prestats a la ciutadania valenciana en tots els àmbits i sectors.

IV. Amb este convenciment, tant l’Administració com les organitzacions sindicals, han constatat la necessitat d’acordar una sèrie de mesures la finalitat de les quals és buscar la millora contínua de l’Administració i dels servicis que presta, així com que estos resulten el més eficaços, eficients i productius possible en el marc actual, la qual cosa passa, sens dubte, per elevar encara més el nivell de professionalitat i qualificació, tant dels servicis, com dels professionals que els presten. A esta finalitat va dirigida essencialment l’avaluació de l’acompliment del treball realitzat, pilar fonamental de millora contínua i retroalimentació del sistema de l’Administració autonòmica valenciana, que ha de permetre avançar, en el dia a dia, en la consecució de l’objectiu de progrés i desenrotllament de la societat valenciana.
V. L’aprovació del Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana (Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell), incloïa una sèrie de mesures urgents a fi de facilitar la reducció del desequilibri pressupostari de la Generalitat i assegurar el compliment dels seus compromisos en la matèria al llarg dels exercicis pressupostaris 2012 i 2013.

Finalitzat este període conjuntural i transitori necessari, s’ha valorat positivament, com a via estratègica conjunta de reconducció a la situació de normalitat plena i eixida progressiva de l’esmentat període transitori, l’adopció d’una sèrie de mesures en l’àmbit de l’ocupació pública de la Generalitat que, sense oblidar l’objectiu essencial de reducció del dèficit públic existent, contribuïsquen a la consecució dels altres objectius assenyalats i disminuïsquen l’impacte negatiu sostingut sobre l’ocupació pública valenciana durant estos dos anys, tal com s’establia en el Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, i no prolongar l’excepcionalitat de la situació i les decisions adoptades en el seu moment més enllà d’allò estrictament necessari i en la mesura que la normativa estatal bàsica i pressupostària ho permeten.
VI. En conseqüència amb l’anterior, este acord té per objecte no sols posar de manifest el compromís del Consell respecte de la temporalitat i transitorietat d’alguna de les mesures contingudes en el Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, sinó també, recuperar aquelles altres previstes en els diferents acords que van quedar en suspens que, en consideració a les seues característiques, resulta adequat que no perden la seua vigència que hi finalitze.
Per tot això, en el context social i jurídic descrit, fruit de les negociacions dutes a terme entre la Generalitat i les organitzacions sindicals presents en la Mesa General de Negociació I i després de l’emissió prèvia de l’informe favorable de la Direcció General de Pressupostos i Gastos, de data 23 d’octubre de 2013, es firma el present

Acord

Primer. Àmbit de l’acord
1. Àmbit personal
1.1. L’acord serà aplicable, en els termes establits en cada un dels apartats, al personal que presta servicis en la Generalitat, les condicions de treball del qual s’acorden amb els seus representants sindicals en la Mesa General de Negociació I de personal funcionari, estatutari i laboral.
1.2. Així mateix, per mitjà de la modificació de les disposicions normatives que corresponga en cada cas, este acord serà aplicable al personal que presta servicis en:
a) El Consorci Hospital General Universitari de València.
b) El Consorci Hospital Provincial de Castelló.
c) L’àmbit de les ensenyances concertades.
2. Àmbit funcional
Este acord es referix a les matèries que s’especifiquen i que han sigut objecte de negociació de conformitat amb l’article 38 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i l’article 154 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
3. Àmbit territorial
Està referit a tots i cada un dels centres i unitats de la Generalitat en què presta servicis el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’este acord, atenent-ne les especificitats i amb l’abast que es determina, segons el col·lectiu, que s’indiquen en cada una de les respectives mesures.


Segon. Període de vigència de l’acord
1. La vigència general de l’acord és fins al 31 de desembre de 2015, des de la seua ratificació pel Consell, a excepció d’aquelles mesures per a les quals s’indica un altre període de vigència específic, i així es determina de forma concreta i expressa la seua efectivitat en la respectiva mesura; tot això sense perjuí del que establix l’article 38.10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
2. Ateses les característiques i atés el contingut de l’acord, amb independència de la inclusió en les normes legals o reglamentàries que procedisquen de les mesures que hi conté, este no és prorrogable al seu venciment. No obstant això, el seu contingut podrà servir de base i fonament per a la firma d’un altre de nou en el moment de la finalització.

Tercer. Desplegament normatiu de les mesures contingudes en este acord
1. Les mesures contingudes en este acord que no requerisquen desplegament reglamentari complementari i que es ratifiquen de forma definitiva pel Consell, seran directament aplicables al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació respectiu, sense perjuí que, a efectes formals, es requerisca la modificació o derogació, si és el cas, de la normativa reglamentària corresponent.
2. Respecte de les mesures que incloguen matèries la regulació de les quals tinga reserva de llei, no tindran eficàcia directa fins a la incorporació en la disposició legislativa corresponent i la seua entrada en vigor.

Quart. Mesures en relació amb les condicions de treball del personal empleat públic de la Generalitat inclòs en l’àmbit d’aplicació d’este acord
1. Personal al servici de l’Administració de la Generalitat (sector funció pública)
1.1. Personal funcionari interí al servici de l’Administració de la Generalitat.
El Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, en l’article 3, va establir, des de l’1 de març de 2012 fins al 31 de desembre de 2013, una jornada setmanal de 25 hores, amb la reducció proporcional de les seues retribucions, per al personal funcionari interí, amb les excepcions i peculiaritats previstes en el text.
En relació amb el personal afectat per esta mesura, s’acorda el següent:
­Amb efectes 1 de gener de 2014, la jornada setmanal del personal funcionari interí al servici de l’Administració de la Generalitat, serà del cent per cent de la jornada laboral establida en la classificació del lloc de treball que s’exercisca, amb el corresponent increment proporcional de les retribucions.
1.2. Personal funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat.
­S’iniciarà la implantació de la carrera professional horitzontal a partir de l’1 de gener de 2014, i s’haurà d’elaborar en el primer trimestre del dit any la disposició reglamentària que regule l’avaluació de l’acompliment vinculada a esta i la realització de l’esmentada avaluació al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’esta, al llarg de l’exercici 2014.

­Des de l’1 de gener de 2015 es procedirà a la meritació i a la percepció del complement de carrera professional horitzontal corresponent al grau que es reconega el personal funcionarial de carrera en aplicació i en la forma que s’establisca en la disposició reglamentària que regule l’avaluació de l’acompliment i la carrera professional horitzontal per a l’Administració de la Generalitat i en les quanties que s’hi establisquen.

­L’avaluació de l’acompliment realitzada al llarg de 2014, en cap cas suposarà que esta puga tindre efectes econòmics retroactius anteriors a l’1 de gener de 2015, i l’efectivitat econòmica serà la que expressament s’indique en cada acte administratiu pel qual es reconega el grau de carrera professional del funcionari de carrera que corresponga en cada cas.

­La percepció i meritació que corresponga a cada funcionària o funcionari de carrera, segons el grau del complement de carrera horitzontal que se li reconega com a conseqüència de l’avaluació de l’acompliment, durant el període transitori d’implantació del sistema corresponent a l’anualitat de 2015 no serà inferior al 33 per cent de l’import assignat anualment per al grup, subgrup o agrupació professional funcionarial a què es pertanga. La determinació exacta del dit percentatge en este període transitori d’implantació de la carrera professional s’establirà en la disposició reglamentària que regule l’avaluació de l’acompliment i la carrera professional horitzontal per a l’Administració de la Generalitat, i podrà ser superior al 33 per cent atenent la conjuntura econòmica existent en el moment de l’entrada en vigor de l’esmentada norma.

1.3. Personal laboral fix de l’Administració de la Generalitat
­Per a l’aplicació de la carrera professional horitzontal al personal laboral fix de l’Administració de la Generalitat, s’adoptarà l’acord corresponent en la Comissió Paritària del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Generalitat, de conformitat amb el que establixen l’article 19 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, l’article 120 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, i l’article 86.3 de l’Estatut dels Treballadors.
­Les previsions contingudes en l’apartat quart 1.2 d’este acord seran aplicables al personal laboral fix de l’Administració de la Generalitat en els mateixos termes i condicions que al personal funcionari de carrera.

2. Personal al servici de les institucions sanitàries
Carrera professional i desenrotllament professional del personal al servici de les institucions sanitàries.
En relació amb la vigència de les mesures contingudes en l’article 11 del Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, i la disposició addicional dèsset de la Llei 17/2010, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2011, a partir de l’1 de gener de 2014:
­Amb efectes de l’1 de gener de 2014, es restituïx el 75 per cent de les quanties vigents abans de l’entrada en vigor del Decret Llei 1/2012, dels complements de carrera professional i desenrotllament professional que percep determinat personal que desenrotlla la seua activitat en el marc de l’estructura orgànica i funcional de la Conselleria de Sanitat i de les persones jurídiques que conformen el sector públic autonòmic que en depenen, en aplicació del que disposen els decrets del Consell 66/2006, de 12 de maig, 85/2007, de 22 de juny, i 173/2007, de 5 d’octubre. A partir de l’1 de gener de 2015 es restituïx el cent per cent de les quanties vigents abans de l’entrada en vigor del Decret Llei 1/2012.
­A partir de l’1 de gener de 2014, tant el temps transcorregut com les actuacions, mèrits professionals i accions formatives que s’hagen realitzat i obtingut des del dia 1 de gener de 2011 i fins al 31 de desembre de 2013, i que es tinguen en compte en la normativa ressenyada als efectes del dret a la progressió en els graus de carrera professional i desenrotllament professional, es valoraran per al reconeixement que corresponga en l’esmentada progressió professional, així com, si és el cas, d’accés a estos.
­L’esmentada valoració de caràcter administratiu en cap cas suposarà que hi puga tindre efectes econòmics retroactius amb anterioritat a l’1 de juliol de 2014; l’efectivitat econòmica serà la que expressament s’indique en cada acte administratiu pel qual es reconega el grau de carrera o el desenrotllament professional que corresponga en cada cas.
­En l’exercici 2014, s’incorpora al sistema per al reconeixement dels complements de carrera i desenrotllament professional, el personal l’accés i la progressió a este del qual va quedar suspesa per mitjà de la disposició addicional dèsset de la Llei 17/2010, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2011, amb la percepció, si és el cas, i després de l’avaluació corresponent, de les quanties establides per al grau de carrera o desenrotllament que se li reconega, de conformitat amb la Llei de Pressupostos per a 2014; l’efectivitat econòmica del dit reconeixement serà la que expressament s’indique en cada acte administratiu, que en cap cas suposarà que esta puga tindre efectes econòmics retroactius amb anterioritat a l’1 de juliol de 2014.
Als efectes del reconeixement dels graus per nova incorporació o progressió en el sistema, tots els servicis prestats fins al 30 de juny de 2014 es consideraran avaluats satisfactòriament.
3. Sector docent no universitari
En relació amb la vigència de la mesura continguda en els articles 12 i 13 del Decret Llei 1/2012, de 5 de gener:
3.1. Component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris de carrera dels diferents cossos docents no universitaris.

­– A partir de l’1 de gener de 2014 es restituïx el 75 per cent de les quanties vigents abans de l’entrada en vigor del Decret Llei 1/2012, dels imports corresponents al component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris de carrera dels diferents cossos docents no universitaris, determinades en l’annex de l’Acord d’11 de juny de 2010 del Consell. A partir de l’1 de gener de 2015 es restituïx el cent per cent de les quanties vigents abans de l’entrada en vigor del Decret Llei 1/2012.
– Amb efectes econòmics i administratius d’1 de juliol de 2014 es reprendrà l’aplicació dels decrets del Consell 157/1993, de 31 d’agost, i 74/1999, d’1 de juny, així com la normativa dictada en desenrotllament o execució d’estos, pel que fa al dret al perfeccionament, reconeixement, meritació i percepció del component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris dels diferents cossos docents.

– Els servicis prestats entre l’1 de març de 2012 i el 30 de juny de 2014 seran computables als efectes de perfeccionament dels diferents períodes.
3.2. Mesures en matèria de contractes laborals i nomenaments per al personal docent interí, professorat especialista i de religió catòlica que no tinga caràcter indefinit.
– Els nomenaments en vacant vigents durant el curs 2013/2014 acomodaran la seua duració al que establix l’article 10 de l’Acord subscrit el 3 d’abril de 2013 per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals, pel qual es disposa el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat.
– Per al curs 2013/2014 deixen de tindre efecte i vigència les restriccions que s’inclouen en els articles 13.3 i 13.4 del Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, quant als contractes de professor especialista i professorat de religió.
4. Prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal al servici de la Generalitat, organismes i entitats dependents i òrgans estatutaris.
En relació amb l’article 6, apartat 4, del Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, s’acorda proposar la modificació legislativa de la redacció d’este article en el sentit d’establir les previsions necessàries respecte dels processos d’incapacitat temporal derivats de determinats supòsits o malalties greus no inclosos en este, en els quals es complementarà fins al cent per cent de les retribucions que es perceben en cada moment.

5. Condicions del règim d’absències al treball regulades en la disposició addicional trenta-huit de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013.
En relació amb el règim d’absències al treball regulades en la disposició addicional trenta-huit de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013, s’acorda proposar la modificació normativa que regula esta matèria en els diferents sectors inclosos en l’àmbit d’aplicació de l’acord, a fi d’establir que el descompte en nòmina no serà aplicable a quatre dies d’absències al llarg de l’any natural, de les quals només tres podran tindre lloc en dies consecutius, sempre que estiguen motivades en malaltia o accident, i no donen lloc a incapacitat temporal.
6. Pagues extraordinàries durant l’exercici 2014
Durant l’exercici pressupostari 2014, el personal empleat públic inclòs en l’àmbit d’aplicació d’este acord percebrà les dos pagues extraordinàries a què es referixen l’article 22.4 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) i l’article 77 i següents de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, en els termes, amb l’abast i l’estructura que s’hi establix, sense perjuí de la normativa sectorial que siga aplicable en cada un dels sectors a què es referix este acord i de la normativa estatal que resulte aplicable.


Quint. Denúncia
1. Les organitzacions sindicals firmants es comprometen a esgotar les vies de negociació i interlocució amb l’Administració abans d’adoptar mesures de conflicte o mobilitzacions de qualsevol tipus, durant el període de vigència d’este acord i referides a les matèries que s’hi definixen. Així mateix, i sense perjuí del que preveu la normativa específica, es comprometen a comunicar a l’administració, amb una antelació mínima de 72 hores, qualsevol convocatòria o acte de mobilització o reivindicació de tipus col·lectiu.
2. Este acord haurà d’entendre’s amb caràcter global, i podrà ser denunciat per les parts que el subscriuen en cas d’incompliment de qualsevol dels seus punts.
3. La denúncia de l’acord es farà en escrit motivat que n’indique la causa, que haurà de ser conegut per totes les parts que el subscriuen.


Sext. Comissió paritària
1. De conformitat amb l’article 38.5 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, es constituirà una comissió paritària integrada per les parts firmants d’este acord, les funcions de la qual seran les de seguiment i desenrotllament de l’acord.
2. Durant l’any 2014, la comissió paritària analitzarà i valorarà la viabilitat tècnica, econòmica i jurídica de l’aplicació de les quanties que percep anualment el personal de l’Administració de la Generalitat del sector de funció pública, en les pagues mensuals corresponents als mesos de març i setembre, en concepte de complement compensatori, al desplegament de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, amb l’objectiu d’aconseguir-ne la completa implantació i aplicació, sense que en cap cas l’esmentada aplicació supose un increment de les retribucions del capítol I, ni cap increment respecte a les vigents el 31 de desembre de 2013, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació.

3. Així mateix, esta comissió paritària podrà analitzar, avaluar i elevar una proposta del percentatge de percepció del complement de carrera professional horitzontal, previst en l’apartat 4.1.2, durant el període transitori d’implantació d’esta.

Sèptim. Publicitat de l’acord
Este acord, una vegada ratificat, es remetrà al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana per a la publicació.

València, 23 d’octubre de 2013

Per la Generalitat,
El conseller d’Hisenda i Administració Pública: Juan Carlos Moragues Ferrer, President de la Mesa General de Negociació I

Per les organitzacions sindicals,
Per UGT-PV: Luis Lozano Mercadal
Per CC.OO. – PV: Miguel Ángel Vera Mora
Per CSI-F: Daniel Matoses Climent
Per FSES: Ana Parejo Langreo, Andrés Cánovas Martínez i Laureano Bárcena Ortiz

linea