diari

DECRET 3/1998, de 20 de gener, del Govern Valencià, pel qual es modifica l'article 3 del Decret 73/1995, de 2 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de la Formació de Persones Adultes. [1998/549]

(DOGV núm. 3170 de 27.01.1998) Ref. Base de dades 0117/1998

DECRET 3/1998, de 20 de gener, del Govern Valencià, pel qual es modifica l'article 3 del Decret 73/1995, de 2 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de la Formació de Persones Adultes. [1998/549]
La Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Formació de les Persones Adultes, estableix en el títol II, capítol I, que per a la coordinació de les accions d'aplicació d'aquesta llei, es crearà pel Govern Valencià, la Comissió Interdepartamental de la Formació de Persones Adultes.
El Decret 73/1995, de 2 de maig, del Govern Valencià, crea la Comissió Interdepartamental de la Formació de les Persones Adultes.
La nova estructura orgànica i funcional de les distintes conselleries del Govern Valencià, fa necessària l'actualització de la composició de la Comissió Interdepartamental de la Formació de Persones Adultes.
Per tot això, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Ciència, del conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç, i de la consellera de Benestar Social, després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 20 de gener de 1998,
DECRETE
Article únic
Es modifica l'article 3 del Decret 73/1995, de 2 de maig, del Govern Valencià, que queda redactat de la forma següent:
«La Comissió Interdepartamental per a la Formació de les Persones Adultes estarà composta pels següents membres:
1. El conseller/ra de Cultura, Educació i Ciència, el conseller/ra d'Ocupació, Indústria i Comerç, i el conseller/ra de Benestar Social.
2. El/la titular de l'òrgan directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència amb competències en formació de persones adultes.
3. El director/ra general de Formació i Inserció Professional, de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç.
4. El director/ra general de Promoció Cultural, Museus i Belles Arts, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
5. El director/ra general de Centres Docents, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
6. El director/ra general de Serveis Socials, de la Conselleria de Benestar Social.
La presidència de la Comissió Interdepartamental de la Formació de Persones Adultes serà exercida de manera rotativa, per any natural, per cadascun dels consellers o conselleres que la constitueixen.
La vicepresidència serà exercida pels consellers o conselleres membres de la Comissió Interdepartamental que no la presidisquen.
La secretaria de la Comissió serà exercida pel/per la titular de l'òrgan directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència amb competències en formació de persones adultes.
La secretaria administrativa de la Comissió s'adscriu a l'Area del Gabinet de Coordinació Interdepartamental de la Conselleria de Presidència, que designarà la persona que ocuparà el lloc.
Quan els temes que tracte la Comissió afecten les competències de les conselleries no representades en ella, aquestes hauran de designar un/una representant perquè s'integre, amb veu i vot, en les sessions de la Comissió en què es debaten els temes esmentats.
La Comissió podrà acordar, quan els assumptes que s'hagen de tractar ho facen necessari, l'assistència amb veu, però sense vot, d'altres persones que l'assessoren.»
DISPOSICIO FINAL
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 20 de gener de 1998
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO
El conseller de Cultura, Educació i Ciència,
FRANCISCO E. CAMPS ORTIZ
El conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç,
DIEGO SUCH PÉREZ
La consellera de Benestar Social,
MARCELA MIRO PÉREZ

linea