diari

LLEI 10/2019, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020. [2019/12521]

(DOGV núm. 8708 de 31.12.2019) Ref. Base de dades 011398/2019

LLEI 10/2019, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020. [2019/12521]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que Les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que establixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:Preàmbul

El context econòmic i polític en què s’elaboren els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020 es caracteritza per les circumstàncies següents:
Una economia espanyola que, si bé està creixent sobre la base d’un patró més equilibrat que en anys anteriors, mostra signes d’un alentiment en els últims mesos.
Pel que fa a l’entorn exterior, en línia amb les previsions del Banc Central Europeu i d’altres organismes internacionals, cal apuntar la revisió a la baixa del creixement mundial, del creixement per als mercats d’exportacions espanyoles i de la zona euro. En tal sentit, les previsions respecte de l’evolució de l’economia internacional són incertes, conseqüència de les tensions comercials que suporten els mercats, les mesures proteccionistes, i de forma especial, per tot el procés polític iniciat pel Regne Unit amb vista a formalitzar la seua eixida de la Unió Europea. En aquest sentit, des del Consell ja s’han adoptat tota una sèrie d’accions de contingència en les principals àrees de l’acció de govern afectades pel Brexit, amb vista a oferir un entorn de seguretat i estabilitat als intercanvis comercials, inversions i l’activitat turística.

El Govern de la Nació es troba en funcions, i en una situació d’inviabilitat institucional per a poder presentar uns Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2019, la qual cosa limita la seua capacitat en la matèria. Així mateix, tampoc pot elaborar i aprovar un Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any vinent, ni modificar objectius d’estabilitat pressupostària.
En les Comunitats Autònomes aquesta situació ha repercutit de forma negativa, de manera tal que fins al mes d’octubre no han sigut actualitzats els recursos del sistema, els lliuraments a compte, la qual cosa ha determinat importants tensions financeres al llarg dels nou primers mesos de l’exercici, només alleujades parcialment pels mecanismes extraordinaris de liquiditat vinculats al Fons de Liquiditat Autonòmic.
Pel que fa a l’exercici 2020, a data d’elaboració de l’avantprojecte, no s’han comunicat les quantitats corresponents als lliuraments a compte del model. Si a això unim que, d’acord amb els objectius d’estabilitat pressupostària vigents, el dèficit autoritzat per a 2020 a les Comunitats Autònomes és del 0,0 per cent del seu PIB, no és difícil comprendre que els escenaris financers d’ingressos que suportaran els pressupostos de despeses de les Comunitats Autònomes per al pròxim exercici, necessàriament hauran de ser prudents, i cenyir-se a criteris objectius i raonables.
La Comunitat Valenciana, tal com ha quedat constatat en diferents informes econòmics, emesos tant per institucions públiques com privades, per a aconseguir la despesa mitjana per habitant de les comunitats autònomes, necessitaria disposar d’ingressos addicionals. Si ens referim al període 2009-2017, la Comunitat ha gastat en serveis públics fonamentals un 5 per cent menys, per habitant, que la mitjana de les dèsset Comunitats Autònomes.
Conscients de la urgent necessitat de l’aprovació d’un nou model de finançament de les comunitats autònomes que assegure per a la nostra Comunitat la suficiència financera necessària per al normal desenvolupament de les seues competències, el pressupost per a 2020 recull, un any més, i mentre no s’actualitze el model, una partida, la dotació de la qual és prudent, necessària per a poder aproximar-se a la despesa mitjana per càpita. Aquesta circumstància en absolut significa que la Generalitat renuncie al canvi urgent del model de finançament, que complisca el principi de suficiència financera establit en la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, i que assegure el principi d’autonomia financera.
En aquest context de disciplina i contenció, la despesa no financera del pressupost per a 2020, reflecteix un creixement moderat que, no obstant això, permet incloure les dotacions necessàries per al desenvolupament, en el seu primer exercici pressupostari, dels compromisos derivats de «l’acord del Botànic2os». Contenció que facilita que l’esforç financer del pressupost per al 2020 es concentre bàsicament en l’impuls de les principals polítiques publiques lligades a l’estat del benestar, reflectides en l’eix 3 del citat acord, i que afecten bàsicament a:
– les situacions de risc d’exclusió social per manca de mitjans econòmics,
– garantir que tots els centres educatius disposen dels espais i equipaments necessaris,
– impuls de la implantació del nou Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.
– l’àmbit sanitari, on s’aposta per l’atenció primària com a nivell de referència del model sanitari Valencià, i per una estratègia integral per a reduir les llistes d’espera, i
– garantir el dret a l’habitatge en els col·lectius més vulnerables, en el que suposa al quart exercici de vigència de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la funció social de l’habitatge de la Comunitat Valenciana. En aquest sentit és oportú indicar que el pressupost 2020 contempla les dotacions necessàries per a la cobertura de totes les mesures i ajudes adoptades pel Consell, durant 2019, per a fer front a l’efecte de la Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA), patida per la nostra Comunitat durant el mes de setembre, i que ténen una incidència específica en l’àmbit de l’habitatge tal com se recull en el decret 236/2019, de 18 d’octubre, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores del procediment de concessió d’ajudes urgens per a pal·liar els danys produïts en els habitatges dels municipis afectats pel temporal de pluges, fenomens costaners i vents ocorreguts en la Comunitat entre l’11 i el 14 de setembre de 2019.
D’altra banda, i dins dels objectius de «l’acord del Botànic2os», concretament els recollits en el seu eix 1, els pressupostos contemplen igualment les dotacions necessàries per a posar en marxa en 2020 els compromisos adquirits el passat 6 de setembre, pel Consell, en la «Declaració institucional d’emergència climàtica».
Quant a l’articulat de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de 2020, i pel que fa a les qüestions vinculades a les despeses de personal, com que no s’ha presentat el projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat, el document pressupostari ha optat per mantenir les retribucions dels empleats públics en els mateixos termes i condicions que en l’exercici 2019, i, quant a la taxa de reposició d’efectius, per mantenir els criteris que, amb el caràcter de bàsics, recollia la normativa pressupostària estatal per a 2018. Aquestes normes es completen amb una disposició transitòria, on s’habilita el Consell a adoptar les mesures necessàries que permeten adequar tant les retribucions com l’oferta d’ocupació pública a la normativa que, si és el cas i amb el caràcter de bàsica, puga promoure el govern de l’Estat. Mesures que exigiran autoritzar les habilitacions de crèdit necessàries, per a poder atendre els increments i retribucions que, si escau, es deriven de l’aprovació de normativa bàsica esmentada.

Respecte del contingut concret de l’articulat, cal destacar que, d’acord amb el que estableix l’Estatut i la legislació financera bàsica, els pressupostos de la Generalitat estan subjectes als mateixos límits materials que els de l’Estat i, en aquest sentit, la Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2020, un any més, i d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, distingeix dos tipus de preceptes: en primer lloc, els que responen al que podria considerar-se el contingut mínim, necessari i indisponible d’aquesta i, d’un altre, els que conformen el que s’ha denominat com el contingut eventual, en la mesura en què es tracta de matèries que guarden relació directa amb les previsions d’ingressos o habilitacions de despeses.
La Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2019 consta de cinquanta-quatre articles, agrupats en set títols, trenta-tres disposicions addicionals, set transitòries i tres finals.
El títol I, De l’aprovació dels pressupostos, conforma la part principal del contingut qualificat d’essencial, en la mesura que inclou els imports relatius a la totalitat de les despeses i ingressos de la Generalitat, i distingeix a aquest efecte els relatius a l’Administració de la Generalitat dels vinculats al seu sector públic instrumental, d’acord amb la classificació establida en l’article 3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat. D’altra banda, es recullen en aquest títol els imports relatius als beneficis fiscals que afecten els tributs propis i aquells el rendiment dels quals el cedeix l’Estat, i s’hi inclou el detall diferenciat de l’impacte dels beneficis en els uns i els altres.

El títol II, De la gestió pressupostària de les despeses, consta de cinc capítols. El primer d’aquests recull les normes generals de gestió i el segon fa referència a les normes per a la gestió dels pressupostos docents no universitaris, i inclou, d’una banda, les normes per als centres públics i, d’una altra, les que regulen els mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment dels centres concertats. El tercer dels capítols recull les normes fonamentals per al finançament del sistema universitari valencià, i hi inclou tota una sèrie de preceptes dirigits a establir el marc jurídic bàsic aplicable a les actuacions financeres de la Generalitat en el sector de l’educació universitària. El quart inclou quatre preceptes de diferent abast i contingut, referits tots ells a qüestions vinculades a la gestió econòmic financera, i la redacció de la qual no s’ha vist modificada respecte del passat exercici.

El capítol cinqué concreta, per a l’exercici 2020, la normativa que, en matèria de modificacions pressupostàries, recull la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
El títol III, De les despeses de personal, s’ordena en dos capítols en els quals es recullen fonamentalment les normes relatives al règim de les retribucions del personal al servei de la Generalitat, distingint segons siga laboral, funcionari o personal estatutari i eventual. El contingut d’aquest títol està condicionat, tal com s’ha apuntat, per l’absència de normativa bàsica estatal, i el seu contingut i abast es completa mitjançant tota una sèrie de disposicions addicionals.
El títol IV, Gestió de les línies de subvenció i de transferències, inclou una sèrie d’excepcions al règim general de lliurament de les subvencions previst en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
El títol V, De les operacions financeres, s’estructura en un únic capítol, que hi recull fonamentalment l’autorització per a l’endeutament anual de la Generalitat, a més el text recull l’import màxim dels avals a prestar per la Generalitat durant el 2020.

El títol VI, De les normes tributàries, es compon de dos capítols. El primer estableix la tarifa aplicable al cànon de sanejament i el segon es refereix als tipus aplicables a les taxes pròpies i altres ingressos de la Generalitat. En ambdós casos, per al present exercici, no s’incrementen les quotes.
El títol VII, De la informació a les Corts, inclou un únic article que detalla un conjunt de supòsits, vinculats a l’àmbit economicopressupostari, sobre els quals la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha de donar compte periòdicament a les Corts, en el marc de les previsions que a aquest efecte recull la mencionada Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
El contingut de la llei de pressupostos es completa amb diverses disposicions addicionals, transitòries i finals, en les quals es recullen preceptes d’abast divers, i que per al present exercici tenen com a novetat principal el mandat recollit en la disposició transitòria setena perquè el Consell, durant l’exercici 2020, aprove un Pla Estratègic per a l’Avaluació contínua de les polítiques de despeses, instrument fonamental per a poder desenvolupar de manera eficaç i eficient tots els compromisos i objectius assumits pel Consell en matèria de serveis públics, degudament reflectits en l’esmentat «acord del Botànic2os».TÍTOL I
De l’aprovació dels pressupostos

CAPÍTOL I
Contingut i crèdits inicials

Article 1. Contingut
1. Els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020 constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de:
a) Les obligacions que, com a màxim, poden reconéixer l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com els drets que es preveu liquidar durant l’exercici.
b) Les estimacions de despeses i ingressos a realitzar per les societats mercantils de la Generalitat.
c) La totalitat de les despeses i ingressos de les entitats públiques empresarials de la Generalitat i d’altres entitats de dret públic diferents de les anteriors.
d) Les estimacions de despeses i ingressos a realitzar per les fundacions del sector públic de la Generalitat.
e) Les obligacions que, com a màxim, poden reconéixer els consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta, així com els drets que es preveu liquidar durant l’exercici.
f) Les estimacions de despeses i ingressos a realitzar pels fons faltats de personalitat jurídica a què es refereix l’apartat 4 de l’article 2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
2. En conseqüència, els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020 són el resultat de la integració dels pressupostos següents:

a) El de l’Administració de la Generalitat.
b) Els dels organismes autònoms de la Generalitat.
c) Els dels consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta.
d) Els de les entitats públiques empresarials de la Generalitat i altres entitats de dret públic diferents de les anteriors.
e) Els de les societats mercantils de la Generalitat.
f) Els de les fundacions del sector públic de la Generalitat.
g) Els dels fons faltats de personalitat jurídica

Article 2. Crèdits inicials
1. Per a l’execució dels programes integrats en l’estat de despeses del pressupost de l’Administració de la Generalitat, s’aproven crèdits per import de 23.021.985.480 euros, la distribució dels quals per grups funcionals és la següent:

Euros
0. Deute públic 6.410.996.970
1. Serveis de caràcter general 772.791.930
2. Defensa, protecció civil i seguretat ciutadana 126.501.640
3. Seguretat, protecció i promoció social 1.800.164.750
4. Producció de béns públics de caràcter social 12.394.575.390
5. Producció de béns públics de caràcter econòmic 526.230.100
6. Regulació econòmica de caràcter general 413.490.590
7. Regulació econòmica dels sectors productius 577.234.1102. Les dotacions de despeses aprovades per al compliment dels fins dels diferents organismes autònoms de la Generalitat, consignen crèdits per import de 948.616,10 milers d’euros, que es distribueixen de la manera següent:

Milers d’euros
Institut Valencià de la Joventut 24.959,04
Institut Valencià d’Investigacions Agràries 14.198,27
LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació 356.060,07
Institut Cartogràfic Valencià 3.733,03
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 11.209,91
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 287.252,23
Agència Tributària Valenciana 53.437,40
Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències 82.892,76
Autoritat de Transport Metropolità de València 114.873,39

3. Les dotacions de despeses aprovades per al compliment dels fins dels distints consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta, consignen crèdits per import de 400.350,82 milers d’euros, que es distribueixen de la manera següent:

Milers d’euros
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 5.138,37
Consorci Hospitalari Provincial de Castelló 99.113,98
Consorci Gestió del Centre d’Artesania de la CV 671,00
Consorci Hospital General Universitari de València 294.359,47
Consorci Espacial Valencià, Val Space Consortium 1.068,004. Per a les entitats públiques empresarials de la Generalitat i altres entitats de dret públic diferents de les anteriors, l’estimació de despeses aprovada assoleix un import de 1.051.485,93 milers d’euros, la distribució dels quals és la següent:

Milers d’euros
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 216.320,23
Institut Valencià de Finances 77.037,83
Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl 61.796,84
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 150.677,46
Institut Valencià de Cultura 44.148,93
Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació 3.117,00
Institut Valencià d’Art Modern 10.557,07
Turisme Comunitat Valenciana 67.327,00
Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la CV 273.400,86
Patronat del Misteri d’Elx 380,29
Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària 53.710,11
Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 1.258,19
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació 64.000,22
Agència Valenciana de la Innovació 27.150,00
Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana 603,905. S’aproven les estimacions de despeses de les societats mercantils de la Generalitat, per un import de 259.388,17 milers d’euros, distribuïdes de la manera següent:

Milers d’euros
Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA. 61.815,16
Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA. 44.110,57
Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA. 21.341,99
Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA. 15.100,23
Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA. 5.473,70
SA de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana 54.373,96
Aeroport de Castelló, SL. 11.540,75
Societat Valenciana Gestió Integral
Serveis d’Emergències 41.541,00
Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU. 4.090,816. Per a les fundacions del sector públic de la Generalitat, l’estimació de despeses aprovada assoleix un import de 99.621,42 milers d’euros, la distribució dels quals és la següent:
Milers d’euros
Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani 2.594,69
Fundació de la Comunitat Valenciana per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte 1.440,00
Fundació de la CV per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació Internacional i per al Desenvolupament de l’Hospital Clínic Universitari de València 13.953,28
Fundació de la CV per al Foment dels Estudis Superiors 916,50
Fundació de la Comunitat Valenciana-Regió Europea 613,00
Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la CV 23.684,98
Fundació de la CV Palau de les Arts Reina Sofia 29.014,11
Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari de la Fe de la CV 21.038,83
Fundació Tribunal d’Arbitratge Laboral 613,00
Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Gestió de l’Institut d’Investigació Sanitària i Biomèdica d’Alacant (ISABIAL) 5.753,037. Per als fons faltats de personalitat jurídica, l’estimació de despeses aprovada assoleix un import de 27.722,11 milers d’euros, la distribució dels quals és la següent:

Milers d’euros
Fons per a la gestió dels instruments financers
del Programa Operatiu FSE Comunitat Valenciana
2014-2020 2.385,17
Fons per a la gestió dels instruments financers
del Programa Operatiu FEDER Comunitat
Valenciana 2014-2020 24.968,31
Instruments Financers de la Comunitat Valenciana, FININVAL 368,638. Per a la resta d’entitats del sector públic no adscrites a l’Administració del Consell, l’estimació de despeses aprovada assoleix un import de 4.469,88 milers d’euros, la distribució dels quals és la següent:


Milers d’euros
Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana 4.469,889. Com a resultat de les consignacions de crèdits aprovats, que es detallen en els apartats anteriors, el pressupost consolidat de la Generalitat per a l’exercici 2020 ascendeix a 24.299.240.310 euros.

Article 3. Finançament dels crèdits inicials
1. Els crèdits aprovats en l’apartat 1 de l’article anterior es finançaran:
a) Amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exercici, l’import estimat dels quals és de 16.952.686.080 euros.
b) Amb l’endeutament brut resultant de les operacions regulades en l’article 47 d’aquesta llei.
2. Els crèdits aprovats per a dotar les despeses dels distints subjectes que conformen el sector públic de la Generalitat, a què es refereixen els apartats 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 de l’article anterior, es finançaran amb els crèdits consignats a aquests fins en l’estat de despeses del pressupost de l’Administració de la Generalitat i amb les respectives previsions d’ingressos per operacions pròpies de l’activitat de cada un d’aquests subjectes.


CAPÍTOL II
Beneficis fiscals

Article 4. Beneficis fiscals
Els beneficis fiscals que afecten els tributs propis i aquells el rendiment dels quals el cedeix l’Estat a la Generalitat s’estimen en 1.273.474.390,88 euros, d’acord amb el detall següent:
TÍTOL II
De la gestió pressupostària de les despeses

CAPÍTOL I
Normes generals de la gestió

Article 5. Crèdits en funció d’objectius i programes
Els crèdits de l’estat de despeses dels pressupostos de l’Administració de la Generalitat i de la resta de subjectes que conformen el seu sector públic instrumental, finançaran l’execució de les actuacions incloses en els programes pressupostaris. La contracció d’obligacions a càrrec seu es realitzarà a fi d’aconseguir el compliment dels objectius assenyalats en els programes esmentats.

Article 6. Principis de gestió
En el marc del que preveu l’article 25 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, la gestió i execució dels pressupostos de despeses de l’Administració de la Generalitat, dels seus organismes autònoms, i de la resta d’entitats integrants del sector públic de la Generalitat amb pressupost limitador, hauran de subjectar-se als principis següents:
a) La gestió comptable-pressupostària estarà condicionada al fet que s’hagen produït les actuacions administratives prèvies que reglamentàriament es determinen i que garantisquen la immediata disposició de despeses i/o contracció d’obligacions.
b) No podran adquirir-se compromisos de despesa en quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats, i seran nuls de ple dret els acords, les resolucions i qualsevol altre acte administratiu, així com les disposicions generals amb rang inferior a llei, que infringisquen aquesta norma, sense perjudici de la responsabilitat que pertoque.
c) El compliment de les limitacions expressades en la lletra anterior haurà de verificar-se al nivell que aquesta llei estableix per als distints casos.

Article 7. Caràcter limitador dels crèdits
1. Els crèdits per a despeses es destinaran, exclusivament, a la finalitat específica per a la qual han sigut autoritzats per aquesta llei o per les modificacions pressupostàries autoritzades d’acord amb la legislació vigent.
2. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i dels organismes autònoms de la Generalitat, el crèdit pressupostari es determina, atenent la classificació orgànica, d’acord amb la seua naturalesa econòmica i funcional, de la forma següent:
a) Per a les despeses de personal, en béns corrents i de serveis, financeres i d’inversions reals: consignació per capítol econòmic i programa pressupostari.
b) Per a les despeses de transferències corrents i de capital: consignació per línia, siga de subvenció o transferència, capítol econòmic i programa pressupostari.
c) Per a les despeses d’actius i passius financers: consignació per projecte financer, capítol econòmic i programa pressupostari.
3. No obstant això que disposa l’apartat anterior, el Consell, en aquells supòsits que estime necessaris, podrà establir vinculacions amb un major nivell de desagregació.
4. Així mateix, complementàriament al nivell de vinculació establit en l’apartat segon, la gestió de les despeses del capítol I, Despeses de personal, s’instrumentarà mitjançant la seua desagregació en articles pressupostaris i, si és el cas, conceptes, a fi d’adequar-la als principis i criteris de control, seguiment i racionalització de les despeses de personal previstes en la normativa vigent.

Article 8. Gestió integrada i la seua comptabilització
1. La vinculació dels crèdits i el seu caràcter limitador que disposa la present llei no excusa, en cap supòsit, la comptabilització de la despesa en el nivell que es determina per a cada cas:
a) Per a les despeses de personal, en béns corrents i de serveis i les financeres: subconcepte econòmic.
b) Per a les transferències, corrents i de capital: subconcepte econòmic i sublínia.
c) Per a les inversions reals, actius i passius financers: subconcepte econòmic i subprojecte.
2. Addicionalment al que disposa el punt anterior, les despeses relatives als programes de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 411.10, Direcció i serveis generals, 412.10, Centres de salut pública i 412.2, es comptabilitzaran desagregats per unitats de gestió. Això serà aplicable en cada un dels subprogrames en què es desagrega el programa 412.2, Prestacions assistencials, farmacèutiques i complementàries.

En conseqüència, i a fi de possibilitar la gestió integrada del pressupost de la conselleria, a efectes de la vinculació pel que fa al nivell orgànic, aquest s’estableix en el centre gestor per als programes 411.10 i 412.10, i en el servei pressupostari per al programa 412.2, Prestacions assistencials, farmacèutiques i complementàries.

En aquest sentit, els ajustos pressupostaris en el nivell de desagregació esmentat, els realitzarà la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat, a través de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda.
3. Els crèdits per a despeses de LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació constituiran funcionalment un únic programa, el 322.50, Labora. Servei Valencià d’Ocupació i Formació, i es consignaran desagregats en subprogrames pressupostaris en el pressupost de la mateixa entitat.

Article 9. Del Fons de Contingència
1. La quantia per al present exercici en concepte de Fons de Contingència ascendirà a 9.000.000 euros.
2. Les condicions de funcionament del Fons de Contingència s’ajustaran al règim general previst per a les modificacions pressupostàries en els articles 44 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i en la present llei.


CAPÍTOL II
Gestió dels pressupostos docents no universitaris

Article 10. Gestió econòmica en els centres docents públics no universitaris
1. Els centres docents públics no universitaris disposaran d’autonomia en la seua gestió econòmica, en els termes que s’estableixen en els punts següents:
a) Constituiran ingressos d’aquests centres, que hauran de ser aplicats a despeses de funcionament:
1.r Els fons que se’ls lliuren, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’educació, per mitjà d’ordres de pagament en ferm i a càrrec del pressupost anual d’aquesta, amb la finalitat de cobrir les despeses de funcionament, manteniment i reposició d’inversions, adquisició de mobiliari i equips didàctics i altres que siguen aprovats per la direcció general competent en matèria de centres docents públics.
2.n Els fons provinents d’altres administracions públiques, institucions de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que tinguen el caràcter de finalistes, i la seua titularitat estiga afectada expressament al centre docent en qüestió.
3.r Aquells obtinguts a través de les ajudes, premis i altres ingressos atorgats per institucions, organismes i entitats públiques i privades pel desenvolupament de projectes i accions d’innovació i investigació educativa realitzades pel professorat i l’alumnat en el marc de la programació general anual del centre.
4.t Els derivats de la venda de béns i prestació de serveis diferents dels gravats per les taxes i els preus públics.
5.é Els produïts per llegats, donacions o qualsevol altra forma admissible en dret.
6.é El saldo final, si és el cas, del compte de gestió de l’exercici anterior, que podrà ser objecte de reintegrament o minoració de recursos procedents de la conselleria competent en matèria d’educació, sempre que queden cobertes les despeses incloses en l’apartat segon d’aquest article i les despeses derivades d’ingressos que tinguen el caràcter de finalistes.
b) Les despeses en béns corrents i de serveis que tinguen el seu origen en els ingressos esmentats en el punt anterior, es justificaran per mitjà de la rendició d’un únic compte de gestió anual per la persona titular de la direcció del centre, que prèviament haurà d’aprovar el respectiu consell escolar o consell social.
Els centres posaran a disposició de l’administració educativa els comptes de gestió anual que els siguen requerits.
c) La documentació que corresponga elaborar al centre, relativa al seu pressupost i al seu compte de gestió, s’haurà d’ajustar, en qualsevol dels conceptes de despesa a què es referisca, a la classificació econòmica de l’estat de despeses que s’aplica en la present llei.
A aquest efecte, les despeses en béns corrents i de serveis inclouran, a més de les contingudes en el capítol II de la vigent classificació econòmica de l’estat de despeses de la Generalitat, les destinades a l’adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, que es corresponen amb els articles de despesa següents, d’acord amb l’esmentada classificació econòmica de l’estat de despeses de la Generalitat:
1.r 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.

2.n 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.
2. Les despeses destinades a reparacions, que excedisquen del mer manteniment dels centres i les destinades a l’adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, podran efectuar-se sempre que aquestes i aquelles no sobrepassen la quantitat de 50.000 euros, i que quede suficientment acreditat que es cobreixen prèviament la resta de les obligacions ordinàries d’aquest.
Les direccions territorials de la conselleria competent en matèria d’educació excepcionalment podran autoritzar, als centres docents públics, despeses que tinguen per objecte obres de reparació, fins a un límit màxim de 30.000 euros anuals, addicionals al que estableix el paràgraf anterior, sempre que quede acreditat que el centre cobreix prèviament la resta de les seues obligacions ordinàries.
3. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, la gestió econòmica dels centres integrats públics de formació professional i dels centres adscrits a l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana es regirà per una normativa específica.

Article 11. Mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres concertats
1. D’acord amb el que estableixen els apartats primer i segon de l’article 117 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, l’import del mòdul econòmic per unitat escolar, als efectes de distribució de la quantia global dels fons públics destinats al sosteniment dels centres concertats per a l’any 2020, és el fixat en l’annex I d’aquesta llei.

2. Les retribucions del personal docent tindran efectivitat l’1 de gener de 2020, sense perjudici de la data en què es firmen els respectius convenis col·lectius d’empreses d’ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics, aplicables a cada nivell educatiu en els centres concertats, i l’Administració podrà acceptar pagaments a compte, amb la sol·licitud prèvia expressa i coincident de totes les organitzacions empresarials i sindicals negociadores dels convenis col·lectius esmentats, fins al moment de la firma del conveni corresponent.
En cap cas podrà acceptar l’Administració l’abonament de retribucions al professorat dels centres concertats que supere en còmput anual la quantia a abonar al professorat homòleg de centres públics, prenent en consideració el salari base, el complement de destinació i el complement específic.
L’Administració no assumirà els increments retributius, les reduccions horàries o qualsevol altra circumstància que conduïsca a superar el que preveuen els mòduls econòmics de l’annex I d’aquesta llei.
Així mateix, l’Administració no assumirà els increments retributius, fixats en conveni col·lectiu, que suposen un percentatge superior a l’establit amb caràcter general en l’article 28 d’aquesta llei.
El component del mòdul destinat a Altres despeses i el de Personal complementari produirà efecte a partir de l’1 de gener de 2020 i s’abonarà mensualment als centres que justificaran la seua aplicació en els terminis que establisca la normativa a l’efecte. En el cas que la titularitat del centre siga una societat cooperativa i haja sol·licitat acollir-se al seu règim específic de finançament, les quantitats que en concepte de salaris i càrregues socials corresponguen al professorat cooperativista que presta els seus serveis en els nivells concertats, s’abonaran així mateix mensualment.
Els cicles de formació professional bàsica es finançaran segons el mòdul econòmic establit en l’annex I. Els concerts dels cicles de formació professional bàsica tindran caràcter general, d’acord amb el que estableix l’article 116.6 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

A més d’allò que s’ha establit, en els centres el concert educatiu dels quals estiga per davall de les quatre unitats i el concert mencionat es referisca tant a educació primària com al primer i segon curs d’educació secundària obligatòria, es mantindrà la dotació del professorat necessari amb la titulació adequada, de manera que això permeta la correcta impartició de l’ensenyament, fins a l’extinció total de les unitats objecte de concert. En el cas que algun centre d’educació primària tinga menys de tres unitats en el conjunt de nivells concertats, la dotació en concepte d’Altres despeses serà l’equivalent a tres unitats d’educació primària, amb la sol·licitud prèvia respecte d’això del titular del centre.

3. Les quantitats a percebre de les persones matriculades en concepte de finançament complementari al provinent dels fons públics que s’assignen al règim de concerts singulars, subscrits per a ensenyaments d’etapes educatives no obligatòries, i en concepte exclusiu d’ensenyament reglat, a l’empara de les lleis orgàniques 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, i 2/2006, de 3 de maig, són les que s’estableixen a continuació:
a) Batxillerat: 25,70 euros per persona matriculada/mes, durant deu mesos, en el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020.
b) Cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior:

1.r En els primers cursos de cada cicle: 25,70 euros per persona matriculada/mes, durant deu mesos, en el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020.
2.n En els segons cursos de cada cicle:
– Cap quantitat en els cicles en el segon curs dels quals només es realitza la formació en centres de treball.
– 25,70 euros per persona matriculada/mes, en els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2020, en els cicles el segon curs dels quals consta d’11 setmanes d’ensenyament presencial en el centre.

– 25,70 euros per persona matriculada/mes, en els mesos de gener, febrer, març, setembre, octubre, novembre i desembre de 2020, en els cicles el segon curs dels quals consta de 20 setmanes o més d’ensenyament presencial en el centre.
No es podrà percebre l’import de cada mensualitat amb antelació al dia 1 del mes a què corresponga el cobrament, ni podrà requerir-se cap mensualitat en els mesos de juliol i agost.
El finançament obtingut pels centres, conseqüència del cobrament a l’alumnat d’aquestes quantitats, tindrà el caràcter de complementari del percebut directament de l’Administració, de tal manera que el finançament total del component per unitat concertada mencionat no supere, en cap cas, el que estableix el mòdul econòmic fixat en la present llei per als respectius nivells d’ensenyament.
4. Es faculta la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’educació per a fixar les relacions professorat/unitat concertada, suficients per a impartir el pla d’estudis vigent en cada etapa educativa objecte de concert, calculades basant-se en jornades de vint-i-cinc hores lectives setmanals per al professorat, i la conselleria esmentada no podrà assumir els increments retributius, reduccions horàries, o qualsevol altra circumstància que conduïsca a superar el que preveuen els mòduls econòmics de l’annex I d’aquesta llei. Respecte d’això, en els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior que es troben concertats, el nombre d’hores de professora o professor en els primers cursos serà d’un màxim de 30 setmanals i, en els segons cursos, de 35 o de 5, segons si el cicle formatiu és de 2.000 hores o inferior. En els cicles formatius de formació professional bàsica, el nombre d’hores de professora o professor serà de 30 setmanals en cada curs.
Els centres que disposen de concert en cicles formatius de grau mitjà o superior i en els supòsits en què estiga previst desdoblament en els mòduls corresponents, podran fer ús de les hores que corresponguen per aquest concepte només quan s’acredite que el cicle formatiu té matriculades un mínim de 20 persones amb assistència efectiva en el mòdul en qüestió. Aquestes hores se sumaran a les contingudes en el mòdul econòmic, que estan indicades en el paràgraf anterior. En el cas que un centre tinga concertades diverses unitats del mateix cicle en un mateix curs i complida la normativa en matèria de ràtios alumnat/unitat, podran desdoblar el mínim d’unitats possible.
En el cas de les cooperatives que estiguen acollides al règim específic de finançament, la conselleria competent en matèria d’educació establirà el mòdul màxim a percebre pels centres, segons les hores previstes en cada cicle formatiu en concepte de desdoblament, d’acord amb els criteris establits en el paràgraf anterior.
5. Els centres que impartisquen l’educació secundària obligatòria completa disposaran d’una persona que preste els serveis d’orientació, que s’inclourà en la nòmina de pagament delegat del centre. Els costos corresponents a les hores d’orientació estan recollits en els mòduls econòmics per unitat escolar de l’educació secundària obligatòria.

6. A partir de l’1 de gener de 2020, l’Administració educativa finançarà el cost addicional en la cotització de les jubilacions parcials del personal docent inclòs en el sistema de pagament delegat, en què el treballador reduïsca la seua jornada i salari entre un mínim del 25 per cent i un màxim del 50 per cent, haja estat d’alta en el sistema esmentat almenys els sis anys immediatament anteriors al moment d’accedir a la jubilació parcial, i es complisquen els requisits previstos en el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social i la resta de normativa concordant.
Així mateix, l’Administració educativa només finançarà les jubilacions parcials del personal docent inclòs en el sistema de pagament delegat que reduïsca la seua jornada i salari en un 75 per cent, quan el treballador rellevista siga contractat a jornada completa mitjançant un contracte de duració indefinida en els termes previstos en la normativa esmentada. Aquest rellevista ha d’estar donat d’alta en la borsa de recol·locació del personal docent de centres privats concertat perquè la conselleria assumisca el cost addicional de cotització del jubilat parcial i la diferència de 25 per cent d’hores que implica la jornada completa del rellevista. Aquestes hores se sumaran a les contingudes en el mòdul econòmic de l’annex I d’aquesta llei del corresponent nivell educatiu en què estiga enquadrat el jubilat parcial.
7. Els centres concertats que desenvolupen un pla d’actuació per a la millora, o altres programes específics d’atenció a la diversitat de l’alumnat, regulats per norma bàsica o autonòmica, disposaran de les hores de professorat que determine la resolució corresponent, professorat que serà objecte d’inclusió en la nòmina de pagament delegat del respectiu centre. Les hores mencionades s’afegiran a les previstes en els mòduls econòmics de concert educatiu previstos en l’annex I d’aquesta llei.

8. Als centres concertats en l’etapa de batxillerat que tinguen concertada alguna unitat mixta els correspondran 58 hores per cada unitat del primer curs i 56 hores per cada unitat de segon curs. S’entendrà per unitat mixta aquella que agrupe alumnat de més d’una modalitat de batxillerat en les assignatures troncals i que es podrà desdoblar en les assignatures corresponents de cada modalitat.
9. Els centres que disposen de projectes de formació professional dual aprovats i en funcionament podran disposar de fins a 6 hores addicionals de professorat a les contingudes amb caràcter general en els mòduls econòmics de l’annex I d’aquesta llei, en el cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior objecte d’aquesta modalitat, d’acord amb el que estableix l’article 30 de l’Ordre 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. El cost de les hores de professorat que es determinen en les resolucions corresponents s’abonarà al centre, amb la justificació prèvia de la despesa realitzada durant el curs corresponent. Es farà un pagament únic de reintegrament al centre, al final del curs, de les quantitats efectivament justificades i abonades en concepte de salaris i càrregues socials.
10. En relació amb els centres docents concertats d’educació especial específics (CEEE), s’inclou un apartat de mòduls econòmics en l’annex I d’aquesta llei, en el qual es recull un increment proporcional d’hores del professorat d’educació física i d’educació musical, fins a un màxim de dos professors en centres que disposen de 9 o més unitats d’educació especial.
Així mateix, els CEEE disposaran d’un professor de suport de Pedagogia Terapèutica o d’Audició i Llenguatge, amb 25 hores, quan compten amb 7 o més unitats d’educació especial.
11. Els centres podran disposar d’hores d’atenció domiciliària, de conformitat amb la secció tercera de l’Ordre 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià, que s’abonaran des del pagament delegat.


Article 12. Indemnitzacions del professorat afectat per la modificació de concerts
S’autoritza la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’educació a assumir, a càrrec de la dotació assignada a les línies de subvenció previstes per a la cobertura de les obligacions derivades dels concerts educatius, el reintegrament als centres docents privats concertats de les indemnitzacions que corresponguen al professorat afectat per la modificació o pel no accés o no renovació total o parcial dels concerts educatius. La percepció d’aquesta indemnització implica la renúncia al procediment de recol·locació previst en els acords en vigor.

Article 13. Control financer dels centres docents públics no universitaris
1. La direcció de cada centre rendirà a la Intervenció General de la Generalitat, per mediació de la Intervenció Delegada en la conselleria amb competències en matèria d’educació, còpia del compte anual en què conste la diligència d’aprovació pel consell escolar, abans del 31 de març de l’exercici següent.
2. Els centres se subjectaran al control financer que s’estableix en el capítol III del títol VI de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.CAPÍTOL III
Gestió dels pressupostos universitaris

Article 14. Del pressupost de les universitats públiques dependents de la Generalitat
1. Les universitats públiques valencianes aprovaran els seus pressupostos abans del primer dia de l’exercici econòmic corresponent i els trametran, juntament amb els de les seues entitats dependents, a la conselleria amb competències en matèria d’universitats en el termini d’un mes des de la seua aprovació.
Els pressupostos de les universitats públiques valencianes i els de les entitats que en depenen classificades dins del sector d’Administració pública de la comunitat autònoma inclouran una referència expressa al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic i incorporaran informació suficient i adequada que permeta relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes, així com la coherència amb el límit de despesa no financera, aprovat de conformitat amb el que estableix l’article 81.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

2. En l’exercici 2020, de conformitat amb el que disposa l’article 81.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, el cost autoritzat per tots els conceptes retributius del personal docent funcionari i contractat i del personal no docent serà fixat, per a cada una de les universitats públiques valencianes, pel Consell amb anterioritat al 31 de març de 2020, en el marc de la normativa bàsica sobre l’oferta d’ocupació pública i d’acord amb la dotació que, per al finançament de les universitats, establisca la llei de pressupostos corresponent.

La dotació que cada universitat fixe en els seus pressupostos de 2020 per a la cobertura de les places i llocs del personal funcionari i contractat docent i investigador i del personal d’administració i serveis, haurà d’adequar-se al cost autoritzat que establisca el Consell. Qualsevol increment dels costos de personal sobre les quanties autoritzades per a cada any, o amb incidència en exercicis futurs, requerirà l’autorització del Consell, després de la presentació prèvia d’una memòria justificativa de l’increment esmentat en què s’establisquen les mesures previstes per a finançar-lo.
Respecte del nomenament de personal funcionari interí i la contractació de personal laboral temporal, les universitats hauran de respectar la normativa que amb el caràcter de bàsic regisca en la matèria.
3. L’aportació dinerària de la Generalitat per a les despeses vinculades a l’exercici de les seues activitats, que correspon a cada universitat, serà l’establida en l’annex II d’aquesta llei i s’abonarà a les universitats en pagaments mensuals. Per acord del Consell, podrà modificar-se l’import de l’aportació que corresponga a cada universitat.
4. El finançament de la inversió material aprovat pel Consell en les universitats públiques de la Comunitat podrà realitzar-se per mitjà de la inversió directa de l’Administració o de qualsevol dels subjectes que integren el seu sector públic instrumental, línies de transferències de capital a favor de les universitats, operacions de crèdit de les universitats autoritzades per l’òrgan competent i qualsevol altra fórmula financera de cooperació publicoprivada.
5. Les operacions de crèdit de les universitats a què es refereix l’apartat anterior, es finançaran a càrrec de l’aportació dinerària corresponent recollida com a transferència pel pressupost de la Generalitat, que inclourà l’import de la càrrega financera corresponent, l’amortització del capital i les despeses de les operacions de crèdit que, si és el cas, meriten en l’anualitat 2020.
6. El Consell, a proposta de les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i en matèria d’universitats, pot determinar la modificació, el nou finançament i la substitució de les operacions de crèdit de les universitats autoritzades per a finançar inversions.

Article 15. De la liquidació dels pressupostos de les universitats públiques dependents de la Generalitat
1. Les universitats i les entitats que en depenen hauran de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans de l’1 de març de l’exercici següent i trametre-la, degudament aprovada pels òrgans de la universitat a què estatutàriament corresponga, a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’universitats, abans del 30 d’abril. A aquest efecte i de conformitat amb l’article 81.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, la liquidació del pressupost haurà d’incloure una referència expressa al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic, que incorpore informació suficient i adequada que permeta relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes.

2. En el cas que les universitats liquiden els pressupostos amb romanent de tresoreria negatiu, el Consell Social haurà d’acordar, en la primera sessió que realitze, la reducció de despeses del nou pressupost per quantia igual al dèficit produït, i en tot cas la universitat haurà de trametre l’acord mencionat, juntament amb la liquidació del pressupost, a la conselleria amb competències en matèria d’universitats abans del 30 d’abril. La revocació de l’acord mencionat exigirà l’autorització prèvia de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, en els termes establits en l’article 81.5 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre.

No serà necessària l’adopció de l’acord mencionat si la universitat acredita que el romanent de tresoreria negatiu té la seua causa directa i immediata en el deute pendent d’exercicis anteriors reconegut per la Generalitat a través del conveni corresponent, i sempre que aquest incloga un pla de pagament ajornat d’aquest.
En aquest cas, la universitat haurà de trametre, addicionalment i abans del 30 d’abril, a la conselleria amb competències en matèria d’universitats, la documentació que justifique tant la no necessitat d’adopció de l’acord de reducció de despeses, com que la universitat, en l’última liquidació confeccionada i en l’últim pressupost aprovat, compleix els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

3. La conselleria amb competències en matèria d’hisenda podrà adoptar, en el marc de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, les mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de la universitat en els supòsits següents:
a) Falta de tramesa de la liquidació del pressupost.
b) Falta d’adopció de l’acord previst de reducció de despeses del nou pressupost, en el cas de liquidació amb romanent de tresoreria negatiu, llevat que aquest no s’haguera adoptat en compliment de l’apartat 2 d’aquest article.

Article 16. Rendició de comptes i control financer en l’àmbit de les universitats públiques dependents de la Generalitat
1. El control financer de les universitats públiques dependents de la Generalitat s’efectuarà per mitjà d’auditories anuals sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat. Aquest control tindrà per objecte avaluar que l’activitat i els procediments es realitzen d’acord amb els principis de bona gestió financera i, en especial, amb els previstos en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
2. Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, i a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’universitats, es podran realitzar durant 2020, a través de la Intervenció General de la Generalitat, les auditories que s’estimen necessàries per al seguiment de l’aplicació per les universitats de l’aportació dinerària per al finançament de les seues activitats, incloses les seues inversions.CAPÍTOL IV
Altres normes de gestió

Article 17. De la classificació dels crèdits compresos en els capítols IV i VII en línies de transferències o de subvenció
1. La classificació dels crèdits compresos en els capítols IV i VII en línies de transferències o de subvenció, inclosa en la present llei, no modificarà la naturalesa dels negocis jurídics afectats per aquestes.

2. En conseqüència, la classificació esmentada es realitza únicament als efectes del que preveu el capítol I del títol preliminar, tant de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, com del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a fi que l’activitat financera de la Generalitat en la modalitat de despesa subvencional aconseguisca una millor i més eficient assignació dels recursos públics, i un tractament homogeni de la relació jurídica subvencional en l’àmbit de la Generalitat respecte de la resta d’administracions públiques.
3. D’acord amb això, i a fi d’assegurar que les classificacions mencionades contingudes en la llei s’ajusten a l’objectiu descrit en l’apartat anterior, tots els ajustos o correccions, que tinguen com a objecte adequar la concreta classificació assignada inicialment a una línia en la present llei, es tramitaran d’acord amb el procediment previst en l’article 9 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat.


Article 18. De les despeses plurianuals de caràcter financer
Durant 2020, les despeses financeres vinculades a operacions d’arrendament financer amb opció de compra s’assimilaran, als efectes de l’aplicació dels límits i requisits en matèria de despeses plurianuals, al règim propi de les despeses per a inversió de què deriven.

A aquest efecte, en aquells supòsits en què l’operació no requerisca la modificació dels percentatges o l’increment del nombre d’anualitats als efectes de les despeses d’inversió, la Intervenció General serà l’òrgan responsable d’actualitzar els escenaris de compromisos plurianuals pels imports necessaris per a reflectir adequadament els compromisos financers derivats de l’operació.

Article 19. De l’incompliment d’obligacions enfront d’altres administracions públiques
La minoració d’ingressos com a conseqüència de compensacions de deutes o deduccions sobre transferències a càrrec de les obligacions de pagament no ateses al seu venciment, efectuades per altres administracions públiques o entitats que en depenen, en virtut de qualsevol concepte, serà imputada, abans del fi de l’exercici que es produïsca, al pressupost de despeses de la conselleria o entitat del sector públic administratiu que va originar la compensació.
La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic serà l’òrgan competent per a adoptar les mesures necessàries amb vista a instrumentar la regularització comptable de les despeses i ingressos respectius.

Article 20. De les regularitzacions derivades de reintegraments vinculats a la gestió delegada de les prestacions per incapacitat temporal

En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, correspon al conseller que tinga atribuïdes les competències en matèria d’hisenda la formalització dels ajustos pressupostaris necessaris per a la regularització comptable de les recuperacions per pagament delegat de la Seguretat Social, corresponents a les baixes per incapacitat temporal, en els termes i les condicions que es determinen reglamentàriament.


CAPÍTOL V
Normes per a les modificacions dels pressupostos

Article 21. Principis generals
1. Els límits establits per a la modificació dels crèdits, en els articles 44 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, s’aplicaran als pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020, amb les especificacions contingudes en els articles d’aquest capítol.

2. Tota modificació pressupostària haurà d’indicar expressament els programes, serveis i crèdits pressupostaris afectats, i serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3. Constitueixen modificacions pressupostàries:
a) Les de les consignacions dels crèdits dels respectius programes del pressupost.
b) Les produïdes en la relació d’objectius dels programes aprovats en el pressupost.
c) La inclusió o supressió de línies de subvenció o transferències, així com la variació dels imports previstos i les dades descriptives essencials d’aquestes.
d) La inclusió o supressió de projectes en l’annex d’inversions reals i en els d’actius i passius financers.
e) La variació dels imports previstos en els projectes d’operacions financeres.
4. Amb caràcter general, les modificacions pressupostàries que s’autoritzen en el pressupost de l’Administració de la Generalitat i en els pressupostos dels seus organismes autònoms hauran de dur l’informe de les intervencions delegades, i addicionalment es requerirà l’informe de la Intervenció General en aquells supòsits en què el Consell siga l’òrgan competent per a autoritzar-les. Les modificacions pressupostàries que s’inicien d’ofici per la conselleria competent en matèria d’hisenda, conforme al que es disposa en l’article 28.1 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, hauran de dur exclusivament l’informe de la Intervenció General, siga quin siga l’òrgan competent per a autoritzar-les.

5. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat Valenciana, l’execució de les modificacions pressupostàries correspondrà, en tot cas, a l’òrgan de nivell directiu que tinga assignades les competències en matèria de pressupostos de la Generalitat, a l’efecte d’instrumentar-ne l’execució.

Article 22. De les ampliacions de crèdit
1. A efectes del que disposa l’article 48 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, tindran la condició d’ampliables els crèdits que es detallen a continuació:
a) Les quotes de la Seguretat Social i les prestacions familiars, d’acord amb els preceptes en vigor, així com les aportacions de la Generalitat al règim de previsió social del funcionariat i altres prestacions socials.
b) Els triennis derivats del còmput del temps de servei realment prestat en l’administració.
c) Els crèdits destinats al pagament del personal quan necessiten ser incrementats com a conseqüència d’elevacions salarials disposades durant l’exercici o en exercicis anteriors, per modificació del salari mínim interprofessional o que es deriven de la normativa vigent.

d) Els que es destinen al pagament d’interessos o a l’amortització del principal i les despeses derivades de les operacions financeres, incloses aquelles la titularitat de les quals corresponga als diferents subjectes que integren el sector públic instrumental, tal com queda definit en l’article 2.3 de la Llei 1/2015, així com les obligacions derivades de menyscapte de diners en operacions de crèdit avalades per la Generalitat.
e) Els destinats a satisfer el pagament de les pensions per vellesa o malaltia i les ajudes individualitzades de desenvolupament personal dirigides a promoure l’autonomia de les persones amb discapacitat o diversitat funcional, previstes en l’article 36.1.a de la Llei 11/2003, de 10 d’abril, de la Generalitat, sobre l’estatut de les persones amb discapacitat, i en l’annex de la Llei 9/2016, de 28 d’octubre, de la Generalitat, de regulació dels procediments d’emergència ciutadana en l’Administració de la Comunitat Valenciana, en la mesura que augmenten les persones beneficiàries, sense exclusió i fins a la seua total cobertura.

f) Els derivats d’aquelles obligacions generades pels interessos de demora previstos en l’article 22 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
g) Els derivats, si és el cas, de la devolució d’ingressos indeguts.

h) Els destinats a la cobertura del programa de gratuïtat de llibres de text i altre material curricular.
i) Els derivats de sentències judicials fermes.
j) Els destinats al pagament de productes farmacèutics procedents de receptes mèdiques i els destinats a la cobertura d’ajudes vinculades a la pobresa farmacèutica.
k) Els crèdits destinats a donar cobertura al suport a la subscripció d’assegurances agràries que s’establisquen en la línia de subvenció S3092 Suport a la subscripció d’assegurances agràries, inclosa en l’annex de transferències corrents del programa pressupostari 714.20.
l) Els crèdits destinats a la cobertura i reparació dels danys en les explotacions agràries i ramaderes, derivats d’inclemències meteorològiques, en els termes que el Consell establisca per a cada supòsit, i que es recullen en la línia de subvenció S1698 Protecció de la renda dels agricultors davant de danys no coberts per l’assegurança agrària, inclosa en l’annex de transferències corrents del programa pressupostari 714.20.

m) Els crèdits afectats a la cobertura dels programes d’imputació pressupostària aprovats pel Consell.
n) Els crèdits necessaris per a la cobertura de despeses que es deriven de les liquidacions anuals dels contractes subscrits en l’àmbit sanitari per a la gestió de serveis públics per concessió.
o) Els crèdits destinats a la cobertura de necessitats de tota classe motivades per sinistres, catàstrofes o altres de reconeguda urgència.
p) Els crèdits destinats a satisfer el pagament de les prestacions econòmiques regulades en la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d’inclusió.
q) Els crèdits destinats al reconeixement de les prestacions econòmiques de dependència, previstes en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
r) Els crèdits destinats a fer front a les despeses de sustentació a la criança de persones menors d’edat acollides que reunisquen les condicions preceptives, segons el que disposa apartat segons de l’article 132 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l’adolescència.
s) Els crèdits destinats a satisfer l’ajuda econòmica a favor de les víctimes de violència de gènere i masclista establida en l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i desplegada en l’Ordre de 3 de maig de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l’ajuda econòmica a favor de les víctimes de la violència de gènere, establida en l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
t) Els crèdits destinats a satisfer el reconeixement del dret a les indemnitzacions i ajudes directes previstes en els articles 16, 16.bis, 16.ter i 55 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, recollides en les línies S6566 i S6567 i regulades en el Decret 63/2014, de 25 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, previstes en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

u) Els crèdits destinats a sufragar accions solidàries d’ajuda humanitària i d’emergència que es puguen produir durant l’exercici 2020 en qualsevol part del món, derivades de catàstrofes naturals, de conflictes armats, o que atenguen a mitigar el sofriment de poblacions en situació de vulnerabilitat extrema.
v) Excepcionalment, la conselleria competent en matèria d’hisenda podrà aprovar, amb l’autorització prèvia del Consell, ampliacions de crèdit, en les seccions i els capítols als quals hagen d’imputar-se les despeses comptabilitzades a dia 31 de desembre de 2019 en els comptes financers corresponents als creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost, fins a un import màxim conjunt equivalent al saldo existent a 31 de desembre de 2019 en aquests comptes financers, amb la condició de no afectar l’objectiu d’estabilitat pressupostària de l’exercici de 2020.
w) Els crèdits destinats a cofinançar o complementar els plans estatals d’habitatge, així com aquells crèdits destinats a finançar el Pla de foment de la qualitat de l’habitatge (Renhata) i que es recullen en la línia de subvenció S8267, Foment de la qualitat de l’habitatge.

x) Els crèdits destinats a l’adquisició d’habitatges per al parc públic amb destinació a lloguer assequible.
y) Els crèdits destinats a finançar els lloguers d’emergència a persones en situació de desnonament i intervencions en processos d’execució hipotecària previstos en la línia de subvenció S8270, Llei de la funció social de l’habitatge: emergències habitacionals.
z) Els crèdits destinats a satisfer les ajudes econòmiques a favor de les víctimes del terrorisme derivades de la Llei 1/2004, de la Generalitat, d’ajuda a les víctimes del terrorisme, i el Decret 109/2010, de 16 de juliol, del Consell, que aprova el seu reglament.
aa) Els crèdits destinats a satisfer les subvencions derivades de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, i el Decret 17/2017, de 10 de febrer, del Consell, pel qual s’aprova el reglament de justícia gratuïta, per a les actuacions corresponents a assistència jurídica gratuïta, accés a la justícia, representació i defensa per advocat, advocada, procurador o procuradora de torn d’ofici i assistència lletrada a la persona detinguda o presa, funcionament i infraestructures dels col·legis de professionals i formació.
2. Quan la dotació prevista per a les despeses detallades en l’apartat anterior resulte insuficient, la quantia dels crèdits podrà ser incrementada fins a l’import que assolisquen les respectives obligacions d’acord amb el procediment següent:
a) Si l’ampliació es finança a càrrec de baixes en altres crèdits del pressupost no financer, es tramitarà com a transferència de crèdit, a la qual no li serà aplicable la limitació prevista en l’article 49.1.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
b) Si l’ampliació es finança a càrrec del Fons de Contingència, es tramitarà d’acord amb les regles generals que regeixen la seua utilització.
c) Si l’ampliació es finança a càrrec de la previsió del resultat de l’exercici corrent, la conselleria amb competències en matèria d’hisenda procedirà a ampliar-la, fins a una suma igual a les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu.
A aquest efecte, el Consell serà l’òrgan competent per a autoritzar el finançament de les ampliacions esmentades en el paràgraf anterior.
d) Les ampliacions a què es refereix la lletra v de l’apartat 1 del present article podran finançar-se, per mitjà de generació de crèdits, a càrrec dels fons que s’assignen a la Comunitat Valenciana en el marc del mecanisme extraordinari de finançament corresponent.
3. En tot cas, l’ampliació dels crèdits a què es refereix el present article, haurà de tindre la seua contrapartida pressupostària corresponent amb anterioritat al tancament comptable de l’exercici.
Article 23. Competències del Consell per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon al Consell, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, l’autorització de les modificacions pressupostàries següents:
a) Les transferències i habilitacions entre crèdits de diferents programes, amb les limitacions que arrepleguen els articles 46, 47 i 49 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
b) Les modificacions en la relació d’objectius dels programes.
c) La inclusió i supressió de línies de subvenció o de transferències, no previstes en plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell, així com la variació de les dades essencials d’aquestes.

En cap cas podrà dotar-se o incrementar-se crèdit destinat a línies subjectes al procediment de concessió directa previst en l’article 168.1.a de la mencionada Llei 1/2015.
d) La minoració total o parcial de les línies de subvencions subjectes al procediment de concessió directa previst en els apartats A) i C) de l’article 168.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i en la disposició addicional cinquena d’aquesta llei, sempre que se n’haja perdut el dret a la percepció.
e) La variació dels imports previstos en les línies de transferència per a les aportacions dineràries als distints subjectes que integren el sector públic instrumental de la Generalitat amb les limitacions i condicions establides en l’article 47 de la Llei 1/2015, 6 de febrer, de la Generalitat.
f) La inclusió, variació i supressió de projectes d’operacions financeres, sense perjudici del que disposa l’article 24.e d’aquesta llei.
g) Les transferències per traspàs a la secció i programa Despeses diverses, conseqüència de l’aplicació del que preveuen els articles 56 i 57 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i les transferències que es realitzen amb vista a la seua reassignació a altres crèdits del pressupost.
h) Les transferències per a l’aplicació del Fons de Contingència.
i) La incorporació dels romanents de crèdit regulada en l’article 45.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, sempre que afecten el pressupost de l’Administració de la Generalitat i es financen mitjançant baixes en el Fons de Contingència o baixes en altres crèdits d’operacions no financeres.
Tots els acords adoptats pel Consell, d’acord amb el que disposa aquest article, s’hauran de remetre a les Corts en el termini màxim de quinze dies hàbils des de l’aprovació.

Article 24. Competències de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, a proposta, si és el cas, de les conselleries interessades, l’autorització de les modificacions pressupostàries següents:

a) Les habilitacions i transferències de crèdit, amb les limitacions que recullen els articles 46 i 49 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, sempre que els crèdits afectats pertanguen a un mateix programa.
Com a excepció a això podrà autoritzar habilitacions i transferències, fins i tot entre diferents programes pressupostaris, quan tinguen com a objecte:
– Reassignar els crèdits vinculats al Fons de Compensació Interterritorial i als Fons Estructurals de la Unió Europea, en aquest últim cas d’acord amb el programa operatiu corresponent.
– Adaptar la distribució dels crèdits del pressupost a les variacions orgàniques i competencials, en els termes i amb les limitacions previstes en l’article 44.4 de la Llei 1/2015, de 6 febrer, de la Generalitat.

b) Les generacions i anul·lacions, d’acord amb el que preveu l’article 50 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, de les quals es donarà compte a les Corts en el termini màxim de quinze dies hàbils des de l’aprovació.
c) Les que tinguen com a objecte la correcta imputació comptable dels crèdits previstos en el pressupost, d’acord amb el que disposa l’apartat 5 de l’article 49 de la mencionada Llei 1/2015.
d) La incorporació dels romanents de crèdit regulada en l’article 45 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, que afecten el pressupost de l’Administració de la Generalitat i es financen a càrrec de romanents de tresoreria afectats.
e) La inclusió, variació o supressió de línies, de transferències i de subvenció, i projectes d’operacions financeres, quan:
– Deriven directament de plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell.
– Tinguen el seu origen en generacions i anul·lacions de fons finalistes i per objecte el compliment de les actuacions específiques que originen el finançament.
– Tinguen com a finalitat l’agregació i/o desagregació de línies ja existents en un mateix capítol i programa, atenent la coincidència en el seu objecte i naturalesa.
– Suposen la inclusió de línies de subvenció per a donar cobertura al procediment excepcional previst en
l’article 168.1.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
– Deriven de manera directa i necessària de sentència ferma, quan no hi haja crèdit equivalent en el pressupost en vigor.
f) La variació en els imports previstos en les línies de subvenció, excepte en les línies de subvenció subjectes al procediment de concessió previst en l’apartat A) de l’article 168.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
g) La variació en els imports previstos en les línies de transferències, sense perjudici del que disposa l’article 23.e d’aquesta llei i la normativa especifica aplicable a cada una d’aquestes.
h) La variació de les dades descriptives de les línies de subvenció que no alteren les dades essencials ni la finalitat d’aquestes.
i) Les transferències de crèdits de capítol I, entre programes d’una mateixa conselleria.
j) La inclusió o supressió de projectes d’inversió.

Article 25. Competències de les conselleries per a autoritzar modificacions pressupostàries
1. Correspon a les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries respectives autoritzar, amb un informe previ favorable de la Intervenció Delegada corresponent, les modificacions pressupostàries següents:
a) Transferències de crèdit entre els capítols II del pressupost de despeses dels diferents programes adscrits a la conselleria de què siguen titulars, fins i tot entre programes pertanyents a grups funcionals distints.
b) Reobertura de línies de subvenció o de transferència, i de projectes d’inversió existents en exercicis anteriors que tinguen per objecte la imputació de les obligacions a què fa referència l’apartat 5 de l’article 39 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i en els termes previstos en aquest, sempre que es financen per mitjà d’ajustos dins del mateix capítol i programa pressupostari.
2. En cas de discrepància de la Intervenció Delegada, l’òrgan competent per a resoldre serà la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.
3. Autoritzades les modificacions pressupostàries a què es refereix aquest article, es remetran a l’òrgan de nivell directiu que tinga assignades les competències en matèria de pressupostos de la Generalitat, a l’efecte d’instrumentar-ne l’execució.

Article 26. De les modificacions pressupostàries en l’àmbit del sector públic instrumental
1. Durant 2020, les modificacions pressupostàries en els pressupostos dels organismes autònoms de la Generalitat, atenent el que disposen respecte d’això els articles 44, 45, 47, 49 i 50 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, s’autoritzaran per:
a) La persona que exercisca la direcció de l’organisme, aquelles que, en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, la competència la tinguen atribuïda les respectives conselleries.
b) La persona responsable de la conselleria a què estiguen adscrits, aquelles que, en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, la competència la tinga atribuïda la conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

c) La conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, aquelles que, en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, la competència la tinga atribuïda al Consell, a excepció de les previstes en l’article 23.e d’aquesta llei.
Quan les modificacions afecten despeses de personal requeriran, en tot cas, l’informe preceptiu i vinculant de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.
En el supòsit d’informe negatiu de la Intervenció Delegada, les modificacions previstes en les lletres a) i b) del present apartat, es remetran en discrepància a la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, la qual les autoritzarà o denegarà.
2. Durant 2020, l’autorització de les modificacions en el pressupost dels consorcis adscrits a la Generalitat i de les entitats de dret públic integrades en el sector públic administratiu amb pressupost limitador correspondrà a:
a) Al Consell quan varie la quantia global del pressupost mitjançant aportació de la Generalitat, d’acord amb el que disposa l’apartat e de l’article 23 d’aquesta llei i l’apartat quart d’aquest article.

b) A la persona responsable de la conselleria a què estiguen adscrites, o de la qual depenguen funcionalment, quan les modificacions afecten despeses de personal, o subvencions subjectes al procediment de concessió directa previst en l’apartat A) de l’article 168.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i requeriran informe preceptiu i vinculant de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.
c) A la persona que exercisca la direcció de l’entitat, les variacions en la quantia global del pressupost, quan aquestes tinguen el seu origen en ingressos finalistes o ingressos de dret públic o privat que legalment estiguen autoritzats a percebre, sense perjudici del que disposa l’article 50.1.b de la mencionada Llei 1/2015, i en la resolució s’haurà de fer constar que la modificació no afecta negativament l’equilibri pressupostari de l’entitat, i haurà d’incorporar a l’expedient una memòria econòmica detallada.
3. Durant 2020, les modificacions pressupostàries en els pressupostos de les entitats del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, s’autoritzaran per:
a) Si la modificació està afectada per aportacions de l’Administració de la Generalitat o d’altres entitats integrades en el seu sector públic instrumental, la competència correspondrà a qui d’acord amb el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, la tinga atribuïda en l’àmbit de la Generalitat, per la qual cosa ambdues modificacions es tramitaran i acordaran conjuntament mitjançant el procediment que els siga aplicable.
b) A la persona responsable de la conselleria a què estiguen adscrites, o de les quals depenguen funcionalment, quan les modificacions afecten despeses de personal, amb un informe previ favorable de la conselleria competent en matèria d’hisenda; en la resolució s’haurà de fer constar que la modificació no afecta negativament l’equilibri pressupostari de l’entitat, i haurà de contindre una memòria econòmica detallada.
c) A la persona que exercisca la direcció de l’entitat, les variacions en la quantia global del pressupost, quan aquestes tinguen el seu origen en ingressos finalistes o ingressos de dret públic o privat que legalment estiguen autoritzats a percebre, sense perjudici del que disposa l’article 50.1.b de la mencionada Llei 1/2015, i en la resolució s’haurà de fer constar que la modificació no afecta negativament l’equilibri pressupostari de l’entitat, i haurà d’incorporar a l’expedient una memòria econòmica detallada.
4. En aquells supòsits en què l’autorització de les modificacions pressupostàries a què es refereix el present article exigisca o comporte la modificació simultània del pressupost de l’Administració de la Generalitat, totes les modificacions es tramitaran i autoritzaran conjuntament, d’acord amb el procediment aplicable a l’Administració de la Generalitat. A aquest efecte, les diferents propostes es tramitaran de forma conjunta, en un únic expedient, a proposta de la conselleria a la qual estiguen adscrites l’entitat o entitats afectades.TÍTOL III
De les despeses de personal

CAPÍTOL I
Delimitació de l’àmbit subjectiu
i règim retributiu aplicable

Article 27. Delimitació de l’àmbit subjectiu
El que disposa aquest títol serà aplicable, en els termes i amb l’abast previst en cada cas, als subjectes següents:
a) Les institucions a què es refereix l’article 20.3 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat.
b) L’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.
c) Les societats mercantils de la Generalitat.
d) Les entitats públiques empresarials de la Generalitat i altres entitats de dret públic diferents de les anteriors.
e) Les fundacions del sector públic de la Generalitat i els consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió de l’esmentada administració.
f) Les universitats públiques i els centres universitaris dependents de la Generalitat, així com les seues entitats dependents que hagen sigut classificades dins del sector d’Administració pública de la Generalitat, d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

Article 28. De les despeses del personal inclòs en l’àmbit subjectiu del present títol
1. L’any 2020, les retribucions del personal al servei de les diferents entitats o subjectes a què es refereix l’article 27 d’aquesta llei no podran experimentar cap increment respecte de les vigents el 31 de desembre de 2019, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a la seua antiguitat.

2. Durant l’exercici 2020, les persones jurídiques, incloses dins de l’àmbit d’aquest títol, no podran:
a) fer aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectius que incloguen la contingència de jubilació,
b) convocar i/o concedir qualsevol ajuda en concepte d’acció social, així com qualsevol altra que tinga la mateixa naturalesa i finalitat.

3. El que disposa l’apartat 1 d’aquest article ha d’entendre’s sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats a aquest.
4. Els acords, convenis o pactes que impliquen creixements retributius superiors als fixats en l’apartat 1 hauran d’experimentar l’adequació oportuna, i esdevindran inaplicables les clàusules que s’hi oposen.

5. Els complements personals i transitoris, i la resta de retribucions que tinguen caràcter anàleg, sempre que no siguen de caràcter general i obeïsquen a situacions concretes d’una o més persones al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit subjectiu del present títol, així com les indemnitzacions per raó de servei i les gratificacions per serveis extraordinaris, es regiran per la seua normativa especifica i pel que disposa aquesta llei.
6. Les referències relatives a retribucions contingudes en aquesta llei s’entenen sempre fetes a retribucions íntegres.
7. El personal al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol, exceptuant-ne aquell sotmés al règim d’aranzel, no podrà percebre cap participació dels tributs, comissions i altres ingressos com a contraprestació de qualsevol servei o jurisdicció, ni participació o premi en multes imposades, encara que estiguen normativament atribuïdes a aquest, i haurà de percebre únicament les remuneracions del corresponent règim retributiu, sense perjudici de les que resulten de l’aplicació del règim d’incompatibilitats.

8. Tots els acords, convenis, pactes o instruments semblants, així com les mesures que s’adopten en el seu compliment o desplegament, adoptats en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, dels quals deriven increments, directament o indirectament, de despesa pública en matèria de despeses de personal, requeriran, amb caràcter preceptiu i per a la seua plena efectivitat, l’informe previ i favorable de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, i seran nuls de ple dret els que s’acorden sense l’informe mencionat.
9. Els límits establits en aquest article seran aplicables a les retribucions dels contractes mercantils del personal al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol.


Article 29. Règim retributiu del personal al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol, sotmés a règim administratiu i estatutari
Amb efectes d’1 de gener de 2020, les quanties dels components de les retribucions del personal al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol, sotmés a règim administratiu i estatutari, seran les derivades de l’aplicació de les normes següents:
a) El sou i els triennis del personal esmentat no podrà experimentar cap increment respecte dels vigents el 31 de desembre de 2019, d’acord amb el que preveu l’article 28.1 i per les quanties reflectides en l’article 31.1.a d’aquesta llei.
b) Les retribucions complementàries de caràcter fix i periòdic assignades als llocs de treball que ocupe seran les vigents el 31 de desembre de 2019.
El que disposa el paràgraf anterior no impedirà l’adequació de les retribucions esmentades quan siga necessària per a assegurar que les assignades a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el contingut d’especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat del lloc.
c) Les pagues extraordinàries del personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest article seran dos a l’any, una en el mes de juny i una altra en el de desembre. Cada una de les pagues esmentades inclourà les quanties de sou i triennis fixades en l’article 31.1.b d’aquesta llei i del complement de destinació o concepte retributiu equivalent mensual que es perceba.
d) El conjunt de la resta de retribucions complementàries seran les vigents el 31 de desembre de 2019, sense perjudici del que disposen els articles 31.1.e, 32 i 40, i les disposicions addicionals vint-i-tres i vint-i-quatre d’aquesta llei.
El que disposa el paràgraf anterior ha d’entendre’s sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular, resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa, o pel grau de consecució dels objectius fixats a aquest.

Article 30. Retribucions de les persones que ocupen llocs d’alts càrrecs del Consell i de l’Administració de la Generalitat, i del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat

1. Durant l’exercici 2020, les retribucions del personal a què es refereix aquest article no experimentaran increment respecte de les vigents el 31 de desembre de 2019.
2. A aquest efecte, les retribucions de les persones que componen el Consell i el nivell d’òrgans superiors de les conselleries es fixen en les quanties següents, referides a dotze mensualitats, sense dret a pagues extraordinàries:

Presidenta o president de la Generalitat 71.937,00
Vicepresidenta o vicepresident 61.280,52
Consellera o conseller 61.280,52
Secretària autonòmica o secretari autonòmic 61.266,603. Les retribucions de les persones que integren el nivell directiu de les conselleries i assimilats, es fixen en les quanties de sou base, complement de destinació i complement específic següents, referides a dotze mensualitats:

Sou base
euros C. destinació
euros C. específic
euros
Sotssecretari o sotssecretària 13.188,00 11.580,36 33.763,80
Director o directora general 13.332,72 11.707,44 31.669,20Les pagues extraordinàries seran dos a l’any, una en el mes de juny i una altra en el de desembre, per un import cada una d’una mensualitat del sou base indicat en el quadre anterior i els triennis que, si és el cas, li corresponguen.
4. Les retribucions del personal directiu de les entitats del sector públic instrumental, sempre que no ocupe un alt càrrec de l’Administració de la Generalitat, se subjectaran al que disposa el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat.
Als efectes del que preveu l’article 34 d’aquesta llei, les retribucions esmentades no s’integraran en la massa salarial de les seues respectives entitats.
L’establiment o modificació de les retribucions del personal directiu dels ens que integren el sector públic instrumental requerirà l’informe favorable de les conselleries que tinguen assignades les competències en matèria d’hisenda i de sector públic.
5. D’acord amb el que estableix l’article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, el personal funcionari declarat en serveis especials per ser membre del Consell, o alt càrrec de l’Administració de la Generalitat, tindrà dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que puga tindre reconegut com a personal funcionari, els quals s’abonaran a càrrec dels crèdits que s’inclouen a aquest efecte en els estats de despeses.

Article 31. Retribucions dels funcionaris de la Generalitat inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana

1. De conformitat amb el que estableix l’article 28 d’aquesta llei, i d’acord amb el que preveu la disposició final tercera de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, les retribucions a percebre l’any 2020 pels funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest article seran les següents:

a) El sou i els triennis que corresponguen al grup o subgrup de classificació professional de pertinença del personal a què es refereix aquest article, d’acord amb les quanties següents referides a dotze mensualitats, a percebre en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2020:


Grup/Subgrup Grup Llei 30/1984 Sou (euros) Triennis (euros)
A1 A 14.159,52 544,92
A2 B 12.243,36 444,36
B – 10.702,32 389,88
C1 C 9.192,72 336,24
C2 D 7.650,84 228,84
Agrupacions professionals E 7.002,48 172,32


b) Les pagues extraordinàries, que es percebran d’acord amb el que disposa l’article 29.c d’aquesta llei, s’ajustaran cada una a les quanties següents:
– En concepte de sou i triennis:

Grup/Subgrup Grup Llei 30/1984 Sou (euros) Triennis (euros)
A1 A 728,13 28,02
A2 B 744,11 27,00
B – 770,83 28,09
C1 C 662,10 24,20
C2 D 631,76 18,89
Agrupacions professionals E 583,54 14,36


– En concepte de complement de destinació o concepte retributiu equivalent, la corresponent a una mensualitat.
c) El complement de destinació serà el corresponent al nivell del lloc de treball ocupat, d’acord amb les quanties següents referides a dotze mensualitats:

Nivell Import en euros
30 12.368,28
29 11.093,76
28 10.627,56
27 10.160,64
26 8.914,32
25 7.908,84
24 7.442,28
23 6.976,32
22 6.509,40
21 6.043,56
20 5.613,96
19 5.327,40
18 5.040,60
17 4.753,80
16 4.467,84
15 4.180,68
14 3.894,48
13 3.607,44
12 3.320,64
11 3.033,84
10 2.747,64
9 2.604,48
8 2.460,72
7 2.317,56
6 2.174,16
5 2.030,88
4 1.815,96
3 1.601,40
2 1.386,48
1 1.171,68


d) Els complements específics o conceptes anàlegs assignats als llocs de treball ocupats pel personal a què es refereix aquest article, la quantia anual dels quals no experimentarà increment respecte de la vigent el 31 de desembre de 2019.
El complement específic anual es percebrà en catorze pagues iguals, de les quals dotze seran de percepció mensual, i dues addicionals del mateix import que una mensual, una en el mes de juny i una altra al desembre, respectivament, sense perjudici del que estableix l’article 40 d’aquesta llei.
e) El complement de carrera professional horitzontal, d’acord amb el que preveu la disposició addicional vint-i-quatre d’aquesta llei i per les quanties recollides en l’annex IV d’aquesta llei.
f) Durant l’exercici 2020, la quantia destinada al complement de productivitat, dins de cada secció pressupostària o equivalent, no experimentarà increment respecte de la vigent el 31 de desembre de 2019.
El complement de productivitat s’aplicarà, si és el cas, amb els criteris que establisca el Consell, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, i per a la seua aplicació caldrà ajustar-se, en tot cas, al que preveu l’article 55.2.b del text refós de la Llei de la funció pública valenciana, aprovat pel Decret legislatiu de 24 d’octubre de 1995, del Consell. A aquest efecte, s’autoritza la conselleria esmentada per a dotar, si és el cas, els crèdits globals destinats a atendre el complement mencionat, una vegada hagen sigut fixats els criteris pel Consell.
En cap cas, les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps originaran cap dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.

La conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, podrà modificar la quantia dels crèdits globals destinats a atendre el complement de productivitat per a adequar-la al nombre d’efectius assignats a cada programa i al grau de consecució dels objectius fixats a aquest.
g) La concessió de gratificacions per serveis extraordinaris serà competència del Consell, a proposta de la conselleria que resulte afectada, amb un informe previ favorable de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda.
h) El que disposen els apartats anteriors ha d’entendre’s sense perjudici de l’adequació de les retribucions complementàries, de caràcter fix i periòdic, quan siga necessari, per a assegurar que les assignades a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el contingut d’especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat del lloc.
i) Els complements personals de garantia i els transitoris es mantindran en les mateixes quanties que el 31 de desembre de 2019 i seran absorbits per les millores que puguen derivar-se del canvi de grup o subgrup, nivell, lloc de treball, la promoció professional, el reconeixement o progressió del grau de carrera professional o desenvolupament professional o qualsevol altre increment retributiu, inclòs, si és el cas, el de caràcter general, que afecte el lloc de treball o grup o subgrup de pertinença. En cap cas es consideraran els triennis, el complement de productivitat, les gratificacions extraordinàries ni les indemnitzacions per raó de servei.
Únicament es procedirà al reconeixement de nous complements personals, que en tot cas tindran el caràcter de transitoris, per al manteniment de les retribucions calculades en còmput anual, en els supòsits de classificació inicial en la Generalitat com a conseqüència de transferències, així com els que es puguen reconéixer en aplicació d’un pla d’ordenació del personal.
j) No obstant això que disposen els apartats anteriors, i pel que fa als complements de destinació i específic del personal del grup E/agrupacions professionals de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, es mantindran les mateixes quanties que a 31 de desembre de 2019, atenent les condicions retributives previstes en l’article 24.1.b.d de la Llei 13/2009, de 29 de desembre.

2. Als efectes del que disposa l’article 28.8 d’aquesta llei, amb caràcter previ a qualsevol negociació que implique modificació de condicions retributives, i amb independència que comporte o no creixement real del capítol I, i de la naturalesa consolidable o no de la despesa afectada per aquesta, haurà de sol·licitar-se de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda l’autorització oportuna, que haurà de preveure, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries existents en el programa pressupostari a què està adscrit el lloc o llocs de treball les retribucions dels quals es pretén modificar.

3. Els crèdits de personal, pressupostàriament consignats, no implicaran necessàriament reconeixement de drets ni modificacions de plantilles pressupostàries.

Article 32. Retribucions del personal al servei de les institucions sanitàries
1. El personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, percebrà les retribucions bàsiques i el complement de destinació en les quanties assenyalades als conceptes mencionats en els articles 29 i 31 d’aquesta llei.
2. La quantia anual de les retribucions corresponents als complements específics que estiguen assignats al personal mencionat, no experimentarà increment respecte de la vigent el 31 de desembre de 2019, sense perjudici, si és el cas, del que preveu l’article 31.1.h i l’article 40 d’aquesta llei.
3. La quantia anual de les retribucions corresponents als complements de carrera professional i desenvolupament professional que tinga reconeguts el personal que té la condició de personal sanitari d’acord amb el que disposa el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, no experimentarà increment respecte de la vigent el 31 de desembre de 2019.
4. La resta de retribucions complementàries que, si és el cas, puga percebre el personal a què es refereix aquest article, igualment no experimentaran cap increment respecte de les vigents el 31 de desembre de 2019.
5. D’acord amb les dotacions pressupostàries que es prevegen anualment, el personal sanitari a què es refereix l’apartat 1, i que preste serveis en els centres i institucions sanitàries dependents de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat, podrà percebre una productivitat variable, que respondrà a la ponderació dels paràmetres següents: ús eficient dels recursos, qualitat assistencial, accessibilitat i grau d’implicació en activitats pròpies de l’organització.

En tot cas, les quantitats que perceba cada persona per aquest concepte seran de coneixement públic del personal de la institució sanitària on preste serveis, així com dels que tinguen la representació sindical del personal esmentat. La quantificació dels paràmetres, la fixació dels criteris de distribució i, si és el cas, la seua modificació, s’establirà mitjançant un acord del Consell. La quantia individual del complement de productivitat es fixarà mitjançant una resolució de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria de sanitat.
El crèdit total assignat a aquest concepte retributiu no experimentarà cap increment, en termes anuals, respecte de l’establit el 31 de desembre de 2019, en els termes i les condicions previstos en l’apartat 1.f de l’article 31 d’aquesta llei.
6. Els complements personals de garantia, els transitoris i tots aquells complements que no responguen a retribucions de caràcter general, inclòs el complement de productivitat compensatòria, que puga tindre reconeguts el personal sanitari a què es refereix l’apartat 3 d’aquest article, es regularan quant a l’increment anual aplicable, pel que preveu l’article 28.5 d’aquesta llei, i quant al règim d’absorció, pel que preveu l’article 31.1.i d’aquesta llei. A aquest efecte, el complement de productivitat compensatòria serà absorbit en còmput anual per un import equivalent al 100 per cent de l’increment retributiu, quan siga com a conseqüència del canvi de grup o subgrup, nivell, lloc de treball, carrera professional, desenvolupament professional o qualsevol altre increment retributiu que afecte el lloc de treball, el grup o subgrup de pertinença, o el grau de carrera o desenvolupament professional.

7. El personal llicenciat o diplomat en alguna de les titulacions recollides en els articles 6 i 7 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, que ocupe llocs en l’Administració de la Generalitat adscrits a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat, per als quals s’incloga com a requisit estar en possessió d’alguna de les titulacions esmentades, tindrà la consideració de personal sanitari d’acord amb el que disposa el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat.
8. Les retribucions del personal en formació, personal de quota i zona, i personal de cossos sanitaris locals al servei de les institucions sanitàries, d’acord amb el que disposa l’article 28.1 d’aquesta llei, no experimentaran increment respecte de les quanties vigents el 31 de desembre de 2019.

Article 33. Retribucions del personal eventual
1. Durant l’exercici 2020, les retribucions del personal a què es refereix aquest article no experimentaran increment respecte de les vigents el 31 de desembre de 2019.
2. D’acord amb el que estableix l’article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, el personal funcionari declarat en serveis especials per ser nomenat en un lloc de naturalesa eventual en la Generalitat tindrà dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que puga tindre reconeguts com a personal funcionari, els quals s’abonaran a càrrec dels crèdits que s’inclouen a aquest efecte en els estats de despeses.


Article 34. Règim retributiu del personal laboral al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació del present títol

1. La massa salarial del personal laboral al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol, que no experimentarà cap increment en 2020, està integrada, als efectes d’aquesta llei, pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials meritades durant l’exercici 2019 pel personal esmentat, amb el límit per al personal de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, de les quanties sobre les quals haja emés informe favorable la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda per a l’esmentat exercici pressupostari.
Se n’exceptuen en tot cas:
a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’entitat ocupadora.
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.
d) Les indemnitzacions o bestretes per despeses que haja realitzat la persona empleada.
La limitació de l’increment a què es refereix el paràgraf primer operarà sense perjudici del que puga derivar-se de la modificació dels sistemes d’organització de treball o classificació professional i de la consecució dels objectius assignats a cada conselleria, empresa o entitat, per mitjà de l’increment de la productivitat.
2. Les variacions de la massa salarial bruta es calcularan en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de la comparació, tant pel que fa als efectius de personal i la seua antiguitat com al règim privatiu de treball, jornada, hores extraordinàries efectuades i altres condicions laborals, i es computaran per separat les quantitats que corresponguen a les variacions en aquests conceptes.
Sense perjudici de l’anterior, no tindran la consideració d’increment, a l’efecte de l’autorització prevista en aquest article, aquelles variacions de la massa salarial bruta que deriven de l’afectació de fons de caràcter finalista i consolidable, sempre que tinguen el seu origen, directe o indirecte, en subvencions nominatives, de naturalesa corrent, provinents d’altres administracions públiques de caràcter territorial. En cap cas, aquestes variacions de la massa salarial podran emparar increments retributius que superen els límits que establisca, amb el caràcter de bàsics, la normativa estatal en la matèria.
3. El que preveuen els apartats anteriors representa el límit màxim de massa salarial, la distribució i aplicació individual de la qual es produirà a través de la negociació col·lectiva.
En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, l’autorització de la massa salarial serà requisit previ per al començament de les negociacions de convenis o acords col·lectius que se subscriguen en l’any 2020, i a càrrec d’aquesta hauran de satisfer-se la totalitat de les retribucions del personal laboral derivades de l’acord corresponent i totes les que es meriten al llarg de l’any esmentat.
4. Amb anterioritat a l’1 de març de 2020, els distints òrgans de l’Administració de la Generalitat amb competències en matèria de personal, i els responsables dels diferents subjectes que conformen el sector públic instrumental de la Generalitat, hauran de sol·licitar a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda la corresponent autorització de massa salarial i hauran d’aportar a aquest efecte el certificat de les retribucions salarials satisfetes i meritades en 2019. La massa salarial autoritzada es tindrà en compte per a determinar, en termes d’homogeneïtat, els crèdits o dotacions corresponents a les retribucions del personal laboral afectat.
Les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat hauran de trametre a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, juntament amb la sol·licitud d’autorització de la massa salarial, informació relativa a la contractació temporal realitzada en l’exercici anterior, que detalle el nombre de jornades anualitzades i el seu cost, així com qualsevol altra informació relativa als costos de personal assumits durant l’exercici anterior.
Mitjançant una ordre de la conselleria competent en matèria d’hisenda, s’establiran els requisits de la informació que han de subministrar les entitats mencionades en el paràgraf anterior, i el procediment per a l’autorització de la massa salarial.
5. Quan es tracte de personal no subjecte a conveni col·lectiu les retribucions del qual estiguen determinades, en tot o en part, per mitjà de contracte laboral, hauran de comunicar-se a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda les retribucions satisfetes i meritades durant 2019.
6. Les indemnitzacions, complements personals de garantia i altres retribucions de caràcter anàleg del personal laboral no podran experimentar creixement respecte a 2019.

Article 35. Requisits per a la determinació o modificació de retribucions del personal laboral i no funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental
1. Durant l’any 2020, per a procedir a determinar o modificar les condicions retributives del personal laboral i no funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, seran preceptius els informes favorables següents:
a) Per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat i dels organismes autònoms adscrits a aquesta, els corresponents a les conselleries competents en matèria d’hisenda i funció pública.

b) Per al personal al servei dels consorcis hospitalaris a què es refereix l’apartat 3 de l’article 2 d’aquesta llei, els corresponents a les conselleries competents en matèria d’hisenda i sanitat.

c) Per al personal al servei de la resta de subjectes que conformen el sector públic instrumental de la Generalitat, els corresponents a les conselleries competents en matèria d’hisenda i sector públic.
2. Als efectes d’aquest article, s’entendrà per determinació o modificació de condicions retributives del personal no funcionari les actuacions següents:
a) Determinació de les retribucions per a llocs de nova creació o modificació dels corresponents a llocs ja existents en la relació de llocs de treball de l’entitat o organisme.
b) Firmes de convenis col·lectius, acords o instruments semblants subscrits per qualsevol dels subjectes que integren el sector públic instrumental de la Generalitat, així com les seues revisions, adhesions o extensions a aquests.
c) Aplicació del vigent Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l’Administració de la Generalitat i dels convenis col·lectius d’àmbit sectorial, així com les seues revisions i les adhesions o extensions d’aquests.
d) Fixació de les retribucions per mitjà de contracte individual, ja es tracte de personal fix o contractat per un temps determinat, quan no estiguen reflectides, en tot o en part, per mitjà de conveni col·lectiu, exceptuant-ne el personal temporal subjecte a la relació laboral de caràcter especial regulada en l’article 2, apartat 1, lletra a del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors. No obstant això, s’haurà de facilitar informació de les retribucions d’aquest últim personal a les conselleries competents per a l’emissió dels informes mencionats en l’apartat 1 d’aquest article.
e) Atorgament de qualsevol classe de millores salarials de tipus unilateral, amb caràcter individual o col·lectiu, encara que es deriven de l’aplicació extensiva del règim retributiu del personal sotmés a règim administratiu al servei del sector públic de la Generalitat.
3. La determinació o modificació de les retribucions se subjectarà al procediment següent:
a) La proposta o projecte, amb caràcter previ al seu acord o firma, es remetrà a les conselleries competents als efectes de l’emissió dels informes previstos en l’apartat primer, acompanyat d’una memòria econòmica que incloga una valoració del seu cost, així com dels efectes en els estats d’ingressos i despeses dels programes pressupostaris de la Generalitat i de les entitats amb comptabilitat pressupostària, i en els estats de recursos i dotacions de la resta de persones jurídiques afectades. En tot cas, la proposta haurà d’estar degudament motivada.

b) Els informes mencionats seran evacuats en el termini màxim de 20 dies, comptat des de la data de recepció del projecte i de la seua valoració, i versaran sobre:
– El corresponent a la conselleria competent en matèria d’hisenda, sobre tots aquells aspectes dels quals es deriven conseqüències directes o indirectes en matèria de despesa pública, tant per a l’any 2020 com per a exercicis futurs, i, especialment, pel que fa a la determinació de la massa salarial i al control del seu creixement.

– El corresponent a la conselleria competent en matèria de funció pública, sobre les repercussions respecte de les relacions de llocs de treball i, en general, la seua adequació a la política de recursos humans de la Generalitat.
– El corresponent a la conselleria competent en matèria de sanitat, sobre les repercussions relatives a la qualitat assistencial hospitalària i l’adequació a les polítiques retributives del personal d’institucions sanitàries.
– El corresponent a la conselleria competent en matèria de sector públic, sobre les repercussions respecte de la relació de llocs de treball de l’entitat i, en general, sobre la seua coherència respecte de la política retributiva i els processos de reestructuració i racionalització del sector públic instrumental.
Si no s’emet qualsevol dels informes mencionats, en el termini assenyalat, s’entendrà que aquest és desfavorable.
4. Seran nuls de ple dret els acords adoptats en aquesta matèria amb omissió del tràmit d’informe o en contra d’un informe desfavorable, considerat d’acord amb l’apartat anterior, així com els pactes que impliquen creixements salarials per a exercicis successius contraris al que determinen les futures lleis de pressupostos.
5. Durant 2020, el personal laboral i no funcionari que preste els seus serveis en qualsevol dels diferents subjectes que integren el sector públic instrumental de la Generalitat, no podrà meritar ni, en conseqüència, percebre cap retribució en concepte de productivitat. En aquest sentit, durant 2020 les persones jurídiques esmentades no podran aplicar el concepte de productivitat.
El que disposa el paràgraf anterior no serà aplicable al personal que presta els seus serveis en els consorcis hospitalaris, el qual es regirà, a l’efecte de la meritació i la percepció, si escau, de retribucions en concepte de productivitat, pel que s’estableix en l’apartat 5 de l’article 32 de la present llei.
6. No podran autoritzar-se despeses derivades de la determinació o modificació de les retribucions del personal inclòs en aquest article, sense el compliment dels requisits que s’hi estableixen.

Article 36. De l’oferta d’ocupació pública o un altre instrument semblant de gestió de la provisió de necessitats de personal
1. La incorporació de nou personal en el sector públic delimitat en l’article 27 d’aquesta llei, a excepció de les societats mercantils de la Generalitat, entitats públiques empresarials de la Generalitat, les fundacions del sector públic de la Generalitat i consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquella, que es regiran pel que disposa la disposició addicional vint d’aquesta llei, i de les institucions a què es refereix l’article 20.3 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, estarà subjecta als límits i requisits establits en els apartats següents.
S’exceptua del que disposa el paràgraf anterior la incorporació de personal que puga derivar-se de l’execució de processos selectius corresponents a ofertes d’ocupació pública d’exercicis anteriors.
2. Respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del capítol I dels corresponents pressupostos de despeses, els sectors o àmbits d’actuació que a continuació es detallen tindran una taxa de reposició del 100 per cent:
a) Administració educativa, nivell d’ensenyaments no universitaris, en relació amb la determinació del nombre de places per a l’accés als cossos de funcionaris docents.
b) Administració sanitària, respecte de les places de personal estatutari dels serveis de salut del Sistema Nacional de Salut.

c) Llocs de treball les funcions dels quals estan vinculades al control i la lluita contra el frau fiscal, laboral, de subvencions públiques i del control de l’assignació eficient dels recursos públics.
d) Llocs de treball les funcions dels quals estan vinculades a l’assessorament jurídic i a la gestió dels recursos públics.
e) Llocs de treball les funcions dels quals estan vinculades als serveis de prevenció i extinció d’incendis.
f) Places de personal investigador doctor adscrites a organismes públics d’investigació definits en la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.
Igualment, amb el límit màxim del 100 per cent de la taxa de reposició, s’autoritza els organismes públics d’investigació per a la contractació de personal d’investigador doctor que ha superat una avaluació equivalent al certificat I3, en la modalitat d’investigador distingit, com a personal laboral fix en els organismes esmentats, amb l’acreditació prèvia que l’oferta d’ocupació pública d’aquestes places no afecta els límits fixats en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.
g) A les places dels cossos de catedràtics d’universitat i de professors titulars d’universitat, de professors contractats doctors d’universitat regulats en l’article 52 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i a les places de personal d’administració i serveis de les universitats públiques de la Generalitat i centres universitaris que en depenen, en els termes i condicions establits en la legislació bàsica en matèria d’oferta pública d’ocupació.
h) A les places corresponents a la seguretat aèria, respecte del personal que realitza actuacions d’inspecció i supervisió de la seguretat aèria, les operacions de vol i operacions aeroportuàries i actuacions relacionades amb aquestes, i a les places de personal en relació amb la seguretat marítima, que realitza tasques de salvament marítim i prevenció i lluita contra la contaminació marina, així com a les places de personal en relació amb la seguretat ferroviària i les operacions ferroviàries.

i) A les places de personal que presta assistència directa als usuaris de serveis socials.
j) A les places de personal que realitza la gestió de prestacions i polítiques actives en matèria d’ocupació.
k) Places de seguretat i emergències.
l) Places de personal que realitza una prestació directa als usuaris del transport públic.
m) Personal d’atenció als ciutadans en els serveis públics.
n) Personal que preste serveis en l’àrea de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
3. En els sectors no recollits en l’apartat anterior, la taxa de reposició serà del 75 per cent.
4. Als efectes del que preveuen els apartats anteriors, tant per al càlcul de la taxa de reposició d’efectius com per a l’aprovació i publicació de l’oferta d’ocupació pública, i de les consegüents convocatòries de places que s’efectuen, caldrà ajustar-se igualment al que estableix la normativa bàsica.
5. Durant l’any 2020, no es procedirà a la contractació de personal laboral temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables.
La contractació de personal laboral temporal i el nomenament de personal funcionari interí i de personal estatutari temporal, en les condicions establides en el paràgraf primer, requerirà l’autorització prèvia de les conselleries que tinguen assignades les competències en matèria d’hisenda i en matèria de funció pública.
No obstant això, no es requerirà l’autorització de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de funció pública i, en conseqüència, únicament serà necessària l’autorització de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, per a la contractació de personal laboral temporal o el nomenament de personal estatutari temporal o funcionari interí en els supòsits següents:

a) En l’àmbit de les entitats de dret públic de la Generalitat, entitats públiques empresarials de la Generalitat, societats mercantils de la Generalitat, fundacions del sector públic de la Generalitat i consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta administració.

b) En l’àmbit d’aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre.

c) Per al personal docent.
d) Per al personal al servei de l’Administració de justícia, competència de la comunitat autònoma.
L’autorització a què es refereix aquest apartat se subjectarà:
– Per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms, als criteris i condicions establits en el Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, i en l’Ordre 1/2018, de 23 de març, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, i de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s’estableixen els procediments d’autorització en matèria de despeses de personal de la Generalitat.
– Per al personal al servei del sector públic instrumental, als criteris i condicions establits en els articles 6 i 7 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell.
6. La taxa de reposició d’un o diversos dels sectors o col·lectius prioritaris es podrà acumular en altres sectors o col·lectius prioritaris. Igualment, la taxa de reposició dels sectors no prioritaris podrà acumular-se en els sectors prioritaris.
A l’efecte del que preveu el paràgraf anterior, les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i de funció pública, seran els òrgans competents per a proposar aquesta acumulació.
7. En tot cas, el sector públic de la Generalitat podrà cedir part de la seua taxa de reposició a les fundacions públiques i consorcis adscrits que tinguen la condició d’agents d’execució del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació d’acord amb la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació o que realitzen projectes d’investigació, sempre que la taxa de reposició que se cedisca es dedique als projectes esmentats.
Aquesta cessió haurà de realitzar-se en tot cas en els termes i condicions establits per la legislació bàsica de l’Estat.
8. La subscripció de contractes de posada a disposició amb empreses de treball temporal només podrà formalitzar-se en les condicions de l’apartat cinc, i, a aquest efecte, requerirà, en tot cas, l’autorització prèvia de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.
9. La validesa de la taxa autoritzada en els diferents apartats d’aquest article, estarà condicionada al fet que les places resultants s’incloguen en una oferta d’ocupació pública que haurà de ser aprovada en els termes i condicions previstos en l’apartat 2 de l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana abans de la finalització de l’exercici.
La validesa d’aquesta autorització estarà igualment condicionada al fet que la convocatòria de les places s’efectue per mitjà de publicació en el Diari mencionat, en el termini improrrogable de tres anys, comptat a partir de la data de la publicació de l’oferta d’ocupació pública en què s’incloguen les places esmentades, amb els requisits establits en el paràgraf anterior, de conformitat amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 70 esmentat.

Article 37. De la contractació de personal temporal a càrrec dels crèdits per a inversions
1. Les distintes conselleries i els organismes autònoms de la Generalitat podran formalitzar durant 2020, a càrrec dels respectius crèdits d’inversions, contractes laborals de caràcter temporal per a la realització d’obres o serveis, sempre que hi haja concurrència dels requisits següents:
a) Que la contractació tinga com a objecte l’execució d’obres per administració directa i amb aplicació de la legislació de contractes de l’Estat, o la realització de serveis que tinguen la naturalesa d’inversions.

b) Que aquestes obres o serveis corresponguen a inversions previstes i aprovades en els pressupostos de la Generalitat vigents.
c) Que les obres o els serveis no puguen ser executats amb el personal fix de plantilla i no hi haja disponibilitat suficient en el crèdit pressupostari destinat a la contractació de personal.
2. Als efectes del que preveu l’article 38 d’aquesta llei, en els contractes a què es refereix el present article es farà constar l’obra o servei per a la realització del qual es formalitza el contracte i el temps de duració, així com la resta de les formalitats que imposa la legislació sobre contractes laborals, eventuals o temporals. En tot cas, haurà d’evitar-se l’assignació de personal contractat per a funcions diferents de les determinades en els contractes, de les quals puguen derivar-se drets de permanència per al personal contractat.
La informació als representants dels treballadors es farà de conformitat amb el que estableix el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.
3. La contractació podrà excedir l’exercici pressupostari quan es tracte d’obres o serveis que hagen d’excedir el període esmentat i corresponguen a projectes d’inversió de caràcter plurianual que complisquen els requisits que per a aquests es preveuen en l’article 40 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
4. La realització dels contractes regulats en aquest article serà objecte de fiscalització prèvia en tot cas. A aquests efectes, els crèdits d’inversions s’entendran adequats per a la formalització de contractes laborals de caràcter temporal, si no hi ha crèdit suficient per a això en el concepte pressupostari destinat específicament a la contractació laboral temporal.
5. Durant l’exercici 2020, amb caràcter excepcional, i en el marc del que preveu l’article 16.2.c de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, podrà autoritzar-se el nomenament de personal interí, per a l’execució de programes de caràcter temporal i de duració determinada, i que responguen a necessitats no permanents de l’Administració, a càrrec de crèdits per a inversions.


CAPÍTOL II
Altres normes en matèria de despeses de personal

Article 38. Responsabilitat en la gestió de la contractació laboral temporal
1. Els contractes de treball del personal laboral en l’àmbit de l’article 27 d’aquesta llei, hauran de formalitzar-se seguint les prescripcions i en els termes establits en l’Estatut dels treballadors i la resta de normativa reguladora de la contractació laboral, així com d’acord amb les previsions que amb el caràcter de bàsic establisca l’Estat en la llei de pressupostos corresponent, els seran aplicables els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat en l’accés a l’ocupació pública, i es respectarà el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i qualsevol altra normativa en matèria d’incompatibilitats.

2. Els òrgans competents en matèria de personal dels departaments de l’Administració de la Generalitat i de les entitats que conformen el seu sector públic instrumental seran responsables del compliment de la normativa esmentada, a fi d’evitar qualsevol tipus d’irregularitat en la contractació laboral temporal que puga donar lloc a la conversió d’un contracte temporal en indefinit no fix.
3. La condició d’indefinit no fix només podrà atribuir-se quan derive d’una resolució judicial.
4. Les actuacions irregulars en aquesta matèria donaran lloc a l’exigència de responsabilitats als òrgans referits en l’apartat segon, de conformitat amb el que disposen les disposicions contingudes en el títol VIII de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

Article 39. Indemnitzacions per extinció de contractes mercantils i d’alta direcció i per acomiadament del personal laboral del sector públic de la Generalitat
1. L’extinció, per desistiment de l’empresari, dels contractes mercantils i d’alta direcció, siga quina siga la data de la seua formalització, del personal que preste serveis en el sector públic instrumental de la Generalitat, únicament donarà lloc a una indemnització no superior a set dies per any de servei de la retribució anual en metàl·lic, amb un màxim de sis mensualitats.
El càlcul de la indemnització es farà tenint en compte la retribució anual en metàl·lic que en el moment de l’extinció s’estiguera percebent com a retribució fixa íntegra i total, exclosos els incentius o complements variables, si n’hi ha.
No es tindrà dret a cap indemnització quan la persona, el contracte mercantil o d’alta direcció de la qual s’extingisca per desistiment de l’empresari, tinga la condició de funcionari de carrera de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, o siga empleat d’entitat integrant del sector públic estatal, autonòmic o local amb reserva de lloc de treball.
El desistiment haurà de ser comunicat per escrit, amb un termini màxim d’antelació de quinze dies naturals. En cas d’incompliment del preavís mencionat, l’entitat haurà d’indemnitzar amb una quantia equivalent a la retribució corresponent al període de preavís incomplit.

Seran nul·les de ple dret les clàusules dels contractes mercantils o d’alta direcció a què es refereix aquest article que s’oposen al que s’hi ha establit.
2. Les indemnitzacions per acomiadament, cessament o extinció del personal laboral del sector públic de la Generalitat que no siga personal directiu, no podran ser superiors a les establides per disposició legal de dret necessari. Seran nuls de ple dret els pactes, acords o convenis que reconeguen indemnitzacions o compensacions econòmiques superiors a les mencionades. Excepcionalment, mitjançant una resolució motivada, la conselleria que tinga competències en matèria d’hisenda podrà autoritzar imports superiors als indicats.

Article 40. Paga addicional o equivalent del personal al servei de la Generalitat
Les pagues addicionals o equivalents del complement específic percebudes juntament amb les pagues extraordinàries de juny i desembre no podran incloure, en cap cas, els conceptes retributius següents:
– Component compensatori del complement específic, regulat per Decret 99/1995, de 16 de maig, del Consell de la Generalitat.
– Complements de festivitat, nocturnitat i treball per torns, creats per Decret 99/1995, de 16 de maig, del Consell de la Generalitat.
– Component singular del complement específic per l’exercici d’òrgans unipersonals de govern, de llocs de treball docents singulars o per inspecció educativa.
– Component retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat i la realització d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament, regulat en el Decret 164/2017, de 27 d’octubre, del Consell.
– Qualsevol altre concepte que retribuïsca el grau d’interés, iniciativa o esforç amb què l’empleat exerceix el seu treball i el rendiment o resultats obtinguts, així com els serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.
El personal al servei de la Generalitat que estiga percebent algun dels complements retributius esmentats en les pagues addicionals o equivalents del complement específic percebudes juntament amb les pagues extraordinàries de juny i desembre, en perdrà el dret a la percepció.

Article 41. Retribucions del personal al servei de l’Administració de justícia, competència de la Generalitat
1. L’any 2020, d’acord amb el que disposa l’article 28.1 d’aquesta llei, les retribucions del personal al servei de l’Administració de justícia, pertanyent als cossos i escales de metges forenses, de secretaris de jutjats de pau, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial, competència de la Generalitat, seran les següents:
a) Les retribucions bàsiques i el complement general del lloc o concepte anàleg seran les vigents a 31 de desembre de 2019, sense perjudici del que disposa la disposició transitòria tercera d’aquesta llei.
b) La resta de retribucions complementàries que, si és el cas, puga percebre el personal a què es refereix el present article, no experimentaran cap increment respecte de les vigents a 31 de desembre de 2019, sense perjudici de les adaptacions que deriven de l’establiment de les noves relacions de llocs de treball d’aquest personal, així com dels programes concrets d’actuació que es puguen implantar al llarg de l’exercici.
2. Durant l’exercici 2020, d’acord amb l’article 519.4 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, per part de la conselleria competent en matèria de justícia es fixaran les quanties individualitzades del complement específic d’aquells funcionaris al servei de l’Administració de justícia destinats a la Comunitat Valenciana que s’integren en alguna de les relacions de llocs de treball que s’aproven d’acord amb el que disposa la llei orgànica esmentada.
En compliment del precepte mencionat, en cap cas es pot assignar més d’un complement específic a un lloc de treball. La seua percepció serà incompatible amb la dels complements retributius següents:

– complement autonòmic transitori
– complement de penositat
Així mateix, la percepció del complement específic esmentat donarà lloc a la finalització del dret a percebre la productivitat lineal establida en l’acord de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i les organitzacions sindicals de data 28 de setembre de 2004.


Article 42. Altres mesures de control de les despeses de personal
1. Durant l’exercici 2020, els crèdits màxims destinats, dins de cada programa pressupostari, a satisfer les despeses de personal que no siguen de caràcter fix i periòdic no podran experimentar cap increment respecte de les abonades per aquests conceptes durant l’exercici 2019, en termes anuals i d’homogeneïtat.
2. Als efectes de l’apartat anterior, s’entendran per despeses de personal que no siguen de caràcter fix i periòdic les següents:
a) Pagaments en conceptes de guàrdies, festivitat, nocturnitat, treball per torns i atenció continuada.
b) Les derivades de substitucions de personal per vacances, permisos i llicències, per incapacitat transitòria, llicències per maternitat i qualsevol altre supòsit legalment reconegut.
3. Amb caràcter excepcional, la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria d’hisenda podrà autoritzar la modificació dels crèdits màxims assenyalats en el primer apartat, amb la sol·licitud prèvia motivada de l’òrgan competent en matèria de personal de cada conselleria.

Article 43. Dels acords i pactes
1. Amb efectes d’1 de gener de 2020 se suspenen parcialment tots els acords i pactes sindicals firmats en l’àmbit del personal funcionari i estatutari, i del laboral, al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del títol III d’aquesta llei, en els termes necessaris per a la correcta aplicació de la present llei, i en concret, les mesures de caràcter econòmic. A aquest efecte, i per a fer efectiu el manament previst en l’apartat 2.b de l’article 28 d’aquesta llei, d’acord amb el que disposen els articles 32.2 i 38.10 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovada per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, se suspenen les previsions dels convenis, pactes i acords contràries al manament esmentat.

2. Les autoritzacions de la massa salarial per la conselleria competent en matèria d’hisenda a què es refereix l’article 34 d’aquesta llei, es farà tenint en compte la minoració del concepte d’acció social i la dels conceptes vinculats a aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguen la cobertura de la contingència de jubilació.


TÍTOL IV
Gestió de les línies de subvenció i de transferències

CAPÍTOL ÚNIC
De les subvencions i les transferències

Article 44. Subvencions corrents i de capital exceptuades del règim de pagament anticipat
Durant l’exercici 2020, queden exceptuades del règim de pagament anticipat de subvencions previst en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, les següents:
1. En l’àrea dels serveis socials, les subvencions de naturalesa corrent següents:
a) Les subvencions destinades a pal·liar situacions de primera necessitat, d’emergència, o de subsistència, degudament justificades, de persones individuals o unitats familiars, així com les prestacions econòmiques per a la sustentació de la criança de persones menors d’edat acollides, de les quals podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import. Igualment podran lliurar-se immediatament després de la seua concessió, fins al 100 per cent del seu import, els fons transferits a les corporacions locals, que actuen com a entitats col·laboradores, per a les prestacions econòmiques d’acolliments familiars.
b) Les partides de subvencions dirigides a àmbits d’emergència social, pobresa i col·lectius d’especial vulnerabilitat en què podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 70 per cent del seu import i el 30 per cent restant es lliurarà després de l’aportació i comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i correcta aplicació de l’import inicialment anticipat.
Igualment, les ajudes personals per a promoció de l’autonomia personal destinades a persones amb diversitat funcional podran lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 70 per cent del seu import i el 30 per cent restant es lliurarà després de la presentació de la factura i comprovació de l’efectiva i correcta aplicació de l’import inicialment anticipat.
c) En el marc de les actuacions del programa 311.20, Gestió i organització del sistema, les destinades a finançar les despeses de personal, serveis i programes desenvolupats per les entitats locals, inclosos en la línia de subvenció S0228: podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 70 per cent de l’import i el 30 per cent restant es lliurarà després de l’aportació i comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i correcta aplicació de l’import inicialment anticipat.

Els percentatges, dins dels límits a què es refereix l’apartat anterior, podran ser fraccionats, en cas de ser necessari, en un nombre més gran de pagaments anticipats, fins a arribar al límit de percentatge màxim assenyalat, i es mantindrà la resta de condicions per al seguiment i control dels objectius de la subvenció.
d) Les subvencions destinades als serveis socials especialitzats:
1.r Quan vagen dirigides al manteniment dels centres, sempre que es tracte d’entitats públiques, cooperatives o entitats sense fins de lucre, podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 65 per cent del seu import i el 35 per cent restant es lliurarà després de l’aportació i comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i correcta aplicació de, com a mínim, el 75 per cent de l’import inicialment anticipat.
2.n Quan vagen dirigides al finançament de programes d’actuació i activitats de serveis socials especialitzats, inclosos els programes relatius a l’execució de mesures judicials i els programes de promoció dels drets de la infància i participació infantil, podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 65 per cent del seu import i el 35 per cent restant es lliurarà després de l’aportació i comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i correcta aplicació de l’import inicialment anticipat.
Els percentatges, dins dels límits a què es refereixen els apartats 1.r i 2.n precedents, podran ser fraccionats, en cas que siga necessari, en un nombre més gran de pagaments anticipats, fins a arribar al límit de percentatge màxim assenyalat, i es mantindrà la resta de condicions per al seguiment i control dels objectius de la subvenció.
En tot cas, les persones que resulten beneficiàries de les subvencions de naturalesa corrent recollides en els apartats anteriors, durant el mes de gener de l’exercici següent, hauran de justificar les despeses objecte de la subvenció que hagen sigut finançades amb els imports realment percebuts, moment a partir del qual se’n procedirà a la liquidació, de la qual podrà derivar-se una regularització, que implicarà l’exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, en el cas que la justificació siga insuficient.
3.r El lliurament de les línies de subvenció destinades a finançar els concerts per a la prestació de serveis socials per entitats d’iniciativa social es realitzarà mensualment, conforme als mòduls econòmics fixats en la convocatòria i el nombre de places concertades en el concert social corresponent. El pagament de les mensualitats es lliurarà a mes vençut amb la presentació de la relació nominal de persones ateses, en què haurà de detallar-se les places concertades no ocupades, conformades per l’òrgan competent. El lliurament corresponent al mes de desembre es lliurarà de forma anticipada amb la relació nominal de persones ateses i places no ocupades a data 1 de desembre, sense perjudici de les regularitzacions corresponents que s’efectuaran, en tot cas, abans del 31 de gener de l’exercici següent, que implicaran l’exigència, si escau, de reintegrament dels imports indegudament percebuts.

e) Les subvencions personals per a finançar estades en residències per a persones majors i persones amb diversitat funcional i centres de dia.
El pagament de les subvencions personals per a finançar estades en residències per a persones majors i persones amb diversitat funcional i centres de dia es lliurarà a mes vençut, després de la presentació de la factura justificada corresponent amb la relació nominal dels residents acollits durant el mes immediatament anterior a la justificació, excepte la liquidació corresponent al mes de desembre, la qual es lliurarà justificada amb la relació nominal dels beneficiaris atesos en el centre a 1 de desembre. La justificació de les subvencions efectivament prestades s’efectuarà fins al dia 15 de gener de l’any següent, i se’n procedirà en aqueix moment a la liquidació, de la qual podrà derivar-se una regularització que implicarà l’exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts juntament amb l’interés de demora corresponent, en el cas que la justificació siga insuficient.

f) Les subvencions de naturalesa corrent i de capital per a la realització de programes d’interés general a càrrec de l’assignació tributària de l’impost sobre la renda de les persones físiques a la Comunitat Valenciana, articulades a través de les línies S5177 i S5185, en què es podrà lliurar immediatament una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import.
g) Les subvencions de naturalesa corrent concedides a les universitats públiques valencianes, que tinguen un caràcter social, tindran a aquest efecte la mateixa consideració i podrà lliurar-se anticipadament fins al 65 per cent del seu import, el 35 per cent restant es lliurarà després de l’aportació i comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i correcta aplicació de l’import inicialment anticipat.
h) Les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, articulades a través de les línies de subvenció S6034 i S6025 del pressupost de despeses de l’Institut Valencià de la Joventut, podran lliurar-se anticipadament fins a un 100 per cent una vegada concedides i amb caràcter previ a la justificació.
i) Les subvencions de naturalesa corrent concedides a les empreses i entitats previstes en la línia S6035 del pressupost de despeses de l’Institut Valencià de la Joventut, i destinades a facilitar a persones usuàries del Carnet Jove el transport públic mitjançant descomptes, s’entregaran: el 50 per cent després de la justificació de l’import corresponent, abonat l’import justificat anterior, el mes de novembre s’abonarà la quantia equivalent a la justificació presentada per les empreses i entitats fins al mes d’octubre, la resta s’abonarà el mes de gener de l’exercici 2021, amb justificació prèvia.
j) Les subvencions de naturalesa corrent concedides als beneficiaris de la línia S5245 de pressupost de despeses de l’Institut Valencià de la Joventut destinades al foment d’associacions i entitats juvenils, s’abonaran al mes de novembre la quantia equivalent a la justificació presentada pels beneficiaris fins al 31 d’octubre i la resta de despeses es podran abonar el mes de gener de l’exercici 2021, amb justificació prèvia, sempre que no superen el 20 per cent de l’import la subvenció i que es tracte de despeses meritades a partir de l’1 de novembre.

k) Les subvencions de naturalesa corrent concedides als beneficiaris de la línia S6023 de pressupost de despeses de l’Institut Valencià de la Joventut destinades a programes de joventut desenvolupats per entitats locals, s’abonaran al mes de novembre la quantia equivalent a la justificació presentada pels beneficiaris fins al 31 d’octubre i la resta de despeses es podrà abonar al mes de gener de l’exercici 2021, amb justificació prèvia, sempre que no superen el 20 per cent de l’import de la subvenció i que es tracte de despeses meritades a partir de l’1 de novembre.
l) Les subvencions de naturalesa corrent concedides a l’Associació Entreiguales i a Iniciatives Solidàries Associació, articulades a través de les línies de subvenció S5187 i S5248 del pressupost de despeses de l’Institut Valencià de la Joventut, podran lliurar-se anticipadament fins a un 100 per cent una vegada concedides i amb caràcter previ a la justificació. Durant el mes de gener de 2021 podran justificar despeses meritades a partir de l’1 de novembre, sempre que no superen el 20 per cent de l’import la subvenció.
2. En l’àrea d’educació les subvencions següents:
a) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 422.20, Ensenyament primari, destinades a finançar l’educació infantil: fins al 100 per cent podrà lliurar-se immediatament una vegada concedida.
La justificació de la subvenció al primer cicle d’educació infantil es realitzarà mitjançant la justificació mensual, per part de les persones progenitores, de l’assistència de l’alumnat al centre d’educació infantil, i per mitjà de la certificació mensual per part del centre o escola infantil. Per a l’alumnat de 2 a 3 anys en escoles municipals es realitzarà mitjançant la justificació del compliment de la finalitat de la subvenció, amb el certificat corresponent que es presentarà en els mesos de gener i juny amb el detall mensual del període corresponent.

b) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa 422.20, Ensenyament primari, destinades a finançar els serveis complementaris de transport i menjador de l’alumnat de centres específics d’educació especial, inclosos en la línia de subvenció S1572: fins al 50 per cent podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedida. Justificat l’import anticipat, la resta de la subvenció, fins al màxim del 100 per cent de l’import concedit, s’abonarà després de la comprovació prèvia de la documentació justificativa presentada, en els termes que establisquen les bases reguladores de la subvenció.

c) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa 422.20, Ensenyament primari, destinades a finançar els serveis complementaris de transport i menjador del centre d’educació especial Creu Roja, de València, inclòs en la línia de subvenció S2049: podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedida, fins al 50 per cent del seu import. La resta de la subvenció es lliurarà una vegada comprovada la documentació justificativa del total de la despesa realitzada.
d) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions dels programes 422.20, Ensenyament primari, i 422.30, Educació secundària, destinades a finançar les ajudes individuals per al servei de transport escolar, línies de subvenció S0827 i S7893: es faran efectives al 100 per cent una vegada resolta la convocatòria i amb caràcter previ a la justificació.
Als efectes de justificació les secretaries dels centres, una vegada conclòs el període lectiu del curs escolar, comprovaran que els alumnes han complit la finalitat per a la qual se’ls concedeix la subvenció. A aquest efecte s’entendrà que no han complit la finalitat esmentada els alumnes els dies de no assistència a classe dels quals suposen més del 20 per cent del total de dies lectius del curs escolar. Les secretaries dels centres trametran, en el termini de 15 dies des de la finalització del període lectiu, a la direcció territorial corresponent, un certificat on conste la relació d’alumnes que han complit la finalitat per a la qual se’ls concedeix la subvenció i aquells que no la compleixen, a fi que s’instruïsca el procediment de reintegrament corresponent.
e) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions per a fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a l’alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana: fins al 100 per cent de la subvenció podrà lliurar-se immediatament una vegada concedida i amb caràcter previ a la justificació.
f) Les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 542.50, Investigació, desenvolupament tecnològic i innovació (I+D+i), destinades a finançar la I+D+i: podran lliurar-se anticipadament als organismes i centres d’investigació, així com a les persones beneficiàries, fins a un 100 per cent corresponent a cada anualitat, una vegada concedides.
Així mateix, les bases reguladores de les ajudes a l’excel·lència científica, sempre que tinguen caràcter plurianual, podran preveure un règim de justificació del pressupost total aprovat de l’ajuda i les seues anualitats, similar a l’establit en les convocatòries estatals per a foment de la investigació científica i tècnica d’excel·lència, pel qual les inversions i despeses de cada projecte puguen realitzar-se al llarg del seu període d’execució, sense que coincidisquen necessàriament amb el pla de pagaments establit en la resolució de concessió.
g) Les subvencions destinades a clubs o entitats esportives sense ànim de lucre dedicades al foment de l’esport de base saludable i a hàbits de desenvolupament social sostenible, fins al 50 per cent del seu import.
h) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa 422.40, Formació professional i ensenyaments de règim especial, destinades al foment de l’ensenyament de música i dansa a les escoles de música i dansa municipals i d’entitats sense ànim de lucre, incloses en la línia de subvenció S1576: fins al 70 per cent podrà entregar-se immediatament, una vegada concedida. Justificat l’import anticipat, la resta de la subvenció, fins al màxim del 100 per cent de l’import concedit, s’abonarà, amb la comprovació prèvia de la documentació justificativa presentada, en els termes establits per les bases reguladores de la subvenció. A aquest efecte, les respectives convocatòries podran exonerar-les de l’obligació de presentar garanties, d’acord amb el que es disposa en l’article 171.5.f de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, si bé podrà exigir-se la presentació d’un informe d’auditoria elaborat per auditor o empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes.

i) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa 421.50, Avaluació, innovació i qualitat educativa, per al foment, participació i associacions de mares i pares d’alumnes, destinades a finançar despeses de funcionament i l’execució d’activitats formatives, així com l’exercici d’activitats extraescolars, incloses en la línia de subvenció S0022, podrà lliurar-se fins al 100 per cent de la subvenció immediatament, una vegada concedida i amb caràcter previ a la justificació.
3. En l’àrea de relacions laborals.
a) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de treball, destinades a finançar el Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana, costos fixos d’inclusió en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social, podran lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import, amb caràcter previ a la justificació, i amb la comprovació prèvia de la documentació presentada d’acord amb les corresponents bases reguladores.
b) En les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de treball, destinades a finançar als sindicats i organitzacions sindicals en proporció a la seua representativitat en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, es lliurarà en el moment de la resolució de concessió el 50 per cent de l’import concedit. La quantitat restant es lliurarà, amb la justificació prèvia mitjançant la comprovació de la documentació presentada, d’acord amb les corresponents bases reguladores.
4. En les àrees de formació professional per a l’ocupació, de foment de l’ocupació i inserció laboral:
a) En matèria de formació professional per a l’ocupació el règim aplicable serà el previst en la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, excepte les ajudes i beques a l’alumnat desocupat, quan els fons públics es transferisquen a entitats col·laboradores per al seu lliurament i distribució, en aquest cas es podrà anticipar a aquestes entitats fins al 100 per cent de la quantia concedida per aquests conceptes, una vegada iniciat el programa formatiu i haver-se presentat prèviament la sol·licitud corresponent.
b) Les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’ocupació, a través de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, tant en l’àrea de foment de l’ocupació i inserció laboral com en matèria de formació professional per a l’ocupació, es podran lliurar anticipadament fins al 80 per cent de la subvenció corresponent a cada anualitat, sempre que així es preveja i en els termes que establisquen les respectives convocatòries de subvencions.
5. En l’àrea d’innovació empresarial, les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides en el marc de les actuacions vinculades directament a programes i convenis en matèria d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació empresarial, podran fer-se efectives en els termes següents: en subvencions per a la realització de projectes d’I+D+i, adquisició, renovació o millora d’infraestructures d’investigació científica i tècnica, difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, realització d’accions especials, complementàries per a projectes d’investigació, grups i xarxes d’investigació i transferència de tecnologia, així com altres actuacions en matèria d’I+D+i dutes a terme per instituts tecnològics de la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana, per instituts superiors d’investigació cooperativa i en els parcs científics de la Comunitat Valenciana, podrà lliurar-se anticipadament fins a un 100 per cent de la subvenció corresponent a cada anualitat, una vegada concedida.

6. En les subvencions concedides als centres europeus d’empreses i innovació de la Comunitat Valenciana (CEEI) que tinguen l’etiqueta European Community Business & Innovation Center concedida per EBN (European and Business Innovation Centre Network) en el marc de les actuacions dirigides a aconseguir un ecosistema valencià de l’emprenedoria innovador, diversificat i eficient, podrà lliurar-se anticipadament fins a un 100 per cent de la subvenció corresponent a cada anualitat una vegada concedida. A aquest efecte, les respectives convocatòries o convenis de col·laboració podran exonerar-los de l’obligació de presentar garanties, si bé podrà exigir-se la presentació d’un informe d’auditoria elaborat per auditor o empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes.

7. En l’àmbit d’actuació de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, les subvencions de capital gestionades per l’institut esmentat i dirigides a finançar activitats d’I+D+i empresarial, una vegada concedides es podran lliurar de forma anticipada amb caràcter previ a la justificació, d’acord amb les condicions següents:
– En el cas d’actuacions d’Emprenedoria innovadora i Diversificació empresarial, els beneficiaris de les quals siguen petites empreses innovadores i de base tecnològica, fins al 90 per cent de la subvenció concedida.
– En el cas d’actuacions d’Investigació, desenvolupament i innovació empresarial, fins a un 75 per cent de la subvenció concedida quan els beneficiaris siguen microempreses o petites empreses, i fins a un 50 per cent de la subvenció concedida quan els beneficiaris siguen mitjanes empreses.
La grandària d’empresa es determinarà seguint el criteri previst en l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d’ajuda compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187 de 26.06.2014), així com en la normativa que puga modificar-la.
8. En l’àrea de sanitat:
a) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 313.20, Drogodependències i altres addiccions, i del subprograma 412.28, Salut mental i atenció sanitària de mitjana i llarga estada, destinades a finançar entitats públiques, entitats sense ànim de lucre, associacions i organitzacions no governamentals podran lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 60 per cent de l’import, i el 40 per cent restant es lliurarà després de l’aportació i comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i correcta aplicació de l’import inicialment anticipat.

b) Les subvencions de naturalesa corrent o capital en el marc de les actuacions del programa pressupostari 411.50, Investigació en ciències de la salut, destinades a finançar la I+D+i, podran lliurar-se anticipadament als organismes i centres d’investigació beneficiaris, fins a un 100 per cent corresponent a cada anualitat, una vegada concedides. Els organismes i centres d’investigació que resulten beneficiaris d’aquestes subvencions, durant el mes de gener de l’exercici següent, hauran de justificar la totalitat de la despesa anual objecte de subvenció, moment a partir del qual se’n procedirà a la liquidació, de la qual podrà derivar-se una regularització, que implicarà l’exigència del reintegrament dels imports indegudament percebuts, en el cas que la justificació siga insuficient.
9. En les subvencions concedides als municipis, mancomunitats de municipis i consorcis previstos en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, en el marc del fons de compensació previst en el Pla eòlic de la Comunitat Valenciana, podrà lliurar-se anticipadament fins a un 100 per cent de l’ajuda una vegada concedida.

Totes aquelles subvencions derivades de l’aplicació i posada en marxa de les diferents línies d’ajudes contemplades en el Decret llei 3/2019, pel qual s’adopten mesures per a afavorir l’accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals amb especials dificultats economicofinanceres, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat poblacional, es podran lliurar anticipadament, d’acord amb el que s’estableix en les corresponents bases, fins a un cent per cent de l’ajuda una vegada concedida.
10. En l’àmbit d’actuació de l’Agència Valenciana d’Innovació, les subvencions corrents i de capital gestionades per l’agència esmentada dirigides a finançar activitats d’I+D+I, i els beneficiaris de la qual siguen universitats i els seus instituts universitaris, organismes públics d’investigació, centres tecnològics, instituts d’investigació sanitària, entitats i institucions sanitàries vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut que desenvolupen activitat investigadora, centres públics d’I+D+I dependents o vinculats a les administracions públiques i als seus organismes, entitats locals i entitats sense ànim de lucre que faciliten la creació, difusió, aplicació o transferència del coneixement científic o tecnològic a les empreses o presten serveis a aquestes en matèria de suport a la innovació, podran lliurar-se una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import corresponent a cada anualitat, amb caràcter previ a la justificació.
11. En l’àrea de participació, les subvencions de naturalesa corrent concedides en l’àmbit de les actuacions del programa 112.90, Participació ciutadana, destinades a finançar projectes d’entitats ciutadanes que posen en pràctica fórmules de participació ciutadana i de foment de l’associacionisme, en el marc de la línia de subvenció S7310 Ajudes a projectes de participació ciutadana desenvolupats per entitats ciutadanes, podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedida fins al 60 per cent del seu import. La resta de la subvenció es lliurarà una vegada comprovada la documentació justificativa del total de la despesa realitzada.
12. En l’àrea d’hisenda, les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 611.40, Finançament autonòmic, destinades al suport de grups d’investigació en economia pública dels centres d’investigació de la Comunitat Valenciana, podran lliurar-se anticipadament als organismes i centres d’investigació, fins a un 100 per cent corresponent a cada anualitat, una vegada concedides.
13. Les subvencions de naturalesa corrent i de capital concedides en l’àmbit d’actuacions del programa 134.10, Cooperació internacional al desenvolupament, podran lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 100 per cent, amb caràcter previ a la justificació.

14. Per a les transferències de capital vinculades a subvencions que es concedisquen en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica, les bases reguladores podran preveure pagaments anticipats que arriben fins al 100 per cent de l’import anual de la subvenció concedida.
15. Durant l’exercici 2020, sense perjudici del que preveu l’apartat 5 de l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, els beneficiaris de les subvencions que a continuació es detallen estaran exempts de l’obligació de prestar les garanties previstes per al pagament anticipat en l’apartat 2 de l’article 171 esmentat, en els termes definits per a cada supòsit, expressament, en l’instrument jurídic de concessió corresponent:
a) Els beneficiaris de les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa 422.20, Ensenyament primari, destinades a finançar l’educació infantil.
b) Els beneficiaris de les subvencions destinades a finançar els serveis complementaris de transport i menjador de l’alumnat de centres específics d’educació especial inclosos en la línia de subvenció S1572.

c) Els beneficiaris de les subvencions concedides en el marc de les actuacions per a fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a l’alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.
d) L’entitat Creu Roja, titular del CEE Paràlisi Cerebral Infantil Creu Roja, de València, quan es tracte de subvencions destinades a finançar els serveis complementaris de transport i menjador del centre esmentat, articulades a través de la línia de subvenció S2049.
e) Els titulars dels centres especials d’ocupació, qualificats i inscrits en el Registre administratiu de centres especials d’ocupació de la Comunitat Valenciana, en relació amb les subvencions en matèria de foment d’ocupació per a la inserció de persones amb diversitat funcional o discapacitat per al manteniment dels seus llocs de treball i els costos laborals del seu personal de suport.
L’òrgan competent per a resoldre podrà requerir el beneficiari perquè constituïsca i acredite la garantia corresponent quan això resulte justificat per les circumstàncies objectives concurrents.
f) Persones beneficiàries de les prestacions econòmiques per a la sustentació a la criança de persones menors d’edat acollides.
g) Els beneficiaris de beques concedides per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).
h) Els beneficiaris de les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 313.20, Drogodependències i altres addiccions, i del subprograma 412.28, Salut mental i atenció sanitària de mitjana i llarga estada, destinades a finançar entitats públiques, entitats sense ànim de lucre, associacions i organitzacions no governamentals.
i) Les empreses d’inserció, qualificades i inscrites en el registre administratiu d’empreses d’inserció de la Comunitat Valenciana, en relació amb les subvencions en matèria de foment d’ocupació destinades a promoure i facilitar la integració sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social dins de les empreses d’inserció.

L’òrgan competent per a resoldre podrà requerir el beneficiari perquè constituïsca i acredite la garantia corresponent quan això resulte justificat per les circumstàncies objectives concurrents.
j) Les convocatòries o convenis de col·laboració que ordenen les subvencions a què es refereix l’apartat 6 del present article, podran exonerar els beneficiaris de l’obligació de presentar garanties, si bé podrà exigir-se la presentació d’un informe d’auditoria elaborat per auditor o empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes.
k) Les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.
l) Les entitats beneficiàries de les subvencions de naturalesa corrent i de capital concedides en el marc del programa pressupostari 411.50, Investigació en ciències de la salut, destinades a finançar la I+D+i.

m) Els beneficiaris de les subvencions destinades a finançar el Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana, i els costos fixos d’inclusió en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social.
n) Els beneficiaris de les subvencions de capital de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial que sol·liciten bestretes prèvies a la justificació de les subvencions que tinguen concedides, hauran de constituir garanties, prèviament al lliurament de les bestretes esmentades, d’acord amb les quanties següents:
– Beneficiaris d’actuacions d’Emprenedoria innovadora i Diversificació empresarial: un 15 per cent sobre l’import anticipat.

– Beneficiaris d’actuacions d’Investigació, desenvolupament i innovació empresarial: un 25 per cent sobre l’import anticipat.
o) Els beneficiaris de les subvencions a què es refereix l’apartat 10 del present article.
p) Els beneficiaris de les subvencions a què es refereix l’apartat 11 del present article.
q) Els beneficiaris de les subvencions a què es refereix l’apartat 12 del present article.
r) Els consells locals de la joventut de la Comunitat Valenciana beneficiaris de subvencions corrents del Institut Valencià de la Joventut.

s) Els grups d’acció local (GAL) beneficiaris de les subvencions de naturalesa corrent i de capital de l’operació 19.4 suport als costos d’explotació i d’animació de l’estratègia de desenvolupament local participatiu, de la mesura 19 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana.
L’òrgan competent per a resoldre podrà requerir al beneficiari perquè constituïsca i acredite la garantia corresponent quan això resulte justificat per les circumstàncies objectives concurrents.
t) En el cas d’aquelles subvencions convocades per LABORA, servei valencià d’ocupació i formació, per a la realització d’accions formatives, en aplicació de l’Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, que desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, les entitats que sol·liciten pagaments anticipats estaran exonerades de la constitució de garanties per als primers tres-cents mil euros.
u) Els beneficiaris de les subvencions concedides en el marc de les actuacions per a fer efectiu les actuacions del programa 421.50 per al foment, participació i associacions de mares i pares d’alumnes, destinades a finançar despeses de funcionament i l’execució d’activitats formatives, així com l’exercici d’activitats extraescolars.

16. Durant 2020, i d’acord amb les disponibilitats reals de la tresoreria, en tots aquells supòsits previstos en el present article en què s’haja fixat un percentatge de pagament anticipat, els lliuraments efectius podran ser fraccionats sempre que ho permeta la naturalesa i objecte de la subvenció, fins a arribar al límit de percentatge màxim assenyalat, i es mantindrà la resta de condicions per al seguiment i control dels objectius de la subvenció.
A aquest efecte, l’òrgan de nivell directiu o superior de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic que tinga assignades les competències en matèria de tresoreria podrà dictar les instruccions necessàries per a assegurar l’efectivitat del que es preveu en el paràgraf anterior.

Article 45. Del lliurament de les línies de transferències
El lliurament de les transferències corrents destinades a prestacions de dependència i per acolliment familiar de persones menors d’edat es realitzarà mensualment, amb anterioritat a la finalització del mes de meritació al qual corresponga, acompanyat d’una relació nominal de les persones ateses a dia 15 de cada mes conformada per l’òrgan competent, i sense perjudici de les regularitzacions corresponents que s’efectuen i que implicaran l’exigència, si escau, de reintegrament dels imports indegudament percebut

Article 46. De les subvencions nominatives que garanteixen la prestació dels serveis socials gestionats per les administracions locals

La inclusió d’una assignació individualitzada de subvenció, amb el caràcter de nominatiu, en les línies pressupostàries de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, secció 16, que garanteixen la prestació dels serveis socials gestionats per les administracions locals, línies pressupostàries: S0228, S2194, S3099, S6590, S6587, S7677, S6589, S7141, S6725, S5159 i S5230, implica el reconeixement normatiu exprés de l’existència d’un compromís ferm d’aportació, per part de la hisenda de la Generalitat, des de l’entrada en vigor de la llei, a favor de l’entitat local beneficiària, a l’efecte de l’article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, TRLHL i 43 i 44 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol primer del títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Aquestes transferències formen part i estan vinculades al sistema de finançament autonòmic de les corporacions locals valencianes.


TÍTOL V
De les operacions financeres

CAPÍTOL ÚNIC
Deute públic, operacions de tresoreria i avals de la Generalitat

Article 47. Del deute públic
1. S’autoritza el Consell perquè, a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, incremente el deute de la Generalitat amb la limitació que el seu saldo viu a 31 de desembre de 2020 no supere el saldo corresponent a 1 de gener de 2020 en més de 134.174.903 euros.
2. Aquest límit serà efectiu al final de l’exercici, podrà ser sobrepassat en el curs d’aquest, i quedarà automàticament revisat:

a) Per l’import de les modificacions netes de crèdits pressupostaris corresponents als capítols I a VII de despeses.
b) Per l’import de la variació neta d’actius financers.
c) Per les desviacions entre les previsions d’ingressos corresponents als capítols I a VII contingudes en la present llei i els realment cobrats en l’exercici.
d) Per les bestretes reintegrables o préstecs concertats amb altres administracions públiques, per a les inversions incloses en plans o programes conjunts.
e) Per la diferència entre els crèdits pressupostaris totals dels capítols I a VII i l’import global de les obligacions reconegudes dels capítols esmentats en l’exercici.
f) Per les bestretes de tresoreria i la variació neta de les operacions no pressupostàries amb impacte en la tresoreria de la Generalitat, previstes legalment.
g) Per la diferència entre les obligacions reconegudes a l’inici de l’exercici, pendents de pagament d’exercicis anteriors i els drets reconeguts d’exercicis anteriors que s’hagen cobrat durant l’exercici.

h) Pels imports procedents de la disminució del saldo net de deute viu d’aquelles entitats que es classifiquen en el sector administracions públiques i el seu endeutament consolide amb el de la Comunitat Valenciana d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.
i) Per la quantia de l’endeutament autoritzat per la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019 que no haja sigut utilitzat, com a conseqüència de variacions en la periodificació de les necessitats de finançament de la Generalitat.
j) Amb vigència exclusiva per a l’exercici 2020, per l’import derivat de l’adhesió de la Comunitat Valenciana a qualsevol mecanisme de liquiditat que s’implante o prorrogue durant l’exercici, a fi de permetre a les comunitats autònomes atendre les seues necessitats financeres, en els termes i condicions que s’establisquen a aquest efecte.
Les revisions esmentades incrementaran o reduiran el límit assenyalat en l’apartat anterior segons suposen un augment o disminució, respectivament, de les necessitats de finançament de la Generalitat.

Article 48. Del deute públic a curt termini
La persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, serà l’òrgan competent per a autoritzar les operacions d’endeutament per un termini igual o inferior a un any, destinades a atendre les necessitats de tresoreria derivades de diferències en el venciment dels seus ingressos i pagaments, amb el límit del 30 per cent dels crèdits consignats. Aquest límit haurà d’entendre’s referit, en tot cas, al volum viu.

Article 49. Dels avals
1. La Generalitat, en els termes previstos en els articles 89 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, podrà prestar avals durant l’exercici 2020 per a les operacions que concerten les entitats o empreses públiques, institucions firals de la Comunitat Valenciana, i societats que tinguen per objecte facilitar el finançament o la promoció d’empreses no financeres, fins a un límit de 100 milions d’euros.

2. La quantia a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article podrà ser alterada en funció dels avals que puguen amortitzar-se durant l’exercici.

3. Els imports de les operacions de productes derivats, avalades i vinculades a operacions de crèdit, no computaran en el límit màxim per avals a què es refereix l’apartat 1 del present article.
4. Als efectes del que preveuen els apartats anteriors serà el Consell, a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, l’òrgan que haurà d’autoritzar els avals, en els termes previstos en els articles 89 i 90 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
5. L’Institut Valencià de Finances podrà prestar avals, caucions o un altre tipus de garanties durant l’exercici 2020, en els termes que preveu el seu reglament, per un import que no podrà superar els 50 milions d’euros de volum viu a 31 de desembre de 2020.
No obstant això, s’autoritza el Consell a modificar el límit esmentat, si es considera convenient per raons d’una major operativitat en l’àmbit creditici.
6. Durant 2020 totes les operacions d’avals a concedir per l’Administració de la Generalitat o per qualsevol de les persones jurídiques que integren el seu sector públic estaran subjectes a les condicions de prudència financera establides en la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril i la resta de normativa de desplegament.
Article 50. Assumpció per la Generalitat de la càrrega del deute per a 2020 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
1. La Generalitat assumeix la càrrega del deute de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana corresponent a 2020.
L’import del deute amortitzat en virtut del que disposa el paràgraf anterior es constitueix en aportació de la Generalitat per a incrementar el fons patrimonial de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
2. La persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda autoritzarà les operacions de tresoreria i adoptarà les mesures necessàries per al compliment del que disposa el present article.

Article 51. De les operacions de crèdit del sector públic
1. A proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics, establirà, per a l’exercici 2020, el límit màxim d’endeutament de les persones jurídiques que es classifiquen en el sector administracions públiques de la Comunitat Valenciana o en el sector societats no financeres, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. Quedaran excloses del còmput d’aquest límit màxim d’endeutament les operacions de confirmació de pagaments que instrumente la Tresoreria de la Generalitat com a forma de pagament a les persones jurídiques mencionades.
El volum màxim d’operacions haurà de respectar els límits que garantisquen el compliment del que disposa la normativa en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
2. L’acord en què s’estableix el límit mencionat, fixarà l’import màxim de deute susceptible de contractar-se per cada una de les persones jurídiques a què es refereix l’apartat anterior durant 2020, i distingirà els que provinguen del refinançament de venciments, dels que siguen nou endeutament.
3. L’acord podrà ser objecte de les revisions i actualitzacions necessàries, sempre que els nous límits d’endeutament garantisquen el compliment del que disposa la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
4. Semestralment el centre directiu competent en matèria de política financera haurà de comunicar a la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics, el detall de totes i cada una de les operacions que hagen subscrit les persones jurídiques mencionades en l’apartat 1 anterior, que, en tot cas, hauran de respectar els límits d’endeutament màxims per entitat establits per la comissió esmentada.

5. Sense perjudici del que preveu l’article 14.4 del Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial i fundacional, adoptat l’acord, no podrà subscriure’s cap operació de crèdit que per la seua naturalesa o import no s’ajuste als requisits i a les condicions d’aquest. En tot cas, durant l’exercici 2020 no podrà subscriure’s cap operació d’endeutament en l’àmbit de sector públic autonòmic, sense que prèviament la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics haja establit el límit a què es refereix l’apartat primer del present article.
6. L’Institut Valencià de Finances, durant l’any 2020, podrà realitzar operacions d’endeutament sempre que no sobrepasse el límit establit a aquest efecte per la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics, d’acord amb el que disposa l’apartat 1 del present article.


TÍTOL VI
De les normes tributàries

CAPÍTOL I
Dels impostos indirectes

Article 52. Cànon de sanejament
1. Amb efectes a partir del dia 1 de gener de l’any 2020, les tarifes del cànon de sanejament seran les següents:
a) Usos domèstics: d’acord amb els següents trams de població, determinats segons l’últim cens:

Població municipi
(nre. habitants) Quota de consum
(euros/m³) Quota de servei
(euros/ any)
Entre 500/3.000 0,321 32,43
Entre 3.001/10.000 0,376 39,75
Entre 10.001/50.000 0,412 43,81
Superior a 50.000 0,441 44,83


b) Usos industrials (no domèstics) amb consums d’aigua de fins a 3.000 metres cúbics per any, que no tinguen aprovat un coeficient corrector: la tarifa del cànon serà l’establida per a usos domèstics en el municipi en què s’ubique l’empresa, local o establiment corresponent. Per a això, s’utilitzarà sempre com a referència el consum produït l’any anterior. En el moment en què s’aprove un coeficient corrector, li seran aplicables les tarifes previstes en el paràgraf següent.

c) Usos industrials (no domèstics) amb consums d’aigua superiors a 3.000 metres cúbics per any:
c.1) Quota de consum: 0,570 euros/m³
c.2) Quota de servei:

Calibre del comptador Quota de servei (euros/any)
Fins a 13 mm 116,39
Fins a 15 mm 174,48
Fins a 20 mm 290,65
Fins a 25 mm 407,05
Fins a 30 mm 581,67
Fins a 40 mm 1.163,34
Fins a 50 mm 1.745,02
Fins a 65 mm 2.326,47
Fins a 80 mm 2.908,34
Major de 80 mm 4.071,502. Als efectes del que estableix la Llei 2/1992, de 26 de març, de sanejament d’aigües residuals de la Comunitat Valenciana, les quotes de consum i de servei per a usos industrials podran ser incrementades o disminuïdes en funció dels coeficients correctors que s’establisquen en consideració als criteris establits en la llei esmentada.
3. Quan es produïsquen facturacions de l’aigua el període de consum de les quals comprenga diferents anys, s’imputarà a cada un d’aquests la part de la quota total de consum que proporcionalment corresponga a la fracció del mencionat període compresa en aquests.


CAPÍTOL II
De les taxes i altres ingressos

Article 53. Taxes pròpies i altres ingressos de dret públic
1. Es mantenen per a l’any 2020 els tipus de quantia fixa de les taxes i de la resta d’ingressos de dret públic no tributaris de la Hisenda de la Generalitat, en l’import exigible durant l’any 2019, a excepció dels preus públics, les quanties dels quals es fixaran, si és el cas, per la seua normativa específica.
Es consideren tipus de quantia fixa aquells que no es determinen per un percentatge de la base o aquesta no es valora en unitats monetàries.
2. El que disposa l’apartat anterior no serà aplicable als ingressos següents:
a) A la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, que s’exigirà d’acord amb el que disposa l’article 15 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.
b) A les taxes que es creen o la quantia de les quals es modifica per la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat per a l’any 2020, que s’exigiran pels imports establits en la llei esmentada.
c) A la taxa per serveis acadèmics universitaris, que s’exigirà d’acord amb el que preveuen els articles 81.3.b de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, i 14.3-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.
3. Quan de la recaptació de taxes i altres ingressos de dret públic, al llarg del 2020, es puga estimar un rendiment inferior o superior al previst, es podran modificar els crèdits de l’estat de despeses finançats amb aquesta font de recursos.


TÍTOL VII
De la informació a les Corts

CAPÍTOL ÚNIC
De la informació a les comissions de les Corts

Article 54. De la informació de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic
Sense perjudici del que disposen els articles 47.2, 57.2, 89.5, 91.4 i 139 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i els distints articles de la present llei, la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria competent en matèria d’hisenda donarà compte a la comissió corresponent de les Corts, dels aspectes següents del desenvolupament pressupostari:
a) En el termini dels quinze dies següents a la liquidació del pressupost de l’exercici anterior, dels romanents de crèdits que, procedents de l’exercici liquidat, s’incorporen a l’exercici corrent.
b) Trimestralment, del grau d’execució del programa d’inversions de la Generalitat.
c) Anualment, de la distribució de la participació de les entitats locals en els ingressos generals de l’Estat.
d) Mensualment, l’estat d’execució del pressupost dels organismes autònoms.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Dels pressupostos de les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comité Econòmic i Social
1. Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comité Econòmic i Social podran incorporar els romanents de pressupostos anteriors als mateixos capítols pressupostaris en què estigueren consignats en 2019.
2. Les dotacions pressupostàries de les seccions de les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comité Econòmic i Social es lliuraran mensualment, per dotzenes parts, a nom d’aquestes i no estaran subjectes a justificació, sense perjudici del que preveu l’apartat tercer de la present disposició addicional.
3. Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comité Econòmic i Social, amb anterioritat al 30 de març de 2020, hauran de reintegrar a la Generalitat la totalitat dels romanents de tresoreria, excepte aquells que queden vinculats per l’aplicació del que preveu el primer apartat de la present disposició addicional.

Segona. De les agricultores i dels agricultors que estan en situació de jubilació i siguen titulars d’explotacions agràries
Les agricultores i els agricultors que estan en situació de jubilació i siguen titulars d’explotacions agràries, en el cas que resulten subjectes beneficiaris d’ajudes públiques per adversitats meteorològiques de quanties inferiors a 1.202,02 euros, no tindran l’obligació d’acreditar la seua alta en el règim general de la Seguretat Social.

Tercera. De les operacions de capital
Les activitats d’industrialització, investigació, desenvolupament i innovació i de formació de capital humà, tindran la consideració d’operacions de capital tenint especialment en compte el seu impacte plurianual i la seua vinculació a la reactivació econòmica.

Quarta. De l’estructura de la comptabilitat pressupostària
Sense perjudici de les peculiaritats recollides en les respectives lleis de creació, els organismes autònoms de la Generalitat així com les entitats de dret públic a què es refereix l’article 2.3.a 3.r de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, s’ajustaran a l’estructura de comptabilitat pressupostària d’aquesta, tant en la presentació dels seus estats de despeses i ingressos inicials, com en el reflex de la seua gestió econòmica.

Cinquena. De la concessió directa de subvencions per raons d’interés públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública
1. Durant l’any 2020, l’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions per raons d’interés públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública, quan aquestes no superen els 18.000 euros per beneficiari o beneficiària, així com l’apreciació de la concurrència de les circumstàncies esmentades i el seu atorgament, correspondrà al president o a la presidenta i, si és el cas, a la persona titular de la conselleria en el seu respectiu àmbit competencial.
Quan concórreguen i s’acrediten idèntiques raons, la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, amb la proposta prèvia del president o de la presidenta o de la persona titular de la conselleria que s’encarregue de la gestió de la subvenció, podrà aprovar les bases reguladores corresponents i concedir directament subvencions quan la quantia d’aquestes per beneficiari o beneficiària siga superior a 18.000 euros però no excedisca de 100.000 euros. En aquests casos, serà necessària la proposta prèvia del president o de la presidenta o, si és el cas, de les persones titulars de les conselleries els crèdits de les quals les financen, i l’existència d’una línia de subvenció en els corresponents programes pressupostaris de la Presidència i de la resta de conselleries la finalitat de la qual siga la d’atendre aquestes eventualitats.

2. Les bases reguladores de la concessió d’aquestes subvencions no tindran la consideració de disposicions de caràcter general, seran aprovades per decret del president o de la presidenta o per ordre de les persones titulars de les conselleries que les establisquen o, si és el cas, per la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, i es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Les bases esmentades contindran com a mínim els punts següents:
a) Haurà de constar el caràcter singular de la subvenció i les raons que acrediten l’interés públic, social, econòmic o humanitari, així com aquelles que justifiquen la dificultat de la seua convocatòria pública. A aquest efecte, l’expedient inclourà necessàriament una memòria de l’òrgan gestor de la subvenció competent per raó de la matèria en què hauran de quedar degudament justificades aquestes circumstàncies.
b) Definició de l’objecte de la subvenció i el règim jurídic aplicable.

c) Persones beneficiàries i modalitats de subvenció.
d) Procediment de concessió i règim de justificació de l’aplicació donada a les subvencions per les persones beneficiàries i, si és el cas, entitats col·laboradores.
3. Si la quantia d’aquestes subvencions per beneficiari supera els 100.000 euros, s’haurà d’ajustar al que disposen els articles 160.1.a i 168.1.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat.

Sisena. De l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana
1. Durant l’exercici pressupostari del 2020, la gestió economicopressupostària de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana s’instrumentarà a través del programa pressupostari 422.80 integrat en el centre gestor 02 Direcció General d’Universitats del servei 02 Secretaria Autonòmica d’Universitats i Investigació de la secció 21 Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.
2. D’acord amb això, s’autoritza les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i d’universitats, perquè adopten les mesures necessàries perquè la instrumentació de l’esmentada gestió s’adeqüe a la naturalesa i el règim jurídic i pressupostari de l’entitat.

Setena. De les aportacions patrimonials a càrrec dels pressupostos de la Generalitat
Serà preceptiu l’informe de la Secretaria Autonòmica d’Hisenda per a la realització d’aportacions patrimonials, a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, a les societats mercantils de la Generalitat així com a les entitats públiques empresarials de la Generalitat.
L’informe esmentat tindrà com a objecte la valoració de les necessitats de finançament de les societats i entitats, així com l’examen dels efectes que l’aportació pretesa puga tindre en el compliment dels principis establits en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

Huitena. De les entitats financeres
A fi de garantir la coordinació i l’adequada relació entre les entitats financeres i la Generalitat, incloent-hi a aquest efecte l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, l’òrgan de nivell directiu o superior de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, que tinga assignades les competències en matèria de tresoreria informarà, amb caràcter preceptiu i vinculant, sobre els acords de col·laboració que haja de subscriure qualsevol òrgan o persona jurídica de la Generalitat i una entitat financera.

Novena. Adaptació de les mesures de reestructuració del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat
En el marc del procés de reestructuració del sector públic, durant 2020, s’autoritza la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda perquè adopte les mesures necessàries amb vista a assegurar que les consignacions i dotacions pressupostàries reflecteixen adequadament l’estructura jurídica i organitzativa resultant del procés esmentat.
En tot cas, el conjunt de mesures que puguen adoptar-se en el marc de l’autorització anterior, no podran suposar increment de despesa en el pressupost consolidat de la Generalitat.

Deu. De la tramitació anticipada de subvencions i beques d’I+D+i

Sense perjudici del que preveu l’article 41 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i per raó de les particulars circumstàncies que concorren en la tramitació de subvencions i beques d’investigació, desenvolupament i innovació, les conselleries amb competències en la matèria podran iniciar-ne la tramitació anticipada a partir de l’1 de març de 2020.

Onze. Del pagament ajornat
Sense perjudici dels requisits establits en la normativa en vigor, la inclusió de clàusules de pagament ajornat del preu en els contractes de l’Administració de la Generalitat o de qualsevol persona jurídica integrant del sector públic instrumental de la Generalitat, siga quina siga la seua naturalesa jurídica, exigirà, en tot cas, un informe preceptiu i vinculant de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda.

Dotze. Altres mesures de control de les despeses corrents
Durant l’exercici 2020, se subjectaran a autorització prèvia de la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics, aquells contractes de serveis a subscriure en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, el valor estimat dels quals siga igual o superior a la quantitat que s’estableix en l’article 22.1.a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sempre que es comprenguen en alguna de les categories que s’indiquen a continuació:
a) Serveis connexos en matèria d’informàtica.
b) Serveis d’investigació i desenvolupament.
c) Serveis de comptabilitat, auditoria i tenidoria de llibres.
d) Serveis d’investigació d’estudis i enquestes de l’opinió pública.

e) Serveis de consultors de direcció i serveis connexos.
f) Serveis de col·locació i subministrament de personal.
En la sol·licitud d’autorització haurà d’incorporar-se un informe en què es justifique que aquests serveis no poden ser atesos per personal propi i que responen a necessitats urgents i inajornables.
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, no quedaran subjectes a autorització prèvia de la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics, els contractes de serveis connexos en matèria d’informàtica sempre que es financen a càrrec del pressupost de despeses de els següents programes pressupostaris:121.60, 121.70, 412.29 i 421.90.

Tretze. De la informació en matèria d’estabilitat i sostenibilitat

La conselleria amb competències en matèria d’hisenda serà l’òrgan responsable del seguiment mensual de les dades d’execució del pressupost als efectes del que preveu l’article 18 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.
A aquest efecte, en el marc de la normativa vigent en matèria de modificacions pressupostàries, impulsarà els ajustos necessaris per a garantir que al tancament de l’exercici no s’incompleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària assignat.

Catorze. Dels fons vinculats a la dependència i de la taxa per prestació de serveis d’atenció social
1. Durant 2020 totes les aportacions, siguen de l’Estat o de qualsevol altre subjecte, públic o privat, per a finançar les prestacions de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, quedaran afectades al compliment d’aquesta. A aquest efecte, en el cas de tractar-se d’ingressos superiors als totals previstos, així com d’ingressos no previstos i que estiguen vinculats en origen a la matèria, haurà de tramitar-se, en el marc de la legislació vigent i d’acord amb les previsions reflectides en els estats d’ingressos del pressupost inicial 2020, la generació de crèdits corresponent, amb vista a formalitzar la mencionada afectació.

2. Durant 2020, si en aplicació de la taxa per prestació de serveis d’atenció social es reconeixen ingressos superiors als inicialment previstos per aquest concepte en el pressupost, l’import de l’excés reconegut quedarà directament afectat al finançament dels serveis d’atenció social, amb la tramitació prèvia de l’expedient de generació de crèdit corresponent.

Quinze. Dels crèdits afectats per taxes i altres ingressos
A càrrec dels crèdits que figuren en els estats de despeses dels diferents subjectes que integren el sector públic administratiu de la Generalitat, corresponents a serveis el volum de despeses dels quals tinga correlació amb l’import de taxes, cànons i preus públics liquidats per aquests, o que per la seua naturalesa o normativa aplicable hagen de finançar-se totalment o parcialment amb uns ingressos específics o predeterminats, com ara els provinents de transferències i altres ingressos finalistes, subvencions gestionades o convenis amb altres administracions, només podran gestionar-se despeses en la mesura que vaja assegurant-se el seu finançament.
A aquest efecte, la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic determinarà els crèdits pressupostaris i el procediment d’afectació en cada cas.

Setze. Costos unitaris de les taxes per prestació de serveis socials relatius a residència i habitatge tutelat
En 2020, els costos unitaris de referència dels serveis relatius a residència i habitatge tutelat, als quals es refereix el capítol I i II del títol V de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes, seran els següents:

a) Servei d’atenció residencial:
1.r Persones majors: 1.825 euros mensuals/21.900 euros anuals
2.n Persones amb diversitat funcional: 2.350 euros mensuals/28.200 euros anuals
b) Servei d’habitatge tutelat:
1.r Habitatge tutelat d’atenció residencial: 2.350 euros mensuals/28.200 euros anuals.
2.n Habitatge tutelat d’atenció supervisada o assistida: 810 euros mensuals/9.720 euros anuals.

Dèsset. Dels actius financers
La Secretaria Autonòmica d’Hisenda és l’òrgan responsable del compliment de les condicions de prudència financera en relació amb la variació neta d’actius financers en l’àmbit de les entitats incloses en el sector administracions públiques, subsector comunitats autònomes o en el subsector societats no financeres, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

A aquest efecte i sense perjudici del que disposa la legislació bàsica en la matèria, durant 2020, amb caràcter previ a la formalització d’aquest tipus d’operacions, sempre que la seua contrapartida siga un passiu o compte de patrimoni net de persones físiques o jurídiques diferents de les recollides en l’àmbit d’aplicació de l’article 2.1.b de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, els diferents subjectes o entitats inclosos en l’àmbit subjectiu definit en el paràgraf anterior, hauran de sol·licitar de la mencionada secretaria autonòmica l’autorització corresponent.

Díhuit. Dels ingressos vinculats a la cooperació al desenvolupament

Durant 2020, en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, els ingressos obtinguts de recuperació d’actius, segons sentències judicials fermes, que ordenen el reintegrament de fons públics indegudament disposats, quedaran afectes al pressupost de la conselleria competent en matèria de cooperació al desenvolupament, i seran destinats al compliment de fins de cooperació internacional al desenvolupament.

Denou. De la publicació de les taules retributives
En el marc del que preveu la disposició transitòria tercera d’aquesta llei, el Consell acordarà la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de les taules retributives vigents del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.


Vint. Contractació de personal de les societats mercantils de la Generalitat, de les entitats públiques empresarials de la Generalitat, de les fundacions del sector públic de la Generalitat i dels consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió de la Generalitat en 2020

1. Durant 2020 les societats mercantils de la Generalitat, les entitats públiques empresarials de la Generalitat, les fundacions del sector públic de la Generalitat i els consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió de la Generalitat, podran procedir a la contractació de nou personal amb els requisits i les limitacions establits en aquest article.
Aquestes limitacions no seran aplicables, en el supòsit de consorcis adscrits a la Generalitat, societats mercantils de la Generalitat, entitats públiques empresarials de la Generalitat i fundacions del sector públic de la Generalitat, quan es tracte de contractació de personal, funcionari o laboral, amb una relació preexistent de caràcter fix i indefinida en el sector públic de la Generalitat. A aquest efecte, els contractes subscrits a l’empara del que estableix aquest apartat generaran dret a continuar percebent, des de la data de la seua formalització, el complement d’antiguitat que s’estiguera percebent en la mateixa quantia.

2. Les societats mercantils i entitats públiques empresarials que gestionen serveis públics o realitzen activitats de les enumerades en l’article 36.2 d’aquesta llei tindran, com a màxim, la taxa de reposició establida per al respectiu sector en el precepte esmentat, sempre que quede justificada la necessitat d’aqueixa taxa per a l’adequada prestació del servei o realització de l’activitat.
Així mateix, les societats mercantils de la Generalitat i les entitats públiques empresarials, diferents de les previstes en el paràgraf anterior, que hagen tingut beneficis en dos dels últims tres exercicis podran realitzar contractes indefinits amb un límit del 100 per cent de la seua taxa de reposició, calculada d’acord amb les regles de l’article 36.4 d’aquesta llei.
Les societats mercantils i les entitats públiques empresarials diferents de les previstes en el paràgraf anterior, que no hagen tingut beneficis en dos dels tres últims exercicis, podran realitzar contractes indefinits amb un límit del 75 per cent de la seua taxa de reposició, calculada d’acord amb les regles de l’article 36.4 d’aquesta llei.
3. Les fundacions del sector públic de la Generalitat que gestionen serveis públics o realitzen activitats de les enumerades en l’article 36.2 d’aquesta llei tindran, en els mateixos termes establits en el precepte esmentat, com a màxim, la taxa de reposició establida per al respectiu sector en el precepte esmentat, sempre que quede justificada la necessitat d’aqueixa taxa per a l’adequada prestació del servei o realització de l’activitat. D’altra banda, la resta de fundacions del sector públic de la Generalitat podrà realitzar contractes indefinits amb un límit del 75 per cent de la seua taxa de reposició, calculada d’acord amb les regles de l’article 36.4 d’aquesta llei.
4. Els consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió de la Generalitat, que gestionen serveis públics o realitzen activitats de les enumerades en l’article 36.2 d’aquesta llei tindran, en els mateixos termes establits en el precepte esmentat, com a màxim, la taxa de reposició establida per al respectiu sector en el precepte esmentat, sempre que quede justificada la necessitat d’aqueixa taxa per a l’adequada prestació del servei o realització de l’activitat.
Els consorcis no inclosos en el punt anterior, i que d’acord amb legislació aplicable puguen contractar personal propi, podran realitzar contractes indefinits amb un límit del 75 per cent de la seua taxa de reposició, calculada conforme a les regles de l’article 36.4 d’aquesta llei.
5. Les contractacions de personal de caràcter indefinit, a què es refereixen els apartats anteriors, requeriran, en tot cas, informe favorable de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda i de sector públic.

La conselleria competent en matèria de sector públic podrà establir bases o criteris d’actuacions comuns en els processos selectius, a fi de fer efectiva l’aplicació dels principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, així com la implantació del procediment electrònic.

6. Les contractacions temporals dels diferents subjectes inclosos en l’àmbit subjectiu de la present disposició només podran realitzar-se en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables o, en el cas que aquestes les realitzen societats mercantils públiques o entitats públiques empresarials, quan es duguen a terme en els termes de l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Vint-i-una. Del càlcul de la prestació econòmica en els supòsits d’incapacitat temporal
El càlcul de la prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal al servei de la Generalitat, siga funcionari, estatutari o laboral, i siga quin siga el règim de la Seguretat Social que li siga aplicable, se suportarà sobre les retribucions fixes que s’estiguen percebent en el mes d’inici de la incapacitat temporal, i quedaran exclosos, en tot cas, els conceptes retributius que a continuació es detallen: els endarreriments de qualsevol concepte retributiu, les gratificacions o indemnitzacions, la productivitat variable, així com les pagues extraordinàries i el component compensatori del complement específic.


Vint-i-dos. Del règim en matèria del component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris dels diferents cossos docents i del complement específic singular per a determinats llocs docents
1. Amb efectes 1 de gener de 2020, les quanties del component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris dels diferents cossos docents, seran les establides en l’annex III de la present llei, referides en còmput anual.
2. Tindrà dret a la percepció del component retributiu relacionat amb la formació permanent i la realització d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament el personal docent que tinga la condició de funcionari.
3. De conformitat amb el Decret 126/2015, de 31 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els llocs de treball de caràcter docent per a la realització de funcions específiques d’assessorament i coordinació-assessorament tècnic docent en l’àmbit de la conselleria competent en matèria d’educació de la Generalitat, els imports retributius que percebran els ocupants dels llocs de treball de coordinador assessor tècnic docent i assessor tècnic docent, queden equiparats als imports retributius dels complements específics per exercici de llocs de treball docent singular, assignats als llocs de coordinador tècnic i assessor tècnic de programes de reforma dels ensenyaments, respectivament.


Vint-i-tres. Del règim en matèria de carrera professional i desenvolupament professional del personal al servei de les institucions sanitàries
Amb efectes 1 de gener de 2020, les quanties dels complements de carrera professional i desenvolupament professional que percep determinat personal que realitza la seua activitat en el marc de l’estructura orgànica i funcional de la Conselleria de Sanitat Universitat i Salut Pública i de les persones jurídiques que formant part del sector públic instrumental de la Generalitat depenen de la conselleria esmentada, seran les establides en l’annex IV de la present llei, referides en còmput anual.

Vint-i-quatre. Del règim de la carrera professional horitzontal del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat
Amb efectes 1 de gener de 2020, i d’acord amb el que preveu el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, l’import del complement de carrera professional horitzontal que corresponga a cada funcionària o funcionari serà l’establit en l’annex IV d’aquesta llei, referit en còmput anual.

Vint-i-cinc. Del règim de la carrera professional horitzontal del personal laboral de l’Administració de la Generalitat
Amb efectes 1 de gener de 2020, l’import del complement de carrera professional horitzontal del personal laboral de l’Administració de la Generalitat, es determinarà en els mateixos termes i condicions previstos en la disposició addicional vint-i-quatre per al personal funcionari, de conformitat amb el que establisca el corresponent Acord de la Comissió Paritària del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Generalitat.
L’import que corresponga al personal laboral de l’Administració de la Generalitat conseqüència del que preveu el paràgraf anterior estarà referit en còmput anual.

Vint-i-sis. Autorització d’unitats escolars en centres privats sostinguts amb fons públics per al curs escolar 2020-2021
1. El Consell autoritzarà el nombre màxim d’unitats a concertar per al curs escolar 2020-2021. Aquesta autorització, que tindrà caràcter global, es tramitarà a proposta de la conselleria amb competències en matèria d’educació, i amb un informe previ, de caràcter preceptiu i vinculant, de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.
2. La conselleria amb competències en matèria d’educació únicament podrà autoritzar permutes del concert de cicles formatius de grau mitjà i grau superior en un centre que no impliquen increment de despesa. En el cas que per raons justificades i excepcionals, es propose una permuta que implique increment de despesa, haurà de ser autoritzada pel Consell mitjançant el procediment indicat en l’apartat anterior, excepte en aquells supòsits en què les permutes siguen conseqüència de modificacions derivades de la normativa bàsica.

Vint-i-set. Prestacions per acolliment familiar
D’acord amb el que estableix l’apartat segons de l’article 132 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l’adolescència, els diferents imports en funció de la qualificació i disponibilitat requerida per la modalitat d’acolliment, de les necessitats de la persona acollida, o d’altres circumstàncies que afecten notablement la incidència de l’acolliment en la situació econòmica familiar per a l’exercici 2020, figuren en l’annex V d’aquesta llei.


Vint-i-huit. De la comptabilitat aplicable a determinades entitats del sector públic administratiu de la Generalitat
1. Durant l’exercici 2020 el control intern dels organismes autònoms, Institut Valencià d’Investigacions Agràries, Institut Valencià de la Joventut i Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, s’exercirà exclusivament per mitjà de la modalitat d’auditoria pública.
2. Les entitats de dret públic integrades en el sector públic administratiu a què es refereix l’article 3.1.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, aplicaran el mateix pla general de comptabilitat que l’Administració de la Generalitat, llevat que, per causes justificades, que faran constar en els seus comptes anuals, continuen aplicant els principis i normes de comptabilitat recollits en el Codi de Comerç i el Pla general de comptabilitat de l’empresa espanyola.

Vint-i-nou. Del personal dels consorcis adscrits a la Generalitat

1. En aplicació del que disposa l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, el règim jurídic del personal al servei dels consorcis adscrits a la Generalitat serà l’aplicable al personal dependent d’aquesta última, i les seues retribucions en cap cas podran superar les establides per a llocs de treball equivalents a aquella.

A aquest efecte, el sistema retributiu del personal dels consorcis, tant pel que fa a les retribucions bàsiques com a les complementàries, i amb independència del tipus de jornada que tinga assignat, s’ha d’articular sobre la base de quanties unitàries o equivalents respecte de les percebudes pel personal al servei de la Generalitat. En conseqüència, les retribucions del personal que preste els seus serveis en els diferents consorcis adscrits a la Generalitat no podran sobrepassar, per a cada categoria professional, les establides en les taules retributives aplicables, durant 2020, al personal inclòs en l’àmbit subjectiu de l’article 27 d’aquesta llei.
2. Les diferències per excés que puguen resultar per aplicació del que preveu la present disposició als contractes preexistents, es computaran mitjançant un complement personal de garantia, de caràcter transitori i absorbible a càrrec de futurs increments retributius, per al càlcul del qual s’ajustarà que disposa l’article 31.1.i de la present llei.

3. Les diferents conselleries competents per raó de la matèria, seran les responsables d’impulsar l’aplicació del que preveu la present disposició addicional.

Trenta. De les retribucions del personal laboral adscrit a les entitats que conformen el sector públic instrumental
1. Les retribucions del personal laboral al servei de les diferents entitats que componen el sector públic instrumental de la Generalitat no podran sobrepassar en cap concepte les que es determinen en la present llei per a un lloc de treball de categoria A1, complement de destinació 30 i complement específic E050.
Les diferències per excés que puguen resultar per aplicació del que preveu el present apartat als contractes preexistents, es computaran mitjançant un complement personal de garantia, de caràcter transitori i absorbible a càrrec de futurs increments retributius per al càlcul del qual s’ajustarà al que disposa l’article 31.1.i de la present llei i l’apartat primer de la disposició addicional novena del Decret llei 3/2018, de 13 de juliol, del Consell, pel qual es modifica la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018.

2. Excepcionalment, per causes degudament justificades i vinculades a l’especial qualificació requerida per al lloc de treball, podrà autoritzar-se una retribució per damunt de la indicada en l’apartat anterior, en funció de les circumstàncies concurrents en cada cas. L’autorització correspon al Consell mitjançant acord motivat, a proposta de la conselleria d’adscripció de l’entitat que així ho requerisca, la qual ha d’adjuntar a la seua petició una memòria econòmica i un informe motivat, subscrits pel màxim responsable de l’entitat.
Amb caràcter previ a l’adopció de l’acord per part del Consell, s’ha de sol·licitar l’informe preceptiu i vinculant de les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i sector públic.
3. El que disposa la present disposició no és aplicable:
a) A les retribucions corresponents al personal directiu del sector públic instrumental, que en tot cas es regiran pel que preveu el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell.
b) A les retribucions del personal al servei dels consorcis adscrits a la Generalitat, que s’ajustaran al que disposa l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.

Trenta-una. Del règim excepcional de modificació de determinats crèdits de transferències en matèria d’educació
1. No obstant el que disposen els articles 23 i 25 de la present llei, durant 2020 correspon a la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’educació autoritzar, amb un informe previ favorable de la Intervenció Delegada, les transferències de crèdits entre les dotacions de les línies de subvenció i transferències que estant incloses tant en el programa pressupostari 422.20, Ensenyament primari, com en el 422.30, Ensenyament secundari, donen cobertura als programes d’ajudes de menjador i transport escolar, de Xarxa de Llibres, i al de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat, per a la construcció, ampliació, adequació i reforma, i equipament de centres públics docents de la Generalitat.

2. Les transferències de crèdits a què es refereix l’apartat anterior, únicament podran autoritzar-se d’acord amb les correspondències que a continuació es detallen:
a) Ajudes de menjador: S0829 Menjadors escolars i S3140 Menjadors escolars, aplicacions pressupostàries 09.02.01.422.20.4 i 09.02.01.422.30.4, respectivament.
b) Transport escolar: línies S0827 Transport escolar. Ajudes individualitzades i S7893 Transport escolar. Ajudes individualitzades, aplicacions pressupostàries 09.02.01.422.20.4 i 09.02.01.422.30.4, respectivament.
c) Programa XarxaLlibres: línies S8207 Reposició i renovació de llibres de text i material curricular ensenyaments obligatoris (Programa Banc de llibres XarxaLlibres) i S8208 Reposició i renovació de llibres de text i material curricular ensenyaments obligatoris (Programa Banc de llibres XarxaLlibres), aplicacions pressupostàries 09.02.01.422.20.4 i 09.02.01.422.30.4, respectivament.
d) Programa de cooperació amb entitats locals infraestructures educatives: línies T8253 Finançament delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives d’educació primària i T8254, Finançament delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives d’educació secundària aplicacions pressupostàries 09.02.01.422.20.7 i 09.02.01.422.30.7, respectivament.

Trenta-dos. Del règim d’incentius vinculat al personal subrogat en l’àmbit sanitari
Durant 2020 el Consell, a través de la conselleria competent en matèria de sanitat, posarà en marxa les mesures i processos necessaris, en el marc de la legislació vigent, amb vista a adequar el sistema d’incentius del personal subrogat del departament de salut La Ribera a l’aplicable al personal estatutari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, regulat en el Decret 38/2007, de 13 d’abril, del Consell, pel qual es regula el complement de productivitat variable del personal al servei de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.


Trenta-tres. Pacte valencià contra la violència masclista i de gènere
Amb la finalitat d’implementar de forma eficaç i transversal el Pacte valencià contra la violència masclista i de gènere, cada conselleria publicarà en la seua respectiva pàgina web els objectius del pacte que se li han assignat, el pressupost destinat i un seguiment de la seua execució.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. De l’ampliació dels terminis previstos en les disposicions transitòries tercera, quarta i cinquena de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat
1. S’amplia fins al 31 de desembre de 2020 el termini establit en la disposició transitòria tercera de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
L’ampliació del termini establida en el paràgraf anterior no eximirà els organismes autònoms afectats, de l’obligació d’elaborar els seus pressupostos per a l’exercici de 2021 d’acord amb el règim jurídic i economicofinancer previst en la mencionada llei per a aquest tipus d’ens.

2. S’amplia fins al 31 de desembre de 2020 el termini establit en la disposició transitòria quarta de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
En tot cas, les entitats afectades per l’esmentada disposició transitòria elaboraran els seus pressupostos per a l’exercici de 2021 d’acord amb el règim jurídic i economicofinancer previst en la mencionada llei per a aquest tipus d’entitats.
3. S’amplia fins al 31 de desembre de 2020 el termini establit en la disposició transitòria cinquena de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
En tot cas, les entitats afectades per l’esmentada disposició transitòria elaboraran els seus pressupostos per a l’exercici del 2021 d’acord amb les previsions recollides en el contracte plurianual de gestió corresponent.

Segona. De les retribucions del personal laboral
Fins que no es formalitze el conveni o convenis a què es refereix l’article 34 de la present llei, les retribucions del personal laboral se subjectaran al que preveu l’article 28 de la present llei, sense perjudici, si és el cas, d’ulteriors regularitzacions.

Tercera. De l’adequació a la normativa bàsica en matèria de personal

Les previsions recollides en la present llei relatives al règim i condicions retributives del personal al servei de la Generalitat i del seu sector públic, i a l’oferta d’ocupació pública per al 2020, hauran d’adequar-se a les normes que amb el caràcter de bàsic s’incloguen en la disposició que, si és el cas, articule la corresponent pròrroga dels pressupostos generals de l’Estat i, en tot cas, en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2020.
A aquest efecte, s’autoritza el Consell, una vegada aprovada la norma corresponent, perquè adopte les mesures necessàries per a assegurar el compliment del es que preveu en el paràgraf anterior. En aquest sentit, es faculta el Consell per a determinar l’increment de retribucions del personal del sector públic de la Generalitat, dins dels límits previstos en la normativa bàsica estatal.

Quarta. Del sector públic instrumental de la Generalitat
Durant 2020, s’autoritza el Consell perquè, mitjançant un acord, aprove el pressupost dels ens del sector públic instrumental, incloent-hi a l’efecte els fons faltats de personalitat jurídica que inicien la seua activitat al llarg d’aquest.
L’aprovació esmentada haurà d’acordar-se amb anterioritat a l’efectiva posada en marxa de les entitats o organismes, i el seu contingut estarà delimitat pel que preveu a aquest efecte l’Ordre 10/2019, de 16 de setembre, del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es dicten les normes per a l’elaboració del pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2020.

Cinquena. Autorització de les despeses de personal de les universitats públiques per a 2021
Les universitats públiques hauran d’elaborar una proposta d’avantprojecte de despeses de personal per a l’exercici 2021 en què es justifiquen els costos salarials reals bruts a 30 de juny de 2020, així com les dotacions necessàries per a la cobertura pressupostària dels llocs vacants, tot això en còmput anual, diferenciant-los per al personal docent i investigador i per al personal d’administració i serveis, i detallant, dins de cada un d’aquests sectors, els corresponents al personal fix i al temporal. Acompanyant la informació esmentada elaboraran una estimació de necessitats addicionals en matèria de despeses de personal per a 2021, que haurà de ser suficientment motivada.

La proposta esmentada s’ha de trametre amb anterioritat a l’1 de setembre de 2020, a la conselleria competent en matèria d’universitats, que l’analitzarà i valorarà, i remetrà les seues conclusions a la conselleria competent en matèria d’hisenda per a la inclusió de l’autorització prevista en l’article 81.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, en l’articulat de la Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2021.

Sisena. Del complement autonòmic transitori del personal al servei de l’Administració de justícia, competència de la Generalitat
1. Les quanties del complement autonòmic transitori a percebre pel personal funcionari dels cossos al servei de l’Administració de justícia dependents de la Generalitat Valenciana que, a 31 de desembre de 2019, no estiguen inclosos en una relació de llocs de treball i no tinguen adaptada la seua estructura retributiva al nou règim resultant de la implantació de la nova Oficina Judicial, seran les que es detallen a continuació:


Cos Complement autonòmic transitori anual (€)
Gestió processal i administrativa 6.609,00
Tramitació processal i administrativa 6.144,24
Auxili judicial 6.007,32


2. Les quanties esmentades de complement autonòmic transitori s’abonaran a partir de l’1 de gener de 2020 al personal esmentat en el paràgraf anterior fins que siguen substituïdes per l’assignació del complement específic en el procés d’implantació progressiva de l’Oficina Judicial a la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que estableix l’article 41.2 de la present llei.

Setena. De l’aprovació d’un Pla estratègic per a l’avaluació de les polítiques públiques
1. Durant l’exercici 2020 el Consell, a proposta de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, aprovarà un Pla estratègic d’avaluació contínua de les polítiques públiques de despesa i valoració dels resultats, en el marc de la planificació pressupostària del sector públic valencià.
2. Aquest Pla tindrà per objectiu assegurar una major eficiència en la gestió dels recursos públics, així com contribuir a la millora en l’assignació d’aquests, i permetrà realitzar un procés de revisió de la despesa en col·laboració amb tots els departaments i entitats del sector públic de la Generalitat.
3. La conselleria amb competència en matèria d’hisenda dictarà la normativa de desplegament necessària per a la correcta posada en marxa i implementació del Pla esmentat.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Coordinació amb diputacions
D’acord amb el que disposa l’article 7 de la Llei 2/1983, de 4 d’octubre, per la qual es declaren d’interés general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les diputacions provincials, s’uniran, com a annex al pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2020, els pressupostos aprovats per les diputacions provincials d’Alacant, Castelló i València, per a aqueix mateix any, que seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segona. Desplegament i l’execució d’aquesta llei
S’autoritza el Consell perquè, a proposta de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, dicte les disposicions necessàries per al desplegament i l’execució del que disposa aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020.

Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.

València, 27 de desembre de 2019

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

RELACIÓ D’ESMENES APROVADES PER LES CORTS AL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTS DE LA GENERALITAT PER A L’EXERCICI 2020


De l’article 44

Esmena número 22 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
A l’articulat
Article 44
Punt 1
Apartat j
On diu:
j) les subvencions [...] l’1 de desembre,
Ha de dir:
j) Les subvencions de naturalesa corrent concedides als beneficiaris de la línia S5245 de pressupost de despeses de l’Institut Valencià de la Joventut destinades al foment d’associacions i entitats juvenils, s’abonaran al mes de novembre la quantia equivalent a la justificació presentada pels beneficiaris fins al 31 d’octubre i la resta de despeses es podran abonar el mes de gener de l’exercici 2021, amb justificació prèvia, sempre que no superen el 20 per cent de l’import la subvenció i que es tracte de despeses meritades a partir de l’1 de novembre.


Esmena d’aproximació a l’esmena 23
A l’articulat
On diu:
Article 44, punt 1, cal afegir un apartat nou:
k) Les subvencions [...] l’1 de novembre,
Ha de dir:
Article 44
Punt 1
Cal afegir un apartat nou:
k) Les subvencions de naturalesa corrent concedides als beneficiaris de la línia S6023 de pressupost de despeses de l’Institut Valencià de la Joventut destinades a programes de joventut desenvolupats per entitats locals, s’abonaran al mes de novembre la quantia equivalent a la justificació presentada pels beneficiaris fins al 31 d’octubre i la resta de despeses es podrà abonar al mes de gener de l’exercici 2021, amb justificació prèvia, sempre que no superen el 20 per cent de l’import de la subvenció i que es tracte de despeses meritades a partir de l’11 de novembre.
[...]
Punt 9
Cal afegir al final un paràgraf nou:
Totes aquelles subvencions derivades de l’aplicació i posada en marxa de les diferents línies d’ajudes contemplades en el Decret llei 3/2019, pel qual s’adopten mesures per a afavorir l’accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals amb especials dificultats economicofinanceres, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat poblacional, es podran lliurar anticipadament, d’acord amb el que s’estableix en les corresponents bases, fins a un cent per cent de l’ajuda una vegada concedida.


Esmena número 24 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
A l’articulat
Article 44
Punt 1
Cal afegir un apartat nou
l) Les subvencions de naturalesa corrent concedides a l’Associació Entreiguales i a Iniciatives Solidàries Associació, articulades a través de les línies de subvenció S5187 i S5248 del pressupost de despeses de l’Institut Valencià de la Joventut, podran lliurar-se anticipadament fins a un 100 per cent una vegada concedides i amb caràcter previ a la justificació. Durant el mes de gener de 2021 podran justificar despeses meritades a partir de l’1 de novembre, sempre que no superen el 20 per cent de l’import la subvenció.

Esmena número 25 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
A l’articulat
Article 44
Punt 2
Cal afegir un apartat nou:
i) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa 421.50, Avaluació, innovació i qualitat educativa, per al foment, participació i associacions de mares i pares d’alumnes, destinades a finançar despeses de funcionament i l’execució d’activitats formatives, així com l’exercici d’activitats extraescolars, incloses en la línia de subvenció S0022, podrà lliurar-se fins al 100 per cent de la subvenció immediatament, una vegada concedida i amb caràcter previ a la justificació.

Esmena número 27 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
A l’articulat
Article 44
Punt 15
Cal afegir un apartat nou:
s) Els grups d’acció local (GAL) beneficiaris de les subvencions de naturalesa corrent i de capital de l’operació 19.4 suport als costos d’explotació i d’animació de l’estratègia de desenvolupament local participatiu, de la mesura 19 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana.
L’òrgan competent per a resoldre podrà requerir al beneficiari perquè constituïsca i acredite la garantia corresponent quan això resulte justificat per les circumstàncies objectives concurrents.

Esmena número 28 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
A l’articulat
Article 44
Punt 15
Cal afegir un apartat nou:
t) En el cas d’aquelles subvencions convocades per LABORA, servei valencià d’ocupació i formació, per a la realització d’accions formatives, en aplicació de l’Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, que desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, les entitats que sol·liciten pagaments anticipats estaran exonerades de la constitució de garanties per als primers tres-cents mil euros.

Esmena número 29 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
A l’articulat
Article 44
Punt 15
Cal afegir un apartat nou:
u) Els beneficiaris de les subvencions concedides en el marc de les actuacions per a fer efectiu les actuacions del programa 421.50 per al foment, participació i associacions de mares i pares d’alumnes, destinades a finançar despeses de funcionament i l’execució d’activitats formatives, així com l’exercici d’activitats extraescolars.


De l’article 47

Esmena número 30 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
A l’articulat
Article 47
Punt 2
Apartat e
Versió en valencià
On diu:
e) Per la diferència [...] l’exercici,
Ha de dir:
e) Per la diferencia entre els crèdits pressupostàries totals dels capítols I a VII i l’import global de les obligacions reconegudes dels capítols esmentats en l’exercici.


De l’annex V

Esmena número 44 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
En l’articulat
Annex V
Cal substituir l’annex V pel següent:
Annex V
Mòduls i quanties per a determinar l’import de les prestacions econòmiques per al sosteniment a la criança en famílies acollidores

Any 2020

1. Acolliments en família acollidora Import NNA/dia
a) per cada persona menor d’edat acollida 15,00 euros
b) per cada persona menor d’edat acollida amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % 18,00 euros
c) per cada persona menor d’edat acollida en acolliment especialitzat, grau I 34,00 euros
d) per cada persona menor d’edat acollida en acolliment especialitzat, grau II 60,00 euros
2. Acolliment en família acollidora
monoparental
a) per cada persona menor d’edat acollida 18,00 euros
b) per cada persona menor d’edat acollida amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % 20,00 euros
c) per cada persona menor d’edat acollida en acolliment especialitzat, grau I 37,00 euros
d) per cada persona menor d’edat acollida en acolliment especialitzat, grau II 62,00 euros
3. Acolliment en família educadora urgència-diagnòstic (atenció immediata) Import per dia disponible o/i acollint
a) Per a una persona menor d’edat 28,00 euros
b) Per a una persona menor d’edat en família monoparental. 37,00 euros
c) Per a dues persones menors d’edat 55,00 euros
d) Per a dues persones menors d’edat en família monoparental 72,00 euros
4. Assistència mèdica qualificada Mòdul màxim
NNA/any
Tots els conceptes 10.000,00 eurosDe la secció 05. Presidència de la Generalitat

Esmena número 68 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 05 Presidència de la Generalitat
Servei 00 Sotssecretaria
Centre gestor 01 Sotssecretaria
Programa 121.20 Alta direcció i serveis generals
Capítol 6 Inversions reals
Línia ER270000 Reforma edificis administratius
Import: 610.000,00
Baixa: -30.000,00
Total: 580.000,00
Alta
Secció 05 Presidència de la Generalitat
Servei 00 Sotssecretaria
Centre gestor 01 Sotssecretaria
Programa 121.20 Alta direcció i serveis generals
Capítol 6 Inversions reals
Línia: Nou projecte ET000
Import: 0,00
Alta 30.000,00
Total: 30.000,00
Total alta 30.000,00
Total baixa -30.000,00
Total 0,00.

Esmena número 69 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 05 Presidència de la Generalitat
Servei 05 Secretaria Autonòmica de Promoció Institucional i Cohesió Territorial
Centre gestor 02 Direcció General d’Administració Local
Programa 125.10 Administració local i organització territorial del Consell
Capítol 4 Transferències corrents
Línia: S0696000 Ajudes a municipis amb especials dificultats econòmiques
Import: 2.000.000,00
Baixa: -200.000,00
Total: 1.800.000,00
Alta línia nova
Secció 05 Presidència de la Generalitat
Servei 05 Secretaria Autonòmica de Promoció Institucional i Cohesió Territorial
Centre gestor 03 Direcció General de l’Agenda Valenciana d’Antidespoblament
Programa 125.20 Agenda Valenciana Antidespoblament
Capítol 4 Transferències corrents
Línia: Línia nova
Denominació línia: Ajuda, assessorament i col·laboració en matèria de despoblació en la Comunitat Valenciana
Beneficiaris previstos: Federació Valenciana de Municipis i Províncies
Forma de concessió: concessió directa, article 168.a
Descripció i finalitat: Desenvolupament del programa d’ajuda, col·laboració i assessorament per a pal·liar el despoblament en la Comunitat Valenciana
Publicar dades: sí
Import inicial: 0
Alta: 200.000,00
Total: 200.000,00
Total alta: 200.000,00
Total baixa: -200.000,00
Total: 0,00.

Esmena número 70 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 05 Presidència
Servei 03 SA de Comunicació
Centre gestor 01 Direcció General Relacions Informatives
Programa 462.10 Relacions informatives i comunicació
Capítol 4 Transferències corrents
Línia: S0945000 Subvenció Federació Valenciana de Municipis i Províncies
Import: 100.000,00
Baixa -100.000,00
Total: 0,00
Alta
Secció 05 Presidència
Servei 03 SA de Comunicació
Centre gestor 01 Direcció General Relacions Informatives
Programa 462.10 Relacions informatives i comunicació
Capítol 4 Transferències corrents
Línia: Línia nova
Denominació: Federació Valenciana de Municipis i Províncies
Beneficiaris previstos; Federació Valenciana de Municipis i Províncies
Descripció i finalitat: Suport a la celebració a València del 1r Congrés Nacional de Comunicació Local
Mode de concessió: Concessió directa, article 168.a
Import: 0,00
Alta: 25.000,00
Total: 25.000,00
Alta
Secció 05 Presidència
Servei 03 SA de Comunicació
Centre gestor 01 Direcció General Relacions Informatives
Programa 462.10 Relacions informatives i comunicació
Capítol 7 Transferències de capital
Línia: Línia nova
Denominació: Federació Valenciana de Municipis i Províncies
Beneficiaris previstos: Federació Valenciana de Municipis i Províncies
Descripció i finalitat: Actuacions d’adaptació tecnològica dels prestadors del servici públic de comunicació audiovisual d’àmbit local

Mode de concessió: Concessió directa, article 168.a
Import: 0,00
Alta: 25.000,00
Total: 25.000,00
Alta
Secció 05 Presidència
Servei 03 SA de Comunicació
Centre gestor 01 Direcció General Relacions Informatives
Programa 462.10 Relacions informatives i comunicació
Capítol 2 Compra de béns corrents i despeses de funcionament
Línia 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Import: 240.000,00
Alta: 50.000,00
Total: 290.000,00
Total altes: 100.000,00
Total baixes: -100.000,00
Total: 0,00.


De Turisme Comunitat Valenciana

Esmena número 91 D’addició
GP Ciudadanos
Secció 05 Presidència de la Generalitat
Turisme Comunitat Valenciana
FP4
Cal afegir línia d’actuació:
11.1.X. Col·laboració amb les entitats locals per a la millora de l’accessibilitat de les platges de la Comunitat Valenciana.

Esmena número 93 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 05 Presidència de la Generalitat
Entitat 22 Turisme Comunitat Valenciana
Capítol 4 Transferències corrents
Línia: S0785000 Competitivitat i desestacionalització dels destinacions turístiques
Import: 2.585.000,00
Baixa: -200.000,00
Total: 2.385.000,00
Secció 05 Presidència de la Generalitat
Entitat 22 Turisme Comunitat Valenciana
Capítol 2 Compra de béns corrents i despeses de funcionament
Subconcepte 227 Treballs realitzats per altres empreses
Import: 13.721.000,00
Baixa: -300.000,00
Total: 13.421.000,00
Alta
Secció 05 Presidència de la Generalitat
Entitat 22 Turisme Comunitat Valenciana
Capítol 4 Transferències corrents
Línia nova: T Fons de Cooperació Municipis Turístics
Denominació: Fons de Cooperació Municipis Turístics
Beneficiaris previstos: Municipis turístics de la Comunitat Valenciana
Descripció i finalitat: Fons destinat a potenciar els municipis turístics de la Comunitat Valenciana
Mode de concessió:
Import: 0,00
Alta: 500.000,00
Total: 500.000,00
Total altes 500.000,00
Total baixes 500.000,00.

Esmena número 94 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 05 Presidència de la Generalitat
Entitat 22 Turisme Comunitat Valenciana
Capítol 7 Transferències corrents
Línia S0942000 Condicionament de centres d’interpretació turística

On diu:
Beneficiaris previstos: Segons annex
Tribunal de les Aigües de la Vega de València: 30.000,00 euros
Ajuntament de Cortes de Pallars: 30.000,00 euros,
Ha de dir:
Beneficiaris previstos: Segons annex
Ajuntament de València: 30.000,00 euros
Ajuntament de Cortes de Pallars: 30.000,00 euros.

Esmena número 95 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 05 Presidència de la Generalitat
Entitat 22 Turisme Comunitat Valenciana
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S0756000 Promoció en la marca Q de qualitat en els mercats turístics
On diu:
Denominació línia: Promoció en la marca Q de qualitat en els mercats turístics,
Ha de dir:
Denominació línia: Obtenció de la marca Q de qualitat turística i la seua promoció en els mercats turístics.
On diu:
Descripció i finalitat: Actuacions de difusió entre els diferents segments del mercat turístic de la marca Q de qualitat turística que ostenten les empreses, productes i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana,
Ha de dir:
Descripció i finalitat: Actuacions d’obtenció de la marca Q de qualitat turística i seua difusió entre els diferents segments del mercat turístic.

Esmena número 96 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 05 Presidència de la Generalitat
Entitat 0022 Turisme Comunitat Valenciana
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S0754000 Foment de la Ruta de la Seda
On diu:
Beneficiaris previstos: segons annex (versió en valencià)
UNESCO Espanya
Institut Seda Espanya,
Ha de dir:
Beneficiaris previstos: segons annex
Associació UNESCO València Mediterrani
Institut Seda Espanya.

De la secció 16. Vicepresidència i Igualtat i Polítiques Inclusives


Esmena número 207 De modificació
GP Popular
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat
Centre gestor 03 Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental
Programa 313.40 Diversitat funcional o discapacitat
Fitxa FP4
Problemàtica sobre la qual s’actua
Cal modificar el punt següent:
On diu:
1. Integració en la societat de les persones amb diversitat funcional o discapacitat,
Ha de dir:
1. Inclusió en la societat de les persones amb diversitat funcional o discapacitat.

Esmena transaccional RE 11628 a les esmenes número 208 i 252 de modificació
GP Popular
FP4
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat
Centre gestor 03 Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental
Programa 313.40 Diversitat funcional o discapacitat
On diu:
1.2. Promoure la vida independent, l’autonomia personal i el reconeixement dels drets de les persones amb malaltia mental i/o diversitat funcional,
Ha de dir:
1.2. Promoure la vida independent, l’autonomia personal i el reconeixement dels drets de les persones amb trastorns de salut mental, incloses persones amb trastorns del neurodesenvolupament, i/o diversitat funcional.

Esmena número 222 De modificació
GP Ciudadanos
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria de Polítiques Inclusives
Programa 313.80 Igualtat en la diversitat
FP4
Objectiu bàsic
On diu:
3.2. Contribuir a eradicar les conductes intolerants i violentes quant a l’orientació sexual, la identitat de gènere, l’ètnia, la diversitat funcional, la situació de pobresa, la religió, la cultura o qualsevol altra situació personal o social i donar suport i atenció a les víctimes de violència i delictes d’odi,
Ha de dir:
3.2 Contribuir, a través de polítiques transversals, a eradicar les conductes intolerants, incitadores a l’odi i violentes quant a l’orientació sexual, la identitat de gènere, l’ètnia, la diversitat funcional, la situació de pobresa, la religió, la cultura o qualsevol altra situació personal o social i donar suport, atenció i assessorament integral a les víctimes de violència i delictes d’odi.

Esmena transaccional RE 11625 a l’esmena número 243 d’addició

GP Ciudadanos
FP4
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat
Centre gestor 03 Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental
Programa 313.40 Diversitat funcional o discapacitat
On diu:
6.1. Sensibilitzar i reduir la discriminació social que patixen les persones amb problemes de salut mental,
Ha de dir:
6.1. Sensibilitzar i reduir la discriminació social que sofreixen les persones amb trastorns de salut mental, incloses les persones amb trastorns del neurodesenvolupament.

Esmena transaccional RE 11626 a l’esmena número 244 d’addició

GP Ciudadanos
FP4
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 02 Secretaria Autonómica d’Igualtat i Diversitat
Centre gestor 03 Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental
Programa 313.40 Diversitat funcional o discapacitat
On diu:
6.1.1. Desenrotllar accions de sensibilització per a evitar la discriminació de les persones amb problemes de salut mental,
Ha de dir:
6.1.1. Desenvolupar accions de sensibilització per a evitar la discriminació de les persones amb trastorns de salut mental, incloses les persones amb trastorns del neurodesenvolupament.

Esmena número 245 De modificació
GP Ciudadanos
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Programa 313.40 Diversitat funcional o discapacitat
Fitxa FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

On diu:
1.1.2. Facilitar la comunicació de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues que utilitzen la llengua de signes en tota mena de serveis a disposició del públic i, en especial, en situació d’emergència,
Ha de dir:
1.1.2. Facilitar la comunicació de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues que utilitzen sistemes orals i/o la llengua de signes en tota mena de serveis a disposició del públic i, en especial, en situació d’emergència.

Esmena número 246 De modificació
GP Ciudadanos
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Programa 313.40 Diversitat funcional o discapacitat
Fitxa FP4
Objectiu bàsic
On diu:
7.1. Establir els mecanismes de col·laboració entre les diferents administracions públiques per a una atenció sociosanitària coordinada i eficient,
Ha de dir:
7.1. Establir els mecanismes de col·laboració entre les diferents administracions públiques per a una atenció sociosanitària coordinada, eficaç i eficient.

Esmena número 247 De modificació
GP Ciudadanos
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Programa 313.40 Diversitat funcional o discapacitat
Fitxa FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

On diu:
7.1.1. Disseny i implantació de protocols de col·laboració per a millorar l’eficiència de l’atenció entre les diferents administracions públiques,
Ha de dir:
7.1.1. Disseny i implantació de protocols de col·laboració per a millorar l’eficàcia i l’eficiència en l’atenció entre les diferents administracions públiques.

Esmena número 248 D’addició
GP Ciudadanos
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Programa 313.40 Diversitat funcional o discapacitat
Fitxa FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir:
1.X.X. Avançar en l’ús de sistemes públics alternatius de comunicació que faciliten la inclusió real de les persones amb trastorns del neurodesenvolupament, discapacitat intel·lectual, cognitiva o discapacitat visual.

Esmena número 249 De modificació
GP Ciudadanos
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Programa 313.40 Diversitat funcional o discapacitat
Fitxa FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

On diu:
1.1.2. Facilitar la comunicació de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues que utilitzen la llengua de signes en tota mena de serveis a disposició del públic i, en especial, en situació d’emergència,
Ha de dir:
1.1.2. Facilitar la comunicació de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues que utilitzen sistemes orals i/o la llengua de signes en tota mena de serveis a disposició del públic i, en especial, en situació d’emergència.

Esmena transaccional RE 11627 a l’esmena número 253 de modificació
GP Ciudadanos
FP4
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat
Centre gestor 03 Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental
Programa 313.40 Diversitat funcional o discapacitat
On diu:
1.2. Finançar programes per a la realització d’itineraris individualitzats per a persones amb diversitat funcional i/o salut mental,
Ha de dir:
1.2. Finançar programes per a la realització d’itineraris individualitzats per a persones amb diversitat funcional i/o trastorns de salut mental, incloses persones amb trastorns del desenvolupament.

Esmena número 276 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Atenció Primària i Serveis Socials
Centre gestor 02 Direcció General d’Acció Comunitària i Barris Inclusius
Programa 313.50 Inclusió social
Capítol IV Transferències corrents
Línia S1827000 Programes desenvolupament comunitari
Import: 3.500.000,00
Baixa: 1.000.000,00
Total: 2.500.000,00
Alta
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema
Centre gestor 01 Direcció General de Gestió i Organització del Sistema
Programa 311.20 Gestió i organització del sistema
Capítol IV Transferències corrents
Nova línia: S1112 Concert acció comunitària
Beneficiaris: Entitats sense ànim de lucre
Descripció i finalitat: Finançar el manteniment de places i serveis/programes a entitats sense ànim de lucre dirigides a la inclusió social de persones o unitats familiars en situació de vulnerabilitat social.

Normativa reguladora: Concurrència competitiva
Import: 0,00
Alta: 1.000.000,00
Total: 1.000.000,00
Total altes: 1.000.000,00
Total baixes: 1.000.000,00
Total 0,00

Esmena número 277 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat
Centre gestor 04 Direcció General de Persones Majors
Programa 313.60 Gestió de centres de persones majors
Capítol 2 Despeses de funcionament (article 227)
Import: 17.800.000,00
Baixa: –327.980,00
Total: 18.127.980,00
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema
Centre gestor 01 Direcció General de Gestió i Organització del Sistema
Programa 311.20 Gestió i organització del sistema
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S7141 Finançament entitats locals residencies i centres
Import: 41.568.660,00
Baixa: –172.020,00
Total: 41.740.680,00
On diu: I42001 de l’Imserso: 16.579.580,
Ha de dir: I42001 de l’Imserso: 16.493.570.
Relació de beneficiaris de la línia nominativa S7141000
On diu: Ajuntament de Sogorb: 172.020,00,
Ha de dir: Ajuntament de Sogorb: 0.
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 01 Sotssecretaria
Centre gestor 01 Sotssecretaria
Programa 311.10 Direcció i serveis generals
Capítol 3 Despeses financeres
Línia
Import: 1.500.000,00
Baixa: –489.000,00
Total: 1.011.000,00
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Atenció Primària i Serveis Socials
Centre gestor 01. Direcció General d’Atenció Primària i Autonomia Personal
Programa 313.70 Ordenació i prestacions de la dependència
Capítol 2 Despeses de funcionament
Línia/article G226
Import: 2.000.000,00
Baixa: –500.000,00
Total: 1.500.000,00
Alta
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 04 Secretaria Autonómica de Planificació i Organització del Sistema
Centre gestor 02 Direcció General d’Infraestructures de Serveis Socials
Programa 311.30 Planificació i coordinació d’infraestructures de serveis socials
Capítol 4 Transferències corrents
Nova línia: S2670 Residencia Tercera Edat Morella
Beneficiaris: Congregació Germanes Mare de Déu de la Consolació

Descripció i finalitat: Finançar el manteniment de la Residència de la Tercera Edat de Morella
Mode de concessió: Concessió directa, article 168,a
Aportació externa: I42001 de l’Imserso: 86.010
Import: 0
Alta: 1.489.000,00
Total: 1.489.000,00
Total altes: 1.489.000,00
Total baixes: –1.489.000,00
Total 0,00

Esmena número 278 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat
Centre gestor 03 Direcció General Diversitat Funcional i Salut Mental
Programa 313.40 Diversitat funcional o discapacitat
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S1111 Projectes de vida independent a través d’itineraris individualitzats
Import: 1.200.000,00
Baixa: –142.270,00
Total: 1.057.730,00
Alta
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema
Centre gestor 01 Direcció General de Gestió i Organització del Sistema
Programa 311.20 Gestió i organització del sistema
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S6587 Finançament entitats locals. Manteniment de centres d’atenció social per a persones amb diversitat funcional o discapacitat

Import: 30.101.400,00
Alta: 142.270,00
Total: 30.243.670,00
Total altes: 142.270,00
Total baixes: –142.270,00
Total 0
Annex
Relació de beneficiaris de la línia nominativa S6587:
Ajuntament de la Pobla de Vallbona:
On diu: 451.680,00,
Ha de dir: 540.050,00,
Ajuntament de Vila-real:
On diu: 188.650,00,
Ha de dir: 242.550,00.

Esmena número 279 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Atenció Primària i Serveis Socials
Centre gestor 02 Direcció General d’Acció Comunitària i Barris Inclusius
Programa 313.50 Inclusió social
Capítol IV Transferències corrents
Línia S5176
On diu:
Ajudes col. plans municipals d’inclusió i cohesió social municipis inclusius,
Ha de dir:
Subv. per a la execució dels plans municipals d’inclusió social.


Esmena número 280 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat
Centre gestor 02 Direcció General d’Igualtat en la Diversitat
Programa 313.80 Igualtat en la diversitat
Capítol II Despeses de funcionament
227 Treballs fets per altres empreses i professionals
Import: 580.000,00
Baixa: 50,00
Total: 579.950,00
Alta
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat
Centre gestor 02 Direcció General d’Igualtat en la Diversitat
Programa 313.80 Igualtat en la diversitat
Capítol IV Transferències corrents
Línia S5235 Servei especialitzat d’atenció i assessorament a la població LGTBI
Import: 680.950,00
Alta: 50,00
Total: 681.000,00
Total altes: 50,00
Total baixes: –50,00
Total 0,00.

Esmena número 281 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Atenció Primària i Serveis Socials
Centre gestor 01 Direcció General d’Atenció Primària i Autonomia Personal
Programa 313.10 Serveis socials
FP4
Problemàtica sobre la qual s’actua
Cal afegir:
1. Els serveis socials d’atenció primària bàsica que atenen les demandes de la ciutadania desenvolupant les seues funcions a través de la prevenció, la promoció i intervenció, fins a la consolidació d’una xarxa única de resposta administrativa responsable i respectuosa amb les persones per a garantir l’acció social de proximitat.
2. Situacions de necessitat social de la població i, específicament, d’aquelles persones i col·lectius en situació desfavorable, vulnerable i en risc o situació d’exclusió social, articulant prestacions bàsiques, programes i recursos en l’àmbit local, amb la participació activa dels implicats.
3. Serveis socials d’atenció primària específica
FP4
Objectiu bàsic
Cal afegir:
1.1. Desenvolupar una xarxa homogènia de professionals, dependents de les entitats locals, per a l’atenció primària dels problemes socials, mitjançant la seua atenció, valoració i assignació de prestacions, ajudes, recursos i programes d’intervenció.
1.2. Impulsar el transvasament d’informació i la coordinació interadministrativa entre els equips professionals de la xarxa d’atenció primària.
2.1. Implementar mesures i estratègies específiques destinades a l’atenció social municipal, de les persones, famílies i col·lectius en situació desfavorable.
2.2. Proporcionar instruments i documents tècnics en l’àrea d’atenció primària de serveis socials, tant a nivell organitzatiu com d’intervenció, amb la participació dels equips de serveis socials.

3.1 Coordinació amb les direccions generals corresponents dels serveis d’atenció diürna i nocturna, d’atenció ambulatòria d’allotjament alternatiu de l’atenció primària de caràcter específic, sense perjudici de la delegació que, si escau, puga efectuar-se en les entitats locals.

3.2 Ordenar i definir les característiques i el contingut dels programes i les prestacions específiques d’atenció primària de serveis socials.

FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir:
Punts:
1.1.1. Revisar les zones i àrees d’intervenció dels equips de serveis socials de base.
1.1.2. Implementar el número i composició dels equips de serveis socials de base en la Comunitat Valenciana, d’acord amb el nou model social bàsic.
1.2.1. Impulsar el Sistema d’Informació d’Usuaris de Serveis Socials (SIUSS) per a homogeneïtzar el registre i la transmissió de dades.

1.2.2. Col·laborar en la promoció de la formació i intercanvi d’informació de la xarxa de professionals.
2.1.1. Implantar el servei municipal d’ajuda a domicili de la dependència.
2.1.2. Incrementar el finançament dels programes de prestacions bàsiques de les entitats locals.
2.1.3. Reajustar les prestacions, programes i serveis en cada zona d’actuació social primària, sobre la base del coneixement disponible de la situació socioeconòmica d’aquestes, i al volum de prestacions i actuacions que gestiona.
2.1.4. Impulsar la implementació de bones pràctiques per part dels serveis socials municipals, basats en projectes l’objectiu dels quals siga millorar l’atenció a les persones usuàries d’aquests.
2.2.1. Elaborar materials tècnics (protocols d’actuació i bones pràctiques) sobre les prestacions bàsiques, programes i serveis municipals.

2.2.2. Impulsar i coordinar la participació dels equips de serveis socials en l’elaboració de materials tècnics.
3.1.1. Homogeneïtzar protocols d’actuació, valoració i baremació de serveis, prestacions i recursos de l’administració pública amb competència en atenció primària específica de serveis socials.
3.2.1. Dissenyar, implantar i supervisar els protocols d’intervenció en matèria d’atenció primària específica de serveis socials.
FP4
Indicadors per objectius
Cal suprimir:
Objectiu 2.1. Elaborar programes i executar mesures orientades a fomentar la participació activa dels majors en la societat, així com programes d’oci i temps lliure per a majors, tot això en coordinació amb els equips de base municipals.
Indicador 1. Gestionar targeta del major.
Indicador 2. Gestionar el programa de vacacions socials.
Indicador 3. Gestionar les ajudes a entitats per a finançar activitats d’oci i temps lliure, lúdiques, culturals i d’accés a noves tecnologies, dirigides a persones majors.
Objectiu 2.2. Consolidar la xarxa especialitzada de centres d’atenció a persones majors.
Indicador 1. Gestionar els centres especials d’atenció als majors.

Indicador 2. Activitats realitzades en els CEAM de la conselleria.
Objectiu 2.3. Finançar programes d’atenció/prevenció de problemes específics de persones majors.
Indicador 1. Gestionar el programa de termalisme social valencià.
FP4
Indicadors per objectius
Modificació:
On diu:
Objectiu 3.1. Implementar mesures i estratègies específiques destinades a l’atenció social municipal de les persones, famílies i col·lectius en situació desfavorable,
Ha de dir:
Objectiu 2.1. Implementar mesures i estratègies específiques destinades a l’atenció social municipal de les persones, famílies i col·lectius en situació desfavorable.
On diu:
Objectiu 3.2. Proporcionar instruments i documents tècnics en l’àrea d’atenció primària de serveis socials, tant a nivell organitzatiu com d’intervenció, amb la participació dels equips de serveis socials,

Ha de dir:
Objectiu 2.2. Proporcionar instruments i documents tècnics en l’àrea d’atenció primària de serveis socials, tant a nivell organitzatiu com d’intervenció, amb la participació dels equips de serveis socials.

FP4
Indicadors per objectius
Cal afegir:
Objectiu 3.1. Coordinar amb les direccions generals corresponents dels serveis d’atenció diürna i nocturna, d’atenció ambulatòria, d’allotjament alternatiu de l’atenció primària de caràcter específic, sense perjudici de la delegació que, si escau, puga efectuar-se en les entitats locals.

Indicador 1. Homogeneïtzar protocols d’actuació, valoració i baremació dels serveis, prestacions i recursos de l’administració pública amb competència en atenció primària específica de serveis socials.


Esmena número 282 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Atenció Primària i Serveis Socials
Centre gestor 02 Direcció General d’Acció Comunitària i Barris Inclusius
Programa 313.50 Inclusió social
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S5177000 Programes d’interès social amb càrrec al 0,7 % de l’IRPF
On diu:
Mode de concessió,
Ha de dir:
Mode de concessió: concurrència competitiva.

Esmena número 283 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 16. Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat
Centre gestor 04 Direcció General de Persones Majors
Programa 313.60 Gestió de centres de persones majors
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S1115 Programes d’envelliment actiu i soledat no escollida

On diu:
Beneficiaris previstos: persones de tercera edat,
Ha de dir:
Beneficiaris previstos: institucions sense fi de lucre.

Esmena número 284 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat
Centre gestor 02 Direcció General d’Igualtat en la Diversitat
Programa 313.80
Capítol FP4 Indicadors
Línia
Objectiu 2.1
Cal afegir indicador:
2.1.6. Coordinació d’accions per a la igualtat i la inclusió del poble gitano desenvolupades per les corporacions locals.

Esmena transaccional RE 11604 a l’esmena número 285 de modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat
Centre gestor 01 Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones
Programa 323.10 Igualtat de gènere
Capítol 4
Línia S5159 Xarxa valenciana d’igualtat
On diu:
Mode de concessió: concessió directa
Art. 168.a,
Ha de dir:
Mode de concessió: concessió directa
Art. 168.a, resolució.
FP7
A l’annex:
On diu:

Beneficiaris Import
(en milers d’euros)
Ajuntament d’Alacant 107,80
Ajuntament del Campello 66,10
Ajuntament de Mutxamel 54,40
Ajuntament de Sant Joan d’Alacant 54,70
Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig 75,40
Ajuntament d’Alcoi 7540
Ajuntament d’Ibi 54,40
Ajuntament de Villena 54,40
Ajuntament d’Orihuela 75,40
Ajuntament de Pilar de la Horadada 54,40
Ajuntament de Torrevieja 75,40
Ajuntament de Crevillent 54,40
Ajuntament d’Elx 96,40
Ajuntament de Santa Pola 54,40
Ajuntament de Calp 54,40
Ajuntament de Dénia 54,40
Ajuntament de Xàbia 54,40
Ajuntament d’Alfàs del Pi 33,40
Ajuntament d’Altea 54,40
Ajuntament de Benidorm 80,60
Ajuntament de Nucia 33,40
Ajuntament de Vila-Joiosa 75,40
Ajuntament d’Aspe 54,40
Institut Municipal de Servicis Socials d’Elda 85,60
Ajuntament de Petrer 75,40
Ajuntament de l’Alcora 33,40
Ajuntament de Vilafranca del Cid 33,40
Ajuntament de Montanejos 33,40
Ajuntament de Segorbe 33,40
Ajuntament de Benicarló 54,40
Ajuntament de Vinaròs 54,40
Ajuntament d’Almassora 54,40
Ajuntament de Castelló de la Plana 96,40
Ajuntament de Borriana 54,40
Ajuntament d’Onda 54,40
Ajuntament d’Orpesa 33,40
Ajuntament de Vall d’Uixó 54,40
Ajuntament de Vila-real 75,40
Ajuntament de Morella 38,10
Ajuntament de Sagunt 75,40
Ajuntament de Bétera 54,40
Ajuntament de Llíria 66,10
Ajuntament de Pobla de Vallbona 54,40
Ajuntament de Riba-Roja del Túria 54,40
Ajuntament d’Enguera 33,40
Ajuntament de Xàtiva 66,10
Ajuntament d’Alboraia 54,40
Ajuntament de Burjassot 54,40
Ajuntament de Moncada 66,10
Ajuntament d’Alaquàs 54,40
Ajuntament d’Aldaia 54,40
Ajuntament de Manises 66,10
Ajuntament de Mislata 54,40
Ajuntament de Paterna 75,40
Ajuntament de Quart de Poblet 54,40
Ajuntament de Torrent 75,40
Ajuntament de Xirivella 54,40
Ajuntament d’Alfafar 54,40
Ajuntament de Catarroja 66,10
Ajuntament de Paiporta 54,40
Ajuntament de Picassent 66,10
Ajuntament de Chiva 33,40
Ajuntament de Requena 66,10
Ajuntament d’Algemesí 54,40
Ajuntament de Carcaixent 66,10
Ajuntament de Cullera 54,40
Ajuntament de Sueca 66,10
Ajuntament d’Ademúz 33,40
Ajuntament de Gandia 87,10
Ajuntament d’Oliva 54,40
Ajuntament del Villar 33,40
Ajuntament d’Ontinyent 66,10
Ajuntament d’Ayora 33,40
Ajuntament d’Almoradí 54,40
Ajuntament de Novelda 54,40
Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat 33,40
Mancomunitat la Vega 42,00
Mancomunitat la Ribera Alta 54,40
Mancomunitat Espadà-Millars 54,40
Mancomunitat l’Alacantí 33,40
Mancomunitat Baix Segura 33,40
Mancomunitat de Serveis Beneixama, el Camp de Mirra i la Canyada 33,40
Mancomunitat de Serveis Socials i de Caràcter Cultural de La Marina Baixa 33,40
Mancomunitat El Xarpolar 54,40
Mancomunitat de Serveis Socials
de la Marina Alta 54,40
Mancomunitat Alt Maestrat 33,40
Mancomunitat Baix Maestrat 33,40
Mancomunitat l’Alt Palància 54,40
Mancomunitat la Plana Alta 54,40
Mancomunitat els Ports 33,40
Mancomunitat Camp de Túria 54,40
Mancomunitat de Municipis de la Safor 54,40
Mancomunitat de la Vall d’Albaida 54,40
Mancomunitat Rincón de Ademuz 33,40
Mancomunitat Interior Tierra del Vino 33,40
Mancomunitat Hoya-Chiva 33,40
Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud 54,40
Mancomunitat l’Horta Nord 33,40
Mancomunitat la Costera-Canal 54,40
Mancomunitat Els Serrans 33,40
Mancomunitat la Ribera Baixa 33,40
Ajuntament de València 84,00
Total 5.570,20


Ha de dir:

Beneficiaris Import
(en milers d’euros)
Ajuntament d’Alacant 107,80
Ajuntament del Campello 66,10
Ajuntament de Mutxamel 54,40
Ajuntament de Sant Joan d’Alacant 54,70
Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig 39,88
Ajuntament d’Alcoi 75,40
Ajuntament d’Ibi 54,40
Ajuntament de Villena 54,40
Ajuntament d’Oriola 75,40
Ajuntament del Pilar de la Foradada 54,40
Ajuntament de Torrevella 75,40
Ajuntament de Crevillent 54,40
Ajuntament d’Elx 96,40
Ajuntament de Santa Pola 54,40
Ajuntament de Calp 54,40
Ajuntament de Dénia 54,40
Ajuntament de Xàbia 54,40
Ajuntament de l’Alfàs del Pi 33,40
Ajuntament d’Altea 54,40
Ajuntament de Benidorm 80,60
Ajuntament de la Nucia 33,40
Ajuntament de la Vila Joiosa 75,40
Ajuntament d’Asp 54,40
Institut Municipal de Serveis Socials d’Elda 85,60
Ajuntament de Petrer 75,40
Ajuntament de l’Alcora 33,40
Ajuntament de Vilafranca 33,40
Ajuntament de Montanejos 33,40
Ajuntament de Sogorb 33,40
Ajuntament de Benicarló 54,40
Ajuntament de Vinaròs 54,40
Ajuntament d’Almassora 50,90
Ajuntament de Castelló de la Plana 96,40
Ajuntament de Borriana 54,40
Ajuntament d’Onda 54,40
Ajuntament d’Orpesa 33,40
Ajuntament de la Vall d’Uixó 54,40
Ajuntament de Vila-real 54,40
Ajuntament de Morella 38,10
Ajuntament de Sagunt 68,40
Ajuntament de Bétera 57,37
Ajuntament de Llíria 66,10
Ajuntament de la Pobla de Vallbona 64,83
Ajuntament de Riba-roja de Túria 65,88
Ajuntament d’Énguera 33,40
Ajuntament de Xàtiva 66,1
Ajuntament d’Alboraia 64,91
Ajuntament de Burjassot 63,83
Ajuntament de Montcada 66,1
Ajuntament d’Alaquàs 65,44
Ajuntament d’Aldaia 54,4
Ajuntament de Manises 66,1
Ajuntament de Mislata 62,26
Ajuntament de Paterna 75,4
Ajuntament de Quart de Poblet 66,04
Ajuntament de Torrent 75,4
Ajuntament de Xirivella 54,4
Ajuntament d’Alfafar 64,69
Ajuntament de Catarroja 66,1
Ajuntament de Paiporta 54,4
Ajuntament de Picassent 66,1
Ajuntament de Xiva 42,31
Ajuntament de Requena 66,1
Ajuntament d’Algemesí 62
Ajuntament de Carcaixent 66,1
Ajuntament de Cullera 65,68
Ajuntament de Sueca 66,1
Ajuntament d’Ademús 44,02
Ajuntament de Gandia 87,1
Ajuntament d’Oliva 63,84
Ajuntament del Villar 44,14
Ajuntament d’Ontinyent 66,1
Ajuntament d’Aiora 40,18
Ajuntament d’Almoradí 54,4
Ajuntament de Novelda 54,4
Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat 33,4
Mancomunitat La Vega 42
Mancomunitat de la Ribera Alta 54,4
Mancomunitat d’Espadà-Millars 54,4
Mancomunitat de l’Alacantí 33,4
Mancomunitat del Baix Segura 33,4
Mancomunitat de Serveis de Beneixama,
el Camp de Mirra i la Canyada 33,4
Mancomunitat de Serveis Socials i de Caràcter Cultural de la Marina Baixa 33,4
Mancomunitat El Xarpolar 54,4
Mancomunitat de Serveis Socials
de la Marina Alta 54,4
Mancomunitat de l’Alt Maestrat 33,4
Mancomunitat del Baix Maestrat 33,4
Mancomunitat de l’Alt Palància 54,4
Mancomunitat de la Plana Alta 54,4
Mancomunitat dels Ports 33,4
Mancomunitat del Camp de Túria 54,4
Mancomunitat de Municipis de la Safor 54,4
Mancomunitat de la Vall d’Albaida 54,4
Mancomunitat del Racó d’Ademús 33,4
Mancomunitat de l’Interior Tierra del Vino 33,4
Mancomunitat Foia de Bunyol-Xiva 33,4
Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud 54,4
Mancomunitat de l’Horta Nord 33,4
Mancomunitat de la Costera-Canal 54,4
Mancomunitat dels Serrans 33,4
Mancomunitat de la Ribera Baixa 33,4
Ajuntament de València 0
Total 5.570,20Esmena número 286 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema
Centre gestor 01 Direcció General de Planificació i Organització del Sistema
Programa 311.20
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S0228 Finançament entitats locals-serveis socials
On diu:
Mode de concessió: concessió directa art. 168.a,
Ha de dir:
Mode de concessió: concessió directa art. 168.a, resolució.

Esmena número 287 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Atenció Primària i Serveis Socials
Centre gestor 03 Direcció General d’Infància i Adolescència
Programa 313.30 Infància i adolescència
Capítol 4
Línia S4976
On diu:
Descripció i finalitat: foment de programes de prevenció d’abusos sexuals i foment i innovació en l’àmbit de l’acolliment familiar,

Ha de dir:
Descripció i finalitat: foment de programes de prevenció, en especial d’abusos sexuals, i foment i innovació en l’àmbit de l’acolliment familiar.

Esmena número 288 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat
Centre gestor 04 Direcció General de Persones Majors
Programa 313.60 Gestió de centres de persones majors
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S1116 Programes d’atenció a persones majors i món rural

On diu: Denominació línia: Programes d’atenció a persones majors i món real,
Ha de dir: Denominació línia: Programes d’atenció a persones majors i món rural.
On diu: Beneficiaris previstos: Persones de tercera edat del món rural,
Ha de dir: Beneficiaris previstos: Entitats locals.

Esmena número 289 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualat i Polítiques Inclusives
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat
Centre gestor 02 Direcció General d’Igualtat en la Diversitat
Programa 313.80
FP4 Indicadors
Objectiu 3.1
Cal afegir: Indicador 3.1.5. Coordinar la xarxa Pangea d’atenció a les persones migrants des de les entitats locals.

Esmena número 290 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat
Centre gestor 01 Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones
Programa 323.10
FP4 Principals línies d’actuació per aconseguir l’objectiu i indicadors,
Ha de dir: (cal afegir punts)
2.1.5. Suport a la formació de professionals d’atenció directa a les víctimes de violència sobre la dona.
2.1.6. Impuls d’accions per a aconseguir la inserció sociolaboral de dones víctimes de violència de gènere.
2.1.7. Millora dels serveis d’atenció a menors víctimes de violència de gènere.
2.1.8. Garantir, a més de la titulació professional específica exigida al personal dels centres residencials, la formació específica en violència de gènere, d’acord amb l’Estratègia de la Unió Europea per a la igualtat entre dones i homes després de 2015.
2.1.9. Impulsar acords de coordinació amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a garantir l’atenció psiquiàtrica urgent de les dones i menors víctimes de violència de gènere.
2.1.10. Impulsar acords de coordinació amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a establir un protocol específic per a les dones i menors víctimes de violència de gènere amb conductes addictives, garantint-los l’atenció immediata en les unitats de conductes addictives (UCA).
2.2.1. Desenvolupament d’actuacions dirigides a prevenir, conscienciar i sensibilitzar la societat valenciana sobre la violència que pateixen les dones fent especial incidència en la sensibilització en les zones rurals.
2.2.2. Promoció de campanyes de sensibilització i prevenció de la violència que s’exerceix contra les dones.
2.2.3. Establir de manera prioritària programes d’intervenció relacionats amb l’autoestima i apoderament de les dones i menors usuàries dels centres residencials.
2.2.4. Promoure actuacions dirigides a establir mesures de detecció precoç de la violència de gènere, a procurar la protecció, assistència, acompanyament i suport integral a les víctimes de violència de gènere.


Esmena número 291 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema
Centre gestor 01 Direcció General de Planificació i Organització del Sistema
Programa 311.20
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S5230 Finançament entitats locals. Programes de serveis socials dirigits a persones amb diversitat funcional o discapacitat
On diu: Mode de concessió: Concessió directa article 168.a,
Ha de dir: Mode de concessió: Concessió directa article 168.a) Resolució.

Esmena número 292 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Atenció Primària i Serveis Socials
Centre gestor 03 Direcció General d’Infància i Adolescència
Programa 313.30 Infància i adolescència
Capítol 4
Línia S5192
On diu: Beneficiaris previstos: Persones físiques i unitats de convivència i entitats locals,
Ha de dir: Beneficiaris previstos: Persones físiques i unitats de convivència.

Esmena número 293 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat
Centre gestor 04 Direcció General de Persones Majors
Programa 313.60 Gestió de centres de persones majors
Capítol IV Transferències corrents
Línia S2736 PEI d’emergència i desenvolupament
On diu: Denominació línia: PEI de emergència i desenvolupament,
Ha de dir: Denominació línia: PEI de desenvolupament personal.
On diu: Beneficiaris previstos: Institucions sense fi de lucre,
Ha de dir: Beneficiaris previstos: Persones físiques.
On diu: Publicar dades: no,
Ha de dir: Publicar dades: sí.

Esmena número 294 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualat i Polítiques Inclusives
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat
Centre gestor 02 Direcció General d’Igualtat en la Diversitat
Programa 313.80
FP4 Indicadors
Objectiu 2.1.
Cal afegir indicador:
Indicador 6. Coordinació d’accions per a la igualtat i inclusió del poble gitano amb les entitats locals. Reunió 1.1.

Esmena número 295 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualat i Polítiques Inclusives
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat
Centre gestor 02 Direcció General d’Igualtat en la Diversitat
Programa 313.80
FP4 Indicadors
Objectiu 3.1.
Cal afegir indicador:
Indicador 5. Coordinar la xarxa Pangea d’atenció a les persones migrants des de les entitats locals. Reunió 1.

Esmena número 296 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema
Centre gestor 01 direcció General de Planificació i Organització del Sistema
Programa 311.20
Capítol 4
Línia S0228
Relació de beneficiaris de la línia nominativa:
S0228000 Finançament entitats locals-serveis socials

On diu: Ha de dir:
Beneficiaris Import euros Import euros
Ajuntament d’Agost 79.360,00 90.520,00
Ajuntament d’Aigües 49.500,00 49.760,00
Ajuntament d’Alacant 4.594.780,00 4.606.420,00
Ajuntament de Albatera 277.400,00 299.440,00
Ajuntament d’Alcoi 1.092.200,00 1.095.420,00
Ajuntament de l’Alfàs del Pi 452.300,00 495.900,00
Ajuntament de Almoradí 388.330,00 431.400,00
Ajuntament d’Altea 531.790,00 575.390,00
Ajuntament d’Asp 747.100,00 790.960,00
Ajuntament de Banyeres de Mariola 146.140,00 167.000,00
Ajuntament de Benidorm 980.830,00 984.050,00
Ajuntament de Benijòfer 78.870,00 90.030,00
Ajuntament de Benissa 297.700,00 319.740,00
Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell 108.650,00 119.810,00
Ajuntament de Biar 108.700,00 119.860,00
Ajuntament de Bigastre 146.610,00 167.470,00
Ajuntament de Busot 46.410,00 57.050,00
Ajuntament de Callosa de Segura 451.540,00 474.240,00
Ajuntament de Calp 503.500,00 547.100,00
Ajuntament del Campello 513.270,00 556.870,00
Ajuntament de Castalla 155.540,00 176.400,00
Ajuntament de Cocentaina 314.520,00 336.820,00
Ajuntament de Coix 185.340,00 206.980,00
Ajuntament de Crevillent 453.880,00 497.480,00
Ajuntament de Daia Nova 40.330,00 50.970,00
Ajuntament de Dénia 720.730,00 759.550,00
Ajuntament de Dolores 163.930,00 184.790,00
Ajuntament d’Elx 3.049.410,00 3.057.790,00
Inst. Municipal Serveis Socials Elda 1.082.360,00 1.085.580,00
Ajuntament de Finestrat 185.590,00 207.230,00
Ajuntament de Formentera del Segura 164.180,00 175.340,00
Ajuntament de Gata de Gorgos 142.870,00 163.730,00
Ajuntament de Guardamar del Segura 361.450,00 384.150,00
Ajuntament del Fondó de les Neus 49.100,00 59.740,00
Ajuntament d’Ibi 530.720,00 574.320,00
Ajuntament de Montfort 132.140,00 153.000,00
Ajuntament de Monòver 304.000,00 326.040,00
Ajuntament de Los Montesinos 74.740,00 85.900,00
Ajuntament de Mutxamel 439.160,00 482.760,00
Ajuntament de Novelda 537.050,00 580.650,00
Ajuntament de la Nucia 478.200,00 501.430,00
Ajuntament d’Onil 140.790,00 161.650,00
Ajuntament d’Oriola 1.159.750,00 1.163.150,00
Ajuntament de Petrer 789.640,00 861.760,00
Ajuntament del Pilar de la Foradada 458.450,00 502.050,00
Ajuntament de Rojals 367.120,00 389.820,00
Ajuntament de Salines 55.100,00 65.740,00
Ajuntament de Sant Joan d’Alacant 420.280,00 463.880,00
Ajuntament de Sant Vicent
del Raspeig 809.270,00 812.490,00
Ajuntament de Santa Pola 487.370,00 559.490,00
Ajuntament de Saix 166.060,00 186.920,00
Ajuntament de Teulada 407.240,00 429.280,00
Ajuntament de Tibi 39.880,00 50.520,00
Ajuntament de la Torre de les Maçanes 21.460,00 21.720,00
Ajuntament de Torrevella 1.179.130,00 1.182.530,00
Ajuntament de la Vila Joiosa 481.930,00 525.530,00
Ajuntament de Villena 522.350,00 565.950,00
Ajuntament de Xàbia 589.560,00 661.680,00
Ajuntament de Xixona 155.120,00 175.980,00
Mancomunitat del Baix Segura 573.690,00 619.370,00
Mancomunitat de la vinya i el marbre 460.520,00 503.190,00
Mancomunitat de Serveis
Socials de la Vega 528.960,00 552.710,00
Mancomunitat de Serveis Socials de Pego, l’Atzúbia i les Valls 467.220,00 510.020,00
Mancomunitat de Serveis de Beneixama, la Canyada i el Camp de Mirra 63.180,00 74.290,00
Mancomunitat del Xarpolar 178.940,00 200.790,00
Mancomunitat de la Marina Alta 770.430,00 816.920,00
Mancomunitat de la Marina Baixa 410.710,00 433.920,00
Mancomunitat de la Mariola 300.300,00 322.860,00
Ajuntament d’Alcalà de Xivert 141.960,00 162.820,00
Ajuntament de l’Alcora 335.090,00 358.170,00
Ajuntament d’Alfondeguilla 39.010,00 10.000,00
Ajuntament d’Almassora 528.190,00 571.790,00
Ajuntament d’Almenara 148.490,00 16.320,00
Ajuntament de les Alqueries 99.210,00 24.100,00
Ajuntament d’Artana 43.560,00 5.000,00
Ajuntament de Benicarló 507.590,00 551.190,00
Ajuntament de Benicàssim 361.530,00 384.230,00
Ajuntament de Betxí 164.530,00 45.000,00
Ajuntament de Borriol 137.240,00 19.930,00
Ajuntament de Borriana 523.100,00 566.700,00
Ajuntament de Cabanes 48.890,00 5.000,00
Ajuntament de Castelló de la Plana 1.928.100,00 1.917.180,00
Ajuntament de Xilxes 42.610,00 5.000,00
Ajuntament de la Llosa 61.190,00 21.000,00
Ajuntament de Moncofa 182.340,00 203.200,00
Ajuntament de Montant 79.840,00 5.000,00
Ajuntament de Nules 284.090,00 306.130,00
Ajuntament d’Onda 460.830,00 504.430,00
Ajuntament d’Orpesa 152.750,00 173.610,00
Ajuntament de Peníscola 150.530,00 171.390,00
Ajuntament de Santa Magdalena de Polpís 39.820,00 19.000,00
Ajuntament de Sogorb 414.670,00 437.750,00
Ajuntament de Torreblanca 132.970,00 10.000,00
Ajuntament de la Vall d’Alba 124.230,00 15.000,00
Ajuntament de la Vall d’Uixó 650.710,00 708.570,00
Ajuntament de Vila-real 870.040,00 859.000,00
Ajuntament de la Vilavella 46.940,00 5.000,00
Ajuntament de Vilafermosa 65.700,00 5.000,00
Ajuntament de Vinaròs 469.230,00 512.830,00
Consorci de Pobles Menuts
dels Ports 48.540,00 5.000,00
Mancomunitat de l’Alt Palància 536.580,00 559.920,00
Mancomunitat de l’Alt Maestrat 119.780,00 5.000,00
Mancomunitat del Baix Maestrat 195.300,00 216.890,00
Mancomunitat de Castelló Nord 192.150,00 35.000,00
Mancomunitat dels Ports 232.130,00 254.240,00
Mancomunitat Espadà-Millars 173.510,00 20.000,00
Mancomunitat de la Plana Alta 504.070,00 526.500,00
Mancomunitat de Municipis de Penyagolosa-Pobles del Nord 46.620,00 5.000,00
Ajuntament d’Alaquàs 563.670,00 607.270,00
Ajuntament d’Albal 439.430,00 462.130,00
Ajuntament d’Alberic 305.940,00 67.730,00
Ajuntament d’Alboraia 498.740,00 542.340,00
Ajuntament de l’Alcúdia 277.750,00 34.470,00
Ajuntament d’Aldaia 543.880,00 587.480,00
Ajuntament d’Alfafar 463.750,00 507.350,00
Ajuntament d’Algemesí 560.840,00 604.440,00
Ajuntament d’Alginet 295.240,00 35.450,00
Ajuntament d’Alzira 864.280,00 923.340,00
Ajuntament de Benaguasil 404.940,00 130.000,00
Ajuntament de Benetússer 275.150,00 16.580,00
Ajuntament de Benifaió 485.540,00 252.890,00
Ajuntament de Bétera 490.420,00 534.020,00
Ajuntament de Burjassot 801.150,00 845.950,00
Ajuntament de Canals 370.130,00 105.000,00
Ajuntament de Carcaixent 527.720,00 585.580,00
Ajuntament de Carlet 360.800,00 383.500,00
Ajuntament de Catarroja 474.750,00 518.350,00
Ajuntament de Xiva 343.590,00 10.000,00
Ajuntament de Cullera 518.000,00 575.860,00
Ajuntament de l’Eliana 368.700,00 391.400,00
Ajuntament de Gandia 1.068.380,00 1.071.600,00
Ajuntament de Godella 267.100,00 10.000,00
Ajuntament de Llíria 453.450,00 497.050,00
Ajuntament de Manises 648.800,00 720.920,00
Ajuntament de Massamagrell 649.010,00 685.970,00
Ajuntament de Meliana 461.510,00 192.430,00
Ajuntament de Mislata 917.210,00 990.530,00
Ajuntament de Montcada 482.480,00 526.080,00
Ajuntament d’Oliva 524.570,00 568.170,00
Ajuntament d’Ontinyent 800.330,00 845.130,00
Ajuntament de Paiporta 486.510,00 555.110,00
Ajuntament de Paterna 1.015.280,00 1.018.500,00
Ajuntament de Picanya 296.160,00 25.590,00
Ajuntament de Picassent 488.220,00 531.820,00
La Pobla de Vallbona 498.120,00 541.720,00
Ajuntament de Puçol 457.730,00 494.690,00
Ajuntament de Quart de Poblet 664.680,00 722.540,00
Ajuntament de Requena 462.650,00 506.250,00
Ajuntament de Riba-roja de Túria 477.220,00 520.820,00
Ajuntament de Sagunt 1.226.450,00 1.229.670,00
Ajuntament de Sedaví 303.220,00 11.980,00
Ajuntament de Silla 442.340,00 465.040,00
Ajuntament de Sueca 601.620,00 645.220,00
Ajuntament de Tavernes
de la Valldigna 384.040,00 406.740,00
Ajuntament de Torrent 1.367.150,00 1.363.420,00
Ajuntament de Utiel 378.110,00 129.990,00
Ajuntament de València 10.608.370,00 10.635.310,00
Ajuntament de Xàtiva 623.680,00 667.280,00
Ajuntament de Xirivella 476.490,00 520.090,00
Mancomunitat del Barri del Crist 286.080,00 297.330,00
Agrupació d’Atzeneta,
Carrícola i Bèlgida 15.000,00
Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins 95.000,00
Ajuntament d’Almussafes 130.000,00
Ajuntament d’Aiora 90.000,00
Ajuntament de Benigànim 28.000,00
Ajuntament de Castelló
de Rugat i altres 80.000,00
Ajuntament d’Énguera 35.000,00
Ajuntament de la Llosa de Ranes 8.000,00
Mancomunitat de Municipis del Racó d’Ademús 110.000,00
Mancomunitat del Camp de Túria 50.000,00
Mancomunitat de la Ribera Alta 60.000,00
Mancomunitat de la Ribera Baixa 150.000,00
Mancomunitat de Municipis
de la Safor 110.000,00
Ajuntament de Montaverner i altres 70.000,00
Ajuntament de la Pobla del Duc 5.000,00
Ajuntament del Puig de Santa Maria 100.000,00
Ajuntament de Quatretonda 10.000,00
Ajuntament de Rocafort 45.000,00
Ajuntament de Torís 20.400,00
Ajuntament de Villanueva
de Castellón 20.000,00
Ajuntament del Villar 20.000,00
Total 82.499.700,00 82.499.700,00Esmena número 297 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema
Centre gestor 02 Direcció General de Infraestructures de Serveis Socials
Programa 311.30 Planificació i coordinació d’infraestructures de serveis socials
Capítol II Despeses de funcionament
Línia
Import: 290.133.880,00
Baixa: –380.550,00
Total: 289.753.330,00
Alta
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema
Centre gestor 01 Direcció General de Gestió i Organització del Sistema
Programa 311.20 Gestió i organització del sistema
Capítol IV Transferències corrents
Línia S6587000 Finançament entitats locals. Manteniment de centres d’atenció social per a persones amb diversitat funcional o discapacitat
Import: 30.101.400,00
Baixa: 380.550,00
Total: 30.481.950,00
Cal afegir nou beneficiari a la relació de la línia nominativa (FP7)

Beneficiaris: Consorci per a la gestió de serveis socials especialitzats en l’àmbit de la comarca de l’Horta Sud
Import euros: 380.550,00
Total altes: 380.550,00
Total baixes: –380.550,00
Total 0,00.

Esmena número 298 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat
Centre gestor 02 Direcció General d’Igualtat en la Diversitat
Programa 313.80
FP4 Indicadors
Objectiu 3.1. Indicador 4
On diu:
Indicador 4. Projecte pilot de patrocini comunitari amb famílies refugiades. Conveni 1,
Ha de dir:
Indicador 4. Projecte pilot de patrocini comunitari amb famílies refugiades. Concessió directa 4.

Esmena número 299 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat
Centre gestor 03 Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental
Programa 313.40 Diversitat funcional o discapacitat
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S1111 Projectes de vida independent a través d’itineraris individualitzats
Import: 1.200.000,00
Baixa: –500.000,00
Total: 700.000,00
Alta
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema
Centre gestor 01 Gestió i Organització del Sistema
Programa 311.20 Gestió i organització del sistema
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S6738
Import: 113.800.000,00
Alta: 500.000,00
Total: 114.300.000,00
On diu:
Aportació Generalitat Valenciana no condicionada: 2.974.920,00
Aportació condicionada Generalitat Valenciana: 53.787.460,00,
Ha de dir:
Aportació Generalitat Valenciana no condicionada: 3.078.860,00
Aportació condicionada Generalitat Valenciana: 54.183.520,00
Total altes: 500.000,00
Total baixes: –500.000,00
Total 0.

Esmena número 301 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat
Centre gestor 02 Direcció General d’Igualtat en la Diversitat
Programa 313.80 Igualtat en la diversitat
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S5156
Import: 150.000,00
Baixa: –60.000,00
Total: 90.000,00
Alta
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat
Centre gestor 02 Direcció General d’Igualtat en la Diversitat
Programa 313.80 Igualtat en la diversitat
Capítol: 2 Despeses de funcionament
Línia 227
Import: 580.000,00
Alta: 60.000,00
Total: 640.000,00
Total altes: 60.000,00
Total baixes: –60.000,00
Total 0,00.

Esmena número 302 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat
Centre gestor 02 Direcció General d’Igualtat en la Diversitat
Programa 313.80 Igualtat en la diversitat
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S5235
On diu: Publicar dades: no,
Ha de dir: Publicar dades: sí.

Esmena número 303 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 02. Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat
Centre gestor 02 Direcció General d’Igualtat en la Diversitat
Programa 313.80 Igualtat en la diversitat
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S1121
On diu: Mode de concessió Concessió directa, article 168 a
Descripció i finalitat Programa pilot de patrocini comunitari per a famílies refugiades en situació de reassentament.
Ha de dir: Mode de concessió Concessió directa, article168 a Resolució
Descripció i finalitat Programa pilot de patrocini comunitari per a famílies refugiades en situació de reassentament.

Esmena número 304 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Atenció Primària i Serveis Socials
Centre gestor 03 Direcció General d’Infància i Adolescència
Programa 313.30 Infància i adolescència
Capítol 2 Despeses de funcionament
Línia Art. 227 Treballs fets per altres empreses i professionals.

Import 8.169.640,00
Baixa 2.690,00
Total 8.166.950,00
Alta
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema
Centre Gestor 01 Direcció General de Gestió i Organització del Sistema
Programa 311.20 Gestió i organització del sistema
Capítol 4
Línia S3099 Equip específic d’intervenció amb infàncies i adolescència (EEIIA)
Import 7.367.760,00
Alta 2.690,00
Total 7.370.450,00
Total altes 2.690,00
Total baixes -2.690,00
Total 0
Modificació en la relació de beneficiaris de la línia S3099
Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins
On diu: 30.960,00
Ha de dir: 33.650,00.

Esmena número 305 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Atenció Primària i Serveis Socials
Centre gestor 01 Direcció General d’Atenció Primària i Autonomia Personal
Programa 313.10 Serveis socials
FP4
On diu:
Problemàtica sobre la qual s’actua
1. Promoció dels drets de la Infància i l’Adolescència
2. Persones menors d’edat en situació de desprotecció social.
3. Persones menors d’edat davall la tutela o/i guarda de l’Entitat Pública.
4. Processos d’adopció i acolliment.
5. Persones menors d’edat en conflicte amb la Llei.
6. Persones menors d’edat en processos d’inclusió, emancipació i autonomia personal provinents dels sistemes de protecció i justícia.

7. Punts trobada familiar.
Objectiu bàsic
1.1. Impulsar la normativa autonòmica necessària per a fer efectius els drets de la infància i adolescència reconeguts en la normativa estatal i internacional.
1.2. Planificar una política integral d’infància i adolescència basada en l’enfocament de drets.
1.3. Promocionar els drets de la infància, la seua participació com a ciutadania activa i el seu benestar.
1.4. Impulsar accions formatives sobre l’aplicació dels drets de la infància i adolescència.
2.1. Actualitzar la normativa autonòmica en matèria de protecció de la infància i l’adolescència.
2.2. Coordinació en el marc local dels agents implicats en la detecció i abordatge de les situacions de risc de desemparament infantil.
2.3. Establir mesures d’atenció i suport a persones menors d’edat en situació de risc de desprotecció.
2.4. Telèfon d’atenció a la infància i a l’adolescència.
3.1. Revisar els procediments, instruments i mecanismes per a millorar la presa de decisions, la seua efectivitat i la seua agilitat en relació amb persones menors d’edat en situació de desprotecció social.
3.2. Optimització i especialització en l’atenció a les persones menors d’edat des dels recursos d’adopció, acolliment familiar i acolliment residencial.
3.3. Potenciació de l’acolliment familiar de persones menors d’edat enfront de l’acolliment residencial.
4.1. Suport als processos d’adopció. Valoració d’idoneïtats i formació.
4.2. Agilització i millora en la tramitació d’adopcions i en la seua transparència.
4.3. Suport als processos d’acolliment.
5.1. Optimitzar els recursos socioeducatius i de reinserció social d’adolescents en conflicte amb la llei.
5.2. Afavorir la solució de conflictes extrajudicials d’adolescents en conflicte amb la Llei.
6.1. Implementació d’un nou model en matèria d’emancipació i autonomia personal d’adolescents.
7.1. Creació i implantació del nou model de gestió dels punts de trobada familiar.
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu
1.1.1. Impulsar el desplegament normatiu en matèria d’infància i adolescència. Cobrir la totalitat de les places de les figures professionals en els centres d’atenció a la infància i adolescència de la Generalitat Valenciana.
1.1.2. Desenvolupar la normativa reguladora del procediment per a la declaració administrativa de situació de risc.
1.1.3. Estudi i formulació d’al·legacions de tots els projectes normatius de la Generalitat Valenciana que puguen afectar els drets dels xiquets, xiquetes i adolescents de a Comunitat Valenciana.
1.2.1. Avaluació de la situació dels drets i necessitats de la infància i adolescència a la Comunitat Valenciana
1.2.2. Utilitzar un procés de participació deliberativa que incloga les aportacions dels xiquets, xiquetes i adolescents.
1.2.3. Elaboració de l’estratègia valenciana d’infància i adolescència.
1.2.4. Coordinació amb altres departaments de la Generalitat Valenciana amb competències que incidisquen en els drets de la infància i adolescència.
1.2.5. Desenvolupar les accions impulsades des de les Corts Valencianes pels diferents grups parlamentaris en l’elaboració del pacte autonòmic per la infància.
1.3.1. Conscienciar a la societat i donar visibilitat a la infància com a subjecte de ple dret.
1.3.2. Impulsar programes dirigits a la promoció dels drets de la infància i adolescència i de la participació infantil.
1.4.1. Realització d’un pla d’accions formatives multidireccionals per a suscitar col·laboració en el marc de la promoció dels drets, protecció i atenció de les persones menors d’edat.
2.1.1. Revisió i actualització de la normativa autonòmica, instruccions així com dels manuals i materials tècnics, en matèria de protecció de la infància i l’adolescència.
2.2.1. Generar línies de coordinació tant socials com educatives i sanitàries precises per a la millora de les atencions de les persones menors d’edat en situació de desprotecció.
2.2.2. Revisar i actualitzar els protocols d’intervenció en situacions de desprotecció infantil, en els àmbits sanitari, educatiu, policial i d’acció social, i promoció de la coordinació interadministrativa entre aquests àmbits.
2.2.3. Revisió dels protocols i fulls de notificació de detecció de situacions de risc.
2.2.4. Suport als centres de dia dependents d’entitats locals i d’entitats col·laboradores.
2.2.5. Establir estratègies de col·laboració amb entitats i grups per a la seua participació en accions preventives i programes d’intervenció.

2.2.6. Consolidació dels programes i Equips Específics d’intervenció en l’àmbit de la protecció de la infància i l’adolescència.

2.2.7. Coordinació interadministrativa tant en polítiques preventives com en intervencions sobre situacions de risc.
2.2.8. Elaboració de programes per a la intervenció davant de situacions de possible risc prenatal.
2.2.9. Unificació de criteris comuns d’intervenció i actuació per a les entitats locals i per als professionals en el territori de la Comunitat Valenciana.
2.3.1. Seguiment d’ajudes econòmiques i de processos d’intervenció educatius i socialitzadors.
2.3.2. Atenció psicològica a persones menors d’edat que han patit abusos sexuals, tracta, explotació sexual i violència de gènere, així com a les persones menors d’edat perpretadores. Incorporació de la figura professional d’Agents d’Igualtat en els centres de primera atenció a xiquets, xiquetes i adolescents.
2.3.3. Realitzar una atenció immediata davant de xiquets, xiquetes i adolescents víctimes de violència, i especialment davant de situacions de violència de gènere.
2.4.1. Atenció telefònica relativa a possibles situacions de risc o/i desprotecció de xiquets, xiquetes i adolescents.
3.1.1. Potenciació del Pla de protecció de persones menors d’edat com a ferramenta metodològica bàsica en els casos de persones menors d’edat la tutela o dels quals guarda exercisca la Generalitat i que es formalitza en un acolliment familiar o residencial.
3.1.2. Implantació de millores en la ferramenta informàtica per a la gestió dels recursos disponibles, així com l’estudi de la seua implantació en els centres d’atenció a la infància i adolescència.
3.2.1. Implantació i seguiment del nou model d’acolliment residencial.
3.2.2. Revisió i millora dels plans d’intervenció en acolliment residencial.
3.2.3. Supervisió i control dels centres d’acollida. Elaboració d’instruccions i documents de treball per als centres d’atenció a la infància i adolescència.
3.2.4. Revisió dels expedients de persones menors d’edat compreses entre 0 i 6 anys que es troben ingressades en centre de protecció gestionat per la Generalitat Valenciana.
3.2.5. Seguiment de la Implantació del Protocol d’atenció a persones menors d’edat amb trastorns de conducta en centres d’acollida.

3.2.6. Atenció integral en acolliment residencial a víctimes de tracta persones menors d’edat amb fins d’explotació sexual.
3.2.7. Formació contínua de les famílies acollidores.
3.2.8. Formació contínua de les persones que s’ofereixen per a l’adopció.
3.2.9. Revisió i millora de la gestió del Registre de Famílies Educadores.
3.2.10. Foment de la participació social a través de grups de treball amb entitats del sector.
3.2.11. Coordinació i supervisió de les inversions realitzades en els centres públics d’infància i adolescència.
3.3.1. Desenvolupament d’accions i activitats de sensibilització social, difusió, captació i aproximació de l’acolliment familiar, en especial per a xiquets i xiquetes amb necessitats especials, a la població en general i a les persones candidates potencials.
3.3.2. Desenvolupament de l’estatut de les famílies acollidores de la Comunitat Valenciana i configuració del règim d’acreditació de la condició de família acollidora i efectes associats.
3.3.3. Ampliació dels beneficis a les famílies acollidores a través del document acreditatiu de tal condició, amb la participació d’un nombre més gran d’entitats que oferisquen avantatges i descomptes en el producte o servei que ofereixen.
3.3.4. Desenvolupament d’actuacions formatives relatives a la formació i valoració de les famílies extenses en l’àmbit municipal.
3.3.5. Establiment i homogeneïtzació dels materials i els criteris aplicables a la formació i valoració de l’aptitud de les persones que s’ofereixen per a acollir atenent a les especialitats derivades de la modalitat de família, tipus d’acolliment i professionals intervinents.

4.1.1. Difusió del programa d’adopció de persones menors d’edat amb necessitats especials.
4.1.2. Actualització del programa de formació de les famílies que s’ofereixen per a l’adopció.
4.1.3. Millora del Servei postadoptiu.
4.1.4. La formació inicial i contínua de les famílies d’acollida i adopció serà facilitada o assumida per la Direcció General d’Infància i Adolescència.
4.2.1. Publicitat i transparència en les gestions derivades de procediments relacionats amb famílies que s’ofereixen per a l’adopció.
4.2.2. Revisió d’actuacions i propostes de millora per a la fase de tramitació i presa de decisions.
4.2.3. Implantació i millora en la ferramenta informàtica per a la gestió dels expedients d’adopció
4.3.1. Millora del suport tècnic als acolliments familiars.
4.3.2. Suport als procediments d’identificació, documentació i obtenció de la nacionalitat.
4.3.3. Finançament universal dels gastos de sosteniment a la criança en famílies acollidores.
4.3.4. Evitar demores que puguen posar en risc els acolliments ja resolts o que puguen dissuadir les famílies de participar en el programa.

5.1.1. Millora de la xarxa de centres i consolidació de la segona part de l’internament (llibertat vigilada) en el contingut dels centres socioeducatius.
5.1.2. Millorar la coordinació entre els òrgans judicials, equips tècnics i entitats públiques en execució de mesures.
5.2.1. Impuls de programes de col·laboració que faciliten, tant la prevenció com la reparació extrajudicial del dany, la conciliació de les persones menors d’edat i la víctima i la mediació penal juvenil com a alternativa al procés judicial, per a facilitar la integració social de les persones menors d’edat.
5.2.2. Augment dels convenis de col·laboració amb entitats locals.

6.1.1. Impuls de programes d’emancipació i autonomia personal dirigits a persones menors d’edat davall la tutela o guarda de l’entitat pública, per al seu desenvolupament en els centres d’atenció a la infància i adolescència de la Comunitat Valenciana.
6.1.2. Creació d’una xarxa pública de llars d’emancipació.
6.1.3. Creació i seguiment d’unitats externes de suport a l’emancipació i autonomia de persones joves extutelades que hagen aconseguit la majoria d’edat.
7.1.1. Elaboració i implantació del nou model de Punts de trobada familiar.
7.1.2. Implantació de protocol d’actuació en material de VG en els PEF CV,
Ha de dir:
Problemàtica sobre la qual s’actua
1. Promoció dels drets de la infància i l’adolescència.
2. Foment del bon tracte, prevenció i actuació en situacions de vulnerabilitat i risc de la infància i adolescència.
3. Acció protectora de l’entitat pública: tutela o/i guarda.
4. Mesures de protecció: acolliment familiar, residencial i adopció.

5. Adolescents en conflicte amb la llei.
6. Preparació per a la vida independent i autonomia personal.
7. Punts trobada familiar.
Objectiu bàsic
1.1. Impulsar la normativa autonòmica necessària per a fer efectius els drets de la infància i adolescència reconeguts en la normativa estatal i internacional.
1.2. Planificar una política integral d’infància i adolescència basada en l’enfocament de drets.
1.3. Promocionar els drets de la infància, la seua participació com a ciutadania activa i el seu benestar.
1.4. Impulsar accions formatives sobre l’aplicació dels drets de la infància i adolescència.
2.1. Assistència integral i especialitzada per a xiquets, xiquetes i adolescents víctimes de maltractament sexual.
2.2. Coordinació en el marc local dels agents implicats en la prevenció, detecció i abordatge de les situacions de vulnerabilitat i risc de la infància i adolescència.
2.3. Establir mesures d’atenció i suport a persones menors d’edat en situació de vulnerabilitat i risc.
2.4. Telèfon d’atenció a la infància i a l’adolescència.
3.1. Actualitzar la normativa autonòmica en matèria de protecció de la infància i l’adolescència.
3.2. Revisar els procediments, instruments i mecanismes per a millorar la presa de decisions, la seua efectivitat i la seua agilitat en relació amb persones menors d’edat en situació de desprotecció social.
4.1. Optimització i especialització en l’atenció a les persones menors d’edat des dels recursos d’adopció, acolliment familiar i acolliment residencial.
4.2. Potenciació de l’acolliment familiar de persones menors d’edat enfront de l’acolliment residencial.
4.3. Suport als processos d’acolliment familiar.
4.4. Suport als processos d’adopció.
5.1. Optimitzar els recursos socioeducatius i de reinserció social d’adolescents en conflicte amb la llei.
5.2. Afavorir la solució de conflictes extrajudicials d’adolescents en conflicte amb la llei.
6.1. Consolidació del model en matèria d’emancipació i autonomia personal d’adolescents.
7.1. Creació i implantació del nou model de gestió dels punts de trobada familiar.
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu
1.1.1. Impulsar el desplegament normatiu en matèria d’infància i adolescència.
1.1.2. Estudi i formulació d’al·legacions de tots els projectes normatius de la Generalitat Valenciana que puguen afectar els drets dels xiquets, xiquetes i adolescents de la Comunitat Valenciana.
1.2.1. Avaluació de la situació dels drets i necessitats de la infància i adolescència a la Comunitat Valenciana
1.2.2. Utilitzar un procés de participació deliberativa que incloga les aportacions dels xiquets, xiquetes i adolescents.
1.2.3. Elaboració de l’estratègia valenciana d’infància i adolescència.
1.2.4. Coordinació amb altres departaments de la Generalitat Valenciana amb competències que incidisquen en els drets de la infància i adolescència.
1.2.5. Desenvolupar les accions impulsades des de les Corts Valencianes pels diferents grups parlamentaris en l’elaboració del pacte autonòmic per la infància.
1.3.1. Conscienciar la societat i donar visibilitat a la infància com a subjecte de ple dret.
1.3.2. Impulsar programes dirigits a la promoció dels drets de la infància i adolescència i de la participació infantil.
1.4.1. Realització d’un pla d’accions formatives multidireccionals per a suscitar la col·laboració en el marc de la promoció dels drets, protecció i atenció de les persones menors d’edat.
2.1.1. Disseny i estudi del nou model d’atenció a les persones menors d’edat víctimes de maltractament sexual.
2.1.2. Atenció psicològica a persones menors d’edat que han patit maltractaments sexuals, tràfic de persones, explotació sexual i violència de gènere, així com a les persones menors d’edat perpretadores.
2.2.1. Generar línies de coordinació tant socials com educatives i sanitàries necessàries per a la millora de les atencions de les persones menors d’edat en situació de vulnerabilitat.
2.2.2. Elaborar eina tècnica d’intervenció en situacions de vulnerabilitat i risc.
2.2.3. Establir estratègies de col·laboració amb entitats i grups per a la seua participació en accions preventives i programes d’intervenció.

2.3.1. Disseny i implantació del nou model d’atenció diürna a la infància i adolescència a través dels centres de dia.
2.3.2. Consolidació dels programes i equips específics d’intervenció en l’àmbit de la protecció de la infància i l’adolescència.

2.3.3. Unificació de criteris comuns d’intervenció i actuació per a les entitats locals i per als professionals en el territori de la Comunitat Valenciana.
2.3.4. Foment de programes preventius i de processos d’intervenció educatius i socialitzadors.
2.4.1. Atenció telefònica relativa a possibles situacions de risc o/i desprotecció de xiquets, xiquetes i adolescents.
3.1.1. Revisió i actualització de la normativa autonòmica, de les instruccions així com dels manuals i materials tècnics en matèria de protecció de la infància i l’adolescència.
3.2.1. Potenciació del Pla de protecció de persones menors d’edat com a eina metodològica bàsica en els casos de persones menors d’edat la tutela o guarda dels quals exerceix la Generalitat i que es formalitza en un acolliment familiar o residencial.
3.2.2. Implantació de millores en l’eina informàtica per a la gestió dels recursos disponibles, així com l’estudi de la seua implantació en els centres d’atenció a la infància i adolescència.
4.1.1. Revisió i millora dels plans d’intervenció en acolliment residencial.
4.1.2. Supervisió i control de les llars i residències d’acollida. Elaboració d’instruccions i documents de treball per a les llars i residències d’infància i adolescència.
4.1.3. Elaboració i implantació del protocol d’atenció a persones menors d’edat amb problemes de salut mental.
4.1.4. Revisió i millora de l’atenció en llars i residències de primera acollida.
4.2.1. Revisió dels expedients de menors d’edat compreses entre 0 i 6 anys que es troben ingressats en centre de protecció gestionat per la Generalitat Valenciana.
4.2.2. Desenvolupament d’accions i activitats de sensibilització social, difusió, captació i aproximació de l’acolliment familiar, en especial per a xiquets i xiquetes amb necessitats especials, a la població en general i a les persones candidates potencials.
4.2.3. Desenvolupament dels drets i responsabilitats de les famílies acollidores de la Comunitat Valenciana i configuració del règim d’acreditació de la condició de família acollidora i efectes associats.
4.2.4. Ampliació dels beneficis a les famílies acollidores a través del document acreditatiu de tal condició, amb la participació d’un nombre més gran d’entitats que oferisquen avantatges i descomptes en el producte o servei que ofereixen.
4.2.5. Desenvolupament d’actuacions formatives relatives a la formació i valoració de les famílies extenses en l’àmbit municipal.
4.2.6. Establiment i homogeneïtzació dels materials i els criteris aplicables a la formació i valoració de l’aptitud de les persones que s’ofereixen per a acollir atenent les especialitats derivades de la modalitat de família, tipus d’acolliment i professionals intervinents.

4.3.1. Formació contínua de les famílies acollidores.
4.3.2. Revisió i millora de la gestió del Registre de Famílies Acollidores.
4.3.3. Foment de la participació social amb entitats del sector.
4.3.4. Millora del suport tècnic als acolliments familiars.
4.3.5. Finançament universal de les despeses de sosteniment a la criança en famílies acollidores.
4.3.6. Evitar demores que puguen posar en risc els acolliments ja resolts o que puguen dissuadir les famílies de participar en el programa.

4.4.1. Formació contínua de les persones que s’ofereixen per a l’adopció.
4.4.2. Difusió del programa d’adopció de persones menors d’edat amb necessitats especials.
4.4.3. Actualització del programa de formació de les famílies que s’ofereixen per a l’adopció.
4.4.4. Consolidació del servei postadoptiu.
4.4.5. Publicitat i transparència en les gestions derivades de procediments relacionats amb famílies que s’ofereixen per a l’adopció.
5.1.1. Millora de la xarxa de centres i consolidació de la segona part de l’internament (llibertat vigilada) en el contingut dels centres de socioeducatius.
5.1.2. Millorar la coordinació entre els òrgans judicials, equips tècnics i entitats públiques en l’execució de mesures.
5.2.1. Impuls de programes de col·laboració que faciliten tant la prevenció com la reparació extrajudicial del dany, la conciliació de les persones menors d’edat i la víctima, i la mediació penal juvenil com a alternativa al procés judicial, per a facilitar la integració social de les persones menors d’edat.
6.1.1. Impuls de programes d’emancipació i autonomia personal de joves que hagen sigut atesos en el sistema de protecció i en el socioeducatiu de persones menors d’edat.
6.1.2. Consolidació de la xarxa pública de llars d’emancipació.
6.1.3. Consolidació de les unitats externes de suport a l’emancipació i autonomia de persones joves extutelades que hagen arribat a la majoria d’edat.
7.1.1. Elaboració i implantació del nou model de punts de trobada familiar.
7.1.2. Implantació de protocol d’actuació en matèria de violència de gènere en els punts de trobada familiar de la Comunitat Valenciana.


Esmena número 306 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Atenció Primària i Serveis Socials
Centre gestor 03 Direcció General Infància i Adolescència.
Programa 313.30 Infància i adolescència
Annex beneficiaris línia S5184000 Formació contínua per a professionals de l’àmbit de la infància i l’adolescència.

On diu:

Beneficiaris Import
Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana 13.500,00
Col·legi Oficial de Educadors de la Comunitat Valenciana 13.500,00
Col·legi Oficial de Treball Social d’Alacant 4.500,00
Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló 3.750,00
Col·legi Oficial de Treball Social de València 12.750,00
Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de la Comunitat Valenciana 13.500,00
Il·lustre Col·legi d’Advocats de València 13.500,00
Total 75.000,00


Ha de dir:

Beneficiaris Import
Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana 15.000,00
Col·legi Oficial de Educadors de la Comunitat Valenciana 15.000,00
Col·legi Oficial de Treball Social d’Alacant 6.000,00
Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló 4.000,00
Col·legi Oficial de Treball Social de València 15.000,00
Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de la Comunitat Valenciana 10.000,00
Il·lustre Col·legi d’Advocats de València 10.000,00
Total 75.000,00Esmena número 307 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Atenció Primària i Serveis Socials
Centre gestor 03 Direcció General d’Infància i Adolescència
Programa 313.30 Infància i adolescència
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S5180
On diu: Denominació línia Càtedra d’Infància i Adolescència i Càtedra Luis Amigó de la Universitat de València.
Ha de dir: Denominació línia Càtedra d’Infància i Adolescència de la Universitat Politècnica de València i Càtedra Luis Amigó de la Universitat de València
On diu: Beneficiaris previstos Universitat de València,
Ha de dir: Beneficiaris previstos Universitat Politècnica de València i Universitat de València (segon annex).
Annex línia S5180
Relació de beneficiaris de la línia nominativa S5180 Càtedra d’Infància i Adolescència de la Universitat Politècnica de València i Càtedra Luis Amigó de la Universitat de València.

Beneficiaris Import euros
Universitat Politècnica de València 20.000,00
Universitat de València 60.000,00

Esmena número 308 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Servei 03 Secretària Autonòmica d’Atenció Primària i Serveis Socials
Centre gestor 03 Direcció General d’Infància i Adolescència
Programa: 313.30 Infància i adolescència
Capítol 4
Línia S1120
On diu: Denominació línia: Concert social infància i adolescència,

Ha de dir: Denominació línia: Concert social serveis infància i adolescència.
On diu: Descripció i finalitat: la gestió de serveis d’atenció social a infància i adolescència: intervenció diagnòstica i tractament d’abusos sexuals i/o explotació sexuals i telèfon d’infància,

Ha de dir: Descripció i finalitat: la gestió de serveis d’atenció social a infància i adolescència: servei específic d’abusos i atenció telefònica.De Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)

Esmena número 319 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Entitat: IVAJ 00020 Institut Valencià de la Joventut
Centre gestor: IVAJ 00020
Capítol IV Transferències corrents
Línia S6035000
On diu:
Facilitar a joves usuaris del carnet jove el transport públic per mitjà de descomptes,
Ha de dir:
Ampliar la cobertura dels serveis del carnet jove per a fer més accessible econòmicament el transport públic entre els seus titulares, a través d’un descompte que obtindrà la joventut en l’adquisició del corresponent títol.

Esmena número 320 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Entitat IVAJ 00020 Institut Valencià de la Joventut
Centre gestor: IVAJ 00020
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S6035000
Relació de beneficiaris de la línia nominativa
On diu:
La Concepción
Autos Vallduxense, SA (AVSA)
Empresa Municipal de Transports València, SA (EMT)
La Hispano del Cid, SA
Travicoi
Via Reservada, SA,
Ha de dir:
Autobuses La Concepción, Vicente Montés e Hijos, SL (Autobuses La Concepción)
Autos Vallduxense, SL (AVSA)
Empresa Municipal de Transports València, SAU (EMT)
La Hispano del Cid, SA (HICID)
Travicoi, SA (Travicoi)
Via Reservada, SA (Via Reservada).


De la secció 06. Hisenda i Model Econòmic

Esmena número 337 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 06 Hisenda i Model Econòmic
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Hisenda
Centre gestor 03 Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Programa 21.70 Telecomunicacions
Capítol 6 Inversions reals
Projecte inversió/subprojecte DI380269 Centres de telecomunicacions
Import: 861.180,00
Baixa 300.000,00
Total: 561.180,00
Alta
Secció 06 Hisenda i Model Econòmic
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Hisenda
Centre gestor 03 Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Programa 421.90 Innovació tecnològica educativa
Capítol: 2 Compra de béns corrents i despeses funcionament
Import: 3.679.030,00
Alta: 300.000,00
Total: 3.979.030,00
Total altes: 300.000,00
Total baixes: 300.000,00
Total: 0,00.

Esmena número 338 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 06 Hisenda i Model Econòmic
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament
Centre gestor 01 Direcció General del Sector Públic i Patrimoni
Programa 61270 Ciutat Administrativa 9 d’Octubre
Capítol 6 Inversions reals
Línia FM270002 Obres de seguretat i línia vida instal·lacions CA9O

Import: 100.000,00
Baixa: -100.000,00
Total: 0,00
Alta
Secció 06 Hisenda i Model Econòmic
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament
Centre gestor 01 Direcció General del Sector Públic i Patrimoni
Programa 61270 Ciutat Administrativa 9 d’Octubre
Capítol 6 Inversions reals
Nou projecte QR270.001 Reposició elements de seguretat
Import: 0,00
Alta: 100.000,00
Total: 100.000,00
Total altes: 100.000,00
Total baixes: -100.000,00
Total: 0,00.

Esmena número 339 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 06 Hisenda i Model Econòmic
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament
Centre gestor 02 Direcció General de Fons Europeus
Programa 612.10 Fons europeus
FP4
Memòria d’actuacions
On diu:
Problemàtica sobre la qual s’actua
2. Gestió, coordinació i validació dels fons estructurals gestionats pels centres directius de la Generalitat i del sector públic instrumental del període 2014-2020,
Ha de dir:
Problemàtica sobre la qual s’actua
2. Gestió, coordinació i verificació dels fons estructurals gestionats pels centres directius de la Generalitat i del sector públic instrumental del període 2014-2020.

Esmena número 340 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 06 Hisenda i Model Econòmic
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament
Centre gestor 02 Direcció General de Fons Europeus
Programa 612.10 Fons europeus
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S5100000 Finançament per a projectes europeus
On diu:
Beneficiaris previstos: les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat, diputacions provincials i ajuntaments de la Comunitat Valenciana i les seues entitats públiques dependents; universitats i els seus consorcis i centres adscrits amb seu o domicili social a la Comunitat Valenciana; entitats privades i empreses amb seu o domicili social a la Comunitat Valenciana,
Ha de dir:
Beneficiaris previstos: les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat; les entitats locals previstes en la legislació autonòmica en matèria de règim local de la Comunitat Valenciana, els seus consorcis i les seues entitats públiques dependents; universitats i els seus consorcis i centres adscrits amb seu o domicili social a la Comunitat Valenciana; entitats privades i empreses amb seu o domicili social a la Comunitat Valenciana.


De l’Institut Valencià de Finances

Esmena número 341 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 06 Hisenda i model econòmic
Entitat 00004 Institut Valencià de Finances
Compte de pèrdues i guanys
Compte 16 a Deterioraments i peticions per alienacions d’instruments financers
On diu: -5.446.070,00,
Ha de dir: 0,00.
Alta 5.446.070,00
Secció 06 Hisenda i model econòmic
Entitat 00004 Institut Valencià de Finances
Balanç B actiu corrent
On diu:
V.2 crèdits a empreses 21.160.930,00
V.2 b) - Deteriorament de valor -88.700.140,00,
Ha de dir:
V. 2 crèdits a empreses 26.606.290,00
V.2 b) - Deteriorament de valor -83.254.070,00.
Alta 5.446.070,00
Secció 06 Hisenda i model econòmic
Entitat 00004 Institut Valencià de Finances
Balanç A patrimoni net
Compte A-1) vii resultats de l’exercici
On diu: -3.343.490,00,
Ha de dir. 2.102.580,00.
Alta 5.446.070,00
Baixa Despesa-alta patrimoni net 5.446.070,00
Alta actiu 5.446.070,00
Net de modificac. 0,00.


De la secció 07. Justícia, Interior i Administració Pública

Esmena transaccional RE 11645 a l’esmena número 349 de modificació
GP Popular
Secció 07
Servei 02
Programa 112.70
FP4
Línia 3.1.1
On diu:
Informes sobre eliminació de les barreres arquitectòniques i a la comunicació en l’accés als edificis judicials,
Ha de dir:
Informes sobre eliminació de les barreres arquitectòniques en els edificis judicials i sobre accessibilitat universal a la justícia.

Esmena número 352 De modificació
GP Popular
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública

Centre gestor 02 Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia
Programa 112.70 Reformes democràtiques i accés a la justícia
Fitxa FP4 (Memòria d’actuacions)
En l’apartat Objectiu bàsic,
On diu:
7.1. Prestar assistència a les víctimes, a les persones testimonis i a qualsevol altra persona en situació de risc com a conseqüència del seu contacte circumstancial amb el delicte, i, en especial a les dones víctimes de violència de gènere i a persones en situació d’especial vulnerabilitat, per mitjà d’un servei de caràcter públic, gratuït, multidisciplinari i integral, a través de la Xarxa d’Oficines de la Generalitat d’Atenció a les Víctimes del Delicte (OAVD),
Ha de dir:
7.1. Prestar assistència a les víctimes, a les persones testimonis i a qualsevol altra persona en situació de risc com a conseqüència del seu contacte circumstancial amb el delicte i, en especial, a les dones víctimes de violència de gènere i a persones en situació d’especial vulnerabilitat, per mitjà d’un servei de caràcter públic, gratuït, accessible, multidisciplinari i integral, a través de la Xarxa d’Oficines de la Generalitat d’Atenció a les Víctimes del Delicte (OAVD).

Esmena número 354 D’addició
GP Popular
Secció 07 Justícia, Interior i Administració Pública
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública

Centre gestor 03 Direcció General de Funció Pública
Programa 121.30 Formació i estudis
Fitxa FP4 (Memòria d’actuacions)
En l’apartat Objectiu bàsic, cal afegir l’apartat següent:

1.4. Formació específica en matèria de tractament adequat a persones amb discapacitat.

Esmena número 355 D’addició
GP Popular
Secció 07 Justícia, Interior i Administració Pública
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública

Centre gestor 03 Direcció General de Funció Pública
Programa 121.30 Formació i estudis
Fitxa FP4 (Memòria d’actuacions)
En l’apartat Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors, cal afegir el següent:
1.4.1. Dissenyar en col·laboració amb les entitats d’iniciativa social del tercer sector i programar per a la seua impartició, cursos específics en matèria de tractament adequat a persones amb discapacitat.


Esmena transaccional RE 11646 a l’esmena número 443 d’addició

GP Ciudadanos
Secció 07
Servei 02
Programa 112.70
FP4
Línia 3.1.1
On diu:
Informes sobre eliminació de les barreres arquitectòniques i a la comunicació en l’accés als edificis judicials,
Ha de dir:
Informes sobre eliminació de les barreres arquitectòniques en els edificis judicials i sobre accessibilitat universal a la justícia de les persones amb discapacitat.

Esmena número 446 D’addició
GP Ciudadanos
Secció 07 Justícia, Interior i Administració Pública
Servei 02. Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública
Programa 112.70 Reformes democràtiques i accés a la justícia
Fitxa FP4
Objectiu bàsic
Cal afegir:
7.1. Prestar assistència a les víctimes, a les persones testimonis i a qualsevol altra persona en situació de risc com a conseqüència del seu contacte circumstancial amb el delicte, i en especial a les dones víctimes de violència de gènere i a persones en situació d’especial vulnerabilitat, mitjançant un servei de caràcter públic, gratuït, accessible, multidisciplinari i integral, a través de la Xarxa d’Oficines de la Generalitat d’Atenció a les Víctimes del Delicte (OAVD).

Esmena número 448 D’addició
GP Ciudadanos
Secció 07 Justícia, Interior i Administració Pública
Servei 02. Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública
Programa 121.30 Formació i estudis.
Fitxa FP4
Objectiu bàsic
Cal afegir:
1.4 Formació específica en matèria de tractament adequat a persones amb diversitat funcional o discapacitat.

Esmena número 449 D’addició
GP Ciudadanos
Secció 07 Justícia, Interior i Administració Pública
Servei 02. Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública
Programa 121.30 Formació i estudis.
Fitxa FP4
Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors

Cal afegir:
1.4.1. Dissenyar i programar per a la seua impartició, en col·laboració amb les entitats d’iniciativa social del tercer sector, cursos específics en matèria de tractament adequat a persones amb diversitat funcional o discapacitat.

Esmena transaccional RE 11605 a l’esmena número 450 de modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 07 Justícia, Interior i Administració Pública
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública

Centre gestor 02 Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia
Programa 112.70 Reformes democràtiques i accés a la justícia
Capítol IV Transferències corrents
Línia S7940000 Conveni amb les universitats públiques de la Comunitat Valenciana
On diu:
Descripció i finalitat: finançar a les universitats públiques en la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de treballs i/o estudis, cursos, congressos en matèria de violència sobre la dona abordats des de la perspectiva jurídica i estudis d’investigació sobre legitimitat de la justícia penal i impacte de l’accés a la justícia en les víctimes i els grups vulnerables en la Comunitat Valenciana,
Ha de dir:
Descripció i finalitat: finançar a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de treballs i/o estudis, cursos, congressos en matèria de violència sobre la dona abordats des de la perspectiva jurídica i estudis sobre legitimitat de la justícia penal i l’impacte de l’accés a la justícia de les víctimes i els grups vulnerables en la Comunitat Valenciana i, així mateix, en matèria d’assistència jurídica gratuïta, mediació, assistència a les víctimes del delicte i del terrorisme i instruments que aprofundisquen en el desenvolupament democràtic i en la promoció de drets.

Esmena número 451 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Alta
Secció 07 Justícia, Interior i Administració Pública
Servei 02. Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública
Centre gestor 01 Direcció General de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia
Programa 141.10 Administració de justícia
Capítol VII Transferències de capital
Línia T8408000 Finançament delegació de competències per a la construcció d’infraestructures en matèria d’administració de justícia
Import: 560.450
Alta: 10
Total: 560.460
On diu:
Beneficiaris previstos: Ajuntament de Gandia: 6.821,93 milers d’euros; Ajuntament de Torrent: 6.817,44 milers d’euros,
Ha de dir:
Beneficiaris previstos: Ajuntament de Gandia: 275,78 milers d’euros; Ajuntament de Torrent: 284,68 milers d’euros.
Baixa
Secció 07 Justícia, Interior i Administració Pública
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública

Centre gestor 01 Direcció General de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia
Programa 141.10 Administració de justícia
Capítol VI Inversions reals
Subprojecte d’inversió ER290000 Reforma edificis administració de justícia
Import: 3.471.300,00 euros
Baixa: -10
Total: 3.471.300,00 euros
Total altes: 10
Total baixes: -10
Total: 0.

Esmena número 452 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 07 Justícia, Interior i Administració Pública
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública

Centre gestor 01 Direcció General de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia
Programa 141.10 Administració de justícia
Capítol VI Inversions reals
Línia EA290003 Subprojecte adquisició edifici jutjats Orihuela

On diu:
Cost total estimat: 1.191,63
Estimació de les anualitats: 2020:1.191,63; 2021:0,00; 2022: 0,00,

Ha de dir:
Cost total estimat: 3.499,91
Estimació de les anualitats: 2020: 1.191,63; 2021: 1.154,14; 2022: 1.154,14.


De la secció 09. Educació, Cultura i Esport

Esmena número 536 D’addició
GP Popular
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
FP4
Centre gestor 01 Direcció General de Cultura i Patrimoni
Programa 454.10 Promoció cultural, patrimoni artístic i museus
En relació amb els objectius bàsics, cal afegir:
2.3. Desenvolupar actuacions tendents a facilitar i impulsar la creació artística de les persones amb discapacitat.

Esmena número 537 D’addició
GP Popular
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
FP4
Centre gestor 01 Direcció General de Cultura i Patrimoni
Programa 454.10 Promoció cultural, patrimoni artístic i museus
En relació amb les línies d’actuació, cal afegir:
2.1.4. Suport a iniciatives culturals inclusives. Suport a la creació artística de les persones amb discapacitat a través de la millora del sistema de beques individuals, concursos, foment de fòrums de trobada, activitats de difusió i jornades de sensibilització.

Esmena número 538 D’addició
GP Popular
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
FP4
Centre gestor 01 Direcció General de Cultura i Patrimoni
Programa 454 10 Promoció cultural, patrimoni artístic i museus
En relació amb la problemàtica sobre la qual s’actua, cal afegir:
8. Implementació i/o millora de l’accessibilitat.

Esmena número 540 D’addició
GP Popular
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
FP4
Centre gestor 01 Direcció General de Cultura i Patrimoni
Programa 454.10 Promoció cultural, patrimoni artístic i museus
Amb relació als objectius bàsics, cal afegir:
8.1. Desenvolupar actuacions tendents a avançar en la implementació i/o la millora de l’accessibilitat universal al patrimoni historicoartístic i museístic.

Esmena número 741 De modificació
GP Ciudadanos
Secció 9 Educació, Cultura i Esport
Programa 421.10 Direcció i serveis generals
Fitxa FP4
Annex
Objectius
Objectiu 1.1. Millora permanent de l’eficàcia i eficiència del departament, facilitant el compliment dels objectius de la resta de programes de la conselleria.
On diu:
Indicador. Coordinació i impuls del registre general de la conselleria. 110 sol·licituds,
Ha de dir:
Indicador. Coordinació i impuls del registre general de la conselleria. 110.000 sol·licituds.

Esmena número 748 De modificació
GP Ciudadanos
Secció 9 Educació, Cultura i Esport
Programa 422.20 Ensenyament primari
Fitxa FP4
On diu:
Objectiu bàsic
2.2. Millorar la dotació de l’equipament escolar en centres de la titularitat de la Generalitat,
Ha de dir:
Objectiu bàsic
2.2. Millorar les infraestructures educatives i la dotació de l’equipament escolar en centres de la titularitat de la Generalitat.

Esmena número 767 D’addició
GP Ciudadanos
Secció 09 Educació, cultura i esport
Programa 422.30 Ensenyament secundari
Fitxa FP4
Cal afegir:
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors:

1.1.x. Atendre la gratuïtat de l’educació secundària obligatòria en els centres privats concertats.

Esmena número 768 D’addició
GP Ciudadanos
Secció 09 Educació, cultura i esport
Programa 422.20 Ensenyament primari
Fitxa FP4
Cal afegir:
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors:

1.1.x. Estudiar les necessitats educatives en les zones rurals amb risc de despoblació i analitzar la implantació d’unitats educatives.


Esmena número 770 D’addició
GP Ciudadanos
Secció 09 Educació, cultura i esport
Programa 422.30 Ensenyament secundari
Fitxa FP4
Cal afegir:
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors:

2.3.x. Millorar la xarxa de centres de titularitat de la Generalitat que imparteixen educació secundària i ensenyaments de règim especial.


Esmena número 807 De modificació
GP Ciudadanos
Secció 9 Educació, Cultura i Esport
Programa 422.50 Promoció del valencià i gestió del multilingüisme

Fitxa FP4
On diu:
Objectiu bàsic
1.1. Garantir l’ús del valencià en l’administració de la Generalitat,
Ha de dir:
Objectiu bàsic
1.1. Fomentar l’ús del valencià en l’administració de la Generalitat i respectar el dret que recull l’Estatut d’autonomia que els valencians poden dirigir-se a l’administració en qualsevol de les seues dues llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada.


Esmena transaccional RE 11651 a l’esmena número 836 d’addició

GP Ciudadanos
Secció 9 Educació, Cultura i Esport
Programa 452.10 Llibres, arxius i biblioteques
Fitxa FP4
Cal afegir:
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

1.1.5. Foment de bibliobusos en col·laboració amb les zones rurals i costaneres de la Comunitat Valenciana que no disposen de biblioteca al seu municipi.

Esmena transaccional RE 11652 a l’esmena número 837 d’addició

GP Ciudadanos
Secció 9 Educació, Cultura i Esport
Programa 452.10 Llibres, arxius i biblioteques
Fitxa FP4
Annex objectius
Cal afegir:
Indicador: objectiu 1.1
1.1.5. Foment de bibliobusos en col·laboració amb les zones rurals i costaneres de la Comunitat Valenciana que no disposen de biblioteca al seu municipi.

Esmena número 848 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 09 Educació, cultura i esport
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional
Centre gestor 05 Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial
Programa 422.40 Formació professional i ensenyaments de règim especial
Capítol II Despeses de funcionament
Import: 6.119.150,00
Baixa: -1.025.000,00
Total: 5.094.150,00
Baixa
Secció 09 Educació, cultura i esport
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professsional
Centre gestor 01 Direcció General de Centres Docents
Programa 422.30 Ensenyament secundari
Capítol II Despeses de funcionament
Import: 114.786.730,00
Baixa: -500.000,00
Total: 114.286.730,00
Alta
Secció 09 Educació, cultura i esport
Servei 01 Sotssecretaria
Centre gestor 01 Sotssecretaria
Programa 421.10 Direcció i serveis generals
Capítol III Despeses financeres
Import: 118.930,00
Alta: 1.500.000,00
Total: 1.618.930,00
Alta
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional
Centre gestor 06 Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme
Programa 422.50 Promoció del valencià i gestió del multilingüisme

Capítol IV Transferències corrents
Línia S8217 Promoció del valencià en universitats de l’exterior de la CV
Import: 150.000,00
Alta: 25.000,00
Total: 175.000,00
Total altes 1.525.000,00
Total baixes -1.525.000,00
Total 0,00.

Esmena número 849 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 09 Educació, cultura i esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 02 Direcció General d’Esport
Programa 457.10 Foment de l’activitat esportiva
Capítol IV Transferències corrents
Línia S8138 Promoció de la integració
(versió en valencià)
On diu:
Beneficiaris previstos: Entitats locals i entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana,
Ha de dir:
Beneficiaris previstos: Entitats esportives sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.
(versió en castellà)
On diu:
Beneficiarios previstos: Entidades locales y entidades sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana
Descripción y finalidad: Apoyar la promoción de la integración de los colectivos más desfavorecidos a través de la actividad física y del deporte,
Ha de dir:
Beneficiarios previstos: Entidades deportivas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana.
Descripción y finalidad: Apoyar la promoción de la integración de los colectivos más desfavorecidos a través de la actividad física y del deporte.

Esmena número 850 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 09 Educació, cultura i esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 02 Direcció General d’Esport
Programa 457.10 Foment de l’activitat esportiva
Capítol IV Transferències corrents
Línia S8558 Suport a competicions oficials de pilota valenciana
On diu: (versió en castellà)
Fundación de la Comunitat Valenciana por la pelota valenciana,
Ha de dir: (versió en castellà)
Fundació de la Comunitat Valenciana per la Pilota Valenciana.

Esmena número 851 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 09 Educació, cultura i esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 02 Direcció General d’Esport
Programa 457.10 Foment de l’activitat esportiva
Capítol VI Inversions reals
Línia/projecte ER000 Reforma edificis
Import: 1.000,00
Baixa: -1.000,00
Total: 0,00
Alta
Secció 09 Educació, cultura i esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 02 Direcció General d’Esport
Programa 457.10 Foment de l’activitat esportiva
Capítol VI Inversions reals
Línia/projecte: FM080 Manteniment d’infraestructures esportives

Import: 410.000,00
Alta: 1.000,00
Total: 411.000,00
Total altes 1.000,00
Total baixes -1.000,00
Total 0,00.

Esmena número 852 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 09 Educació, cultura i esport
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional
Centre gestor 08 Direcció General de Infraestructures Educatives
Programa 421.70 Infraestructures educatives
Capítol II Despeses de funcionament
Import 9.896.610,00
Baixa: -2.995.770,00
Total: 6.900.840,00
Baixa
Secció 09 Educació, cultura i esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 02 Direcció General de l’Esport
Programa 457.10 Foment de l’activitat esportiva
Capítol VII Transferències de capital
Línia S8260 Pla de renovació i millora de infraestructures esportives municipals
Import: 5.085.960,00
Baixa: -1.000.000,00
Total: 4.085.960,00
Baixa
Secció 09 Educació, cultura i esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 01 Direcció General de Cultura i Patrimoni
Programa 453.40 Arts plàstiques i escèniques
Capítol VII Transferències de capital
Línia X0058 Inversions Institut Valencià de Cultura
Import: 7.215.000,00
Baixa: -200.000,00
Total: 7.015.000,00
Baixa
Secció 09 Educació, cultura i esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 01 Direcció General de Cultura i Patrimoni
Programa 453.40 Arts plàstiques i escèniques
Capítol VII Transferències de capital
Línia X0059 Inversions Institut Valencià d’Art Modern
Import: 2.199.000,00
Baixa: -200.000,00
Total: 1.999.000,00
Alta
Secció 09 Educació, cultura i esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 01 Direcció General de Cultura i Patrimoni
Programa 453.40 Arts plàstiques i escèniques
Capítol IV Transferències corrents
Línia C1855 Consorci Museus Comunitat Valenciana
Import: 4.239.600,00
Alta: 503.770,00
Total: 4.743.370,00
Alta
Secció 09 Educació, cultura i esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 01 Direcció General de Cultura i Patrimoni
Programa 453.40 Arts plàstiques i escèniques
Capítol IV Transferències corrents
Línia
F5021 Fundació CV Palau de les Arts Reina Sofia
Import: 16.355.090,00
Alta: 1.800.000,00
Total: 18.155.090,00
Alta
Secció 09 Educació, cultura i esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 01 Direcció General de Cultura i Patrimoni
Programa 453.40 Arts plàstiques i escèniques
Capítol IV Transferències corrents
Línia X0036 Ajudes al Patronat del Misteri d’Elx
Import: 58.000,00
Alta: 12.000,00
Total: 70.000,00
Alta
Secció 9 Educació, cultura i esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 01 Direcció General de Cultura i Patrimoni
Programa 453.40 Arts plàstiques i escèniques
Capítol IV Transferències corrents
Línia X0056 Institut Valencià de Cultura
Import: 33.753.930,00
Alta: 1.580.000,00
Total: 35.333.930,00
Alta
Secció 09 Educació, cultura i esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 01 Direcció General de Cultura i Patrimoni
Programa 453.40 Arts plàstiques i escèniques
Capítol IV Transferències corrents
Línia X0057 Institut Valencià d’Art Modern
Import: 7.341.070,00
Alta: 500.000,00
Total: 7.841.070,00
Total altes 4.395.770,00
Total baixes -4.395.770,00
Total 0,00
Com a conseqüència d’aquesta esmena, en les entitats del sector públic instrumental vinculades a la secció 09 Conselleria d’Educació, Cultura i Esport es produeixen les baixes i altes següents:
Institut Valencià de Cultura
Baixa
Secció 09 Educació, cultura i esport
Entitat 00025 Institut Valencià de Cultura
Centre gestor
Programa
Capítol 7 Transferències de capital
Codi d’ingressos I730000: De la conselleria a què està adscrit
Import: 7.215.000,00
Baixa: -200.000,00
Total: 7.015.000,00
Baixa
Secció 09 Educació, cultura i esport
Entitat 00025 Institut Valencià de Cultura
Centre gestor
Programa
Capítol 6 Inversions reals
Línia Em000 Ampliació/reforma edificis
Import: 200.000,00
Baixa: -100.000,00
Total: 100.000,00
Baixa
Secció 09 Educació, cultura i esport
Entitat 00025 Institut Valencià de Cultura
Centre gestor
Programa
Capítol 6 Inversions reals
Línia OM000 Altre immobilitzat material
Import: 545.300,00
Baixa: -100.000,00
Total: 445.300,00
Total baixes ingressos -200.000,00
Total baixes despeses -200.000,00
Total 0,00
Institut Valencià d’Art Modern
Baixa
Secció 09 Educació, cultura i esport
Entitat 00024 Institut Valencià d’Art Modern
Centre gestor
Programa
Capítol 7 Transferències de capital
Codi d’ingressos I730000: De la conselleria a què està adscrit
Import: 2.199.000,00
Baixa: -200.000,00
Total: 1.999.000,00
Baixa
Secció 09 Educació, cultura i esport
Entitat 00024 Institut Valencià d’Art Modern
Centre gestor
Programa
Capítol 6 Inversions reals
Línia OM110 Adquisició
Import: 232.000,00
Baixa: -200.000,00
Total: 32.000,00
Total baixes ingressos -200.000,00
Total baixes despeses -200.000,00
Total 0,00
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana
Alta
Secció 09 Educació, cultura i esport
Entitat 00115 Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana
Centre gestor
Programa
Capítol 4 Transferències corrents
Codi d’ingressos I430000: De la conselleria a què està adscrit
Import: 4.239.600,00
Alta: 503.770,00
Total: 4.743.370,00
Alta
Secció 09 Educació, cultura i esport
Entitat 00115 Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana
Centre gestor
Programa
Capítol 2 Despeses de funcionament
Línia 227 Treballs fets per altres empreses i professionals
Import: 853.230,00
Alta: 503.770,00
Total: 1.357.000,00
Total altes ingressos 503.770,00
Total altes despeses 503.770,00
Total 0,00
Fundació de la CV Palau de les Arts Reina Sofía
Alta
Secció 09 Educació, cultura i esport
Entitat 00103 Fundació de la CV Palau de les Arts Reina Sofía
Centre gestor
Programa
Capítol 4 Transferències corrents
Codi d’ingressos I430000: De la conselleria a què està adscrit
Import: 16.355.090,00
Alta: 1.800.000,00
Total: 18.155.090,00
Alta
Secció 09 Educació, cultura i esport
Entitat 0103 Fundació de la CV Palau de les Arts Reina Sofía
Centre gestor
Programa
Capítol 2 Despeses de funcionament
Línia 227 treballs realitzats per altres empreses i professionals
Import: 1.566.080,00
Alta: 1.800.000,00
Total: 3.366.080,00
Total altes ingressos 1.800.000,00
Total altes despeses 1.800.000,00
Total 0,00
Patronat del Misteri d’Elx
Alta
Secció 09 Educació, cultura i esport
Entitat 00114 Patronat del Misteri d’Elx
Centre gestor
Programa
Capítol 4 Transferències corrents
Codi d’ingressos I430000: De la conselleria a què està adscrit
Import: 58.000,00
Alta: 12.000,00
Total: 70.000,00
Alta
Secció 09 Educació, cultura i esport
Entitat 00114 Patronat del Misteri d’Elx
Centre gestor
Programa
Capítol 2 Despeses de funcionament
Línia 227 Treballs fets per altres empreses i professionals
Import: 3.310,00
Alta: 12.000,00
Total: 15.310,00
Total altes ingressos 12.000,00
Total altes despeses 12.000,00
Total 0,00
Institut Valencià de Cultura
Alta
Secció 09 Educació, cultura i esport
Entitat 00025 Institut Valencià de Cultura
Centre gestor
Programa
Capítol 4 Transferències corrents
Codi d’ingressos I430000: De la conselleria a què està adscrit
Import: 33.753.930,00
Alta: 1.580.000,00
Total: 35.333.930,00
Alta
Secció 09 Educació, cultura i esport
Entitat 00025 Institut Valencià de Cultura
Centre gestor
Programa
Capítol 2 Despeses de funcionament
Línia 227 Treballs fets per altres empreses i professionals
Import: 9.645.930,00
Alta: 1.580.000,00
Total: 11.225.930,00
Total altes ingressos 1.580.000,00
Total altes despeses 1.580.000,00
Total 0,00
Institut Valencià d’Art Modern
Alta
Secció 09 Educació, cultura i esport
Entitat 00024 Institut Valencià d’Art Modern
Centre gestor
Programa
Capítol 4 Transferències corrents
Codi d’ingressos I430000: De la conselleria a què està adscrit
Import: 7.341.070,00
Alta: 500.000,00
Total: 7.841.070,00
Alta
Secció 09 Educació, cultura i esport
Entitat 00024 Institut Valencià d’Art Modern
Centre gestor
Programa
Capítol 2 Despeses de funcionament
Línia 227 Treballs fets per altres empreses i professionals
Import: 2.517.030,00
Alta: 500.000,00
Total: 3.017.030,00
Total altes ingressos 500.000,00
Total altes despeses 500.000,00
Total 0,00.

Esmena número 853 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional
Centre gestor 04 Administració General d’Ensenyament
Programa 421.60 Formació del professorat
Capítol II Despeses de funcionament
Import: 10.233.760,00
Baixa: -1.000.000,00
Total: 9.233.760,00
Alta
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional
Centre gestor 07 Direcció General d’Inclusió Educativa
Programa 422.90 Inclusió educativa
Capítol II Despeses de funcionament
Import: 1.541.500,00
Alta: 1.000.000,00
Total: 2.541.500,00
Total altes: 1.000.000,00
Total baixes: -1.000.000,00
Total: 0,00.

Esmena número 854 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional
Centre gestor 01 Direcció General de Centres Docents
Programa 422.30 Ensenyament secundari
Capítol II Despeses de funcionament
Import: 114.786.730,00
Baixa: -470.000,00
Total: 114.316.730,00
Alta
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional
Centre gestor 02 Innovació Educativa i Ordenació
Programa 421.50 Avaluació, innovació i qualitat educativa
Capítol IV Transferències corrents
Línia S4407 Suport i assessorament estudiants no universitaris
Import: 30.000,00
Alta: 20.000,00
Total: 50.000,00
Alta
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servei 03. Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 01 Direcció General de Cultura i Patrimoni
Programa 454.10 Promoció cultural, patrimoni artístic i museus
Capítol: 4. Transferències corrents
Línia S6418 Promoció de les arts i de la cultura
Import: 650.000,00
Alta: 450.000,00
Total: 1.100.000,00
Total altes: 470.000,00
Total baixes: -470.000,00
Total: 0,00.
Esmena número 855 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 09. Educació, Cultura i Esport
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional
Centre gestor 01. Direcció General Centres Docents
Programa 422.20 Ensenyament primari
Capítol IV Transferències corrents
Línia Annex línia S6012000
On diu:

Mancomunitat l’Horta Sud Centre d’Educació Especial La Unió 674.680,00
Ajuntament de València centres municipals 2.389.450,00
Diputació Provincial de València Centre IVAF
Luís Fortich 1.695.930,00
Diputació Provincial de Castelló Centre Penyeta Roja 1.055.330,00
Diputació Provincial de Castelló Centre Excel·lentíssima Diputació 1.927.130,00
Diputació Provincial d’Alacant Centre Llar Provincial 279.730,00
Total 8.022.250,00


Ha de dir:

Mancomunitat l’Horta Sud Centre d’Educació Especial La Unió 674.680,00
Ajuntament de València centres municipals 2.389.450,00
Diputació Provincial de València Centre IVAF
Luís Fortich 1.715.930,00
Diputació Provincial de Castelló Centre Penyeta Roja 1.118.191,00
Diputació Provincial de Castelló Centro Excel·lentíssima Diputació 1.927.130,00
DiputaciónProvincial d’Alacant Centre Llar Provincial 196.869,00
Total 8.022.250,00Esmena número 856 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 09. Educació, Cultura i Esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 02 Direcció General d’Esport
Programa 457.10 Foment de l’activitat esportiva
Capítol IV Transferències corrents
Línia S7280. Pilota a l’escola
On diu:
Fomentar el deporte autóctono de la pilota valenciana y sus beneficios en los centros educativos de la Comunitat Valenciana (versió en castellà)
Fomentar l’esport autòcton de la pilota valenciana i els seus beneficis en els centres educatius de la Comunitat Valenciana (versió en valencià).
Ha de dir:
Fomentar la pilota valenciana y sus beneficios en los centros educativos de la Comunitat Valenciana (versió en castellà)
Fomentar la pilota valenciana i els seus beneficis en els centres educatius de la Comunitat Valenciana (versió en valencià).

Esmena número 857 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 09. Educació, Cultura i Esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 02 Direcció General d’Esport
Programa 457.10 Foment de l’activitat esportiva
Capítol IV Transferències corrents
Línia S8137. Càtedra de pilota valenciana
Donde dice: (versió en castellà)
Beneficiarios previstos Universidad de Valencia Facultad de Ciencias de Actividades Físicas y Deporte.
Descripción y finalidad Colaborar con la Universidad de Valencia en el funcionamiento de una cátedra para el desarrollo del conocimiento, la integración y la innovación en el ámbito de la pelota valenciana,
Debe decir: (versió en castellà)
Beneficarios previstos Universitat de València Facultad de Ciencias de Actividades Físicas y Deporte.
Descripción y finalidad colaborar con la Universitat de València en el funcionamiento de una cátedra para el desarrollo del conocimiento, la integración y la innovación en el ámbito de la pelota valenciana.

Esmena número 858 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 09. Educació, Cultura i Esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 02 Direcció General d’Esport
Programa 457.10 Foment de l’activitat esportiva
Capítol IV Transferències corrents
Línia S8243 Associación de Federacions Esportives de la Comunitat Valenciana
On diu:
Beneficiaris previstos Associació de federacions esportives de la Comunidad Valenciana CONFEDECOM,
Ha de dir:
Beneficiaris previstos Associació de federacions esportives de la Comunitat Valenciana CONFEDECOM.

Esmena número 859 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 09. Educació, Cultura i Esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 02 Direcció General d’Esport
Programa 457.10 Foment de l’activitat esportiva
Capítol VII Transferències de capital
Línia S2522. Infraestructures esportives
Annex
On diu:
Ajuntament de Xàtiva
145.960,00
Ajuntament d’Alcoi
45.460,00
Total
191.420,00
Ha de dir:
Ajuntament de Xàtiva
145.965,00
Ajuntament d’Alcoi
45.455,00
Total
191.420,00

Esmena número 860 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servei 03 Secretària Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 02 Direcció General d’Esport
Programa 457.10 Foment de l’activitat esportiva
Capítol VII Transferències de capital
Línia S2290 Construcció i modernització instal·lacions esportives

FP7
On diu:
Beneficiaris previstos: municipis de la Comunitat Valenciana i diputacions provincials,
Ha de dir:
Beneficiaris previstos: municipis de la Comunitat Valenciana.

Esmena número 861 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servei 03 Secretària Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 02 Direcció General de l’Esport
Programa 457.10 Foment de l’activitat esportiva
Capítol IV Transferències corrents
Línia S8244 Organització de campionats d’Europa i del món en màximes categories i competicions de nivell equiparable
On diu:
Descripció i finalitat: donar suport a l’organització del campionat del món i d’Europa i competicions de nivell equiparable que per la seua excepcionalitat es consideren d’interés públic per a la Comunitat Valenciana,
Ha de dir:
Descripció i finalitat: donar suport a l’organització dels campionats del món i d’Europa i competicions de nivell equiparable que per la seua excepcionalitat es consideren d’interés públic per a la Comunitat Valenciana.

On diu:

Beneficiaris Import
Club marató i mitja Castelló Penyagolosa. Ultra Trail Penyagolosa 25.000,00
Federació de Billar de la CV. Campionat Europa Billar a la Banda 10.000,00
Federació de Billar de la CV. Campionat Europa Billar Artístic 9.000,00
Federació de Boxa de la CV. Campionat Unió Europea Mosca 5.000,00
Federació de Boxa de la CV. Campionat Mundial sub24 Superwalter 5.000,00
Federació de Boxa de la CV. Campionat Mundial sub24 Superploma 5.000,00
Club Deportivo Publicom Sports. Mediterranean Epic BTT 40.000,00
Club Deportivo Publicom Sports. Mediterranean Gran Fons 30.000,00
Penya Ciclista Campanar. Ciclocross Ciutat de València 8.000,00
Federació de Ciclisme de la CV. Volta Ciclista Província València 8.000,00
Club Ciclista Escapada. Setmana Ciclista Valenciana 50.000,00
Asociación Prociclismo. Volta Ciclista Comunitat Valenciana 45.000,00
Club Ciclista Pòdium. Gran Fons València 40.000,00
Club escacs Paterna. Torneig Internacional 8.000,00
Federació de Frontenis y Pilota de la CV. Campionat del Món 20.000,00
Asociación Cultural Cotif. Cotif 20.000,00
Federació de Golf de la CV. Campionat Europa per Equips femení 15.000,00
Federació d’Handbol de la CV. Arena 1000 València 8.000,00
Federació d’Hípica de la CV. Ces València Tour 10.000,00
Federació d’Hípica de la CV. MET Oliva Nova 20.000,00
Federació d’Hoquei de la CV. Hoquei Pro-League 20.000,00
Federació d’Hoquei de la CV. 6 Nacions femení 15.000,00
Federació d’Hoquei de la CV. 6 Nacions masculí 15.000,00
Federació Valenciana de Judo i Disciplines Associades/Federació Valenciana de Judo i D. A. Concentració Preolímpica 2020 20.000,00
Federació Valenciana de Kick-Boxing, Muaythai i Disciplines Associades. Circuit Europeu Wako 15.000,00
Federació de Motociclismes de la CV. Campionat Europa Ral·li TT 15.000,00
Federació de Motociclismes de la CV. Campionat Món Ral·li TT 15.000,00
Federació d’Esports d’Orientació de la CV. El Pinós 2020 WRE 20.000,00
Federació de Pàdel de la CV. World Pàdel Tour Alacant 40.000,00
Federació de Pàdel de la CV. World Pàdel Tour València 40.000,00
Club Kitesurt Kitezona de València. Campionat del Món 30.000,00
Federació de Pesca de la CV. Campionat Europa amb Boia 15.000,00
Federació de Pilota Valenciana de la CV. Circuit Professional One Wall 20.000,00
Club Nàutic Vila Joiosa. Eurochallenge Kaiak 10.000,00
Federació de Rugbi de la CV. Campionat del Món sub20 70.000,00
Club Tenis València. Màsters sèniors 15.000,00
Club Tenis València. Open València Tennis 25.000,00
Federació de Triatló de la CV. Campionat Europa Para i sub 23 25.000,00
Federació de Triatló de la CV. Copa del Món 75.000,00
Federació de Vela de la CV. Olympic Week 10.000,00
Federació de Vela de la CV. Campionat Món Flyng Dutchman 15.000,00
Federació de Vela de la CV. Campionat Europa Paravela 10.000,00
Total 916.000,00


Ha de dir:

Beneficiaris Import
Club marató i mitja Castelló Penyagolosa. Ultra Trail Penyagolosa 25.000,00
Federació de Billar de la CV. Campionat Europa Billar a la Banda 7.500,00
Federació de Billar de la CV. Campionat Europa Billar Artístic 8.500,00
Federació de Boxa de la CV. Campionat Unió Europea Mosca 5.000,00
Federació de Boxa de la CV. Campionat Mundial sub24 Superwalter 5.000,00
Federació de Boxa de la CV. Campionat Mundial sub24 Superploma 5.000,00
Club Deportivo Publicom Sports. Mediterranean Epic BTT 30.000,00
Club Deportivo Publicom Sports. Mediterranean Gran Fons 41.000,00
Penya Ciclista Campanar. Ciclocross Ciutat de València 8.000,00
Federació de Ciclisme de la CV. Volta Ciclista Província València 8.000,00
Club Ciclista Escapada. Setmana Ciclista Valenciana 50.000,00
Asociación Prociclismo. Volta Ciclista Comunitat Valenciana 45.000,00
Club Ciclista Pòdium. Gran Fondo València 40.000,00
Club escacs Paterna. Torneig Internacional Paterna 8.000,00
Federació d’Escacs de la CV. Torneig internacional València Bressol dels Escacs 10.000,00
Federació de Frontenis i Pilota de la CV. Campionat del Món 20.000,00
Asociación Cultural Cotif. Cotif 20.000,00
Federació de Golf de la CV. Campionat Europa per Equips femení 15.000,00
Federació d’Hípica de la CV. Ces València Tour 10.000,00
Federació d’Hípica de la CV. MET Oliva Nova 15.000,00
Federació de Kick-boxing; Muaythai y Disciplines Associades. Open Internacional de España Benidorm 2020 Wako 20.000,00
Federació d’Hoquei de la CV. Hoquei Pro-League 20.000,00
Federació d’Hoquei de la CV. 6 Nacions femení 15.000,00
Federació d’Hoquei de la CV. 6 Nacions masculí 15.000,00
Federació Valenciana de Judo i Disciplines Associades/Federació Valenciana de Judo i D. A. Concentració Preolímpica 2020 20.000,00
Federació de Motociclisme de la CV. Campionat Europa Ral·li TT 15.000,00
Federació de Motociclisme de la CV. Campionat Món Ral·li TT 15.000,00
Federació de Deportes d’Orientació de la CV. El Pinós 2020 WRE 20.000,00
Federació de Pàdel de la CV. World Pàdel Tour Alacant 40.000,00
Federació de Pàdel de la CV. World Pàdel Tour València 40.000,00
Federació de Pesca de la CV. Campionat Europa amb Boia 15.000,00
Federació de Pilota Valenciana de la CV. Circuit Professional One Wall 20.000,00
Club Nàutic Vila Joiosa. Eurochallenge Kaiak 10.000,00
Federació de Rugbi de la CV. Campionat del Món sub20 60.000,00
Sporting Club Tenis. Màster Sèniors 15.000,00
Club de Tenis Juan Carlos Ferrero. Villena Challenger Open 20.000,00
Federació de Tenis de la CV. València Legends Cup 20.000,00
Club Tenis València. Open València Tenis 25.000,00
Federació de Triatló de la CV. Campionat Europa Para i sub 23 25.000,00
Federació de Triatló de la CV. Copa del Món 75.000,00
Federació de Vela de la CV. Olympic Week 10.000,00
Federació de Vela de la CV. Campionat Món Flyng Dutchman 15.000,00
Federació de Vela de la CV. Campionat Europa Paravela 10.000,00
Total 916.000,00Esmena número 862 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 09. Educació, Cultura i Esport
Servei 03. Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre Gestor 02. Direcció General d’Esport
Programa 457.10 Foment de l’activitat esportiva
Capítol IV Transferències corrents
Línia S6751000 Col·laboració en l’organització dels Jocs Esportius

Annex - Relació de beneficiaris de la línia nominativa
On diu:

Beneficiaris Import
Federación de Ajedrez CV 12.000,00
Federación de Atletismo CV 60.000,00
Federació de Badminton CV 14.000,00
Federación de Baloncesto CV 20.000,00
Federación de Balonmano CV 20.000,00
Federación de Ciclismo CV 12.000,00
Federación de Deportes Adaptados CV 10.000,00
Federación de Deporte Orientación CV 14.000,00
Federación de Esgrima CV 6.000,00
Federación de Frontenis y Pelota 12.000,00
Federación de Futbol CV (Futbol Sala) 9.000,00
Federación de Gimnasia CV 15.000,00
Federación de Halterofilia CV 6.000,00
Federación de Hockey CV 5.000,00
Federación Valenciana De Judo y Disciplinas Asociadas//Federació Valenciana de Judo 18.000,00
Federación de Natación CV 15.000,00
Federación de Pádel CV 8.000,00
Federació de Pilota CV 30.000,00
Federación de Rugbi CV 10.000,00
Federació de Salvament i Socorrisme 4.000,00
Federació de Tennis Taula CV 12.000,00
Federación de Triatlon CV 10.000,00
Federación de Vela CV 8.000,00
Federación de Voleibol CV 20.000,00
Total 350.000,00


Ha de dir:

Beneficiaris Import
Federación de Ajedrez CV 12.000,00
Federación de Atletismo CV 60.000,00
Federación de Bádminton CV 14.000,00
Federación de Baloncesto CV 20.000,00
Federación de Balonmano CV 20.000,00
Federación de Ciclismo CV 12.000,00
Federación de Deportes Adaptados CV 10.000,00
Federación de Deporte Orientación CV 14.000,00
Federación de Esgrima CV 6.000,00
Federación de Frontenis y Pilota CV 12.000,00
Federación de Futbol CV (Futbol Sala) 9.000,00
Federación de Gimnasia CV 15.000,00
Federación de Halterofilia CV 6.000,00
Federación de Hockey CV 5.000,00
Federació Valenciana de Judo i DD.AA //Federación Valenciana de Judo y Disciplinas Asociadas 18.000,00
Federación de Natación CV 15.000,00
Federación de Pádel CV 8.000,00
Federació de Pilota Valenciana CV 30.000,00
Federación de Rugby CV 10.000,00
Federación de Salvamento y Socorrismo CV 4.000,00
Federació de Tennis Taula CV 12.000,00
Federación de Triatlon CV 10.000,00
Federación de Vela CV 8.000,00
Federación de Voleibol CV 20.000,00
   
TOTAL 350.000,00


Observacions: Este annex s’ha de publicar tant en valencià com en castellà. El mateix. Són els mateixos noms oficials de les federacions.


Esmena número 863 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 09. Educació, Cultura i Esport
Servei 03. Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre Gestor 02. Direcció General d’Esport
Programa 457.10 Foment de l’activitat esportiva
Capítol IV Transferències corrents
Línia S7891. Foment i ajuda als esports valencians i jocs tradicionals
On diu: (versió en castellà)
Beneficiarios Federación de pilota valenciana de la Comunitat Valenciana, Federación de Colombicultura de la Comunitat Valenciana, Federación de Tiro y Arrastre de la Comunitat Valenciana, Federación de Juegos y Deportes Tradicionales de la Comunitat Valenciana, Federación Cultural Valenciana de Vela Latina y Asociación de Pescadores en red de la Comunitat Valenciana (según anexo),
Ha de dir: (versió en castellà)
Beneficiarios Federació de Pilota Valenciana de la Comunitat Valenciana, Federación de Colombicultura de la Comunitat Valenciana, Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana, Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la Comunitat Valenciana, Federació Cultural Valenciana de Vela Latina y Associació de Pescadors amb Rall de la Comunitat Valenciana (según anexo).

Esmena número 864 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 02 Direcció General d’Esport
Programa 457.10 Foment de l’activitat esportiva
Capítol IV Transferències corrents
Línia S7891 Foment i suport als esports valencians i jocs tradicionals
Annex - Relació de beneficiaris de la línia nominativa
On diu:

Beneficiaris Import
Federació de Pilota Valenciana 386.000,00
Federació de Colombicultura 20.000,00
Federació de Tir i Arrastre 15.000,00
Federació de Jocs i Esports Tradicionals 15.000,00
Federació Cultural Valenciana de Vela Llatina 5.000,00
Associació de Pescadors amb Rall 5.000,00
Total 446.000,00


Ha de dir:

Beneficiaris Import
Federació de Pilota Valenciana de la CV 386.000,00
Federació de Colombicultura de la CV 20.000,00
Federació de Tir i Arrastre de la CV 15.000,00
Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la CV 15.000,00
Federació Cultural Valenciana de Vela Llatina 5.000,00
Associació de Pescadors amb Rall de la CV 5.000,00
Total 446.000,00Esmena número 865 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servei 02 Secretaria Autonómica d’Educació i Formació Professional
Centre gestor 01 Direcció General Centres Docents
Programa 422.30 Ensenyament secundari
Capítol I Despeses de personal
Import: 1.457.905.930,00
Baixa: -1.860.480,00
Total: 1.456.045.450,00
Alta
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formacio Professional
Centre gestor 04 Administració General d’Ensenyament
Programa 421.60 Formació del professorat
Capítol I Despeses de personal
Import: 14.030.170,00
Alta: 1.860.480,00
Total: 15.890.650,00
Total altes: 1.860.480,00
Total baixes: -1.860.480,00
Total: 0,00
Conseqüència de l’esmena, es modifica la FP3 detall d’ingressos afectes.
Baixa
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’educació i Formació Professional
Centre gestor 01 Direcció General Centres Docents
Programa 422.30 Ensenyament secundari
On diu: origen/destinació del finançament: I40101 d’educació i investigació
Capítol I: 2.403.500,00,
Ha de dir: origen/destinació del finançament: I40101 d’educació i investigació
Capítol I: 1.473.260,00.
On diu: origen/destinació del finançament: I49099 altres fons socials europeus
Capítol I: 1.201.750,00,
Ha de dir: origen/destinació del finançament: I49099 altres fons socials europeus
Capítol I: 271.510,00.
Alta
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional
Centre gestor 04 Administració General de l’Ensenyament
Programa 421.60 Formació del professorat,
Ha de dir:
Origen/destinació del finançament: I40101 d’educació i investigació

Capítol I: 930.240,00
Origen/destinació del finançament: I49099 altres fons socials europeus
Capítol I: 930.240,00.

Esmena número 866 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 09 Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Servei 02 Secretaria Autonómica d’Educació i Formació Professional
Centre gestor 01 Direcció General Centres Docents
Programa 422.30 Ensenyament secundari
FP3
On diu:
401.01 D’educació i investigació
Ministeri Educació i FP FP DUAL (Comissió General d’Educ., del 26 de març de 2018)
490.99 Altres fons socials europeus
Ministeri Educació i FP FP DUAL (Comissió General d’Educ., del 26 de març de 2018),
Ha de dir:
401.01 D’educació i investigació
Ministeri Educació i FP FP DUAL
490.99 Altres fons social europeu
Ministeri Educació i FP FP DUAL.

Esmena número 867 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servei 02 Secretaria Autonómica d’Educació i Formació Professional
Centre gestor 01 Direcció General Centres Docents
Programa 422.30 Ensenyament secundari
Capítol II Despeses de funcionament
Línia import: 114.786.730,00
Baixa: -1.560.000,00
Total: 113.226.730,00
Alta
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional
Centre gestor 01 Direcció General Centres Docents
Programa 422.20 Ensenyament primari
Capítol VII Transferències de capital
Línia S8567 Finançament de la rehabilitació del centre integrat titularitat de la Diputació de Castelló
Import: 0,00
Alta: 1.560.000,00
Total: 1.560.000,00
Total altes: 1.560.000,00
Total baixes: -1.560.000,00
Total: 0,00
Es recupera la línia de subvenció del pressupost de 2019. Dades de la línia S8567
Programa 422.20 Ensenyament primari
Capítol VII. Transferències de capital
Codi línia: S8567
Denominació línia: Finançament de la rehabilitació del centre integrat titularitat de la Diputació de Castelló
Import: 1.560.000,00
Beneficiaris previstos: Diputació Provincial de Castelló
Mode de concessió: concessió directa, art. 168.a
Descripció i finalitat: subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Diputació Provincial de Castelló per a la reforma del centre integrat titularitat d’aquesta diputació i la seua utilització per al reallotjament d’alumnes de centres públics de Castelló de la Plana durant la realització d’obres dels seus centres que impossibiliten la permanència de l’alumnat.


De la secció 10. Sanitat Universal i Salut Pública

Esmena número 900 D’addició
GP Popular
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Servei 01 Sotssecretaria
Centre gestor 60 Sotssecretaria
Programa 411.40 Escola Valenciana d’Estudis per a la Salut
Fitxa FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir una línia nova:
1.2.2. Dissenyar, planificar i executar un pla específic de formació en gestió de serveis sanitaris, dirigit als equips directius actuals dels departaments de salut.

Esmena número 901 D’addició
GP Popular
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Servei 01 Sotssecretaria
Centre gestor 60 Sotssecretaria
Programa 411.40 Escola Valenciana d’Estudis per a la Salut
Fitxa FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir una línia nova:
1.2.3. Potenciar la formació de temes relacionats amb el medi ambient, la contaminació i el canvi climàtic com a determinants de salut.


Esmena número 962 D’addició
GP Popular
Secció 10 Sanitat Universal i Salut Pública
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
Centre gestor 91 Direcció General d’Assistència Sanitària
Programa 412.22 Assistència Sanitària
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic afegir un nou objectiu amb el text següent:
3.4. Potenciar l’activitat investigadora en els professionals.

Esmena número 963 D’addició
GP Popular
Secció 10 Sanitat Universal i Salut Pública
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
Centre gestor 91 Direcció General d’Assistència Sanitària
Programa 412.22 Assistència sanitària
Fitxa FP4
En Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors, afegir una nova línia amb el text següent:
3.4.1. Potenciar l’activitat investigadora en els professionals facilitant dur-la a terme durant la seua jornada laboral.

Esmena número 1.038 D’addició
GP Popular
Secció 10 Sanitat Universal i Salut Pública
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
Centre gestor 95 Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Programa 412.23 Prestacions farmacèutiques
Fitxa FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir una línia nova amb el text següent:
1.1.5. Realitzar plans estratègics sobre l’ús racional de productes farmacèutics en tots els departaments de salut de la Comunitat Valenciana.

Esmena número 1.039 D’addició
GP Popular
Cal afegir:
Secció 10 Sanitat Universal i Salut Pública
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
Centre gestor 95 Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Programa 412.23 Prestacions farmacèutiques
Fitxa annex objectius
Objectiu 1.1. Gestionar de forma eficient la prestació farmacèutica en l’àmbit ambulatori, hospitalari i sociosanitari perquè totes les persones reben una atenció farmacèutica integral, contínua, òptima, de qualitat, segura i eficient en tots els àmbits assistencials i en totes les etapes del procés farmacoterapèutic.
Indicador 6. Realitzar plans estratègics sobre l’ús racional de productes farmacèutics
Unitat de mesura: actuacions
Valor: 24.

Esmena transaccional RE 11658 a l’esmena número 1.060 d’addició
GP Popular
Secció 10
Programa 411.20
Fitxa FP4
Línia d’actuació 1.1.8
Cal substituir el text pel següent:.
Avaluar l’impacte del programa Xarxa Valor després de la seua implantació.

Esmena transaccional RE 11659 a l’esmena número 1.096 d’addició

GP Ciudadanos
Secció 10 Sanitat Universal i Salut Pública
Programa 412.23 Prestacions farmacèutiques
Fitxa FP4
Línia 3.1
Cal substituir el text pel següent:
Actualitzar el llistat de medicaments obligatoris que han de disposar les oficines de farmàcia.

Esmena número 1.101 D’addició
GP Ciudadanos
Secció 10 Sanitat Universal i Salut Pública
Programa 412.22 Assistència sanitària
Fitxa FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

20.3.x. Adequar els recursos d’urgències i emergències a la població atesa.

Esmena número 1.118 D’addició
GP Ciudadanos
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Programa 411.50 Recerca en ciències de la salut
Fitxa FP4
Cal afegir:
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

1.1.x. Incrementar la captació de fons europeus de recerca per a donar suport a la recerca biomèdica, sanitària i de salut pública dels centres de recerca de la Comunitat Valenciana.

Esmena número 1.119 D’addició
GP Ciudadanos
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Programa 411.50 Recerca en ciències de la salut
Fitxa FP4
Cal afegir:
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

1.1.x. Impulsar la contractació de joves talents amb titulació i capacitat d’emprenedoria científica i innovadora.

Esmena número 1.120 D’addició
GP Ciudadanos
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Programa 411.40 Escola valenciana d’estudis per a la salut
Fitxa FP4
Cal afegir:
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

1.1.x. Augmentar el nombre de cursos disponibles en línia.


Esmena número 1.123 D’addició
GP Ciudadanos
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Programa 411.30 Administració de recursos humans
Fitxa FP4
Cal afegir:
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

1.5.x. Garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, implementar les mesures determinades en el II Pla d’igualtat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a aconseguir evitar qualsevol tipus de discriminació laboral o d’altra mena entre dones i homes.

Esmena número 1.140 D’addició
GP Popular
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Programa 412.10 Centres de salut pública
Fitxa FP4
Cal afegir:
Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors

2.1.x. Implantar campanyes que promulguen la importància de l’exercici físic en el manteniment de la salut.

Esmena número 1.141 D’addició
GP Popular
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Programa 412.10 Centres de salut pública
Fitxa FP4
Cal afegir:
Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors

2.1.x. Realitzar campanyes d’educació alimentària a la població adulta encaminades a la prevenció de les malalties.

Esmena número 1.146 D’addició
GP Popular
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Programa 413.10 Salut pública
Fitxa FP4
Cal afegir:
Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors

3.1.x. Planificar, desenvolupar i avaluar campanyes d’educació alimentària i exercici físic en la població adulta.

Esmena número 1.179 De modificació
GP Ciudadanos
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Programa 313.20 Drogodependències i altres addiccions
Fitxa FP4
On diu:
Principals línies d’actuació per a aconseguir objectiu i indicadors
1.2.1. Continuïtat de l’acció formativa dirigida a enfortir el paper preventiu de la família durant l’adolescència i especialment en relació a l’alcohol,
Ha de dir:
1.2.1. Continuïtat de l’acció formativa dirigida a enfortir el paper preventiu de la família durant l’adolescència i especialment en relació a l’alcohol i les conductes d’abús vinculades a les tecnologies de la informació.

Esmena número 1.191 D’addició
GP Ciudadanos
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Programa 411.40 Escola Valenciana d’Estudis per a la Salut
Fitxa FP4
Cal afegir
Principals línies d’actuació per a aconseguir objectiu i indicadors
1.1.x. Oferir cursos per a totes les categories professionals d’assistència sanitària, docència, investigació i gestió.
Esmena número 1.196 D’addició
GP Ciudadanos
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Programa 411.10 Direcció i Serveis Generals
Fitxa FP4
Cal afegir
Principals línies d’actuació per a aconseguir objectiu i indicadors
1.4.x. Implementar les mesures necessàries per a garantir l’accessibilitat mitjançant tot tipus de comunicació en el llenguatge als pacients i usuaris de la sanitat pública valenciana.

Esmena número 1.205 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
Centre gestor 91 Direcció General d’Assistència Sanitària
Programa 412.22 Assistència sanitària
Capítol I Despeses de personal
Línia import: 2.564.713.090,00
Baixa: –3.500.000,00
Total: 2.561.213.090,00
Alta
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
Centre gestor 98 Direcció General de Salut Pública i Addiccions
Programa 412.10 Centres de salut pública
Capítol I Despeses de personal
Línia import: 52.417.740,00
Alta: 3.500.000,00
Total: 55.917.740,00
Total altes: 3.500.000,00
Total baixes: –3.500.000,00
Total: 0.

Esmena número 1.206 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Servei 03 Secretària Autonòmica d’Eficiència i Tecnologia Sanitària

Centre gestor 64 Direcció General d’Investigació i Alta Inspecció Sanitària
Programa 411.50 Investigació en ciències de la salut
Capítol VII Transferències de capital
Línia F0451000 Finançament projecte d’obra seu Isabial
On diu:
Descripció i finalitat: Finançament de les despeses necessàries per a la realització de les obres de la seu de Fisabio,
Ha de dir:
Descripció i finalitat: Finançament de les despeses necessàries per a la realització de les obres de la seu de Isabial.

Esmena número 1.207 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Servei 03 Secretària Autonòmica d’Eficiència i Tecnologia Sanitària

Centre gestor 64 Direcció General d’Investigació i Alta Inspecció Sanitària
Programa 411.50 Investigació en ciències de la salut
Capítol VI Inversions reals
Línia DI400050: Projecte FID Salut - Imas - PO Pluriregional (POPA) 2014-2020
On diu:
Denominació del projecte i subprojectes Projecte FID Salut - IMAS - PO Pluriregional (POPA) 2014-2020
Estimació 2021: 0,00
Estimació 2022: 0,00,
Ha de dir:
Denominació del projecte i subprojectes Projecte FID Salut - IMAS - PO Pluriregional (POPA) 2014-2020
Estimació 2021: 2.200.000,00
Estimació 2022: 3.162.500,00.

Esmena número 1.208 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
Centre gestor 91 Direcció General d’Assistència Sanitària
Programa 412.22 Assistència sanitària
Capítol VI Inversions reals
Línia ER120773 CS Sant Mateu
On diu:
Denominació del projecte i subprojectes CS Sant Mateu
Estimació 2021: 200.000,00,
Ha de dir: Denominació del projecte i subprojectes CS Sant Mateu

Estimació 2021: 0,00
Import 2020: 34.000,00
Baixa: –34.000,00
Total: 0,00
Alta
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
Centre gestor 91 Direcció General d’Assistència sanitària
Programa 412.22 Assistència sanitària
Capítol VI Inversions reals
Línia nou projecte EC120
Denominació del projecte i subprojectes CS Beniparrell
Estimació 2021: 200.000,00
Import 2020: 0,00
Alta: 34.000,00
Total: 34.000,00
Total altes: 34.000,00
Total baixes: –34.000,00
Total: 0.

Esmena número 1.209 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
Centre gestor 91 Direcció General d’Assistència Sanitària
Programa 412.22 Assistència sanitària
Capítol VI Inversions reals
Línia EC120258 CS Traiguera
On diu:
Denominació del projecte i subprojectes CS Traiguera
Estimació 2021: 300.000,00,
Ha de dir:
Denominació del projecte i subprojectes CS Traiguera
Estimació 2021: 0,00
Import 2020: 37.000,00
Baixa: –37.000,00
Total: 0,00
Alta
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
Centre gestor 91 Direcció General d’Assistència Sanitària
Programa 412.22 Assistència sanitària
Capítol VI Inversions reals
Línia ER120509 Reforma altres centres de salut Castelló
Import: 535.000,00
Alta: 37.000,00
Total: 572.000,00
Total altes: 37.000,00
Total baixes: –37.000,00
Total: 0.

Esmena número 1.210 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
Centre gestor 98 Direcció General de Salut Pública i Addiccions
Programa 313.20 Drogodependències i altres addiccions
Capítol: 2. Compra de béns corrents i despeses de funcionament

Línia
Import: 7.110.500,00
Baixa: –13.740,00
Total: 7.096.760,00
Alta
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
Centre gestor 98 Direcció General de Salut Pública i Addiccions
Programa 313.20 Drogodependències i altres addiccions
Capítol IV Transferències corrents
Línia nova: Prevenció de les addiccions derivades de jocs d’apostes

Beneficiaris: Universitat Miguel Hernández
Mode de concessió: Concessió directa, article 168.a
Descripció i finalitat: Contribuir a la implementació de programes enfocats a reduir la prevalença del joc d’apostes en menors d’edat a través de la implementació de programes específics de prevenció en l’àmbit escolar
Import: 0,00
Alta: 13.740,00
Total: 13.740,00
Total altes: 13.740,00
Total baixes: –13.740,00
Total: 0.

Esmena número 1.211 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
Centre gestor 92 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
Programa 412.25 Serveis generals de la Secretaria Autonòmica
Capítol IV Transferències corrents
Línia T0424000 Ajudes a col·lectius especialment vulnerables, menors d’edat
On diu:
Beneficiaris previstos: menors de 18 anys, residents a la Comunitat Valenciana amb règim d’aportació TSI 003,
Ha de dir:
Beneficiaris previstos: menors d’edat residents a la Comunitat Valenciana amb un nivell d’ingressos inferior a una base liquidable de 18.000 euros anuals i amb règim d’aportació farmacèutica TSI 003, i menors d’edat no registrats ni autoritzats a residir a Espanya, beneficiaris d’assistència sanitària en situacions especials i amb règim d’aportació farmacèutica F003.

RE 11.899
Correcció tècnica d’errors
Fonamentada en:
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Públic compta, des de juny d’enguany, amb la nova Secretaria Autonòmica d’Eficiència i Tecnologia Sanitària, a la qual apareix adscrita la nova Direcció General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient (programes 412.29 i 411.60), que ostenta competències noves i n’assumeix altres que, amb anterioritat, pertanyien a una altra direcció general (Direcció General d’Assistència Sanitària).
Aquesta translació de competències s’ha mantingut, per error, incorporada als objectius atribuïts en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020 a la Direcció General d’Assistència Sanitària esmentada que encara enumera, entre ells, els corresponents a la gestió de les llistes d’espera i la de les aplicacions d’ús clínic i sistemes d’informació sanitària.
En la mesura que aquestes atribucions apareixen enumerades en els programes 412.29 i 411.60 esmentats, corresponents a la Direcció General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient, considerem necessari l’eliminació en el programa 412.22, Assistència sanitària, dels objectius propis de la nova Direcció General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient, per a evitar que apareguen per duplicat i que puguen existir dubtes sobre el departament competent en aquestes matèries.
Per tot això, la correcció tècnica d’errors és la següent:

Secció 10
Programa 412.22
Fitxa FP4
Problemàtica sobre la qual s’actua
Cal suprimir els punts següents:
5. Necessitat de regular [...] atenció especialitzada.
27. Necessitat de continuar [...] APP+SALUT.
28. Necessitat de normalització [...] clíniques corporatives.
37. Gestió del Sistema d’Informació [...] i Salut Pública.
38. Necessitat d’incorporar [...] gestió directa.
Objectius bàsics
Cal suprimir els objectius següents:
5.1. Establir programes [...] llistes d’espera.
5.2. Optimitzar l’activitat [...] atenció especialitzada.
5.3. Incrementar l’assignació [...] programes d’autoconcert.
9.1. Assegurar que els sistemes d’Abucasis i Orion [...] Comunitat Valenciana.
27.1. Continuar el desenvolupament de l’APP+SALUD.
37.1. Mantenir i millorar la funcionalitat de [...] Sanitat Universal i Salut Pública.
37.2. Mantenir la qualitat […] incloses en SIP.
37.3. Realització de programes [...] verificació d’empadronament.

Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu
Cal suprimir les línies següents:
2.1.4. Millorar l’accessibilitat [...] tecnologies de la comunicació.
2.2.1. Completar els recursos tecnològics […] entre nivells assistencials.
5.1.1. Coordinar l’elaboració [...] professional sanitari.
5.1.2. Publicitar en la web de la Conselleria [...] sistema de salut públic valencià.
5.3.1. Millorar el programa d’autoconcert [...] horari ordinari.
5.3.2. Desenvolupar i implementar [...] professional sanitari.
9.1.1. Continuar amb la informatització [...] Abucasis i Orion.
9.1.2. Millorar els sistemes d’informació [...] i transport sanitari.

9.1.2.1. Millorar el funcionament [...] Alumbra-HAD.
9.1.2.2. Desenvolupar un HIS [...] dels departaments.
9.1.2.3. Millorar la sincronització [...] en proves complementàries.
9.1.2.4. Desenvolupar i implementar [...] informació corporatiu.
17.2.1. Formar els professionals [...] final de la vida.
26.1.1. Seguiment de la implantació [...] CIE-10-ES.
37.1.1. Anàlisi i seguiment [...] i Salut Pública.
37.2.1. Depurar les incidències [...] han de tenir-ho.
37.3.1. Actualització de la informació [...] d’assegurament.
39.1.1. Avaluació de la implementació [...] Comunitat Valenciana.
39.2.1. Avaluació de la implementació [...] Comunitat Valenciana.


De la secció 11. Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Esmena transaccional RE 11696 a l’esmena número 1.214 de modificació (amb correcció d’errades RE 11992)
GP Popular
FP7
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum
Centre gestor 03 Direcció General d’Indústria, Energia i Mines
Programa 722.20
Línia S0360000 Suport a accions genèriques prioritzades dins de la 3a fase d’implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana (PEIV).
On diu: Beneficiaris directes: Associacions i empreses dels sectors industrials de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmica, metall, químic, automoció, plàstic, envasos, embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valoració de residus, energia, i els sectors emergents de biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs,

Ha de dir: Beneficiaris directes: Associacions i empreses dels sectors industrials de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmica, metall-mecànic, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, tèxtil, joguet, fusta-moble i il·luminació, marbre, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus, energia, i els sectors emergents de biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs.


Esmena número 1.262 De modificació (amb correcció d’errades RE 11992)
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum
Centre gestor 03 Direcció General d’Indústria, Energia i Mines
Programa 722.20 Política industrial
Capítol VII Transferències de capital
Línia S03600800 Suport accions genèriques prioritzades dins de la 3ª fase d’implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana (PEIV)
On diu: Associacions i empreses dels sectors industrials de la Comunitat Valenciana del calcat, ceràmica, metall, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus, energia i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs,

Ha de dir: Associacions i empreses dels sectors industrials de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmica, metall-mecànic, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, tèxtil, joguet, fusta-moble i il·luminació, marbre, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus, energia, i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs.


Esmena número 1.263 De modificació (amb correcció d’errades RE 11993)
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum
Centre gestor 02 Direcció General de Comerç, Artesania i Consum

Programa 761.10 Ordenació i promoció comercial
Capítol VII Transferències de capital
Línia S0146000 Programa de millora de l’entorn urbà i equipament comercial
Import: 3.500,00
Baixa: –250,00
Total: 3.250,00
Alta
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Servei 02 Secretaria Autonómica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum
Centre gestor 03 Direcció General d’indústria, Energia i Mines
Programa 722.20 Política industrial
Capítol VII Transferències de capital
Línia: X0137000 Finançament operacions capital Ivace
Import: 110.585,07
Alta: 250,00 Aportació de la Generalitat Valenciana no condicionada
Total: 110.835,07
Total altes: 250,00
Total baixes: –250,00
Total 0,00
Alta
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Entitat 00027 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Centre gestor
Programa: Capítol 7 Transferències de capital
Codi d’ingressos I730000 de la conselleria a què està adscrit
Import: 87.206,27
Alta: 250,00
Total: 87.456,27
Alta
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Entitat 00027 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Centre gestor
Programa
Capítol 6 Inversions reals
Línia QI270004 Equipament informàtic
Import: 500,00
Alta: –250,00
Total: 750,00
Total altes
Ingressos 250,00
Total altes
Despeses -250,00
Total 0,00.

Esmena número 1.264 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Servei 2 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum
Centre gestor 01 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme
Programa 322.55 Promoció de l’emprenedoria, cooperativisme i l’economia social
Capítol
Línia
FP4 Indicadores per objectius
Objectiu 1.2
Indicador 4
On diu: Cicles de tallers per a foment emprenedoria dones rurals,

Ha de dir: Esdeveniments de foment de l’ecosistema innovador i empreses emergents a la Comunitat Valenciana.

Esmena número 1.265 De modificació (amb correcció d’errades RE 11993)
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Servei 2 Secretaria Autonómica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum
Centre gestor 1 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme
Programa 322.55 Promoció de l’emprenedoria, cooperativisme i l’economia social
Capítol 4
Línia S0376000
On diu: Denominació línia: Suport [Fem Relleu],
Ha de dir: Denominació línia: Suport [Fent Relleu].
Esmena número 1.266 D’addició (amb correcció d’errades RE 11993)
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Servei 02 Secretaria Autonómica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum
Centre gestor 01 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme
Programa 322.55 Promoció de l’emprenedoria, cooperativisme i economia social
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S5266000 Programa de suport a l’economia social
Import: 3.685.000,00
Baixa: –50.000,00
Total: 3.635.000,00
Baixa
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Servei 02 Secretaria Autonómica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum
Centre gestor 01 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme
Programa 322.55 Promoció de l’emprenedoria, cooperativisme i economia social
Capítol 4 Transferències corrents
Línia X8038000 Foment de l’emprenedoria científica
Import: 5.000,00
Baixa: –5.000,00
Total: 0,00
Alta
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Servei 02 Secretaria Autonómica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum
Centre gestor 01 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme
Programa 322.55 Promoció de l’emprenedoria, cooperativisme i economia social
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S0389000 Suport a l’estructura representativa de les federacions de cooperatives de la Comunitat Valenciana
On diu: Denominació: Suport a l’estructura representativa de les federacions de cooperatives de la Comunitat Valenciana,
Ha de dir: Denominació: Suport a l’estructura representativa de les federacions i unions de cooperatives de la Comunitat Valenciana.
On diu: Beneficiaris: Federacions de cooperatives constituïdes a l’empara de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (segons annex),
Ha de dir: Beneficiaris: Federacions i unions de cooperatives constituïdes a l’empara de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (segons annex).
Import: 500.000,00
Alta: 25.000,00
Total: 525.000,00
Alta
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Servei 02 Secretaria Autonómica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum
Centre gestor 01 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme
Programa 322.55. Promoció de l’emprenedoria, cooperativisme i economia social
Capítol 2 Compra de béns corrents i despeses de funcionament
Aplicació econòmica: despeses treballs realitzats altres empreses i professionals
Import: 168.100,00
Alta: 30.000,00
Total: 198.100,00
Total altes: 55.000,00
Total baixes: –55.000,00
Total 0,00
Com a conseqüència de l’esmena, es modifica la relació de beneficiaris de la línia nominativa:
S0389000 Suport a l’estructura representativa de les federacions de cooperatives de la Comunitat Valenciana

On diu:

Beneficiaris Import
Federació Valenciana d’Empreses Cooperatives de Treball Associat (Fevecta) 190.475,00
Federació de Cooperatives d’Habitatges Valenciana 23.810,00
Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana 190.475,00
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana 23.810,00
Federació de Cooperatives Elèctriques de la CCV 23.810,00
Federació de Cooperatives de Serveis i Transports de la Comunitat Valenciana 23.810,00
Unió de Cooperatives d’Ensenyaments Valencianes (UCEV) 23.810,00
Total 500.000,00


Ha de dir:

Beneficiaris Import
Federació Valenciana d’Empreses Cooperatives de Treball Associat (Fevecta) 200.000,00
Federació de Cooperatives d’Habitatges Valenciana 25.000,00
Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana 200.000,00
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana 25.000,00
Federació de Cooperatives Elèctriques de la CCV 25.000,00
Federació de Cooperatives de Serveis i Transports de la Comunitat Valenciana 25.000,00
Unió de Cooperatives d’Ensenyaments Valencianes (UCEV) 25.000,00
Total 525.000,00Com a conseqüència de l’esmena, en SP GVA:
Baixa ingressos
Secció 12 Agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica
Entitat 00021 Institut Valencià d’Investigacions Agràries
Capítol 4 Transferències corrents
Codi d’ingressos 43100 d’altres conselleries
Import: 5.000,00
Baixa: –5.000,00
Total: 0,00
Baixa despeses
Secció 12 Agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica
Entitat 00021 Institut Valencià d’Investigacions Agràries
Capítol 2 Compra de bens corrents i despeses de funcionament
Codi despesa 227 Treballs fets per altres empreses i professionals

Import: 638.050,00
Baixa: –5.000,00
Total: 633.050,00
Total baixa ingressos 5.000,00
Total baixa despeses 5.000,00
Total 0,00.Esmena número 1.267 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 11 Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
Servei 2 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum
Centre gestor 1 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme

Programa 322,55 Promoció de l’emprenedoria, cooperativisme i economia social
Capítol 4
Línia S5266000
On diu:
Denominació: Programa de suport a l’economia social,
Ha de dir:
Denominació: Programa de suport a l’economia social i Fent Cooperatives.

Esmena número 1.268 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum
Centre gestor 01 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme
Programa 322.55 Promoció de l’emprenedoria i cooperativisme i economia social
Capítol 4 Transferències corrents
Línia: Annex S0527 Foment de l’emprenedoria científica
On diu: Beneficiaris import
Centre d’Investigació Príncep Felip CIPF 10.000,00
Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana REDIT 10.000,00
Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques CISC 10.000,00
Total: 30.000,00,
Ha de dir:
Beneficiaris import
Centre d’Investigació Príncep Felip CIPF 10.000,00
Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana REDIT 10.000,00
Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques CSIC 10.000,00
Total: 30.000,00.

Esmena número 1.269 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Servei 2 Secretaria Autonòmica D’economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum
Centre gestor 1 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme

Programa 322,55 Promoció de l’emprenedoria, cooperativisme i l’economia social
Capítol 4
Línia S8081000
On diu:
Beneficiaris previstos: Cooperatives de treball associat o amb socis de treball i societats laborals,
Ha de dir:
Beneficiaris previstos: Cooperatives i societats laborals.

Esmena número 1.270 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Servei 2 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum
Centre gestor 1 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme

Programa 322,55 Promoció de l’emprenedoria, cooperativisme i economia social
Capítol 7
Línia S2242000
On diu:
Denominació: Inversió en entitats d’economia social,
Ha de dir:
Denominació: Inversió en entitats d’economia social i Fent Cooperatives.

Esmena número 1.271 D’addició (amb correcció d’errades RE 11993)
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Ocupació
Centre gestor 02 Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral
Programa 315.10 Condicions de treball i administració de les relacions laborals
Capítol 2 Despeses de funcionament
Línia
Import: 514.500,00
Baixa: –200.000,00
Total: 314.500,00
Baixa
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Ocupació
Centre gestor 02 Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral
Programa 315.10 Condicions de treball i administració de les relacions laborals
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S8084 Ajudes Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana
Import: 2.000.000,00
Baixa: –200.000,00
Total: 1.800.000,00
Alta
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Ocupació
Centre gestor 02 Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral
Programa 315.10 Condicions de treball i administració de les relacions laborals
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S8049 Subvenció col·laboració institucional
Import: 200.000,00
Alta: 400.000,00
Total: 600.000,00
Total altes: 400.000,00
Total baixes: –400.000,00
Total: 0.

Esmena número 1.272 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum
Centre gestor 03 Direcció General d’Indústria, Energia i Mines
Programa 722.20 Política industrial
Capítol: 2
Import: 1.650,00
Baixa: –300,00
Total: 1.350,00
Alta
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum
Centre gestor 03 Direcció General d’Indústria, Energia i Mines
Programa 722.20 Política industrial
Capítol 8
Nou Projecte: PT120 Aportació a fons Fininval-Indústria
Import: 0,00
Alta: 300,00
Total: 300,00
Total altes: 300
Total baixes: –300
Total: 0
Com a conseqüència d’aquesta esmena:
Alta ingressos
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Entitat 143 Instruments Financers de la Comunitat Valenciana, Fininval
Centre gestor:
Programa:
Capítol 8
Codi d’ingressos Patrimoni net i passiu 1. Capital escripturat o fons patrimonial
a) De la Generalitat
Import: 3.000,00
Alta: 300,00
Total: 3.300,00
Alta despeses
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Entitat 143 Instruments Financers de la Comunitat Valenciana, Fininval
Centre gestor
Programa
Capítol 3
Codi compte: Compte de pèrdues i guanys. 13. Despeses financeres. 1. Tresoreria
Import: –68,63
Alta: –300,00
Total: –368,63
Total altes: ingressos: 300,00
Total altes: despeses: –300,00
Total: 0,00.

Esmena número 1.273 D’addició (amb correcció d’errades RE 11993)
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
FP7
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenibles, Sectors Productius, Comerç i Consum
Centre gestor 1 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme
Programa 322.55 Promoció d’emprenedors, cooperativisme i economia social
Capítol 7
Línia S2242000
Import: 1.050.000,00
Baixa: 50.000,00
Total: 1.000.000,00
Baixa
FP7
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Servei 02 Secretaria Autonómica d’Economia Sostenibles, Sectors Productius, Comerç i Consum
Centre gestor 1 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme
Programa 322.55 Promoció d’emprenedors, cooperativisme i economia social
Capítol 4
Línia S5266000
Import: 3.685.000,00
Baixa: 50.000,00
Total: 3.635.000,00
Alta
FP7
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Servei 02 Secretaria Autonómica d’Economia Sostenibles, Sectors Productius, Comerç i Consum
Centre gestor 1 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme
Programa 322.55 Promoció d’emprenedors, cooperativisme i economia social
Capítol 4
Línia: Nova línia
Import: 0,00
Alta: 100.000,00
Total: 100.000,00
Total altes: 100.000,00
Total baixes: 100.000,00
Total: 0
Alta
FP 7
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenibles, Sectors Productius, Comerç i Consum
Centre gestor 1 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme
Programa 322.55 Promoció d’emprenedors, cooperativisme i economia social (en milers d’euros)
Codi línia: Línia nova
Denominació línia: Foment d’activitats d’incubació innovadora

Capítol 4
Import: 100,00
Beneficiaris previstos: CEEI València, Centre Europeu d’Empreses i Innovació
Entitat col·laboradora:
Mode de concessió: Concessió directa article 168.a)
Descripció i finalitat: Suport a actuacions de foment i desenvolupament d’activitats d’incubació emprenedora a través del conveni amb el Centre Europeu d’Empreses i Innovació València (CEEI València), que podrà delegar part de la seua execució en la resta de CEEIS de la Xarxa CEEI Comunitat Valenciana
Publicar dades: Sí
Codi comptable


De l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

Esmena número 1.313 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Entitat 27 Ivace
Capítol 7
Línia S8021 Inicialment consignada a l’AVI i modificada mitjançant correcció d’errades del dia 31.10.2019 (escrit del conseller d’Hisenda)

On diu:
Beneficiaris import (euros)
AICE Associació d’Investigació de les Indústries Ceràmiques 2.465.795,00
AIDIMME Institut Tecnològic Metal·lomecànic, Moble, Fusta, Embalatge i Afins 3.022.797,00
AIJU Associació d’Investigació de les Indústries del Joguet, Connexes i Afins 1.817.480,00
AIMPLAS Associació d’Investigació de Materials Plàstics i Connexes 3.679.543,00
AINIA Associació d’Investigació de la Indústria Agroalimentària 2.979.846,00
AITEX Associació d’Investigació de la Indústria Tèxtil 2.759.374,00
IBV Institut de Biomecànica de València 2.346.184,00
INESCOP Associació d’Investigació per a la Indústria del Calcer i Connexes 1.196.429,00
ITE Institut Tecnològic de l’Energia 1.758.641,00
ITENE Institut Tecnològic de l’Embalatge, Transport i Logística 2.351.022,00
ITI Institut Tecnològic d’Informàtica 2.622.889,00
Total: 27.000.000,00,
Ha de dir:
Beneficiaris Import
AICE Associació d’Investigació de les Indústries Ceràmiques 2.478.533,91
AIDIMME Institut Tecnològic Metal·lomecànic, Moble, Fusta, Embalatge i Afins 2.926.480,91
AIJU Associació d’Investigació de les Indústries del Joguet, Connexes i Afins 1.906.465,20
AIMPLAS Associació d’Investigació de Materials Plàstics i Connexes 3.545.669,65
AINIA Associació d’Investigació de la Indústria Agroalimentària 3.044.183,03
AITEX Associació d’Investigació de la Indústria Tèxtil 2.874.895,36
IBV Institut de Biomecànica de València 2.294.904,81
INESCOP Associació d’Investigació per a la Indústria del Calcer i Connexes 1.149.119,27
ITE Institut Tecnològic de l’Energia 1.810.477,55
ITENE Institut Tecnològic de l’Embalatge, Transport i Logística 2.317.021,74
ITI Institut Tecnològic d’Informàtica 2.652.248,57
Total 27.000.000,00

Esmena número 1.314 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Entitat: 27 Ivace
Capítol 7
Línia S0523 (euros)
On diu:
Beneficiaris import (euros)
CEEI Castelló de la Plana Centre Europeu d’Empreses i Innovació 300.000,00
CEEI Elx Centre Europeu d’Empreses i Innovació 450.000,00
CEEI València Centre Europeu d’Empreses i Innovació 750.000,00

Total: 1.500.000,00,
Ha de dir:
Beneficiaris import (euros) Dif.
CEEI Castelló Centre Europeu d’Empreses i Innovació 350.000,00 50.000,00
CEEI Elx Centre Europeu d’Empreses i Innovació 450.000,00 0,00

CEEI València Centre Europeu d’Empreses i Innovació 700.000,00 –50.000,00
Total: 1.500.000,00 0,00.

Esmena número 1.315 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció: 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Entitat 27
Centre gestor: Ivace
Programa
Capítol 2 Despeses de funcionament
Concepte 227
Línia
Import: 2.596.810,00
Baixa: –30.000,00
Total: 2.566.810,00
Alta
Secció: 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i traball

Entitat 27
Centre gestor: Ivace
Programa
Capítol 4 Transferències corrents
Concepte 781
Línia S0658000 Conveni amb FEPEVAL per a actuacions sobre àrees industrials
Beneficiaris: Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL)
Descripció i finalitat: Accions per donar a conèixer la Llei 14/2018, del Consell, sobre les àrees industrials i impulsar les accions presents en la mateixa
Tipus de concessió: Concessió directa, art. 168 a)
Aportació Generalitat no condicionada: 30.000,00
Aportació externa: 0,00
Import: 0,00
Alta: 30.000,00
Total: 30.000,00
Total altes: 30.000,00
Total baixes: –30.000,00
Total: 0,00


Del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora)

Esmena número 1.366 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Entitat 31 Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació
Centre gestor: Direcció General d’Ocupació i Formació
Programa 322.52 Formació i qualificació professional
Capítol IV
Línia S7978000 Programes mixtos d’ocupació-formació, POCV
Import: 7.300,00
Baixa: –6,00
Inicial minoració resultat
Per origen dels fons:
FSE PO 2014-2020
Inicial 3.650,00
Minoració –3,00
Resultat 3.647,00
Aportació condicionada GVA
Inicial 3.650,00
Minoració –3,00
Resultat 3.647,00
Total: 7.294,00
Alta
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Entitat 31 Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació
Centre gestor: Direcció General d’Ocupació i Formació
Programa 322.52 Formació i qualificació professional
Capítol IV
Línia S7973000 Programa mixt ocupació-formació. Garantia juvenil
Concessió: Concurrència competitiva
Beneficiaris previstos: Ens públics de les administracions públiques; entitats locals, consorcis, associacions, fundacions sense ànim de lucre

Descripció i finalitat: Millorar l’ocupació, la qualificació i la inserció professional dels joves desocupats menors de 30 anys, mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l’ocupació

Aportació Generalitat no condicionada: 0 euros
Aportació condicionada: 3,00
Aportació externa origen I43006 FSE PO 2014-2020: 3,00
Total finançament afectat: 3,00
Import: 0,00
Alta: 6,00
Total: 6,00
Total altes: 6,00
Total baixes: –6,00
Total 0,00

Esmena número 1.367 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció: 11Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Entitat 31 Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació
Centro gestor 02 Direcció General d’Ocupació i Formació
Programa 322.52 Formació i qualificació professional
Capítol: 6
Projecte: QR200099
On diu:
Equipament i reposició centres Servef Formació Comunitat Valenciana,
Ha de dir:
Equipament i reposició centres Labora Formació Comunitat Valenciana.

Esmena número 1.368 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Entitat 31 Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació
Centro gestor 02 Direcció General d’Ocupació i Formació
Programa 322.52 Formació i qualificació professional
Capítol 4
Línia S8001000
On diu:
Beneficiaris previstos: Persones assistents a cursos de formació, convocats mitjançant l’Ordre 14/2013, de 29 de maig, i l’Ordre 18/2015, de 27 de juny, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació,
Ha de dir:
Beneficiaris previstos: Persones assistents a cursos de formació, convocats mitjançant l’Ordre 14/2013, de 29 de maig i l’Ordre 18/2014, de 27 de juny, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació.

Esmena número 1.369 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Entitat 31 Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació
Centro gestor 02 Direcció General d’Ocupació Formació
Programa 322.52 Formació i qualificació personal
Capítol 4
Línia S8003000
On diu:
Denominació línia: Centres tecnològics de la Comunitat Valenciana. Fons tecnològic,
Ha de dir:
Denominació línia: Col·laboració amb l’Institut Tecnològic Aidimme
On diu:
Beneficiaris previstos: Centres tecnològics de la Comunitat Valenciana,
Ha de dir:
Beneficiaris previstos: Institut Tecnològic Aidimme
On diu:
Descripció i finalitat: Amortitzacions anuals pendents de l’avanç del 30 % dels costos elegibles dels projectes d’infraestructures científiques recolzats pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, amb càrrec al fons tecnològic 2007-2013, d’acord amb les condicions dels acords subscrits entre el Govern d’Espanya, la Generalitat Valenciana i els centres tecnològics beneficiaris,
Ha de dir:
Descripció i finalitat: Subvenció per a la realització d’accions formatives dirigides preferentment a desocupats i formació continuada en matèria d’R+D+I.

Esmena número 1.370 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Entitat 31 Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació
Centro gestor 01 Direcció General de Planificació i Serveis
Programa 322.59 Administració I Coordinació General
Capítol 4
Línia S7989000
On diu:
Beneficiaris previstos: Entitats sense fi de lucre, empreses privades i associacions del tercer sector,
Ha de dir:
Beneficiaris previstos: Entitats sense fi de lucre i associacions del tercer sector.

Esmena número 1.371 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Entitat 00031 Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació
Centre gestor 02 Direcció General d’Ocupació i Formació
Programa 322.51 Foment d’ocupació
Codi ingrés 43006 de la conselleria a què està adscrit. FSE. Programa operatiu 2014-2020
Capítol de despesa 4
Línia S7979000
On diu:
Origen/destinació del finançament: Eix 1. PI 8.1 Equips per a la recerca d’ocupació,
Ha de dir:
Origen/destinació del finançament: Eix 2. PI 9.1 Ajudes a la contractació laboral de desocupats amb especials dificultats d’inserció laboral en empreses i entitats privades
Import: 6.500 (el mateix)
Assumpte ingrés: Codi IF029102.

Esmena número 1.372 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Entitat: Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació
Centre gestor 01 Direcció General de Planificació i Serveis
Programa 322.54 Inserció laboral
Capítol 4
Línia S7972000
On diu:
Beneficiaris per a col·lectius en situació o risc d’exclusió social,

Ha de dir:
Beneficiaris per a col·lectius amb especials dificultats d’integració en el mercat de treball.

Esmena número 1.373 De modificació (amb correcció d’errades RE 11993)
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Entitat: Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació
Centro gestor 01 Direcció General de Planificació i Serveis
Programa 322.59 Administració i coordinació general
Capítol 4
Línia S7987000
On diu:
Denominació: Ajudes per finançar l’execució de projectes experimentals dels serveis d’ocupació de les universitats valencianes

Beneficiaris previstos: Universitats valencianes, a través dels seus serveis d’ocupació respectius
Descripció i finalitat: Fomentar la iniciativa de projectes experimentals i nous que afavorisquen l’ocupabilitat i la inserció laboral, desenvolupats pels serveis d’ocupació de les universitats valencianes,

Ha de dir:
Denominació: Ajudes per finançar l’execució de projectes experimentals dels serveis d’ocupació de les universitats públiques valencianes
Beneficiaris previstos: Universitats públiques valencianes, a través dels seus serveis d’ocupació respectius
Descripció i finalitat: Fomentar la iniciativa de projectes experimentals i nous que afavorisquen l’ocupabilitat i la inserció laboral, desenvolupats pels serveis d’ocupació de les universitats públiques valencianes.De la secció 12. Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Esmena transaccional RE 11697 entre les esmenes número 1.510, 1.511 i 1.512 d’addició
GP Popular
Secció 12 Agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Centre gestor 05 Direcció General del Canvi Climàtic
Programa 442.60 Canvi climàtic
FP4
Problemàtica
Cal afegir:
Necessitat de potenciar els instruments i els recursos d’educació ambiental adreçats als col·lectius socials i econòmics, en particular, en relació amb les mesures de mitigació i adaptació per a lluitar contra el canvi climàtic.
Objectius bàsics
Cal afegir:
Millorar el coneixement de la ciutadania i dels agents econòmics de la problemàtica vinculada al canvi climàtic i de les mesures de mitigació i d’adaptació, així com de les bones pràctiques ambientals que poden implementar-hi per a aconseguir una societat més sostenible i menys vulnerable davant el canvi climàtic.
Potenciar la coordinació interadministrativa per a garantir l’efectivitat de les activitats d’educació ambiental, en particular, les vinculades amb la lluita contra el canvi climàtic.
Potenciar els mitjans materials i humans dedicats a l’educació ambiental, en particular, pel que fa a la lluita contra el canvi climàtic.

Principals línies d’actuació
Cal afegir:
Potenciar el Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana com a responsable de l’àrea d’educació ambiental en la conselleria i com a centre de referencia de l’educació per a la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Divulgar les bones pràctiques mediambientals i l’Estratègia Valenciana davant el Canvi Climàtic entre tots els col·lectius socials i econòmics, i impulsar accions per a implementar-la.
Desenvolupar instruments d’educació ambiental en diversos suports i formats accessibles a tots els col·lectius socials així com activitats formatives en matèria de medi ambient i canvi climàtic adreçades a tècnics i responsables d’empreses.
Promoure el coneixement i el compliment del règim de comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle entre les empreses.

Planificar noves infraestructures d’educació ambiental i millorar les que hi ha.
Secció 12 Agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 02 Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental

Programa 442.50 Qualitat i educació ambiental
FP4
Problemàtica
Cal afegir:
Necessitat de potenciar els instruments i els recursos d’educació ambiental adreçats als col·lectius socials i econòmics, en particular, en relació amb l’economia circular i la prevenció i gestió sostenible dels residus i emissions.
Objectius bàsics
Cal afegir:
Millorar el coneixement de la ciutadania i dels agents econòmics de la problemàtica vinculada a la prevenció de la contaminació, així com de les bones pràctiques ambientals que poden implementar-hi per a aconseguir una societat més sostenible i menys vulnerable davant el canvi climàtic.
Potenciar la coordinació interadministrativa per a garantir l’efectivitat de les activitats d’educació ambiental, en particular, les vinculades amb la prevenció de la contaminació i la gestió correcta dels residus.

Potenciar els mitjans materials i humans dedicats a l’educació ambiental, en particular, pel que fa a la prevenció de la contaminació i la gestió correcta dels residus.
Principals línies d’actuació
Cal afegir:
Identificar els sòls contaminats i desenvolupar actuacions de recuperació.
Potenciar el Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana com a responsable de l’àrea d’educació ambiental en la conselleria i com a centre de referència de l’educació per a la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Divulgar les bones pràctiques mediambientals, especialment, aquelles enfocades en l’economia circular, la prevenció de la contaminació i la gestió sostenible dels residus entre els tots col·lectius socials i econòmics, i impulsar accions per a implementar-les.
Desenvolupar instruments d’educació ambiental en diversos suports i formats accessibles a tots els col·lectius socials així com activitats formatives en matèria de medi ambient, economia circular, prevenció de la contaminació i gestió sostenible dels residus adreçades a tècnics i responsables d’empreses.
Planificar noves infraestructures d’educació ambiental i millorar les que hi ha.

Esmena transaccional RE 11698 a l’esmena número 1.513 d’addició

GP Popular
Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Centre gestor 02 Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental

Programa 442.50 Qualitat i educació ambiental
FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir:
Desmantellament de les plantes de reciclatge de residus industrials que queden en situació d’abandó, concurs de creditors o amb importants danys ambientals, previs els tràmits pertinents, com la planta de Gemersa a Torrent i altres identificades en el PIRCVA2019.

Esmena número 1.557 De modificació
GP Ciudadanos
Secció 12 Agricultura, medi ambient, canvi climàtic i desenvolupament rural
Programa 442.40 Medi natural i avaluació ambiental
Fitxa FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

On diu:
3.2.1. Promoure la participació de les entitats locals en la gestió d’espais naturals protegits,
Ha de dir:
3.2.1. Promoure la participació de les entitats locals, institucions, organismes, organitzacions i entitats privades relacionades amb el medi ambient en la gestió d’espais naturals protegits.

Esmena número 1.579 D’addició
GP Ciudadanos
Secció 12 Agricultura, medi ambient, canvi climàtic i desenvolupament rural
Programa 442.50 Qualitat i educació ambiental
Fitxa FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir:
1.1.x. Adaptació de punts verds i abocadors per a la gestió de residus agraris.

Esmena número 1.580 D’addició
GP Ciudadanos
Secció 12 Agricultura, medi ambient, canvi climàtic i desenvolupament rural
Programa 442,50 Qualitat i educació ambiental
Fitxa FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir:
1.1.xx. Promoure convenis de col·laboració amb les cooperatives agrícoles per a la recollida de residus i establir aportacions econòmiques que compensen el treball de les cooperatives.

Esmena transaccional RE 11644 a l’esmena número 1.585 de modificació
GP Ciudadanos
FP4
Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Centre gestor 04 Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals
Programa 442.90 Prevenció incendis forestals
On diu:
3.1.1. Divulgació de les bones pràctiques mediambientals a tots els col·lectius socials, encaminats a la prevenció d’incendis forestals,

Ha de dir:
3.1.1 Sensibilització, conscienciació i divulgació de les bones pràctiques mediambientals a tots els col·lectius socials, encaminades a la prevenció d’incendis forestals.

Esmena número 1.595 De modificació
GP Ciudadanos
Secció 12 Agricultura, medi ambient, canvi climàtic i desenvolupament rural
Programa 521.10 Gestió i infraestructures de recursos hídrics, sanejament i depuració d’aigües
Fitxa FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

On diu:
1.1.3. Coordinació amb l’administració de l’Estat i diputacions provincials per a l’execució de plans conjunts,
Ha de dir:
1.1.3. Coordinació amb l’administració de l’Estat, corporacions locals, diputacions provincials, mancomunitats i comunitats de regants per a l’execució de plans conjunts.

Esmena número 1.676 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 12 Agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Centre gestor 02 Direcció General Qualitat i Educació Ambiental
Programa 442.50 Qualitat i educació ambiental
Capítol 2 Compra de béns corrents i despeses de funcionament
Import: 1.624.000,00
Baixa: –50.000,00
Total: 1.574.000,00
Baixa
Secció 12 Agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural
Centre gestor 03 Direcció General de Política Agrària Comuna
Programa 714.50 Política agrària comuna
Capítol 7 Transferències de capital
Línia: X7736000 Finançament operacions capital Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
Import: 15.908.640,00
Baixa: –50.000,00
Total: 15.858.640,00
Alta
Secció 12 Agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’agricultura i Desenvolupament Rural
Centre gestor 03 Direcció General de Política Agrària Comuna
Programa 714.50 Política agrària comuna
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S8181000 Conveni per a la investigació i experimentació en compostatge (Beneficiari: Universitat Miguel Hernández)
Denominació línia: Conveni per a la investigació i experimentació en compostatge
Beneficiaris previstos: Universitat Miguel Hernández
Descripció i finalitat: Realitzar experiències de diversos tipus de compostatge per a descobrir les millors mescles i mètodes que permeten elaborar un compost amb rapidesa i d’alta qualitat, i la seua divulgació en el camp valencià, a fi que es puga produir compost de restes vegetals, forestals i urbans. Que el que isca de la naturalesa retorne a la naturalesa.
Mode de concessió: Concessió directa article 168.a
Import: 0,00
Alta: 100.000,00
Total: 100.000,00
Total altes: 100.000,00
Total baixes: –100.000,00
Total: 0,00
Com a conseqüència d’aquesta esmena:
Baixa
Secció 12 Agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica
Entitat 00091 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
Centre gestor:
Programa:
Capítol 7 Transferències de capital
Codi d’ingressos I730000 de la conselleria a què està adscrit
Import: 32.817.890,00
Baixa: –50.000,00
Total: 32.767.890,00
Baixa
Secció 12 Agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica
Entitat 00091 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
Centre gestor:
Programa:
Capítol 6 Inversions reals
Línia: AT000000 Investigació i assistències tècniques
Import: 750.000,00
Baixa: –50.000,00
Total: 700.000,00.

Esmena número 1.677 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
FP7
Secció 12. Agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica
Servei: 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Centre gestor: 02 Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental
Programa: 442.50 Qualitat i educació ambiental
Capítol 4
Línia S8462000
On diu:
Denominació línia: Participació en campanyes de conscienciació i sistemes d’incentius de la separació en origen. SI+RECICLES, -PAGUES per sobrerendiment ambiental,
Ha de dir:
Denominació línia: Participació en campanyes de conscienciació i sistemes d’incentius de la separació en origen.
On diu:
Descripció i finalitat: Estimular la realització de campanyes de conscienciació destinades a millorar la recollida selectiva per part de la ciutadania i, per tant de potenciar l’economia circular,
Ha de dir:
Descripció i finalitat: Estimular la realització de campanyes de conscienciació i participar en els sistemes d’incentius econòmics destinades a millorar la recollida selectiva per part de la ciutadania i, per tant potenciar l’economia circular.

Esmena número 1.678 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
FP2
Secció 12. Agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica
Servei: 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural
Centre gestor: 02 Direcció General de Desenvolupament Rural
Programa: 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I
Capítol 2
Aplicació econòmica 226 Despeses diverses
Import: 2.835,07 milers d’euros
Baixa: -275,00 milers d’euros
Total: 2.560,07 milers d’euros
Alta
FP7
Secció 12. Agricultura, medi ambient, canvi climàtic i desenvolupament rural
Servei: 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural
Programa: 542.20 Desenvolupament Rural, Qualitat, Producció ecològica, I+D+I
Capítol 4
Línia nova:
Denominació línia: Suport a la promoció dels productes de qualitat diferenciada i ecològics.
Beneficiaris previstos: Fira Mostrari Internacional de València
Descripció i finalitat: Realitzar accions de promoció i posada en valor dels productes de qualitat diferenciada de la Comunitat Valenciana

Mode de concessió: Concessió directa 168 A
Import: 0,00 milers d’euros
Alta: 100,00 milers d’euros
Total: 100,00 milers d’euros
Alta
FP7
Secció 12. Agricultura, medi ambient, canvi climàtic i desenvolupament rural
Servici: 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural
Centre gestor: 02 Direcció General de Desenvolupament Rural
Programa: 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I
Capítol: 4 Transferències corrents
Línia S6172000 Programes intersectorials en matèria d’atributs i valors de la qualitat agroalimentària
On diu:
Relació de beneficiaris de la línia nominativa:
Associació elaboradors cava de Requena 4.000,00 milers d’euros
FEDACOVA 50.000,00 milers d’euros
PROAVA 50.000,00 milers d’euros
ASFPLANT 5.000,00 milers d’euros
Ha de dir:
Relació de beneficiaris de la línia nominativa:
Associació elaboradors cava de Requena 4.000,00 milers d’euros
FEDACOVA 50.000,00 milers d’euros
PROAVA 75.000,00 milers d’euros
ASFPLANT 5.000,00 milers d’euros
Import: 109.000,00 milers d’euros
Alta: 25.000,00 milers d’euros
Total: 134.000,00 milers d’euros
Alta
FP7
Secció 12. Agricultura, medi ambient, canvi climàtic i desenvolupament rural
Servei: 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural
Centre Gestor: 02 Direcció General de Desenvolupament Rural
Programa: 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I
Capítol 4
Nova línia
Denominació línia: Conveni per a la investigació en fermentació de residus orgànics.
Beneficiaris Previstos: Consell Agrari Municipal de València.
Descripció i finalitat: Implantació de tècniques que utilitzen els residus orgànics per a millorar en el tractament dels mateixos i reduir els problemes de canvi climàtic i que aporten valor afegit al sistema d’economia circular.
Mode de concessió: Concessió directa article 168 a
Import: 0,00 milers d’euros
Alta: 50,00 milers d’euros
Total: 50,00 milers d’euros
Alta
FP7
Secció 12. Agricultura, medi ambient, canvi climàtic i desenvolupament rural
Servei: 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural
Centre Gestor: 02 Direcció General de Desenvolupament Rural
Programa: 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I
Capítol 4
Nova línia.
Denominació línia: Conveni per a la investigació i experimentació d’estratègies agroecològiques per al maneig de la biodiversitat i implementació de la transferència i demostració d’aquests models en l’agricultura ecològica.
Beneficiaris previstos: Universitat Politècnica de València.
Descripció i finalitat: Donar suport per a facilitar la transició a un model productiu amb la cerca i experimentació del funcionament i la millora de la biodiversitat agrícola en el sector ecològic, la seua funció o efecte en control biològic, i estudis de l’aplicació i millora d’altres mètodes biotècnics sostenibles i compatibles amb la reglamentació europea sobre agricultura ecològica, posant en marxa estudis de noves tècniques per a obtenir noves pràctiques i la seua transferència i difusió.

Mode de concessió: Concessió directa article 168 A
Import: 0,00 milers d’euros
Alta: 50,00 milers d’euros
Total: 50,00 milers d’euros
Alta
FP7
Secció 12. Agricultura, medi ambient, canvi climàtic i desenvolupament rural
Servei: 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural
Centre Gestor: 02 Direcció General de Desenvolupament Rural
Programa: 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I
Capítol 4
Línia S8662000 Programa de suport a l’internacionalització i promoció del sector citrícola.
Import: 50,00 milers d’euros
Alta: 50,00 milers d’euros
Total: 100,00 milers d’euros
Total altes: 275,00 milers d’euros
Total baixes: -275,00 milers d’euros
Total: -100,00 milers d’euros

Esmena número 1.679 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
FP7
Secció 12
Servei 2
Centre Gestor: 1 D.G. d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Programa: 714.80 Agricultura i ramaderia
Capítol 4
Línia X8168 Finançament operacions corrents AVFGA
Import: 200,00 milers d’euros
Baixa: -100,00 miles de euros
Total: 100,00 miles de euros
Alta
FP7
Secció 12-Agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica
Servei 2 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural
Centre Gestor: 1 D.G. d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Programa: 714.80 Agricultura i ramaderia
Capítol 4
Crear una nova línia: Projecte estratègies microbiològiques Xylella.
Beneficiari previst: Universitat d’Alacant.
Descripció i finalitat: Analitzar estratègies microbiològiques per a combatre el creixement de Xylella fastidiosa
Mode de concessió: Conveni concessió directa, Article 168 a)
Import: 0,00 miles de euros
Alta: 100,00 miles de euros
Total: 100,00 miles de euros
Total altes: 100,00 miles de euros
Total baixes: -100,00 miles de euros
Total: 0,00 miles de euros
Conseqüència d’aquesta esmena:
Baixa
Secció 12-Agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica
Entitat: 00091 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
Capítol 4
Codi d’ingressos I430000 de la conselleria a què està adscrit
Import: 24.583,34 miles de euros
Baixa: -100,00 miles de euros
Total: 24.483,34 miles de euros
Baixa
Secció 12-Agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica
Entitat: 00091 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
Capítol 2
Aplicació econòmica 227. Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Import: 4.156,86 miles de euros
Baixa: -100,00 miles de euros
Total: 4.056,86 miles de euros

Esmena número 1.680 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 12. Agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica
Servei: 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Centre Gestor: 02 Direcció General de Gestió de Infraestructures de Recursos Hidràulics
Programa: 512.10 Direcció General de l’Aigua
Fitxa FP2
Capítol 2
Aplicació econòmica: 227
Import: 4.756,95 milers d’euros
Baixa:1.595,00 milers d’euros
Total: 3.161,95 milers d’euros
Alta
Secció 12. Agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició
Servei: 3 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Centre gestor: 4
Programa: 442.90 Prevenció incendis forestals
Fitxa: FP2
Capítol 2
Aplicació econòmica: 227
Import: 14.321,43 milers d’euros
Alta: 1.595,00 milers d’euros
Total: 15.916,43 milers d’euros
Total altes: 1.595,00 milers d’euros
Total baixes: -1.595,00 milers d’euros
Total: 0,00 milers d’euros

Esmena número 1.681 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
FP2
Secció: 12
Servei: 2
Centre Gestor: 1-D. G. d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Programa: 714.10-Ordenació i millora de la producció pesquera
Capítol 2
Aplicació econòmica: 227 Treballs realitzats per altres empreses.
Import: 571,44 milers d’euros
Baixa: 3,00 milers d’euros
Total: 568,44 milers d’euros
Alta
FP7
Secció: 12
Servei: 2
Centre Gestor: 1-D.G. d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Programa: 714.10-Ordenació i millora de la producció pesquera
Capítol 4
Línia nova:
Denominació de la línia: Conveni MEDAC
Beneficiari: MEDAC
Descripció i Finalitat: Participar en les activitats desenvolupades pel Mediterranean Advisory Council, entitat transnacional, sense ànim de lucre que busca un objectiu d’interés europeu general en l’àmbit pesquer del Mediterrani.
Mode de concessió: Concessió directa article 168 a)
Import: 0,00 milers d’euros
Alta: 3,00 milers d’euros
Total: 3,00 milers d’euros
Total altes: 3,00 milers d’euros
Total baixes: -3,00 milers d’euros
Total: 0,00 milers d’euros

Esmena número 1.682 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
FP2
Secció 12. Agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica
Servei: 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Centre gestor: 02 Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental
Programa: 442.50 Qualitat i educació ambiental
Capítol 2
Import: 1.624,00 milers d’euros
Baixa: -50,00 milers d’euros
Total: 1.574,00 milers d’euros
Alta
FP7
Secció 12. Agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica
Servei: 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Centre Gestor: 02 Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental
Programa: 442.50 Qualitat i educació ambiental
Capítol 4
Nova línia: Actuacions de custòdia del territori
Beneficiaris previstos: Associacions mediambientals amb implantació a la Comunitat Valenciana
Descripció i finalitat: Col·laborar amb la difusió de projectes de compostatge comunitari, de recollida de residus porta a porta, de conscienciació en matèria de recollida selectiva, etc.
Mode de concessió: Concurrència competitiva.
Import: 00,00 milers d’euros
Alta: 50,00 milers d’euros
Total: 50,00 milers d’euros
Total altes: 50,00 milers d’euros
Total baixes: -50,00 milers d’euros
Total: 0 milers d’euros

Esmena número 1.683 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
FP6
Secció 12. Agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica
Servei: 3 Secretaria Autonómica d’Emergència Climàtica
Centre gestor: 01 Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental
Programa: 442.40 Medi natural i avaluació ambiental
Capítol 6
Línia MA819000 Actuacions vida silvestre
Import:1.853,11 milers d’euros
Baixa: -1.155,00 milers d’euros
Total: -698,11 milers d’euros
Alta
FP6
Secció 12. Agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica

Servei: 3 Secretaria Autonómica d’Emergència Climàtica
Centre gestor: 01 Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental
Programa: 442.40 Medi natural i avaluació ambiental
Capítol 6
Línia FM710000 Manteniment actuacions en espais naturals
Import: 2641,12 milers d’euros
Alta: 900,00 milers d’euros
Total: 3.541,12 milers d’euros
Alta
FP6
Secció 12. Agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica
Servei: 3 Secretaria Autonómica d’Emergència Climàtica
Centre gestor: 01 Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental
Programa: 442.40 Medi natural i avaluació ambiental
Capítol 6
Línia MA822000 Actuacions planta forestal
Import: 221,43 milers d’euros
Alta: 255,00 milers d’euros
Total: 476,43 milers d’euros
Total altes: 1.155,00 milers d’euros
Total baixes: -1.155,00 milers d’euros
Total: 0 milers d’euros

Esmena número 1.684 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
FP2
Secció 12. Agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica
Servei: 01. Sotssecretaria
Centre gestor: 01. Sotssecretaria
Programa: 711.10 Direcció i serveis generals
Capítol 2
Import: 4.300 milers d’euros
Baixa: -30,00 milers d’euros
Total: 4.270,00 milers d’euros
Alta
FP7
Secció 12. Agricultura, medi ambient, canvi climàtic i desenvolupament rural
Servei: 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural
Centre Gestor: 02 Direcció General de Desenvolupament Rural
Programa: 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I
Capítol 4
Línia nova:
Denominació línia: Conveni amb IVIFA. Estructurar nous mecanismes d’organització comercial per al sector hortofructícola de la Comunitat Valenciana.
Beneficiaris previstos: IVIFA
Descripció i finalitat: Proporcionar informació i possibles propostes d’activació en matèria de polítiques de competència perquè el sector hortofructícola de la Comunitat Valenciana puga articular mecanismes d’organització comercial diferents als actuals i dins dels límits que estableixen les polítiques de competència, partint d’un diagnòstic inicial i estat de situació de la qüestió en el moment present i proposar un pla d’actuacions en matèria de competència i d’organització sectorial per a la comercialització hortofructícola.
Mode de concessió: Conveni
Import: 0,00 milers d’euros
Alta: 30,00 milers d’euros
Total: 30,00 milers d’euros
Total altes: 30,00 milers d’euros
Total baixes: -30,00 milers d’euros
Total: 0 milers d’euros


De la secció 08. Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat


Esmena transaccional RE 11701 a l’esmena número 1.686 d’addició

GP Popular
Secció 08
Programa 513.10 Infraestructures públiques
Fitxa FP4
Afegir en objectiu bàsic el text següent:
On diu:
La totalitat de les convocatòries […] i el sud autonòmic,
Ha de dir:
En les actuacions recollides en el programa 513.30 han de primar els danys provocats per la DANA a la Comunitat Valenciana i, singularment, en el Baix Segura i la resta de territoris afectats.
Esmena número 1.758 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 08 Política territorial, obres públiques i mobilitat
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible
Centre gestor 02 Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible
Programa 513.10 Infraestructures públiques
Capítol 6 Inversions reals
Línia FN510643 Ronda sud-oest de Villena entre CV-81 i A-31
On diu: Denominació del projecte i subprojectes
Ronda sud-oest de Villena entre CV-81 i A-31
Estimació 2022: 1.200.000,00,
Ha de dir: Denominació del projecte i subprojectes
Ronda sud-oest de Villena entre CV-81 i A-31
Estimació 2022: 3.600.000,00.
Línia FN510961 Ronda de l’Alguenya
On diu: Denominació del projecte i subprojectes
Ronda de l’Alguenya
Estimació 2021: 502.300,00
Estimació 2022: 0,00,
Ha de dir: Denominació del projecte i subprojectes
Ronda de l’Alguenya
Estimació 2021: 1.133.880,00
Estimació 2022: 5.000.000,00.
Línia FN510962 Ronda nord Albalat de la Ribera
On diu: Denominació del projecte i subprojectes
Ronda nord Albalat de la Ribera
Estimació 2021: 695.400,00
Estimació 2022: 0,00,
Ha de dir: Denominació del projecte i subprojectes
Ronda nord Albalat de la Ribera
Estimació 2021: 1.780.000,00
Estimació 2022: 2.000.000,00.

Esmena número 1.759 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 08 Política territorial, obres públiques i mobilitat
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible
Centre gestor 02 Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible
Programa 513.10 Infraestructures públiques
Capítol 6 Inversions reals
Línia FN510667 Millora seguretat vial CV-865 Tr: PK 8+475 9+835 Elx-Santa Pola
On diu: Denominació del projecte i subprojectes
Millora seg. viar. CV-865 Tr: PK 8+475 9+835 Elx-Santa Pola,
Ha de dir: Denominació del projecte i subprojectes
Millora seg. viar. CV-865 Tr: PK 5+500 al PK 7+100 Elx-Santa Pola.
Línia FN510877 Protecció acústica carreteres zona nord primeres actuacions
On diu: Denominació del projecte i subprojectes
Protecció acústica carreteres zona nord primeres actuacions,
Ha de dir: Denominació del projecte i subprojectes
Actuacions de protecció acústica en les carreteres de la CV. Zona nord.
Línia FN510878 Protecció acústica carreteres zona centre primeres actuacions
On diu: Denominació del projecte i subprojectes
Protecció acústica carreteres zona centre primeres actuacions
Ha de dir: Denominació del projecte i subprojectes
Actuacions de protecció acústica en les carreteres de la CV. Zona centre.
Línia FN510879 Protecció acústica carreteres zona sud primeres actuacions
On diu: Denominació del projecte i subprojectes
Protecció acústica carreteres zona sud primeres actuacions
Ha de dir: Denominació del projecte i subprojectes
Actuacions de protecció acústica en les carreteres de la CV. Zona sud.
Esmena número 1.760 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 08 Política territorial, obres públiques i mobilitat
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible
Centre gestor 02 Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible
Programa 513.30 Planificació, transports i logística
Capítol 4 Transferències corrents
Línia X8278000 Funcionament Autoritat Transport Metropolità de València (ATMV)
Import: 64.270.390,00
Baixa: -5.000.000,00
Total: 59.270.390,00
Alta
Secció 08 Política territorial, obres públiques i mobilitat
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible
Centre gestor 02 Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible
Programa 513.10 Infraestructures públiques
Capítol 6 Inversions reals
Línia FM510210. l2. Conservació, reparació, adequació, senyalització, abalisament, enllumenat jardins carreteres CHOPVT. Alacant z. sud. Inclou rep. danys gota freda set. 2019
Import: 11.860.000,00
Alta: 2.000.000,00
Total: 13.860.000,00
Alta
Secció 08 Política territorial, obres públiques i mobilitat
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible
Centre gestor 02 Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible
Programa 513.10 Infraestructures públiques
Capítol 6 Inversions reals
Línia FM510206. l3. Conserv. rep. adeq. ctres. CHOPVT Castelló zona nord
Import: 6.200.010,00
Alta: 660.000,00
Total: 6.860.010,00
Alta
Secció 08 Política territorial, obres públiques i mobilitat
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible
Centre gestor 02 Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible
Programa 513.10 Infraestructures públiques
Capítol 6 Inversions reals
Línia FM510207. l4. conserv. rep. adeq. ctres. CHOPVT Castelló zona sud
Import: 6.200.010,00
Alta: 660.000,00
Total: 6.860.010,00
Alta
Secció 08 Política territorial, obres públiques i mobilitat
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible
Centre gestor 02 Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible
Programa 513.30 Planificació, transports i logística
Capítol 2 Compra béns corrents i despeses de funcionament
Línia 227 Treballs fets per altres empreses i professionals
Import: 8.791.160,00
Alta: 1.445.550,00
Total: 10.236.710,00
Alta
Secció 08 Política territorial, obres públiques i mobilitat
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible
Centre gestor 02 Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible
Programa 513.30 Planificació, transports i logística
Capítol 4 Transferències corrents
Línia nova: Formació de transportistes en matèria de digitalització

Ha de dir: Denominació línia:
Formació de transportistes en matèria de digitalització
Beneficiaris previstos:
Associacions de transportistes de mercaderies de la Comunitat Valenciana
Descripció i finalitat:
Ajuda per a la formació en matèria de digitalització en el sector del transport de mercaderies
Mode de concessió: Concurrència competitiva
Import: 0,00
Alta: 100.000,00
Total: 100.000,00
Alta
Secció 08 Política territorial, obres públiques i mobilitat
Servei 01 Sotssecretària
Centre gestor 01 Sotssecretària
Programa 511.10 Direcció i serveis generals
Capítol 7 Transferències corrents
Línia S8269000 Foment de la investigació
On diu: Beneficiaris previstos:
Universitat de València,
Ha de dir: Beneficiaris previstos:
Universitat de València (137.000,00 euros) y Universitat Politècnica de València (80.000,00 euros).
Import: 137.000,00
Alta: 80.000,00
Total: 217.000,00
Alta
Secció 08 Política territorial, obres públiques i mobilitat
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible
Centre gestor 02 Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible
Programa 513.10 Infraestructures públiques
Capítol 2 Compra béns corrents i despeses de funcionament
Línia 227 Treballs fets per altres empreses i professionals
Import: 277.430,00
Alta: 54.450,00
Total: 331.880,00
Total altes: 5.000.000,00
Total baixes: -5.000.000,00
Total: 0,00
Conseqüència d’esmena en ATMV
Baixa ingressos
Secció 08 Política territorial, obres públiques i mobilitat
Entitat 00135 ATMV
Capítol 7 Transferències de capital
Codi d’ingressos: 430000 de la conselleria a què està adscrit
Import: 64.270.390,00
Baixa: -5.000.000,00
Total: 59.270.390,00
Baixa despeses
Secció 08 Política territorial, obres públiques i mobilitat
Entitat ATMV
Capítol 2
Línia 227 Treballs fets per altres empreses i professionals
Import: 27.481.970,00
Baixa: -5.000.000,00
Total: 22.481.970,00
Total baixa ingressos: 5.000.000,00
Total baixa despeses: 5.000.000,00
Total 0,00.

Esmena número 1.761 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 08 Política territorial, obres públiques i mobilitat
Servei 01 Sotssecretària
Centre gestor 01 Sotssecretària
Programa 511.10 Direcció i serveis generals
Capítol 7 Transferències de capital
Línia X2667000 Finançament de les operacions de capital Institut Cartogràfic Valencià
Import: 999.000,00
Baixa:-12.530,00
Total: 986.470,00
Alta
Secció 08 Política territorial, obres públiques i mobilitat
Servei 01 Sotssecretària
Centre gestor 01 Sotssecretària
Programa 511.10 Direcció i serveis generals
Capítol 4 Transferències corrents
Línia X2666000 Finançament operacions corrents Institut Cartogràfic Valencià
Import: 2.734.030,00
Alta: 12.530,00
Total: 2.746.560,00
Total altes: 12.530,00
Total baixes: -12.530,00
Total: 0,00
Conseqüència d’esmena en ICV
Baixa ingressos
Secció 08 Política territorial, obres públiques i mobilitat
Entitat 23 Institut Cartogràfic Valencià
Capítol 7 Transferències de capital
Codi d’ingressos: 730000 de la conselleria a què està adscrit
Import: 999.000,00
Baixa: -12.530,00
Total: 986.470,00
Baixa despesa
Secció 08 Política territorial, obres públiques i mobilitat
Entitat 23 Institut Cartogràfic Valencià
Capítol 6 Inversions reals
Línia AT000049 Infraestructura de dades espacials
Import: 84.000,00
Baixa: -12.530,00
Total: 71.470,00
Total baixa ingressos: 12.530,00
Total baixa despeses: 12.530,00
Total: 0,00
Alta ingressos
Secció 08 Política territorial, obres públiques i mobilitat
Entitat 23 Institut Cartogràfic Valencià
Capítol 4 Transferències corrents
Codi d’ingressos 430000 de la conselleria a què està adscrit
Import: 2.734.030,00
Baixa: 12.530,00
Total: 2.746.560,00
Alta despeses
Secció 08 Política territorial, obres públiques i mobilitat
Entitat 23 Institut Cartogràfic Valencià
Capítol 2 Compra béns corrents i despeses de funcionament
Línia 227 Treballs fets per altres empreses i professionals
Import: 41.660,00
Baixa: 12.530,00
Total: 54.190,00
Total alta ingressos: 12.530,00
Total alta despeses: 12.530,00
Total: 0,00.

Esmena número 1.762 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 08 Política territorial, obres públiques i mobilitat
Servei 01 Sotssecretaria
Centre gestor 01 Sotssecretaria
Programa 511.10 Direcció i serveis generals
Capítol 2 Compra béns corrents i despeses de funcionament
221 Subministraments
Import: 633.850,00
Baixa: -10.000,00
Total: 623.850,00
Alta
Secció 8 Política territorial, obres públiques i mobilitat
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible
Centre gestor 02 Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible
Programa 513.10 Infraestructures públiques
Capítol 6 Inversions reals
Línia FN510705 Ronda oest de Carlet
On diu: Denominació del projecte i subprojectes
Redacció projecte ronda oest de Carlet
Estimació 2021: 10.000,00
Estimació 2022: 0,00
Ha de dir: Denominació del projecte i subprojectes
Ronda oest de Carlet
Estimació 2021: 1.083.920,00
Estimació 2022: 3.000.000,00
Import: 106.080,00
Alta: 10.000,00
Total: 116.080,00
Total altes: 10.000,00
Total baixes: 10.000,00
Total: 0,00.


De Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)

Esmena transaccional RE 11699 a l’esmena número 1.763 d’addició

GP Ciudadanos
Secció 08
Entitat 0009 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
On diu:
Elaboració d’un pla [...] trens d’FGV,
Ha de dir:
Elaboració d’un pla de foment del reciclatge en les instal·lacions i dependències de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

Esmena transaccional RE 11700 a l’esmena número 1.764 d’addició

GP Ciudadanos
Secció 08
Entitat 0009 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
On diu:
Estudi de la viabilitat [...] animals de companyia,
Ha de dir:
Estudi de viabilitat sobre l’accés d’animals de companyia a les dependències i serveis de les línies de Metrovalència.


De l’Institut Cartogràfic Valencià

Esmena número 1.765 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 08 Política territorial, obres públiques i mobilitat
Entitat 23 Institut Cartogràfic Valencià
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S8276000 Foment de la recerca en matèria geomàtica
On diu: Denominació línia
Foment de la recerca en matèria geomàtica
Descripció i finalitat:
Foment de la recerca en matèria geomàtica,
Ha de dir: Denominació línia:
Càtedra de geomàtica valenciana
Descripció i finalitat:
Càtedra de geomàtica valenciana.


De la secció 14. Vicepresidència segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Esmena número 1.835 De modificació
Baixa
Secció 14 Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
Servei 2 Secretaria Autonòmica d’Habitatge i Funció Social
Centre gestor 01 Direcció General d’Habitatge i Regeneració Urbana
Programa 431.10 Habitatge i regeneració urbana
Capítol 7 Transferències de capital
Línia X8281000. Arrus. dels acords bilaterals amb el Ministeri de Foment executats per EVHA (parc públic d’habitatge de la Generalitat) en l’àmbit del pla estatal d’habitatge 13-16 i la seua pròrroga 2017

Import: 7.737,00 milers d’euros
Baixa: -2.216,00 milers d’euros
Total: 5.521,00 milers d’euros
Alta
Secció 14 Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
Servei 2 Secretaria Autonòmica d’Habitatge i Funció Social
Centre gestor 01 Secretaria Autonòmica d’Habitatge i Funció Social

Programa 431.10 Habitatge i regeneració urbana
Capítol 7 Transferències de capital
Línia X8288000. Pla d’intervenció integral sostenible (PIINS) en parc d’habitatges de la Generalitat
Denominació: Pla d’intervenció integral sostenible (PIINS) en parc d’habitatges de la Generalitat
Import: 3.731,90 milers d’euros
Alta: 2.216,00 milers d’euros
Total: 5.947,90 milers d’euros
Total altes: 2.216,00 milers d’euros
Total baixes: -2.216,00 milers d’euros
Total: 0,00 milers d’euros

Esmena número 1.836 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 14 Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
Servei 3 Secretaria Autonòmica d’Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica
Centre gestor 2 Direcció General d’Innovació Ecològica en la Construcció
Programa 431.60 Innovació ecològica en la construcció
Capítol 7 Transferències de capital
Línia S1719000 Foment de pràctiques innovadores per mitjà de projectes pilot
Import: 850,00 milers d’euros
Baixa: -150,00 milers d’euros
Total: 700,00 milers d’euros
Alta
Secció 14 Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
Servei 3 Secretaria Autonòmica d’Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica
Centre gestor 2 Direcció General d’Innovació Ecològica en la Construcció
Programa 431.60 Innovació ecològica en la construcció
Capítol 7 Transferències de capital
Línia X000 nova: Col·laboració amb IVF per al finançament de la transformació sostenible d’espai destinada a autònoms i micropimes.

Beneficiaris: Institut Valencià de Finances
Mode de concessió: Concessió directa: Transferència a organismes i entitas de la Generalitat
Descripció i finalitat: Assignació nominativa a l’Institut Valencià de Finances per a contribuir al finançament de la línia de la convocatòria (préstecs bonificats per a autònoms i microempreses) per a la creació de productes destinats a incentivar la transformació/adaptació d’espais amb criteris de sostenibilitat
Import: 0,00 milers d’euros
Alta: 150,00 milers d’euros
Total: 150,00 milers d’euros
Total altes: 150,00 milers d’euros
Total baixes: -150,00 milers d’euros
Total: 0,00 milers d’euros
Com a conseqüència de l’anterior:
Alta ingressos
Secció 06 Hisenda i model econòmic
Entitat 00004 Institut Valencià de Finances
Capítol 4. Transferències corrents
Codi d’ingrés CTA P Y G 5.b.1) Subvencions d’explotació de la Generalitat
On diu: 6.850.000,00 milers d’euros
Cal dir: 7.000.000,00 milers d’euros
Total: 150.000,00 milers d’euros
Alta despeses
Secció 06 Hisenda i model econòmic
Entitat: 00004 Institut Valencià de Finances
Capítol: 2. Compra de béns i serveis i despeses de funcionament

Compte de pèrdues i guanys
Codi compte: 7. Alres despeses d’explotació
a) Servicis exteriors
On diu: -1.559.100,00 milers d’euros
Cal dir: -1.709.100,00 milers d’euros
Total: -150.000,00 milers d’euros
Total alta
Ingressos 150.000,00 milers d’euros
Total alta
Despeses -150.000,00 milers d’euros


De la secció 20. Despeses diverses

Esmena número 1.839 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 20 Despeses diverses
Servei 01 Despeses diverses
Centre gestor 00 Despeses diverses
Programa 612.60 Despeses diverses
Capítol 4 Transferències corrents
Línia T5119000 Previsió despeses de personal
Import: 23.714.630
Baixa: -400.000
Total: 23.314.630
Alta
Secció 20 Despeses diverses
Servei 01 Despeses diverses
Centre gestor 00 Despeses diverses
Programa 612.60 Despeses diverses
Capítol 7
Línia S0713000
Denominació: Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana
Beneficiaris previstos: Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana
Mode de concessió: Concessió directa, article 168.a
Descripció i finalitat: Finançar la despesa de capital del Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana
Aportació Generalitat no condicionada: 400.000
Import: 400.000
Alta 400.000
Total: 400.000
Total alta: 400.000
Total baixa: -400.000
Total: 0.De la secció 21. Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Esmena transaccional RE 11715 a l’esmena número 1.860 D’addició
GP Ciudadanos
Secció 21 Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Programa 542.60
FP4
Cal afegir:
Objectiu bàsic
6.x. Creació i posada en marxa del Valencian Culinary Center, amb seu a la localitat de Dénia.
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

6.x.x. Col·laboració en el projecte de creació de la Valencian Culinary Center, amb seu a la localitat de Dénia, que integrarà una facultat de ciència gastronòmica, en col·laboració amb les universitats de la Comunitat Valenciana, i un centre d’investigació i innovació en gastronomia, d’objectiu del qual serà la formació superior, la investigació, la innovació i la promoció de la gastronomia i l’alimentació.
6.x.x. Promoure la investigació i les transferències de coneixements entre els professionals de la gastronomia i els sectors empresarials i del coneixement relacionat directament i indirectament amb la gastronomia, com també la seua projecció internacional.
6.x.x. Establir sinergies entre Gasterra, Centre de Gastronomia del Mediterrani, Gasma Gastronomy & Culinary Management Campus i la Valencian Culinary Center, a la localitat de Dénia.

Esmena número 1.862 De supressió
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 21 Innovació, universitats, ciència i societat digital
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Innovació i Transformació Digital
Centre gestor 01 Direcció General d’Innovació
Programa 112.00 Agència Valenciana de la Innovació
FP4 Memòria d’actuacions
Problemàtica sobre la qual s’actua:
5. Baixa activitat d’R+D+I i escassa implantació de sectors generadors de tecnologia. Dèficit d’aprofitament empresarial dels recursos d’investigació. Baixa inversió privada en R+D+I
6. Escassa creació de noves empreses basades en el coneixement cientificotecnològic, dificultat per a emprendre i baix creixement de les empreses tecnològiques i innovadores una vegada iniciada l’activitat.
7. Dificultat de les pimes per a disposar de recursos tècnics i humans que els permeten incorporar serveis d’alt nivell estratègic per a la innovació. Necessitat d’augmentar l’ocupació, especialment de qualitat, creada pel sistema productiu de la Comunitat.
Objectiu bàsic:
5.1. Incrementar la inversió empresarial realitzada en matèria d’R+D+I.
5.2. Elevar el pes de la indústria en l’activitat econòmica de la comunitat i facilitar la seua adaptació a la indústria 4.0.
5.3. Incrementar la participació en programes europeus d’R+D+I i els retorns obtinguts.
5.4. Potenciar l’activitat i la capacitat per a desenvolupar excel·lència en matèria d’R+D+I dels centres tecnològics de la CV.
5.5 Promoure la cooperació dels centres tecnològics de la CV amb les empreses valencianes en projectes d’R+D de caràcter no econòmic per a impulsar la generació de coneixement i tecnologia i facilitar la transferència dels resultats aconseguits a aquestes.
6.1. Impulsar l’emprenedoria innovadora orientada als àmbits tecnològics identificats en l’Estratègia RIS3 CV.
7.1. Desenvolupar el teixit associatiu i els clústers en la CV per a facilitar la incorporació d’estratègies innovadores en la pime, especialment en l’àmbit de les persones, els processos i la gestió.
7.2. Augmentar la dimensió de les empreses que componen el teixit empresarial de la CV.
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

5.1.1. Suport a projectes d’R+D realitzats individualment per pimes o en cooperació amb altres empreses.
5.1.2. Suport a la certificació d’R+D+I que permeta a les pimes accedir a deduccions fiscals.
5.2.1. Suport al desenvolupament de projectes d’innovació empresarial, de digitalització i d’indústria 4.0.
5.3.1. Suport a la participació d’empreses en programes internacionals de foment de l’R+D+I.
5.4.1. Suport a les activitats d’R+D de caràcter no econòmic desenvolupades pels centres tecnològics de la CV. En particular les següents: activitats d’R+D independent, activitats de difusió de resultats de les investigacions, activitats de transferència de coneixements, activitats de millora de les infraestructures d’investigació.

5.5.1. Suport a projectes d’R+D de caràcter no econòmic en cooperació amb empreses.
6.1.1. Suport a empreses innovadores de nova o recent creació basades en el coneixement tecnològic.
6.1.2. Promoció de l’emprenedoria i prestació de serveis destinats a emprenedors, especialment l’orientada a noves empreses de base tecnològica.
7.1.1. Suport a associacions empresarials i clústers industrials pel desenvolupament d’una nova indústria sostenible a través de la dinamització territorial.
7.2.1. Augment de la dimensió empresarial de les pimes per mitjà de l’accés a serveis avançats d’innovació empresarial.
FP4 Indicadors per objectius
Objectiu Indicador
5.1. Incrementar la inversió empresarial realitzada en matèria d’R+D+I
1. Despesa empresarial en innovació amb relació al PIB de la Comunitat Valenciana en 2020
Unitat de mesura: % despesa
Valor 2 %
Indicador 2. Projectes de R+D pime i en cooperació donats suport
Unitat de mesura: Nombre de projectes
Valor 80
Objectiu
5.2. Elevar el pes de la indústria en l’activitat econòmica de la Comunitat Valenciana i facilitar la seua adaptació a la indústria 4.0.
Indicador 1. Pes de la indústria en el PIB regional en 2020
Unitat de mesura: Valor 2 %
Indicador 2. Projectes d’innovació empresarial recolzats
Unidad de mesura: Nombre de projectes.
Valor 100
Objectiu
5.3. Incrementar la participació en programes europeus d’R+D+I i els retorns obtinguts
Indicador
1. Participacions d’empreses en projectes europeus recolzades
Unitat de mesura: Nombre de participacions recolzades
Valor 55
Objectiu
5.4. Potenciar l’activitat i la capacitat per a desenvolupar excel·lència en matèria d’R+D+I dels instituts tecnològics de la CV
Indicador
1. Facturació d’R+D+I a empreses de la Comunitat Valenciana sobre el total de la facturació d’IITT
Unitat de mesura: % facturació
Valor almenys 20%
Objectiu
5.5. Promoure la cooperació entre els centres tecnològics i les empreses valencianes per a impulsar la generació de coneixement i tecnologia i facilitar la transferència dels resultats aconseguits a aquestes.

Indicador
1. Empreses cooperant en projectes d’R+D de caràcter no econòmic.

Unitat de mesura: Nombre d’empreses
Valor 500
Objectiu
6.1. Impulsar l’emprenedoria innovadora orientada als àmbits tecnològics identificats en l’estratègia RIS3-CV.
Indicador
1. Suport a creació i creixement d’ETB
Unitat de mesura: Nombre de projectes
Valor 15
Objectiu
7.1. Desenvolupar una política de clústers a la Comunitat Valenciana que facilite la incorporació d’estratègies innovadores en la pime, especialment en l’àmbit dels processos i la gestió.
Indicador
1. Suport a creació i creixement d’ETB
Unitat de mesura: Nombre de projectes
Valor 40
Objectiu
7.2. Augmentar la dimensió de les empreses que componen el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana
Indicador
1. Empreses amb més de 50 treballadors per cada 100 petites empreses en 2019
Unitat de mesura: % empreses
Valor 18,50 %
Indicador
2. Empreses amb més de 50 treballadors per cada 100 petites empreses en 2020
Unitat de mesura: % empreses
Valor 20 %
Indicador
3, projectes d’accés a serveis d’innovació i digitalització
Unitat de mesura: Nombre de projectes
Valor 200.

Esmena número 1.863 De supressió
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 21 Innovació, universitats, ciència i societat digital
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Innovació i Transformació Digital
Centre gestor 03 Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital
Programa 121.50 Lluita bretxa digital
FP4 Memòria d’actuacions
Problemàtica sobre la qual s’actua:
2. Vertebració social i territorial a través de les noves TIC
Objectiu bàsic
2.1 facilitar la incorporació de tots a la societat digital.
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

2.1.1. Pla de difusió de resultats de les investigacions sobre la bretxa digital.
2.1.2 Actuacions per a augmentar la capacitació digital.
FP4 Indicadors per objectius
Objectiu
1.1. Analitzar l’estat i l’avanç de la societat digital a la Comunitat Valenciana
Indicador 3 Disponibilitat de material de difusió dels resultats dels informes
Objectiu 2.1
2.1. Facilitar la incorporació de tots a la societat digital.
Indicador 1 Nombre de plans de formació elaborat.

Esmena número 1.864 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 21 Innovació, universitats, ciència i societat digital
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Innovació i Transformació Digital
Centre gestor 02 Direcció General per a l’Avanç de la Societat Digital
Programa 121.71 Societat digital
FP4 Memòria d actuacions
Principals línies d’actuacions per a assolir l’objectiu
On diu: 2.2.1. Suport a esdeveniment Webit Festival Europe 2020 segons MOU firmada l’1 d’agost de 2019 entre Ajuntament de València, Fundació Webit i Conselleria d’Innovació, Ciència, Universitats i Societat Digital,
Ha de dir: 2.3.1. Suport a esdeveniment Webit Festival Europe 2020 segons MOU firmada l’1 d’agost de 2019 entre Ajuntament de València, Fundació Webit i Conselleria d’Innovació, Ciència, Universitats i Societat Digital.
FP4 Indicadors per objectius
Objectiu 1.1 Transformació del model productiu i vertebració territorial a través de: xarxes de banda ampla i xarxes ultraràpides i xarxes de baixa potència i àrea àmplia (LPWAN) al territori de la Comunitat Valenciana.
Indicador 1. Ajudes concedides a operadors per al desplegament de la banda ampla en zones blanques
Unitat de mesura: Nombre
On diu:
Valor 30,
Ha de dir:
Valor 10.
FP4 Indicadors per objectius
Objectiu 2.1. Foment del districte digital
Indicador 1 Nombre de programes/reptes activats en l’àmbit del districte digital per a la transformació digital del teixit productiu
Unitat de mesura: Nombre
On diu:
Valor 3,
Ha de dir:
Valor 2.

Esmena número 1.865 De supressió
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 21 Innovació, universitats, ciència i societat digital
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Innovació i Transformació Digital
Centre gestor 02 Direcció General per a l’Avanç de la Societat Digital
Programa 121.71 Societat digital
FP4 Memòria d actuacions
Objectiu bàsic
2.2. Foment d’activitats de transformació digital en l’entorn Marina de València
Principals línies d’actuacions per a assolir l’objectiu
2.1.3. Fomentar activitats en l’àmbit de la nova economia i la transformació digital de les empreses en col·laboració amb el Consorci Marina de València 2007
FP4 Indicadors per objectius
Objectiu 2.2. Foment d’activitats de transformació digital en l’entorn Marina de València
Indicador 1. Realització de convocatòria oberta sobre ciutats intel·ligents
Unitat de mesura: qualitatiu
Valor sí
Indicador 2. Memòria pla de ciberseguretat per a Marina de València
Unitat de mesura: qualitatiu
Valor sí.

Esmena número 1.866 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 21 Innovació, universitats, ciència i societat digital
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Innovació i Transformació Digital
Centre gestor 02 Direcció General per a l’Avanç de la Societat Digital
Programa 121.71 Sociedad digital
Capítol 7
Línia S5141000
Import: 1.000.000,00
Baixa: -200.000,00
Total: 800.000,00
Alta
Secció 21 Innovació, universitats, ciència i societat digital
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Innovació i Transformació Digital
Centre gestor 02 Direcció General per a l’Avanç de la Societat Digital
Programa 121.71 Sociedad digital
Capítol 2
Import: 150.000,00
Alta: 200.000,00
Total: 350.000,00
Total altes: 200.000,00
Total baixes: -200.000,00
Total: 0.

Esmena número 1.867 De supressió
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 21 Innovació, universitats, ciència i societat digital
Servei 02 Secretaria autonòmica d’Universitats i Investigació
Centre gestor 02 Direcció General d’Universitats
Programa 422.60 Universitat i estudis superiors
FP4 Memòria d’actuacions
Problemàtica sobre la qual s’actua
7. Insuficient esforç inversor destinat a adequació i transformació d’infraestructures deficients en els campus universitaris de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana d’acord amb els objectius de l’Agenda 2030.
Objectiu bàsic
7.1. Modernitzar les infraestructures educatives dels campus universitaris públics de la Comunitat Valenciana per mitjà de l’aplicació de criteris de sostenibilitat mediambiental, digitalització, diversitat funcional, ús compartit d’espais, etc., d’acord amb l’Agenda 2030.

Principals línies d’actuacions per a assolir l’objectiu
7.1.1. Establiment de noves línies de finançament que possibiliten la implementació i el desenvolupament del nou programa d’actuacions als campus de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

FP4 Indicadors per objectius
Objectiu 7.1. Modernitzar les infraestructures educatives dels campus universitaris públics de la Comunitat Valenciana per mitjà de l’aplicació de criteris de sostenibilitat mediambiental, digitalització, diversitat funcional, ús compartit d’espais, etc., d’acord amb l’Agenda 2030.

Indicador 1. Projectes iniciats i/o executats als campus universitaris

Unitat de mesura: Nombre de projectes
Valor 5.

Esmena número 1.868 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 21 Innovació, universitats, ciència societat digital
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Universitats i Investigació

Centre gestor 02 Direcció General d’Universitats
Programa 422.60 Universitat i estudis superiors
Capítol 7
Línia S7867000
On diu:
Codi línia S7867000,
Ha de dir:
Codi línia T7867000.
On diu: Mode de concessió: Concessió directa, article 168.a,
Ha de dir: Mode de concessió.

Esmena número 1.869 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 21 Innovació, universitats, ciència i societat digital
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Innovació i Transformació Digital
Programa 542.60 Desenvolupament tecnològic i innovació
Capítol 2
Import: 345.000,00
Baia: -15.000,00
Total: 330.000,00
Alta
Secció 21 Innovació, universitats, ciència i societat digital
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Innovació i Transformació Digital
Centre gestor 01 Direcció General d’Innovació
Programa 542.60 Desenvolupament tecnològic i innovació
Capítol 4
Línia nova S0390000
Denominació línia Càtedra d’innovació ceràmica Ciutat de Vila-real

Beneficiaris previstos: Universitat Jaume I
Descripció i finalitat: Contribuir al finançament de la càtedra d’innovació ceràmica Ciutat de Vila-real, desenvolupada per mitjà d’un conveni entre l’Ajuntament de Vila-real i la Universitat Jaume I de Castelló per a la realització d’activitats relacionades amb la docència, la investigació, la difusió del coneixement i la promoció de la cultura sobre el sector.
Mode de concessió: Concessió directa, article 168.a
Publicar dades: Sí
Import: 0
Alta: 15.000,00
Total: 15.000,00
Total altes: 15.000,00
Total baixes: -15.000,00
Total: 0,00.

Esmena número 1.870 De supressió
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 21 Innovació, universitats, ciència i societat digital
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Innovació i Transformació Digital
Centre gestor 01 Direcció General d’Innovació
Programa 542.60 Desenvolupament tecnològic i innovació
FP4 Memòria d’actuacions
Objectiu bàsic 2.1. Impulsar el desenvolupament d’ecosistemes d’innovació.
Principals línies d’actuacions per a assolir l’objectiu
2.1.1. Promoure programes d’impuls al desenvolupament d’ecosistemes d’innovació.
2.2.2. Promoure programes d’impuls a la creació d’empreses emergents d’alt valor afegit.
2.2.3. Promoure programes d’impuls a projectes d’innovació social.

2.2.4. Promoure programes d’impuls a projectes innovadors impulsats per dones.
Objectiu bàsic
3.3. Impulsar programes que incentiven la vinculació i interacció dels ecosistemes científic i tecnològic amb el teixit empresarial, especialment les pimes i micropimes.
Principals línies d’actuacions per a assolir l’objectiu
3.3.1. Programes de transferència de coneixement innovador generat en els instituts tecnològics cap a les empreses.
3.3.2. Programes de transferència de coneixement innovador des dels parcs científics de les universitats públiques.
Objectiu bàsic
3.4. Impulsar programes que incentiven la innovació oberta en les empreses, com a eina per a la captació i el retorn del talent innovador.

Principals línies d’actuacions per a assolir l’objectiu
3.4.1. Ajudes per a projectes d’innovació oberta en les empreses.
Objectiu bàsic 4.1. Diagnosticar el coneixement i la percepció social de la innovació per les organitzacions i la ciutadania.
Principals línies d’actuacions per a assolir l’objectiu
4.1.1. Investigació sobre la percepció social i l’impacte de la Innovació en la societat valenciana.
Objectiu bàsic
4.2. Impulsar iniciatives i accions de la societat civil de divulgació de la innovació.
Principals línies d’actuacions per a assolir l’objectiu
4.2.1. Difusió de la innovació a través de la realització de jornades, accions formatives i actuacions de sensibilització amb altres institucions i entitats.
4.3.1. Introducció de conceptes d’innovació dins dels diferents nivells de l’àmbit educatiu.
Objectiu bàsic
5.3. Convertir la Generalitat Valenciana en referent per a la ciutadania i altres administracions en matèria d’innovació.
Principals línies d’actuacions per a assolir l’objectiu
5.3.1. Organitzar activitats i material divulgatiu del treball i resultats en innovació impulsat per la Generalitat.
FP4 Indicadors per objectius
Objectiu 2.1. Impulsar el desenvolupament d’ecosistemes d’innovació
Indicador 1. Programa de desenvolupament d’ecosistemes d’innovació
Unitat de mesura: Ajudes
Valor 1
Objectiu 2.2. Impulsar la creació d’organitzacions innovadores, en particular pimes i micropimes
Indicador 2. Programa d’impuls a la creació d’empreses emergents d’alt valor afegit
Unitat de mesura: Sol·licituds
Valor 30
Indicador 3. Programa d’impuls de projectes d’innovació social
Unitat de mesura: Sol·licituds
Valor 30
Indicador 4. Programa d’impuls a projectes innovadors impulsats per dones
Unitat de mesura: Sol·licituds
Valor 30
Objectiu 3.3. Impulsar programes que incentiven la vinculació i la interacció dels ecosistemes científic i tecnològic amb el teixit empresarial, especialment les pimes i micropimes.
Indicador 1. Programes de transferència de coneixement innovador generat en els IT cap a les empreses
Unitat de mesura: Ajudes
Valor 1
Indicador 2. Programes de transferència de coneixement innovador des dels parcs científics de les universitats públiques
Unitat de mesura: Ajudes
Valor 1
Objectiu 3.4. Impulsar programes que incentiven la innovació oberta en les empreses, com a ferramenta per a la captació i el retorn del talent innovador.
Indicador 1. Impulsar programes que incentiven la innovació oberta en les empreses, com a eina per a la captació i el retorn del talent innovador.
Unitat de mesura: Sol·licituds
Valor 30
Objectiu 4.1. Diagnosticar el coneixement i la percepció social de la innovació per les organitzacions i la ciutadania.
Indicador 1. Investigació sobre la percepció social i l’impacte de la Innovació en la societat valenciana (fase I).
Unitat de mesura: Qualitatiu
Valor Sí
Objectiu 4.2. Impulsar iniciatives i accions de la societat civil de divulgació de la innovació.
Indicador 1. Jornades, accions formatives i actuacions de sensibilització amb altres institucions i entitats
Unitat de mesura: Cursos, jornades
Valor 6
Objectiu 4.3. Consolidar una cultura de la innovació a la Comunitat Valenciana, incentivant la formació i l’esperit innovador en els distints nivells educatius
Indicador 1. Activitats d’introducció de conceptes d’innovació en els diferents nivells de l’àmbit educatiu
Unitat de mesura: Sol·licituds
Valor 30
Objectiu 5.3. Convertir la Generalitat Valenciana en referent per a la ciutadania i altres administracions en matèria d’innovació
Indicador 1. Activitats de divulgació del treball i resultats en Innovació impulsat per la Generalitat.
Unitat de mesura: Activitats
Valor 3
Indicador 2. Material divulgatiu del treball i resultats en innovació impulsat per la Generalitat.
Unitat de mesura: Materials
Valor 3.

Esmena número 1.871 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 21 Innovació, universitats, ciència i societat digital
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Innovació i Transformació Digital
Centre gestor 01 Direcció General d’Innovació
Programa 542.60 Desenvolupament tecnològic i innovació
Capítol 4
Línia S8378000
On diu:
Denominació línia: Ajudes a activitats de formació de l’esperit innovador a l’alumnat universitari a través de la formació del professorat

Beneficiaris previstos: Universitats
Mode de concessió: Concurrència competitiva,
Ha de dir:
Denominació línia: Ajudes per a activitats d’impuls de l’esperit innovador en l’alumnat universitari.
Beneficiaris previstos: Universitats públiques (segons annex)
Mode de concessió: Concessió directa, article 168.a.

Esmena número 1.872 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 21 Innovació, universitats, ciència i societat digital
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Innovació i Transformació Digital
Centre gestor 01 Direcció General d’Innovació
Programa 542.60 Desenvolupament tecnològic i innovació
Capítol 4
Línia S8375000
Ha de dir:
Import: 75.000,00
Baixa -75.000,00
Total: 0,00
Baixa
Secció 21 Innovació, universitats, ciència i societat digital
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Innovació i Transformació Digital
Centre gestor 01 Direcció General d’Innovació
Programa 542.60 Desenvolupament tecnològic i innovació
Capítol 4
Línia S8372000
Ha de dir:
Import: 400.000,00
Baixa -150.000,00
Total: 250.000,00
Baixa
Secció 21 Innovació, universitats, ciència i societat digital
Servei 3 Secretaria Autonòmica d’Innovació i Transformació Digital

Centre gestor 01 Direcció General d’Innovació
Programa 542.60 Desenvolupament tecnològic i innovació
Capítol 4
Línia S8378000
Ha de dir:
Import: 200.000,00
Baixa -25.000,00
Total: 175.000,00
Alta
Secció 21 Innovació, universitats, ciència i societat digital
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Innovació i Transformació Digital
Centre gestor 01 Direcció General d’Innovació
Programa 542.60 Desenvolupament tecnològic i innovació
Capítol 4
Línia S8376000
Import: 250.000,00
Alta: 250.000,00
Total: 500.000,00
Total altes: 250.000,00
Total baixes: -250.000,00
Total: 0,00
Annex. Relació de beneficiaris de la línia nominativa: S8378
Ajudes per a activitats d’impuls de l’esperit innovador en l’alumnat universitari.
(euros)
Beneficiaris import
Universitat d’Alacant 35.000,00
Universitat Jaume I 35.000,00
Universitat Miguel Hernández d’Elx 35.000,00
Universitat Politècnica de València 35.000,00
Universitat de València 35.000,00
Total: 175.000,00.

Esmena número 1.873 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 21 Innovació, universitats, ciència y societat digital
Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Innovació i Transformació Digital
Centre gestor 01 Direcció General d’Innovació
Programa 542.60 Desenvolupament tecnològic i innovació
FP4 Memòria d’actuacions
On diu:
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu
4.3.2. Difusió de l’esperit innovador a l’alumnat universitari a través de la formació de personal docent i investigador,
Ha de dir:
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu
4.3.2. Difusió de l’esperit innovador en l’alumnat universitari.
On diu:
Problemàtica sobre la qual s’actua
5. Foment de la innovació en les administracions públiques, especialment l’administració de la Generalitat Valenciana,
Ha de dir:
Problemàtica sobre la que s’actua
5. Foment de la innovació des de les administracions públiques, especialment l’administració de la Generalitat Valenciana.
On diu:
Objectiu bàsic 5.1. Promoure, fomentar i difondre la cultura de la innovació en l’administració pública,
Ha de dir:
Objectiu bàsic 5.1. Promoure, fomentar i difondre la cultura de la innovació des de l’administració pública.
FP4 Indicadors per objectius
Objectiu 3.2. Realitzar el Mapa de la Innovació a la Comunitat Valenciana.
Indicador 1. Mapa de la Innovació en la Comunitat Valenciana
On diu:
Unitat de mesura: Qualitatiu,
Ha de dir:
Unitat de mesura: Reunions.
On diu:
Valor Sí,
Ha de dir:
Valor 6.
Objectiu 4.3. Consolidar una cultura de la innovació en la Comunitat Valenciana, incentivant la formació i l’esperit innovador en els diferents nivells educatius.
On diu:
Indicador 2. Difusió de l’esperit innovador a l’alumnat universitari a través de la formació de personal docent i investigador,
Ha de dir:
Indicador 2. Difusió i impuls de l’esperit innovador a l’alumnat universitari.
On diu:
Unitat de mesura: Sol·licituds,
Ha de dir:
Unitat de mesura: Convenis.
Objectiu 5.1. Promoure, fomentar i difondre la cultura de la innovació a l’administració pública.
Indicador 1. Jornades, taules redones i trobades interadministratives per a impulsar la innovació
Unitat de mesura: Accions
On diu:
Valor 3,
Ha de dir:
Valor 1.
Objectiu 6.1. Fomentar les relacions de la Comunitat Valenciana amb altres territoris en matèria d’innovació per a l’intercanvi d’experiències.
Indicador 1. Participar en programes i fòrums estatals i europeus sobre innovació
Unitat de mesura: Participació
On diu:
Valor 6,
Ha de dir:
Valor 2.

Esmena número 1.874 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 21 d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Universitats i Investigació

Centre gestor 02 Direcció General d’Universitats
Programa 422.60 Universitat i estudis superiors
FP4 Memòria d actuacions
Cal afegir una línia d’actuació nova per tal d’assolir l’objectiu:

4.1.4. Oferta d’educació no formal suficient per a majors de 55 anys i accions singulars de formació i alt rendiment acadèmic.


De l’Agència Valenciana de la Innovació

Esmena número 1.877 De supressió
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 21 Innovació, universitats, ciència y societat digital
Centre gestor 00131 Agencia Valenciana de la Innovació
FP4 Memòria d’actuacions
Problemàtica sobre la qual s’actua
5. Baixa activitat d’R+D+I i escassa implantació de sectors generadors de tecnologia. Dèficit d’aprofitament empresarial dels recursos d’investigació. Baixa inversió privada en R+D+I
6. Escassa creació de noves empreses basades en el coneixement cientificotecnològic, dificultat per a emprendre i baix creixement de les empreses tecnològiques i innovadores una vegada iniciada l’activitat
7. Dificultat de les pimes per a disposar de recursos tècnics i humans que els permeten incorporar serveis d’alt nivell estratègic per a la innovació. Necessitat d’augmentar l’ocupació, especialment de qualitat, creada pel sistema productiu de la comunitat
Objectiu bàsic
5.1. Incrementar la inversió empresarial realitzada en matèria d’R+D+I
5.2. Elevar el pes de la indústria en l’activitat econòmica de la comunitat i facilitar la seua adaptació a la indústria 4.0
5.3. Incrementar la participació en programes europeus d’R+D+I i els retorns obtinguts
5.4. Potenciar l’activitat i la capacitat per a desenvolupar excel·lència en matèria d’R+D+I dels centres tecnològics de la Comunitat Valenciana
5.5. Promoure la cooperació dels centres tecnològics de la Comunitat Valenciana amb les empreses valencianes en projectes d’R+D de caràcter no econòmic per a impulsar la generació de coneixement i tecnologia i facilitar la transferència dels resultats aconseguits a aquestes
6.1. Impulsar l’emprenedoria innovadora orientada als àmbits tecnològics identificats en l’Estratègia RIS3 CV
7.1. Desenvolupar el teixit associatiu i els clústers a la Comunitat Valenciana per a facilitar la incorporació d’estratègies innovadores en la pime, especialment en l’àmbit de les persones, els processos i la gestió

7.2. Augmentar la dimensió de les empreses que componen el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana
Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu
5.1.1. Suport a projectes d’R+D realitzats individualment per pimes o en cooperació amb altres empreses
5.1.2. Suport a la certificació d’R+D+I que permeta a les pimes accedir a deduccions fiscals
5.2.1. Suport al desenvolupament de projectes d’innovació empresarial, de digitalització i d’indústria 4.0
5.3.1. Suport a la participació d’empreses en programes internacionals de foment de l’R+D+I
5.4.1. Suport a les activitats d’R+D de caràcter no econòmic desenvolupades pels centres tecnològics de la Comunitat Valenciana. En particular, les següents: activitats d’R+D independent, activitats de difusió de resultats de les recerques, activitats de transferència de coneixements, activitats de millora de les infraestructures de recerca

5.5.1. Suport a projectes d’R+D de caràcter no econòmic en cooperació amb empreses
6.1.1. Suport a empreses innovadores de creació nova o recent basades en el coneixement tecnològic
6.1.2. Promoció de l’emprenedoria i prestació de serveis destinats a emprenedors, especialment l’orientat a empreses noves de base tecnològica
7.1.1. Suport a associacions empresarials i clústers industrials per al desenvolupament d’una nova indústria sostenible a través de la dinamització territorial
7.2.1. Augmentar la dimensió empresarial de les pimes mitjançant l’accés a serveis avançats d’innovació empresarial
FP4 5.1. Incrementar la inversió empresarial realitzada en matèria d’R+D+I
Indicador 1. Despesa empresarial en innovació amb relació al PIB de la Comunitat Valenciana en 2020
Unitat de mesura: percentatge de despesa
Valor: 2 %
Indicador 2. Projectes d’R+D pime i en cooperació que han rebut suport
Unitat de mesura: nombre de projectes
Valor: 80
Objectiu 5.2. Elevar el pes de la Indústria en l’activitat econòmica de la Comunitat Valenciana i facilitar la seua adaptació a la indústria 4.0
Indicador 1. Pes de la indústria en el PIB regional en 2020
Unitat de mesura: percentatge
Valor: 20 %
Indicador 2. Projectes d’innovació empresarial que han rebut suport
Unitat de mesura: nombre de projectes
Valor: 100
Objectiu 5.3. Incrementar la participació en programes europeus d’R+D+I i els retorns obtinguts
Indicador 1. Participacions d’empreses en projectes europeus que han rebut suport
Unitat de mesura: nombre de participacions que han rebut suport
Valor: 55
Objectiu 5.4. Potenciar l’activitat i la capacitat per a desenvolupar excel·lència en matèria d’R+D dels instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana
Indicador 1. Facturació d’R+D+I a empreses de la Comunitat Valenciana sobre el total de la facturació d’IITT
Unitat de mesura: percentatge de facturació
Valor: almenys 20 %
Objectiu 5.5. Promoure la cooperació entre els centres tecnològics i les empreses valencianes per a impulsar la generació de coneixement i tecnologia i facilitar la transferència dels resultats aconseguits a aquestes
Indicador 1. Empreses cooperant en projectes d’R+D de caràcter no econòmic
Unitat de mesura: nombre d’empreses
Valor: 500
Objectiu 6.1. Impulsar l’emprenedoria innovadora orientada als àmbits tecnològics identificats en l’Estratègia RIS3CV
Indicador 1. Suport a creació i creixement d’ETB
Unitat de mesura: nombre de projectes
Valor 15
Objectiu 7.1. Desenvolupar una política de clústers a la Comunitat Valenciana que facilite la incorporació d’estratègies innovadores en la pime, especialment en l’àmbit dels processos i la gestió
Indicador 1. Suport a creació i creixement d’ETB
Unitat de mesura: nombre de projectes
Valor: 40
Objectiu 7.2. Augmentar la dimensió de les empreses que componen el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana
Indicador 1. Empreses amb més de 50 treballadors per cada 100 petites empreses en 2019
Unitat de mesura: percentatge d’empreses
Valor: 18,50 %
Indicador 2. Empreses amb més de 50 treballadors per cada 100 petites empreses en 2020
Unitat de mesura: percentatge d’empreses
Valor: 20 %
Indicador 3. Projectes d’accés a serveis d’innovació i digitalització

Unitat de mesura: nombre de projectes
Valor: 200.

Esmena número 1.878 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 21 Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Centre gestor 00131 Agència Valenciana de la Innovació
Capítol 7
Línia S8380000 Investigació, desenvolupament i innovació tecnològica
Import: 1.000.000,00
Baixa: -1.000.000,00
Total: 0,00
Alta
Secció 21 Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Centre gestor 00131 Agència Valenciana de la Innovació
Capítol 7
Línia S7065000 Projectes estratègics col·laboratius entre els agents del Sistema Valencià d’Innovació
Import: 7.000.000,00
Alta: 1.000.000,00
Total: 8.000.000,00
Total altes: 1.000.000,00
Total baixes: -1.000.000,00
Total: 0.


De la secció 22. Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Esmena número 1.904 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 22 Participació, transparència, cooperació i qualitat democràtica
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica
Centre gestor 02 Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern
Programa 126.70 Qualitat democràtica
Capítol 4 Transferències corrents
Línia s7923000 Subvenció a entitats i associacions
On diu:
Denominació: subvenció a entitats i associacions,
Ha de dir:
Denominació: promoció i difusió de la memòria històrica i democràtica valenciana.
On diu:
Descripció i finalitat: Concessió d’ajudes per a realització d’actuacions en matèria de memòria democràtica valenciana,
Ha de dir:
Descripció i finalitat: Concessió d’ajudes per a la realització d’actuacions de commemoració o d’homenatge relacionats amb la memòria històrica i democràtica valenciana, així com accions que promoguen la difusió en la matèria.

Esmena número 1.905 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 22 Participació, transparència, cooperació i qualitat democràtica
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica
Centre gestor 02 Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern
Programa 126.70 Qualitat democràtica
Capítol 4 Transferències corrents
Línia 57322000 Actuacions d’obertura de fosses, exhumacions i identificació, així com accions en compliment de la Llei 14/2017
On diu:
Denominació: Actuacions d’obertura de fosses, exhumacions i identificació, així com accions en compliment de la Llei 14/2017,
Ha de dir:
Denominació: Actuacions d’obertura de fosses, exhumacions i accions en compliment de la Llei 14/2017.
On diu:
Beneficiaris: Ajuntaments, mancomunitats i associacions sense ànim de lucre de la CV,
Ha de dir:
Beneficiaris: Ajuntaments, mancomunitats i entitats i associacions sense ànim de lucre de la CV.
On diu:
Descripció i finalitat: Actuacions de localització, verificació, delimitació de les fosses, exhumació, identificació, custòdia i reinhumació, de les víctimes desaparegudes durant la guerra civil i la dictadura realitzades per ajuntaments, mancomunitats i associacions sense ànim de lucre de la CV. Així com actuacions en matèria de memòria democràtica valenciana realitzades per associacions sense ànim de lucre, tot això en compliment de la Llei de memòria democràtica i per a la convivència de la CV,
Ha de dir:
Descripció i finalitat: Actuacions de localització, verificació, delimitació de les fosses, exhumació, identificació, custòdia i reinhumació de les víctimes desaparegudes durant la guerra civil i la dictadura realitzades per ajuntaments, mancomunitats i entitats i associacions sense ànim de lucre de la CV. Tot això en compliment de la Llei de memòria democràtica i per a la convivència de la CV.
Import: 800.000.00
Baixa: -450.000,00
Total: 350.000,00
Baixa
Secció 22 Participació, transparència, cooperació i qualitat democràtica
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica
Centre gestor 02 Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de Autogovern
Programa; 126.70 Qualitat democràtica
Capítol 4 Transferències corrents
Línia 58334000 Subvenció universitats Comunitat Valenciana
Import: 50.000,00
Baixa: -50.000,00
Total: 0,00
Alta
Secció 22 Participació, transparència, cooperació i qualitat democràtica
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica
Centre gestor 02 Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern
Programa 126.70 Qualitat democràtica
Capítol 4 Transferències corrents
Línia nova: Accions en matèria de memòria històrica i democràtica valenciana
Beneficiaris: Ajuntaments, mancomunitats, entitats i associacions sense ànim de lucre de la CV
Mode de concessió: Concurrència competitiva
Descripció i finalitat: Concessió d’ajudes per a la realització d’accions relacionades amb la memòria històrica i democràtica valenciana, com la posada en valor dels llocs de la memòria i retirada de vestigis relatius a la guerra civil i a la dictadura.
Publicar dades: Sí
Import: 0,00
Alta: 450.000,00
Total: 450 000,00

Alta
Secció 22 Participació, transparència, cooperació i qualitat democràtica
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica
Centre gestor 02 Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern
Programa 126.70 Qualitat democràtica
Capítol 4 Transferències corrents
Línia nova: Accions de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en matèria de memòria històrica democràtica valenciana.
Beneficiaris: Federació Valenciana de Municipis i Províncies
Mode de concessió: Concessió directa, article 168.a
Descripció i finalitat: Ajudes per a activitats d’impuls, divulgació i reconeixement i investigació en matèria de memòria històrica i democràtica valenciana.
Publicar dades: Sí
Import: 0,00
Alta: 20.000,00
Total: 20.000,00
Alta
Secció 22 Participació, transparència, cooperació i qualitat democràtica
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica
Centre gestor 02 Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern
Programa 126.70 Qualitat democràtica
Capítol 2 Compra béns corrents i despeses funcionament
Concepte 227 Treballs fets per altres empreses i professionals

Import: 1.165.000,00
Alta 30.000,00
Total: 195.000,00
Total altes: 500.000,00
Total baixes: -500.000,00
Total: 00.

Esmena número 1.906 De modificació
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Secció 22 Participació, transparència, cooperació i qualitat democràtica
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica
Centre gestor 02 Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de Autogovern
Programa 111.80 Responsabilitat social i foment d’autogovern
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S7268000 Conveni Universitat de València-Estudi General
On diu:
Descripció i finalitat: Conveni per a la realització d’actuacions relacionades amb el funcionament de la càtedra de dret foral valencià, cursos de formació, beques i divulgació en matèria de desenvolupament estatutari, promoció de l’autogovern i dret foral valencià,

Ha de dir:
Descripció i finalitat: Conveni per a la realització d’actuacions relacionades amb el funcionament de la càtedra de dret foral valencià i desenvolupament estatutari, cursos de formació, beques i divulgació en matèria de desenvolupament estatutari, promoció de l’autogovern i dret foral valencià.

Esmena número 1.907 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 22 Participació, transparència, cooperació i qualitat democràtica
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica
Centre gestor 02 Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment d’Autogovern
Programa 112.90 Participació ciutadana
Capítol 2 Compra bens corrents i despeses funcionament
Import: 77.700,00
Baixa: -12.500,00
Total: 65.200,00
Alta
Secció 22 Participació, transparència, cooperació i qualitat democràtica
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica
Centre gestor 02 Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment d’Autogovern
Programa 112.90 Participació ciutadana
Capítol 4 Transferències corrents
Línia 58050000 Foment de les activitats de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana en matèria de participació ciutadana

Import: 84.400,00
Alta: 12.500,00
Total: 96.900,00
Total altes: 12.500,00
Total baixes: -12.500,00
Total: 0,00.
Conseqüència de l’esmena, es modifica la relació de beneficiaris de la línia nominativa:
S8050000 Foment de les activitats de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana en matèria de participació ciutadana
On diu:
Beneficiaris: Import
Universitat de València 29.400,00
Universitat Politècnica de València 12.500,00
Universitat d’Alacant 30.000,00
Universitat Jaume I de Castelló 12.500,00
Total 84.400,00
Ha de dir:
Beneficiaris: Import
Universitat de València 29.400,00
Universitat Politècnica de València 12.500,00
Universitat d’Alacant 30.000,00
Universitat Jaume I de Castelló 12.500,00
Universitat Miguel Hernández 12.500,00
Total 96.900,00

Esmena número 1.908 D’addició
GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem
Baixa
Secció 22 Participació, transparència, cooperació i qualitat democràtica
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Participació i Transparència
Centre gestor 02 Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern
Programa 121.10 Transparència i atenció a la ciutadania
Capítol 2 Compra béns corrents i despeses funcionament
Import: 780.190,00
Baixa: -74.000,00
Total: 706.190,00
Baixa
Secció 22 Participació, transparència, cooperació i qualitat democràtica
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Participació i Transparència
Centre gestor 02 Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern
Programa 121.10 Transparència i atenció a la ciutadania
Capítol 4 Transferències corrents
Línia S8333000 Foment de les activitats de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana en matèria de transparència i bon govern
Import: 126.000,00
Baixa: 74.000,00
Total: 200.000,00
Total altes: 74.000,00
Total baixes: -74.000,00
Total: 0,00.
Conseqüència de l’esmena, es modifica la relació de beneficiaris de la línia nominativa:
S8333000 Foment de les activitats de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana en matèria de transparència i bon govern
On diu:
Beneficiaris: Import
Universitat de València 25.200,00
Universitat Politècnica de Valencia 35.200,00
Universitat d’Alacant 25.200,00
Universitat Miguel Hernández 20.200,00
Universitat Jaume I de Castellà 20.200,00
Total 126.000,00
Ha de dir:
Beneficiaris: Import
Universitat de Valencia 40.000,00
Universitat Politècnica de Valencia 60.000,00
Universitat d’Alacant 30.000,00
Universitat Miguel Hernández 30.000,00
Universitat Jaume I de Castelló 40.000,00
Total 200.000,00


Correcció tècnica d’errades RE 11899 a la secció 10, programa 412.22, fitxa FP4
Fonamentada en:
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Públic compta, des de juny d’enguany, amb la nova Secretaria Autonòmica d’Eficiència i Tecnologia Sanitària, a la qual apareix adscrita la nova Direcció General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient (programes 412.29 i 411.60), que ostenta competències noves i n’assumeix altres que, amb anterioritat, pertanyien a una altra direcció general (Direcció General d’Assistència Sanitària).
Aquesta translació de competències s’ha mantingut, per error, incorporada als objectius atribuïts en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020 a la Direcció General d’Assistència Sanitària esmentada que encara enumera, entre ells, els corresponents a la gestió de les llistes d’espera i la de les aplicacions d’ús clínic i sistemes d’informació sanitària.
En la mesura que aquestes atribucions apareixen enumerades en els programes 412.29 i 411.60 esmentats, corresponents a la Direcció General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient, considerem necessari l’eliminació en el programa 412.22, Assistència sanitària, dels objectius propis de la nova Direcció General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient, per a evitar que apareguen per duplicat i que puguen existir dubtes sobre el departament competent en aquestes matèries.
Per tot això, la correcció tècnica d’errors és la següent:

Secció 10
Programa 412.22
Fitxa FP4
Problemàtica sobre la qual s’actua
Cal suprimir els punts següents:
5. Necessitat de regular [...] atenció especialitzada.
27. Necessitat de continuar [...] APP+SALUT.
28. Necessitat de normalització [...] clíniques corporatives.
37. Gestió del Sistema d’Informació [...] i Salut Pública.
38. Necessitat d’incorporar [...] gestió directa.
Objectius bàsics
Cal suprimir els objectius següents:
5.1. Establir programes [...] llistes d’espera.
5.2. Optimitzar l’activitat [...] atenció especialitzada.
5.3. Incrementar l’assignació [...] programes d’autoconcert.
9.1. Assegurar que els sistemes d’Abucasis i Orion [...] Comunitat Valenciana.
27.1. Continuar el desenvolupament de l’APP+SALUD.
37.1. Mantenir i millorar la funcionalitat de [...] Sanitat Universal i Salut Pública.
37.2. Mantenir la qualitat […] incloses en SIP.
37.3. Realització de programes [...] verificació d’empadronament.

Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu
Cal suprimir les línies següents:
2.1.4. Millorar l’accessibilitat [...] tecnologies de la comunicació.
2.2.1. Completar els recursos tecnològics […] entre nivells assistencials.
5.1.1. Coordinar l’elaboració [...] professional sanitari.
5.1.2. Publicitar en la web de la Conselleria [...] sistema de salut públic valencià.
5.3.1. Millorar el programa d’autoconcert [...] horari ordinari.
5.3.2. Desenvolupar i implementar [...] professional sanitari.
9.1.1. Continuar amb la informatització [...] Abucasis i Orion.
9.1.2. Millorar els sistemes d’informació [...] i transport sanitari.

9.1.2.1. Millorar el funcionament [...] Alumbra-HAD.
9.1.2.2. Desenvolupar un HIS [...] dels departaments.
9.1.2.3. Millorar la sincronització [...] en proves complementàries.
9.1.2.4. Desenvolupar i implementar [...] informació corporatiu.
17.2.1. Formar els professionals [...] final de la vida.
26.1.1. Seguiment de la implantació [...] CIE-10-ES.
37.1.1. Anàlisi i seguiment [...] i Salut Pública.
37.2.1. Depurar les incidències [...] han de tenir-ho.
37.3.1. Actualització de la informació [...] d’assegurament.
39.1.1. Avaluació de la implementació [...] Comunitat Valenciana.
39.2.1. Avaluació de la implementació [...] Comunitat Valenciana.

Palau de les Corts Valencianes

València, 27 de desembre de 2019

Juan Antonio Martínez Corral
Lletrat de la Comissió d’Economia,
Pressupostos i Hisenda

linea