diari

DECRET 167/2011, de 4 de novembre, del Consell, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Família i Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Hòmens. [2011/11259]

(DOGV núm. 6645 de 07.11.2011) Ref. Base de dades 011266/2011

DECRET 167/2011, de 4 de novembre, del Consell, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Família i Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Hòmens. [2011/11259]
PREÀMBUL

Per a vetlar per la correcta aplicació de les polítiques d'igualtat d'oportunitats desplegades pel Consell que preveuen, com a mesura prioritària de conscienciació i sensibilització de la societat, la incorporació global, des de la mateixa administració publica, de la dimensió d'igualtat d'oportunitats i la variable de gènere en les polítiques i accions de tots els departaments de la Generalitat, es va crear la Comissió Interdepartamental d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Hòmens, per mitjà del Decret 210/1997, de 10 de juliol, del Consell, atribuint-li unes funcions, així com una composició determinada, en els articles 2 i 3 del mencionat text normatiu.
A l'empara de l'article 49.1.1a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, l'organització del Consell ha sigut modificada per mitjà del Decret 5/2011, de 21 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat.
Com a conseqüència d'esta nova organització es van adoptar les mesures organitzatives necessàries per a establir l'estructura bàsica directiva, amb l'objectiu primordial d'atendre amb eficàcia les competències atribuïdes a cada conselleria, per mitjà del Decret 75/2011, de 24 de juny, del Consell, pel qual s'establix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.
Per la seua banda, el Decret 99/2011, de 26 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, assigna a la Direcció General de Família i Dona, dependent de la Secretaria Autonòmica de Família i Solidaritat, entre d'altres, les funcions relatives a la promoció i execució de les mesures necessàries per a assegurar una política integral en benefici de la família i la infància, així com les relatives a promoció i execució de mesures per fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i hòmens.
Esta modificació en l'estructura i composició del Consell justifica per si sola la necessitat adequar les funcions i la composició de la mencionada comissió a l'actual organització de l'administració de la Generalitat, així com adaptar la seua denominació.
No obstant això, la necessitat de facilitar l'accés al coneixement del règim jurídic de la dita comissió i, simultàniament, dur a terme una depuració de l'ordenament dels successius decrets de modificació parcial de la comissió originària, fan recomanable dictar un únic decret que determine la denominació, adscripció, composició i funcions de la nova Comissió Interdepartamental d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Hòmens.
Per tot això, i a fi d'adequar la Comissió Interdepartamental d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Hòmens a la nova organització del Consell i adaptar la seua denominació a la de Comissió Interdepartamental de Família i Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Hòmens, fent ús de les facultats atribuïdes pels articles 18 i 25 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Justícia i Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 4 de novembre de 2011,DECRETE

Article 1. Creació
Es crea la Comissió Interdepartamental de Família i Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Hòmens, com a òrgan d'estudi i coordinació de les actuacions de l'administració de la Generalitat en les matèries de família i igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens, adscrita a la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de família i dona, amb les funcions i la composició que s'establixen en el present decret.


Article 2. Funcions
La Comissió Interdepartamental de Família i Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Hòmens tindrà les funcions següents:
1. Incorporar la dimensió d'igualtat d'oportunitats i la variable de gènere en les polítiques i accions de tots els departaments de la Generalitat, sobre la base de la coordinació d'actuacions, amb l'objectiu de contribuir a l'evolució de la societat valenciana cap a un nou model de desenrotllament basat en el protagonisme de les persones, per a la qual cosa és bàsica la igualtat d'oportunitats per a tota la població.

2. L'informe, el seguiment i l'avaluació dels plans d'igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens com a programes vertebradors de caràcter transversal de les polítiques públiques d'igualtat d'oportunitats per a la seua execució per tots els departaments de la Generalitat.
3. L'informe, el seguiment i l'avaluació dels plans relatius a família i conciliació, el desplegament dels quals s'adscriga a la direcció general que tinga atribuïdes les funcions en matèria de família i dona.
4. Vetlar perquè cap disposició dictada en l'àmbit de la Comunitat Valenciana no comporte discriminació per raó de sexe.
5. Qualsevol altra funció, relacionada amb l'àmbit de les seues competències.

Article 3. Composició i funcionament
1. La Comissió Interdepartamental de Família i Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Hòmens estarà composta per:
a) Presidència: la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de família i dona.
b) Vicepresidència: la persona titular de la secretaria autonòmica amb funcions en matèria de família i dona.
c) Secretaria: la persona titular de la direcció general amb funcions en matèria de família i dona.
d) Vocals: un/a representant, que siga titular d'una secretaria autonòmica o de la subsecretaria, de cada una de les conselleries de la Generalitat i de la Presidència de la Generalitat, o persona en qui delegue.

2. La secretaria administrativa de la comissió serà exercida per la subdirecció general que tinga atribuïdes les funcions en matèria de coordinació interdepartamental.
3. La comissió podrà acordar, quan els assumptes a debatre ho facen necessari, l'assistència de persones de reconegut prestigi, amb funcions d'assessorament, amb veu però sense vot.
4. Per al desenrotllament de les seues funcions, la comissió podrà dotar-se, si ho estima necessari, de grups de treball compostos per personal tècnic de les distintes conselleries de la Generalitat, designats per les persones titulars de la Comissió Interdepartamental de Família i Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Hòmens.
Estos grups de treball seran dissolts una vegada complits els objectius que hagueren motivat la seua creació, llevat que les accions que se'ls assignaren foren considerades com a permanents.
5. La persona titular de la conselleria amb competències en matèria de família i dona, quan escaiga, elevarà al Consell les propostes que adopte la Comissió Interdepartamental de Família i Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Hòmens.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Limitació del gasto
La implementació i el posterior desplegament d'este decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i de cada un dels capítols de gasto assignada a l'esmentada conselleria, en la seua data de publicació, i en tot cas haurà de ser atès amb els mitjans personals i materials de la conselleria competent per raó de la matèria.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogats:
1. El Decret 210/1997, de 10 de juliol, del Consell, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Hòmens.
2. El Decret 223/1999, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es modifica la Comissió Interdepartamental d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Hòmens, creada mitjançant el Decret 210/1997, de 10 de juliol, del Consell.
3. El Decret 181/2000, de 5 de desembre, del Consell, pel qual es regula la Comissió Interdepartamental de la Família en la Comunitat Valenciana.
4. El Decret 15/2004, de 6 de febrer, del Consell, pel qual es modifica l'article 3 del Decret 210/1997, de 10 de juliol, del Consell, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Hòmens.
5. El Decret 73/2008, de 16 de maig, del Consell, de modificació del Decret 210/1997, de 10 de juliol, del Consell, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Hòmens.
6. I totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que preveu el present decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desenrotllament
Es faculta la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de família i dona perquè dicte les disposicions necessàries per al desenrotllament del que establix el present decret.

Segona. Entrada en vigor
La present disposició entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 4 de novembre de 2011

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller de Justícia i Benestar Social,
JORGE CABRÉ RICO

linea