diari

DECRET 176/20012, de 30 de novembre, del Consell, pel qual s'amplia l'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal denominat Les Rodanes, al terme municipal de Vilamarxant, i s'aprova conjuntament el seu pla especial de protecció. [2012/11281]

(DOGV núm. 6918 de 07.12.2012) Ref. Base de dades 011177/2012

DECRET 176/20012, de 30 de novembre, del Consell, pel qual s'amplia l'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal denominat Les Rodanes, al terme municipal de Vilamarxant, i s'aprova conjuntament el seu pla especial de protecció. [2012/11281]
Preàmbul

El Paratge Natural Municipal Les Rodanes va ser declarat per Acord de 8 de febrer de 2002, del Consell, seguint les disposicions establides en el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell, pel qual es regula la declaració de paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat i els municipis per a la seua gestió, disposició que es trobava vigent en aquell moment.
L'esmentat acord de declaració establia que, amb posterioritat, hauria de redactar-se el seu pla especial de protecció, instrument d'ordenació d'esta figura, segons es regula en l'article 31 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. És per això que l'Ajuntament de Vilamarxant va iniciar la redacció d'este document, el tràmit d'aprovació del qual culmina amb l'entrada en vigor del present decret.
Aprofitant la redacció del pla especial i a causa de l'adquisició, per part de l'Ajuntament de Vilamarxant, de diverses parcel·les privades limítrofes o enclavades en el paratge que complixen una important funció per tractar-se de terrenys estratègics per al desenrotllament i la promoció de l'ús públic en el Paratge Natural Municipal Les Rodanes, l'Ajuntament de Vilamarxant ha decidit ampliar la superfície de l'espai natural protegit, incorporant estes noves parcel·les de gran interés.

En conseqüència, a causa de la dita modificació dels límits actuals del paratge natural municipal i atenent el que disposa l'apartat segon de l'acord de declaració que establix la necessitat de l'aprovació pel Consell de qualsevol variació del que es recull en aquell, s'ha procedit a tramitar de manera conjunta l'aprovació del pla especial i l'ampliació de l'àmbit territorial, seguint per a això les disposicions del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals, que ha substituït el derogat Decret 109/1998, sent la forma emprada per a això la de decret en virtut del que establix l'article 70.2 de la Llei 16/2010, de 27 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.

Per tot això, atenent la proposta d'ampliació realitzada per l'Ajuntament de Vilamarxant, en virtut del que establix l'article 49.10.1a de la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, que establix, entre altres matèries, la competència exclusiva de la Generalitat sobre espais naturals protegits, d'acord amb el que disposa l'article 149.1.23a de la Constitució Espanyola, i havent-se complit en el procediment els tràmits necessaris previstos específicament en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, i en el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, a proposta de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 30 de novembre de 2012,DECRETE

Article 1. Modificació de l'àmbit territorial del paratge natural municipal
Es modifica l'annex I de l'Acord de 8 de febrer de 2002, del Consell, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat Les Rodanes, al terme municipal de Vilamarxant, la nova delimitació textual i cartogràfica del quals queda en la forma recollida en els annexos I i II del present decret.

Article 2. Pla especial de protecció
1. En virtut del que disposa l'article 7 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, s'aprova el Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal Les Rodanes, al terme municipal de Vilamarxant.

2. En l'annex III d'este decret s'hi inclou la part dispositiva del mencionat Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal Les Rodanes.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Execució i desenrotllament
S'autoritza la persona titular de la conselleria competent en la matèria d'espais naturals protegits perquè, en el marc de les seues competències, dicte el que calga per a l'execució i el desplegament del present decret.

Segona. Entrada en vigor i revisió
1. Este decret entrarà en vigor l'endemà de ser publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
2. Qualsevol modificació del que establix el present decret haurà de ser aprovada per decret del Consell, amb audiència prèvia de l'Ajuntament de Vilamarxant, que en el seu moment va ser el que va presentar la proposta d'ampliació del Paratge Natural Municipal Les Rodanes, cas en el qual haurà de seguir-se el mateix procediment de tramitació, amb la corresponent participació de la conselleria competent en la matèria d'espais naturals protegits.

València, 30 de novembre de 2012

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

La consellera d'Infraestructures,
Territori i Medi Ambient,
ISABEL BONIG TRIGUEROSANNEX I

Nova delimitació textual del
Paratge Natural Municipal Les Rodanes

1. L'àmbit territorial del paratge natural municipal es correspon amb la Forest d'Utilitat Pública (MUP) núm. V-091, Les Rodanes, l'amollonament de la qual va ser aprovat per l'Orde de 23 de febrer de 1970, del Ministeri d'Agricultura, junt amb les següents parcel·les cadastrals, segons la cartografia oficial de juny de 2010, de la Direcció General de Cadastre, del Ministeri d'Economia i Hisenda, adquirides per l'Ajuntament de Vilamarxant: parcel·les 563, 709, 711, 712, 886 i 898 del polígon 35.
2. Els límits del paratge natural municipal coincidixen amb els establits pel pla de l'amollonament de l'esmentada forest denominada Les Rodanes, modificat puntualment per la inclusió de les parcel·les adquirides per l'Ajuntament de Vilamarxant.
3. Delimitació geogràfica: el Paratge Natural Municipal Les Rodanes queda delimitat pel polígon els vèrtexs del qual amb les seues corresponents coordenades, que consideren el sistema de referència European Datum 1950 (ED 50) i el sistema cartogràfic UTM (fus 30 N), s'inclouen en un arxiu en format digital que es troba a disposició de qui desitge consultar-lo en les dependències de la direcció general competent en matèria d'espais naturals protegits.
4. La superfície total del Paratge Natural Municipal Les Rodanes és de 591,282 hectàrees.ANNEX II

Nova delimitació cartogràfica del
Paratge Natural Municipal Les Rodanes

La nova delimitació cartogràfica queda reflectida en el plànol adjunt.
ANNEX III

Part dispositiva del pla especial de protecció
del Paratge Natural Municipal denominat Les Rodanes

TÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Naturalesa del pla
1. El present pla especial (PE) es redacta a l'empara de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i d'acord amb el que establix l'Acord de 8 de febrer de 2002, del Consell, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat Les Rodanes, al terme municipal de Vilamarxant. Constituïx, per tant, un dels plans especials previstos en els articles 177 i següents del Reglament de Gestió Territorial i Urbanística aprovat per mitjà del Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell.

2. L'aprovació del PE del Paratge Natural Municipal Les Rodanes s'efectua en concordança amb el que disposa el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Túria, (PORN), aprovat pel Decret 42/2007, de 13 d'abril, del Consell, en l'àmbit del qual està íntegrament inclòs (excepte la zona d'amortiment del Paratge Natural Municipal), i per tant li és aplicable allò que es recull en el seu text normatiu.

Article 2. Finalitat
L'objectiu genèric pel qual es redacta este PE és complir l'apartat quint de l'Acord de 8 de febrer de 2002, del Consell, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat Les Rodanes, al terme municipal de Vilamarxant, i el consegüent establiment de les mesures necessàries per a garantir la protecció del Paratge Natural Municipal Les Rodanes quant a la conservació i millora de la flora i fauna, així com de les singularitats geològiques, paisatgístiques i culturals que presenta. El PE constituïx, per tant, el marc que regularà el règim d'ordenació de l'espai, els usos i activitats permesos i prohibits i l'ús públic d'aquell.


Article 3. Àmbit
1. L'àmbit territorial del paratge natural municipal es correspon amb la Forest d'Utilitat Pública (MUP) núm. V-091, Les Rodanes, l'amollonament de la qual va ser aprovat per l'Orde de 23 de febrer de 1970, del Ministeri d'Agricultura, junt amb les següents parcel·les cadastrals, segons la cartografia oficial de juny de 2010, de la Direcció General de Cadastre, del Ministeri d'Economia i Hisenda, adquirides per l'Ajuntament de Vilamarxant: parcel·les 563, 709, 711, 712, 886 i 898 del polígon 35.
2. Els límits del paratge natural municipal coincidixen amb els establits pel plànol de l'amollonament de l'esmentada forest denominada Les Rodanes, modificat puntualment per la inclusió de les parcel·les adquirides per l'Ajuntament.
3. El paratge té una superfície de 591,282 hectàrees.

Article 4. Zona d'amortiment
El Paratge Natural Municipal Les Rodanes posseïx, tal com establix l'apartat segon de l'acord de declaració, una franja de protecció de 500 metres en què s'aplicaran mesures específiques destinades a evitar impactes negatius sobre l'espai protegit, i el règim de gestió de la qual queda establit en el títol IV de la present normativa.


Article 5. Efectes
1. De conformitat amb allò que disposa l'article 42 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, el PE s'ajustarà al que preveu la legislació urbanística.
2. Les determinacions d'este PE seran vinculants per a l'Administració i els particulars, d'acord amb el que disposa el número 2 de l'apartat quint de l'Acord de declaració del Paratge Natural Municipal Les Rodanes, al terme municipal de Vilamarxant.
3. Les determinacions d'este PE seran, així mateix, d'aplicació directa i prevaldran sobre el planejament urbanístic municipal.
4. El planejament urbanístic municipal que s'aprove després de l'entrada en vigor d'este PE haurà d'ajustar-se a les determinacions protectores contingudes en este, assignant les classificacions i qualificacions del sòl d'acord amb les normes i criteris ací establits, i de manera que es respecten les limitacions d'ús imposades pel PE.

5. Les determinacions establides per este PE s'entendran sense perjuí de les contingudes en altres legislacions sectorials, i s'aplicaran amb caràcter bàsic i preferent a les mesures de protecció establides en la dita legislació sectorial, sempre que resulten més detallades i no entren en contradicció amb estes.
6. En l'aplicació d'este PE prevaldrà aquella interpretació que comporte un major grau de protecció dels valors naturals del Paratge Natural Municipal de Les Rodanes.

Article 6. Tramitació, vigència i revisió
1. El PE es tramitarà segons la legislació vigent.
2. Les determinacions del PE entraran en vigor a partir de l'endemà de ser publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i continuaran vigents fins que no es revise el pla per haver canviat suficientment les circumstàncies o els criteris que han determinat la seua aprovació.
3. La revisió o modificació de les determinacions del PE podrà realitzar-se en qualsevol moment seguint els mateixos tràmits que s'hagen seguit per a la seua aprovació i per tant estarà sotmesa al procediment d'avaluació ambiental.
4. No es considerarà revisió del pla l'ampliació dels límits tendent a incloure en l'àmbit del paratge les parcel·les enclavades en el MUP (definides en el plànol de delimitació general de la forest núm. 91, denominada Les Rodanes), que podran ser incorporades, mitjançant una orde de la persona titular de la conselleria competent en matèria de medi ambient, en cas que passen a ser de titularitat pública o s'obtinga el consentiment exprés per part dels propietaris d'aquelles, tal com s'exigix en l'article 3.f) del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell.


Article 7. Contingut
El contingut de la documentació del PE es correspon amb el que disposa l'article 183 i següents del Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, aprovat per mitjà del Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell. En concret, inclou els apartats següents:

1. Memòria informativa i justificativa
Inclou els aspectes descriptius i justificatius, així com els estudis complementaris necessaris per al desenrotllament de l'ordenació, d'acord amb els objectius que justifiquen la seua elaboració.
2. Normativa
La normativa del present pla es dividix en dos grans apartats. El primer es troba dedicat a l'establiment de normes generals per a la protecció de recursos naturals i per a la regulació de determinades activitats que incidixen en el medi natural. El segon es dedica a l'establiment de normes específiques per a la protecció d'espais determinats en funció dels valors que contenen.
3. Plànols
El PE inclou els següents plànols:
a) Plànols d'informació
b) Plànols d'ordenació
Els plànols d'ordenació tenen caràcter normatiu i, conjuntament amb les disposicions del text, formen part indivisible de la normativa del PE.
4. Normes per a la gestió
5. Mecanismes de finançament
6. Règim sancionador

Article 8. Interpretació
1. En la interpretació d'este PE haurà d'atendre's el que resulte de la seua consideració com un tot unitari, utilitzant sempre la memòria informativa i justificativa com a document en què es contenen els criteris i principis que han orientat la redacció del pla.
2. En cas de conflicte entre les normes de protecció i els documents gràfics del pla, prevaldran les primeres, excepte quan la interpretació derivada dels plànols estiga recolzada també per la memòria de tal manera que es faça patent l'existència d'algun error material en les normes.
3. En l'aplicació d'este PE prevaldrà aquella interpretació que comporte un major grau de protecció dels valors naturals i culturals de l'àmbit del pla.
4. En qualsevol supòsit no previst en el present PE, serà preceptiu l'informe favorable de l'òrgan competent en matèria d'espais naturals protegits així com de l'Ajuntament de Vilamarxant, sense perjuí de les competències sectorials que puguen existir.

Article 9. Règim d'avaluació d'impactes ambientals
1. Els projectes, plans, actuacions, obres i activitats que es realitzen o s'implanten en l'àmbit territorial del paratge natural municipal se sotmetran al règim d'avaluació ambiental establit en la legislació autonòmica valenciana i estatal sobre avaluació d'impacte ambiental vigent en eixe moment.
2. Totes les declaracions i estimacions d'impacte ambiental que afecten l'àmbit d'este PE se sotmetran a consulta de l'òrgan competent en matèria d'espais naturals protegits, així com a l'òrgan gestor del paratge natural municipal.
3. Així mateix, aquella actuació que es pretenga dur a terme dins dels límits del paratge estarà sotmesa a les disposicions de l'article 14 del Decret 42/2007, de 13 d'abril, del Consell, relatiu al règim d'avaluació ambiental.
Sense perjuí dels criteris generals per a l'avaluació ambiental fixats en la legislació sectorial, en relació amb el règim d'avaluació d'impacte ambiental en el paratge natural municipal, hauran de tindre's en compte els criteris específics establits en el text normatiu del PORN i que seran d'obligada atenció per als estudis d'impacte ambiental que es puguen presentar a tràmit.
4. Amb independència dels usos i activitats sotmesos a avaluació d'impacte ambiental segons el règim establit en la Llei 2/1989, de 3 de març de la Generalitat, d'Impacte Ambiental, i el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el seu reglament, haurà de realitzar-se consulta prèvia sobre la necessitat de sotmetre a estimació d'impacte ambiental en l'àmbit del paratge natural municipal, a més dels usos i activitats continguts en l'annex II de l'esmentat reglament, els següents:
a) Construcció de línies de telefonia i infraestructures al servici de les telecomunicacions.
b) Moviments de terra distints del treball agrícola tradicional amb volum de material remogut superior a 100 m³ o que afecte una superfície major de 1.000 m² o es produïsca en àrees amb pendent superior al 10%.
c) Instal·lacions recreatives al servici del paratge, de nova construcció.
d) Establiment de zones d'acampada.
e) Projectes d'instal·lacions ramaderes de qualsevol naturalesa.

Article 10. Autoritzacions i informes previs
1. La present normativa específica les actuacions, plans i projectes l'execució dels quals requerix autorització especial de l'Ajuntament de Vilamarxant i aquells que requerixen informe vinculant de la conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits.
2. Pel fet d'estar tot l'àmbit del paratge natural municipal afectat pel PORN del Túria, qualsevol actuació, pla o projecte que s'hi pretenga realitzar estarà sotmés al règim d'autoritzacions i informes establit en el seu text normatiu.
Per a la realització de qualsevol actuació de les establides en el present PE, tant en l'àmbit de protecció com en l'àrea d'amortiment d'impactes del paratge natural municipal, s'haurà de comptar bé amb les autoritzacions de la conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits i de l'Ajuntament de Vilamarxant, o bé amb els informes favorables de l'esmentada conselleria i del director conservador del Paratge Natural Municipal de Les Rodanes, que seran previs i vinculants.

3. Les autoritzacions anteriors s'atorgaran sense perjuí de l'obligació d'obtindre les llicències o autoritzacions que siguen aplicables amb caràcter sectorial a determinades activitats, així com en concordança amb el que establix la present normativa.
4. Si bé la denegació d'autorització, o emissió d'informe desfavorable, impedirà la realització de qualsevol activitat, projecte o actuació, la seua obtenció no eximirà ni prejutjarà el compliment d'altra normativa sectorial aplicable.
5. Segons la legislació vigent en matèria d'aigües, per a la realització de qualsevol obra o treball en el domini públic hidràulic hauran d'obtindre's les autoritzacions administratives necessàries per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en l'àmbit de les seues competències, a excepció dels casos especials regulats legalment.


TÍTOL II
Normes generals de regulació d'usos i activitats

CAPÍTOL I
Normes sobre protecció de recursos de domini públic

Secció primera
Protecció de recursos hidrològics

Article 11. Marc general per a la protecció dels recursos hídrics i del domini públic hidràulic
1. La protecció dels recursos hídrics en l'àmbit del PE es regirà, amb caràcter general, per la normativa sectorial marc en matèria d'aigües, i, de manera especial, pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües, i disposicions que el despleguen.
2. En l'aplicació del present PE es tindrà en compte el principi rector del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, de manera que este siga compatible amb la gestió pública de l'aigua, l'ordenació del territori, la conservació i protecció del medi ambient i la restauració de la naturalesa, als efectes que este regula, i fonamentalment quant al domini públic hidràulic.
3. En relació amb el domini públic hidràulic i en el marc de les competències que li són atribuïdes, l'Estat, a través de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, exercirà les funcions que li són atribuïdes per la legislació sectorial vigent.

Article 12. Qualitat de l'aigua
Amb caràcter general, queden prohibits aquells usos i activitats susceptibles de provocar la contaminació o degradació de la qualitat de les aigües. A fi de protegir la qualitat de les aigües s'haurà de vetlar per l'estricte compliment de la legislació vigent en matèria d'extracció d'aigües, abocaments i depuració.

Article 13. Llits de riu, riberes i marges dels cursos d'aigua
1. Es prohibix l'ocupació del domini públic hidràulic i de la zona de servitud per instal·lacions o construccions de qualsevol tipus, permanents o temporals, excepte en els casos de neteja, d'acord amb les disposicions d'aplicació en matèria de domini públic hidràulic.

2. Es mantindran o es recuperaran les condicions naturals dels llits, sense que estiga permesa la seua canalització permanent o dragatge, a excepció d'aquelles obres i instal·lacions existents degudament autoritzades i justificades pel seu interés públic, en les quals s'aplicaran tècniques de bioenginyeria fluvial que asseguren la correcta integració en el medi de les actuacions.
3. Es consideren compatibles amb la protecció del paratge les actuacions de manteniment de llits de riu i gestió de recursos hídrics a realitzar per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en l'àmbit de les seues competències.
4. En la zona de domini públic hidràulic, així com en els marges inclosos en les zones de servitud i de policia definides en la Llei d'Aigües, es conservarà i s'afavorirà la vegetació de ribera. Es permetran tasques de neteja i desbrossament selectius quan hi haja risc per a la seguretat de les persones o els béns en cas d'avinguda o quan hi haja risc d'incendis, amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits
5. La realització excepcional d'obres transversals de correcció hidrològica motivades pel risc o per la seguretat de persones o béns en cas d'avinguda, en els supòsits en què es consideren autoritzables en aplicació de la normativa específica del PE i del PORN del Túria, requeriran l'informe favorable previ de l'òrgan competent en matèria d'espais naturals protegits i de l'Ajuntament de Vilamarxant.
6. Queda prohibida, amb caràcter general, l'extracció d'àrids en els llits i marges, excepte en aquells casos que siguen necessaris per a les obres de condicionament d'estos i que estiguen autoritzats seguint el tràmit exposat en l'apartat següent.
7. Qualsevol obra o activitat que no haja sigut promoguda per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, la conselleria o l'òrgan gestor del paratge natural municipal, en les zones de servitud o policia dels llits de l'àmbit del Paratge Natural Municipal, haurà de sotmetre's, com a mínim, al tràmit d'estimació d'impacte ambiental, tal com disposa l'article 9 del PE.

Article 14. Protecció d'aigües subterrànies
1. En l'àmbit del PE queda prohibit l'establiment de pous, rases, galeries o qualsevol dispositiu destinat a facilitar l'absorció pel terreny d'aigües residuals que puguen produir per la seua toxicitat o per la seua composició química i bacteriològica la contaminació de les aigües superficials o profundes.
2. Totes les edificacions i instal·lacions que no disposen de connexió a la xarxa de sanejament o d'un sistema de depuració eficient hauran de regularitzar la seua situació en el termini de dos anys des de l'entrada en vigor del present pla.
3. Així mateix, l'Ajuntament de Vilamarxant vetlarà perquè totes les edificacions i instal·lacions situades en les proximitats del paratge en què s'originen aigües residuals disposen d'un sistema de depuració adequat, sent prioritaris els denominats sistemes de tractament natural (depuració verda).
Es fomentarà la substitució dels sistemes actuals de tractament d'aigües residuals deficients per altres sistemes que garantisquen la preservació de les aigües subterrànies enfront de la contaminació.
4. En cas de vivendes aïllades que pel seu allunyament de nuclis de població resulte un excessiu cost o una impossibilitat física la connexió de les aigües residuals a una xarxa de col·lectors el final de la qual siga una estació depuradora d'aigües residuals urbanes, es disposarà d'un sistema de tractament adequat de les aigües residuals consistent en, almenys, una depuradora de tipus compacte, preferiblement d'oxidació total.
5. Estan expressament prohibits els pous cecs i les fosses sèptiques.

Article 15. Abocaments
1. En aplicació de l'article 100 del text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, es prohibix, amb caràcter general, l'abocament directe o indirecte d'aigües i de productes residuals susceptibles de contaminar les aigües continentals o qualsevol altre element del domini públic hidràulic, llevat que es compte amb l'autorització prèvia administrativa de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que haurà d'anar acompanyada d'un informe favorable de l'òrgan competent en matèria d'espais naturals protegits.
2. Es prohibix l'abocament sense depurar, directe o indirecte, d'aigües residuals, així com l'abocament o depòsit permanent o temporal de qualsevol tipus de residus sòlids, runes o substàncies, siga quina siga la seua naturalesa, que constituïsquen o puguen constituir un perill de contaminació de les aigües o degradació del seu entorn.
3. Per a la concessió de la llicència urbanística relacionada amb qualsevol activitat que puga generar abocaments de qualsevol naturalesa, exceptuant les autoritzacions per a connectar amb la xarxa pública de clavegueram, s'exigirà la justificació del tractament que hagen de donar-se a estos abocaments per a evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies. El tractament d'aigües residuals haurà de ser tal que s'ajuste a les condicions de qualitat exigides per als usos a què haja de ser destinada; en tot cas, les aigües resultants no podran superar els límits establits en la legislació sectorial. L'efectivitat de la llicència quedarà condicionada, en tot cas, a l'obtenció i validesa posterior de l'autorització d'abocament.
4. Els abocaments depurats als llits, amb independència de les seues característiques fisicoquímiques, hauran de disposar de la corresponent autorització per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, amb un informe previ favorable de la conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits i de l'Ajuntament de Vilamarxant.

Article 16. Captacions d'aigua
1. Queden prohibides les obertures de pous o captacions d'aigua dins de l'àmbit del PE, excepte les destinades a satisfer les necessitats derivades de les infraestructures d'ús públic, sempre que es justifique esta com l'única via d'abastiment possible. En tot cas, hauran d'efectuar-se de manera que no provoquen repercussions negatives sobre el sistema hidrològic i la resta dels aprofitaments.
2. L'autorització per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a la realització d'obres per a la captació d'aigües, superficials o subterrànies, requerirà prèviament l'informe favorable de la conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits i de l'Ajuntament de Vilamarxant.

Article 17. Fonts i surgències d'aigua
Les obres de qualsevol tipus que es puguen dur a terme en l'àmbit immediat de les fonts i brolladors en l'àmbit del PE hauran de garantir la permanència d'estos i respectaran la seua tipologia tradicional. Els possibles aprofitaments de les seues aigües hauran de garantir igualment el manteniment d'un cabal d'eixida mínim per a l'ús de les persones i de la fauna salvatge.
En tot cas, es podrà definir un radi de fins a 50 m al voltant de les fonts i brolladors dins del qual no estiga permesa l'edificació ni les actuacions que puguen perjudicar la qualitat de les aigües o el manteniment de l'aqüífer. Es podran autoritzar les obres, plantacions i altres actuacions destinades a millorar i adequar les àrees contigües per a potenciar l'ús públic.

Secció segona
Protecció de sòls

Article 18. Moviment de terres i extracció d'àrids
1. Els moviments de terra que es realitzen com a conseqüència de l'execució d'actuacions o obres permeses en la present normativa estaran subjectes a l'obtenció prèvia de la llicència urbanística, i serà necessari un informe favorable de la conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits.
2. Quan es tracte de moviments de terra per a la correcció de talussos amb perill d'erosió, es permetran, sempre que es limite a la mínima àrea d'actuació possible, complisquen les condicions establides en l'autorització administrativa corresponent i la llicència urbanística necessària, i no suposen la destrucció o deteriorament d'espècies vegetals protegides o de gran valor ecològic.
3. La realització de qualsevol obra o activitat que comporte la realització de moviments de terra en pendents superiors al 10% o que afecten una superfície de més de 1.000 m² o un volum superior a 100 m³ estarà subjecta a estimació d'impacte ambiental, d'acord amb l'article 9 de la present normativa.
4. De manera general, es prohibix l'extracció d'àrids en tot l'àmbit del PE, a excepció del que establix l'article 13.6.

Article 19. Conservació de la coberta vegetal
1. Es consideren prioritàries en l'àmbit del PE totes aquelles actuacions que tendisquen a conservar o recuperar la coberta vegetal com a mitjà per a evitar els processos erosius.
2. Els treballs de restauració de la coberta vegetal aniran dirigits a la conservació i recuperació de les formacions vegetals autòctones.

3. Aquelles actuacions que puguen alterar de manera significativa les condicions de la coberta vegetal requeriran la redacció d'una memòria o projecte, que haurà de ser aprovat per l'Ajuntament de Vilamarxant amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits.
4. Les tasques de repoblació encaminades a la protecció del sòl en aquelles àrees amb problemes de forta erosió hauran d'utilitzar espècies herbàcies i arbustives autòctones que consoliden el terreny i permeten posteriorment la implantació de formacions més desenrotllades.


Article 20. Pràctiques de conservació de sòls
1. Es prohibix la destrucció de bancals i marges d'estos, així com les transformacions agrícoles i els treballs que posen en perill la seua estabilitat o suposen la seua eliminació.
2. En les zones amb sòls degradats per l'erosió s'afavoriran totes aquelles actuacions que tendisquen a la seua conservació (recuperació de la coberta vegetal, restauració i manteniment de marges, bancals, murs de pedra i tanques arbustives, manteniment de cultius llenyosos, etc.).
3. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, l'administració vetlarà, actuant si és necessari amb caràcter subsidiari, per l'estabilització i la conservació dels terrenys situats en vessants, amb terrasses o bancals que hagen deixat de ser conservats o s'abandonen com a sòls agrícoles.
4. Es prohibix, amb caràcter general, la rompuda de terrenys amb vegetació silvestre per a l'establiment de noves àrees de cultiu.
5. No està permesa la realització d'aterrassaments de sòls, excepte en projectes de correcció de desnivells i obres per al control de l'erosió en sòls agrícoles.
6. Sempre que la realització d'una obra vaja acompanyada de la generació de talussos per desmunt o terraplè, caldrà fixar-los per mitjà de repoblació vegetal amb espècies pròpies de la zona o elements naturals. Excepcionalment, quan no hi haja altres solucions, es podran permetre les actuacions d'obra civil sempre que siguen tractades per mitjà de tècniques d'integració paisatgística.

Secció tercera
Protecció d'elements d'interés geològic,
geomorfològic i coves

Article 21. Protecció de coves i elements d'interés geològic i geomorfològic
1. Es consideren d'especial protecció tots aquells elements de singular interés geològic i geomorfològic, així com les coves i avencs presents dins de l'àmbit del paratge natural municipal.
2. En general, este PE està subjecte al que dispose la legislació sectorial que li siga aplicable para cada un dels elements considerats dins d'este article, i més concretament, al que disposa el Decret 65/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual es desenrotlla el règim de protecció de coves i s'aprova el Catàleg de Coves de la Comunitat Valenciana.

3. Els elements d'interés geològic i geomorfològic i els penyals es mantindran sense modificacions en la seua estructura, per la qual cosa queda prohibida qualsevol activitat que puga representar una degradació, deteriorament o limitació visual respecte a este patrimoni.

Secció quarta
Protecció de la vegetació silvestre

Article 22. Formacions vegetals
1. Es consideren formacions vegetals subjectes a les determinacions d'este PE totes aquelles que hi haja en l'àmbit afectat, descrites en la memòria informativa del PE.
2. Es consideren hàbitats naturals d'interés en l'àmbit territorial del paratge natural municipal els que a continuació s'indiquen, identificats pels codis establits en l'annex i de la Llei 42/2007 de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat:
a) 5330: matolls termomediterranis i preestètics.
b) 6220*: zones subestèpiques de gramínies i anuals del Thero-Brachypodietea.
c) 8210: pendents rocosos calcaris amb vegetació casmofítica amb Cosentinia vellea.
d) 9540: pinedes de Pinus halepensis.
e) 6210*: prats secs semi-naturals i fàcies de matoll rics en orquídies.
El símbol * fa referència als tipus d'hàbitats prioritaris.

Article 23. Arbres monumentals
1. D'acord amb l'article 4 de la Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat, de Patrimoni Arbori Monumental de la Comunitat Valenciana, es declaren protegits genèricament, sense necessitat de resolució singularitzada, els exemplars de qualsevol espècie arbòria que igualen o superen un o més dels paràmetres següents: 350 anys d'edat; 30 metres d'altura; 6 metres de perímetre de tronc, mesurat a una altura de 1,30 m de la base; 25 metres de diàmetre major de la copa, mesurat en la projecció sobre el pla horitzontal.
2. L'òrgan gestor del Paratge Natural Municipal Les Rodanes, en col·laboració amb la conselleria competent en matèria de medi ambient, realitzarà un inventari dels dits arbres singulars, el qual tindrà caràcter obert.
3. Es prohibix la tala o destrucció d'estos exemplars, així com la realització d'obres o actuacions que puguen danyar-los irreversiblement o entorpir el seu adequat desenrotllament, excepte per les excepcions recollides en l'esmentada Llei 4/2006, de la Generalitat, de 19 de maig.

Article 24. Microreserves de flora
Seran aplicables les limitacions d'ús que s'establixen en l'Orde de 17 de juliol de 2006, de la Conselleria de Territori i Vivenda, per la qual es declaren 16 microreserves vegetals a la província de València, entre les quals les microreserves de flora alta de la Rodana Gran, el Racó de Zamora i el Massís, així com allò que es disposa en el seu règim específic de gestió.

Article 25. Tala i recol·lecció
1. En l'àmbit del PE, es prohibix la recol·lecció total o parcial de tàxons vegetals per a fins comercials, llevat dels camps de cultiu existents, sense autorització expressa de la conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits i de l'Ajuntament de Vilamarxant. Prèvia a la dita autorització, haurà de presentar-se una sol·licitud en què conste: espècie que es vol recol·lectar, ús i destinació, quantitat d'exemplars o el seu equivalent en pes, període i àrea de recol·lecció, parts del vegetal que es vol recol·lectar, etc. Esta recol·lecció estarà sotmesa a les disposicions del Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i es regula el Catàleg Valencià d'Espècies de Flora Amenaçades i es regulen mesures addicionals de conservació, així com a la legislació sectorial aplicable.
2. Segons el que disposa el Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, per a tàxons protegits, catalogats i no catalogats i vigilats, es prohibix arreplegar-los, tallar-los, mutilar-los, arrancar-los o destruir-los de la naturalesa. També es prohibix posseir, naturalitzar, transportar, vendre, comerciar o intercanviar, oferir amb fins de venda o intercanvi, importar o exportar exemplars vius o morts, així com els seus propàguls o restes, excepte en els casos que reglamentàriament es determinen. Estes prohibicions s'aplicaran a totes les fases del cicle biològic d'estos tàxons.
3. Per a qualsevol de les categories de protecció del Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, queda prohibida qualsevol afecció al seu hàbitat que tinga repercussions negatives sobre els tàxons.
4. Sense perjuí del que disposen els apartats 2 i 3 del present article, es permet la recol·lecció consuetudinària de fruits, llavors, plantes silvestres de consum tradicional, com ara bolets, espàrrecs, móres, etc., sempre que hi haja consentiment tàcit del propietari i sense perjuí de les limitacions específiques que la conselleria competent en matèria de medi ambient puga establir quan resulte perjudicial per la seua intensitat o altres causes per a la flora o la fauna. En cas de recol·lecció de plantes silvestres o bolets, queda prohibida l'arrancada d'estos, que hauran de recol·lectar-se per mitjà de tallada, i no es permetrà la utilització d'instruments com ara aixades o rastells.

L'arreplega de bolets en els terrenys forestals queda regulada per l'Orde de 16 de setembre de 1996, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual es regula la recol·lecció de bolets i altres fongs al territori de la Comunitat Valenciana.
5. No es podran derrocar, talar o mutilar peus dels següents tàxons, excepte en aquells casos el fi dels quals siga la millora de les formacions naturals existents o qualsevol altra actuació relacionada amb la gestió del Paratge Natural Municipal, amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient i de l'Ajuntament de Vilamarxant i l'informe previ del director conservador: Arbutus unedo, Chamaerops humilis, Crataegus monogyna, Fraxinus ornus, Osyris quatripartita, Pistacia terebinthus, Pistacia lentiscus, Phyllirea angustifòlia, Quercus ilex subsp. rotundifolia i Ruscus aculeatus.
6. Haurà de realitzar-se una consulta prèvia sobre la necessitat de sotmetre a procediment d'estimació d'impacte ambiental les actuacions necessàries per a la defensa contra incendis forestals que plantegen derrocar, talar o mutilar peus dels tàxons de major interés per a la conservació.
7. Sense perjuí de la necessitat d'obtenció de la corresponent autorització de la conselleria competent en matèria forestal, amb l'informe previ favorable de l'òrgan competent en espais naturals protegits, i d'allò que es recull en el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, es podrà realitzar l'extracció de fusta o llenya si respon a algun dels criteris següents:

a) Com a resultat de tasques de prevenció d'incendis.
b) Com a resultat de mesures fitosanitàries.
c) Com a resultat de tractaments de millora de les formacions arborades.
d) Per eradicació d'espècies al·lòctones invasores.
e) Amb motiu de la realització d'estudis científics.
No podran en cap cas ser arrepledes lliurement pels visitants, excepte aquells que disposen de l'autorització expressa de l'Ajuntament de Vilamarxant.

Article 26. Gestió general de la vegetació
1. Els treballs de regeneració i recuperació de la coberta vegetal tindran com a objectiu la formació i potenciació de les comunitats naturals característiques de l'àmbit del pla, en les seues diferents fases de desenrotllament, seguint les determinacions específiques establides en l'article 31 del PORN del Túria.
Les espècies herbàcies, arbustives i arbòries que pertanyen a les formacions naturals seran utilitzades per a accelerar el dinamisme de la vegetació, la protecció del sòl i l'aprovisionament de recursos genètics de la vegetació.
2. Els projectes de repoblació i regeneració de la coberta vegetal necessitaran autorització de la conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits així com de l'Ajuntament de Vilamarxant o, en defecte d'esta última, informe previ del director conservador.

3. Queda prohibida la introducció i repoblació amb espècies exòtiques, considerant-se com a exòtica tota espècie, subespècie o varietat que no pertanga o haja pertangut històricament a la vegetació silvestre de l'àmbit del pla, així com la utilització de tàxons vegetals que no siguen autòctons d'este.
4. En les zones actualment enjardinades s'evitarà la invasió de les espècies exòtiques en els espais naturals limítrofs.
5. Els tractaments selvícoles seran dirigits a obtindre una coberta vegetal tan madura i pluriestratificada com siga possible, i els tractaments se centraran en l'eliminació i la trituració de llenya seca.
6. La gestió dels recursos forestals dirigirà les seues actuacions a la conservació, millora i protecció dels terrenys forestals segons les determinacions de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, i del seu reglament executiu aprovat pel Decret 98/1995, de 16 de maig, del Consell.
7. No s'admetrà la reducció d'extensió de les masses forestals actualment existents, ni la destrucció permanent dels marges herbacis i arbustius dels cultius que utilitza la fauna per al trànsit com a hàbitat i per a l'alimentació, sense perjuí dels usos i aprofitaments del sòl i els recursos naturals permesos per este pla.

D'acord amb l'article 72 i següents del Decret 98/1995, de 16 de maig, del Consell, és obligatòria l'autorització de l'Administració forestal per a realitzar qualsevol modificació de l'estructura vegetal d'una finca forestal (aclarides, talls de millora i sanejament, podes de formació, neteges, tales, etc.), a excepció de l'aprofitament de coníferes per a llenya, per a la qual cosa és suficient la comunicació prèvia. La sol·licitud de l'autorització s'acompanyarà d'un document on s'especifiquen les accions previstes, i al qual s'hauran d'ajustar els treballs a realitzar. Les actuacions que requerixen l'autorització hauran de comptar amb l'informe previ favorable de l'òrgan competent en matèria d'espais naturals protegits.

Secció quinta
Protecció de la fauna

Article 27. Protecció de la fauna silvestre
1. En relació amb la protecció de la fauna silvestre, s'haurà d'atendre en tot cas la normativa sectorial aplicable, així com les diferents regulacions sobre l'estat legal de les distintes espècies de l'àmbit d'estudi segons els catàlegs d'espècies de fauna amenaçades (tant a escala regional com nacional), directives comunitàries o convenis internacionals.
2. Sense perjuí de la normativa sectorial aplicable sobre fauna, es consideren protegides totes les poblacions d'espècies animals silvestres del paratge, amb les excepcions següents:
a) Espècies cinegètiques, regulades específicament per les seues normatives sectorials.
b) Espècies el control de poblacions de les quals puga ser autoritzat o promogut per la conselleria competent en matèria de medi ambient de conformitat amb les determinacions de la normativa sectorial sobre fauna.
3. La recol·lecció o captura de qualsevol espècie animal requerirà l'autorització expressa de la conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits i de l'Ajuntament de Vilamarxant i l'informe previ del director conservador.
4. Les intervencions que es realitzen en el paratge natural municipal sobre la coberta vegetal, el sòl, el medi hídric i, en general, els distints hàbitats faunístics hauran de garantir el manteniment de les condicions adequades per a la pervivència i, si és el cas, la reproducció de les poblacions animals afectades.
5. Amb caràcter general, i sense perjuí del que establix la legislació sectorial sobre fauna, no es permeten en l'àmbit del paratge les activitats que puguen provocar, directament o indirectament, la destrucció o el deteriorament de poblacions d'espècies animals silvestres o dels seus hàbitats. La prohibició s'estén especialment als hàbitats i enclavaments necessaris per als cicles vitals de la fauna com ara nius, caus i dormidors, així com a les èpoques de major sensibilitat.
En particular, es prohibix:
a) La destrucció, la mort, el deteriorament, la recol·lecció, el comerç, la captura en viu, la possessió o exposició d'animals vius o les seues despulles que es troben protegits per la legislació sectorial vigent i per les presents normes.
b) La recol·lecció, possessió o comerç d'ous o cries.
c) La producció de sons innecessaris que alteren la tranquil·litat habitual de la fauna.
d) L'emissió de llums que incidisquen negativament sobre hàbitats i enclavaments d'especial interés per a la fauna.
6. Les autoritzacions excepcionals per al control de la població d'espècies potencialment perjudicials per a l'agricultura, ramaderia, boscos, caça, fauna silvestre o salut pública, per mitjà de qualsevol procediment de captura o mort (batudes, esperes o altres mètodes homologats a la Comunitat Valenciana), requeriran l'informe favorable previ de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
7. Per a evitar molèsties a la fauna durant la seua època de reproducció, els aprofitaments forestals, tractaments silvícoles i altres activitats potencialment pertorbadores es realitzaran des del mes d'agost al mes de febrer, ambdós inclosos, excepte en aquells llocs on es tinga constància de la cria d'espècies novelles, on tampoc es permetrà ni en el mes de gener ni en el mes de febrer. Excepcionalment es podran autoritzar altres períodes d'execució diferents amb l'informe previ favorable de l'òrgan competent en matèria d'espècies protegides.

Article 28. Repoblació o solta d'animals
1. Es prohibix la repoblació i solta de qualsevol espècie animal exòtica, considerant-se com a tal tota espècie, subespècie o varietat que no pertanga o haja pertangut històricament a la fauna de l'àmbit del pla, excepte la utilització d'espècies per a control biològic de plagues que realitze l'Administració o autoritze esta, amb l'informe previ favorable de l'òrgan competent en matèria d'espais naturals protegits.
2. En relació amb les espècies autòctones catalogades i protegides, de conformitat amb el que es disposa en les normes legals aplicables, la introducció i reintroducció d'espècies o el reforç de poblacions i la manera de realitzar-les requerirà un pla de reintroducció, d'acord amb els criteris establits per la Unió Internacional de Conservació de la Naturalesa (UICN), a més de comptar amb la corresponent autorització de la conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits i de l'Ajuntament de Vilamarxant i l'informe previ del director conservador.


Article 29. Closes i tanques
Es prohibix l'alçament de noves closes i tanques en l'àmbit del PE, excepte aquelles necessàries per a l'adequada gestió de l'espai protegit.
Secció sexta
Protecció del paisatge

Article 30. Impacte paisatgístic
1. Es consideraran els valors paisatgístics del paratge com un criteri determinant per a la ubicació dels distints usos. En conseqüència, la implantació d'usos o activitats que per les seues característiques puguen generar un important impacte paisatgístic hauran de realitzar-se de manera que es minimitze el seu efecte negatiu sobre el paisatge.
2. En tot cas, les instal·lacions i edificacions en el medi rural hauran d'incorporar les mesures de camuflament i mimetització necessàries per a la seua integració en el paisatge.
3. L'Ajuntament de Vilamarxant tindrà en compte, quan autoritze els projectes referents al paratge o emeta informe sobre estos, els efectes de la seua realització sobre els valors paisatgístics al paratge.
4. Les actuacions de qualsevol tipus que siguen autoritzades es realitzaran atenent la seua màxima integració en el paisatge i el seu mínim impacte ambiental.
5. Es protegirà el paisatge entorn d'aquelles fites i elements singulars de caràcter natural, com ara penyals, arbres exemplars, etc., per a la qual cosa s'establiran perímetres de protecció sobre la base de conques visuals que garantisquen la seua prominència en l'entorn.

Article 31. Publicitat estàtica
1. Es prohibix, amb caràcter general, la col·locació de cartells informatius de propaganda, inscripcions o artefactes de qualsevol naturalesa amb fins publicitaris, incloent-hi la publicitat recolzada directament o construïda tant sobre elements naturals del territori com sobre les edificacions.
2. En el paratge s'admetran únicament els indicadors d'activitats, establiments i llocs que per les seues dimensions, disseny i col·locació estiguen adequats a l'estructura ambiental on s'instal·len, així com tots els de caràcter institucional relacionats amb l'ús públic i la gestió de l'àmbit territorial objecte del pla.
3. No tindran esta consideració, als efectes del que establix normativament, les inscripcions o elements relacionats amb la seguretat vial i trànsit.

Article 32. Integració paisatgística
1. Queden prohibits en l'àmbit del paratge els tractaments exteriors d'edificacions amb materials i/o colors d'escassa integració paisatgística amb el medi natural i amb les construccions tradicionals. Per a assegurar l'anterior, la repintura o la remodelació de fatxades requerirà de l'autorització per part de l'Ajuntament de Vilamarxant, que estarà exempta de cap taxa. En els casos en què, per la seua ubicació o configuració, les edificacions generen un impacte paisatgístic important, es podrà imposar al sol·licitant la ubicació d'una tanca verda que afavorisca la integració paisatgística de l'obra. En tot cas, l'eliminació de vegetació requerirà l'autorització de l'Ajuntament de Vilamarxant.

2. L'equipament públic (bancs, taules, papereres, palissades, passamans, etc.), les edificacions o altres elements introduïts per l'home en el medi natural empraran materials o acabats les característiques de color, brillantor i textura dels quals presenten un aspecte neutre des del punt de vista paisatgístic i no resulten especialment cridaners, visibles o inusuals.
3. Els projectes per a la instal·lació d'infraestructures que inevitablement hagen de localitzar-se en el paratge contindran les disposicions necessàries per a la seua integració paisatgística.
4. Les pistes i camins forestals i rurals, àrees tallafocs, i instal·lació d'infraestructures de qualsevol tipus que siguen autoritzades, es realitzaran atenent la seua màxima integració en el paisatge i el seu mínim impacte ambiental.

Secció sèptima
Protecció del patrimoni cultural

Article 33. Patrimoni cultural
1. En l'àmbit del PE, la protecció del patrimoni històric i cultural, incloent-hi el patrimoni arqueològic i paleontològic, es regirà pel que disposa la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià. Això, sense detriment de la protecció que, d'acord amb la legislació urbanística, haja d'arbitrar-se des del planejament municipal d'acord amb les seues competències i rang tutelar sobre béns catalogables.
2. Tindran la consideració de béns culturals especialment protegits, amb independència de la seua localització, a més de tots aquells inclosos en el catàleg de monuments, en el catàleg de jaciments arqueològics elaborat per la conselleria competent en matèria de cultura, en l'inventari del patrimoni etnològic de la Comunitat Valenciana i el catàleg de coves, avencs i la resta de cavitats subterrànies situades en el territori de la Comunitat Valenciana, tots aquells elements que figuren en el catàleg del Pla General d'Ordenació Urbana de Vilamarxant, així com els inventariats en el catàleg de punts d'interés singular del present PE.

3. Qualsevol modificació o actuació sobre un element considerat com a bé cultural especialment protegit o sobre la seua àrea d'afecció requerirà sotmetre's a l'exercici tutelar de la conselleria competent en matèria de patrimoni cultural, les determinacions de la qual seran vinculants, mentre es proveïsca el Catàleg de Béns i Espais Protegits del Parc Natural del Túria i a partir de l'aprovació d'este, segons siga l'abast establit per la legislació patrimonial per als distints règims tutelars aplicables als béns i activitats allí recollits.

4. Les edificacions tradicionals associades a l'explotació agropecuària podran modificar l'ús principal acollint usos recreatius educatius sempre que estos no impliquen la pèrdua dels seus valors arquitectònics i antropològics i que s'adapten a les normes de protecció del paisatge establides en la present normativa.
5. Quan en el transcurs de qualsevol obra o activitat sorgisquen vestigis de jaciments de caràcter arqueològic, haurà de comunicar-se a la corporació municipal, la qual ordenarà la immediata paralització de l'obra o activitat en la zona afectada i ho comunicarà a la conselleria competent en matèria de patrimoni cultural perquè els avalue i prenga les mesures protectores oportunes.
6. Sempre que la compatibilitat en la protecció i acreixement dels valors culturals ho permeta, es procurarà el màxim gaudi social dels béns culturals especialment protegits, de manera associada als usos didàctics i turisticorecreatius, el foment dels quals es propugna en l'àmbit del paratge.
7. Per a la rehabilitació, i si és el cas transformació d'ús, dels béns culturals a què fa referència el present article, i d'aquelles altres edificacions que s'establisquen com d'interés arquitectonicoantropològic, el promotor haurà de demanar, amb independència d'altres llicències urbanístiques, l'autorització de la conselleria competent en matèria de patrimoni cultural, amb un informe previ favorable de la conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits.
8. Els terrenys i l'edificació denominada corral de la Bassa de Barreta queden qualificats, als efectes urbanístics, com d'ús públic, i l'edificació es destinarà als servicis de conservació, divulgació i educació ambiental, realització d'estudis i la resta d'activitats pròpies de l'administració i gestió del paratge. En tot cas, els paràmetres urbanístics que regixen sobre l'edificació són els establits en el projecte de restauració aprovat per l'Ajuntament de Vilamarxant. L'edificació queda inclosa en el Catàleg de Punts d'Interés Singular del PE.

9. En qualsevol intervenció que afecte el subsòl de l'àmbit de les trinxeres, serà aplicable el règim tutelar establit en l'article 62 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, per a la salvaguarda del patrimoni arqueològic.


Secció octava
Protecció de les vies pecuàries

Article 34. Conservació i defensa de les vies pecuàries
1. Qualsevol actuació que es duga a terme i que puga afectar les vies pecuàries haurà de complir el que establix la Llei 3/1995, de 23 de març, de Vies Pecuàries.
2. En aplicació de l'article 5 de la Llei 3/1995, de 23 de març, la classificació, delimitació, amollonament, o qualsevol altre acte relacionat amb estes, correspon a la conselleria competent en matèria de medi ambient, que haurà de vetlar pel seu manteniment com a espai d'ús públic.
3. Es fomentarà la designació d'interés natural de la via pecuària present en l'àmbit del present pla, d'acord amb el que establix l'article 17 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat.

CAPÍTOL II
Normes sobre regulació d'activitats i infraestructures

Secció primera
Activitats extractives i mineres

Article 35. Activitats extractives i mineres
Es prohibix la realització d'activitats extractives i mineres en l'àmbit del PE.

Secció segona
Activitats ramaderes

Article 36. Normes generals
1. Amb caràcter general, es considera autoritzable el pasturatge extensiu amb bestiar oví, boví o caprí amb càrregues ramaderes adequades, excepte en aquelles àrees que la normativa particular i/o el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural del Túria definisquen com a inadequades per a este ús pels seus especials valors florístics o per l'especial sensibilitat de la vegetació o els sòls.
2. L'ordenació de la ramaderia extensiva haurà de realitzar-se, almenys, tenint en compte les condicions següents:
a) Delimitació d'àrees fitades.
b) Definició de la càrrega ramadera aplicable a les distintes zones.
c) Disseny d'un sistema de rotació per a evitar el sobrepasturatge.
d) En tot cas, les activitats ramaderes hauran de ser compatibles amb la protecció i el manteniment dels processos ecològics del paratge natural municipal, així com amb els usos didàctics i recreatius d'este.

3. L'activitat ramadera podrà prohibir-se en aquelles zones que, amb vista a una especial protecció a causa del seu índex d'erosió o a la presència d'espècies que puguen resultar perjudicades per la pràctica ramadera, siguen delimitades per l'òrgan competent en matèria d'espais naturals protegits i l'òrgan gestor del paratge natural municipal.

4. Segons s'establix en l'article 4 del Decret 6/2004, de 23 de gener, del Consell, pel qual s'establixen normes generals de protecció en terrenys forestals incendiats, els terrenys forestals que hagen patit els efectes d'un incendi no podran ser destinats al pasturatge, almenys, durant els cinc anys posteriors a este.

Article 37. Construccions i instal·lacions relacionades amb les activitats ramaderes
1. Es prohibix en l'àmbit del PE tot tipus de construccions ramaderes lligades a explotacions intensives.
2. Les construccions lligades a les explotacions extensives o semiextensives, com ara pletes, corrals i dormidors, que tinguen la condició d'instal·lacions ramaderes es localitzaran preferentment en les edificacions ja existents.

Secció tercera
Activitat forestal

Article 38. Terreny forestal. Gestió
1. Als efectes del present PE, es consideren forests o terrenys forestals els així definits en l'article segon de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana.
2. En l'àmbit del PE el règim de gestió dels terrenys forestals és l'establit, amb caràcter general, per la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, i el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Consell, així com el que disposa la legislació estatal de forests.
3. Es promourà la firma de convenis, consorcis o qualsevol altra figura prevista per la legislació, entre la conselleria competent en matèria forestal i l'Ajuntament de Vilamarxant, per a la realització de treballs de conservació i regeneració de la coberta vegetal, treballs i tractaments de prevenció i extinció de plagues i malalties, i de prevenció d'incendis.

Article 39. Intervencions sobre la massa forestal
1. En l'àmbit territorial d'este pla no es permeten les intervencions sobre les masses forestals i, en particular, l'aprofitament econòmic de qualsevol tipus de recurs natural lligat a la vegetació forestal, amb finalitat diferent de la conservació i millora dels hàbitats, o bé de l'ús públic ordenat del medi natural.
2. Les intervencions sobre les masses forestals es realitzaran entre els mesos d'agost a febrer, ambdós inclosos, per a evitar molèsties a les comunitats d'aus. Excepcionalment, estes dates podran ser modificades per la conselleria competent en matèria de medi ambient si hi ha raons justificades i es comprova la no-afecció a espècies considerades com especialment sensibles.
3. Els residus generats per les intervencions sobre la massa forestal han de traslladar-se fora del paratge a una destinació autoritzada, o bé ser eliminats in situ per trituració o estellament amb incorporació immediata al terreny. El termini màxim per a la realització d'estes actuacions serà de dos mesos des de la finalització dels treballs. En cas de risc elevat d'incendi o de plagues, podrà exigir-se la retirada o l'eliminació immediata de les acumulacions de fusta i llenya en la forest.
4. Queden prohibits els tractaments aeris de les masses forestals, excepte casos excepcionals i amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria d'espais naturals i de l'Ajuntament de Vilamarxant.
5. No es podrà eliminar la vegetació natural arbustiva o herbàcia existent de manera sistemàtica.

Article 40. Repoblació forestal
1. Tots els treballs de repoblació i regeneració de la coberta vegetal necessitaran l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria forestal i de l'Ajuntament de Vilamarxant.
2. La repoblació de terrenys forestals no catalogats, a iniciativa de l'Ajuntament de Vilamarxant, haurà de comptar amb l'autorització de l'òrgan competent en matèria forestal i amb l'informe previ favorable de l'òrgan competent en matèria d'espais naturals protegits, prèvia presentació d'un projecte tècnic.
3. Els projectes de repoblació es redactaran seguint les directrius establides en l'Orde de 16 de maig de 1996, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual s'aproven les directrius tècniques bàsiques per a les actuacions de repoblament o repoblació forestal de la Comunitat Valenciana.
4. Les repoblacions es realitzaran amb la finalitat de mantindre i millorar la coberta vegetal amb independència de l'aprofitament econòmic que puga derivar-se subsidiàriament dels treballs de manteniment, emprant en els dits treballs de repoblació tàxons autòctons del paratge natural.
5. Els treballs de repoblació crearan o potenciaran no sols masses arbòries, sinó que tindran en compte també tant les arbustives com els pastius.
6. El material vegetal utilitzat en les repoblacions haurà de complir els requisits exigits en l'annex II de l'Orde de 16 de maig de 1996, així com en el Decret 15/2006, de 20 de gener, del Consell, pel qual es regula la producció, comercialització i utilització dels materials forestals de reproducció, i el Reial Decret 289/2003, de 7 de març, sobre comercialització dels materials forestals de reproducció.
7. Amb independència de les solucions concretes de cada àrea, es potenciarà la implantació de les següents espècies en les tasques de repoblació del paratge: Arbutus unedo, Chamaerops humilis, Quercus ilex subsp. rotundifolia, Ruscus aculeatus, Fraxinus ornus, Osyris quatripartita, Pistacia terebinthus, Pistacia lentiscus, Phyllirea angustifòlia, Quercus faginea, Pinus halepensis i Pinus pinaster.
8. Es prohibixen expressament en les tasques de repoblació l'ús de les següents:
a) Altres espècies del gènere Pinus.
b) Espècies del gènere Cupressus.
c) Espècies del gènere Eucalyptus.
d) Espècies del gènere Acacia.
En general, totes les no autòctones de l'àmbit del paratge.
9. Només es permetran aquells mètodes de preparació del terreny que no modifiquen de manera notable l'estructura del sòl existent, com el clot manual, la banqueta, etc.
10. La disposició sobre el terreny dels plançons no es farà de manera regular i alineada, sinó que seguirà una pauta natural.
Article 41. Aprofitaments forestals
1. Els aprofitaments forestals, siguen estos de fustes, llenyes, pastos, fruits, plantes aromàtiques i medicinals, bolets, productes apícoles o altres que es generen en les superfícies forestals, siguen forests públiques o privades, hauran de comptar amb un pla anual d'aprofitaments, aprovat per la conselleria competent en matèria forestal, sense perjuí del que disposa l'article 25 d'estes normes.
2. La conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits podrà limitar qualsevol tipus d'aprofitament en les forests, públiques o privades, si resulta incompatible amb la seua conservació.
3. L'aprofitament de pastos i recursos cinegètics podrà limitar-se quan se'n puga derivar un risc per a la conservació dels sòls o hi haja arbres jóvens, especialment en zones repoblades o en procés de regeneració.
4. D'acord amb el que disposa l'article 82 del Reglament de la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana, l'extracció de productes forestals es realitzarà exclusivament a través de vies prèviament autoritzades per a la conselleria competent en matèria forestal.

Article 42. Incendis forestals
1. Sense perjuí de la legislació sectorial corresponent, en el Paratge Natural Municipal Les Rodanes, inclòs en la seua totalitat en l'àmbit del PORN del Túria, és aplicable el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals del Parc Natural del Túria, aprovat per Resolució de 30 de juny de 2009, del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, o les successives revisions que s'aproven d'este.
2. En l'àmbit del paratge només podran realitzar-se les infraestructures de defensa contra incendis forestals previstes en el pla local de prevenció d'incendis, supeditat al que establix el mencionat Pla de Prevenció d'Incendis Forestals del Parc Natural del Túria.
3. D'acord amb l'article 157 del Reglament de la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 98/1995, de 16 de maig, del Consell, l'Administració promourà la recuperació de la coberta vegetal en els terrenys forestals incendiats per mitjà de convenis amb els propietaris, subvencions o a iniciativa pròpia quan no siga previsible la regeneració natural a mitjà termini.
4. Tant en el pla local de prevenció d'incendis forestals, preceptiu segons l'article 138 del citat Reglament de la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana, com en el pla d'actuació municipal enfront del risc d'incendis, regulat en el Decret 163/1998, de 6 d'octubre, del Consell, haurà de considerar-se el paratge natural municipal com una àrea d'especial protecció i prioritat de defensa, figura a què es fa referència en l'article 140 del reglament anteriorment mencionat.
5. La crema de restolls haurà de comptar amb l'autorització prèvia del director conservador i efectuar-se amb un estricte seguiment per part de la guarderia del paratge, tenint en compte les dates oportunes i les condicions mínimes per a realitzar-la establides en el corresponent pla local de cremes.

Secció quarta
Apicultura

Article 43. Normes generals
1. L'activitat apícola pol·linitzadora i mel·lífera es considera autoritzable en tot l'àmbit del paratge natural municipal, sempre que es complisquen les disposicions del Reial Decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s'establixen normes d'ordenació de les explotacions apícoles.

2. En cas que els ruscos provoquen molèsties significatives o riscos per a l'ús públic, la conselleria competent en matèria de medi ambient i l'Ajuntament de Vilamarxant podran ordenar traslladar-los a un altre emplaçament que no presente estos inconvenients, o bé retirar-los definitivament del paratge.

Secció quinta
Activitat cinegètica

Article 44. Normes generals
1. L'activitat cinegètica es considera compatible en l'àmbit del PE, i quedarà subjecta als períodes i condicions establits en la legislació sectorial específica i als articles següents.
2. En particular, l'activitat cinegètica es permet en aquells terrenys que actualment complixen les condicions legals establides per a la dita activitat.
3. Amb la finalitat de garantir la supervivència de determinades espècies faunístiques amenaçades, la conselleria competent en matèria de medi ambient podrà establir limitacions a l'activitat cinegètica en un determinat territori i durant un determinat període de temps.


Article 45. Ordenació cinegètica
1. En general i en matèria d'ordenació cinegètica, este pla està subjecte al que disposa la legislació sectorial que li siga aplicable. En concret, el vedat de caça de què forma part l'àmbit del PE es regularà i es gestionarà d'acord amb el seu corresponent pla tècnic d'aprofitament cinegètic. Este pla, atenent els criteris establits per la legislació vigent sobre caça, haurà de garantir l'aprofitament sostenible dels recursos cinegètics, a partir de taxes d'aprofitaments adequades a les existències censals de les poblacions cinegètiques.

2. Es fomentarà l'establiment de les zones de reserva cinegètica del tancat del qual formen part els terrenys inclosos en el paratge, dins de l'àmbit d'este.
3. Sense perjuí del que disposa la regulació sectorial sobre períodes de veda i espècies cinegètiques a la Comunitat Valenciana, la conselleria competent en matèria de medi ambient podrà determinar en l'àmbit del pla, si així ho requerix l'estat dels recursos cinegètics, limitacions específiques en les espècies abatibles i períodes hàbils.

4. L'ús cinegètic del paratge haurà de ser compatible amb els usos didàctics i recreatius d'este.

Secció sexta
Activitat industrial

Article 46. Activitat industrial
Per considerar-se incompatible amb els objectius de protecció d'este PE, queda prohibida l'activitat industrial de qualsevol tipus en l'àmbit del paratge natural municipal, incloent-hi les instal·lacions d'emmagatzematge o primera transformació de productes primaris.

Secció sèptima
Ús públic del paratge natural municipal

Article 47. Règim general de l'ús públic del paratge natural municipal
1. En l'àmbit del paratge natural municipal es permet l'ús públic que no supose eventuals riscos de degradació ambiental i afecció negativa sobre els recursos que presenta.
L'ús públic haurà de ser compatible amb els objectius del paratge natural municipal i amb la resta dels usos permesos o autoritzats en este. Cada tipus d'activitat s'exercirà en les àrees que es determinen com a compatibles per a estes.
2. La visita i el desplaçament pel paratge natural municipal seran lliures, sense altres limitacions que les recollides en la secció sexta del Decret 42/2007, de 13 d'abril, del Consell, i aquelles que puga imposar especialment o temporalment l'Ajuntament de Vilamarxant amb vista a preservar els valors de l'espai o per motius relacionats amb la gestió d'este.
3. Els visitants del paratge natural municipal observaran estrictament durant la seua estada totes les directrius i recomanacions que els comuniquen l'Ajuntament de Vilamarxant i el personal al seu servici.

Totes les activitats d'ús públic que es desenrotllen en el paratge natural municipal es realitzaran sota l'exclusiva responsabilitat dels usuaris.
4. En qualsevol cas, els visitants hauran de tindre una conducta respectuosa amb els recursos de l'espai, l'equipament i mobiliari d'ús públic i amb la resta de persones presents en este. En particular:

a) Transitaran a peu per les sendes i els itineraris senyalitzats i autoritzats a este efecte, i s'abstindran d'efectuar recorreguts camp a través.
b) Queda totalment prohibit tirar papers, plàstics o qualsevol altre tipus de residu al sòl, havent d'utilitzar a este efecte les papereres i contenidors distribuïts pel paratge. L'Ajuntament de Vilamarxant promourà entre els visitants el transport del fem generat a les zones urbanes d'origen.
5. L'Ajuntament de Vilamarxant podrà, quan així ho estime convenient, delimitar aquells sectors del paratge d'accés al públic on es controlarà la permanència i el trànsit de persones per motius de gestió, protecció del medi o els recursos culturals, regeneració de la coberta vegetal, control d'espècies exòtiques invasores o altres raons que de manera justificada es puguen presentar.

Article 48. Pla d'ús públic del paratge natural municipal
1. En un termini inferior a dos anys des de l'aprovació del present PE s'elaborarà un pla d'ús públic del paratge natural municipal, que podrà estar integrat en el futur pla d'ús públic del Parc Natural del Túria, que contindrà les determinacions necessàries per a l'ordenació i la gestió de les activitats lligades al gaudi ordenat i a l'ensenyança dels valors ambientals i culturals del paratge, efectuades tant per iniciativa pública com privada o mixta, així com la capacitat d'acollida de cada una de les zones definides en el present PE.
2. L'ús públic del paratge haurà de ser concorde amb els usos permesos en sòl no urbanitzable protegit segons la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl no Urbanitzable, en especial en relació amb les activitats recreatives i esportives que puguen dur-se a terme en l'àmbit del PE. Així mateix, el pla d'ús públic estarà en consonància amb el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural del Túria en l'àmbit afectat per este.
3. L'elaboració del pla d'ús públic comportarà la realització dels corresponents estudis en què s'avalue la incidència que el desenrotllament d'este tipus d'activitats puga tindre sobre els valors naturals que van motivar la declaració del paratge natural municipal, a fi d'evitar impactes negatius sobre aquells.
4. El mencionat pla d'ús públic haurà de contindre necessàriament la regulació de la pràctica d'activitats de muntanya com ara el senderisme i altres esports de muntanya en l'àmbit del paratge. A este efecte, establirà els llocs i els períodes en què es podran desenrotllar estes activitats sense perjuí per als valors naturals del paratge. S'ajustarà en tot cas al que disposa el Decret 179/2004, de 24 de setembre, del Consell, de regulació del senderisme i esports de muntanya, de manera compatible amb la conservació del medi natural, o a la legislació vigent en esta matèria.
5. El pla d'ús públic establirà una ordenació i zonificació detallada a fi de regular les activitats de recreació concentrada establides en l'article 51 d'estes normes. De la mateixa manera, es regularan les activitats recreatives i d'esbargiment vinculades a construccions definint les àrees destines a este fi, i no serà necessària en este cas l'obtenció d'informe favorable del servici competent en matèria de gestió d'espais naturals.

6. El pla d'ús públic del paratge inclourà un pla d'arreplega de residus i neteja de les zones d'esbargiment.
7. En el pla d'ús públic es determinaran per a la seua posterior senyalització les vies d'accés al paratge, les zones d'aparcament, els camins no transitables amb vehicles i les sendes.
8. El pla d'ús públic del paratge es complementarà amb actuacions de promoció i conscienciació social sobre els aspectes ambientals d'este, i seran fins llavors aplicables les normes i directrius establides en l'article 66 del PORN del Túria. De la mateixa manera, els visitants del paratge observaran estrictament durant la seua estada totes les directrius i recomanacions que els facen saber l'Ajuntament de Vilamarxant, la conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits o el personal al seu servici.
9. El pla d'ús públic del paratge l'aprovarà l'Ajuntament de Vilamarxant amb l'informe vinculant de la conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits. Prèviament a la seua aprovació es demanaran els informes que siguen necessaris a fi de garantir la seguretat i la integritat de les persones davant del risc d'incendis, i s'adopten les mesures que els òrgans competents establisquen.

Article 49. Campaments de turisme o càmpings
Es prohibixen els càmpings i els campaments de turisme públics i privats en tot l'àmbit del paratge natural municipal.
Article 50. Activitats d'esbargiment i educatives vinculades a construccions
1. Sense perjuí del que disposa l'article 17 de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, les activitats i instal·lacions educatives, turístiques, recreatives, d'oci i esbargiment vinculades a construc-cions queden subjectes, amb caràcter general, i d'acord amb les prohibicions i cauteles indicades en les normes particulars del present PE, a les determinacions següents:
a) Tindran la consideració de construccions turisticorecreatives les adequacions a la naturalesa, les recreatives lligades a l'espai protegit i els albergs socials.
b) Les instal·lacions o edificacions de caràcter educatiu, recreatiu i d'oci hauran de recolzar preferentment sobre construccions preexistents, evitant en la mesura que siga possible l'ampliació d'estes. La reconversió haurà de resoldre adequadament la depuració dels seus abocaments i la gestió dels seus residus sòlids. Les condicions de les ampliacions, rehabilitacions i reconstruccions s'establixen en l'article 60 d'estes normes.
c) Les adequacions a la naturalesa i les recreatives vinculades al paratge, així com els miradors interpretatius i les sendes autodidàctiques del paratge, seran determinats per la conselleria competent en matèria de medi ambient i per l'Ajuntament de Vilamarxant quant a les seues característiques i localització exacta, tenint en compte el pla d'ús públic del paratge.
d) Es prohibix la construcció d'instal·lacions esportives en l'àmbit del paratge.
2. Les activitats d'ús públic, educatives o no, vinculades a construccions només es permetran en les zones preparades a este efecte dins de l'àrea d'ús públic.

Article 51. Recreació concentrada
1. La recreació concentrada es definix com aquella que es desenrotlla en un espai habilitat per a activitats recreatives dotat amb equipaments com taules i bancs de picnic, zones d'oci i jocs infantils, paellers i lavabos i banys.
2. Per a la visita de grups, associacions i col·lectius, escolars o no, haurà de sol·licitar-se l'autorització prèvia a l'òrgan competent en matèria d'espais naturals protegits i a l'Ajuntament de Vilamarxant, amb l'objecte de no col·lapsar el normal desenrotllament del servici i dissenyar un programa el contingut del qual siga concorde amb les característiques i el nivell dels visitants, de manera que s'eviten les aglomeracions i l'aparició de qualsevol problema ambiental previsible.
3. La regulació específica d'esta àrea es desenrotlla en el corresponent apartat de la normativa particular d'este PE.

Article 52. Acampada
1. Es prohibix l'acampada controlada en tot l'àmbit del paratge natural municipal.
2. Es prohibix l'acampada lliure en tot l'àmbit del paratge natural municipal.
3. Es prohibix pernoctar en les àrees i equipaments destinats a l'ús públic, amb l'excepció dels servicis propis de la gestió del Paratge Natural Municipal Parc Natural del Túria, la prevenció i lluita contra incendis i la seguretat ciutadana.
4. Exclusivament per a escometre els objectius d'educació ambiental, la conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits i l'Ajuntament de Vilamarxant podran habilitar temporalment àrees a este efecte.

Article 53. Activitats esportives en el medi natural
1. Es permet la realització d'esports pels particulars que no requerisquen la utilització d'elements sorollosos o puguen causar danys a la fauna i la flora presents en l'espai.
2. Sense perjuí del que establix l'article 68 del PORN, qualsevol activitat esportiva organitzada per entitats públiques o privades fora dels espais habilitats per a tal fi en l'àmbit del paratge requerirà autorització prèvia de l'Ajuntament de Vilamarxant.
En la sol·licitud de l'autorització s'especificaran les característiques de l'activitat, dates, mesures de seguretat previstes, limitacions específiques amb vista a la conservació i preservació dels recursos naturals, habilitació d'àrees de localització d'espectadors, etc.
3. La conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits i l'Ajuntament de Vilamarxant es reserven el dret de revocar les autoritzacions concedides si així ho aconsella l'interés per la conservació del paratge.
4. Es prohibix, amb caràcter general, la pràctica d'activitats motoritzades amb fins esportius o lúdics, com ara motocròs, trial, quad i semblants.
5. Amb caràcter general, l'escalada es considera una activitat compatible en l'àmbit del paratge sempre que no s'afecten els valors naturals d'este. La instal·lació de mitjans artificials, inclús provisionals, per a la realització d'esta activitat requerirà l'autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria d'espais naturals protegits.

6. L'òrgan competent en matèria d'espais naturals protegits podrà establir el tancament temporal o definitiu al trànsit d'excursionistes i grups d'estudiants en certes zones quan l'aparició de conflictes ambientals així ho aconselle. Si és el cas, es procedirà a abalisar i senyalitzar els possibles itineraris alternatius proposats d'acord amb la legislació vigent en esta matèria.
7. Es permet la realització de recorreguts amb cavall sobre pistes, camins i sendes existents. Els grups formats per més de deu genets requeriran l'autorització de l'òrgan competent en matèria d'espais naturals protegits.

Secció octava
Xarxa viària i circulació

Article 54. Classificació de la xarxa viària del PE
1. Es classifica la xarxa viària del paratge natural municipal en pistes i sendes que discorren per este territori, i que es definixen i es regulen com seguix:
a) Xarxa de pistes i camins:
1r. Camí d'entrada a la Urbanització Forest Horquera: des de la carretera CV-50, Llíria - Tavernes de la Valldigna, es pot accedir a les Rodanes a través de l'entrada de la Urbanització Forest Horquera, de la qual partix una pista que recorre d'oest a est l'interior de la forest, per a anar a acabar en el barranc de Porxinos, ja al terme de Riba-roja de Túria.
2n. Pista paral·lela al barranc de la Munxolina: l'altra pista d'accés a l'interior de la forest recorre de nord a sud el barranc de la Munxolina, des del camí dels Plantades, antiga carretera Vilamarxant-València, fins a enllaçar amb la pista anterior prop de la bassa de Barreta.
3r. Pista d'accés al cim de la Rodana Gran: Esta pista permet l'accés des del camí d'entrada a la Urbanització Forest Horquera fins al cim de la Rodana Gran.
Les dos primeres pistes formen una T invertida que vertebra el paratge. També es pot accedir a l'interior del paratge des de la perifèria per diverses sendes que s'hi endinsen.
b) Sendes i itineraris naturals: inclou el sender de xicotet recorregut PR CV-175, denominat Les Rodanes, la seua variant PR-CV-175.1, denominada Les Trinxeres, i la desviació a l'àrea recreativa PR-V-283.

2. La visita i el desplaçament pel paratge seran lliures i gratuïts per les carreteres, camins i pistes, sense altres limitacions que les que puga imposar espacialment o temporalment l'Ajuntament de Vilamarxant o la conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits amb vista a preservar els valors naturals del paratge. Estes limitacions no seran efectives per als propietaris de les finques, que podran transitar lliurement per camins o pistes el traçat dels quals es trobe totalment o parcialment dins del perímetre de les seues respectives finques.
3. En les sendes i itineraris que discorren fora de carreteres o pistes només està permés el trànsit a peu. Les determinacions específiques per a les sendes del paratge natural municipal seran regulades pel pla d'ús públic. No obstant això, és recomanable la senyalització i la promoció per mitjà de materials informatius, la difusió de recomanacions per a un comportament adequat a l'entorn natural i la senyalització informativa referent al paratge al llarg d'estes sendes.

Article 55. Ampliacions o modificacions de traçat de la xarxa viària del PE
1. En l'àmbit del PE, amb caràcter general, no es podran construir vials de nova planta, i la modificació del traçat o l'ampliació dels existents queden supeditades a l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient així com de l'Ajuntament de Vilamarxant.
2. De manera excepcional i sempre que estiguen previstos en el pla de prevenció d'incendis forestals i siguen fonamentals per a la lluita i defensa contra incendis, podran autoritzar-se, amb l'autorització prèvia de l'òrgan competent en espais naturals protegits i de l'Ajuntament de Vilamarxant, la realització de noves vies d'accés, la modificació del traçat o l'ampliació de les existents.
3. Les obres destinades a la conservació i millora de carreteres, camins o pistes forestals adoptaran les mesures oportunes per a restituir i minimitzar l'impacte que es puga originar sobre la coberta vegetal i l'estabilitat dels talussos.

Article 56. Circulació motoritzada en el paratge natural municipal
1. Amb caràcter general, respecte d'això caldrà ajustar-se al que disposa el Decret 8/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regula la circulació de vehicles pels terrenys forestals de la Comunitat Valenciana.
2. Es limitarà l'accés de vehicles de motor per la pista que accedix a la Rodana Gran. Només podran accedir-hi vehicles oficials o adscrits a activitats oficials, els encarregats del manteniment de les instal·lacions ubicades en el cim de la Rodana Gran, o els que l'Ajuntament de Vilamarxant autoritze expressament. Esta limitació tindrà vigència des del moment en què s'instal·len els corresponents senyals indicadors a l'inici de la dita pista.
3. En particular, es prohibix la circulació motoritzada fora de les pistes forestals i rurals del paratge, excepte en els casos següents:
a) Vehicles autoritzats per l'Ajuntament de Vilamarxant o per la conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits.
b) Vehicles amb fins d'aprofitament agrari i aquells destinats a la realització de treballs de conservació i regeneració de la vegetació, i manteniment de llits i gestió dels recursos hídrics.
c) Vehicles de les administracions públiques que circulen com a conseqüència de necessitats del servici o de la realització d'activitats de manteniment de les infraestructures, servicis públics, etc.
d) Vehicles que realitzen servicis de rescat, emergència o qualsevol altre de naturalesa pública.
e) Vehicles de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
4. L'Ajuntament de Vilamarxant podrà limitar l'accés al públic a determinades àrees per raó de la seua fragilitat, per evitar molèsties a la fauna, o per raons que es referisquen a la conservació de valors i recursos naturals o culturals que es motiven justificadament.

Secció novena
Urbanisme i edificació

Article 57. Urbanisme
El present PE, a efectes urbanístics, qualifica la totalitat del paratge natural municipal com a sòl no urbanitzable protegit. PORN - paratge natural municipal.

Article 58. Edificació en el medi rural
1. En relació amb les edificacions en el medi rural, es prohibix, amb caràcter general, la construcció d'edificacions de nova planta en tot l'àmbit del PE, i es permet l'ampliació, reconstrucció o rehabilitació de les edificacions preexistents, la regulació de les quals s'efectua en el següent apartat.
2. Amb caràcter general, es permet en tot l'àmbit del paratge natural municipal l'ampliació, rehabilitació o reconstrucció d'edificacions preexistents sempre que l'ús a què es destinen estiga permés per la normativa del PE: edificacions que puguen preveure's com a equipament públic i edificacions destinades a servicis públics relacionats amb la gestió del paratge o amb les activitats de gestió dels recursos ambientals.

En tot cas, i sense perjuí dels altres requisits exigits en la legislació sectorial aplicable, l'ampliació d'edificacions preexistents en l'àmbit del PE requerirà, almenys, l'informe favorable de l'òrgan competent en matèria d'espais naturals protegits i de l'Ajuntament de Vilamarxant.

Per al disseny i la realització dels treballs d'ampliació, rehabilitació i restauració d'edificacions, s'hauran de tindre en compte les característiques arquitectòniques tradicionals, posant especial atenció a harmonitzar els sistemes de coberta, cornisa, posició de forjats, ritmes, dimensions de forats i massissos, composició, materials, color i detalls constructius. Amb la finalitat de garantir la deguda adaptació paisatgística d'estes edificacions en el seu entorn, s'exigirà l'aportació de les anàlisis d'impacte sobre el medi on es localitzen, incloent-hi estudis paisatgístics.
Les obres d'ampliació que es puguen autoritzar no podran produir un increment del volum edificat superior al 25%, sempre que l'ampliació quede adossada a l'edifici existent com un únic volum. La superfície màxima final edificada no podrà ser en cap cas superior a 200 m² per a instal·lacions o edificacions dedicades a activitats recreatives i agrícoles, i a 400 m² per a edificacions destinades a l'educació, l'allotjament o la restauració. En este últim cas, l'alçària màxima dels elements arquitectònics serà de 7 m.
3. Amb caràcter excepcional, es permet l'adequació i/o construcció en la zona d'ús públic d'aquelles instal·lacions necessàries que tinguen com a objectiu aconseguir una major integració i participació de les persones amb discapacitat en les activitats i servicis oferits en la futura aula de la naturalesa.

Article 59. Condicions per a les edificacions en el medi rural
Totes les ampliacions, reformes, rehabilitacions i reconstruccions d'edificacions que, d'acord amb estes normes i amb la legislació sectorial mencionada, poden realitzar-se en l'àmbit del PE hauran de respectar les condicions següents:
1. Les edificacions s'efectuaran respectant les característiques estètiques, de tendències de paisatge i de materials tradicionals, procurant la seua correcta integració en el paisatge i evitant la ruptura d'este per mitjà de l'aparició d'edificis o instal·lacions que per la seua alçària, volum, caràcter o aspecte exterior siguen discordants amb les construccions pròpies de la zona. L'obra vista de rajola no s'admetrà en cap cas. El color preferent per a pintar les parets exteriors de les edificacions rurals serà el blanc.
2. Tots els paraments visibles des de l'exterior hauran de tractar-se amb els mateixos materials i qualitat que les fatxades, i es prohibix la impermeabilització d'estos materials bituminosos de colors foscos o qualsevol altre revestiment no adaptat a les característiques del medi quant a la seua incidència visual, a menys que estos siguen recoberts o blanquejats. Les fatxades laterals i posteriors es tractaran en condicions de composició i materials semblants a les de la fatxada principal.

3. Els cossos sobre la coberta de l'edifici (torretes d'escala, depòsits d'aigua, ximeneres, panells de captació d'energia solar, etc.) quedaran integrats en la composició de l'edifici o ocults. Les línies de conducció elèctrica i telefònica, i les antenes de televisió i ràdio, no han de ser visibles des de l'exterior.
4. La coberta de les edificacions necessàriament haurà de ser de teula ceràmica de la zona, o d'un terrat ceràmic no visible des del nivell del terreny. S'evitarà expressament l'ús de materials reflectors en les teulades.

Secció deu
Infraestructures

Article 60. Normes generals sobre les obres d'infraestructures
1. En l'àmbit del PE es prohibix, amb caràcter general, la realització d'infraestructures de qualsevol tipus com línies elèctriques, de comunicacions, xarxa viària, abocadors o instal·lacions de tractament de residus, amb excepció les obres d'infraestructura a realitzar per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en l'àmbit de les seues competències, així com aquelles obres d'interés general de les administracions públiques.
2. En cas que siga necessària, segons el règim d'excepcions de l'apartat anterior, en la realització de noves infraestructures que afecten el paratge natural municipal s'optarà per aquelles solucions que des del punt de vista ambiental causen menor impacte sobre l'espai, i caldrà l'obtenció de l'informe favorable previ de la conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits, sense perjuí de l'obligació d'obtindre les llicències o autoritzacions que siguen aplicables amb caràcter sectorial.
3. La realització d'obres per a la instal·lació, manteniment o remodelació d'infraestructures de qualsevol tipus haurà d'atindre's, a més d'a les disposicions de les normatives sectorials aplicables, als següents requisits genèrics:
a) Els traçats i emplaçaments hauran de realitzar-se tenint en compte les condicions ecològiques i paisatgístiques del territori, a fi d'evitar la creació d'obstacles a la lliure circulació de les aigües o farciments d'estes, degradació de la vegetació natural o impactes paisatgístics.

b) Durant la realització de les obres hauran de prendre's les precaucions necessàries per a evitar la destrucció de la coberta vegetal, i s'haurà de procedir a la terminació d'estes, a la restauració del terreny i de la coberta vegetal. Així mateix, s'evitarà la realització d'obres en aquells períodes en què puguen comportar alteracions i riscos per a la fauna.

c) En tot cas, els treballs hauran d'ajustar-se al que establix el Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants.
d) Les autoritzacions i la resta de requisits que específicament s'assenyalen per a la realització d'infraestructures hauran d'obtindre's, en tot cas, amb caràcter previ a l'atorgament de la llicència urbanística.


Article 61. Línies d'energia elèctrica en l'àmbit del PE
1. La instal·lació de noves línies elèctriques d'interés general i els treballs d'adequació diferents de la conservació o reparació ordinària d'aquelles requeriran un l'informe favorable de la conselleria competent en matèria de medi ambient, i estarà subjecta al compliment de la normativa sectorial vigent i al procediment d'avaluació d'impacte ambiental quan corresponga.
2. En tots els casos, les línies que discórreguen per l'àmbit del paratge hauran de complir les prescripcions especials establides en els apartats a), b) i d) del punt 5.3 de les ITC-LAT 07 del Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i s'establix un període d'adequació de les línies existents sempre inferior a cinc anys des de l'aprovació del present PE.
3. Les línies elèctriques de nova construcció en l'àmbit del paratge seran subterrànies. Respecte d'això, els marges de les vies de comunicació tindran el caràcter de corredor preferent per al seu traçat.
4. Per ser esta una de les majors amenaces que patix l'espai, s'establiran totes les mesures necessàries per a procedir al progressiu desmantellament i/o soterrament de les línies aèries existents en el paratge, o a la desviació progressiva d'estes fora del paratge.
5. Es promourà l'aplicació d'energies renovables per als usos requerits en l'àmbit territorial del paratge.

Article 62. Telecomunicacions
1. Queden prohibides les obres d'infraestructures de telecomunicacions, excepte les relacionades amb la guarda i gestió del paratge i aquelles d'utilitat pública. Estes infraestructures requeriran l'informe favorable de la conselleria competent en matèria de medi ambient i de l'Ajuntament de Vilamarxant, sense perjuí dels preceptius informes i autoritzacions sectorials.
2. Les línies telefòniques de nova construcció previstes en l'apartat anterior i que inevitablement hagen de discórrer per l'àmbit del paratge hauran de ser subterrànies. Respecte d'això, els marges de les vies de comunicació tindran el caràcter de corredor preferent per al seu traçat.


Secció onze
Plans d'acció territorial

Article 63. Pla d'acció territorial de caràcter sectorial, Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana
Respecte d'això, caldrà ajustar-se al que establix el pla d'acció territorial de caràcter sectorial, Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, aprovat mitjançant l'Acord de 26 de juliol de 2001, del Consell, que qualifica com a zona exterior residual a la totalitat de l'àmbit del PE.
Secció dotze
Activitats d'investigació

Article 64. Promoció de les activitats d'investigació
1. La investigació científica, en tots els àmbits, és una peça clau per a aconseguir els objectius d'este PE i assegurar la correcta gestió per a la conservació i l'ús sostenible de la diversitat biològica. Per a això, l'òrgan gestor del paratge natural municipal, en coordinació amb el director conservador del Parc Natural del Túria i l'òrgan competent en matèria d'espais naturals protegits, promouran activament una col·laboració amb els centres d'investigació i els mateixos investigadors que assegure una activitat investigadora adequada a les necessitats de l'espai.
2. Esta activitat investigadora podrà realitzar-se, atenent les seues característiques i el seu requeriment en mitjans humans i materials, amb mitjans propis de les administracions públiques competents o per mitjà de les oportunes col·laboracions amb entitats i organismes científics, tècnics o acadèmics. Respecte d'això, se subscriuran amb els oportuns organismes i entitats científiques i acadèmiques els convenis o acords de col·laboració necessaris.
3. Les matèries prioritàries d'investigació aplicada en l'àmbit del paratge són les següents, en relació oberta que podrà adaptar-se a les necessitats de la gestió de l'espai protegit:
a) Investigació bàsica sobre les espècies de flora i fauna autòctona.

b) Desenrotllament de programes de conservació, recuperació i gestió d'espècies de fauna i flora (incloent-hi les espècies i varietats agrícoles tradicionals de la comarca) considerades d'interés especial pel seu caràcter endèmic, rar o amenaçat, així com sobre les condicions per a la recuperació o millora dels seus hàbitats.
c) Investigació etnogràfica i etnològica sobre el medi humà tradicional del paratge natural municipal i el seu entorn.
d) Investigació sobre mètodes d'administració i gestió dels recursos naturals des de distintes perspectives: jurídica, administrativa, econòmica.
e) Mètodes de gestió de l'ús públic del paratge, des dels punts de vista tècnic, sociològic, econòmic i empresarial.
4. L'Ajuntament de Vilamarxant, en col·laboració amb els centres d'investigació, facilitarà el coneixement i promourà la divulgació dels treballs d'investigació realitzats en l'àmbit del paratge.

Article 65. Autoritzacions
Sense perjuí del règim general d'autoritzacions que figura en les disposicions generals d'esta normativa així com en el PORN del Túria, s'establix el següent règim específic per a la realització, per persones o entitats alienes a l'Ajuntament de Vilamarxant i a la conselleria competent en matèria d'espais protegits, d'aquelles activitats o projectes d'investigació que tinguen com a objecte els recursos ambientals i culturals del paratge natural municipal:
1. Tota investigació que siga realitzada sobre el paratge natural municipal per persones o entitats públiques o privades alienes a la conselleria competent en matèria d'espais protegits o a l'Ajuntament de Vilamarxant haurà de ser autoritzada prèviament per estes. L'autorització per a la realització del projecte d'investigació correspon a l'Ajuntament de Vilamarxant, previ vistiplau de la conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits, els quals establiran els criteris i les normes adequades per a la seua execució i control. Esta autorització no eximirà de la que s'haurà de sol·licitar als propietaris dels terrenys en què s'hagen de realitzar els treballs de camp.

2. Per a concedir l'autorització, el promotor haurà de presentar prèviament la sol·licitud amb el projecte d'investigació degudament raonat, en el qual s'indicaran de manera expressa:
a) Finalitat, objectius seqüenciats en el temps, tècniques o mètodes que s'utilitzaran i pla de treball.
b) Grau d'afecció o deteriorament que pot produir-se en el medi i mesures correctores que s'utilitzaran.
c) Fonts de finançament.
d) Composició i experiència de l'equip de treball, persona responsable i centre on es farà la investigació.
e) Acceptació expressa de complir totes les normes que s'establisquen per a l'execució i el control del desenrotllament de les activitats.
3. En un termini no superior a 45 dies des de la recepció de la sol·licitud, haurà d'autoritzar-se o no la investigació proposada i si és el cas les modificacions a introduir en el projecte quant a tècniques o mètodes, amb l'exclusiu objecte d'impedir el deteriorament dels recursos del paratge natural municipal. En este sentit, el Servici de Gestió d'Espais Naturals o l'òrgan gestor del Paratge Natural Municipal determinaran, en funció de l'estudi, la necessitat que este siga recolzat per un doctor especialista en la matèria o un centre d'investigació competent.

4. L'autorització d'investigació podrà ser revocada, prèvia comunicació a l'interessat, si es constata un incompliment manifest de les normes o limitacions establides en el seu atorgament.
5. Els treballs que es porten a terme es realitzaran sota la supervisió del director conservador. S'informarà de l'inici i final dels treballs de camp i de qualsevol anomalia que puga tindre repercussió en el bon funcionament de les poblacions o dels ecosistemes del paratge natural o del seu entorn immediat.
6. Una vegada realitzat l'estudi científic autoritzat, la persona o entitat autoritzada haurà de presentar un informe a l'Ajuntament de Vilamarxant sobre els resultats, així com sobre qualsevol altra dada que puga ser interessant des del punt de vista científic o de gestió de l'espai natural. En cas que els treballs d'investigació autoritzats siguen publicats, el director del projecte haurà d'aportar un exemplar de la publicació.
7. Les autoritzacions atorgades per a anellatge científic d'aus no exclouen de la necessitat que l'anellador obtinga els permisos particulars corresponents si és el cas.

Article 66. Sobre la documentació
1. Els investigadors hauran d'entregar a la conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits i a l'Ajuntament de Vilamarxant un informe anual sobre l'exercici de l'activitat, i també facilitaran, a petició del director conservador o del tècnic coordinador, informació sobre els resultats que es vagen obtenint en cada moment de la investigació.

2. En concloure els treballs d'investigació, els investigadors entregaran una còpia de l'informe final a la conselleria competent en matèria de medi ambient i una altra a l'Ajuntament de Vilamarxant, amb l'objecte de fomentar la creació d'un fons documental i bibliogràfic de treballs relacionats amb el paratge natural municipal.


Article 67. Sobre la difusió dels valors del paratge
1. L'Ajuntament de Vilamarxant, amb la col·laboració de la conselleria competent en matèria de medi ambient, habilitarà en l'interior del paratge natural o en la seua proximitat les dependències necessàries per a establir-hi una biblioteca amb totes les publicacions i investigacions relacionades amb el paratge natural, que servirà de consulta a altres investigadors i al públic en general.
2. L'Ajuntament de Vilamarxant, amb la col·laboració de la conselleria competent en matèria de medi ambient, arbitrarà les mesures tendents a possibilitar el coneixement dels recursos naturals del paratge, a fi d'aconseguir una millor utilització i gestió d'estos.


Secció tretze
Maniobres militars

Article 68. Maniobres militars
Es prohibix la realització de qualsevol tipus de maniobres de caràcter militar i exercicis de comandament, excepte en aquells supòsits que preveu la Llei 4/1981, d'1 de juny, que regula els estats d'alarma, excepció i setge.

Secció catorze
Servituds aeronàutiques

Article 69. Servituds aeronàutiques
En les zones en què el mateix terreny vulnera o es troba pròxim a les superfícies limitadores de les servituds aeronàutiques, corresponents als terrenys definits en l'apartat 8.1.9 de la memòria informativa, no es permeten noves construccions, instal·lacions, modificació del terreny o objectes fixos (pals, antenes, cartells, aerogeneradors, etc.) o augmentar en alçària les ja existents. En els plànols de servituds aeronàutiques que s'incorporen en l'annex VII del PE, es representen les línies de nivell de les superfícies limitadores de les servituds aeronàutiques de l'aeroport de València. Excepcionalment, conforme a l'article 9 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, de Servituds Aeronàutiques, podran ser autoritzats els respectius projectes constructius que superen els límits establits per les servituds aeronàutiques quan es presenten estudis que acrediten, segons el parer de l'autoritat de seguretat aeronàutica, que queden apantallats.

TÍTOL III
Normes particulars

CAPÍTOL I
Concepte i aspectes generals

Article 70. Concepte
1. Als efectes de particularitzar les normes protectores establides per mitjà d'este PE, s'han distingit en l'àmbit del paratge natural municipal les següents zones, a fi de definir els tractaments específics més ajustats a les seues necessitats de protecció, conservació i millora:

a) Zona de protecció forestal (ZPF)
b) Zona d'ús públic (ZUP)
c) Zones d'especial protecció (ZEP):
d) ZEP per presència de coves
e) ZEP per microreserves de flora
2. Les determinacions inherents a estes categories de protecció constituïxen la referència normativa bàsica a l'hora d'establir els usos i activitats permesos i prohibits per este PE.

Article 71. Interpretació
1. En tot el que no es regule en estes normes particulars seran aplicables les disposicions contingudes en les normes generals de regulació d'usos i activitats.
2. En la interpretació de la normativa prevaldran les normes particulars sobre les generals.

CAPÍTOL II
Zona de Protecció Forestal (ZPF)

Article 72 . Caracterització i objectius específics
1. S'inclouen sota esta definició els espais del paratge natural municipal amb major valor ecològic, pel seu acceptable grau de conservació i escassa modificació per l'activitat humana o per ser limítrofs a estos. Bàsicament, coincidix amb àrees forestals, majoritàriament arborades amb pi blanc i amb la presència de restes de boscos autòctons i les seues etapes de degradació, àrees que coincidixen, a més, amb les de major interés quant a fauna per la diversitat i el nombre d'espècies presents.

2. Els objectius específics plantejats per a esta categoria de protecció es poden sintetitzar en:
a) Preservar la qualitat ambiental i les fites paisatgístiques existents.
b) Conservació de la vegetació existent, potenciació d'esta i de la seua regeneració natural.
c) Assegurar la conservació i la protecció dels valors naturals que alberga.
d) Mantindre els processos ecològics essencials i la diversitat biològica del paratge.
e) Conservar i restaurar aquells elements arquitectònics singulars així com les fites paisatgístiques existents.
f) Implantar una gestió sostenible de la forest amb la intenció d'obtindre una certificació forestal sostenible (PEFC).
g) Investigació, conservació i divulgació científica de la biodiversitat mediterrània, i especialment dels endemismes botànics presents en el paratge.
h) Posada en valor del patrimoni etnològic i cultural de l'àmbit del paratge i el seu entorn.
3. Plantejar estos objectius suposa necessàriament una limitació de les possibilitats d'ús, i es permeten únicament aquells compatibles amb els objectius proposats.

Article 73 . Localització
La Zona de Protecció Forestal (ZPF) inclou tota la superfície de la Forest d'Utilitat Pública Les Rodanes i per tant del paratge natural municipal, a excepció de la zona destinada a l'ús públic i les zones de protecció especial.
Esta àrea queda delimitada gràficament en els corresponents plànols d'ordenació del present PE.

Article 74. Usos permesos
1. Es consideren usos permesos, amb caràcter general, tots aquells destinats a afavorir la conservació i la potenciació dels valors naturals i al manteniment dels processos ecològics essencials i la diversitat biològica, a més dels aprofitaments primaris tradicionals no degradants, l'educació ambiental i les activitats recreatives controlades.

2. Queden específicament permesos els usos següents:
a) Tractaments de millora i conservació de la vegetació, com ara cures culturals i neteges, eliminació selectiva del matoll i, en especial, mesures per a afavorir la regeneració natural.
b) Tots aquells destinats a la conservació, regeneració i millora dels hàbitats, la vegetació, el paisatge, el medi geològic i les espècies silvestres de flora i fauna.
c) Accions encaminades a possibilitar les activitats científiques, naturalístiques i didacticoecològiques que contribuïsquen a difondre el coneixement d'estos importants ecosistemes presents en el paratge.
d) Es permet l'ús públic extensiu de caràcter naturalístic que no supose eventuals riscos de degradació ambiental i que implique una utilització passiva de l'espai. En tot cas, el senderisme i excursionisme haurà de realitzar-se exclusivament pels itineraris senyalitzats a este efecte.
e) Activitats d'educació i interpretació ambiental. La regulació específica de les visites organitzades i de grups per a esta àrea s'establirà en el pla d'ús públic després de la realització dels estudis i anàlisis corresponents.
f) Instal·lacions de caràcter institucional o lligades a la gestió de l'espai protegit, recolzades sobre construccions preexistents o, si no n'hi ha, en instal·lacions mòbils i/o desmuntables, sempre que no es vulnere el que establix l'article 69 de la present normativa.
g) Infraestructures d'ús públic de caràcter bla (sendes, closes, barreres, defenses anticirculació, mobiliari, etc.), sempre que no es vulnere el que establix l'article 69 de la present normativa, quan la destinació que tinguen siga el suport a l'execució de les activitats compatibles amb les necessitats de protecció per a estos espais. Els miradors i les instal·lacions de seguretat seran les úniques infraestructures majors permeses.
h) Les actuacions de manteniment de llits i gestió dels recursos hídrics promoguts per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en l'àmbit de les seues competències.
i) Infraestructures de defensa contra incendis forestals, sempre que apareguen previstes en pla local de prevenció d'incendis i/o en el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals del Parc Natural del Túria, sempre que no es vulnere el que establix l'article 69 de la present normativa.

j) Obres i actuacions de millora de fonts i/o punts d'aigua com ara basses o tolls naturals per a potenciar la presència d'enclavaments propicis per a la fauna en general i per al desenrotllament i la reproducció dels amfibis en particular.
k) Actuacions de recuperació i posada en valor dels recursos etnològics i culturals presents en la zona, a fi de potenciar l'atractiu de l'espai, recuperant usos i costums i valorant les activitats tradicionals.

l) L'activitat cinegètica tal com es regula en les disposicions de les normes generals de regulació d'usos i activitats del present PE.


Article 75 . Limitacions d'ús
1. Es consideren usos prohibits, a tots els efectes, tots els que comporten alteració i degradació del medi o dificulten el desenrotllament dels usos permesos. En especial, es consideren estrictament prohibits aquells usos i activitats que puguen afectar la riquesa biològica de l'espai o l'exercici d'activitats científiques i naturalístiques.
2. Queden específicament prohibits els usos següents:
a) Usos i activitats que comporten un notable impacte paisatgístic o ecològic.
b) Instal·lacions de caràcter turisticorecreatiu, excepte les instal·lacions i adequacions didacticonaturalístiques permeses en l'article anterior.
c) La instal·lació de suports de publicitat de qualsevol tipus o d'altres elements anàlegs, així com qualsevol forma de publicitat que no siga de caràcter institucional, destinada a proporcionar informació sobre l'espai objecte de protecció, sense que suposen deteriorament del paisatge.
d) Es prohibix l'ús del foc amb qualsevol finalitat en tota l'àrea. L'eliminació de les restes de poda i altres residus procedents dels treballs agrícoles es realitzarà per mitjà de trituració in situ i la seua posterior incorporació al sòl. No es podran eliminar en cap cas per mitjà de crema.
e) Instal·lacions esportives de qualsevol tipus, així com activitats esportives que puguen comportar degradació del medi natural.
f) Tala o desarrelament de qualsevol espècie de port arbori o arbustiu diferent de les espècies exòtiques que hagen de ser controlades. S'exceptuen d'esta prohibició general les actuacions necessàries per motius fitosanitaris o de conservació de la vegetació, així com les vinculades als usos permesos. Tot això, sempre que no hi haja contradicció amb les normes sectorials aplicables.
g) Construcció de noves closes i tanques no relacionats directament amb la gestió del paratge o del Parc Natural del Túria.

CAPÍTOL III
Zona d'Ús Públic (ZUP)

Article 76. Caracterització i objectius específics
1. Comprén l'entorn del corral de la Bassa de Barreta, la mateixa bassa, així com l'arborètum i la senda adaptada per a persones que presenten algun tipus de discapacitat.
2. Es tracta una zona que per l'ús actual que té, per la seua particular ubicació i per les seues característiques complix les següents funcions i objectius:
a) Una funció social com a lloc d'esbargiment. Es tracta d'una zona habilitada que presenta unes condicions òptimes per a concentrar i desenrotllar aquelles activitats recreatives permeses en la present normativa.
b) Una funció didacticonaturalística. Per les seues característiques ecologicoambientals i d'ús públic basat en els recursos naturals, que fomenten el respecte cap al medi en què es basen.
3. La dita zona s'ha preparat per a acollir cert grau d'ocupació i utilització, estant vinculada a l'espai de valor paisatgístic que l'envolta i que es pretén protegir. Especialment ressenyable és l'oferta d'instal·lacions adaptades amb què s'ha dotat a esta zona, destinades a les persones amb mobilitat reduïda, invidents, etc.
4. L'àrea compta amb zones de descans, punts d'arreplega de fem, panells informatius, arborètum, baranes de protecció, així com les esmentades instal·lacions adaptades per a persones amb discapacitat: passarel·la de fusta, panells informatius en braille i amb relleu i altres de col·locats a altures adequades per a persones amb mobilitat reduïda.

Article 77. Localització
La delimitació cartogràfica d'este espai es correspon amb entorn del corral de la Bassa de Barreta, en què s'ubicarà la futura aula de la naturalesa i centre de visitants del Paratge Natural Municipal. La ZUP comprén també la resta d'instal·lacions de l'entorn com són aquella, l'arborètum i la senda adaptada.
Esta àrea queda delimitada gràficament en els corresponents plànols d'ordenació del present PE.

Article 78. Usos permesos
1. Els usos recreatius lligats al gaudi de la naturalesa, sempre que s'ajusten a les normes generals i particulars d'este PE, així com a les normatives sectorials aplicables.
2. Amb caràcter general, les activitats d'oci i recreatives que definixen l'ús específic de l'àrea, les edificacions existents, les dotacions, infraestructures i servicis per al control i manteniment del medi.
3. En relació amb les edificacions, es permet la restauració del corral de la Bassa de Barreta, sempre que es realitze amb fins educatius i científics, amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament de Vilamarxant i de la conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits.
4. Adequació i/o construcció d'aquelles instal·lacions necessàries que tinguen com a objectiu aconseguir una major integració i participació de les persones amb discapacitat en les activitats i servicis oferits per la futura aula de la naturalesa.
5. Instal·lacions d'educació i interpretació ambiental.
6. Instal·lacions vinculades a l'administració i gestió dels recursos ambientals del paratge.
7. Obres i actuacions de millora de fonts i punts d'aigua, tant per a ús públic com per a la fauna.
8. Elements de mobiliari com ara bancs, taules i papereres de caràcter rústic, així com indicadors de caràcter institucional relacionats amb l'ús públic del paratge i la gestió de l'àmbit territorial objecte del PE.


Article 79. Limitacions d'ús
1. Es consideren usos prohibits, amb caràcter general, tots els que comporten la degradació del medi o dificulten el desenrotllament dels usos permesos.
2. Queden específicament prohibits els usos següents:
a) La construcció o instal·lació d'obres relacionades amb l'explotació de recursos vius.
b) Usos i activitats que comporten un notable impacte paisatgístic o ecològic.
c) La instal·lació de suports de publicitat o altres elements anàlegs, excepte aquells indicadors d'activitats, establiments i llocs que es consideren necessaris per a la correcta gestió del paratge. En tot cas, caldrà ajustar-se a les normes de disseny i instal·lació que s'establisquen.

d) La construcció d'edificacions de nova planta.
e) La utilització del foc amb qualsevol finalitat, així com tirar mistos i puntes de cigarret.
f) L'activitat cinegètica.

CAPÍTOL IV
Zones d'Especial Protecció (ZEP)

Article 80. Caracterització i objectius específics
1. Les zones d'especial protecció comprenen aquells espais localitzats en el paratge que contenen elevat interés natural i que compten amb una regulació d'usos i/o normes de protecció específiques.

2. Per les diferents característiques dels valors que alberguen, quant a l'ordenació, s'ha diferenciat la zona d'especial protecció per microreserva de flora (ZEP-m), corresponent a les microreserves de flora de l'Alt de la Rodana Gran, el Massís i el Racó de Zamora, i la zona d'especial protecció per presència de coves (ZEP-c), conformada per les coves existents en el paratge.
3. De la mateixa manera, passaran a esta categoria aquells terrenys que d'ara en avant disposen d'un règim específic de protecció d'acord amb la corresponent legislació administrativa, incloent-hi les declaracions formals o mesures administratives que tinguen com a objecte la conservació de la naturalesa, flora, fauna, geomorfologia, paisatge i elements d'interés cultural.
4. Els objectius específics plantejats per a esta categoria de protecció es poden sintetitzar en:
a) Delimitació concreta d'aquelles zones que afavorixen la conservació de les espècies botàniques rares, endèmiques o amenaçades, o les unitats de vegetació que les contenen, així com la incorporació de les actuacions i mesures de protecció establides en la respectiva orde de declaració.
b) Delimitació dels refugis cavernícoles existents en el paratge i establiment d'una normativa de protecció que afavorisca la conservació de les poblacions reproductores de quiròpters existents i la millora de les condicions necessàries per a una futura recolonització d'aquelles en les quals s'hagen extingit.
Article 81. Localització
1. La zona d'especial protecció per microreserva de flora (ZEP-m) encabix les tres microreserves de flora incloses en esta zona, que queden delimitades en el plànol d'ordenació núm. 1 i en l'annex V del PE, on es recull l'Orde de 17 de juliol de 2006, de la Conselleria de Territori i Vivenda, per la qual es declaren 16 microreserves vegetals a la província de València, indicant els respectius polígons els vèrtexs dels quals tenen les coordenades UTM sobre el fus 30 (datum europeu).

2. La zona d'especial protecció per presència de coves (ZEP-c) s'ajusta al perímetre de protecció general per a les coves catalogades, establit en 1 Ha, segons l'article 9 del Decret 65/2006, de 12 de maig, en les coves i avencs inclosos en els límits del paratge: cova de les Rates Penades, avenc de les Rates Penades, cova de les Pedreres, avenc de les Pedreres, avenc del Llentiscle, cova del Corral de la Bassa, cova de la Rodaneta Blanca, cova dels Blaus i avenc del Perot. És recomanable l'aplicació d'esta normativa a l'avenc de l'Or, la cova de l'Or i la cova del Llentiscle, situades en l'entorn del PNM.

3. Les zones d'especial protecció queden delimitades gràficament en els corresponents plànols d'ordenació del present PE.

Article 82. Usos permesos i actuacions de conservació
1. Es consideren usos permesos, amb caràcter general, tots aquells destinats a afavorir la conservació i la potenciació dels valors naturals i al manteniment dels processos ecològics essencials i la diversitat biològica.
2. Amb la finalitat de protegir els singulars valors faunístics i botànics de la cova de les Rates Penades, així com de salvaguardar la integritat dels visitants al paratge, de manera que s'evite així el risc d'accident, l'Ajuntament de Vilamarxant procedirà a instal·lar un tanca perimetral de la boca principal (boca 1) de l'esmentada cova, a més de les senyalitzacions oportunes, que recullen els importants valors que conté i les normes de comportament. El tancament comptarà amb informe previ favorable de la conselleria competent en matèria de medi ambient i haurà d'estar construït amb materials i disseny integrats en l'entorn en què es troba. Les claus de la tanca es trobaran a l'Ajuntament de Vilamarxant, per la qual cosa totes aquelles persones que desitgen visitar la cova hauràn de sol·licitar el permís al director conservador.

3. En la zona d'especial protecció per presència de microreserves de flora (ZEP-m):
a) S'establixen les següents actuacions generals de conservació i usos permesos, sempre que no es vulnere el que establix l'article 69 de la present normativa:
1r. Instal·lació d'un cartell informatiu amb recomanacions.
2n. Cens i seguiment periòdic de les poblacions de les espècies prioritàries.
3r. Recol·lecció periòdica de llavors de les espècies prioritàries i depòsit en un banc de germoplasma.
4t. Mostreig fitosociològic periòdic de les unitats de vegetació prioritàries.
5é. Tractaments silvícoles de la pineda per a disminució de la densitat de l'arbratge i eliminació de necromassa de les porcions inferiors dels arbres.
6é. Retirada de qualsevol tipus de material residual de l'interior de la microreserva o zones adjacents.
b) S'establixen les següents actuacions particulars en la microreserva El Massís:
1r. Seguiment periòdic de les comunitats brioliquèniques terrícoles dominades per Cladonia sp. pl.
2n. Control de la vegetació arbustiva durant els períodes de repòs vegetatiu per a afavorir el desenrotllament de les espècies heliòfiles i de les orquídies.
3r. Reforç poblacional de Quercus ilex subsp. rotundifolia a partir de les poblacions més pròximes.
c) S'establixen les següents actuacions particulars en la microreserva Racó de Zamora:
1r. Reforçament poblacional de Quercus ilex subsp. rotundifolia a partir de les poblacions més pròximes.
2n. Podes de formació en els exemplars jóvens de carrasca (Q. ilex subsp. rotundifolia) per a afavorir l'adquisició de port arbori.
3r. Seguiment periòdic de les comunitats brioliquèniques terrícoles dominades per Cladonia sp. pl. i de les epífites amb Ramalina lacera.

4t. Restauració i manteniment de murs de pedra seca.
4. En la zona d'especial protecció per presència de coves (ZEP-c) s'establixen, fins que no s'aproven les normes de gestió per a la protecció d'estes coves subterrànies, les següents actuacions generals de conservació i usos permesos:
a) La pràctica espeleològica habitual respectuosa amb el medi ambient subterrani, així com l'activitat docent relacionada amb esta pràctica i les visites habituals a les aquelles, excepte en les coves que per motius de seguretat o conservació de la fauna i flora cavernícola es troben tancades i es requerisca l'autorització prèvia del director conservador.

b) Tanca perimetral i/o tancaments d'aquelles coves més amenaçades per a evitar l'entrada incontrolada de visites que puguen interrompre la reproducció o la hivernació de les rates penades o la destrucció de la fauna i flora cavernícola. Serà necessari l'informe previ favorable de la conselleria competent en matèria de medi ambient.

c) Instal·lació de cartells en les coves més visitades, que informaran sobre les normes de comportament i valors més singulars.
d) Seguiment de les poblacions de fauna i flora, amb l'autorització prèvia del director conservador.
e) Aprofundiment en els coneixements sobre les coves en què hi ha colònies de quiròpters reproductores i sobre les espècies existents en aquelles. La seua distribució, ecologia i principals amenaces.


Article 83. Limitacions d'ús
1. Generalment, queden prohibits els usos que comporten una degradació ambiental o paisatgística d'estos espais o dificulten la realització dels usos preferents.
2. En la zona d'especial protecció per microreserva de flora (ZEP-m), s'establixen:
a) Les següents limitacions generals:
1r. Queda prohibida la realització d'aprofitaments fusters.

2n. No podran realitzar-se aclarides o treballs silvícoles dins de la microreserva, exceptuats els casos següents:
Tractaments silvícoles de la pineda per a disminució de la densitat de l'arbratge i eliminació de necromassa de les porcions inferiors dels arbres.
Les extraccions per motius fitosanitaris o per a prevenció de danys per caiguda sobre persones o les poblacions d'espècies protegides o amenaçades.
Aclarides postincendi, en cas que la zona patisca incendis forestals. Estes aclarides hauran de constar en un programa específic multianual.

Aclarides per a reducció de combustibilitat als voltants de la pista forestal i en tallafocs, en l'execució de les quals s'hauran d'evitar danys a les poblacions de les espècies prioritàries.
3r. Les obres de manteniment, millora, ampliació o modificació de traçat de la pista forestal d'accés a la microreserva hauran d'evitar la producció d'alteracions significatives en esta.
4t. Podrà limitar-se l'accés de vehicles per mitjà del tancament de camins secundaris pròxims a la microreserva, a fi d'afavorir la regeneració de la vegetació i evitar que es convertisquen en zones d'aparcament.
b) S'establixen les següents limitacions particulars en la microreserva El Massís:
1r. No podran realitzar-se aclarides o treballs silvícoles dins de la microreserva, exceptuats els casos següents:
Control de la vegetació arbustiva durant els períodes de repòs vegetatiu per a afavorir el desenrotllament de les espècies heliòfiles i de les orquídies.
Aclarides per a reducció de combustibilitat als voltants de la pista forestal.
2n. En cas que es dissenyen o es realitzen als voltants aclarides de vegetació o altres mesures de reducció de la combustibilitat, es respectarà un radi mínim de 100 metres al voltant del perímetre de la microreserva dins de la Forest d'Utilitat Pública en el qual les dites activitats estiguen sensiblement atenuades.
3r. En cas d'observar-se una degradació de la vegetació existent en la microreserva com a conseqüència d'un excés de visitants, es regularan les visites, donant prioritat a les de caràcter científic i educatiu.

c) S'establixen les següents limitacions particulars en la microreserva Racó de Zamora:
1r. No podran realitzar-se aclarides o treballs silvícoles dins de la microreserva, exceptuades les podes de formació en els exemplars jóvens de carrasca (Q. ilex subsp. rotundifolia) per a afavorir l'adquisició de port arbori.
2n. En cas que es dissenyen o es realitzen als voltants aclarides de vegetació o altres mesures de reducció de la combustibilitat, es respectarà un radi mínim de 100 metres al voltant del perímetre de la microreserva dins de la Forest d'Utilitat Pública en el qual les dites activitats estiguen sensiblement atenuades.
3. En la zona d'especial protecció per presència de coves (ZEP-c), fins que no s'aproven les normes de gestió per a la protecció d'estes coves i avencs subterranis, queden expressament prohibides:
a) Tota alteració o destrucció de les característiques físiques de les cavitats subterrànies, així com l'extracció i la introducció de qualsevol classe de materials naturals o artificials que afecten aquelles, llevat que es compte amb l'autorització prevista en l'article 4 del Decret 65/2006, de 12 de maig, del Consell.
b) Qualsevol actuació que represente un canvi dels usos actuals del sòl, modificacions de l'hàbitat, afecció previsible sobre el nivell freàtic o alteració topogràfica en el perímetre de protecció, llevat que compte amb l'informe favorable previ de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
c) La introducció d'anuncis o publicitat exterior en l'entorn de les coves, excepte aquella de caràcter institucional lligada a la gestió de l'espai protegit o a esdeveniments culturals que, de manera ocasional, reversible i per temps limitat, sol·licite i obtinga l'autorització expressa per part de l'Ajuntament de Vilamarxant.

TÍTOL IV
Directrius i règim de gestió de la zona d'amortiment

Article 84. Caracterització de la zona d'amortiment
1. Definida en l'article 4 de la present normativa, es consideren com a zones d'amortiment del Paratge Natural Municipal Les Rodanes aquelles àrees adjacents al paratge que, incloses dins del perímetre de protecció de 500 m, conformen les zones transició entre l'espai protegit i el seu entorn.
2. La zona d'amortiment està conformada per àrees d'ús agrícola, tant de secà com de regadiu, àrees antropitzades amb vivendes disperses i consolidades, així com els sectors forestals intercalats en estes.

3. El seu establiment pretén minimitzar les repercussions d'aquelles activitats que es realitzen en el territori limítrof amb el paratge, compatibilitzant el rendiment econòmic d'estes amb el compliment dels objectius de conservació del Paratge Natural Municipal Les Rodanes.

4. La zona d'amortiment se circumscriu i es limita, exclusivament, al terme municipal de Vilamarxant, sense detriment que els municipis limítrofs al Paratge Natural Municipal puguen establir, per mitjà dels seus planejaments urbanístics corresponents, àrees contigües a l'espai protegit el règim d'usos i aprofitaments de les quals siga compatible amb la conservació del Paratge Natural Municipal Les Rodanes.


Article 85. Règim de gestió
El règim d'usos i aprofitaments dels terrenys que conformen la zona d'amortiment i, en particular, el seu règim urbanístic estaran determinats pel planejament urbanístic municipal i per les presents directrius.


Article 86. Directrius específiques sobre gestió urbanística
1. El sòl classificat com a no urbanitzable d'especial protecció no podrà perdre esta qualificació ni, per tant, ser reclassificat en el futur com a sòl urbà, urbanitzable o no urbanitzable comú, excepte en el cas concret de reclassificació de terrenys limítrofs amb el sòl urbà del nucli de la població, a fi de no impedir el creixement d'este, sempre que es justifique suficientment la seua necessitat.
2. L'Ajuntament de Vilamarxant aplicarà una disciplina urbanística estricta evitant que l'edificació il·legal en sòl no urbanitzable protegit es produïsca en el futur, i hauran de preveure's mesures subsidiàries de control per part de l'Administració autonòmica en cas d'incompliment per part de la corporació local.
3. Les edificacions o instal·lacions existents o iniciades en el moment de l'aprovació d'este pla que es troben dins de la zona d'amortiment i que no disposen de les autoritzacions o llicències exigides per la normativa aplicable hauran d'obtindre-les d'acord amb les determinacions establides en el planejament vigent.

4. Si la persona interessada no sol·licita la llicència o l'autorització en un termini de dos mesos des del requeriment, o estes són denegades, l'administració competent acordarà el tancament o la demolició, segons siga procedent.
5. Les edificacions existents en la zona d'amortiment amb anterioritat a l'aprovació d'este pla que no s'adapten a les determinacions indicades en els apartats anteriors quedaran fora d'ordenació, i únicament s'hi permetran les obres de mera conservació.


Article 87. Directrius específiques sobre impacte ambiental
En la valoració d'impactes i l'anàlisi de la viabilitat dels projectes que puguen afectar esta zona, seran criteris bàsics d'avaluació, entre altres, els següents:
1. La magnitud del projecte o superfície afectada mesurada en relació amb la superfície global de la zona d'amortiment, o ecosistema sobre el qual es realitza la transformació.
2. El valor ecològic, quant a la diversitat, singularitat o raresa, dels biòtops, espècies florístiques i/o faunístiques i altres elements i recursos sobre els quals incidisca l'actuació.
3. Hauran de tindre's en compte expressament els efectes generats per la implantació d'usos o activitats sobre els valors paisatgístics del paratge, i serà requisit indispensable l'anàlisi de l'impacte esperat, tenint en compte l'estat actual del paisatge i el resultat final de la intervenció.
4. La intensitat dels impactes i la seua persistència una vegada escomesa l'actuació, ja en la fase d'explotació.
5. La pèrdua de qualitat global, inclús tenint en compte l'amortiment de les mesures correctores.
6. El grau d'irreversibilitat de l'actuació.

TÍTOL V
Normes per a la gestió del paratge natural municipal

Article 88. Règim general
1. L'administració i gestió del Paratge Natural Municipal Les Rodanes correspon a l'Ajuntament de Vilamarxant, que la realitzarà d'acord amb el que disposa la present normativa i sense perjuí del que establisca el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural del Túria.

2. La conselleria competent en matèria de medi ambient podrà prestar a l'Ajuntament de Vilamarxant l'assistència tècnica necessària i l'assessorament per a la gestió del paratge natural municipal.
3. El règim de gestió del paratge s'atindrà al marc establit amb caràcter genèric per als paratges naturals municipals per la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, així com a les determinacions específiques que establix en la matèria el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell.
4. La gestió del paratge, quant al funcionament d'instal·lacions, equipaments i servicis, podrà delegar-se d'acord amb el que preveu la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat. Esta gestió també podrà encomanar-se a altres entitats de dret públic o concertar-se amb institucions o entitats de naturalesa privada.

5. L'Ajuntament de Vilamarxant podrà promoure, per a assegurar la participació efectiva en la gestió del paratge natural municipal dels agents socials i econòmics implicats i d'altres administracions públiques, la constitució d'una entitat mixta amb participació de les administracions autonòmica i local, l'Administració General de l'Estat, a través del Ministeri competent en matèria de medi ambient o de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, les universitats i centres d'investigació i del sector privat, tal com una fundació, un consorci o un altre tipus de figura prevista en la legislació vigent.

Article 89. Consell de participació
Com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats, s'ha creat el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Les Rodanes, l'estructura del qual està establida en l'Acord, de 8 de febrer de 2002, del Consell, de declaració del paratge, i d'esta manera es té en compte el que preveu l'article 7.3 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell.

Article 90. director conservador
1. Per a facilitar l'administració i gestió del paratge, l'alcalde president de la corporació municipal designarà un director conservador del paratge. El nomenament recaurà en una persona amb la suficient aptitud i preparació tècnica per a esta comesa, i podrà ser assistida, en cas de ser necessari, per altre personal sota la seua direcció.
2. Les funcions del director conservador són:
a) Elaboració i proposta dels pressupostos i programes de gestió.

b) Emissió d'informes exigits per la llei o els instruments d'ordenació.
c) Adopció de les decisions relatives a la gestió del paratge natural que no hagen sigut expressament reservades a altres òrgans.
d) Establir els mecanismes adequats de comunicació i coordinació entre els diferents òrgans implicats i amb competència en la gestió d'este espai natural protegit.

TÍTOL VI
Mecanisme de finançament

Article 91. Règim general
1. El finançament del paratge natural municipal correrà per compte de l'Ajuntament de Vilamarxant.
2. L'Ajuntament de Vilamarxant habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del paratge natural municipal.
3. La conselleria competent en matèria de medi ambient podrà participar en el finançament del paratge natural municipal, d'acord amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, sense perjuí dels mitjans econòmics que puguen aportar altres entitats públiques o privades que puguen tindre interés a coadjuvar al manteniment del paratge natural municipal.

TÍTOL VII
Règim sancionador

Article 92. Règim sancionador
1. Tota vulneració de les disposicions del present PE serà sancionada d'acord amb el que disposa la legislació específica que resulte aplicable al cas.
2. La inobservança o infracció de la normativa aplicable al paratge natural municipal serà sancionada de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, i amb la Llei 42/2007, de 13 de desembre, sense perjuí de l'exigible en via penal, civil o de qualsevol altre orde en què es puga incórrer.
3. Els infractors estaran obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i a restituir els llocs i elements alterats a la seua situació inicial.

linea