diari

DECRET 169/2010, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual es crea i regula l'Observatori de la Seguretat Ciutadana a la Comunitat Valenciana. [2010/11210]

(DOGV núm. 6379 de 19.10.2010) Ref. Base de dades 011218/2010

DECRET 169/2010, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual es crea i regula l'Observatori de la Seguretat Ciutadana a la Comunitat Valenciana. [2010/11210]
PREÀMBUL
I
La Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 estableix en el seu preàmbul el desig de prevaler com a pilar fonamental de la societat, entre altres, la seguretat, en dir que «La nació espanyola, desitjant establir la justícia, la llibertat i la seguretat i promoure el bé de tots els qui la integren, fent ús de la seua sobirania...». Afegint, en l'article 9.2, un important recordatori a tots els poders públics en incidir que «promouran les condicions per a la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integren, remoure els obstacles que n'impedisquen o n'entrebanquen la plenitud…».
Queda, doncs, així de manifest la responsabilitat del gestor polític, cada un en el seu àmbit de competències, de vetlar pels drets i llibertats fonamentals a què es refereix la Constitució.
També el títol I, «Dels drets i deures fonamentals», incideix, en l'article 10 del mateix text legal, en el fet que són els drets i llibertats fonamentals el fonament de l'ordre polític i de la pau social. I afegeix l'article 17.1 «Tota persona té dret a la llibertat i a la seguretat».
Per la seua banda, l'article 104 assigna les competències en l'esmentada matèria, en indicar que «Les forces i els cossos de seguretat, sota la dependència del Govern, tindran com a missió protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana».
II
En aquest sentit, i amb el màxim respecte institucional a l'atribució de competències en matèria de seguretat al Govern de la nació, és necessari introduir el principi constitucional de col·laboració entre les distintes administracions públiques que integren l'organització territorial de l'Estat, atès que resulta convenient i necessari per a l'objectiu comú d'eficàcia i eficiència que n'ha de presidir l'actuació, la qual cosa implica posar a disposició de qualsevol d'elles els mitjans que precisen per al millor exercici de les seues funcions, per a la seua col·laboració, informació i codecisió.
Per tot allò adés exposat, és objectiu del Consell incrementar l'eficàcia, analitzant, col·laborant i unint esforços amb altres administracions públiques fins a aconseguir l'excel·lència en el servici que s'ofereix en matèria de seguretat al ciutadà de la Comunitat Valenciana.
III
Per a complir amb els objectius adés plantejats, i amb el ferm compromís de continuar treballant pel ciutadà i per al ciutadà de la Comunitat Valenciana, es considera adequat i necessari la creació de l'Observatori de la Seguretat Ciutadana a la Comunitat Valenciana, com a òrgan consultiu i deliberant, integrat per representants institucionals i professionals de distints àmbits i activitats, que d'una manera o una altra es troben implicats en matèria de seguretat, de manera que, sense interferir en les competències d'altres poders públics implicats, coadjuve a la consecució d'una millora en la seguretat a la Comunitat Valenciana. Tot això de conformitat amb el que disposa l'article 49.3.14ª. de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, que atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil i seguretat, sense perjudici del que disposa l'article 149 de la Constitució, i, si és el cas, de les bases i l'ordenació de l'activitat econòmica general de l'Estat, i els articles 18.f) de la Llei del Consell, i 10.1.a) del Decret 100/2007, de 13 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Governació, modificat pel Decret 115/2010, de 27 d'agost, del Consell.
En definitiva, amb la creació de l'Observatori de la Seguretat Ciutadana a la Comunitat Valenciana es disposa d'una plataforma permanent, amb representació dels sectors implicats, amb visió tant de general com sectorial, per escometre aquelles mesures o realitzar les propostes que es consideren necessàries per a la millora de la seguretat, com un pilar més de la societat del benestar.
Per tot això, havent pres en consideració el contingut de l'informe de l'Advocacia General de la Generalitat en relació amb aquest assumpte, així com totes i cada unes de les al·legacions formulades per les conselleries en l'àmbit de les quals poguera incidir, i de conformitat amb el que disposa l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana; la Llei del Consell; i el Decret 100/2007, de 13 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Governació, modificat pel Decret 115/2010, de 27 d'agost, a proposta del conseller de Governació i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 15 d'octubre de 2010,
DECRETE
CAPÍTOL I
Part preliminar
Article 1. Creació
Es crea l'Observatori de la Seguretat Ciutadana a la Comunitat Valenciana com a òrgan consultiu, deliberant, d'anàlisi i investigació i d'assessorament en matèries relacionades amb la seguretat pública en els seus múltiples vessants.
Article 2. Funcions
1. Corresponen a l'Observatori de la Seguretat Ciutadana a la Comunitat Valenciana les funcions següents:
a) Analitzar i investigar, d'ofici o a instàncies de part, les diferents qüestions en matèria de seguretat pública que s'esdevinguen a la Comunitat Valenciana.
b) Formular resultats, recomanacions i propostes tendents a millorar els indicadors en matèria de seguretat, gestió de recursos humans de les forces i els cossos de seguretat, mitjans tècnics i infraestructures, així com sobre sistemes d'informació relacionats amb la seguretat.
c) Constituir un fòrum d'intercanvi, comunicació i propostes entre administracions i organismes públics, així com amb la societat civil.
d) Proposar la realització d'estudis i informes tècnics de diagnòstic de la situació de la seguretat a la Comunitat Valenciana, tant de forma general com per col·lectius o sectors.
e) Vetlar i proposar totes les mesures que estime eficaces perquè es complisquen les normes bàsiques de convivència i de respecte a les lleis, especialment en matèria d'integritat de les persones, els seus drets i llibertats.
f) Foment de la participació ciutadana i promoció de relacions amb institucions semblants, en els termes que preveu la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, així com el Decret 76/2009, de 5 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el seu reglament de desplegament i execució.
2. Per al desplegament de les seues funcions, se n'articularà la col·laboració amb l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE), a través del Centre d'Investigació de Seguretat i Emergències (CISE), així com amb altres institucions, òrgans i servicis de matèries relacionades de l'administració autonòmica, i amb institucions nacionals i internacionals.
CAPÍTOL II
Composició i funcionament
Article 3. Composició
1. L'Observatori de la Seguretat Ciutadana a la Comunitat Valenciana estarà integrat per:
a) El/la president/a.
b) El/la vicepresident/a primer/a.
c) El/la vicepresident/a segon/a.
d) El Ple.
2. El Ple està integrat per:
a) President/a: el/la conseller/a competent en matèria de seguretat.
b) Vicepresident/a primer/a: el/la secretari/ària autonòmic/a de la conselleria competent en matèria de seguretat.
c) Vicepresident/a segon/a: el/la directora/ general de la conselleria competent en matèria de seguretat.
d) Vocals, en nombre de 18:
1r. Un/a representant de l'administració de l'Estat amb competències en la matèria de seguretat.
2n. Tres representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
3r. Un/a representant de la unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, designat/da pel/per la president/a de l'Observatori.
4t. Tres representants dels cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana, designats/des pel/per la president/a de l'Observatori, un/a per província.
5é. Un/a representant del Cos Nacional de Policia, designat/da per la Direcció Superior del Cos Nacional de Policia de la Comunitat Valenciana.
6é. Un/a representant de la Guàrdia Civil de la Comunitat Valenciana, designat/da pel general de la IV Comandància de la Comunitat Valenciana.
7é. Un/a representant de la seguretat privada, designat/da pel/per la president/a de l'Observatori entre les empreses amb presència a la Comunitat Valenciana.
8é. Un/a representant del sistema universitari valencià, designat/da a proposta del/de la president/a del Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior, en la forma i pel temps que es determine en el desplegament i execució d'aquest decret.
9é. Un/a representant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
10é. Un/a representant de la conselleria competent en matèria de justícia i administracions públiques.
11r. Un/a representant de la conselleria competent en matèria d'agricultura, pesca i alimentació.
12n. Un/a representant de la conselleria competent en matèria d'indústria, comerç i innovació.
13r. Un/a representant de la conselleria competent en matèria de medi ambient, aigua, urbanisme i habitatge.
14t. Un/a representant de la conselleria competent en matèria d'educació.
- Podran ser convocats pel/per la president/a de l'Observatori fins a tres professionals de reconegut prestigi de distints àmbits i activitats professionals vinculades als temes a tractar segons l'ordre del dia de la convocatòria, que actuaran amb veu però sense vot.
e) Secretari/ària: un/a funcionari/ària de carrera del grup A1 de la direcció general de la conselleria competent en matèria de seguretat.
3. El/la secretari/ària autonòmic/a de la conselleria competent en matèria de seguretat, substituirà el/la president/a de l'Observatori en els casos d'absència o malaltia.
Article 4. Nomenament i mandat dels membres
1. Els/les vocals i els seus suplents seran nomenats/des pel/per la president/a de l'Observatori, a proposta, si és el cas, de les entitats i institucions públiques representades.
2. Els/les vocals de l'Observatori seran nomenats/des per un període de dos anys, prorrogables altres dos anys més, podent ser, a més, revocats/des en qualsevol moment pel/per la president/a de l'Observatori, així com a instàncies de l'organització a qui representen, qüestió de què es donarà retrà al Ple.
Article 5. Normes de funcionament i règim jurídic
1. L'Observatori funcionarà en Ple o en les comissions de treball que es constituïsquen, que podran ser sectorials en funció del tema a tractar o territorials, per a aquells assumptes que requerisquen un tractament diferenciat i no generalista. Les comissions de treball podran ser presidides pel/per la vicepresident/a primer/a o el/la vicepresident/a segon/a.
2. L'Observatori es reunirà amb caràcter ordinari almenys una vegada cada semestre, així com amb caràcter extraordinari quan el convoque el/la seu/a president/a, a iniciativa pròpia o a sol·licitud, almenys, d'un terç dels membres de l'Observatori.
3. Les reunions seran convocades pel/per la president/a de l'Observatori amb, almenys, set dies d'antelació. En tractar-se d'una matèria com la seguretat, el termini de convocatòria podrà reduir-se a 48 hores en cas d'urgència.
4. L'Observatori podrà constituir comissions o grups de treball específics per àrees d'actuació per a l'exercici de les funcions previstes en el present decret, podent demanar-hi la col·laboració d'aquells experts que, en funció dels temes a tractar, estime convenient.
5. Als extrems no previstos en el present decret caldrà ajustar-se al que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 6. Adscripció i gestió administrativa
L'Observatori de la Seguretat Ciutadana a la Comunitat Valenciana s'adscriu a la conselleria competent en matèria de seguretat, i correspon a la direcció general competent en la matèria esmentada prestar-li l'assistència tècnica i administrativa necessària.
Article 7. Despeses de funcionament. Dietes i indemnitzacions per assistències
La condició de membre de l'Observatori de la Seguretat Ciutadana a la Comunitat Valenciana no té caràcter retribuït.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desplegament
El/la conseller/a competent en matèria de seguretat queda facultat per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i l'execució del present decret.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 15 d'octubre de 2010
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Governació,
SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZ

linea