diari

ORDE 8/2013, de 11 de desembre, de la Conselleria de Governació i Justícia, per la qual es regulen els horaris d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics per a l'any 2014. [2013/11937]

(DOGV núm. 7176 de 19.12.2013) Ref. Base de dades 011489/2013

ORDE 8/2013, de 11 de desembre, de la Conselleria de Governació i Justícia, per la qual es regulen els horaris d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics per a l'any 2014. [2013/11937]
Preàmbul

En virtut del que establix l’article 35 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, l’orde reguladora dels horaris constituïx la norma jurídica necessària per a determinar el temps de funcionament dels espectacles, activitats i establiments oberts a la concurrència pública.
La periodicitat anual d’esta norma li atorga un caràcter dinàmic i flexible respecte a la seua adaptació i adequació a una realitat social que, en cap cas, ha de ser obviada pel legislador. Així mateix, la periodicitat referida és la millor referència en qüestions de negociació, consens i enteniment si es tracta d’introduir modificacions.
Entre les novetats que es presenten per a enguany, destaca la inclusió d’una ampliació d’horari per a dates puntuals caracteritzades per la seua tradició, arrelament o repercussió històrica en equivalència amb el que es regula per al dia de Cap d’Any. De la mateixa manera, es concreta el contingut dels articles 11 i 12 a fi de cenyir la seua interpretació al sentit real pretés, referent a una ampliació d’horaris general per a tots els establiments d’una localitat o a grups d’estos segons l’agrupació establida en el seu conjunt.
En este marc, esta orde es presenta novament com un mitjà imprescindible per a permetre, amb l’atenció adequada, l’ajust més coherent entre el dret a l’oci i el dret al descans. Qualsevol altre tipus d’interpretació és susceptible de no ajustar-se al model legalment previst, el fi del qual és vetlar, en tot cas, per l’interés de la ciutadania.

Per tot això, i d’acord amb el que disposa l’article 35 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, en relació amb el Decret 194/2012, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Governació i Justícia, oïda la Comissió d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives, en la seua reunió del dia 9 de desembre de 2013,

ORDENE

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Esta orde té per objecte establir l’horari general d’obertura i de tancament dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments públics.

Article 2. Horari general
Uno. Sense perjuí de les disposicions legals existents en matèria de contaminació ambiental i acústica, els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics podran exercir la seua activitat únicament dins dels horaris establits com d’obertura i tancament per a cada un en els apartats següents, d’acord amb els epígrafs del catàleg de l’annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre:

– Grup A. Obertura: 10.00 hores; tancament: després de la finalització de l’última sessió, que com a màxim començarà a la 01.05 hores.
Espectacles cinematogràfics.
Teatres.
Amfiteatres.
Auditoris.
Sales multifuncionals.
Espectacles circenses.
– Grup B. Obertura: 12.00 hores; tancament: 03.30 hores.
Cafés teatre.
Cafés concert.
Cafes cantant.
Pubs i karaokes.
Sales d’exhibicions especials.
– Grup C. Obertura: 08.00 hores; tancament: 01.00 hores.
Salons recreatius de màquines d’atzar, tipus B.
Salons recreatius de màquines d’atzar, tipus A.
– Grup D. Obertura: 09.00 hores; tancament: 01.00
Espectacles taurins.
Sales de conferència.
Museus i sales d’exposicions.
Corrals de prova.
Instal·lacions esportives.
Pistes de patinatge.
Parcs d’atraccions.
Parcs temàtics.
Establiments de joc d’estratègies amb armes simulades.
– Grup E. Obertura: 09.00 hores; tancament: 24.00 hores.
Parcs aquàtics.
Ludoteques.
– Grup F. Obertura: 10.00 hores; tancament: 24.00 hores.
Escoles taurines.
Salons ciber i semblants.
– Grup G. Obertura: 10.00 hores; tancament: 01.00 hores.
Camps d’esport i estadis.
Activitats recreatives (pistes de birles i billars).
– Grup H. Obertura: 07.00 hores; tancament: 01.00 hores.
Pavellons esportius.
Gimnasos.
Piscines esportives.
Piscines de recreació o polivalents.
– Grup I. Obertura: 17.00 hores; tancament: 07.30 hores.
Sales de festa.
Discoteques.
Sales de ball.
– Grup J. Obertura: 06.00 hores; tancament: 01.30 hores.
Cibercafés.
Restaurants.
Café bar.
Cafeteries.
– Grup K. Obertura: 08.00 hores; tancament: 03.00 hores.
Restaurants i cafés, bars i cafeteries ubicades en establiments considerats com a botigues de conveniència d’acord amb la regulació prevista en la Llei 8/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d’Horaris Comercials de la Comunitat Valenciana.
– Grup L. Obertura: 10.00 hores; tancament: 03.30 hores.
Salons de banquets.
– Grup M. Obertura: 09.00 hores; tancament: 22.00 hores.
Zoològics.
Aquaris.
Safaris parc.
– Grup N. Obertura: 09.00 hores; tancament: 02.30 hores.
Sales polivalents.
– Grup O. Obertura: 12.00 hores; tancament: 02.30 hores.
Saló lounge.
Dos. L’horari dels establiments que s’ubiquen en la zona maritimoterrestre, inclosa la situada en el domini públic portuari, les activitats dels quals siguen les hostaleres i de restauració (epígraf 2.8 del catàleg), tindran un horari fixat entre les 10.00 del matí i les 03.00 de la matinada. Se n’exceptuen els que compten amb llicència de saló de banquets, l’horari dels quals serà l’establit amb caràcter general.

La resta d’espectacles i activitats situats en esta zona maritimoterrestre s’ajustarà a l’horari general previst en l’apartat anterior en funció de la llicència corresponent.
Tres. Els espectacles, establiments públics i activitats recreatives inclosos en l’àmbit d’aplicació d’esta orde podran prolongar l’horari de tancament durant el dia Cap d’Any / Any Nou en noranta minuts sobre l’establit en l’apartat u d’este article.

Quatre. Els espectacles, establiments públics i activitats recreatives inclosos en l’àmbit d’aplicació d’esta orde podran prolongar l’horari de tancament en seixanta minuts sobre l’establit en l’apartat u d’este article en les dates següents:
– Dia 5 de gener, Nit de Reis.
– Dia 8 d’octubre, vespra del Dia de la Comunitat Valenciana, 9 d’octubre.
– Dia 24 de desembre, Nit de Nadal.

Article 3. Obertura i inici
1. S’entendrà per hora d’obertura dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics el moment a partir del qual es permet l’accés dels espectadors o usuaris a estos.

2. Es considerarà per hora d’inici aquella en què, a partir de l’hora d’obertura, comença l’espectacle o activitat. En els establiments públics esmentats en l’article anterior l’hora d’obertura podrà coincidir amb l’hora d’inici de l’activitat.
3. L’antelació amb què els locals i establiments hauran d’estar oberts abans que comencen els espectacles públics inclosos en el grup A de l’article 2.u d’esta orde serà, com a mínim, de quinze minuts i, com a màxim, de trenta minuts. Esta circumstància es donarà a conéixer per l’organitzador de l’espectacle per mitjà dels cartells que l’anuncien.

Els locals destinats als espectacles de café teatre, café concert i café cantant, quan realitzen actuacions en directe l’hora d’inici de les quals coincidisca amb la d’obertura general establida en el grup B de l’article 2.u d’esta orde, obriran les portes al públic amb una antelació respecte a l’inici de l’actuació de quinze minuts com a mínim i de trenta minuts com a màxim.
4. Per a la celebració d’espectacles públics o activitats recreatives en recintes, instal·lacions o llocs oberts al públic, la seua obertura, en funció de l’aforament màxim autoritzat, es realitzarà amb l’antelació suficient per a permetre l’accés ordenat del públic assistent. En tot cas, el temps mínim exigit entre l’obertura i l’inici de l’espectacle o activitat serà el següent:
– De 15.000 a 35.000 persones d’aforament autoritzat, 2 hores.
– De 35.000 a 75.000 persones d’aforament autoritzat, 3 hores.
– Més de 75.000 persones d’aforament autoritzat, 4 hores.
No obstant això, en els espectacles i activitats que tinguen la consideració d’extraordinaris o singulars o excepcionals, d’acord amb el que preveu la normativa vigent, esta antelació s’ampliarà, com a mínim, en una hora més en cada un dels supòsits anteriors.
Així mateix, en els espectacles o activitats en què per raons d’orde públic es requerisca el temps que hi ha entre l’hora d’obertura de les instal·lacions o recintes i l’inici de l’espectacle o activitat, es podrà ampliar en funció de les necessitats concurrents.

Article 4. Tancament
1. A partir de l’hora de tancament assenyalada en l’article 2 d’esta orde per als establiments públics, no es permetrà l’accés de cap client al local o establiment, no s’expendrà cap consumició i, si és el cas, haurà de quedar fora de funcionament tant la música ambiental com les màquines recreatives, vídeos o qualsevol aparell o màquina semblant i els senyals lluminosos ubicats a l’exterior.

Així mateix, a l’hora de tancament s’encendran els llums generals del local, i les portes d’entrada i d’emergència quedaran expedites i obertes perquè es produïsca el desallotjament total en el termini màxim de 30 minuts.
2. Amb independència que hagen finalitzat les tasques pròpies d’arreplega i neteja del local o establiment, els usuaris no podran romandre en el seu interior a partir de l’hora de tancament, i serà responsabilitat dels titulars de l’activitat l’efectivitat del desallotjament i el tancament del local de la forma i en el temps establits.
3. Entre el tancament i l’obertura dels locals i establiments públics hi haurà d’haver un període de temps no inferior a quatre hores.

Article 5. Sessions adscrites a menors d’edat
Els locals que hagen obtingut autorització per a la celebració de sessions especials dirigides a menors d’edat podran iniciar l’activitat o espectacle a partir de les 17.00 hores. En tot cas, hauran de finalitzar abans de les 22.00 hores del mateix dia. Estos locals estaran tancats almenys durant una hora des de la finalització de la sessió i el començament de les sessions ordinàries, si en tenen.
Article 6. Activitats realitzades a l’aire lliure
1. Les activitats i espectacles compresos en l’article 2.u d’esta orde, excepte els autocines i cines d’estiu, que es realitzen a l’aire lliure o en instal·lacions portàtils o eventuals en la via pública, ja siguen autoritzades amb caràcter temporal o compten amb llicència o autorització definitiva municipal, tindran l’horari que s’establisca en l’autorització administrativa corresponent, que haurà de ser expressa i motivada, i en tot cas haurà d’acabar la seua activitat, com a màxim, en l’hora de tancament assenyalada amb caràcter general en esta orde per a cada grup, sense perjuí del compliment de les disposicions sobre contaminació acústica.
2. Les festes populars o patronals, incloses en l’apartat 4.3 del catàleg de l’annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, tindran l’horari que fixe l’ajuntament del municipi al terme del qual se celebren, en atenció a les circumstàncies concurrents, procurant, en tot cas, compatibilitzar el seu exercici amb l’aplicació de les normes vigents en matèria de contaminació acústica.
3. L’autorització de l’horari de les activitats a l’aire lliure podrà ser revocada per l’autoritat municipal, amb tràmit d’audiència previ de l’interessat per un període de dos dies i, en cas d’inactivitat, per la Direcció General de Seguretat i Protecció Ciutadana quan amb motiu de l’activitat realitzada se sobrepassen els límits de contaminació acústica establits en la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica. S’entén que hi ha inactivitat quan es produïsca la falta d’actuació per part dels ajuntaments davant de la denúncia presentada pels ciutadans, i una vegada instats aquells a actuar per la Direcció General de Seguretat i Protecció Ciutadana.

La revocació de l’autorització s’efectuarà amb independència del procediment sancionador que, si és el cas, s’incoe per l’autoritat competent per causa de la vulneració de la normativa de protecció contra la contaminació acústica.

Article 7. Locals amb ambientació i amenització musical
1. L’horari de l’ambientació musical dels espectacles públics, activitats recreatives o establiments públics que, d’acord amb la seua llicència municipal d’obertura, en disposen, començarà en tot cas a partir de les 10 hores.
2. D’acord amb l’article 19.3 de la Llei 14/2010, l’horari de l’amenització musical degudament acreditada podrà començar des del moment de l’obertura dels establiments.

Article 8. Sales de bingo
Les sales de bingo queden autoritzades a un horari únic setmanal d’obertura i tancament de 12 hores ininterrompudes de funcionament dins de l’horari comprés entre les 10.00 hores i les 3.00 hores de l’endemà.
Els divendres, dissabtes i vespres de festius, així com els mesos de juliol, agost i setembre, l’horari podrà ampliar-se fins a les 4.00 hores, i en estos casos l’horari de funcionament serà de 13 hores ininterrompudes.
Les sales de bingo hauran de comunicar a la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública i a la de Governació i Justícia, abans que finalitze el mes de gener, el seu horari anual. Qualsevol modificació posterior requerirà l’autorització expressa de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, que es comunicarà a la Conselleria de Governació i Justícia.

Article 9. Establiments annexos a altres instal·lacions principals
Els establiments previstos en el grup J de l’article 2.u, excepte els cibercafés, ubicats en instal·lacions en què es desenrotlle una altra activitat considerada com a principal i de les quals siguen accessòries, podran tindre el mateix horari d’aquelles.
S’entenen per tals els ubicats en ports, aeroports, estacions d’autobusos, estacions de servici i semblants, mentres estiguen operatives les instal·lacions principals. No obstant això, queden exclosos els establiments o locals situats en centres comercials o grans superfícies comercials o d’oci, i en este cas seran regits per l’horari general establit en esta orde, sempre que estiguen compresos dins de l’horari d’obertura i tancament del centre comercial o d’oci en què s’ubiquen.

Article 10. Bous al carrer
L’horari de celebració de bous al carrer serà el que es determine, en cada cas, en la resolució d’autorització.

Article 11. Concessió d’horari excepcional pels ajuntaments
1. Amb caràcter excepcional, els ajuntaments podran autoritzar l’ampliació a l’horari general establit en esta orde, fins a una hora, amb motiu de festes locals o patronals, o per a dies concrets per esdeveniments puntuals de caràcter firal o festiu particulars del municipi. En este marc, caldrà ajustar-se al que establisquen les disposicions legals existents en matèria de contaminació ambiental i acústica.

No tindran la consideració de festes locals o patronals les festivitats de caràcter nacional o autonòmic de caràcter cívic o religiós. Per a este últim supòsit no operarà l’ampliació prevista en este precepte.

2. L’ampliació a l’horari general a què es referix el paràgraf anterior afectarà bé tots els establiments, espectacles o activitats previstos en l’article 2 d’esta orde, bé tots aquells previstos en un o alguns dels seus grups en el seu conjunt. Esta ampliació no serà aplicable a un o més establiments, espectacles o activitats individualment considerats.

3. Les ampliacions previstes en este article hauran de ser comunicades a la conselleria competent en matèria d’espectacles, així com a les autoritats policials corresponents, dins dels quinze dies següents a la seua autorització i, en tot cas, abans que este horari excepcional s’aplique.
En la comunicació, els ajuntaments delimitaran exactament i de manera motivada els dies en què s’aplicarà l’horari excepcional de l’apartat anterior.
4. D’acord amb les prescripcions i els principis generals establits en esta orde, correspondrà a les autoritats municipals la determinació dels horaris de començament i finalització de les revetles, concerts i la resta d’espectacles que tinguen lloc en ocasió de festes patronals o locals.


Article 12. Ampliació de l’horari general pels ajuntaments durant l’època estival
1. Durant el període comprés entre el 13 de juny i el 30 de setembre de 2014, els ajuntaments de la Comunitat Valenciana podran prolongar l’horari general de finalització establit en l’article 2.u d’esta orde els divendres, dissabtes i vespres de festius per als grups següents:

a) Grup B: mitja hora fins a les 4.00 hores.
b) Grup J: una hora fins a les 2.30 hores.
c) Grup L: mitja hora fins a les 4.00 hores.
L’exercici d’esta facultat haurà de ser motivat per l’ajuntament i comunicada a la conselleria competent en matèria d’espectacles, en un termini d’antelació no inferior a quinze dies des de la seua adopció.
2. El que preveu este article quedarà sense efecte quan es concedisquen pels ajuntaments els horaris excepcionals regulats en l’article 11.1 d’esta orde. En este cas, només regirà el que preveu l’horari excepcional esmentat sense que s’aplique l’ampliació de l’horari previst per a l’època estival.
3. L’ampliació a què es referix este article s’aplicarà a tots els establiments dels grups esmentats en a l’apartat 1 i no a un o més locals individualment considerats.

Article 13. Procediment per a l’ampliació d’horaris per la Generalitat

1. Les autoritzacions per a l’ampliació de l’horari general dels establiments situats en carreteres que atenguen les necessitats dels treballadors nocturns, així com d’aquells a què es referix la normativa de desplegament de la Llei 14/2010, de la Generalitat, tindran caràcter extraordinari i excepcional, i es concediran per un termini màxim d’un any.
2. El procediment per a la concessió d’horaris especials serà l’establit en la normativa de desplegament de la Llei 14/2010, de la Generalitat.
Per a això, el titular o prestador que sol·licite la concessió de l’ampliació de l’horari haurà de presentar davant de la Direcció Territorial de la Conselleria de Governació i Justícia de la província de què es tracte una petició en què es faça constar el següent:
a) Horari sol·licitat, motivació per la qual s’interessa esta sol·licitud i mesures que pretenga adoptar per a garantir, en tot cas, el compliment de les normes sobre qualitat ambiental, prevenció de la contaminació acústica i seguretat ciutadana.
b) Còpia confrontada de la llicència municipal d’obertura del local o establiment.
3. No obstant el que es preveu en l’apartat 1 d’este article, les autoritzacions d’ampliació d’horaris podran ser renovades per un període de temps igual al de la seua concessió, amb petició prèvia expressa de l’interessat realitzada amb una antelació mínima de dos mesos al termini de la seua finalització.
4. Les autoritzacions d’ampliació d’horari podran ser revocades en qualsevol moment per causes degudament justificades i motivades, amb audiència prèvia de l’interessat.
5. Els establiments a què s’haja aplicat el règim d’ampliació horària prevista en este article no podran acollir-se a la prolongació de l’horari de tancament establit per als divendres, dissabtes i vespres de festius prevista en l’article 12 d’esta orde.

Article 14. Reducció d’horaris
1. El procediment per a la reducció de l’horari general dels locals i establiments públics serà l’establit en la normativa de desplegament de la Llei 14/2010, de la Generalitat. S’iniciarà preferentment a instància dels ajuntaments i, a falta d’això, per part per la Direcció General de Seguretat i Protecció Ciutadana de la Conselleria de Governació i Justícia en els supòsits previstos per la referida normativa de desplegament.

2. En la resolució per la qual s’acorde la reducció de l’horari, s’establirà també el seu termini de duració, transcorregut el qual el local tornarà a regir l’horari general que es fixa en esta orde.
3. Els establiments a què s’haja aplicat el règim de reducció d’horaris previst en este article no podran acollir-se a la prolongació de l’horari de tancament establit per als divendres, dissabtes i vespres de festius prevista en l’article 12 d’esta orde.

Article 15. Horari d’espectacles o activitats susceptibles de compatibilitat
Si en un local s’exercixen diferents activitats que diferisquen en qüestió d’horari, de conformitat amb la Llei 14/2010, de la Generalitat, i es declare la seua compatibilitat, cada una haurà de cessar en el seu funcionament d’acord amb l’horari establit en la resolució de compatibilitat que així ho determine.

Article 16. Horari d’espectacles o activitats extraordinaris i activitats singulars o excepcionals
1. Els espectacles i activitats recreatives que tinguen caràcter extraordinari, quan no suposen un increment de risc en funció del que preveuen els articles 7.1.d i 25.1 de la Llei 14/2010, de la Generalitat, hauran d’acabar, com a màxim, a l’hora de tancament de l’establiment d’acord amb allò que s’ha indicat en esta orde.
2. Els espectacles i activitats recreatives que tinguen caràcter extraordinari, quan suposen un increment de risc en funció del que preveuen els articles 7.1.d i 25.2 de la Llei 14/2010, de la Generalitat, i els espectacles i activitats recreatives que tinguen caràcter singular o excepcional en funció del que preveu l’article 7.1.e i 26 de la Llei 14/2010, de la Generalitat, tindran l’horari que determine la resolució emesa per l’òrgan competent per a la seua autorització. La indicació d’este horari estarà determinat pel tipus d’espectacle o activitat que se sol·licite així com, si és el cas, per l’equivalència o analogia amb un espectacle o activitat catalogat en la normativa d’espectacles i per la tipologia i/o característiques del recinte on s’hagen de realitzar. La resolució emesa haurà de ser motivada.

Article 17. Horari de les terrasses
Les terrasses en via pública autoritzades als establiments d’acord amb allò que s’indica en l’article 21 de la Llei 14/2010, de la Generalitat, tindran un horari màxim delimitat per l’horari oficial d’obertura i tancament del local de què depenguen en funció del que establix l’article 2 d’esta orde. La competència per a la determinació dels horaris d’estes terrasses correspondrà als ajuntaments respectius.

Article 18. Cartell horari
1. Els locals compresos dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei 14/2010, de la Generalitat, hauran de col·locar un cartell en lloc llegible i visible des de l’exterior en què s’expressarà l’horari d’obertura i tancament que realitzen. Este horari haurà d’estar comprés, en tot cas, dins de l’establit amb caràcter general en l’article 2 d’esta orde.

2. En el cartell d’horari es farà constar, si és el cas, les modificacions que, per ampliació o reducció, s’hagen establit respecte a l’horari general de funcionament del local o establiment.
3. Igualment, en el cartell referit es farà constar l’horari en què es deixe de prestar algun dels servicis, en el cas que este siga diferent del d’obertura o tancament.

Article 19. Règim sancionador
1. Les infraccions comeses per incompliment de la normativa prevista en esta orde donaran lloc a responsabilitat d’acord amb el que preveu el títol IV de la Llei 14/2010, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
2. De la mateixa manera, els decrets, acords, ordenances o declaracions equivalents emanats pels ajuntaments que incomplisquen les condicions assenyalades en la regulació dels horaris excepcionals i ampliacions i reduccions d’horaris previstos en esta orde seran susceptibles d’impugnació d’acord amb la normativa vigent en este àmbit d’actuació.

DISPOSICIÓ FINAL

Entrada en vigor
Esta orde entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014, i s’aplicarà per al dia de Cap d’Any de 2013.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

A l’entrada en vigor d’esta orde quedarà derogada l’Orde 1/2012, de 13 de desembre, de la Conselleria de Governació i Justícia, per la qual es regulen els horaris d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics per a l’any 2013.

València, 11 de desembre de 2013

El conseller de Governació i Justícia
SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZ

linea