diari

ORDE 22/2013, de 13 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regulen les obligacions formals dels notaris en l'àmbit dels Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i sobre Successions i Donacions. [2013/12327]

(DOGV núm. 7180 de 26.12.2013) Ref. Base de dades 011681/2013

ORDE 22/2013, de 13 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regulen les obligacions formals dels notaris en l'àmbit dels Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i sobre Successions i Donacions. [2013/12327]
PREÀMBUL

L’article 96 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, establix en l’apartat 1 que l’Administració tributària promourà la utilització de les tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics necessaris per al desenrotllament de la seua activitat i l’exercici de les seues competències, amb les limitacions que la Constitució i les lleis establisquen. L’article esmentat afig, en l’apartat 2, que quan siga compatible amb els mitjans tècnics de què dispose l’Administració tributària els ciutadans podran relacionar-se amb esta per a exercir els seus drets i complir amb les seues obligacions a través de tècniques i mitjans electrònics, informàtics o telemàtics amb les garanties i requisits previstos en cada procediment.
Tot això en el marc del principi d’impuls de l’aplicació dels mitjans electrònics als processos de treball i la gestió dels procediments i de l’actuació administrativa, establit, en l’àmbit estatal, i per criteris de simplificació administrativa, per l’article 33 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, i, a nivell autonòmic, per l’article 1.3 de la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. Es tracta, en definitiva, com promou l’article 34.a de l’esmentada Llei 11/2007, de 22 de juny,, de «la supressió o reducció de la documentació requerida als ciutadans, per mitjà de la seua substitució per dades, transmissions de dades o certificats», sense que això supose cap cost per als ciutadans.
Per la seua banda, l’apartat dos de la disposició addicional primera de la Llei 13/1997, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, establix que els notaris amb destinació a l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana hauran de remetre a la conselleria competent en matèria d’hisenda una fitxa resum dels documents autoritzats per ells referents a actes o contractes subjectes a l’Impost sobre Successions i Donacions o a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, així com la còpia simple electrònica d’aquells documents; i afig que la determinació dels actes o contractes a què es referirà l’obligació, així com el format, contingut, terminis i la resta de condicions de compliment d’aquella s’establiran mitjançant una orde del conseller competent en matèria d’hisenda, i caldrà portar-ho a terme en suport directament llegible per ordinador o per mitjà de transmissió per via telemàtica.

En tercer lloc, l’article 107.1 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde Social, establix que els notaris «disposaran obligatòriament de sistemes telemàtics per a l’emissió, transmissió, comunicació i recepció d’informació», i l’apartat 1 de l’article 110 de l’esmentada Llei 24/2001 afig que per mitjà de l’ús de la firma electrònica avançada «podran remetre’s documents públics notarials, comunicacions, informes, declaracions i autoliquidacions tributàries, sol·licituds o certificats per via electrònica per part d’un notari o registrador de la propietat, mercantil o de béns mobles dirigits a un altre notari o registrador, a les administracions públiques o a qualsevol òrgan jurisdiccional, sempre en l’àmbit de la seua respectiva competència i per raó del seu ofici».

Per la seua banda, l’article 4, apartat 2, del Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, en el marc de les mesures de simplificació administrativa que conté, establix que la comprovació de dades i documents en el marc de la instrucció d’un procediment administratiu la farà d’ofici l’òrgan gestor preferentment per mitjà de consultes i transmissions electròniques de dades a través de passarel·les de comunicació o sistemes d’interoperabilitat per a donar una major agilitat a la gestió del procediment.

En virtut d’això, de conformitat amb el que disposa la normativa esmentada i, en l’exercici de les facultats que m’han sigut conferides per l’article 5 del Decret 19/2012, de 7 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual determina les conselleries en què s’organitza l’Administració de la Generalitat, per l’article 12 del Decret 20/2013, de 25 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, i pels articles 28 i 37 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta de la Direcció General de Tributs i Joc, amb els tràmits previs establits en el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, així com l’informe de l’Advocacia General de la Generalitat i l’informe de l’òrgan amb competències horitzontals en matèria d’Administració electrònica, i de conformitat amb el Consell Jurídic Consultiu,

ORDENE

Article 1. Objecte de l’orde
Esta orde té per objecte la regulació de les obligacions formals dels notaris en l’àmbit dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, per tal de desplegar el que disposa l’apartat dos de la disposició addicional primera de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.


Article 2. Remissió de la fitxa resum dels documents notarials
1. Els notaris amb destinació a l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana hauran de remetre a la conselleria competent en matèria d’hisenda una fitxa resum dels documents autoritzats per ells referents als actes o contractes, produïts a partir de l’entrada en vigor d’esta orde, que continguen fets imposables subjectes a l’Impost sobre Successions i Donacions o a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
2. La remissió esmentada s’efectuarà telemàticament en formats tipus XML (Extensible Markup Language) i PDF (Portable Document Format), amb el contingut a què es referix l’annex únic d’esta orde, en el termini dels 15 dies hàbils següents a la firma del document notarial.


Article 3. Remissió de la còpia simple electrònica dels documents notarials
1. Els notaris amb destinació a l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana hauran de remetre a la conselleria competent en matèria d’hisenda la còpia simple electrònica dels documents autoritzats per ells referents als actes o contractes, produït a partir de l’entrada en vigor d’esta orde, que continguen fets imposables subjectes a l’Impost sobre Successions i Donacions o a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
2. La còpia simple electrònica haurà de reproduir o traslladar fidelment el contingut de la matriu del document autoritzat, incloent-hi els documents incorporats a aquella.
3. La remissió s’efectuarà telemàticament en format tipus PDF (Portable Document Format), en el termini dels 15 dies hàbils següents a la firma del document notarial.

Article 4. Remissió de la còpia simple electrònica dels documents notarials a requeriment de la conselleria competent en matèria d’hisenda
1. La conselleria competent en matèria d’hisenda podrà requerir per mitjans telemàtics els notaris amb destinació a l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana la còpia simple electrònica dels documents referents als actes o contractes que continguen fets imposables subjectes a l’Impost sobre Successions i Donacions o a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en els supòsits següents:
a) Quan es tracte de complir el que preveuen l’article 93 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i el 32, apartat 3, de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions.
b) Quan els documents es referisquen a actes o contractes que s’hagen produït després de l’entrada en vigor d’esta orde i no hagen sigut subministrats de conformitat amb el que establix l’article 3.

2. La còpia simple electrònica haurà de reproduir o traslladar fidelment el contingut de la matriu del document autoritzat, junt amb els documents incorporats a esta.
3. La remissió de la còpia simple electrònica requerida s’efectuarà telemàticament en format tipus PDF (portable document format), en el termini dels 15 dies hàbils següents a la recepció del requeriment de l’Administració.

Article 5. Condicions de les remissions telemàtiques de les fitxes resum i de les còpies simples electròniques de documents notarials
1. Les remissions telemàtiques a què es referixen els articles anteriors s’efectuaran amb els requisits establits per la normativa de la Generalitat aplicable a la transmissió o recepció de comunicacions, a través de suports, mitjans i aplicacions informàtics, electrònics i telemàtics entre departaments, organismes i entitats de l’Administració de la Generalitat Valenciana o entre estos i qualsevol persona física o jurídica.

A este efecte, s’utilitzarà la firma electrònica avançada certificada per la Generalitat valenciana o per qualsevol altre organisme certificador amb què la Generalitat Valenciana haja subscrit el corresponent conveni d’establiment de relacions de confiança, en els termes que s’establisquen en el conveni corresponent entre la conselleria competent en matèria d’hisenda i els organismes representatius dels notaris.

2. En el cas que existisquen dificultats tècniques que impedisquen efectuar les transmissions telemàtiques en l’últim dia dels terminis esmentats en els articles anteriors, podran realitzar-se les transmissions esmentades fins al segon dia hàbil posterior.
3. La conselleria competent en matèria d’hisenda generarà un justificant electrònic de recepció efectiva o d’error en la recepció dels enviaments a què es referix l’apartat anterior, la procedència de la qual es garantirà per mitjà de la corresponent firma electrònica de l’Administració tributària valenciana.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Remissió de la còpia simple electrònica dels documents notarials per notaris amb destinació fora de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana
La remissió per via telemàtica a la conselleria competent en matèria d’hisenda pels notaris amb destinació fora de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana de la còpia simple electrònica dels documents notarials referents als actes o contractes que continguen fets imposables subjectes a l’Impost sobre Successions i Donacions o a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en les condicions que establix l’article 5 d’esta orde, s’ajustarà als termes del conveni que puga subscriure’s a este efecte entre la Conselleria esmentada i el Consell General del Notariat.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitacions
1. Es faculta la direcció general competent en matèria de tributs per a dictar les instruccions que siguen necessàries en l’aplicació d’esta orde.
2. Es faculta la direcció general competent en matèria de tributs per a efectuar, mitjançant una resolució, que haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, les modificacions en el contingut de l’annex únic d’esta orde que es deriven de canvis normatius o de millores en la disponibilitat tècnica o operativa de la remissió de dades.
Segona. Entrada en vigor
Esta orde entrarà en vigor l’endemà del dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 13 de desembre de 2013

El conseller d’Hisenda i Administració Pública,
JUAN CARLOS MORAGUES FERRER


ANNEX ÚNIC
Contingut de la fitxa resum dels documents notarials

1. Identificació del remitent
CUV del notari
Nom del notari
Cognoms del notari
Tipus de document d’identificació del notari
Número de document d’identificació del notari
Codi de la notaria
Descripció de la notaria
Telèfon
Fax

1.1 Informació sobre l’adreça de la notaria
Província
Municipi
Tipus de via
Nom de la via
Número de via
Duplicat (bis, etc.)
Segon número de via
Segon duplicat (bis, etc.)
Bloc
Escala
Planta
Porta
Aproximació quilomètrica
Entitat menor o pedania
Resta de l’adreça no estructurada
Codi postal

2. Identificació del lot

3. Identificació del document
Tipus de document
Número de document
Número de document bis
Data d’autorització
3.1. Dades del document de rectificació
Nom i cognoms del notari
CUV
Descripció de la notaria
Codi de cadastre
Número de document
Número de document bis
Tipus de document
Any anterior

4. Informació dels subjectes
Identificador del subjecte en el document
Tipus de compareixença
Classe d’intervenció (per a subjectes classe C)
Tipus d’afectació (per a subjectes classe B)
Tipus de persona
Tipus de document d’identificació
Número de document d’identificació
Motiu de l’absència d’identificació (en cas de no aportar-la)
Nom
Primer cognom (raó social per a persones jurídiques)
Segon cognom
Gènere
Data de naixement
Professió
Data de defunció (Només causants. Dia, mes, any per a defuncions dels 10 últims anys, i any per a dates de defunció anteriors)

Codi SICA (només per a entitats financeres. Esta és l’única dada que consta per a este tipus d’entitat)

4.1. Informació del domicili espanyol (només per a atorgants participants)
Resident a Espanya (Sí/No)
Última província de residència (només causants)
Província
Municipi
Tipus de via
Nom de la via
Número de via
Duplicat (bis, etc.)
Segon número de via
Segon duplicat (bis, etc.)
Bloc
Escala
Planta
Porta
Aproximació quilomètrica
Entitat menor o pedania
Resta de l’adreça no estructurada
Codi postal

4.2.Información del domicili estranger (només per a atorgants participants no residents)
País de residència
Estat o província
Població
Nom de la via
Número de via
Districte postal

5. Informació dels objectes
Tipus d’objecte
Identificador de l’objecte en el document

5.1. Finques urbanes síties a Espanya
Classe de finca urbana (pis lliure, pis protegit, unifamiliar, garatge, traster, etc.)
Tipus de construcció (nova, segona mà, etc.)
Superfície
Superfície de la parcel·la
Aparcament annex (sí/no)
Traster annex (sí/no)
Veracitat cadastral
Referència cadastral
Motiu d’absència de la referència cadastral
Codi de registre
Registre de la propietat
Secció
Número de finca registral
Subnúmero de finca registral
Valor de l’objecte (total, no el transmés)

5.1.1. Informació de la situació de la finca
Província
Municipi
Tipus de via
Nom de la via
Número de via
Duplicat (bis, etc.)
Segon número de via
Segon duplicat (bis, etc.)
Bloc
Escala
Planta
Porta
Aproximació quilomètrica
Entitat menor o pedania
Resta de l’adreça no estructurada
Codi postal

5.2. Finques rústiques a Espanya
Naturalesa de la finca
Superfície
Veracitat cadastral
Referència cadastral
Motiu d’absència de la referència cadastral
Codi de registre
Registre de la propietat
Secció
Número de finca registral
Subnúmero de finca registral
Valor de l’objecte (total, no el transmés)

5.2.1. Informació de la situació de la finca
Província
Municipi
Paratge
Polígon
Parcel·la

5.3. Finques de característiques especials
Superfície
Veracitat cadastral
Referència cadastral
Motiu d’absència de la referència cadastral
Codi de registre
Registre de la propietat
Secció
Número de finca registral
Subnúmero de finca registral
Valor de l’objecte (total, no el transmés)

5.3.1. Informació de la situació de la finca
Província
Municipi
Dades identificatives

5.4. Finques situades fora d’Espanya
Descripció
Valor de l’objecte (total, no el transmés)
País

5.5. Concessions administratives
Descripció
Valor de l’objecte (total, no el transmés)

5.6. Accions i participacions socials / Entitat que es constituïx
Tipus de document d’identificació
Número de document d’identificació
Raó social
Nacionalitat
Nombre d’accions
Valor nominal unitari

5.6.1. Informació sobre el domicili social
Província
Municipi
Població Tipus de via
Nom de la via
Número de la via
Estat o província

5.7. Altres objectes
Descripció
Valor de l’objecte (total, no el transmés)

5.8. Finca rústica/urbana
Naturalesa de la finca
Superfície
Veracitat cadastral
Referència cadastral
Motiu d’absència de la referència cadastral
Codi de registre
Registre de la propietat
Secció
Número de finca registral
Subnúmero de finca registral
Valor de l’objecte (total, no el transmés)

5.8.1. Informació de la situació de la finca
Província
Municipi
Paratge
Polígon
Parcel·la

6. Informació de l’operació
Codi de l’operació
Quantia de l’operació
Preu conjunt per als objectes relacionats amb l’operació (sí/no)
Impostos a què està subjecta l’operació
Finalitat del préstec (només per a préstecs)
Total responsabilitat (només per a préstecs)

7. Informació de la relació del subjecte amb l’acte jurídic
Relació subjecte – acte jurídic
Tipus d’intervenció

8. Informació de la relació de l’objecte amb l’acte jurídic
Relació objecte – acte jurídic
Nombre d’objectes intervinents
Habitatge habitual (sí/no, només per a finques urbanes)

8.1. Cadastre
Alteració de la titularitat cadastral
Modificació física cadastral
Classe d’alteració cadastral

8.2. Taxació
Valor de taxació
Tipus de taxació

8.3. Impostos
Impostos a què està subjecte l’objecte
Renúncia a l’exempció d’IVA

9. Informació de la relació del subjecte amb l’objecte
Relació subjecte-objecte
Tipus d’intervenció

9.1. Comunitat de béns afectada
Número de document d’identificació
Nom
Província
Municipi
Tipus de via
Nom de la via
Número de via
Duplicat (bis, etc.)
Segon número de via
Segon duplicat (bis, etc.)
Bloc
Escala
Planta
Porta
Aproximació quilomètrica
Entitat menor o pedania
Resta de l’adreça no estructurada
Codi postal
Identificació del cònjuge no compareixent
Valor del percentatge de les accions transmeses

9.2. Drets
Tipus de dret
Percentatge de dret
Data d’última transmissió

linea