diari

DECRET 140/2008, de 26 de setembre, del Consell, pel qual es crea i es regula la Comissió Interdepartamental de Suport a la Maternitat. [2008/11564]

(DOGV núm. 5865 de 07.10.2008) Ref. Base de dades 011495/2008

DECRET 140/2008, de 26 de setembre, del Consell, pel qual es crea i es regula la Comissió Interdepartamental de Suport a la Maternitat. [2008/11564]
La Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana, té com a finalitat regular la protecció integral de la infància i l'adolescència, la promoció i el desenvolupament dels drets bàsics del menor, regulant de manera integral i sistemàtica el reconeixement, la promoció i el desplegament de les modernes tendències i orientacions sobre la protecció de la infància i l'adolescència.
La mateixa llei, dins del títol II relatiu a la Carta dels Drets del Menor de la Comunitat Valenciana, estableix en l'article 8 la garantia i protecció del dret a la vida en formació, així com a les mares gestants que estiguen decidides a tindre el seu fill i posa els mitjans necessaris de caràcter social, educatiu i sanitari adequats per als dos.
D'altra banda, el Consell, per Acord de 22 de febrer de 2008, va aprovar el Programa de Prioritats per a les Persones i les Famílies, en el qual es contenen 411 mesures a desplegar en el període 2008 al 2011, algunes de les quals exigeixen l'actuació coordinada i conjunta d'unes quantes conselleries.
Espanya s'ha convertit, en les últimes dècades, en un dels països amb els menors índexs de natalitat del món. Des de 1999, l'Instituto Nacional de Estadística constata el fet que Espanya és el país del món on menys xiquets naixen. Així mateix, des de principis de la dècada dels 80 no s'aconsegueix la taxa de reemplaçament necessària per al relleu generacional.
Davant d'aquesta caiguda galopant de la taxa de naixement, tant organismes internacionals com experts en la matèria porten alertant sobre la importància d'aquest tema i sobre les negatives repercussions que pot ocasionar, així com del risc que el relleu generacional no es produïsca, ja que aquest suposa que les noves generacions substituïxen successivament les antigues de manera que el pes de la càrrega laboral i contributiva a les càrregues de l'Estat recau sobre generacions en edat productiva.
Per tot això es fa necessari que des del Consell s'impulsen mecanismes que recolzen i fomenten la natalitat. Només amb l'elaboració i posada en marxa d'instruments que puguen pal·liar aquesta situació, facilitant el suport necessari a les mares gestants, dissenyant mesures concretes de suport a la maternitat, disposarem de la seguretat del reemplaçament generacional.
Totes aquestes mesures i iniciatives han de tindre un marcat caràcter transversal per a la seua correcta implementació. Per això es fa indispensable la necessària coordinació dels diferents departaments implicats en aquesta matèria: Conselleria de Benestar Social, Conselleria d'Educació, Conselleria de Sanitat, Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i Conselleria d'Immigració i Ciutadania. És necessari el treball de forma coordinada a fi de proporcionar una resposta institucional, integradora i coordinada i que utilitze la transversalitat com a element per a economitzar esforços i recursos.
Amb el present decret s'assenten les bases de funcionament de la Comissió Interdepartamental de Suport a la Maternitat, la seua composició, estructura i règim de funcionament, amb l'objectiu posat en el fet que d'aquesta isquen iniciatives de protecció a les mares gestants amb dificultats, mesures de suport a la natalitat i mesures, en definitiva, de foment de la natalitat.
En virtut d'allò que s'ha exposat, a proposta del conseller de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 26 de setembre de 2008,
DECRETE
Article 1. Objecte
El present decret té com a objecte la creació, regulació de la composició, organització i funcions de la Comissió Interdepartamental de Suport a la Maternitat.
Article 2. Creació, adscripció i naturalesa de la comissió interdepartamental
1. Es crea la Comissió Interdepartamental de Suport a la Maternitat, adscrita a la Conselleria de Benestar Social, amb les funcions, la composició i el règim de funcionament establits en el present decret.
2. La Comissió Interdepartamental de Suport a la Maternitat és un òrgan col·legiat de l'Administració de la Generalitat a què correspon la coordinació, l'estudi, la programació i, si és el cas, la proposta de resolució en les matèries i funcions que expressament se li assignen en aquest decret i en la resta de la normativa que siga aplicable.
Article 3. Funcions de la comissió interdepartamental
Correspon a aquesta comissió:
a) Analitzar els mecanismes de promoció de mesures a la maternitat posats en marxa des de cada conselleria de la Generalitat i el seu grau d'implantació en l'acció de govern.
b) Coordinar, fomentar i impulsar les actuacions de les conselleries amb especial implicació en la promoció i el desenvolupament de la infància i adolescència.
c) Proposar mesures innovadores per recolzar la maternitat i la implicació per a això dels departaments i institucions de la Generalitat.
d) Avaluar anualment l'aplicació de les polítiques de foment de la maternitat en l'àmbit de la vicepresidència social.
e) Qualssevol altres competències i funcions relacionades amb el seu àmbit d'actuació o que li siguen atribuïdes per la normativa vigent, així com les que li encomane el Consell i les que li deleguen els òrgans amb competència en la matèria.
Article 4. Composició de la comissió interdepartamental
1. La Comissió Interdepartamental de Suport a la Maternitat està composta pels membres següents:
a) Presidència: la persona titular de la conselleria competent en matèria de protecció integral de la infància i l'adolescència.
b) Vicepresidència: la persona titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de família i coordinació social.
c) Vocals:
- La persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Educació.
- La persona titular de la Secretaria Autonòmica de Sanitat.
- La persona titular de la Secretaria Autonòmica de Justícia.
- La persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Immigració i Ciutadania.
d) Secretaria: la persona titular de la direcció general competent en matèria d'infància i menors.
2. La comissió disposarà d'una secretaria administrativa, que correspondrà a la unitat administrativa que tinga atribuïdes les funcions de secretariat administratiu dels òrgans col·legiats de la Generalitat.
3. Per a un major coneixement dels temes que es tractaran, a les reunions de la comissió interdepartamental podrà assistir, amb convocatòria prèvia, personal funcionari, persones expertes o aquelles altres que el mateix òrgan decidisca. Totes elles disposaran de veu però no de vot.
4. La comissió interdepartamental podrà acordar la creació de comissions tècniques de treball.
Article 5. Funcionament de la comissió interdepartamental
1. La constitució, convocatòria, règim de les sessions i d'adopció d'acords i, en general, el funcionament d'aquesta comissió s'ajustarà al que establixen els articles 22 a 27 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques del Procediment Administratiu Comú.
2. La comissió interdepartamental, sense perjuí del que disposa l'apartat anterior, podrà aprovar normes pròpies de funcionament intern per al millor exercici de les seues atribucions.
3. La comissió es reunirà almenys dos vegades a l'any en sessió ordinària i, en sessió extraordinària, quan la importància dels assumptes que calga tractar ho requerisca, per convocatòria de la seua presidència, a iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels seus membres.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
La persona titular de la conselleria competent en matèria de protecció integrada a la infància i adolescència queda facultada per a dictar les disposicions necessàries per al compliment i desplegament d'aquest decret.
Segona
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 26 de setembre de 2008
El president de la Generalitat,
Francisco Camps Ortiz.
El conseller de Benestar Social,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.

linea