diari

Presidència de la Generalitat. RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2018, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana. [2018/11388]

(DOGV núm. 8447 de 19.12.2018) Ref. Base de dades 011474/2018

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2018, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana. [2018/11388]
D’acord amb el que estableix l’article 33 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, modificat per la Llei orgànica 1/2000, de 7 de gener, aquesta direcció general disposa la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l’acord que es transcriu com a annex en aquesta resolució.

València, 20 de novembre de 2018.– La directora general de Relacions amb la Unió Europea i l’Estat: Daría Terrádez Salom.


ANNEX

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Generalitat en relació amb la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana


La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Generalitat ha adoptat l'acord següent:
1r. De conformitat amb les negociacions prèvies celebrades pel grup de treball constituït en compliment del que es preveu en l’Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Generalitat, de data 27 de febrer de 2018, per a l’estudi i proposta de solució de les discrepàncies competencials manifestades sobre la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, ambdues parts les consideren solucionades en raó dels compromisos següents assumits respecte dels preceptes d’aquesta llei:
a) En relació amb les discrepàncies manifestades sobre l’article 3.1, apartat d, de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, convenen que aquest ha d’interpretar-se en el marc de la legislació estatal aplicable, i en concret al que s’estableix en la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat (LOFCS).
b) En relació amb les discrepàncies manifestades sobre l’article 3.1, apartat j, de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, ambdues parts convenen que el citat precepte s’interpretarà i aplicarà en el marc dels convenis i acords que signen l’Administració de l’Estat i l’Administració autonòmica a l’efecte de possibilitar el contingut a què es refereix el citat apartat j de l’article 3.1 en l’àmbit de les funcions que corresponen als cossos de policia local en la LOFCS.

c) En relació amb les discrepàncies manifestades sobre l’article 19 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, ambdues parts convenen que, en virtut del principi de col·laboració, la participació dels representants de l’Administració de l’Estat a què es refereix l’esmentat precepte, serà sempre de caràcter voluntari, en els termes delimitats per la STC 86/2014.
d) En relació amb les discrepàncies manifestades sobre l’article 30.1 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, ambdues parts convenen que el precepte citat s’interpretarà i aplicarà, com es desprén de la seua pròpia dicció quan al·ludeix a l'«exercici de les seues funcions i dins de l’àmbit de les seues competències», en el marc de les funcions descrites en l’article 53 de la LOFCS.
e) En relació amb les discrepàncies manifestades sobre l’article 31.4 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, ambdues parts convenen que el citat precepte s’interpretarà de conformitat amb l’article 29 de la LOFCS, i dins del marc i límits assenyalats per aqueix precepte, així com pel Reial decret 769/1987, de 19 de juny, sobre regulació de la policia judicial i la disposició final cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
f) En relació amb les discrepàncies manifestades sobre l’article 34 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, ambdues parts convenen que el citat precepte relatiu a la «creació de cossos de policia» s’aplicarà en el marc i amb els límits que la legislació bàsica de l’Estat, i en particular les lleis de pressupostos, determinen en matèria de ràtios de personal i massa salarial.
g) En relació amb les discrepàncies manifestades sobre l’article 34.4 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, ambdues parts convenen que la Comunitat Autònoma Valenciana realitzarà les modificacions normatives necessàries per a excloure del precepte de referència l’expressió «informe favorable» previst en aquest.
h) En relació amb les discrepàncies manifestades sobre l’article 35 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, ambdues parts convenen que el citat precepte s’interpretarà, amb caràcter general, en el sentit que la seua aplicació no suposa la possibilitat de constituir mancomunitats de policies locals. En concret, ambdues parts convenen que la referència que es contempla en el seu apartat 1 a les fórmules associatives previstes en la legislació autonòmica de règim local al·ludeixen als instruments convencionals que puguen subscriure els municipis previstos en aquesta normativa. Així mateix, en relació amb el seu apartat 2, les parts convenen que la Comunitat Valenciana realitzarà les modificacions normatives corresponents per a suprimir l’incís referent a «estatuts de les mancomunitats», de manera que el possible exercici supramunicipal de funcions en matèria de seguretat ciutadana en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana es durà a terme de conformitat amb les previsions contingudes en la disposició addicional cinquena de la LOFCS, així com amb les disposicions que el ministeri competent determine a aquest efecte, en particular, d’acord amb el que s’estableix en l’Ordre INT/2944/2010, de 10 de novembre, per la qual es determinen les condicions per a l’associació de municipis amb la finalitat de prestar serveis de policia local, de conformitat amb el que es preveu en la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.
i) En relació amb les discrepàncies manifestades sobre l’article 36 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, ambdues parts convenen que el citat precepte s’interpretarà, amb caràcter general, en el sentit que la seua aplicació no suposa la possibilitat de constituir mancomunitats de policies locals, de manera que el possible exercici supramunicipal de funcions en matèria de seguretat ciutadana en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana es durà a terme de conformitat amb les previsions contingudes en la disposició addicional cinquena de la LOFCS, així com amb les disposicions que el ministeri competent determine a aquest efecte, en particular, d’acord amb el que s’estableix en l’Ordre INT/2944/2010, de 10 de novembre, per la qual es determinen les condicions per a L’associació de municipis amb la finalitat de prestar serveis de policia local, de conformitat amb el que es preveu en la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.
j) En relació amb les discrepàncies manifestades sobre l’article 44 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, ambdues parts convenen que, tal com es desprén del precepte quan al·ludeix a una «resolució adoptada conforme i en compliment de la normativa vigent», la possible resolució d’alcaldia que es dicte ha de realitzar-se d’acord amb el que es preveu en l’article 52.3 de la LOFCS, per correspondre la facultat que conté al Delegat del Govern.
k) En relació amb les discrepàncies manifestades sobre l’article 45.5 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, ambdues parts convenen que el Govern de la Comunitat Autònoma Valenciana realitzarà les adaptacions normatives necessàries a fi d’excloure del seu àmbit la «arma de foc particular», la qual es regirà per les disposicions contingudes en el Reial decret 137/1993, de 29 de gener.
l) En relació amb les discrepàncies manifestades sobre l’apartat 2 de la disposició addicional tercera de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, ambdues parts convenen que els citats preceptes s’interpretaran i aplicaran de conformitat amb les previsions contingudes en la LOFCS, en tot cas i, en concret, amb les disposicions que el Ministeri competent determine a aquest efecte, en particular, d’acord amb el que s’estableix en el Reial decret 221/1991, de 22 de febrer.
m) En relació amb les discrepàncies manifestades en relació amb la disposició addicional cinquena i la disposició transitòria onzena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, ambdues parts convenen que el Govern de la Comunitat Autònoma Valenciana realitzarà les adaptacions normatives necessàries a fi de garantir la plena adequació del precepte a la legislació bàsica estatal d’aplicació, procedint, en conseqüència, a la supressió de la disposició addicional cinquena i a la modificació de la disposició transitòria onzena al següent text: «en les convocatòries per a l’accés a les diverses escales pel sistema de promoció interna es podrà establir que la possessió d’una qualificació de les establides en el marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior que siga de nivell superior a la requerida en el cas específic, habilita per a participar en aquesta».
n) En relació amb les discrepàncies manifestades sobre la disposició transitòria novena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, ambdues parts convenen que el govern de la Comunitat Valenciana realitzarà les adaptacions normatives necessàries a fi de garantir la plena adequació del precepte a la legislació bàsica estatal d’aplicació, acordant, la modificació de la disposició transitòria novena al text següent:

«1. El personal funcionari de carrera que a l’entrada en vigor de la present llei ocupe places corresponents a l’escala executiva i posseïsca la titulació acadèmica requerida en l’article 37.2.c d’aquesta llei, quedarà integrat en aquesta atesos els requisits establits amb caràcter bàsic per a la promoció interna.
2. El personal que no posseïsca la titulació acadèmica esmentada en l’apartat anterior, quedarà en situació «a extingir» en el grup C, subgrup C1, fins que acredite la possessió la mateixa, moment a partir del qual s’integrarà de conformitat amb l’apartat 1 en l’escala executiva, sent-li computat el temps transcorregut a l’efecte d’antiguitat en el nou subgrup. No obstant això ostentarà la denominació d’oficial, comptarà amb igual rang jeràrquic i exercirà les mateixes funcions operatives que el personal integrat en l’escala executiva.
Així mateix, el personal no integrat estarà habilitat per a participar en els procediments de provisió i mobilitat dels llocs de treball reservats a l’escala en les mateixes condicions que el personal funcionari de carrera integrat, mantenint amb caràcter general els mateixos drets i deures que el personal integrat.»

2n. En raó a l’acord aconseguit ambdues parts coincideixen a considerar resoltes les discrepàncies manifestades en relació a les disposicions contemplades en aquest acord i conclosa la controvèrsia plantejada.


3r. Comunicar aquest acord al Tribunal Constitucional, als efectes previstos en l’article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, així com inserir el present acord en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

linea