diari

LLEI 9/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, d'Impuls de l'activitat i del mecenatge cultural a la Comunitat Valenciana. [2014/11887]

(DOGV núm. 7434 de 31.12.2014) Ref. Base de dades 011510/2014

LLEI 9/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, d'Impuls de l'activitat i del mecenatge cultural a la Comunitat Valenciana. [2014/11887]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que establixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:


PREÀMBUL

I

La Generalitat promou la present llei conscient de la necessitat d’afavorir i facilitar el creixement de la indústria i la creativitat cultural, així com de definir un model de mecenatge cultural, científic i esportiu a la Comunitat Valenciana, dins del marc legal estatal i en desplegament de les competències pròpies.
El marc legal estatal es fonamenta bàsicament en l’existència de dos lleis; l’una de naturalesa fiscal, l’actual Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Fins Lucratius i dels Incentius Fiscals al Mecenatge, la comesa de la qual és regular els beneficis del mecenatge a efectes fiscals; i la Llei 50/2002, de 23 de desembre, de Fundacions, que concep la fundació com la persona jurídica conformada amb un patrimoni adscrit a un fi d’interés general a través de la qual es materialitzen, entre altres, les accions de mecenatge; encara que la dita funció de mecenes també la poden realitzar aquelles associacions que tenen entre els seus fins activitats d’interés general.

Davant d’este estat de coses, la llei introduïx mesures complementàries i un nou model de mecenatge que aprofita tot el potencial d’esta institució i de la seua important funció social, consistent a destinar fons i aportacions econòmiques de particulars, persones físiques i jurídiques a fins d’interés general com la promoció de la cultura, la ciència o l’esport. A este efecte, el mecenatge ha de ser regulat i entés com una institució àmplia, que va més enllà de models de persones jurídiques (com les fundacions) i que no es pot limitar a simple beneficis fiscals, sinó que ha de generar una autèntica cultura de mecenatge que siga capaç d’implicar activament tota la ciutadania en la sostenibilitat econòmica i l’exercici de l’activitat cultural, científica i esportiva, ja que el sistema ha de fer compatibles les grans accions de mecenatge cultural amb el fet que qualsevol persona física puga col·laborar directament en accions de mecenatge a través d’aportacions xicotetes (micromecenatge), cosa que permet a tots ser partícips de la promoció de la cultura, la ciència i l’esport i desplegar una gran labor social.

Cert és que esta llei focalitza la seua actuació, dins del marc legal estatal, en el mecenatge cultural, científic i esportiu, a pesar que la Llei 49/2002 esmentada, en l’article 3, oferix un àmbit d’actuació molt més ampli; però és veritat que la conselleria competent en les matèries concernides vol aprofitar la institució del mecenatge per a desplegar una política activa de promoció de les creacions intel·lectuals que dinamitze la indústria cultural i científica a la Comunitat Valenciana, així com l’activitat esportiva entre els seus ciutadans. Per això queden fora d’esta llei altres accions de cooperació i «mecenatge social», ja que les dites accions socials de beneficència requerixen polítiques i regulacions distintes, sense desconéixer per això que este nou model de mecenatge que conté la present llei pot ser adaptat a altres àmbits de l’estat del benestar, com el sociosanitari i el de la cooperació internacional.II

El dret a l’accés a la cultura s’establix en l’article 44 de la Constitució Espanyola com un dret de tots que els poders públics han de promoure i tutelar. Paral·lelament, i en la mateixa línia, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana establix en l’article 12 que la Generalitat procurarà, així mateix, la protecció i la defensa de la creativitat artística, científica i tècnica en la forma que determine la llei competent. Amb la dita finalitat, la present llei s’empara en les competències exclusives assumides per la Generalitat en l’article 49.1.4.ª de l’Estatut d’Autonomia en matèria de cultura; en l’article 49.1.5.ª en matèria de patrimoni històric, artístic, monumental, arquitectònic, arqueològic i científic, sense perjuí del que disposa el número 28 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució Espanyola; i en l’article 49.1.7.ª en matèria d’investigació, d’acadèmies l’àmbit principal d’actuació de les quals siga la Comunitat Valenciana, de foment i i desenrotllament de la I+D+i, tot això sense perjuí del que disposa el número 15 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució Espanyola.
Així mateix, hi ha una estreta vinculació entre l’existència d’una cultura específicament valenciana i la possessió d’una llengua pròpia. Per esta raó, el text de la llei posa un èmfasi especial a aplicar a la promoció cultural el manament contingut en l’apartat 5 de l’article 6 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana –«s’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valenci໖, que prové de l’article 3.3 de la Constitució Espanyola: «la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció».
Per la seua banda, els incentius fiscals autonòmics de l’activitat cultural i del mecenatge s’introduïxen a l’empara de les competències assumides en matèria fiscal d’acord amb la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes, la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i les ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, i la Llei 23/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tributs de l’Estat a la Generalitat i de fixació de l’abast i les condicions de la dita cessió. Igualment, l’article 30.1 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, ja preveu la possibilitat que la Generalitat i les corporacions locals podran exceptuar i bonificar respecte d’obligacions fiscals els actes i les manifestacions relacionats amb el foment, la divulgació i l’extensió de la cultura valenciana, amb especial consideració als que comporten l’ús del valencià.

Al seu torn, la Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, disposa que els poders públics garantixen la protecció, la conservació i l’augment del patrimoni cultural valencià, incloent-hi el cientificotècnic, així com l’accés de tots els ciutadans als béns que l’integren.
L’Estratègia Europea per al Creixement (Europa 2020) ha establit les bases de la seua competitivitat entorn d’activitats vinculades a la creativitat, a la innovació i al talent com a pilars de la societat del coneixement. La cultura és, per tant, en totes les seues facetes, no sols un bé d’interés general que pertany a tota la societat i permet un desenrotllament de les capacitats de l’individu i els seus graus de llibertat, sinó, a més, un important sector econòmic generador net de renda i riquesa que, pel seu decisiu ancoratge al territori, es constituïx en element essencial d’una política regional.
Al llarg de les últimes dècades, s’ha realitzat a la Comunitat Valenciana un enorme esforç de foment de la cultura en sentit ampli: administracions públiques, universitats i centres d’investigació, centres superiors d’ensenyaments artístics, empreses culturals i ciutadans en general que, ja com a escriptors i artistes o com a consumidors de productes culturals, han revitalitzat el sector, partint del notable patrimoni cultural preexistent. Això permet comptar amb les infraestructures, les empreses i el capital humà necessaris per a sostindre la cultura com a element essencial del desenvolupament humà i del desenvolupament econòmic, encara amb grans dificultats en els temps de crisi.
Esta llei pretén contribuir a este desenrotllament des d’un punt de vista doble. D’una banda, s’hi establixen mesures de dinamització de l’activitat cultural i, d’una altra banda, de foment del mecenatge, creant el Pla de Mecenatge Cultural de la Generalitat com a articulació bàsica de les activitats culturals preferents, establint les seues fonts de finançament i creant nous beneficis fiscals a favor dels mecenes en el tram autonòmic dels impostos estatals.
Però a més, i de manera nova, es modifiquen els criteris de repartiment en els casos d’herències intestades a favor de la Generalitat, a fi que un terç d’allò que se n’ha obtingut es destine al Pla de Mecenatge Cultural de la Generalitat. Paral·lelament, s’han de fomentar i afavorir les accions de mecenatge en disposicions testamentàries de particulars i en aquells actes que excedixen la condició de mera liberalitat d’ús per a ser considerats donacions.


III

La present llei consta de quatre títols, el segon dels quals amb dos capítols, i de trenta-dos articles, una disposició derogatòria i dos disposicions finals.
El títol I conté disposicions generals. S’hi establix l’objecte de la llei, s’hi definixen els diferents conceptes que s’hi utilitzaran i s’hi fixen les actuacions que concreten el compromís institucional de la Generalitat amb el mecenatge i amb les associacions i les fundacions privades d’interés cultural, científic o esportiu a la Comunitat Valenciana, al mateix temps que s’hi establix el principi de tractament fiscal adequat del mecenatge.
El títol II declara en el capítol I el dret d’accés a la cultura, així com els principis de legalitat i protecció dels drets sobre les creacions intel·lectuals. Quant a la cultura i la llengua valenciana, se’ls hi atorga una especial protecció i difusió, en particular a través d’Internet i la resta de mitjans de comunicació. Així mateix, s’hi reconeixen prioritàries les actuacions relacionades amb els programes de conscienciació social sobre la protecció de la propietat intel·lectual i industrial i la lluita contra la pirateria, amb la promoció de sistemes d’accés i programari lliure, i amb la tutela del dret d’accés a la cultura respecte d’obres òrfenes o que han passat a domini públic i l’accés i la utilització de creacions intel·lectuals per persones amb discapacitat.

El capítol II del títol II, de la promoció de les creacions intel·lectuals a la Comunitat Valenciana per part de la Generalitat, fixa esta obligació de promoció per al llibre i el sector editorial, les obres teatrals i de representació escènica valencianes, les obres i les interpretacions musicals valencianes, les obres cinematogràfiques i audiovisuals i les obres pictòriques, i establix l’especial protecció d’artistes, intèrprets i executants valencians. En este sentit, autoritza la conselleria competent en matèria de cultura perquè establisca acords i convenis de cooperació tant amb bancs i entitats de crèdit com amb associacions i fundacions d’interés cultural per al finançament de diverses activitats vinculades al cine i a l’audiovisual valencià.
El títol III, de la promoció i del desenrotllament del mecenatge, regula el mecenatge d’iniciativa privada a la Comunitat Valenciana, així com l’acció de mecenatge de la Generalitat, i crea el Pla de Mecenatge Cultural de la Generalitat i n’adjudica la gestió a l’Oficina del Mecenatge Cultural. Crea igualment la figura de gran mecenes, i remet el seu estatut a un futur desplegament reglamentari. A més, declara la intenció de la Generalitat de fomentar actes de successió testamentària a favor d’accions de mecenatge, i destina un terç del cabal de l’herència a actuacions del Pla de Mecenatge Cultural de la Generalitat quan es produïsca una successió intestada a favor de la Generalitat.
Finalment, el títol IV, de les mesures fiscals d’impuls del mecenatge, establix les deduccions en la quota autonòmica de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per donacions de caràcter cultural, regula la reducció de la base imposable de l’Impost de Successions i Donacions en els casos de transmissions per causa de mort i d’adquisicions entre vius, i establix els requisits de les entregues d’imports dineraris per a l’aplicació dels beneficis fiscals previstos en esta llei. Per a complir este objectiu s’hi modifiquen distints preceptes de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i dels restants tributs cedits.


TÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte
La present llei té com a objecte afavorir i facilitar el desenrotllament de les indústries culturals, la creativitat cultural individual i col·lectiva i la pràctica esportiva dels ciutadans mitjançant el suport econòmic i organitzatiu de la resta de la societat, així com promoure el mecenatge en l’àmbit cultural, incloent-hi el científic i l’esportiu no professional de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Conceptes legals
Als efectes de la present llei, es considera:
1. Mecenatge cultural: tota contribució privada que tinga com a finalitat promoure o desenrotllar qualsevol activitat, patrimoni o infraestructura cultural, científica i esportiva.
2. Accions de micromecenatge: aquelles actuacions d’iniciativa pública o privada, siga a través d’Internet o per altres mitjans, en què se sol·licita d’un elevat nombre de persones actes de liberalitat consistents en aportacions econòmiques per a cobrir el cost bàsic d’una activitat de naturalesa cultural, científica o esportiva.
3. Mecenes: persona física o jurídica que realitza una contribució privada, principalment dinerària, a favor d’una activitat, patrimoni o infraestructura cultural, científica i esportiva.
4. Gran mecenes: persona física o jurídica que, de forma destacada, impulsa l’activitat cultural o les actuacions incloses en el Pla de mecenatge cultural de la Generalitat o altres accions destacades de mecenatge cultural, científic o esportiu d’administracions públiques valencianes o d’organismes i institucions dependents i de les universitats, els centres d’investigació o els centres superiors d’ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana.

Article 3. Compromís institucional de la Generalitat amb el mecenatge i l’activitat cultural, científica i esportiva
Per al foment del mecenatge i de l’activitat cultural, incloent-hi la científica i l’esportiva, a la Comunitat Valenciana, la conselleria competent en matèria de cultura realitzarà les actuacions següents:
1. Elaborar el Pla de Mecenatge Cultural de la Generalitat.
2. Garantir el control de transparència i publicitat de les actuacions privades de mecenatge cultural.
3. Fomentar la participació dels sectors socials interessats en el mecenatge i en l’impuls de l’activitat cultural, científica i esportiva.

4. Promoure el reconeixement social d’aquelles persones físiques o jurídiques que realitzen accions rellevants de mecenatge cultural.

Article 4. Promoció d’associacions, de fundacions i d’altres societats d’interés cultural, científic o esportiu a la Comunitat Valenciana

1. La Generalitat, dins del seu àmbit competencial, promourà les condicions administratives, fiscals i de suport institucional adequades per a afavorir i impulsar la constitució d’associacions i de fundacions privades valencianes o de societats que tinguen com a finalitat principal el suport a les creacions intel·lectuals valencianes i qualsevol activitat cultural, incloent-hi l’activitat docent i investigadora, o esportiva.

2. La Generalitat afavorirà l’optimització i la coordinació dels recursos econòmics, tant públics com privats, que siguen destinats a la promoció i la protecció de la cultura, la investigació, la docència o l’esport per associacions, fundacions i altres societats.

Article 5. Foment fiscal de les activitats de mecenatge i de les inversions amb fins culturals, docents, d’investigació o esportius

La Generalitat fomentarà per mitjà d’incentius i beneficis fiscals, dins de l’abast de les seues competències normatives en determinats impostos, les activitats de mecenatge i les inversions amb fins culturals, docents, d’investigació o esportius en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.


TÍTOL II
Impuls de l’activitat cultural valenciana

CAPÍTOL I
Dret d’accés a la cultura

Article 6. Dret d’accés a la cultura
La Generalitat tutelarà i promourà de forma activa el dret d’accés a la cultura que tenen reconegut tots els ciutadans en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i, en especial, a la cultura valenciana.

Article 7. Especial protecció de la cultura valenciana

La difusió de la cultura de la Comunitat Valenciana tindrà un tracte prioritari i preferent en totes les línies d’actuació de la Generalitat.


Article 8. Difusió de la cultura i la llengua valencianes en Internet i la resta de mitjans de comunicació
La Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria de cultura, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Consell Valencià de Cultura, promourà i garantirà la difusió adequada de continguts relatius a la història, la llengua i la cultura valencianes en l’àmbit docent i a través d’Internet i la resta de mitjans de comunicació. La Generalitat adoptarà les mesures oportunes perquè l’accés a buscadors siga possible i estiga garantit en llengua valenciana.

Article 9. La protecció de la propietat intel·lectual i industrial
La Generalitat proclama entre les seues línies d’actuació prioritàries la promoció i la protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, com a institucions jurídiques idònies per a garantir i reforçar el compromís de la Generalitat amb el progrés social i el desenrotllament tecnològic i cultural de la Comunitat Valenciana.

Article 10. Promoció de sistemes d’accés lliure(open access) i programari lliure (free sotfware)
Dins del respecte als drets de propietat intel·lectual, la Generalitat promourà els sistemes d’accés i programari lliure especialment en l’àmbit de la cultura i l’educació.

Article 11. Tutela del dret d’accés a la cultura respecte d’obres òrfenes o que han passat a domini públic
La conselleria competent en matèria de cultura realitzarà accions especials de difusió d’obres intel·lectuals d’autors i creadors valencians que han passat a domini públic i afavorirà la utilització d’obres òrfenes per biblioteques, museus i centres d’ensenyança de conformitat amb el dret estatal i comunitari.

Article 12. Accés i utilització de creacions intel·lectuals per persones amb diversitat funcional
La Generalitat, dins del respecte a les normes de propietat intel·lectual, procurarà incorporar en l’àmbit cultural els recursos tècnics que permeten l’accés i utilització de creacions intel·lectuals per persones amb diversitat funcional.


CAPÍTOL II
De la promoció de les creacions intel·lectuals
a la Comunitat Valenciana

Article 13. Promoció del llibre i del sector editorial valencià
1. La Generalitat promourà la creació i l’edició del llibre i dels materials complementaris, de conformitat amb el que disposa la Llei 3/2002, de 13 de juny, de la Generalitat, del Llibre, i, en especial, prioritzarà totes les accions tendents a la recuperació i dignificació literària del valencià.
2. La Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria de cultura, vetlarà per:
a) Dignificar i recuperar la literatura en valencià.
b) Potenciar les creacions originals en valencià, així com la seua edició.
c) Fomentar la traducció d’obres d’autors valencians a altres llengües i d’obres d’altres llengües al valencià.
d) Defendre els autors valencians i les seues associacions d’autors.

e) Potenciar la producció o la coedició d’obres a la Comunitat Valenciana, així com col·laborar amb les associacions d’editors valencianes.
f) Promocionar els processos de renovació tecnològica, d’inversió en I+D+i i d’implantació de noves tecnologies de la informació en l’àmbit editorial.
g) Organitzar certàmens literaris i fires del llibre en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
h) Realitzar accions de sensibilització tendents a conscienciar l’opinió pública perquè respecte els drets d’autor.
i) Promoure la lectura en tots els sectors de la societat, en especial durant la joventut i la infància.
j) Estendre la xarxa i dignificar els serveis de les biblioteques valencianes.

Article 14. Promoció de les obres i interpretacions musicals valencianes
La Generalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música, promourà:
1. Les composicions musicals d’autors valencians i les obres dels artistes, intèrprets i executants valencians, amb especial atenció a les bandes de música.
2. L’activitat dels productors de fonogrames valencians o que tinguen la seua residència habitual o el centre principal de les seues actuacions a la Comunitat Valenciana.
3. La introducció en l’oferta educativa de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana de la música, en general, i de la música valenciana en particular.
4. La creació, la interpretació i el registre d’obres musicals que tinguen com a mitjà d’expressió lingüística el valencià.

Article 15. Promoció de les obres teatrals i de representació escènica valencianes
La Generalitat haurà de potenciar molt especialment l’activitat teatral i coreogràfica de factura eminentment valenciana, entenent per açò tant la que es realitze per professionals i empreses valencianes de teatre, dansa i circ, com també aquella el procés creatiu de la qual es desenvolupe fonamentalment a la Comunitat, i impulsarà molt especialment aquelles produccions que siguen realitzades en valencià, amb la finalitat de configurar una oferta de qualitat.

Article 16. Promoció i protecció de les arts visuals
1. La Generalitat establirà programes que promocionen l’obra escultòrica i de pintura, així com, en general, les obres plàstiques, fotogràfiques i el disseny.
2. La Generalitat vetlarà perquè l’estudi de l’art i l’arquitectura valencians formen part de l’oferta educativa en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Article 17. Promoció de les obres cinematogràfiques i audiovisuals valencianes
La Generalitat promourà la creació, l’exhibició en pantalla, la distribució, la venda i la difusió d’obres cinematogràfiques i audiovisuals valencianes de conformitat amb la legislació del cine i de l’audiovisual valencians, i en especial la producció en valencià.

Article 18. Finançament privat i foment del cine i de l’audiovisual valencians
1. En l’àmbit del cine i de l’audiovisual valencians, la conselleria competent en matèria de cultura podrà establir protocols generals i convenis de col·laboració amb entitats de crèdit per a finançar les activitats dels productors, distribuïdors i exhibidors, així com per a desenrotllar la infraestructura tecnològica de la indústria cinematogràfica i audiovisual valenciana.
2. La conselleria competent en matèria de cultura podrà establir protocols generals i convenis de col·laboració amb les associacions i les fundacions d’interés cultural, les entitats de gestió dels drets de propietat intel·lectual i qualsevol empresa pública o privada que tinga interés a participar en el finançament de les activitats dels productors, distribuïdors i exhibidors i de les indústries tècniques per mitjà de qualsevol modalitat admesa en dret, i en especial a través del mecenatge o patrocini.

Article 19. Promoció i protecció d’artistes, intèrprets i executants valencians
1. La Generalitat articularà una política de promoció dels artistes, intèrprets i executants valencians, i ajudarà activament les associacions i les institucions pròpies d’artistes i actors en aquelles iniciatives que potencien la seua activitat.
2. Amb l’objecte de promoure l’ús del valencià, la Generalitat potenciarà i protegirà tota interpretació que es realitze en valencià.

Article 20. Recuperació patrimoni cultural
La Generalitat Valenciana promourà la investigació, documentació, conservació, restauració, recuperació, difusió i promoció del patrimoni cultural i històric material i immaterial de la Comunitat Valenciana.TÍTOL III
De la promoció i del desenrotllament del mecenatge cultural

Article 21. Oficina del Mecenatge Cultural
1. L’Oficina del Mecenatge Cultural estarà adscrita a la conselleria competent en matèria de cultura, i estarà composta per personal tècnic i de suport administratiu pertanyent a la dita conselleria. Així mateix, disposarà del suport de personal tècnic de les conselleries competents en matèria de ciència i esport.
2. Es determinarà reglamentàriament la composició i el funcionament de l’Oficina del Mecenatge Cultural, així com la data d’entrada en funcionament.

Article 22. Mecenatge cultural d’iniciativa privada a la Comunitat Valenciana
1. La conselleria competent en cada una de les matèries objecte d’esta llei afavorirà les accions de mecenatge privades de qualsevol institució cultural, científica o esportiva, i realitzarà, amb caràcter general, accions de difusió a favor de la cultura de mecenatge.
2. La conselleria competent en cada una de les matèries objecte d’esta llei promourà la coordinació d’actuacions de distintes institucions a fi de racionalitzar-ne les actuacions. Així mateix, elaborarà, en la seu electrònica de l’Oficina del Mecenatge Cultural a què es referix l’article 20 de la present llei, una guia d’aquelles actuacions de mecenatge d’iniciativa privada que es pretenguen desenrotllar a la Comunitat Valenciana, a fi de donar-li difusió i afavorir la transparència.

3. La conselleria competent en matèria d’hisenda exercirà la labor de control de les accions de mecenatge per a garantir que s’han destinat íntegrament amb este fi i que no s’ha obtingut un lucre, a l’efecte del tractament legal i fiscal pertinent.

Article 23. Pla de Mecenatge Cultural de la Generalitat
1. L’acció de mecenatge de la Generalitat s’ordenarà entorn del Pla de Mecenatge Cultural, que serà revisat anualment.
2. La Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria de cultura, elaborarà el Pla de mecenatge cultural de la Generalitat, en col·laboració amb les conselleries competents en matèria de ciència i esport i amb la participació de les universitats públiques valencianes i els seus consells socials i del Consell Valencià de Cultura, i garantirà el reconeixement dels grans mecenes.
3. El finançament del Pla de Mecenatge Cultural es farà per mitjà d’aportacions privades, incloent-hi el micromecenatge. S’atendrà, en tot cas, la voluntat del mecenes sobre la destinació de la seua aportació.

4. La gestió del Pla de Mecenatge Cultural la farà l’Oficina del Mecenatge Cultural, que gestionarà igualment la recepció d’aportacions, la formalització de convenis i l’emissió de certificats a efectes fiscals.
5. El Pla de Mecenatge Cultural es publicarà en la seu electrònica de l’Oficina del Mecenatge Cultural. Hi figuraran les actuacions i les infraestructures que formen el pla, amb la periodificació corresponent.

6. Cada actuació s’acompanyarà de la descripció, del pressupost, de les aportacions rebudes i de les fórmules de gestió previstes.

7. L’Oficina del Mecenatge Cultural elaborarà una memòria anual sobre el desenrotllament del Pla del Mece-natge Cultural de la Generalitat i les accions de mecenatge que s’hagen publicitat en la seua seu electrònica.

Article 24. Publicitat del mecenatge cultural
Excepte petició en contra, els noms dels grans mecenes figuraran vinculats a l’actuació que contri-buïsquen a finançar tant en la seu electrònica de l’Oficina del Mecenatge Cultural com en el lloc en què es duga a terme l’actuació.

Article 25. Reconeixement com a gran mecenes
1. S’atorgarà la distinció Pere Maria Orts i Bosch, de gran mecenes de la Comunitat Valenciana, als mecenes que complisquen els requisits de l’article 2.4 d’esta llei.
2. La distinció de gran mecenes la realitzarà anualment el Consell, a proposta de la conselleria competent en matèria de cultura, una vegada oïts els organismes participants en l’elaboració del Pla de Mecenatge Cultural, i la decisió adoptarà la forma de decret del Consell.
3. Reglamentàriament es desplegarà un estatut de gran mecenes de la Comunitat Valenciana, junt amb les mesures dirigides a promoure’n el reconeixement social.

Article 26. Successió intestada a favor de la Generalitat
Quan es donen les circumstàncies establides en l’article 71.1.c de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana perquè tinga lloc la successió legítima de la Generalitat segons el que preveu l’article 43.3 de la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat, un terç del cabal de l’herència es destinarà a actuacions del Pla de Mecenatge Cultural de la Generalitat.

Article 27. Promoció de la successió testamentària a favor d’accions de mecenatge cultural
La conselleria competent en matèria de cultura realitzarà una labor de difusió i conscienciació per a afavorir, dins del marc legal successori, actes de disposició testamentària a favor del Pla de Mecenatge Cultural de la Generalitat, en particular, i d’accions de mecenatge, en general.TÍTOL IV
De les mesures fiscals d’impuls del mecenatge cultural,
científic i esportiu a la Comunitat Valenciana

Article 28. Mesures fiscals de la Generalitat i compatibilitat amb les mesures estatals
Totes les mesures fiscals que la Generalitat establisca a favor del mecenatge cultural, científic i esportiu a la Comunitat Valenciana seran compatibles amb les que establisca l’Estat.

Article 29. Deduccions en la quota autonòmica de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per donacions de caràcter cultural
1. Es modifica la lletra q de l’apartat u de l’article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i dels restants tributs cedits, relativa a la deducció en la quota autonòmica de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per donacions relatives al patrimoni cultural valencià, donant-li la redacció següent:

«q) Per donacions relatives al patrimoni cultural valencià.
1. El 15 per 100 de les donacions pures i simples efectuades durant el període impositiu de béns que, tot i formar part del patrimoni cultural valencià, es troben inscrits en l’inventari general de l’esmentat patrimoni, d’acord amb la normativa legal autonòmica vigent, sempre que es realitzen a favor de qualsevol de les entitats següents: 1) la Generalitat i les corporacions locals de la Comunitat Valenciana; 2) les entitats públiques de caràcter cultural que depenen de qualsevol de les administracions territorials citades en el número 1 anterior; 3) les universitats públiques i privades, els centres d’investigació i els centres superiors d’ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana; 4) les entitats sense fins lucratius regulades en els apartats a i b de l’article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que persistisquen fins de naturalesa exclusivament cultural i es troben inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Valenciana.

2. El 15 per 100 de les quantitats dineràries donades a qualsevol de les entitats a què es referix el número 1 anterior i a consorcis participats per administracions públiques, fundacions i associacions d’utilitat pública, constituïts amb fins d’interés cultural per a la conservació, la reparació i la restauració dels béns que, formant part del patrimoni cultural valencià, es troben inscrits en el seu Inventari General, sempre que es tracte de donacions per al finançament de programes de gasto o actuacions que tinguen com a objecte la conservació, la reparació i la restauració dels dits béns. A estos efectes, quan el donatari siga la Generalitat o una de les seues entitats públiques de caràcter cultural, l’import rebut en cada exercici quedarà afecte, com a crèdit mínim, al programa de gastos dels pressupostos de l’exercici immediatament posterior que tinguen com a objecte la conservació, la reparació i la restauració d’obres d’art i, en general, de béns amb va­lor històric, artístic i cultural.

La deducció arribarà el 20 per 100 quan la donació dinerària es destine a actuacions incloses en el Pla de Mecenatge Cultural de la Generalitat.
3. El 15 per 100 de les quantitats destinades pels titulars de béns pertanyents al patrimoni cultural valencià inscrits en el seu Inventari General a la conservació, la reparació i la restauració dels dits béns.»

2. Es modifica la lletra r de l’apartat u de l’article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i dels restants tributs cedits, relativa a la deducció en la quota autonòmica de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per donacions relatives al patrimoni cultural valencià, donant-li la redacció següent:

«r) Per donacions destinades al foment de la llengua valenciana: el 15 per 100 de les donacions d’imports dineraris efectuades durant el període impositiu a favor de les entitats següents:
1) La Generalitat i les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

2) Els ens del sector públic de la Generalitat i de les entitats locals de la Comunitat Valenciana l’objecte social dels quals siga el foment de la llengua valenciana.
3) Les universitats públiques i privades, els centres d’investigació i els centres superiors d’ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana.
4) Les entitats sense fins lucratius regulades en els apartats a i b de l’article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Fins Lucratius i dels Incentius Fiscals al Mecenatge, sempre que el seu fi exclusiu siga el foment de la llengua valenciana i es troben inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Valenciana.

A estos efectes, quan el donatari siga la Generalitat o una de les seues entitats públiques, l’import rebut en cada exercici quedarà afecte, com a crèdit mínim, a programes de gasto dels pressupostos de l’exercici immediatament posterior que tinguen com a objecte el foment de la llengua valenciana.»
3. Es crea una nova deducció en la quota autonòmica de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per donacions dineràries i inversions relatives a altres fins culturals, als efectes de la qual es modifica la lletra s de l’apartat u de l’article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i dels restants tributs cedits, actualment sense contingut, donant-li la redacció següent:
«s) Per donacions d’imports dineraris relatives a altres fins culturals: el 15 per 100 dels imports dineraris donats als destinataris i per a les finalitats que s’indiquen a continuació:
1) Les donacions efectuades a la Generalitat i les corporacions locals de la Comunitat Valenciana i a les entitats públiques de caràcter cultural que depenguen de les dites administracions, sempre que es destinen al finançament de programes de gasto o actuacions que tinguen com a objecte la promoció de qualsevol activitat cultural, esportiva o científica, diferent de les descrites en les lletres q i r.
2) Les donacions efectuades a empreses culturals amb fons propis inferiors a 300.000 euros, l’activitat de les quals siga la cinematografia, les arts escèniques, la música, la pintura i altres arts visuals o audiovisuals, l’edició o la investigació, sempre que es destinen al desenrotllament de la seua activitat. La base màxima de deducció, a este efecte, serà de 3.000 euros per període impositiu.
3) Les donacions efectuades a les universitats públiques i privades, als centres d’investigació i als centres superiors d’ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana, quan es destinen al finançament de programes de despesa o actuacions que tinguen per objecte activitats d’investigació o docència. La base màxima de deducció, a estos efectes, serà de 50.000 euros per període impositiu.
4) Les donacions efectuades a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i als centres públics d’ensenyaments artístics superiors de la Comunitat Valenciana amb destinació al finançament de programes de despesa o actuacions per al foment de l’accés a l’educació superior.
5) Les aportacions de capital efectuades a empreses de base tecnològiques creades o desenvolupades a partir de patents o de resultats generats per projectes d’investigació realitzats en universitats valencianes i en els centres superiors d’ensenyaments artístics valencians. La base màxima de la deducció, a estos efectes, serà de 50.000 euros per període impositiu.»
4. Es modifica l’apartat dos de l’article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i dels restants tributs cedits, donant-li la redacció següent:
«Dos. L’aplicació de les deduccions assenyalades en les lletres j, k, l, m i o de l’apartat u precedent requerirà que l’import comprovat del patrimoni del contribuent quan finalitze el període impositiu excedisca el valor de la comprovació obtingut al començament del període, en, almenys, la quantia de les inversions realitzades. A este efecte, no es comptaran els increments o les disminucions de valor experimentats durant l’esmentat període impositiu pels béns que al final del període continuen formant part del patrimoni del contribuent. Així mateix, la base de les deduccions a què es referixen els números 2 i 3 de la lletra q, la lletra r i la lletra s de l’apartat u mencionat no podrà superar el 20 per 100 de la base liquidable del contribuent.»
5. Es modifica l’apartat tres de l’article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i dels restants tributs cedits, donant-li la redacció següent:
«Tres. Per a tindre dret a les deduccions previstes en la lletra p, en els números 1 i 2 de la lletra q, en la lletra r i en la lletra s, totes de l’apartat u anterior, s’hauran d’acreditar l’efectivitat de la donació efectuada, així com el seu valor, per mitjà d’un certificat expedit per l’entitat donatària en què, a més del número d’identificació fiscal i de les dades d’identificació personal del donant i de l’entitat donatària, es faran constar els punts següents:
1) Data i destinació del donatiu, i el seu import quan siga dinerari. Tractant-se de donacions en espècie, haurà d’acreditar-se el valor dels béns donats, per mitjà d’un certificat expedit per la conselleria competent en cada cas per raó de l’objecte o la finalitat de la donació.

2) Dades identificatives del document públic o d’un altre document autèntic acreditatiu de l’entrega del bé donat, quan es tracte de donacions en espècie. En relació amb les donacions a què es referix el número 1 de la lletra q, s’haurà d’indicar el número d’identificació que en l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià corresponga al bé donat.
3) Menció expressa del fet que l’entitat donatària es troba inclosa entre les regulades en els apartats a i b de l’article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Fins Lucratius i dels Incentius Fiscals al Mecenatge, quan la donació s’efectue a favor de les entitats a què es referixen l’apartat 3 de la lletra p, l’apartat 4 del número 1 de la lletra q i l’apartat 4 de la lletra r.

Quan es tracte de donacions d’imports dineraris vinculades al Pla de Mecenatge Cultural de la Generalitat, a què es referix el paràgraf segon del número 2 de la lletra q, s’admetrà, en substitució del certificat de l’entitat donatària, un certificat de l’Oficina del Mecenatge Cultural o d’un òrgan equivalent de la Generalitat.
En tot cas, la revocació de la donació determinarà l’obligació d’ingressar les quotes corresponents als beneficis gaudits en el període impositiu en què la dita revocació es produïsca, més els interessos de demora que siguen procedents, en la forma establida per la normativa estatal reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.»

Article 30. Reducció de la base imposable de l’Impost de Successions i Donacions en els casos de transmissions del patrimoni cultural valencià per causa de mort
Es modifica el número 2.n de l’apartat dos de l’article deu de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i dels restants tributs cedits, que queda redactat com seguix:
«2.n En els casos de transmissions de béns del patrimoni cultural valencià s’aplicarà una reducció per a aquells inscrits en el Registre General de Béns d’Interés Cultural, en l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià o que abans de finalitzar el termini per a presentar la declaració per este impost s’inscriguen en qualsevol d’estos registres, sempre que siguen cedits per a exposar-los en les condicions següents: 1) Que la cessió s’efectue a favor de la Generalitat i les entitats locals de la Comunitat Valenciana; els ens del sector públic de la Generalitat i de les entitats locals; les universitats publiques, els centres superiors d’ensenyances artístiques públics i els centres d’investigació de la Comunitat Valenciana, i les entitats sense fins lucratius, regulades en els apartats a i b de l’article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Fins Lucratius i dels Incentius Fiscals al Mecenatge, sempre que perseguisquen fins de naturalesa exclusivament cultural i es troben inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Valenciana. 2) Que la cessió s’efectue gratuïtament. 3) Que el bé es destine als fins culturals propis de l’entitat donatària.

La reducció serà, en funció del període de cessió del bé, del següent percentatge del valor del bé:
– Del 95 per 100, per a cessions de més de 20 anys.
– Del 75 per 100, per a cessions de més de 10 anys.
– Del 50 per 100, per a cessions de més de 5 anys.»

Article 31. Reducció de la base imposable de l’impost de Successions i Donacions en els casos d’adquisicions entre vius
S’afig un nou apartat 6 a l’article 10 bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques i altres tributs cedits, amb la redacció següent:
«6) En les transmissions d’imports dineraris destinades al desenvolupament d’una activitat empresarial o professional, amb fons propis inferiors a 300.000 euros, en àmbit de la cinematografia, les arts escèniques, la música, la pintura i altres arts visuals o audiovisuals, l’edició, la investigació o en l’àmbit social, la base imposable de l’impost tindrà una reducció fins a 1.000 euros. Als efectes de l’esmentat límit de reducció, es tindrà en compte la totalitat de les adquisicions dineràries lucratives provinents del mateix donant efectuades en els tres anys immediatament anteriors al moment de la meritació.
L’aplicació d’esta reducció és compatible amb les previstes en els apartats 1 i 2 d’este article.»

Article 32. Requisits de les entregues d’imports dineraris per a l’aplicació dels beneficis fiscals
Es modifica la disposició addicional setze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i dels restants tributs cedits, donant-li la redacció següent:

«Disposició addicional setze. Requisits de les entregues d’imports dineraris per a l’aplicació de determinats beneficis fiscals

L’aplicació de les deduccions i bonificacions en la quota i de les reduccions en la base imposable a què es referixen les lletres e, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s i v de l’apartat u de l’article quart, els números 1.r, 2.n i 6.t de l’article deu bis, i les lletres c i d de l’apartat 1 de l’article dotze bis de la present llei queda condicionada al fet que l’entrega dels imports dineraris derivada de l’acte o negoci jurídic que done dret a l’aplicació d’aquelles es realitze per mitjà d’una targeta de crèdit o dèbit, una transferència bancària, un xec nominatiu o un ingrés en comptes d’entitats de crèdit.»
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen al que disposa la present llei.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desplegament reglamentari
S’autoritza el Consell per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries en l’execució i el desplegament de la present llei.

Segona. Entrada en vigor
Esta llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.


València, 29 de desembre de 2014

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

linea