diari

LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. [2017/12159]

(DOGV núm. 8202 de 30.12.2017) Ref. Base de dades 011728/2017

LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. [2017/12159]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que estableixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:PREÀMBUL

I

Les taxes, des de l’origen de l’autogovern, s’han explicat com un recurs de la hisenda de la Generalitat; ja la redacció primigènia de la lletra b de l’article 51 de la Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, esmentava les taxes com un dels elements que constitueixen aquesta hisenda.
En les normes amb rang de llei que, en la nostra història, han regulat aquests tributs, des de la ja llunyana Llei 7/1989, de 20 d’octubre, de taxes –la primera norma que va recollir de forma sistemàtica les taxes de la Generalitat– fins al vigent text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, una característica comuna de totes ha sigut la modificació constant: principalment mitjançant la tècnica d’acudir a les lleis anuals de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, que han creat noves taxes o n’han modificat o suprimit unes altres prèviament existents. A més, també ha sigut tradicional, fins a l’any 2016, que les lleis de pressupostos de la Generalitat de cada exercici actualitzaren l’import dels tipus de quantia fixa, és a dir, que incrementaren per exercici aquests tipus en la quantitat resultant d’aplicar un coeficient sobre l’import exigible l’exercici precedent.
Tot això, juntament amb el temps transcorregut des de l’aprovació de la norma vigent, aconsella la revisió necessària del conjunt dels serveis i actuacions de la Generalitat que, en l’actualitat, es troben subjectes al pagament de taxes, a fi d’elaborar una normativa nova en què es millore la sistemàtica del text refós vigent i es revisen els elements que configuren les taxes per a adequar-los a la realitat prestacional de l’administració de la Generalitat.

II

La sistemàtica de la llei és, sens dubte, una de les novetats més notables que presenta aquesta norma, que opta per classificar les taxes per matèries, ordenades alfabèticament, de manera que s’agrupen en relació amb un àmbit d’actuació concret. D’aquesta manera, se supera la tradicional classificació de les taxes respecte de la conselleria que prestava el servei. Aquesta sistemàtica d’ordinari quedava desfasada, ja que no era fàcil adaptar-la als canvis de competències de les
diferents conselleries. De fet, era habitual que una taxa regulada en un títol, que originàriament corresponia a una conselleria concreta, amb el canvi de competències ja no la prestara aquest departament, sinó un altre que assumia posteriorment la prestació del servei o l’activitat que ocasionava el naixement de la taxa.
D’altra banda, les constants modificacions realitzades en la legislació precedent van mostrar les dificultats tècniques que es presentaven per a la introducció de nous fets imposables o la creació de noves taxes, circumstància que va provocar ordinàriament la necessitat de recórrer al desdoblament dels articles. Sobre aquest tema, en la redacció del vigent text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, hi ha vint articles bis, set articles ter, set articles quater, sis articles quinquies, quatre sexies, quatre articles septies, quatre articles octies, quatre articles nonies, dos articles decies i un capítol bis.
La llei es divideix en trenta-tres títols, que fan referència a la matèria en l’àmbit de la qual opera la taxa; al seu torn, aquests es descomponen en capítols, que correspon cadascun a una taxa concreta; finalment, aquests estan integrats per articles, la numeració dels quals és un altre punt nou.
Amb la finalitat de superar els obstacles de numeració esmentats, s’opta per utilitzar una numeració composta en l’articulat, que pot contenir de tres a sis dígits representats amb caràcters aràbics. Aquesta numeració consta de tres parts, en la qual la separació de la primera i la segona es realitza per un punt, i la separació entre aquesta i la tercera, per un guió. Cadascuna d’aquestes parts està composta per un o dos dígits: la primera part representa el títol; la segona, el capítol, i la tercera correspon a la numeració correlativa d’articles dins d’un capítol. D’aquesta manera, cada article mostra la seua identificació i ubicació dins del cos normatiu de la llei.
Cal remarcar que aquest sistema, anàleg a l’adoptat per altres comunitats autònomes en algunes de les seues normes, permetrà que les futures modificacions que es puguen produir s’incorporen al text legal sense forçar-ne l’estructura i la sistemàtica, no solament quant a la introducció d’articles nous, sinó fins i tot en el cas de capítols nous.


III

Com no podia ser d’una altra manera, en la redacció de la norma s’han adaptat els termes jurídics i tributaris als utilitzats i definits en la Llei general tributària.
Així, en l’àmbit subjectiu, es qualifica adequadament el concepte pel qual s’imposen les obligacions tributàries, ja siga en qualitat de contribuents, substituts del contribuent o responsables.
Des del punt de vista objectiu, en primer lloc, s’ha aclarit el pressupost fixat per la norma per a configurar cada taxa amb l’esment exprés dels supòsits de no subjecció en el mateix article en què es regula el fet imposable de cada taxa. Al seu torn, en el precepte que segueix es determinen les circumstàncies, subjectives o objectives, que donen lloc a les exempcions en matèria de taxes, això és, aquells supòsits en els quals es realitza el fet imposable, però que la llei eximeix de pagament de la quota de la taxa.
D’altra banda, s’ha dedicat un article a regular cada concepte que té influència en la determinació de la quantia de la taxa: base imposable, base liquidable, quota íntegra i quota líquida.
La norma també té una especial cura en la regulació dels aspectes generals per a l’aplicació de les taxes: regula algunes qüestions fins ara no mencionades i resol dubtes en l’aplicació de les actuacions i procediments previstos en la normativa tributària. Exemple de tot això és la menció aclaridora que la recaptació en període voluntari la duen a terme els òrgans competents que tinguen atribuïdes les actuacions de gestió tributària, els quals, per tant, són els encarregats de conèixer dels ajornaments o fraccionaments que se sol·liciten en aquest període.

Per primera vegada es regula expressament la revisió en via administrativa de les taxes. En aquest àmbit, no solament es preveuen els recursos ordinaris (recurs de reposició o reclamació economicoadministrativa), sinó que també hi ha una menció expressa dels òrgans competents en l’àmbit dels procediments especials de revisió i del recurs extraordinari de revisió.
Aquesta regulació específica de la revisió en via administrativa de les taxes aconsella que també es procedisca a regular la revisió en la resta dels tributs propis de la Generalitat, circumstància que es realitza en les disposicions finals de la llei.
Així mateix, s’hi fa constar que aquesta norma s’inclou com una de les iniciatives legislatives que ha de tramitar la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic en el marc del Pla normatiu de l’administració de la Generalitat 2017, aprovat per l’Acord del Consell de 17 de febrer de 2017.


Títol I
Disposicions generals

Capítol I
Objecte i normativa aplicable

Article 1.1-1. Objecte de la llei
Aquesta llei té com a objecte la regulació del règim jurídic de les taxes que exigisquen l’administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

Article 1.1-2. Normativa aplicable i delimitació de l’àmbit d’aplicació de la llei
1. Les taxes de l’administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental es regiran pel que es disposa en aquesta llei i, si escau, en les normes que la despleguen.
2. Subsidiàriament, s’aplicaran la llei que regule el règim de la hisenda pública de la Generalitat i la normativa general en matèria tributària i pressupostària.
3. Es regiran per la seua normativa específica:
a) Les tarifes portuàries
b) Les exaccions que graven l’ús o l’ocupació d’espais als ports de la Generalitat en virtut d’una autorització o concessió
c) Les exaccions que graven la inspecció i el control veterinari d’animals i els seus productes

Article 1.1-3. Règim disciplinari
A l’efecte del règim disciplinari previst en la normativa sobre ordenació i gestió de la funció pública de la Generalitat, es considera falta lleu l’exigència indeguda d’una taxa o la realitzada en una quantia diferent de la prevista legalment, sense perjudici de les responsabilitats de qualsevol altre ordre a què puguen donar lloc.


Capítol II
Concepte i principis

Article 1.2-1. Concepte
1. Són taxes aquelles prestacions patrimonials públiques de naturalesa pecuniària, exigibles legalment, el fet imposable de les quals consisteix en la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic, o en la prestació de serveis públics o la realització d’activitats en règim de dret públic, que es referisquen a l’obligat tributari, o que l’afecten o el beneficien de manera particular, quan concórrega qualsevol de les circumstàncies següents:
a) Que no siguen de sol·licitud o de recepció voluntària per als obligats tributaris.
b) Que no les preste o les realitze el sector privat, estiga o no establida la seua reserva a favor del sector públic, conforme a la normativa vigent.
2. A l’efecte del que es disposa en la lletra a de l’apartat anterior, es considerarà que no hi ha voluntarietat per part dels obligats tributaris quan es done qualsevol de les dues circumstàncies següents:
a) Que la sol·licitud la imposen disposicions legals o reglamentàries.
b) Que els serveis o les activitats requerits siguen imprescindibles per a la vida privada o social de l’obligat tributari.

Article 1.2-2. Principi de legalitat
1. Les taxes només podran ser creades i regulades per una llei de les Corts Valencianes, que haurà d’establir els seus elements essencials.
2. Són elements essencials de les taxes els determinats per aquesta llei en el capítol següent.
3. Tota proposta normativa de creació, regulació o modificació de les taxes haurà de sotmetre’s a un informe de l’òrgan directiu competent en matèria de tributs i ha d’estar acompanyada per la memòria economicofinancera prevista en l’article 1.3-8.

Article 1.2-3. Principi d’equivalència
Les taxes tendiran a cobrir el cost del servei o de l’activitat que constituïsca el seu fet imposable.
Article 1.2-4. Principi de capacitat econòmica
En la fixació de les taxes es tindrà en compte, quan ho permeten les característiques del tribut, la capacitat econòmica de les persones que han de satisfer-les.

Article 1.2-5. Previsió pressupostària
L’exacció de les taxes ha d’estar prevista en els pressupostos de la Generalitat.

Article 1.2-6. Devolució
1. Serà procedent la devolució de l’import de la taxa quan s’haja ingressat amb caràcter previ a la utilització del domini públic, a la prestació del servei o a la realització de l’activitat de què es tracte, i aquesta utilització, prestació o realització no tinga finalment lloc per causes no imputables, directament o indirectament, al subjecte passiu.

2. Els criteris que s’han de tenir en compte amb vista a la pràctica d’aquesta devolució seran els següents:
a) Quan la no utilització, la no prestació o la no realització siga imputable a l’administració, la devolució l’haurà de fer d’ofici l’administració, sense perjudici del dret de la persona interessada a sol·licitar-la.
b) Quan la no utilització, la no prestació o la no realització tinga l’origen en una causa de força major, la devolució serà procedent amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada, sempre que aquesta en prove suficientment la força major, llevat que es derive d’un esdeveniment notori, en què l’administració actuarà d’ofici.


Capítol III
Elements essencials de la taxa

Article 1.3-1. Fet imposable
1. En l’àmbit de l’administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, podran establir-se taxes per la prestació de serveis o la realització d’activitats en règim de dret públic quan es duguen a terme mitjançant qualsevol de les formes previstes en la legislació administrativa per a la gestió del servei o l’activitat.
2. Entre d’altres, el servei o la realització d’activitats esmentades en l’apartat anterior podran consistir en:
a) La tramitació o l’expedició de llicències, visats, matrícules o autoritzacions administratives.
b) L’expedició de certificats o documents a instància de part.
c) L’expedició de còpies de documents administratius o de plànols, siga en paper o en qualsevol format digital.
d) La legalització i el segellament de llibres.
e) Les actuacions tècniques i facultatives de vigilància, direcció, inspecció, investigació, estudis, informes, assessorament, comprovació, reconeixement o prospecció.
f) L’examen de projectes, verificacions, amb translacions, assajos o homologacions.
g) Les valoracions i les taxacions.
h) Les inscripcions i les anotacions en registres oficials i públics.
i) Els serveis acadèmics i complementaris.
j) Els serveis portuaris i aeroportuaris.
k) Els serveis sanitaris.
l) La participació com a aspirants en oposicions, concursos o proves selectives d’accés a l’administració pública.

Article 1.3-2. Exempcions i beneficis tributaris
Sense perjudici del que es disposa en l’article 1.2-4, en les taxes regulades en aquesta llei no s’aplicaran més exempcions o beneficis tributaris que aquells que estiguen expressament previstos en aquesta llei o s’hi introduïsquen per qualsevol altra disposició amb rang de llei.

Article 1.3-3. Meritació i exigibilitat
1. Sense perjudici d’allò que s’estableix específicament en cada taxa, la meritació es produirà segons la naturalesa del seu fet imposable:
a) Quan s’utilitze el domini públic.
b) Quan s’inicie la prestació del servei o la realització de l’activitat.

c) Quan es presente la sol·licitud que inicie l’actuació o l’expedient, que no es realitzarà o es tramitarà sense que s’haja efectuat el pagament corresponent.
2. En la normativa pròpia de cada taxa, es podrà establir l’exigibilitat de la quota o la quantitat que cal ingressar, o de part d’aquesta, en un moment diferent del de la meritació del tribut.

Article 1.3-4. Subjectes passius
1. Seran subjectes passius de les taxes, en qualitat de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les herències jacents, les comunitats de béns i altres entitats que, mancades de personalitat jurídica, constituïsquen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d’imposició, a les quals es referisca, afecte o beneficie algun dels supòsits constitutius del fet imposable.
2. L’obligació tributària principal, les accessòries o les formals inherents a aquesta correspondran als substituts del contribuent en els supòsits establits en aquesta llei.

Article 1.3-5. Responsables tributaris
1. Sense perjudici del que es preveu en la normativa general en matèria tributària, les disposicions legals reguladores de cada taxa podran configurar com a responsables solidaris o subsidiàries, al costat dels contribuents o substituts, altres persones o entitats.
2. Són responsables solidaris les entitats asseguradores que motiven actuacions o serveis administratius que constituïsquen el fet imposable d’una taxa.
3. En les taxes establides per raó de serveis o activitats que beneficien les persones usuàries o ocupants de qualsevol tipus d’immoble, són responsables subsidiaris les persones titulars del dret de propietat sobre els immobles.

Article 1.3-6. Concurrència d’obligats tributaris
La concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix fet imposable determinarà que queden solidàriament obligats davant de la Generalitat.

Article 1.3-7. Elements quantitatius de la taxa
1. La quantificació de les taxes s’efectuarà de manera que el seu ingrés estimat no excedisca, en el seu conjunt, el valor de l’ús o l’aprofitament dels béns demanials la utilització dels quals se cedisca, o els costos reals o previsibles del servei, funció o activitat de què es tracte o del valor de la prestació rebuda. A aquests efectes s’aplicaran les regles següents:
a) En les taxes per utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic, la base imposable haurà de tenir en consideració el valor de mercat dels béns l’ús o l’aprofitament dels quals se cedeix, així com el de les instal·lacions i les pertinences que els siguen afectes, o el valor de la utilitat o de l’aprofitament que reporte a l’usuari, atès en particular, en la valoració, l’impacte ambiental que aquests béns poden suposar.
b) En les taxes per prestació de serveis o realització d’activitats, per a establir la quantia de la quota íntegra es prendran en consideració tant les despeses directes com les indirectes que contribuïsquen a la determinació del cost, incloses les financeres, les amortitzacions d’immobilitzat i altres despeses generals, i, si escau, el valor agregat com a conseqüència de l’activitat de l’administració.
c) En qualsevol cas, es podran tenir en compte les despeses de manteniment, millora i desenvolupament de l’activitat, atesa, si és possible, la capacitat econòmica de l’obligat al pagament.
2. La quota íntegra podrà consistir en una quantitat fixa o bé determinar-se en funció d’un tipus de gravamen aplicable sobre paràmetres quantitatius, dineraris o no, que servisquen de base imposable o liquidable. També podrà concretar-se conjuntament per ambdues formes de quantificació.
3. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic comporte una destrucció o deterioració d’aquest no prevista en la memòria economicofinancera a què es refereix l’article 1.3-8, el contribuent o substitut de la taxa estarà obligat al reintegrament del cost total de les despeses respectives de reconstrucció o reparació. Si els danys són irreparables, la indemnització consistirà en una quantia igual al valor de reposició dels béns destruïts.
4. Els elements de quantificació aplicables a les taxes no podran ser objecte de revisió periòdica i predeterminada en funció de l’aplicació de coeficients sobre l’import vigent de les taxes, de preus, d’índexs de preus o de fórmules que els continguen.
5. Sense perjudici del que es disposa en l’apartat anterior i en la normativa sobre desindexació de l’economia espanyola, les lleis de pressupostos de la Generalitat podran modificar els elements de quantificació aplicables a les taxes.

Article 1.3-8. Memòria economicofinancera
1. Tota proposta d’establiment d’una nova taxa o de modificació específica dels elements que determinen la quantia d’una preexistent requerirà que el Consell trameta a les Corts Valencianes una memòria economicofinancera en què es determinen les quanties proposades i es justifique que aquestes no excedeixen els valors o els costos assenyalats en l’apartat 1 de l’article 1.3-7.
2. La memòria economicofinancera mencionada en l’apartat anterior serà requisit indispensable per a la tramitació del projecte de llei corresponent.


Capítol IV
Aplicació de les taxes

Article 1.4-1. Principis i procediments
En l’aplicació de les taxes se seguiran, en tot cas, els principis i els procediments de la normativa general en matèria tributària i, en particular, les normes reguladores de l’aplicació dels tributs.

Article 1.4-2. Gestió tributària
1. Les actuacions de gestió tributària de les taxes corresponen a la conselleria o ens del sector públic instrumental de la Generalitat que tinga adscrits els béns demanials la utilització dels quals se cedisca, que presten el servei o que realitzen l’activitat que determine la meritació de la taxa.
2. Amb caràcter general, els subjectes passius de les taxes estan obligats a practicar operacions d’autoliquidació tributària i a realitzar l’ingrés del deute tributari.
3. Quan la normativa específica de cada taxa així ho preveja, la gestió tributària de la taxa s’iniciarà amb la presentació d’una declaració per l’obligat tributari en la qual manifeste la realització del fet imposable i comunique les dades necessàries perquè l’administració quantifique l’obligació tributària mitjançant la pràctica d’una liquidació provisional.
4. En els supòsits en què les dades i els antecedents en poder de l’administració posen de manifest la realització del fet imposable o l’existència d’elements determinants d’aquest no declarats o diferents dels declarats per l’obligat tributari, la gestió tributària s’iniciarà d’ofici mitjançant el procediment de comprovació limitada.

Article 1.4-3. Recaptació tributària
1. La recaptació en període voluntari la durà a terme la conselleria o l’ens del sector públic instrumental de la Generalitat que tinga atribuïdes les actuacions de gestió tributària.
2. Prèvia sol·licitud, podrà concedir-se l’ajornament o el fraccionament del pagament de l’import de les taxes. L’ajornament o el fraccionament no podrà concedir-se per un termini superior a un any. En cas de fraccionament, cada termini parcial no podrà, a més, tenir una durada superior a tres mesos.
3. La recaptació tributària en període executiu correspon a l’Institut Valencià d’Administració Tributària.

Article 1.4-4. Inspecció tributària
1. L’exercici de les funcions administratives en què consisteix la inspecció tributària de les taxes correspon a l’Institut Valencià d’Administració Tributària.
2. La conselleria o l’ens del sector públic instrumental de la Generalitat que tinguen atribuïdes les actuacions de gestió tributària estan obligats a prestar col·laboració en l’exercici de les funcions mencionades en l’apartat anterior.

Article 1.4-5. Models d’autoliquidació o altres impresos relatius a les taxes
1. No obstant el que es disposa en els articles anteriors, en l’àmbit de l’aplicació de les taxes correspon a la conselleria competent en matèria d’hisenda:
a) L’aprovació dels models de declaracions, declaracions liquidacions o autoliquidacions, comunicacions, sol·licituds o qualssevol altres documents o impresos que s’hagen d’utilitzar.
b) La impressió, la distribució o la venda dels documents o impresos previstos en la lletra a anterior.
c) La determinació dels suports, programes o aplicacions informàtiques, així com les seues característiques tècniques, que hagen d’utilitzar-se en l’aplicació de les taxes.
d) El desenvolupament o la venda de programes o aplicacions informàtiques destinats a la generació per via telemàtica de les declaracions, declaracions liquidacions o autoliquidacions que hagen d’utilitzar-se.
2. Les competències a què es refereixen els apartats anteriors s’atribueixen a la conselleria competent en matèria d’hisenda en règim exclusiu, sense perjudici que puga exercir-les directament o per mitjà d’un contracte o conveni.


Capítol V
Revisió en via administrativa de les taxes

Article 1.5-1. Principis i procediments
1. En la revisió de les taxes se seguiran els principis i els procediments de la normativa general en matèria tributària i, en particular, les normes reguladores de la revisió en via administrativa, sense perjudici de les peculiaritats previstes en aquest capítol.
2. En els recursos i les reclamacions previstos en aquest capítol, s’aplicaran les normes sobre capacitat i representació establides en la normativa general en matèria tributària per a la revisió en via administrativa.

Article 1.5-2. Recurs de reposició
1. Amb caràcter previ a la reclamació economicoadministrativa i contra els mateixos actes susceptibles d’aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició que tindrà com a procediment, termini de resolució i efectes de la no resolució expressa en el termini fixat, i com a termes i garanties requerides per a la suspensió dels actes impugnats per aquesta via, els previstos per al recurs de reposició en la normativa general en matèria tributària, i estaran legitimats i seran interessats en el recurs els mateixos que ho són per a la reclamació economicoadministrativa.
2. Si s’interposa el recurs de reposició, no podrà promoure’s la reclamació economicoadministrativa fins que el recurs no s’haja resolt de forma expressa. En els supòsits de silenci administratiu, podrà interposar-se la reclamació des de l’endemà del dia en què es produïsquen els seus efectes.

Article 1.5-3. Reclamació economicoadministrativa
1. En l’àmbit de l’aplicació dels tributs i de la imposició de sancions tributàries, en relació amb les taxes que exigisquen l’administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, es podrà interposar una reclamació economicoadministrativa, en única instància, davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda.

2. La reclamació economicoadministrativa serà admissible, en relació amb la matèria a la qual es refereix el paràgraf anterior, contra els actes susceptibles de reclamació economicoadministrativa als quals es refereix la normativa general en matèria tributària i estaran legitimats i seran interessats en aquesta reclamació aquells que ho són en l’esmentada normativa general per a les reclamacions economicoadministratives.
3. La suspensió de l’execució dels actes impugnats mitjançant la reclamació economicoadministrativa es produirà en els termes i amb les garanties previstes en la normativa general en matèria tributària.
4. La iniciació, la tramitació i l’acabament del procediment, les regles d’acumulació de les reclamacions, el termini de resolució i els efectes de la no resolució expressa en el termini fixat s’ajustaran al que es disposa per al procediment general de la reclamació economicoadministrativa en única o primera instància regulat en la normativa general en matèria tributària.
5. Sense perjudici d’això, la reclamació s’iniciarà mitjançant un escrit que haurà d’incloure les al·legacions que, si escau, s’hi formulen. A aquest escrit d’interposició s’adjuntarà una còpia de l’acte impugnat, així com les proves que s’estimen pertinents.
Si la persona que interposa la reclamació necessita l’expedient per a formular les al·legacions, haurà de comparèixer davant de l’òrgan que va dictar l’acte impugnat durant el termini d’interposició de la reclamació, perquè se li pose de manifest, la qual cosa es farà constar en l’expedient.
6. La resolució de la reclamació economicoadministrativa posa fi a la via administrativa.

Article 1.5-4. Recurs extraordinari de revisió
1. Serà competent per a resoldre el recurs extraordinari de revisió, en relació amb la matèria a la qual es refereix l’apartat 1 de l’article 1.5-3, la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda.

2. Els supòsits en els quals és procedent el recurs extraordinari de revisió, la legitimació, la iniciació, la tramitació i l’acabament del procediment, el termini de resolució i els efectes de la no resolució expressa en termini s’ajustaran al que es disposa en la normativa general en matèria tributària.

Article 1.5-5. Procediments especials de revisió
1. En l’àmbit de l’aplicació dels tributs i de la imposició de sancions tributàries, en relació amb les taxes que exigisquen l’administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, les competències que la normativa general en matèria tributària atribueix a la persona titular del ministeri competent en matèria d’hisenda en l’àmbit de la declaració de nul·litat de ple dret i la declaració de lesivitat corresponen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda.

2. En la matèria a què es refereix l’apartat 1 anterior, l’acord sobre la revocació dels actes d’aplicació dels tributs i d’imposició de sancions l’haurà d’adoptar l’òrgan de nivell directiu del qual depenga l’òrgan que va dictar l’acte.
3. Sense perjudici d’això, en les taxes esmentades en el títol XXIX, l’inici i, si escau, la resolució del procediment per a la revocació els haurà d’adoptar l’òrgan de nivell directiu de la conselleria competent en matèria de sanitat que tinga assignades les competències en matèria de gestió econòmica i pressupostària.

Capítol VI
Potestat sancionadora en matèria de taxes

Article 1.6-1. Potestat sancionadora
1. En l’àmbit de les taxes que exigisquen l’administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, la potestat sancionadora en matèria tributària s’exercirà d’acord amb la normativa general en matèria tributària.
2. La distribució, la venda o la comercialització per persones alienes a la Generalitat dels suports, programes, aplicacions informàtiques i models d’impresos relatius a les taxes regulades en aquesta llei constitueixen una infracció greu i sancionada amb una multa de 6.000 euros. A aquest efecte, correspondran a les persones titulars de les delegacions de l’Institut Valencià d’Administració Tributària les facultats d’instrucció i a la persona titular de la direcció general d’aquest institut, les de resolució de l’expedient sancionador corresponent.


Títol II
Taxes en matèria d’adopció

Capítol únic
Taxa en matèria d’adopció internacional

Article 2.1-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació pels òrgans competents de la Generalitat dels serveis següents:
a) L’elaboració d’informes de seguiment de les adopcions internacionals constituïdes.
b) La realització de valoracions psicosocials per a la tramitació d’un oferiment d’adopció internacional i l’emissió de l’informe corresponent.


Article 2.1-2. Exempcions
1. Estan exempts del pagament de la taxa:
a) Els contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial.
b) Els contribuents integrats en una unitat familiar que, en conjunt, no haja obtingut en l’exercici fiscal anterior a la meritació unes rendes superiors al triple del salari mínim interprofessional (SMI) en el còmput anual.
A aquest efecte, es considera una unitat familiar la unitat de convivència integrada pel contribuent i, si escau, pel cònjuge o la parella de fet legalment constituïda i els descendents de primer grau del contribuent o del cònjuge o la parella de fet legalment constituïda, ja ho siguen per naturalesa, adopció o acolliment, sempre que, en aquest últim cas, siguen menors de 25 anys o majors d’aquesta edat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.
c) En el cas de la realització de la primera valoració psicosocial i l’emissió del primer informe d’idoneïtat, els qui presenten un nou oferiment d’adopció internacional després de l’arxivament d’un expedient d’adopció internacional anterior, quan es complisquen els requisits següents:
c.1) Que l’expedient d’adopció internacional arxivat siga l’únic que el contribuent tinga en tramitació.
c.2) Que l’arxivament de l’expedient d’adopció internacional anterior s’haja produït per la impossibilitat de continuar la tramitació per causes objectives, ja siga com a conseqüència d’una decisió de les autoritats competents o per altres circumstàncies relacionades amb les especificitats pròpies del procediment de tramitació al país corresponent que en fan impossible la continuació.
2. Quan siguen diversos els contribuents de la taxa, bastarà que un complisca els requisits per a l’aplicació de l’exempció perquè aquesta siga aplicable a tots.

Article 2.1-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què s’elabore o s’emeta l’informe resultant del servei que constitueix el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà, en el supòsit de la lletra a de l’article 2.1-1, en el moment de la meritació, i el pagament, en període voluntari, s’haurà de fer dins dels dos mesos següents a la meritació. En el supòsit de la lletra b de l’article 2.1-1, l’exigibilitat es produirà en el moment de la sol·licitud del servei.

Article 2.1-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa:
a) En el supòsit de la lletra a de l’article 2.1-1, les persones adoptants d’una adopció constituïda a l’estranger el seguiment de la qual corresponga a la Generalitat.
b) En el supòsit de la lletra b de l’article 2.1-1, les persones que s’oferisquen per a una adopció internacional la tramitació de la qual requerisca la declaració d’idoneïtat per part de l’òrgan competent de la Generalitat.

Article 2.1-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:


Tipus de servei Import (euros)
1 Informes de seguiment d’adopcions
internacionals (per cadascun dels informes) 185,49 €
2 Valoracions psicosocials per a la tramitació d’un oferiment d’adopció internacional i l’emissió de l’informe corresponent (per cada informe) 741,97 €

Article 2.1-6. Quota líquida
1. La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:

a) Una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general.
b) Una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra, en els casos de contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.
c) En el supòsit de la lletra b de l’article 2.1-1, una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra en els casos següents:
c.1) Quan ja haja sigut declarada amb anterioritat la idoneïtat en l’expedient subjecte a la taxa i es realitze una nova valoració, bé per a declarar-la de nou, bé per a actualitzar l’informe a requeriment de l’autoritat del país d’origen o com a conseqüència d’una modificació del projecte adoptiu.
c.2) Quan el contribuent tramite simultàniament dos oferiments d’adopció internacional i ja haja satisfet la taxa corresponent a la valoració d’un d’aquests.
2. Les bonificacions són acumulables, excepte les previstes en la lletra c de l’apartat 1, que podran acumular-se amb les restants, però no entre elles. Quan concórreguen dues o més bonificacions acumulables, totes s’aplicaran sobre la quota íntegra.
3. Quan siguen diversos els contribuents de la taxa, bastarà que un complisca els requisits per a l’aplicació de les bonificacions perquè siguen aplicables a tots.


Títol III
Taxes en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca

Capítol I
Taxa per autoritzacions en matèria de pesca marítima

Article 3.1-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis de supervisió del compliment de les condicions per a les autoritzacions de:
a) Construcció o modernització de vaixells pesquers o auxiliars d’aqüicultura.
b) Noves instal·lacions d’aqüicultura o modificació de les existents.

c) Comercialització en establiments de primera venda i de centres d’expedició i depuració.

Article 3.1-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constitueix el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 3.1-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa:
a) En el cas de la prestació dels serveis de supervisió del compliment de les condicions per a les autoritzacions de construcció o modernització de vaixells pesquers o auxiliars d’aqüicultura, les persones propietàries dels vaixells.
b) En el cas de la prestació dels serveis de supervisió del compliment de les condicions per a les autoritzacions de noves instal·lacions d’aqüicultura o modificació de les que hi ha, de comercialització en establiments de primera venda i de centres d’expedició i depuració, les persones titulars d’aquestes autoritzacions.

Article 3.1-4. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:


Tipus de servei Import (euros)
1 Autorització de construcció o modernització de vaixell pesquer o auxiliar d’aqüicultura 18,33 €
2 Autorització de nova instal·lació d’aqüicultura 96,99 €
3 Autorització de modificació d’una instal·lació d’aqüicultura existent 52,27 €
4 Autorització de comercialització en establiments de primera venda 58,95 €
5 Autorització de centre d’expedició i depuració 58,95 €Capítol II
Taxa per determinacions analítiques

Article 3.2-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la realització de determinacions analítiques pels laboratoris públics dependents de la Generalitat.

Article 3.2-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constitueix el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 3.2-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que sol·liciten les determinacions analítiques la realització de les quals constitueix el fet imposable.

Article 3.2-4. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de determinació Import
unitari
(euros)
1 TERRES
1.1 Capacitat màxima de retenció d’aigua 5,95 €
1.2 Elements gruixuts 5,95 €
1.3 Color (taules Munsel) 5,95 €
1.4 Textura 14,78 €
1.5 pH 7,12 €
1.6 Matèria orgànica oxidable 5,95 €
1.7 Fòsfor soluble en bicarbonat sòdic 13,03 €
1.8 Potassi extret per acetat amònic 13,03 €
1.9 Carbonats totals 10,37 €
1.10 Calcària activa 10,37 €
1.11 Conductivitat elèctrica de l’extracte 1/5 13,03 €
1.12 Capacitat de canvi catiònic 23,67 €
1.13 Cations de canvi 23,67 €
1.14 Sodi, potassi o calci (cadascuna) 13,03 €
1.15 Clorurs 10,37 €
1.16 Sulfats 10,37 €
1.17 Nitrogen total 10,37 €
1.18 Relació C/N 2,35 €
1.19 Ferro, coure, bor, plom, zinc, crom i fluor 13,03 €
1.20 Humitat 5,95 €
1.21 Granulometria 16,17 €
1.22 Altres (amb un màxim de 44,02 €) Segons cost
2 AIGÜES
2.1 Conductivitat elèctrica 7,12 €
2.2 pH 7,12 €
2.3 Clorurs o sulfats (cadascuna) 7,12 €
2.4 Carbonats o bicarbonats (cadascuna) 5,95 €
2.5 Nitrats 7,12 €
2.6 Calci, magnesi, sodi o potassi (cadascuna) 7,12 €
2.7 Duresa total 2,35 €
2.8 Carbonat sòdic residual (CSR) 2,35 €
2.9 Percentatge de saturació de sodi (PSS) 2,35 €
2.10 Relació d’absorció de sodi ajustada (ASAR) 2,35 €
2.11 Matèries sedimentables 7,12 €
2.12 Reductors en fred 7,12 €
2.13 Clor actiu 7,12 €
2.14 Total de sòlids dissolts 7,12 €
2.15 Altres (amb un màxim de 44,02 €) Segons cost
3 FERTILITZANTS
3.1 Humitat 7,12 €
3.2 Nitrogen total, nitrogen nítric, nitrogen amoniacal o nitrogen ureic (cadascuna) 10,37 €
3.3 Fòsfor soluble en aigua, en citrat amònic neutre o fòsfor total (cadascuna) 13,03 €
3.4 Potassi soluble en aigua o potassi total (cadascuna) 10,37 €
3.5 Magnesi 13,03 €
3.6 Matèria orgànica 7,12 €
3.7 pH 7,12 €
3.8 Matèries húmiques o àcids húmics (cadascuna) 14,82 €
3.9 Matèria orgànica oxidable 7,12 €
3.10 Cendres 6,47 €
3.11 Relació C/N 2,35 €
3.12 Conductivitat elèctrica de l’extracte 1/5 13,03 €
3.13 Clorurs 13,03 €
3.14 Sodi 13,03 €
3.15 Ferro 13,03 €
3.16 Altres (amb un màxim de 44,02 €) Segons cost
4 FITOSANITARIS
4.1 Humitat 7,12 €
4.2 Finor per tamisatge 26,05 €
4.3 Arsènic total 26,12 €
4.4 Calci total en un arseniat 13,03 €
4.5 Coure o bari (cadascuna) 13,03 €
4.6 Densitat 7,12 €
4.7 Puresa en un sofre 11,83 €
4.8 Acidesa total i anhídrid sulfurós en un sofre 7,12 €
4.9 Ferro 13,03 €
4.10 Estabilitat d’una emulsió 7,12 €
4.11 Massa específica d’un oli 7,12 €
4.12 Residu insulfonable en un oli mineral 13,03 €
4.13 Volatilitat, inflamabilitat o viscositat en un oli (cadascuna) 13,03 €
4.14 Fitosanitaris segons mètodes oficials d’anàlisi 42,06 €
4.15 Fitosanitaris segons metodologia específica 79,14 €
4.16 Altres (amb un màxim de 80,02 €) Segons cost
5 MATERIAL VEGETAL (FULLES, TIGES, FRUITS, GRANS I RESTA DE MATERIAL VEGETAL)
5.1 Cendres 6,47 €
5.2 Nitrogen, fòsfor o potassi (cadascuna) 10,37 €
5.3 Calci, magnesi, ferro, zinc, manganés o coure (cadascuna) 13,03 €
5.4 Pes aparent 4,44 €
5.5 Pes de mil grans 5,35 €
5.6 Percentatge de puresa 5,35 €
5.7 Impureses 4,44 €
5.8 Poder germinatiu 10,37 €
5.9 Valor real 13,03 €
5.10 Altres (amb un màxim de 22,00 €) Segons cost
6 VINS, MOSTOS, SANGRIES, SIDRES, CERVESES I ALTRES
6.1 Densitat 3,21 €
6.2 Grau alcohòlic total 7,01 €
6.3 Grau alcohòlic adquirit 11,80 €
6.4 Grau alcohòlic en potència 7,09 €
6.5 Extracte sec total, reduït o no reductor
(cadascuna) 4,39 €
6.6 Resta de l’extracte 2,35 €
6.7 Acidesa total 7,12 €
6.8 Acidesa volàtil 8,60 €
6.9 Acidesa fixa 2,35 €
6.10 Anhídrid sulfurós total o lliure (cadascuna) 4,45 €
6.11 Àcid cítric 8,60 €
6.12 Presència d’híbrids 5,35 €
6.13 Metanol 15,42 €
6.14 Presència de ferrocianur 21,31 €
6.15 Fluor 13,03 €
6.16 Cloropicrina o els seus compostos de degradació derivats halogenats (cadascuna) 21,31 €
6.17 Matèries reductores o sacarosa (cadascuna) 8,60 €
6.18 Cendres 10,37 €
6.19 Alcalinitat de les cendres 6,47 €
6.20 Clorurs 6,47 €
6.21 Sodi 13,03 €
6.22 Sodi excedentari 21,31 €
6.23 Ferro 6,47 €
6.24 Coure, zinc, plom o arsènic (cadascuna) 15,61 €
6.25 Mercuri 30,08 €
6.26 Àcid benzoic, sòrbic o salicílic (cadascuna) 21,30 €
6.27 pH 6,90 €
6.28 Hidroximetilfurfural 9,04 €
6.29 Etanal 10,53 €
6.30 Materials colorants artificials 15,02 €
6.31 Beguda continguda en l’envàs 2,77 €
6.32 Etiquetatge 2,77 €
6.33 Examen organolèptic 5,46 €
6.34 Assajos previs de conservació 3,32 €
6.35 Massa volúmica 3,21 €
6.36 Beaume 2,53 €
6.37 Potassi 12,89 €
6.38 Calci 12,89 €
6.39 Magnesi 12,89 €
6.40 Intensitat colorant 5,99 €
6.41 Antocians 7,98 €
6.42 Índex de polifenols totals 7,98 €
6.43 Índex de Folín 14,22 €
6.44 Glicerina 14,02 €
6.45 Fructosa 14,02 €
6.46 Glucosa 14,02 €
6.47 Àcid tartàric 14,02 €
6.48 Àcid màlic 14,02 €
6.49 Àcid succínic 14,02 €
6.50 Sulfats 15,54 €
6.51 2,3-butanodiol 10,40 €
6.52 Isotiocianat d’al·lil 10,03 €
6.53 Altres (amb un màxim de 88,02 €) Segons cost
7 VINS, MOSTOS I PRODUCTES DERIVATS, PER ESPECTROSCÒPIA D’INFRAROIG PROPER (NIR)
7.1 1. Grau alcohòlic adquirit (IR) 2,02 €
7.2 2. Grau alcohòlic total (IR) 2,22 €
7.3 3. Grau alcohòlic en potència (IR) 2,22 €
7.4 4. Extracte sec (IR) 3,03 €
7.5 5. Acidesa total (IR) 2,42 €
7.6 6 Acidesa volàtil (IR) 2,17 €
7.7 7. Sucres residuals (glucosa + fructosa) (IR) 3,54 €
7.8 8. pH (IR) 2,42 €
7.9 9. Metanol (IR) 3,42 €
7.10 GRUP D’EXPORTACIÓ:
7.10.1 Determinacions Tècnica analítica 28,61 €
7.10.2 Massa volúmica Densimetria electrònica 28,61 €
7.10.3 Grau alcohòlic adquirit Infraroig proper 28,61 €
7.10.4 Grau alcohòlic total Càlcul 28,61 €
7.10.5 Grau alcohòlic en potència Càlcul 28,61 €
7.10.6 Extracte sec total Càlcul 28,61 €
7.10.7 Acidesa total en àcid cítric Infraroig proper 28,61 €
7.10.8 Acidesa volàtil en àcid acètic Infraroig proper 28,61 €
7.10.9 Anhídrid sulfurós total Titulació volumètrica 28,61 €
7.10.10 Anhídrid sulfurós lliure Titulació volumètrica 28,61 €
7.10.11 Àcid cítric Autoanalitzador seqüencial 28,61 €
7.10.12 Metanol Infraroig proper 28,61 €
7.10.13 Sucre residual Infraroig proper 28,61 €
7.11.1 GRUP DE L’ANY:
7.11.2 Determinacions Tècnica analítica 17,56 €
7.11.3 Grau alcohòlic adquirit Infraroig proper 17,56 €
7.11.4 Grau alcohòlic total Càlcul 17,56 €
7.11.5 Acidesa total en àcid cítric Infraroig proper 17,56 €
7.11.5 Acidesa volàtil en àcid acètic Infraroig proper 17,56 €
7.11.6 Anhídrid sulfurós total Titulació volumètrica 17,56 €
7.11.7 Anhídrid sulfurós lliure Titulació volumètrica 17,56 €
7.11.8 pH Infraroig proper 17,56 €
7.11.9 Àcid màlic Infraroig proper 17,56 €
7.11.10 Sucre residual Infraroig proper 17,56 €
7.12 GRUP D’EMBOTELLAMENT:
7.12.1 Determinacions Tècnica analítica 13,40 €
7.12.2 Grau alcohòlic adquirit Infraroig proper 13,40 €
7.12.3 Acidesa total en àcid cítric Infraroig proper 13,40 €
7.12.4 Acidesa volàtil en àcid acètic Infraroig proper 13,40 €
7.12.5 Anhídrid sulfurós total Titulació volumètrica 13,40 €
7.12.6 Anhídrid sulfurós lliure Titulació volumètrica 13,40 €
7.12.7 pH Infraroig proper 13,40 €
7.13 GRUP DE FERMENTACIÓ:
7.131 Determinacions Tècnica analítica 14,61 €
7.132 Massa volúmica Densimetria electrònica 14,61 €
7.133 Grau alcohòlic adquirit Infraroig proper 14,61 €
7.134 Acidesa total en àcid cítric Infraroig proper 14,61 €
7.135 Acidesa volàtil en àcid acètic Infraroig proper 14,61 €
7.136 Anhídrid sulfurós lliure Titulació volumètrica 14,61 €
7.137 pH Infraroig proper 14,61 €
8 SUBPRODUCTES I ALTRES
8.1 Productes tartàrics:
8.1.1 Mètode Carles 21,10 €
8.1.2 Mètode Goldenberg 21,10 €
8.2 Grau alcohòlic de mares i pòsits 7,70 €
8.3 Grau alcohòlic de brises 7,70 €
8.4 Matèries reductores en brises 15,00 €
8.5 Humitat en llavors 7,04 €
8.6 Impureses en llavors 9,18 €
8.7 Altres (amb un màxim de 88,02 €) Segons cost
9 ALCOHOL, BRANDI, ROM,
LICORS I ALTRES
9.1 Etiquetatge 2,77 €
9.2 Beguda continguda en l’envàs 2,77 €
9.3 Grau alcohòlic 5,41 €
9.4 Acidesa total 7,21 €
9.5 Metanol 15,61 €
9.6 Matèries reductores 8,73 €
9.7 Edulcorants i colorants artificials 21,65 €
9.8 Coure, zinc o plom (cadascuna) 15,61 €
9.9 Desnaturalitzants —bitrex, ftalat de dietil o metiletilcetona—(cadascuna) 5,35 €
9.10 Bases nitrogenades 8,73 €
9.11 Furfural 8,73 €
9.12 Altres (amb un màxim de 88,02 €) Segons cost
10 PRODUCTES ENOLÒGICS
I COMPROVACIÓ D’APARELLS
(amb un màxim de 88,02 €) Segons cost
11 OLIS I GREIXOS
11.1 Etiquetatge 2,77 €
11.2 Oli contingut en l’envàs 2,77 €
11.3 Grau d’acidesa 7,21 €
11.4 Índex de peròxids 10,53 €
11.5 Absorció espectrofotomètrica ultraviolada 7,52 €
11.6 Índex de iode 10,53 €
11.7 Índex de refracció 5,24 €
11.8 Composició de la fracció d’àcids grassos per cromatografia de gasos 40,07 €
11.9 Composició de la fracció d’esterols per cromatografia de gasos 75,05 €
11.10 Altres (amb un màxim de 88,02 €) Segons cost
12 PRODUCTES LACTIS
12.1 Etiquetatge 2,77 €
12.2 Pes net 5,41 €
12.3 Matèria grassa 7,61 €
12.4 Proteïna 8,52 €
12.5 Acidesa 7,21 €
12.6 Extracte sec magre 6,02 €
12.7 Lactosa 10,53 €
12.8 Humitat 7,21 €
12.9 Farina de sang o de peix (cadascuna) 9,04 €
12.10 Sacarosa 5,24 €
12.11 Índex de refracció 5,24 €
12.12 Índexs de Reichert, Polenske o Kirchner (cadascuna) 10,53 €
12.13 Composició de la fracció d’àcids grassos per cromatografia de gasos 42,06 €
12.14 Composició de la fracció d’esterols per cromatografia de gasos 76,31 €
12.15 Altres (amb un màxim de 88,02 €) Segons cost
13 PRODUCTES CARNIS
13.1 Etiquetatge 2,77 €
13.2 Pes net 5,41 €
13.3 Humitat 6,02 €
13.4 Proteïnes 8,52 €
13.5 Greix 7,61 €
13.6 Hidroxiprolina 8,52 €
13.7 Sucres totals 9,04 €
13.8 Midó 10,53 €
13.9 Àcids bòric, sòrbic, benzoic o salicílic
(cadascuna) 21,65 €
13.10 Altres (amb un màxim de 88,02 €) Segons cost
14 PEIXOS, MARISCOS, CONSERVES I SEMICONSERVES
14.1 Etiquetatge 2,77 €
14.2 Encunys de fabricació, format i pes —net o net escorregut— (cadascuna) 5,41 €
14.3 Capacitat normalitzada de l’envàs 5,41 €
14.4 Relació percentual entre el pes net
i la capacitat 2,38 €
14.5 Relació percentual entre el pes escorregut i la capacitat 2,38 €
14.6 Grau d’acidesa 7,21 €
14.7 Composició de la fracció d’àcids grassos per cromatografia de gasos 42,06 €
14.8 Composició de la fracció d’esterols per cromatografia de gasos 79,31 €
14.9 Altres (amb un màxim de 88,02 €) Segons cost
15 PRODUCTES CONGELATS
15.1 Pes net del producte —congelat, descongelat o escorregut— (cadascuna) 5,41 €
15.2 Formaldehid i àcids —sòrbic, benzoic, salicílic o bòric— (cadascuna) 21,65 €
15.3 Altres (amb un màxim de 88,02 €) Segons cost
16 FRUITA SECA, CEREALS I LLEGUMS
16.1 Etiquetatge 2,77 €
16.2 Pes net i humitat 5,41 €
16.3 Gra:
16.3.1 Grocs, rogencs, rojos, virats de roig, guixencs o verds (cadascuna) 7,41 €
16.3.2 Tacats i picats 7,32 €
16.3.3 Mitjans 7,34 €
16.3.4 Amb defectes —greus o lleugers— (cadascuna) 7,34 €
16.3.5 De diferent coloració (excepte els descolorits) 7,34 €
16.3.6 Descolorits 7,34 €
16.3.7 Sencers sense defecte 7,34 €
16.4 Matèries estranyes 7,34 €
16.5 Calibratge 7,34 €
16.6 Aflatoxina 45,09 €
16.7 Altres (amb un màxim de 88,02 €) Segons cost
17 FARINES I DERIVATS
17.1 Etiquetatge 2,77 €
17.2 Pes net i humitat 5,41 €
17.3 Cendres 6,59 €
17.4 Extracció segons escala de cendres de Mhos 2,38 €
17.5 Proteïnes 8,52 €
17.6 Fibra bruta 10,53 €
17.7 Persulfats o bromats (cadascuna) 7,21 €
17.8 Altres (amb un màxim de 88,02 €) Segons cost
18 DOLÇOS, GELATS, TORRONS, CARAMELS I ALTRES
18.1 Etiquetatge 2,77 €
18.2 Pes net o humitat (cadascuna) 5,41 €
18.3 Cendres 10,53 €
18.4 Proteïnes 8,52 €
18.5 Greix 7,61 €
18.6 Reconeixement del midó o del rovell
(cadascuna) 7,21 €
18.7 Percentatge d’ametla o de fruita (cadascuna) 7,21 €
18.8 Àcid sòrbic, benzoic o salicílic (cadascuna) 7,21 €
18.9 Acidesa del greix 21,65 €
18.10 Composició de la fracció d’àcids grassos per cromatografia de gasos 7,21 €
18.11 Composició de la fracció d’esterols per cromatografia de gasos 42,06 €
18.12 Alcohol etílic o sorbitol (cadascuna) 76,31
18.13 Altres (amb un màxim de 88,02 €) Segons cost
19 EDULCORANTS, MEL I SIMILARS
19.1 Etiquetatge 2,77 €
19.2 Pes net o humitat (cadascuna) 5,41 €
19.3 Sacarosa 9,04 €
19.4 Residu insoluble en aigua calenta 5,41 €
19.5 Sucres reductors 9,04 €
19.6 Cendres 5,41 €
19.7 Acidesa lliure 7,21 €
19.8 Hidroximetilfurfural 9,58 €
19.9 Altres (amb un màxim de 88,02 €) Segons cost
20 CONDIMENTS, CAFÉ, SALSES DE TAULA I INFUSIONS
20.1 Etiquetatge 2,77 €
20.2 Pes net o humitat (cadascuna) 5,41 €
20.3 Cendres 10,53 €
20.4 Fibra bruta 10,53 €
20.5 Extracte eteri, sílice o color (cadascuna) 7,21 €
20.6 Colorants artificials 21,65 €
20.7 Extracte alcohòlic 5,45 €
20.8 Anhídrid sulfurós total 7,21 €
20.9 Extracte aquós 5,41 €
20.10 Extracte sec 5,97 €
20.11 Cafeïna 15,02 €
20.12 Plom, coure o zinc (cadascuna) 15,61 €
20.13 Acidesa 6,59 €
20.14 Clorurs 6,59 €
20.15 Sucre total 9,04 €
20.16 pH 7,21 €
20.17 Sòlids solubles 5,41 €
20.18 Altres (amb un màxim de 88,02 €) Segons cost
21 RESIDUS DE PRODUCTES
FITOSANITARIS
21.1 Per cromatografia de gasos:
21.1.1 Organofosforat:
21.1.1.1 Investigació i experiències 53,34 €
21.1.1.2 Identificació o quantificació (cadascuna) 18,65 €
21.1.2 Organoclorats:
21.1.2.1 Investigació i experiències 53,34 €
21.1.2.2 Identificació o quantificació (cadascuna) 18,65 €
21.1.3 Organometàl·lics:
21.1.3.1 Investigació i experiències 53,34 €
21.1.3.2 Identificació o quantificació (cadascuna) 18,65 €
21.1.4 Piretroides:
21.1.4.1 Investigació i experiències 53,34 €
21.1.4.2 Identificació o quantificació (cadascuna) 18,47 €
21.1.5 Altres compostos:
21.1.5.1 Investigació i experiències 53,34 €
21.1.5.2 Identificació o quantificació (cadascuna) 18,65 €
21.2 Per cromatografia líquida (HPLC):
21.2.1 Organofosforat:
21.2.1.1 Investigació i experiències 80,01 €
21.2.1.2 Identificació o quantificació (cadascuna) 27,97 €
21.2.2 Organoclorats:
21.2.2.1 Investigació i experiències 80,01 €
21.2.2.2 Identificació o quantificació (cadascuna) 27,97 €
21.2.3 Organometàl·lics:
21.2.3.1 Investigació i experiències 80,01 €
21.2.3.2 Identificació o quantificació (cadascuna) 27,97 €
21.2.4 Piretroides:
21.2.4.1 Investigació i experiències 80,01 €
21.2.4.2 Identificació o quantificació (cadascuna) 18,47
21.2.5 Altres compostos:
21.2.5.1 Investigació i experiències 80,01 €
21.2.5.2 Identificació o quantificació (cadascuna) 27,97 €
21.3 Altres (amb un màxim de 88,02 €) Segons cost
22 PINSOS I FARRATGES
22.1 Humitat 5,41 €
22.2 Cendres 10,53 €
22.3 Fibra bruta 10,53 €
22.4 Greix brut 7,21 €
22.5 Acidesa del greix 7,21 €
22.6 Nitrogen total 10,42 €
22.7 Proteïna bruta 8,52 €
22.8 Nitrogen amoniacal 9,04 €
22.9 Nitrogen amoniacal equivalent en proteïna 2,38 €
22.10 Nitrogen ureic 9,31 €
22.11 Nitrogen ureic equivalent en proteïna 2,38 €
22.12 Nitrogen proteic 9,31 €
22.13 Nitrogen proteic equivalent en proteïna 2,38 €
22.14 Residu insoluble en ClH 10,53 €
22.15 Unitats alimentàries (100 quilograms) 2,38 €
22.16 Proteïna digestible (unitats alimentàries) 2,38 €
22.17 Clorurs 9,98 €
22.18 Calci 7,21 €
22.19 Coure, manganés, ferro, zinc, cobalt o arsènic (cadascuna) 15,61 €
22.20 Altres (amb un màxim de 88,02 €) Segons cost
23 CONSERVES VEGETALS
23.1 Etiquetatge 2,77 €
23.2 Encunys de fabricació 5,41 €
23.3 Format 5,41 €
23.4 Pes net 5,41 €
23.5 Pes escorregut 5,41 €
23.6 Nombre de fruits 4,49 €
23.7 Sòlids solubles (expressats en graus Brix) 5,41 €
23.8 pH 7,21 €
23.9 Clorurs 6,91 €
23.10 Àcid cítric, làctic, màlic, tartàric, benzoic, sòrbic o salicílic (cadascuna) 21,65 €
23.11 Altres (amb un màxim de 88,02 €) Segons cost
24 BEGUDES NO ALCOHÒLIQUES (AIGÜES, SUCS I XAROPS, GASOSES, COLES, REFRESCOS I ALTRES)
24.1 Etiquetatge 2,77 €
24.2 Beguda continguda en l’envàs 2,77 €
24.3 Clorurs 6,91 €
24.4 Àcids tartàric, màlic, làctic o cítric
(cadascuna) 21,65 €
24.5 Edulcorants artificials 21,64 €
24.6 Grau alcohòlic 5,41 €
24.7 Sòlids solubles 5,23 €
24.8 Sucres totals 9,04 €
24.9 Acidesa total 7,21 €
24.10 Anhídrid sulfurós total 3,00 €
24.11 Àcids sòrbic, benzoic o salicílic (cadascuna) 21,65 €
24.12 Arsènic, coure, zinc o plom (cadascuna) 10,34 €
24.13 Altres (amb un màxim de 88,02 €) Segons cost
25 ALTRES PRODUCTES (amb un màxim de 88,02 €) Segons cost
26 TOTS ELS PRODUCTES (PUNTS 1 A 25, ELS DOS INCLUSIVAMENT)
26.1 Determinacions que requerisquen l’aplicació de metodologies específiques no previstes en els mètodes oficials d’anàlisi (amb un màxim de 440,10 €) Segons cost
26.2 Confirmació per espectrometria de masses 125,24 €Article 3.2-5. Quota líquida
La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra la bonificació que corresponga en funció del nombre de mostres ja analitzades en el mateix any natural i per al mateix contribuent:
a) Una bonificació del 15 per cent de la quota íntegra quan el nombre de mostres ja analitzades siga entre 201 i 500.
b) Una bonificació del 25 per cent de la quota íntegra quan el nombre de mostres ja analitzades siga entre 501 i 1.000.
c) Una bonificació del 30 per cent de la quota íntegra quan el nombre de mostres ja analitzades supere les mil.


Capítol III
Taxa per l’expedició de les llicències de pesca marítima

Article 3.3-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la tramitació i l’expedició, pels òrgans competents, dels documents o llicències que a continuació s’indiquen:
a) Llicència de pesca amb rall i marisqueig.
b) Llicència de pesca marítima recreativa des de terra.
c) Llicència de pesca marítima recreativa submarina.
d) Llicència per a embarcació de pesca marítima recreativa.
e) Llicència per a embarcació comercial de pesca marítima recreativa.
f) Expedició de duplicats.
2. No es produirà el fet imposable en els supòsits de tramitació i expedició dels documents, llicències o duplicats per rectificació de la menció del sexe i nom en el registre civil.

Article 3.3-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què s’expedisquen les llicències corresponents.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 3.3-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que sol·liciten les llicències la tramitació i l’expedició de les quals constitueixen el fet imposable.

Article 3.3-4. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Document o llicència Import (euros)
1 Llicència de pesca amb rall i marisqueig 14,73 €
2 Llicència de pesca marítima recreativa des de terra (validesa un any) 12,03 €
3 Llicència de pesca marítima recreativa des de terra (validesa dos anys) 14,73 €
4 Llicència de pesca marítima recreativa des de terra (validesa tres anys) 17,14 €
5 Llicència de pesca marítima recreativa des de terra (validesa quatre anys) 19,38 €
6 Llicència de pesca marítima recreativa des de terra (validesa cinc anys) 21,47 €
7 Llicència de pesca marítima recreativa submarina (validesa dos anys) 16,65 €
8 Llicència per a embarcació de pesca marítima recreativa (validesa dos anys) 41,07 €
9 Llicència per a embarcació de pesca marítima recreativa (validesa tres anys) 57,13 €
10 Llicència per a embarcació de pesca marítima recreativa (validesa quatre anys) 72,54 €
11 Llicència per a embarcació de pesca marítima recreativa (validesa cinc anys) 87,31 €
12 Llicència per a embarcació comercial de pesca marítima recreativa 291,26 €
13 Expedició de duplicats 10,23 €Capítol IV
Taxa per l’expedició de títols professionals marítims

Article 3.4-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis d’expedició, duplicat, revalidació o renovació de títols o targetes professionals necessaris per a l’exercici de la professió en vaixells, d’acord amb les disposicions vigents.
2. No es produirà el fet imposable en els supòsits d’expedició, duplicat, revalidació o renovació de títols o targetes per rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

Article 3.4-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constitueix el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 3.4-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones físiques que sol·liciten la prestació dels serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 3.4-4. Quota íntegra
La quota íntegra serà d’11,75 euros per l’expedició, la duplicació, la revalidació o la renovació de títols o targetes d’identitat marítima.Capítol V
Taxa per l’expedició del títol de busseig professional bàsic
o de la llibreta d’activitats professionals subaquàtiques

Article 3.5-1. Fet imposable
1. Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa:
a) L’expedició o duplicat del títol de busseig professional bàsic.

b) L’expedició o duplicat de la llibreta d’activitats professionals subaquàtiques.
2. No es produirà el fet imposable en els supòsits d’expedició o duplicació de títols o llibretes d’activitats per rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

Article 3.5-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constitueix el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 3.5-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones físiques que sol·liciten l’expedició o el duplicat del títol de busseig professional bàsic o de la llibreta d’activitats professionals subaquàtiques.

Article 3.5-4. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Expedició o duplicació del títol de busseig professional bàsic 10,79 €
2 Expedició o duplicació de la llibreta d’activitats professionals subaquàtiques 13,59 €Capítol VI
Taxa per serveis administratius

Article 3.6-1. Fet imposable
1. Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa els serveis de caràcter administratiu següents oferits pels òrgans de la Generalitat competents en matèria d’agricultura, ramaderia o pesca, llevat que resulten gravats per una taxa específica d’aquest títol:
a) Les inscripcions i els tràmits relatius a llibres oficials.
b) L’expedició de certificats o duplicats.
2. No es produirà el fet imposable en els supòsits d’inscripcions, tràmits o expedició de certificats o duplicats per rectificació de la menció del sexe i el nom en el registre civil.

Article 3.6-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constitueix el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 3.6-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que, a petició pròpia o per imperatiu legal, sol·liciten els serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 3.6-4. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Pràctica d’inscripcions en el Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària (ROPO) 7,00 €
2 Expedició de duplicats:
2.1 De llibres oficials 15,00 €
2.2 De la resta de documents administratius 6,00 €
3 Expedició de certificats que necessiten la cerca d’antecedents i altres tràmits que necessiten informes, consultes o cerca de documents en arxius oficials 8,00 €
4 Diligenciament i segellament de llibres oficials en l’àmbit del Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT) 5,00 €
5 Expedició i visat de qualsevol dels llibres de registre exigibles al sector vinícola 30,00 €Capítol VII
Taxa per serveis administratius relatius a la ramaderia

Article 3.7-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació, pels òrgans competents de la Generalitat en matèria de ramaderia, a instància de la persona interessada o d’ofici, dels serveis administratius relatius a la defensa, la millora o la conservació de la ramaderia que es detallen en l’article 3.7-5.
2. No es produirà el fet imposable en els casos següents:
a) Per la prestació de serveis facultatius veterinaris en les campanyes de sanejament ramader.
b) En cas d’epizoòties i zoonosis oficialment declarades.

Article 3.7-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa en el cas dels punts 5 i 9 del quadre de l’article 3.7-5 les persones que tinguen la condició de ramader o les persones titulars d’explotacions ramaderes que hagen obtingut la qualificació sanitària d’«indemne» o «oficialment indemne», conforme a la normativa vigent en matèria de ramaderia o que pertanguen a una agrupació de defensa sanitària, en aquelles espècies que no disposen d’un estatut de qualificació sanitària reconegut.


Article 3.7-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació. No obstant això, quan el servei es preste després d’una sol·licitud prèvia, l’exigibilitat es produirà en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 3.7-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones a les quals es presten els serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 3.7-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Comprovació sanitària i sanejament ramader (l’import mínim que cal pagar pels serveis d’aquest punt és 3,25 €):
1.1 Equins i bòvids (per cap) 1,10 €
1.2 Porcí, oví i caprí (per unitat) 0,27 €
1.3 Aus i conills (per cap) 0,003376 €
1.4 Altres espècies:
1.4.1 Pes viu adult superior a 50 quilograms
(per cap) 0,41 €
1.4.2 Pes viu adult inferior a 50 quilograms (per cap, amb un màxim de 185,01 €) 1,10 €
1.5 Ruscos (per unitat) 0,16 €
2 Anàlisis, dictàmens i peritatges:
2.1 Anàlisis (cadascuna) 6,14 €
2.2 Peritatges i dictàmens (cadascuna) 39,22 €
3 Inspecció i control sanitari d’animals importats (per expedició) 12,27 €
4 Inspecció i comprovació del compliment de la normativa vigent en matèria de sanitat animal (tant d’obertura com anuals de manteniment de l’autorització administrativa):
4.1 Per inscripció en el Registre d’Explotacions Ramaderes i expedició del llibre d’explotació ramadera 25,00 €
4.2 Canvis de titularitat amb inscripció en el Registre d’Explotacions Ramaderes i expedició del llibre d’explotació ramadera 25,00 €
4.3 Per inscripció en altres registres zoosanitaris i expedició de llibre 25,00 €
4.4 Per inscripció o renovació en el Registre de Transportistes i expedició del llibre de transportista 15,00 €
4.5 Expedició del carnet de transportista de bestiar (per expedició) 5,00 €
4.6 Per inscripció en el Registre d’Ensinistradors 10,00 €
4.7 Per inscripció en el Registre de Personal Investigador 10,00 €
4.8 Per inscripció en el Registre d’Operadors en el Sector dels Productes i Subproductes d’Origen Animal no Destinats a Consum Humà (SANDACH) 25,00 €
4.9 Per inscripció en el Registre d’Operadors del Sector Lacti 25,00 €
4.10 Per inscripció en el Registre d’Alimentació Animal de la Comunitat Valenciana 30,30 €
5 Comprovació sanitària i expedició
de certificats:
5.1 Comprovació sanitària del bestiar subjecte a moviment i expedició del certificat sanitari de trasllat, certificat TRACES i certificat de moviment amb països tercers, justificatiu de la salubritat del bestiar i de la zona d’origen, així com de l’aptitud per al transport (mínim 3,52 € per certificats sanitaris de trasllat i 10,00 €
mínim per cada certificat TRACES i a tercers països):
5.1.1 D’èquids i bòvids (per animal) 1,21 €
5.1.2 De porcí adult (per animal) 0,23 €
5.1.3 De garrins (per animal) 0,17 €
5.1.4 D’ovins i caprins (per animal) 0,18 €
5.1.5 De conills (per animal) 0,03 €
5.1.6 De gallinàcies adultes i pollastres d’engreix (per animal) 0,004990 €
5.1.7 Pollastres joves per a cria (per animal) 0,003803 €
5.1.8 De rusc (per animal) 0,05 €
5.1.9 De les espècies pecuàries restants (per animal) 12,27 €
5.2 Emissió del certificat sanitari de trasllat TRACES o certificat de moviment amb tercers països, justificatiu de la salubritat dels animals i de la zona d’origen en animals de companyia (per expedició) 3,52 €
5.3 Emissió d’atestacions sanitàries relatives a malalties d’animals en els certificats per a exportar aliments (per expedició) 5,00 €
6 Inspecció i vigilància de la desinfecció (la quantitat mínima que cal pagar pels serveis d’aquest epígraf és de 10 €):
6.1 En locals destinats a fires, mercats, concursos o exposicions i altres llocs públics on s’alberguen o es contracten bestiar o matèries contumaces (per metre quadrat) 0,01 €
6.2 En vagons, vaixells i avions on es transporte bestiar (per metre cúbic de càrrega) 0,06 €
6.3 En vehicles per a transport de bestiar per carretera (per metre cúbic de càrrega) 0,04 €
7 Inspecció i vigilància de la desinfecció (l’import mínim que cal pagar pels serveis d’aquest punt és 5,94 €):
7.1 En locals destinats a fires, mercats, concursos o exposicions i altres llocs públics on s’alberguen o es contracten bestiar o matèries contumaces (per metre quadrat) 0,01 €
7.2 En vagons, vaixells i avions on es transporte bestiar (per metre cúbic de càrrega). 0,06 €
7.3 En vehicles per a transport de bestiar per carretera (per metre cúbic de càrrega). 0,04 €
8 Identificació de bestiar:
8.1 Boví:
8.1.1 Subministrament (per unitat) 0,60 €
8.1.1.1 Actuacions administratives annexes (per acte) 0,77 €
8.1.2 Reposició per pèrdua/deteriorament (per unitat) 0,75 €
8.1.2.1 Actuacions administratives annexes (per acte) 1,76 €
8.1.3 Expedició de duplicats del document d’identificació (per document) 2,00 €
8.2 Oví-caprí:
8.2.1 Subministrament (per unitat) 0,45 €
8.2.2 Reposició per pèrdua/deteriorament (per unitat) 0,75 €
9. Determinacions analítiques en sanitat animal:
9.1 Anàlisi diagnòstica serològica:
9.1.1 ELISA 6,80 €
9.1.2 Aglutinació (placa i microplaca) 3,22 €
9.1.3 Reacció de fixació de complement (RFC) 12,50 €
9.1.4 Immunofluorescència indirecta (IFI) 10,02 €
9.1.5 Inhibició de l’hemoaglutinació (IHA) 16,70 €
9.1.6 Immunodifusió en gel d’agar (IDGA) 5,20 €
9.1.7 Detecció interferó gamma per ELISA 9,80 €
9.1.8 Seuroneutralització 24,60 €
9.2 Anàlisi de detecció d’encefalopaties:
9.2.1 ELISA, assaig immunoenzimàtic detecció PrP 19,16 €
9.3 Anàlisis microbiològiques:
9.3.1 Aïllament i identificació 24,10 €
9.3.2 Presencia/absència Escherichia coli 18,25 €
9.3.3 Aïllament en mitjans específics (E. coli verotoxigenico) 26,05 €
9.3.4 Aïllament en mitjans específics
(Mycobacterium) 23,52 €
9.3.5 Detecció inhibidors creixement bacterià. Cribratge. Tècnica 5 plaques 24,14 €
9.3.6 Determinació espores termoresistents (Clostridium perfringens) 21,18 €
9.3.7 Recompte enterobacteris per la tècnica del nombre més probable (NMP) 18,25 €
9.3.8 Serotipació Salmonella segons esquema tècnica de Kauffman-White 27,44 €
9.3.9 Aïllament, identificació i serotipació
Salmonella 43,49 €
9.3.10 Diferenciació soca camp/soca vacunal 14,68 €
9.4 Anàlisi de biologia molecular:
9.4.1 PCR convencional (revelat en gel) 24,20 €
9.4.2 PCR temps real (detecció ADN) 30,10 €
9.4.3 R-PCR temps real (detecció ARN) 32,10 €
9.5 Anàlisi química:
9.5.1 Detecció PAT per microscòpia 10,61 €
9.5.2 Impureses totals insolubles en greixos 13,64 €
9.6 Anàlisi etiològica:
9.6.1 Identificació microscòpica amb claus dicotòmiques (diagnòstic entomològic) 10,20 €
9.6.2 Diagnòstic parasitològic 11,60 €
9.6.3 Aïllament i identificació per cultiu cel·lular 12,60 €
9.6.4 Titulació vírica en cultiu cel·lular 14,20 €
9.6.5 ELISA de captura de Ag 9,75 €
9.6.6 Immunoassaig ràpid per a detecció de Chlamydofila 15,66 €
9.7 Altres:
9.7.1 Diagnòstic laboratorial 35,00 €Article 3.7-6. Quota líquida
1. En els supòsits previstos en el punt 9, Determinacions analítiques en sanitat animal, del quadre de l’article 3.7-5, la quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions regulades en els apartats següents.
2. Bonificació per sol·licitud conjunta d’un nombre d’anàlisis:
a) 10 per cent, quan la sol·licitud conjunta comprenga entre 11 i 25 mostres.
b) 25 per cent, quan la sol·licitud conjunta comprenga entre 26 i 50 mostres.
c) 50 per cent, quan la sol·licitud conjunta comprenga entre 51 i 100 mostres.
d) 60 per cent, quan la sol·licitud conjunta comprenga entre 101 i 500 mostres.
e) 75 per cent, quan la sol·licitud conjunta comprenga més de 500 mostres.
3. Bonificació per sol·licitud conjunta per a anàlisis de biologia molecular:
a) 30 per cent, quan la sol·licitud conjunta comprenga més de deu mostres.
4. Bonificació per sol·licitud conjunta anual d’anàlisis de detecció d’encefalopaties:
a) 30 per cent, quan la sol·licitud conjunta comprenga més de deu mostres.


CAPÍTOL VIII
Taxa per serveis de sanitat vegetal i qualitat
del material vegetal de reproducció

Article 3.8-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació pels laboratoris públics dependents de la Generalitat dels serveis que s’enumeren en el quadre de l’article 3.8-4.

Article 3.8-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constitueix el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 3.8-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que tinguen la condició d’agricultors o planteristes que sol·liciten la prestació dels serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 3.8-4. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros/Ha)
1. Anàlisis de llavors i material vegetal:
1.1 Relatives a llavors (assajos de qualitat):
1.1.1 Mostreig a petició de part 40 €
1.1.2 Germinació 10 €
1.1.4 Puresa específica 5 €
1.1.5 Cuscuta 10 €
1.2 Relatius a plantes de planter (assajos biològics):
1.2.1 Tristesa 80 €
1.2.2 Psoriasi 180 €
1.2.3 Excorsi 160 €
1.2.4 Xiloporosi 400 €CAPÍTOL IX
Taxa per serveis de l’Institut Politècnic Marítim Pesquer

Article 3.9-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació per l’Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani, en ocasió de la seua activitat docent, dels serveis següents:
a) Serveis acadèmics per la realització de cursos:
a.1) De capità de pesca.
a.2) De patró costaner polivalent.
a.3) De patró local de pesca.
a.4) De mariner pescador.
a.5) De bussejador professional bàsic.
a.6) Altres cursos autoritzats pels òrgans competents en marina civil i en sanitat marítima, necessaris per a desenvolupar l’activitat professional marítima.
a.7) Cursets especials que siguen autoritzats per l’òrgan competent en matèria de pesca.
b) Serveis administratius:
b.1) Expedició de certificats.
b.2) Expedició de duplicats.
b.3) Convalidació d’assignatures.
2. No es produirà el fet imposable en els supòsits d’expedició de certificats o duplicats per rectificació de la menció del sexe i el nom en el registre civil.

Article 3.9-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa, en el cas de serveis acadèmics les persones que:
a) Siguen membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial.
b) Siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
c) Estiguen en situació d’exclusió social i aquesta s’acredite per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.

Article 3.9-3. Meritació i exigibilitat
1. En el cas de serveis acadèmics, la meritació es produirà en el moment en què comence la prestació del servei, això és, a l’inici del curs corresponent.
2. En el cas de serveis administratius, la meritació es produirà en el moment en què es preste el servei.
3. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació:
a) En el cas de serveis acadèmics, en el moment en què es formalitze la matrícula.
b) Quant als serveis administratius, en el moment en què es presente la sol·licitud.

Article 3.9-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones a les quals es presten els serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 3.9-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1. Serveis acadèmics:
1.1 Curs d’especialització fins a 30 hores 8,79 €
1.2 Més de 30 hores, fins a 50 17,62 €
1.3 Més de 50 hores, fins a 100 44,03 €
1.4 Més de 100 hores, fins a 300 109,98 €
1.5 Més de 300 hores, fins a 500 219,96 €
1.6 Més de 500 hores 351,19 €
2. Serveis administratius:
2.1 Expedició de certificats 2,58 €
2.2 Expedició de duplicats 6,47 €
2.3 Convalidació d’assignatures 7,73 €Article 3.9-6. Quota líquida
La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:
a) Una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra en el cas de contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general.
b) Una bonificació en la matrícula equivalent al mateix nombre d’assignatures en què s’haja obtingut la matrícula d’honor en el curs immediat anterior.


CAPÍTOL X
Taxa per serveis relatius a la producció agrícola

Article 3.10-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació, pels òrgans de la Generalitat competents en matèria d’agricultura, dels serveis administratius relatius al foment, la defensa i la millora de la producció agrícola que es detallen en l’article 3.10-4.
2. No es produirà el fet imposable en els supòsits que els serveis que es detallen en l’article 3.10-3 es realitzen com a conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el registre civil.


Article 3.10-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació. No obstant això, quan el servei es preste després d’una sol·licitud prèvia, l’exigibilitat es produirà en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 3.10-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones a les quals es presten, d’ofici o a instància de part, els serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 3.10-4. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Inspecció de planters i llavors:
1.1 Inscripció en el Registre de Productors de Llavors i Plantes de Planter 180,00 €
1.2 Inscripció en els registres de productors, comerciants i importadors de vegetals 12,50 €
1.3 Canvi de denominació en el Registre de Productors, Comerciants i Importadors de Vegetals o en el Registre de Productors de Llavors i Plantes de Planter 20,00 €
1.4 Expedició, a instància de part, de certificats relacionats amb els productors de llavors i plantes de planter 45,00 €
1.5 Inspecció i control de parcel·les per a produir llavors i plantes de planter dels grups de producció de fruiters, cítrics i vinya 0,01 €/unitat precintada
1.6 Inspecció i control de parcel·les per a produir llavors i plantes de planter dels grups de producció de llavors d’arròs 0,001 €/unitat precintada
2 Protecció de vegetals:
2.1 Seguiment d’assajos i emissió d’informes sobre productes fitosanitaris en règim
de preregistre 75,49 €
2.2 Anàlisi de virosi (tècnica ELISA) 1,16 €
2.3 Anàlisi i diagnòstic de fongs (convencional) 3,89 €
2.4 Anàlisi i diagnòstic de nematodes (convencional) 3,89 €
2.5 Anàlisi i diagnòstic d’artròpodes 1,78 €
2.6 Anàlisi de detecció, diagnòstic
i identificació de procariotes (bacteris i fitoplasmes):
2.6.1 Preparació de la mostra:
2.6.1.1 Obtenció convencional d’extractes vegetals (fins a tres extractes) de mostres simptomàtiques o asimptomàtiques 3,66 €
2.6.1.2 Obtenció d’extractes de mostres de llavors asimptomàtiques o de tubercles asimptomàtics de creïlla (per extracte) 6,39 €
2.6.1.3 Concentració d’extractes (per extracte) 1,13 €
2.6.1.4 Enriquiment d’extractes en cultiu líquid (per mitjà de cultiu i extracte) 1,13 €
2.6.2 Anàlisis de detecció o diagnòstic:
2.6.2.1 Aïllament en medis generals, diferencials o semiselectius (per mostra i cada deu plaques) 7,73 €
2.6.2.2 Anàlisi serològica mitjançant immunofluorescència indirecta (per mostra i patogen) 5,36 €
2.6.2.3 Anàlisi serològica mitjançant ELISA indirecte (per mostra i patogen) 3,92 €
2.6.2.4 Anàlisi serològica mitjançant ELISA DASI (per mostra i patogen) 4,74 €
2.6.3 Anàlisis de diagnòstic i identificació de cultius:
2.6.3.1 Anàlisi de caracterització bioquímica i prova d’hipersensibilitat en tabac (per cultiu i cada deu plaques) 6,59 €
2.6.3.2 Anàlisi serològica mitjançant immunofluorescència indirecta (per cultiu i patogen) 3,61 €
2.6.3.3 Anàlisi serològica mitjançant ELISA indirecte (per cultiu i patogen) 1,96 €
2.6.3.4 Anàlisi serològica mitjançant ELISA DASI (per cultiu i patogen) 2,34 €
2.6.3.5 Bioassajos (per cultiu i patogen) 7,73 €
2.7 Tècniques moleculars:
2.7.1 Extracció d’ADN/ARN total 7,42 €
2.7.2 Anàlisi molecular mitjançant PCR convencional d’ADN o ARN 8,24 €
2.7.3 Anàlisi molecular mitjançant PCR en temps real 7,34 €
3 Inspecció i autorització del passaport fitosanitari a planters 90,00 €
4 Informes facultatius (de caràcter econòmic, social o tècnic, no previstos en els aranzels) 30,00 €Article 3.10-5. Quota líquida
En els supòsits previstos en el punt 2, Protecció de vegetals, del quadre de l’article 3.10-4, la quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra la bonificació que corresponga de les següents, en funció del nombre de mostres ja analitzades en el mateix any natural i per al mateix contribuent:
a) Una bonificació del 15 per cent de la quota íntegra, quan el nombre de mostres ja analitzades estiga comprés entre 201 i 500.
b) Una bonificació del 25 per cent de la quota íntegra, quan el nombre de mostres ja analitzades estiga comprés entre 501 i 1.000.
c) Una bonificació del 30 per cent de la quota íntegra, quan el nombre de mostres ja analitzades supere les 1.000.


Títol IV
Taxes en matèria d’aigua

CAPÍTOL I
Taxa per autorització i control d’abocaments
a aigües marítimes litorals

Article 4.1-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa:
a) La sol·licitud d’autorització de tots els abocaments contaminants que es realitzen des de terra a qualsevol bé del domini públic maritimoterrestre, inclòs el domini públic portuari o la zona de servitud de protecció, llevat que aquesta autorització forme part d’una autorització ambiental integrada.
b) El control dels abocaments als quals es refereix la lletra a, amb independència que es troben o no autoritzats per l’administració o que l’autorització de l’abocament forme part d’una autorització ambiental integrada.

Article 4.1-2. Exempcions
1. Estan exempts del pagament de la taxa, en el supòsit de la lletra b de l’article 4.1-1, els abocaments d’aigües de tornada de regs, a través d’assarbs, i els abocaments d’aigües pluvials i freàtiques, a través de qualsevol tipus de conducció d’abocament, amb independència dels requisits, les condicions i les normes que es puga aplicar a aquesta classe d’abocaments per a limitar-ne l’afecció al medi.
2. L’exempció anterior no empara els abocaments indirectes que utilitzen les anteriors infraestructures o qualsevol altra que no estiga subjecta al cànon de control d’abocament al domini públic hidràulic i que puguen afectar el medi litoral per tenir diferent qualitat a la de les aigües pluvials, freàtiques o de regs, encara que la connexió es realitze fora del domini públic maritimoterrestre o de la zona de servitud. A aquest efecte, la persona titular de la conducció o assarb corresponent haurà de declarar l’existència d’aquesta connexió davant de l’òrgan competent per a l’autorització d’abocaments al mar.
En l’exempció d’abocaments d’aigües freàtiques, no hi estan incloses les procedents d’obres d’excavació durant l’execució d’obres.

Article 4.1-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà:
a) En el supòsit de la lletra a de l’article 4.1-1, en el moment en què es formule la sol·licitud.
b) En el supòsit de la lletra b de l’article 4.1-1, el 31 de desembre de cada any, llevat que cesse l’abocament i aquest cessament s’haja comunicat amb anterioritat a l’administració competent per a l’autorització de l’abocament. En aquest cas la meritació coincidirà amb la data del cessament de l’abocament.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació.
3. Sense perjudici del que s’ha dit anteriorment, en el supòsit de la lletra b de l’article 4.1-1, en l’exercici en què es produïsca l’autorització o inici efectiu de l’abocament i en aquell en què es produïsca el cessament de l’autorització o de l’abocament efectiu, amb clausura de la instal·lació corresponent, la taxa per control de l’abocament es prorratejarà proporcionalment segons el nombre de dies de l’exercici en els quals l’autorització haja estat vigent o l’abocament, sense autorització, haja sigut possible.

Article 4.1-4. Contribuents
1. Són contribuents de la taxa:
a) Els sol·licitants, en el cas de la lletra a de l’article 4.1-1.
b) La persona titular de l’autorització d’abocament o la persona responsable d’aquest en cas que no es puga atribuir a un titular autoritzat, en el supòsit de la lletra b de l’article 4.1-1. Per als abocaments urbans, en cas que no es puga atribuir a un titular autoritzat, són contribuents els ajuntaments l’àmbit territorial dels quals incloga àrees originàries de l’abocament.
2. Quan es tracte d’abocaments municipals conjunts, mancomunats o de juntes d’usuaris, constituïdes de conformitat amb el que es disposa en la legislació estatal sobre costes, si bé prevaldrà la recaptació del tribut de la forma més agregada possible, es podrà individualitzar la recaptació del tribut per a cadascuna de les entitats o persones físiques o jurídiques que componen el conjunt, la mancomunitat o junta, sempre que els abocaments respectius puguen ser perfectament diferenciables dins de l’abocament conjunt, sense que això eximisca de possibles responsabilitats sobre l’abocament conjunt.

Article 4.1-5. Responsables
En el cas de la lletra b de l’article 4.1-1, serà responsable subsidiari del pagament de la taxa la persona titular de la conducció utilitzada per a l’abocament esmentat.

Article 4.1-6. Quota íntegra
1. En el supòsit de la lletra a de l’article 4.1-1, la quota íntegra serà:

a) De 510,05 euros, quan el volum màxim anual de l’abocament al mar autoritzat siga inferior o igual a 7.000 metres cúbics.
b) De 1.530,15 euros, si el volum màxim anual de l’abocament al mar autoritzat és superior a 7.000 metres cúbics.
2. En el supòsit de la lletra b de l’article 4.1-1, la quota íntegra serà el resultat de multiplicar la càrrega contaminant de l’abocament, expressada en unitats de contaminació, pel preu bàsic que s’assigne a aquesta unitat, segons la fórmula següent: Q = C x Pb
On:
Q: quota que cal satisfer (en euros)
C: càrrega contaminant de l’abocament (en unitats de contaminació, UC)
Pb: preu bàsic (en euros/UC)

Article 4.1-7. Determinació de la càrrega contaminant de l’abocament (C) de la fórmula Q = C x Pb
1. La càrrega contaminant de l’abocament (C) es determinarà a partir de la suma de sòlids en suspensió, matèria oxidable i nutrients abocats al mar en un any, i s’utilitzarà la següent expressió: C = (SS + MO + N + 5 x P) / Vr
On:
SS: quilograms de sòlids en suspensió abocats en un any
MO: quilograms de matèria orgànica abocats en un any
N: quilograms de nitrogen total abocats en un any
P: quilograms de fòsfor total abocats en un any
Vr: valor de referència
2. Els quilograms de matèria orgànica es calcularan de la forma següent:
MO = – x DQO, de manera general
MO = DBO5, per a aquells abocaments industrials en els quals la DQO siga un paràmetre poc significatiu o no s’incloga en l’annex de condicions de l’autorització corresponent.
On:
DQO: quilograms de demanda química d’oxigen abocats en un any

DBO5: quilograms de demanda bioquímica d’oxigen al cap de cinc dies, abocats en un any
3. El valor de referència (Vr) és igual a 103 053 quilograms. Aquest valor de referència és el patró convencional de mesura que defineix la unitat de contaminació i equival aproximadament a la càrrega contaminant produïda per l’abocament tipus d’aigües domèstiques, corresponent a 1.000 habitants i al període d’un any.
4. Els paràmetres de qualitat (SS, DQO i DBO5, N i P) utilitzats per al càlcul de la quota de la taxa es determinaran a partir de les analítiques exigides en l’autorització d’abocament. Si no es poden obtenir valors reals, es farà la determinació a partir dels límits imposats per l’autorització d’abocament o límits màxims autoritzables.

Article 4.1-8. Determinació del preu bàsic (Pb) de la fórmula Q = C x Pb
1. El preu bàsic per als abocaments d’emissari submarí —i s’entén per aquest el que reuneix les condicions establides per l’Ordre de 13 de juliol de 1993, del Ministeri d’Obres Públiques i Transports, per la qual s’aprova la instrucció per al projecte de conduccions d’abocament de terra al mar—, segons el tipus d’abocament, serà:
a) Abocament d’aigües residuals urbanes: 9.000 euros per unitat de contaminació
Pb= 9000 €/UC
A aquest efecte, es consideren aigües residuals urbanes aquelles en les quals el percentatge d’aigües industrials no supera el 30 per cent de l’abocament. Si se supera aquest percentatge, l’abocament tindrà la consideració d’industrial, d’acord amb la classe d’activitats industrials de què es tracte.
b) Abocament industrial: s’aplicarà al preu bàsic al qual es refereix la lletra a anterior un coeficient multiplicador, el valor del qual tindrà en compte la classificació establida per al càlcul del coeficient de majoració o minoració del cànon de control d’abocaments en l’annex IV del Reglament de domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, en funció de l’activitat industrial (segons el Codi nacional d’activitats econòmiques CNAE), d’acord amb la taula següent:

Activitat industrial Coeficient
Classe I 2,50
Classe II 2,75
Classe III 3,00


c) Abocaments amb substàncies perilloses: s’aplicarà al preu bàsic de la lletra a anterior un coeficient multiplicador de 3,50, independentment de l’origen de l’abocament, i no serà aplicable, en cap cas, el que es disposa en la lletra b quan es tracte d’un abocament industrial amb substàncies perilloses.
A aquest efecte, es considera que un abocament conté substàncies perilloses quan s’hi constate la presència, almenys, d’una de les substàncies incloses en els annexos IV i V del Reial decret 817/2015, d’11 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l’estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental, en concentració superior al límit de quantificació.
d) Abocaments que no tinguen origen urbà i tampoc puguen ser catalogats com a industrials: s’assimilaran, a l’efecte del preu bàsic, als abocaments industrials de la classe I de la lletra b anterior.
e) Abocaments d’indústries de refrigeració: el preu bàsic s’estableix de manera diferenciada per a aquelles aigües que comporten contaminació tèrmica respecte de les residuals generades per la indústria. Aquestes últimes s’assimilaran, a l’efecte del preu bàsic, amb els abocaments industrials de la classe que corresponga segons l’activitat, mentre que per a les aigües de refrigeració se satisfarà una quota segons el volum d’abocament, segons la taula següent:

Aigua de refrigeració. Preu en €/m3 aplicable al volum abocat
Volum hm3 Concentració menor que NCA
(segons RD 817/2015, d’11 de setembre)
Sí No
Menys de 100 0,000612060 0,00183618
Resta fins a 250 0,000357035 0,00107111
Resta fins a 1.000 0,000173417 0,00052025
Resta per sobre de 1.000 0,000040804 0,00011221f) Abocaments de plantes de dessalinització: la quota es calcularà a partir del volum de salmorra abocada, sense tenir en compte els volums de dilució que puguen mesclar-se amb l’abocament final, a un preu bàsic de 0,010201 euros per metre cúbic. Així mateix, quan la procedència de l’aigua bruta siga continental —és el cas de les plantes dessalobradores— s’aplicarà un sumand a part i segons el preu bàsic al qual es refereix la lletra a anterior, la repercussió de la càrrega contaminant, inclosos nutrients, que continga l’afluent.
En circumstàncies excepcionals, com les de sequera, el Consell podrà acordar mitjançant decret la reducció o l’exempció d’aquesta taxa, a fi de promoure l’ús d’aigües dessalinitzades per a substituir recursos hídrics convencionals o garantir la satisfacció de la demanda.
g) Abocaments de piscifactories o de talassoteràpia: s’aplicarà el que es preveu en el punt a, però s’aplicarà sobre la diferència de concentració entre els paràmetres d’eixida menys entrada i utilitzant la DBO5, per al còmput de la matèria orgànica (MO), en el càlcul de les unitats de contaminació, en lloc de dos terços de la DQO.
2. Per a abocaments que no s’efectuen a través d’emissari submarí, el preu bàsic serà el resultat d’aplicar al preu bàsic calculat conformement al que es disposa, per a cada supòsit, en l’apartat 1 un coeficient multiplicador igual a 3,00.
3. Els coeficients als quals es refereixen els apartats anteriors s’aplicaran tenint en compte les característiques de l’abocament real, amb independència de les característiques de l’abocament a les quals es referisca l’autorització.

Article 4.1-9. Termini de presentació de l’autoliquidació
1. En el supòsit de la lletra a de l’article 4.1-1, els contribuents autoliquidaran la taxa en el moment de presentació de la sol·licitud corresponent.
2. En el supòsit al qual es refereix la lletra b de l’article 4.1-1, els contribuents hauran de presentar una declaració anual per cada abocament, dins del termini del mes següent a la data de la meritació.
Els contribuents, al temps de presentar la declaració, hauran de determinar la quota diferencial. La quota diferencial serà el resultat de deduir de la quota els pagaments fraccionats a compte, als quals es refereix l’article 4.1-10, que ja s’hagen realitzat per contribuent.
Si com a resultat de la deducció dels pagaments fraccionats a compte s’obté una quota diferencial negativa, el contribuent podrà sol·licitar-ne la devolució o bé compensar-la amb els pagaments fraccionats a compte dels períodes impositius següents.

Article 4.1-10. Pagaments fraccionats
1. Els contribuents de la taxa pel control d’abocaments han d’efectuar pagaments fraccionats a compte de l’autoliquidació corresponent al període de liquidació que es trobe en curs en els primers vint dies naturals dels mesos d’abril, juliol i octubre.
En el supòsit d’inici de l’activitat, els pagaments fraccionats es realitzaran a partir del trimestre en què s’inicie aquesta activitat, en els mateixos terminis a què es refereix el paràgraf anterior.
L’import de cada pagament fraccionat resultarà de dividir entre quatre la quota resultant d’aplicar el preu bàsic vigent en el període de liquidació en curs a les unitats de contaminació abocades en el període anterior, amb deducció, si escau, de la quota diferencial negativa dels períodes anteriors.
En l’exercici d’inici de l’activitat, el càlcul dels pagaments fraccionats s’efectuarà en funció dels valors límit determinants de la quota fixats per l’autorització.

Article 4.1-11. Afectació dels ingressos de la taxa per autorització i control d’abocaments a aigües maritimolitorals
Els ingressos generats per la taxa queden afectats al finançament de les despeses en matèria de control d’abocaments a aigües marítimes litorals i de les actuacions de sanejament i millora de la qualitat de les aigües del mar.


CAPÍTOL II
Taxa pel proveïment d’aigua potable en alta des de
l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) d’Alzira

Article 4.2-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa el servei de proveïment en alta d’aigua potable des de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) d’Alzira.

Article 4.2-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà l’últim dia de cada trimestre natural en relació amb l’aigua subministrada en aquest trimestre natural.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb posterioritat a la meritació, en els vint primers dies naturals del mes següent a cada trimestre natural.

Article 4.2-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa els municipis que sol·liciten i reben el proveïment d’aigua.

Article 4.2-4. Quota íntegra
La quota íntegra serà de 0,1860 euros per metre cúbic d’aigua.

Article 4.2-5. Afectació dels ingressos de la taxa pel proveïment d’aigua potable en alta des de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) d’Alzira
Els ingressos generats per la taxa queden afectats, en un quaranta-cinc per cent, a l’Entitat Pública de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana i, en un cinquanta-cinc per cent, a les despeses derivades de l’explotació i el manteniment del sistema de proveïment d’aigua potable des de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) d’Alzira.


Títol V
Taxes en matèria d’atenció social

CAPÍTOL I
Taxa per atenció residencial

Article 5.1-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei d’atenció residencial en un centre de la xarxa de centres i serveis públics i concertats d’atenció social dependents de la Generalitat.
2. A l’efecte d’aquest article, es considera atenció residencial, prestada en règim de dret públic, la proveïda als contribuents en els recursos següents:
a) En centres residencials titularitat de l’administració de la Generalitat o dels organismes o entitats dependents.
b) En centres residencials titularitat de les entitats locals de la Comunitat Valenciana o dels organismes o entitats dependents, sempre que l’accés de l’usuari al recurs es duga a terme mitjançant resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignades competències sobre benestar social.
c) En centres residencials privats concertats, sempre que l’accés de l’usuari al recurs es duga a terme mitjançant resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignades competències sobre benestar social.
d) En centres residencials privats d’entitats sense ànim de lucre subvencionats per la Generalitat o integrats en el règim de concert social per la Generalitat, sempre que l’accés de l’usuari a aquests recursos es duga a terme mitjançant una resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignada competències sobre benestar social.

Article 5.1-2. Exempcions
Estan exemptes del pagament de la taxa les persones contribuents que estiguen en qualsevol d’aquestes situacions:
a) Que siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona i que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
b) Que estiguen en situació d’exclusió social i aquesta s’acredite per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.

Article 5.1-3. Període impositiu, meritació i exigibilitat
1. El període impositiu de la taxa serà l’any natural en el qual es presten els serveis. Aquest període impositiu serà inferior a l’any natural en els supòsits en els quals l’inici o el cessament dels serveis compresos en el fet imposable de les taxes no coincidisca amb el primer o l’últim dia de l’any natural, respectivament.
2. La meritació es produirà l’últim dia del període impositiu.
3. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació. La quota o quantitat que cal ingressar s’ingressarà, per dotzenes parts, durant els vint primers dies del mes immediat següent a la finalització de cada mes natural.
4. Quan s’inicie o es finalitze la prestació del servei, el pagament corresponent al mes natural de començament o fi d’aquesta prestació es prorratejarà en funció dels dies del mes en què s’haja prestat efectivament el servei.

Article 5.1-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones usuàries que reben la prestació del servei d’atenció residencial.

Article 5.1-5. Substituts del contribuent
En cas de contribuents menors d’edat o incapacitats, són substituts del contribuent els qui siguen titulars de la pàtria potestat o la tutela ordinària, encara que l’exercici es trobe suspès.

Article 5.1-6. Quota íntegra
1. La quota íntegra s’obtindrà minorant la capacitat econòmica de la persona usuària (CEU) en l’import de la quantitat mínima de referència per a despeses personals (CM).
2. La capacitat econòmica de la persona usuària (CEU) es determina en funció del que preveu l’article 5.1-7.
3. La quantitat mínima de referència per a despeses personals (CM) es calcula:
a) En el 41,25 per cent de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples.
b) Per a les persones amb diversitat funcional ateses en centres autoritzats per a aquest col·lectiu, en el 65 per cent de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples.

4. La quota íntegra no podrà excedir el 90 per cent del cost unitari de referència del servei. A aquest efecte, es fixarà anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat el cost unitari de referència del servei residencial.

Article 5.1-7. Determinació de la capacitat econòmica de la persona usuària (CEU)
1. La capacitat econòmica de la persona usuària (CEU) es determina per la renda personal (RPU).
2. Es considera com a renda personal de la persona usuària (RPU) la totalitat dels ingressos derivats de:
a) Els rendiments del treball, incloses pensions i prestacions de previsió social, qualsevol que siga el règim, excepte, si escau, les pagues extraordinàries.
b) Els rendiments del capital mobiliari i immobiliari.
c) Les imputacions de renda que s’establisquen per llei.
d) Els rendiments de les activitats econòmiques.
e) Els guanys i les pèrdues patrimonials.
Aquests ingressos es computaran en els termes establits per als diferents components de renda en la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
3. Així mateix, per a determinar la renda personal de la persona usuària es tindran en compte les regles següents:
a) Si la persona usuària té cònjuge o parella de fet legalment constituïda, es considerarà com a renda personal de la persona usuària l’import que resulte de dividir per la meitat la suma dels ingressos dels dos membres de la parella.
b) Si la persona usuària està integrada en una unitat familiar amb descendents de primer grau al seu càrrec, podrà sol·licitar que la quantia de la renda personal siga el quocient obtingut de dividir la renda acumulada de les persones que integren aquesta unitat familiar entre el nombre de membres que la componen, inclosa la mateixa persona usuària.

A aquest efecte, es considera com a unitat familiar la unitat de convivència integrada per la persona usuària i, si escau, el cònjuge o parella de fet legalment constituïda i els descendents de primer grau de la persona usuària o del cònjuge o parella de fet legalment constituïda, ja ho siguen per naturalesa, adopció o acolliment, sempre que, en aquest últim cas, siguen menors de 25 anys o majors d’aquesta edat amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.

4. En els casos en què el contribuent siga una persona usuària el cònjuge o parella de fet legalment constituïda de la qual no ingresse en un centre residencial, la capacitat econòmica de la persona usuària (CEU) es calcularà deduint un import de 2.000 euros sobre el total dels ingressos anuals d’ambdues.


capítol ii
Taxa per habitatge tutelat

Article 5.2-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei d’habitatge tutelat en centres de la xarxa de centres i serveis públics i concertats d’atenció social dependents de la Generalitat.
2. A l’efecte d’aquest article, es considera atenció en habitatge tutelat, prestat en règim de dret públic, el proveït als contribuents en els recursos següents:
a) En habitatges tutelats titularitat de l’administració de la Generalitat i dels organismes o entitats dependents.
b) En habitatges tutelats titularitat de les entitats locals de la Comunitat Valenciana o dels organismes o entitats dependents, sempre que l’accés de l’usuari al recurs es duga a terme mitjançant resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignades competències sobre benestar social.
c) En habitatges tutelats privats concertats, sempre que l’accés de l’usuari al recurs es duga a terme mitjançant resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignades competències sobre benestar social.
d) En habitatges tutelats titularitat d’entitats sense ànim de lucre que estiguen majoritàriament subvencionades en les despeses de manteniment i funcionament per la conselleria competent en matèria de benestar social o participen en programes anuals de finançament de places, sempre que l’accés de l’usuari a aquests recursos es duga a terme mitjançant resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignades competències sobre benestar social.


Article 5.2-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa:
a) Els contribuents amb la dotzena part de la capacitat econòmica de la persona usuària (CEU) siga igual o inferior al salari mínim interprofessional (SMI) mensual.
b) Les contribuents que siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona o que estiguen en situació d’exclusió social.

Article 5.2-3. Meritació i exigibilitat
1. El període impositiu de la taxa serà l’any natural en el qual es presten els serveis. Aquest període impositiu serà inferior a l’any natural en els supòsits en els quals l’inici o el cessament dels serveis compresos en el fet imposable de les taxes no coincidisca amb el primer o l’últim dia de l’any natural, respectivament.
2. La meritació es produirà l’últim dia del període impositiu.
3. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació. La quota o quantitat que cal ingressar s’ingressarà, per dotzenes parts, durant els vint primers dies del mes immediat següent a la finalització de cada mes natural.
4. Quan s’inicie o finalitze la prestació del servei, el pagament corresponent al mes natural de començament o fi d’aquesta prestació es prorratejarà d’acord amb els dies del mes en què s’haja prestat efectivament el servei.

Article 5.2-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones usuàries beneficiàries d’un servei d’habitatge tutelat.

Article 5.2-5. Substituts del contribuent
En el cas de contribuents menors d’edat o incapacitats, són substituts del contribuent els qui n’exercisquen la pàtria potestat o la tutela.


Article 5.2-6. Quota íntegra
1. En cas que l’habitatge tutelat s’assigne a la persona usuària com un recurs d’atenció residencial, la quota íntegra s’obtindrà aplicant les normes previstes per a la taxa per atenció residencial.

2. En cas que l’habitatge tutelat s’assigne a la persona usuària com un recurs d’atenció assistida o supervisada, la quota íntegra s’obtindrà minorant el 40 per cent de la capacitat econòmica de la persona usuària (CEU) en l’import de la quantitat mínima de referència per a despeses personals (CM).
3. La capacitat econòmica de la persona usuària (CEU) es determina en funció del que preveu l’article 5.2-7.
4. La quantitat mínima de referència per a despeses personals (CM) és el quocient següent: indicador públic de renda d’efectes múltiples mensual / 3,33.
5. La quota exigida per la taxa no podrà excedir el 90 per cent del cost unitari de referència del servei. A aquest efecte, es fixarà anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat el cost unitari de referència del servei residencial.

Article 5.2-7. Determinació de la capacitat econòmica de la persona usuària (CEU)
1. La capacitat econòmica de la persona usuària (CEU) es determina per la renda personal (RPU).
2. Es considera com a renda personal de la persona usuària (RPU) la totalitat dels ingressos derivats de:
a) Els rendiments del treball, incloses pensions i prestacions de previsió social, qualsevol que siga el règim, excepte, si escau, les pagues extraordinàries.
b) Els rendiments del capital mobiliari i immobiliari.
c) Les imputacions de renda que s’establisquen per llei.
d) Els rendiments de les activitats econòmiques.
e) Els guanys i les pèrdues patrimonials.
Aquests ingressos es computaran en els termes establits per als diferents components de renda en la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
3. Així mateix, per a determinar la renda personal de la persona usuària es tindran en compte les regles següents:
a) Si la persona usuària té cònjuge o parella de fet legalment constituïda, es considerarà com a renda personal de la persona usuària l’import que resulte de dividir per la meitat la suma dels ingressos dels dos membres de la parella.
b) Si la persona usuària està integrada en una unitat familiar amb descendents de primer grau a càrrec, podrà sol·licitar que la quantia de la renda personal siga el quocient obtingut de dividir la renda acumulada de les persones que integren aquesta unitat familiar entre el nombre de membres que la componen, inclosa la mateixa persona usuària.

A aquest efecte, es considera com a unitat familiar la unitat de convivència integrada per la persona usuària i, si escau, el cònjuge o parella de fet legalment constituïda i els descendents de primer grau de la persona usuària o del cònjuge o parella de fet legalment constituïda, ja ho siguen per naturalesa, adopció o acolliment, sempre que, en aquest últim cas, siguen menors de 25 anys o majors d’aquesta edat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.
4. La capacitat econòmica de la persona usuària (CEU), descomptada la participació en el cost del servei, no podrà ser inferior a l’IPREM i en aquest cas es reduirà la quota de la taxa amb la finalitat de garantir que la capacitat econòmica no es redueix per sota de l’IPREM.


TÍTOL VI
Taxes en matèria de l’Agència Valenciana
d’Avaluació i Prospectiva (AVEP)

CAPÍTOL ÚNIC
Taxa per serveis per a la millora de la qualitat
de l’educació superior realitzats per l’AVEP

Article 6.1-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació per part de l’AVEP dels serveis administratius següents:
a) L’avaluació o l’emissió d’informe previ exigit en el capítol I del títol IX de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, per a la contractació de les figures de professorat universitari.
b) L’avaluació del professorat de les universitats privades en possessió del títol de doctorat.
c) L’emissió dels certificats relatius a les lletres a i b.
d) L’avaluació i l’emissió dels informes de seguiment dels títols universitaris oficials de grau, màster i doctorat previstos en l’article 27 del Reial decret 1.393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
e) L’avaluació i l’emissió dels informes per a la renovació de l’acreditació del seguiment dels títols universitaris oficials previstos en l’article 27 bis del Reial decret 1.393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.


Article 6.1-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa:
a) Els contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial.

b) Els contribuents que siguen víctimes de bandes armades i elements terroristes, així com els cònjuges no separats legalment, sempre que el nexe causal entre les activitats delictives i el resultat lesiu haguera sigut determinat en expedient administratiu instruït a aquest efecte pel procediment reglamentari corresponent o per resolució judicial ferma.

c) Les contribuents que siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició per mitjà de qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
d) Els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.

Article 6.1-3. Meritació i exigibilitat
1. El meritació es produirà en el moment en què es preste el servei corresponent.
2. L’exigibilitat de la quota o la quantitat a ingressar es realitzarà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud d’inscripció, avaluació, emissió d’informe previ o expedició.

Article 6.1-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten els serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 6.1-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1. Avaluació del professorat universitari:
1.1 L’avaluació o l’emissió d’informe previ exigits en el capítol I del títol IX de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, per a la contractació de les figures de professorat universitari, quan escaiga 57,44 €
1.2 L’avaluació del professorat de les universitats privades en possessió del títol
de doctorat 57,44 €
1.3 L’emissió dels certificats relatius als apartats 1.1 i 1.2 22,97 €
2 Avaluació i emissió dels informes de seguiment dels títols universitaris
oficials:
2.1 Avaluació i emissió dels informes de seguiment de títols universitaris oficials de grau 606,06 €
2.2 Avaluació i emissió dels informes de seguiment de títols universitaris oficials de màster 404,04 €
2.3 Avaluació i emissió dels informes de seguiment de títols universitaris oficials de doctorat 404,04 €
2.4 L’avaluació i l’emissió dels informes per a la renovació de l’acreditació dels títols universitaris oficials:
2.4.1 –de grau: 1.616,16 €
2.4.2 –de màster: 1.414,14 €
2.4.3 –de doctorat: 1.414,14 €


Article 6.1-6. Quota líquida
La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general.


Títol VII
Taxes en matèria de comerç i consum

CAPÍTOL I
Taxa per serveis tècnics i administratius
en matèria de comerç i consum

Article 7.1-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació pels òrgans competents de la Generalitat en matèria de comerç i consum dels serveis als quals es refereix el quadre de l’article 7.1-4.
Article 7.1-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es presente la sol·licitud o comunicació corresponent.

Article 7.1-3. Contribuents
1. Són contribuents d’aquesta taxa les persones a qui es presten els serveis que constitueixen el fet imposable.
2. En el supòsit al qual es refereix el punt 3 del quadre de l’article 7.1-4, no es consideraran contribuents de la taxa a les empreses subministradores d’aigua en alta.

Article 7.1-4. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Serveis administratius derivats de la sol·licitud d’un certificat que acredite que un establiment té la condició de tenda de conveniència per a la instal·lació de màquines expenedores de productes del tabac 69,09 €
2 Serveis administratius derivats de la sol·licitud de comprovació de l’esmena dels requisits obligatoris d’etiquetatge de productes importats de tercers països en matèria de seguretat, com a conseqüència del control previ a la importació realitzat pel Servei Oficial d’Inspecció, Vigilància i Regulació de l’Exportació (SOIVRE)
80,45 €
3 Serveis tècnics derivats d’una sol·licitud o comunicació dels interessats relativa a la implantació o modificació de preus o tarifes de serveis subjectes al règim d’autorització o comunicació:
3.1 Sol·licitud d’implantació o de modificació de preus o tarifes de subministrament d’aigua a poblacions, de serveis amb més de 500 abonats i que es tramite pel procediment administratiu ordinari 1051,07 €
3.2 Resta de sol·licituds sotmeses al règim d’autorització o comunicació de preus o tarifes. 72,78 €CAPÍTOL II
Taxa per la venda d’impresos

Article 7.2-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la venda dels fulls de reclamacions de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.

Article 7.2-2. Meritació i exigibilitat
La meritació es produirà en el moment en què s’adquirisquen els impresos la venda dels quals constitueix el fet imposable.
L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació.

Article 7.2-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que adquirisquen els impresos la venda dels quals constitueix el fet imposable.

Article 7.2-4. Quota íntegra
La quota íntegra serà de 2,54 euros per cada joc de 10 fulls de reclamació de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.
Títol VIII
Taxes en matèria del Complex
Educatiu de Xest

CAPÍTOL únic
Taxa per la utilització de les instal·lacions
del Complex Educatiu de Xest

Article 8.1-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització de les instal·lacions del Complex Educatiu de Xest a les quals es refereix l’article 8.1-5.

Article 8.1-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa:
a) Els contribuents que formen part de l’alumnat del complex educatiu.
b) Els contribuents que siguen personal al servei de l’administració de la Generalitat amb destinació en el complex educatiu.
c) Els contribuents que siguen escolars que participen en els jocs esportius de la Generalitat que es realitzen en el complex educatiu i les federacions esportives autonòmiques o espanyoles que desenvolupen un programa de tecnificació o pla d’especialització esportiva en col·laboració amb l’òrgan competent de la Generalitat en matèria d’esport.

d) Els contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial.

e) Els contribuents que siguen persones tutelades o en guarda pel sistema de protecció de menors, i que es troben en acolliment residencial o familiar, que acrediten aquesta condició mitjançant certificat de l’entitat pública que n’exercisca la guarda o la tutela o mitjançant còpia de la resolució administrativa per la qual s’haja constituït aquesta mesura.
f) Les contribuents que siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
g) Els contribuents que estiguen en situació d’exclusió social i aquesta s’acredite per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.

Article 8.1-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què comence la utilització efectiva de les instal·lacions corresponents.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la corresponent sol·licitud d’ús.

Article 8.1-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones usuàries de les instal·lacions a les quals es refereix el fet imposable.

Article 8.1-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus d’usuari Import
(euros)
1 PARTICIPANTS EN ACTIVITATS REALITZADES EN EL COMPLEX EDUCATIU
1.1 Esportives:
1.1.1 Piscines:
1.1.1.1 Utilització per grups fins a 10 persones (per grup, per cada carrer utilitzat i hora) 9,67 €
1.1.1.2 Utilització individual:
1.1.1.2.1 Piscina coberta (per persona i hora) 2,92 €
1.1.1.2.2 Piscina descoberta (per persona i hora) 1,94 €
1.1.2 Pistes esportives (per hora) 4,86 €
1.1.3 Camp de futbol (per hora) 19,36 €
1.1.4 Pavelló cobert gimnàs (per hora) 14,53 €
1.1.5 Pavelló cobert doble (per hora) 29,04 €
1.1.6 Pistes d’atletisme (per hora) 14,53 €
1.1.7 Saló d’actes (paranimf):
1.1.7.1 Sessió completa de matí o vesprada 242,07 €
1.1.7.2 Dia complet 363,06 €
1.8 Sales de capacitat per a 200 persones (per grup i hora) 24,20 €
1.9 Aules (per grup i hora) 4,86 €
2 RESTA D’USUARIS
2.1 Esportives:
2.1.1 Piscines:
2.1.1.1 Utilització per grups fins a 10 persones (per grup, per cada carrer utilitzat i hora) 19,36 €
2.1.1.2 Utilització individual:
2.1.1.2.1 Piscina coberta (per persona i hora) 3,89 €
2.1.1.2.2 Piscina descoberta (per persona i hora) 2,92 €
2.1.2 Pistes esportives 9,67 €
2.1.3 Camp de futbol (per hora) 38,73 €
2.1.4 Pavelló cobert-gimnàs (per hora) 29,04 €
2.1.5 Pavelló cobert doble (per hora) 58,08 €
2.1.6 Pistes d’atletisme (per hora) 29,04 €
2.1.7 Saló d’actes (paranimf):
2.1.7.1 Sessió completa de matí o vesprada 484,11 €
2.1.7.2 Dia complet 726,17 €
2.1.8 Sales de capacitat per a 200 persones (per grup i hora) 48,41 €
2.1.9 Aules (per grup i hora) 9,67 €Article 8.1-6. Quota líquida
La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general.


Títol IX
Taxes en matèria de comunicació audiovisual

CAPÍTOL únic
Taxa per actuacions administratives
en matèria de comunicació audiovisual

Article 9.1-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la realització de les actuacions administratives en matèria de comunicació audiovisual que s’enumeren en l’article 9.1-5.
2. No es produirà el fet imposable en els supòsits en què les actuacions administratives enumerades en l’article 9.1-5 es realitzen com a conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

Article 9.1-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa els serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre i els serveis públics de comunicació audiovisual, definits respectivament en els articles 32 i 40 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual.


Article 9.1-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà:
a) En el supòsit del punt 1 del quadre de l’article 9.1-5, quan es notifique l’acord d’adjudicació o renovació de les llicències de comunicació audiovisual.
b) En els supòsits dels punts 2, 3 i 4 del quadre de l’article 9.1-5, en el moment en què s’atorgue l’autorització corresponent.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà:
a) En el supòsit del punt 1 del quadre de l’article 9.1-5, en el moment de la meritació.
b) En els supòsits dels punts 2, 3 i 4 de l’article 9.1-5, en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 9.1-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que sol·liciten les actuacions administratives que constitueixen el fet imposable.

Article 9.1-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Per cada atorgament o renovació de llicències de comunicació audiovisual 1.033,62 €
2 Per cada autorització de modificacions en la titularitat de les accions, participacions o títols equivalents dels llicenciataris, o modificacions del capital 206,72 €
3 Per cada autorització de transmissions i altres negocis jurídics que comporten canvi en la titularitat de llicències de comunicació audiovisual 413,45 €
4 Per cada autorització d’arrendaments i altres negocis jurídics que no comporten canvi en la titularitat de llicències de comunicació audiovisual
275,63 €Títol X
Taxes en matèria de costes

CAPÍTOL I
Taxa per prestació de serveis i activitats relatius a la servitud
de protecció del domini públic maritimoterrestre

Article 10.1-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la tramitació, pel departament competent en matèria de costes, d’expedients relatius a les sol·licituds d’autorització prèvia o legalització d’obres, instal·lacions i activitats en zona de servitud de protecció del domini públic maritimoterrestre.

Article 10.1-2. Exempcions
Estan exemptes del pagament de la taxa les administracions públiques territorials i les entitats de dret públic vinculades o dependents de qualsevol administració pública quan, en l’exercici de les funcions i actuant d’ofici, sol·liciten la realització de la prestació que constitueix el fet imposable.

Article 10.1-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment de la presentació de la sol·licitud dels serveis que constitueixen el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació.

Article 10.1-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que sol·liciten l’autorització.

Article 10.1-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Per a la tramitació administrativa de les sol·licituds d’autorització o legalització, per cada sol·licitud: 160 € quan el pressupost o la valoració de les obres siga igual o superior a 3.000 €
2 Per a la tramitació administrativa de les sol·licituds d’autorització o legalització, per cada sol·licitud: 80 € quan el pressupost o la valoració de les obres no supere els 3.000 €.CAPÍTOL II
Taxa per serveis administratius

Article 10.2-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis administratius següents:
a) Compulsa de documents tècnics.
b) Expedició de certificats o d’informes, en ambdós casos a instàncies de part.
c) Registre de concessions i autoritzacions administratives.

Article 10.2-2. Exempcions
Està exempta del pagament de la taxa la prestació dels serveis que tinga lloc amb motiu d’actuacions de rehabilitació i nova construcció a causa de catàstrofes.

Article 10.2-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei corresponent.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 10.2-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que sol·liciten els serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 10.2-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant del quadre següent, bé la quantitat fixa assenyalada, bé el tipus de gravamen percentual a la base que s’indica:

Tipus de servei Import (euros)
1 Compulsa de documents tècnics 1,50 €
2 Expedició de certificats o d’informes a instàncies de part (per certificat o informe) 2,50 €
3 Registre de concessions i autoritzacions administratives El 0,5 per 1.000 del valor de l’expropiació realitzada per l’establiment de concessió o, si no hi ha aquesta, del valor del sòl ocupat o beneficiat per aquella, amb un mínim de 2,50 €Títol XI
Taxes en matèria d’esport

CAPÍTOL I
Taxa per accés a les titulacions esportives subaquàtiques
i expedició dels títols esportius corresponents

Article 11.1-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis següents:
a) Examen per a l’accés a les titulacions de bussejador esportiu de 1.ª classe i bussejador esportiu de 2.ª classe.
b) Expedició de les titulacions a què es refereix la lletra a anterior.
2. No es produirà el fet imposable en els supòsits en què l’expedició de les titulacions es realitzen com a conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el registre civil.

Article 11.1-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa, en el cas de serveis acadèmics, els que:
a) Siguen membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial.
b) Siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
c) Estiguen en situació d’exclusió social i aquesta s’acredite per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.

Article 11.1-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 11.1-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que sol·liciten els serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 11.1-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Tarifa I. Examen per a accés a les titulacions esportives subaquàtiques
1.1 1. Bussejador 1.ª classe 30,90 €
1.2 2. Bussejador 2.ª classe 15,40 €
2 Tarifa II. Expedició i convalidació dels títols que habiliten per a l’exercici d’activitats esportives subaquàtiques
2.1 1. Bussejador 1.ª classe 10,30 €
2.2 2. Bussejador 2.ª classe 10,30 €Article 11.1-6. Quota líquida
La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general.


CAPÍTOL II
Taxa per accés a les titulacions per al govern de
les embarcacions recreatives i expedició
dels títols esportius corresponents

Article 11.2-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis següents:
a) Examen per a l’accés a les titulacions de capità de iot, patró de iot, patró d’embarcacions d’esbargiment i patró per a navegació bàsica.

b) Expedició, renovació i validació de les titulacions a què es refereix la lletra a anterior.
c) Expedició de certificats relatius a l’obtenció de titulacions per al govern d’embarcacions d’esbargiment.
2. No es produirà el fet imposable en els supòsits en què l’expedició, renovació o validació de les titulacions o l’expedició de certificats es realitzen com a conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i nom en el registre civil.

Article 11.2-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa, en el cas de serveis acadèmics, els que:
a) Siguen membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial.
b) Siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
c) Estiguen en situació d’exclusió social i aquesta s’acredite per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.

Article 11.2-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 11.2-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que sol·liciten els serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 11.2-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Examen teòric per a accés a les titulacions per al govern d’embarcacions recreatives
1.1 Capità de iot 103,00 €
1.2 Patró de iot 82,40 €
1.3 Patró d’embarcació recreatives 61,80 €
1.4 Patró per a navegació bàsica 61,80 €
2 Expedició, renovació i convalidació de títols que habiliten per al govern d’embarcacions recreatives
2.1 Expedició
2.1.1 Capità de iot 123,60 €
2.1.2 Patró de iot 36,00 €
2.1.3 Patró d’embarcació recreatives 36,00 €
2.1.4 Patró per a navegació bàsica 36,00 €
2.2 Renovacions i convalidacions (cadascuna) 36,00 €
3 Examen pràctic per a accés a les titulacions per al govern de les embarcacions recreatives
3.1 Capità de iot 174,90 €
3.2 Patró de iot 97,10 €
3.3 Patró d’embarcacions recreatives 68,00 €
3.4 Patró de navegació bàsica 58,30 €
4 Expedició de certificats relatius a l’obtenció de titulacions per al govern d’embarcacions recreatives 6,10 €Article 11.2-6. Quota líquida
La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general.


CAPÍTOL III
Taxa per accés a les titulacions per al govern de motos
nàutiques i expedició del títol corresponent

Article 11.3-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis següents:
a) Examen per a l’accés al títol per al govern de moto nàutica.
b) Expedició i renovació de la titulació a la qual es refereix la lletra a anterior.
2. No es produirà el fet imposable en els supòsits en què l’expedició o la renovació de la titulació es realitzen com a conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.


Article 11.3-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa, en el cas de serveis acadèmics, els que:
a) Siguen membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial.
b) Siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
c) Estiguen en situació d’exclusió social i aquesta s’acredite per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.

Article 11.3-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 11.3-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que sol·liciten els serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 11.3-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Examen teòric de tipus A o B: 60,50 €
2 Examen pràctic de tipus A o B: 57,10 €
3 Expedició o convalidació del títol: 35,30 €


Article 11.3-6. Quota líquida
La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general.


CAPÍTOL IV
Taxa en matèria d’activitats esportives aquàtiques

Article 11.4-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis següents:
a) Autorització d’obertura i funcionament d’escoles d’ensenyança nauticoesportives, així com les seues modificacions.
b) Autorització d’obertura i funcionament de centres de busseig recreatius, així com les seues modificacions.
c) Tramitació de la declaració responsable de lloguer d’embarcacions esportives o d’esbargiment (llista 6.a del registre de vaixells) per a activitats marítimes turisticoesportives, i les seues renovacions.
d) Renovació de l’autorització de centres de busseig.
2. No es produirà el fet imposable en els supòsits en què les autoritzacions o les seues modificacions o renovacions es realitzen com a conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i nom en el registre civil.

Article 11.4-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació. No obstant això, quan el servei es preste després de la sol·licitud o la presentació prèvies de la declaració responsable, l’exigibilitat es produirà en el moment en què aquelles es formulen.

Article 11.4-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que sol·liciten o a les quals siguen prestats els serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 11.4-4. Quota íntegra

La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Escoles d’ensenyament nauticoesportiu
1.1 Autorització d’obertura i funcionament 45,90 €
1.2 Modificació de l’autorització inicial atorgada 23,40 €
2 Centres de busseig recreatius
2.1 Autorització d’obertura i funcionament 45,90 €
2.2 Modificació de l’autorització inicial atorgada 23,40 €
2.3 Renovació de l’autorització
inicial acordada 20,40 €
3 Lloguer d’embarcacions esportives o recreatives preparades (llista 6a del Registre de Vaixells), per a activitats marítimes turisticoesportives
3.1 Tramitació declaració responsable de lloguer d’embarcacions llista 6.ª fins a 10 metres d’eslora 40,80 €
3.2 Tramitació declaració responsable de lloguer d’embarcacions llista 6.ª entre 10 i 15 metres d’eslora 81,60 €
3.3 Tramitació declaració responsable de lloguer d’embarcacions llista 6.ª superior a 15 metres d’eslora 122,40 €
3.4 Renovació de la tramitació de declaració responsable inicial atorgada (amb independència de l’eslora de l’embarcació) 20,40 €CAPÍTOL V
Taxa per activitats de formació esportiva

Article 11.5-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis formatius per l’Escola de l’Esport de la Direcció General d’Esport.


Article 11.5-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa, en el cas de serveis acadèmics, els que:
a) Siguen membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial.
b) Siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
c) Estiguen en situació d’exclusió social i aquesta s’acredite per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.

Article 11.5-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la inscripció en l’activitat formativa, després de l’admissió prèvia en aquesta.

Article 11.5-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que es matriculen en les activitats de formació esportiva i formen part de l’alumnat.

Article 11.5-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Cursos d’entrenadors, en el seu bloc comú, als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007:
1.1 Nivell I 66,40 €
1.2 Nivell II 96,40 €
1.3 Nivell III 108,24 €
2 Cursos i activitats de formació esportiva que organitze la Direcció General de l’Esport
2.1 Altres cursos (5 hores) 16,34 €
2.2 Altres cursos (5 hores addicionals) 8,22 €
2.3 Congrés/jornada 5 hores 24,77 €
2.4 Congrés/jornada 5 hores addicionals 14,65 €Article 11.5-6. Quota líquida
La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:
a) Una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general.
b) Una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, si el contribuent té la condició d’esportista d’elit de la Comunitat Valenciana.

c) Una bonificació del vint-i-cinc per cent de la quota íntegra, en cas de contribuents que formen part de l’alumnat i siguen membres d’entitats col·laboradores amb les quals es ferma un acord per al desenvolupament d’una determinada activitat formativa.


Títol XII
Taxes en matèria del
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

CAPÍTOL únic
Taxa per insercions en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Article 12.1-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la realització d’insercions en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb independència que aquestes tinguen o no, conformement a disposicions legals o reglamentàries, caràcter obligatori.

Article 12.1-2. Exempcions
Estan exemptes del pagament de la taxa les insercions següents:
a) Les que emanen de las Corts Valencianes, de l’administració de la Generalitat o del seu sector públic instrumental, així com les que procedisquen de les institucions indicades en l’article 20.3 de l’Estatut d’autonomia. L’exempció no serà aplicable quan la publicació es realitze a favor o per compte d’un tercer i el seu import puga, per tant, ser repercutit a aquest.
b) Les de disposicions i resolucions de l’administració de l’Estat que afecten els interessos de la Comunitat Valenciana.
c) Les correccions d’errors, quan no resulten imputables al sol·licitant de la seua inserció.
d) Els edictes, notificacions i resolucions dels jutjats i tribunals, quan la inserció siga ordenada d’ofici, així com les insercions sol·licitades a instàncies de part que gaudeixen del benefici de justícia gratuïta.

e) Les insercions procedents de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, llevat que siga possible, legalment, la translació de la càrrega tributària a un tercer.

Article 12.1-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què s’efectue la corresponent inserció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud d’inserció.

Article 12.1-4. Contribuents
1. Són contribuents d’aquesta taxa les persones que efectuen les sol·licituds d’inserció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana que constitueixen el fet imposable.
2. Quan el sol·licitant de la inserció siga un òrgan o unitat administrativa de l’administració de la Generalitat i la inserció es realitze a favor o per compte d’un tercer, es repercutirà l’import de la taxa a la persona a favor de la qual o pel compte de la qual s’haja efectuat la inserció, seguint, a aquest efecte, el procediment descrit en l’apartat 3 d’aquest article.
3. A l’efecte de l’apartat 2, en ocasió del primer pagament que s’haja de realitzar a la persona a favor de la qual o per compte de la qual s’haja efectuat la inserció, es descomptarà l’import de la taxa corresponent. A falta d’això, se li notificarà l’import d’aquesta perquè, en el termini establit en la normativa tributària, es procedisca al seu pagament en període voluntari.

Article 12.1-5. Base imposable
La base imposable d’aquesta taxa es regirà per les normes següents:
a) La taxa s’exigirà en funció del nombre de mòduls que comprenga el text que cal publicar, i estarà dividida cada pàgina del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en quatre mòduls, compostos de 1.860 caràcters cadascun d’aquests. Per a determinar el nombre de mòduls que ha d’abonar l’usuari, s’haurà d’efectuar el còmput de caràcters tipogràfics del text que cal publicar, i s’haurà de tenir en compte la totalitat del document (títol, cos del text, data i antesignatura); la liquidació es farà sobre qualsevol de les dues versions d’aquest, valenciana o castellana.

Una vegada obtingut el nombre total de caràcters, es dividirà per la quantitat de 1.860 (nombre de caràcters de cada mòdul), i s’obtindrà així el nombre de mòduls que cal abonar.
En qualsevol cas, la base imposable estarà constituïda sempre per mòduls complets i no per fraccions, les quals tindran la consideració d’un mòdul complet.
b) Quan la sol·licitud d’inserció no vaja acompanyada del recompte informàtic del nombre de caràcters, es comptaran els que continga la línia més llarga del text, excloent-ne els espais en blanc entre paraules, i es multiplicarà el nombre així obtingut pel de línies totals que componguen el document. A aquest efecte, les línies de longitud inferior a un terç de la línia més llarga equivaldran, cada dues d’aquestes, a una línia completa. Obtingut el nombre de caràcters, s’efectuara la conversió al sistema de mòduls, tal com s’estableix en la lletra a.
c) Si es tracta de la publicació de llistats, mapes o altres materials gràfics de difícil valoració, la base imposable serà el nombre de fulls en format DIN-A4 de què es componga el document.

Article 12.1-6. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus d’inserció i suport Import (euros)
1. Llistats, mapes o altres gràfics de difícil valoració (per pàgina DIN-A4 o similar): 88,93 €
2 Resta de casos:
2.1 Tarifa normal (per mòdul): 44,47 €
2.2 Tarifa reduïda –aplicable quan el document es remeta a través de l’aplicació de gestió del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana– (per mòdul): 22,22 €
Títol XIII
Taxes en matèria de domini públic

CAPÍTOL únic
Taxa per ús comú especial o ús privatiu
dels béns de domini públic de la Generalitat

Article 13.1-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa, sempre que no estiguen tipificats específicament en altres taxes:
a) L’ús comú especial o l’ús privatiu dels béns de domini públic de la Generalitat que es facen per concessions, autoritzacions o una altra forma d’adjudicació per part dels òrgans competents de l’administració autonòmica, així com l’emissió d’informes i la realització de les inspeccions amb aquesta finalitat.
b) L’ocupació o l’ús comú especial sense autorització dels béns de domini públic de la Generalitat, sense perjudici de les sancions que puguen correspondre.
2. No es realitzarà el fet imposable quan l’ús comú especial o l’ús privatiu de béns de domini públic autonòmic no porte aparellada una utilitat econòmica per al concessionari, persona autoritzada o adjudicatari o, fins i tot existint aquesta utilitat, la utilització o aprofitament comporte condicions o contraprestacions a càrrec del beneficiari que esgoten o facen irrellevant aquella.

Article 13.1-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa els contribuents que siguen administració pública, sempre que en la seua pròpia normativa reconeguen l’exempció a la Generalitat en l’aplicació de taxes similars.

Article 13.1-3. Període impositiu, meritació i exigibilitat
1. El període impositiu serà l’any natural.
2. En cas que la durada de l’ús siga superior a un any, el període impositiu de l’any natural d’inici o de finalització d’ús serà el que corresponga al nombre de dies de durada de l’ús dins del corresponent any natural.
3. En cas que la durada siga inferior a un any, el període impositiu serà el que corresponga al nombre de dies de durada de l’ús dins del corresponent any natural.
4. La meritació es produirà l’1 de gener de cada any. No obstant això, la meritació de la taxa corresponent a l’any inicial de l’ús es produirà en el moment de l’atorgament de l’autorització, concessió o adjudicació i, si escau, de la renovació d’aquelles, o en el de la realització del corresponent informe o inspecció.
5. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar per la taxa corresponent a l’any inicial es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud, i, en qualsevol cas, serà prèvia a l’emissió de l’autorització.

Article 13.1-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten l’ús comú especial o l’ús privatiu que constitueix el fet imposable o, si escau, ocupen o usen sense autorització els béns.


Article 13.1-5. Base imposable
1. En els casos d’ús privatiu de béns demanials que no formen part del domini públic viari, la base imposable serà l’import següent:

a) Amb caràcter general, el valor de la part del bé efectivament ocupat i, si escau, de les instal·lacions ocupades, i es prendrà com a referència el valor de mercat dels immobles pròxims de naturalesa anàloga.

b) Quan s’utilitzen procediments de concurrència competitiva, el valor econòmic de la proposició sobre la qual recaiga la concessió, autorització o adjudicació, configurat, al seu torn, a partir del valor de mercat dels immobles pròxims de naturalesa anàloga.
c) Quan els béns no puguen ser valorats per valor de mercat en funció dels immobles pròxims de naturalesa anàloga, la utilitat que reporte l’ús durant el període corresponent, i es prendrà com a referència la utilitat de béns de naturalesa anàloga.
d) Quan els béns no puguen ser valorats per valor de mercat en funció dels immobles pròxims de naturalesa anàloga i s’utilitzen procediments de concurrència competitiva, el valor econòmic de la proposició sobre la qual recaiga la concessió, autorització o adjudicació, configurat, al seu torn, a partir d’aquesta utilitat de referència i dels motius d’utilitat pública o interès social que, si escau, determinen l’atribució de l’ús.

2. En els casos d’ús comú especial de béns demanials que no formen part del domini públic viari de la Generalitat, la base imposable serà l’import següent:
a) La utilitat que reporte l’ús durant el corresponent període.
b) Quan s’utilitzen procediments de concurrència competitiva, el valor econòmic de la proposició sobre la qual recaiga la concessió, autorització o adjudicació, configurat, al seu torn, a partir de la utilitat que reporte l’ús durant el corresponent període.

Article 13.1-6. Base liquidable
La base liquidable és el resultat de minorar la base imposable en l’import de l’aprofitament econòmic per al contribuent, en cas que s’utilitzen procediments de concurrència competitiva i en els plecs de condicions o clausulat de la concessió, autorització o adjudicació s’imposen determinades obligacions o contraprestacions al contribuent.

Article 13.1-7. Quota íntegra
1. En els casos d’ocupació del domini públic viari de la Generalitat, la quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1. Concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres i instal·lacions en zones de domini públic de la carretera en sòl no classificat com a urbà o urbanitzable
1.1 Per construcció de passos sobre cuneta per a vianants i vehicles o accés a les carreteres de la Comunitat Valenciana, per metre quadrat o fracció: 21,00 €
1.2 Per l’encreuament de línies aèries de conducció elèctrica i de comunicació amb les carreteres:
1.2.1 En línies elèctriques d’alta o mitjana tensió: T = 8,00 € × arrel quadrada de V × S
On:
T = la quantia de la taxa
S = secció total dels conductors en mil·límetres quadrats
V = tensió en
quilovolts
1.2.2 En línies elèctriques de baixa tensió i línies de comunicacions, qualsevol que siga la secció dels conductors, per cada línia: 175,00 €
1.3 Per obertura de rases i encreuament mitjançant clavament per a la instal·lació de noves conduccions de serveis públics (electricitat, telecomunicacions, gas, aigua, etc.), i escomesa a aquells, fins i tot col·locació de canonades i equips. Per metre lineal de conducció: 43,00 €
1.4 Per excavació i instal·lació de pous de registre, arquetes o càmeres en les conduccions de l’apartat anterior. Per unitat: 109,00 €
1.5 Per la instal·lació de cartells informatius i de senyals reglamentaris inclosos en el Codi de circulació. Per unitat: 39,00 €
1.6 Per utilització d’infraestructures existents per a instal·lació de noves línies, tant elèctriques, com de comunicació o de proveïment (per metre lineal): 43,00 €
2. Concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres i instal·lacions en zones de protecció de la carretera en sòl no classificat com a urbà o urbanitzable
2.1 Per obertura de rasa i instal·lació de sèquies de reg, revestides o sense revestir. Per metre lineal: 2,00 €
2.2 Per col·locació de suports per a línies aèries de comunicacions o elèctriques de mitjana i baixa tensió. Per unitat: 43,00 €
2.3 Per instal·lació d’aparells distribuïdors de gasolina i depòsits en estacions de servei existents. Per metre quadrat d’ocupació: 14,00 €
2.4 Per pavimentació d’accessos amb paviment rígid o flexible. Per metre quadrat: 0,00 €
2.5 Per instal·lació de tancaments totalment diàfans sobre piquets sense fonament de fàbrica. Per metre lineal: 0,50 €
2.6 Per col·locació de cartells d’activitat autoritzables per la Llei 6/1991, de 27 de març, de carreteres de la Comunitat Valenciana. Per metre quadrat: 7,00 €
2.7 Per ocupació de la zona de protecció amb veladors, quioscos, tendals i instal·lacions provisionals o desmuntables autoritzables, per un termini màxim d’un any. Per metre quadrat d’ocupació: 1,00 €
2.8 Per utilització d’infraestructures existents per a instal·lació de noves línies, tant elèctriques, com de comunicació o de proveïment (per metre lineal): 43,00 €
2.9 Per la instal·lació de noves conduccions, fins i tot col·locació de canonades i equips. Per metre lineal de conducció (cada tub): 43,00 €
En cas de ser una canonada o equips destinats al subministra-ment d’aigua per a una explotació agrícola o ramadera, la tarifa serà la mateixa que per a l’apartat 2.1
2.10 Per excavació i instal·lació de pous de registre, arquetes o càmeres en les conduccions de l’apartat anterior. Per unitat: 105,00 €
3. Emissió d’informes i realització d’inspeccions, recollides en l’autorització respectiva, sobre execució d’obres i instal·lacions en zones de domini públic i protecció de la carretera
3.1 Per emissió d’informes amb dades de camp. Per informe: 70,00 €
3.2 Per realització d’inspeccions. Per inspecció: 52,00 €
4. Concessió d’altres autoritzacions per a la realització d’obres o instal·lacions en zones de domini públic i protecció de la carretera
4.1 Per cada autorització de reparació d’instal·lacions existents amb autorització anterior i sense modificació de característiques: 70,00 €
4.2 Per cada autorització d’obres en zona de domini públic en sòl urbà o urbanitzable: 70,00 €2. En els supòsits de béns demanials afectes a ús públic o al servei públic educatiu, cultural o esportiu, en els quals la persona física o jurídica sol·licite una autorització d’ocupació temporal que puga adjudicar-se directament segons el que preveu l’article 61.2 de la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de patrimoni de la Generalitat, o normativa legal que la substituïsca, la quota íntegra s’obtindrà aplicant les quanties que resulten del quadre següent, dins dels imports mínims i màxims fixats:


Tipus de servei Import (euros)
1 Atorgament d’autoritzacions d’ocupació temporal en béns, parcel·les, solars afectes segons el planejament urbanístic municipal a un ús educatiu, cultural o esportiu (plaça de Viriat de València i altres):
1.1 Per ocupació d’espai igual o inferior a 100 metres quadrats
Import mínim: 80 euros
Import màxim: 3.000 euros 30 € x m2 x dies d’ocupació/365
1.2 Per ocupació d’espai superior a 100 metres quadrats
Import mínim: 100 euros
Import màxim: 5.000 euros 35 € x m2 x dies d’ocupació/365
2 Atorgament d’autoritzacions d’ocupació temporal respecte a espais, aules o instal·lacions de béns afectes a un servei públic educatiu, cultural o esportiu
Import mínim: 120 euros
Import màxim: 6.000 euros 40 € x m2 x dies d’ocupació/3653. En els casos d’ús privatiu de béns demanials que no formen part del domini públic viari diferents dels esmentats en l’apartat 2 anterior, la quota íntegra s’obtindrà aplicant el tipus de gravamen percentual que corresponga a la base liquidable:
a) Amb caràcter general, el 5 per cent anual.
b) Quan els béns no puguen ser valorats per valor de mercat en funció dels immobles pròxims de naturalesa anàloga, el 100 per cent anual.

4. En els casos d’ús comú especial de béns demanials que no formen part del domini públic viari diferents dels esmentats en l’apartat 2 anterior, la quota íntegra s’obtindrà aplicant el tipus de gravamen percentual del 100 per cent anual.
5. En els supòsits d’usos per períodes inferiors a l’any, la quota íntegra obtinguda per l’aplicació dels apartats 3 i 4 anteriors es prorratejarà en funció del nombre de dies de durada de l’ús.

Article 13.1-8. Quota líquida
La quota liquidable és el resultat de minorar la quota íntegra en l’import econòmic de les millores o, si escau, contraprestacions en espècie, proposades per l’autoritzat o concessionari i acceptades expressament per l’administració, respecte del bé demanial o el mobiliari que el conforma.

Article 13.1-9. Especialitats
La falta de pagament per la renovació de l’autorització, concessió o adjudicació podrà ser causa de resolució d’aquesta, sense perjudici de les altres actuacions que corresponguen.


Títol XIV
Taxes en matèria d’educació

CAPÍTOL I
Taxa en matèria d’ensenyaments artístics superiors

Article 14.1-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació pels centres docents de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV) del servei públic d’educació superior en l’àmbit de les ensenyances artístiques superiors conduents a l’obtenció de títols oficials.
2. No hi estarà subjecta:
a) La validació d’assignatures. No obstant això, si la validació es denega, es meritarà la taxa corresponent.
b) L’expedició de títols, targetes, suplements o duplicats per rectificació de la menció del sexe i nom en el Registre Civil.

Article 14.1-2. Exempcions
1. Estan exempts del pagament de la taxa:
a) Els contribuents que formen part de l’alumnat i tinguen la condició de membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial.
b) Els contribuents que formen part de l’alumnat i siguen víctimes de bandes armades i elements terroristes, així com els seus cònjuges no separats legalment o descendents de primer grau, sempre que el nexe causal entre les activitats delictives i el resultat lesiu haja sigut determinat en expedient administratiu instruït a aquest efecte pel procediment reglamentari corresponent, o per resolució judicial ferma.

c) Els contribuents que siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
d) Els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.
e) Els contribuents que obtinguen matrícula d’honor en l’avaluació global del segon curs de batxillerat o premi extraordinari. Aquesta exempció abasta al supòsit de matriculació i se’n gaudirà durant el primer any, i per una sola vegada.
f) Els contribuents que formen part de l’alumnat beneficiari de beques conforme a la normativa vigent en matèria de règim de beques i d’ajudes personalitzades a l’estudi estaran exempts del pagament de la taxa establida en el punt 1, Activitat docent, del quadre de l’apartat 1 de l’article 14.1-5.
g) Els contribuents que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d’edat.
h) Els contribuents que estiguen en situació d’exclusió social i aquesta s’acredite per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.

Article 14.1-3. Meritació i exigibilitat
1. En cas de serveis acadèmics, la meritació es produirà en el moment en què comence la prestació del servei, això és, a l’inici del curs corresponent.
2. En cas de serveis administratius, la meritació es produirà en el moment en què es preste el servei.
3. En cas de serveis acadèmics, l’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formalitze la matrícula, sense perjudici del que es disposa en l’apartat 4.
En el supòsit de matrícula anual, les persones que formen part de l’alumnat tindran dret a escollir la forma de pagament de les taxes establides per als diferents estudis, i podran fer efectiu el pagament d’una sola vegada, al començament del curs, o bé de forma fraccionada, en dos terminis per imports iguals, que seran ingressats: el primer, en formalitzar la matrícula i, el segon, durant la segona quinzena del mes de gener.
4. En cas de serveis administratius, l’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es realitze la sol·licitud.

Article 14.1-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que es matriculen en els centres als quals es refereix el fet imposable i formen part de l’alumnat.

Article 14.1-5. Quota íntegra
1. La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Euros per crèdit
1 Activitat docent
1.1 Ensenyaments artístics superiors
1.1.1 Ensenyament superior d’art dramàtic 9,24 €
1.1.2 Ensenyament superior de música 9,24 €
1.1.3 Ensenyament superior de dansa 9,24 €
1.1.4 Ensenyament superior de disseny 9,24 €
1.1.5 Ensenyament superior d’arts plàstiques (ceràmica) 9,24 €
1.2 Màsters en ensenyaments artístics oficials 30,93 €
1.3 Cursos propis ensenyaments artístics superiors 42,97 €
2 Avaluació i proves
2.1 Prova específica per a persones sense requisits acadèmics 21,95 €
2.2 Prova específica d’accés 52,52 €
2.3 Proves d’aptitud per a accés a màster 72,82 €
3 Expedició de títols acadèmics
3.1 Títol de màster en ensenyaments artístics, suplement europeu al títol o duplicat del títol, a petició dels interessats i per causes imputables a aquests 197,51€
3.2 Títol superior d’ensenyaments artístics, suplement europeu al títol o duplicat del títol (LOE), a petició dels interessats i per causes imputables a aquests 173,45 €
3.3 Expedició del suplement europeu al títol 32,72 €
4 Secretaria
4.1 Obertura d’expedient acadèmic per inici d’estudis en un centre i trasllat, expedició certificats acadèmics 25,46 €
4.2 Expedició o renovació de targetes d’identitat d’estudiants 2,22 €2. Per als supòsits de matriculació d’una assignatura per segona vegada, la quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa, assenyalada en el quadre de l’apartat 1, incrementada en un vint-i-cinc per cent. Si la matricula és per tercera vegada o posteriors, l’increment serà del setanta per cent.
3. Els contribuents matriculats en centres externs adscrits a l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV) abonaran, en concepte d’expedient acadèmic i de prova d’avaluació, el vint-i-cinc per cent de les quantitats establides en el punt 1, Activitat docent, del quadre de l’apartat 1. La resta de taxes s’abonaran íntegrament.
4. Els contribuents que obtinguen reconeixement de crèdits per raó d’altres estudis cursats en centres superiors privats o centres estrangers abonaran pels crèdits reconeguts, en concepte d’expedient acadèmic i de prova d’avaluació, el vint-i-cinc per cent de les quantitats establides en el quadre de l’apartat 1.

Article 14.1-6. Quota líquida
La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:
a) Una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general.

b) Una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, en els casos de contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.
c) Una bonificació en la matrícula, equivalent al mateix nombre de crèdits que componen les assignatures en les quals s’haja obtingut la matrícula d’honor en el curs immediat anterior, sempre que l’obtenció de matrícula d’honor siga en una o diverses assignatures corresponents a uns mateixos estudis.

Article 14.1-7. Especialitats
1. El contribuent que, en formalitzar la matrícula, s’aculla a l’exempció per taxes perquè haja sol·licitat la concessió d’una beca i, posteriorment, aquesta no és concedida o li siga revocada, estarà obligat a abonar la taxa corresponent a la matrícula formalitzada, dins dels vint dies següents a rebre la notificació del pagament. L’impagament de l’esmentada taxa comportarà l’anul·lació de la matrícula en totes les assignatures o crèdits, en els termes previstos en la legislació vigent.
2. La falta de pagament, total o parcial, dins del termini i en la forma escaient, de la taxa comportarà l’anul·lació automàtica de la corresponent matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats que, si escau, s’hagen satisfet.
3. Quan, per raó de l’impagament d’una matrícula, aquesta haja sigut objecte d’anul·lació en els dos últims cursos acadèmics, s’exigirà, com a requisit per a l’admissió d’una nova matrícula, el previ pagament de l’import total d’aquesta.
4. Quan, una vegada iniciat el curs escolar, la persona que forme part de l’alumnat es trasllade de centre dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (centres de la xarxa pública), aquesta abonarà en el centre d’origen el certificat acadèmic corresponent, i, en el centre de destinació, l’obertura d’expedient i la targeta d’identitat.
Quan el trasllat es produïsca abans de l’inici del curs escolar, abonarà en el centre de destinació, a més del que s’esmenta en aquest apartat, la matrícula corresponent al curs al qual s’incorpore, sempre que no l’haja abonada prèviament en el centre d’origen.
Si la persona que forma part de l’alumnat procedeix d’una altra comunitat autònoma o d’un centre no pertanyent a la xarxa pública de la Generalitat, quan es matricule en un centre d’aquesta xarxa pública ha d’abonar en aquest l’obertura d’expedient, la targeta d’identitat i la matrícula corresponent al curs al qual s’incorpore.


CAPÍTOL II
Taxa en matèria d’ensenyaments de règim especial

Article 14.2-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis acadèmics i administratius per:
a) Els conservatoris de música.
b) Els conservatoris de dansa.
c) Les escoles d’art dramàtic.
d) Les escoles oficials d’idiomes.
e) Les escoles d’art i superiors de disseny.
f) L’Escola Superior de Ceràmica de la xarxa pública de la Generalitat.
g) Els instituts d’educació secundària obligatòria amb ensenyaments esportius o ensenyaments d’idiomes autoritzats.
h) Els altres centres reconeguts i autoritzats.
2. En el cas dels ensenyaments artístics superiors, el fet imposable està constituït, exclusivament, per la prestació de serveis acadèmics i administratius derivats de la LOGSE.
3. No estarà subjecta la convalidació d’assignatures. No obstant això, si la convalidació es denega, es meritarà la taxa corresponent.

Article 14.2-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa:
a) Els contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial.

b) Els contribuents que formen part de l’alumnat i siguen, ells o els seus pares, víctimes d’actes terroristes.
c) Les contribuents que siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l’article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
d) Els contribuents que formen part de l’alumnat beneficiari de beques, d’acord amb la normativa vigent en matèria de règim de beques i d’ajudes personalitzades a l’estudi amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, pels conceptes següents.
d.1) Matrícula per assignatura.
d.2) Assignatura pendent.
d.3) Examen de revàlida o aptitud.
d.4) Drets d’examen (cicles elemental i superior).
d.5) Prova d’accés.
e) Els contribuents que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d’edat.
f) Els contribuents que siguen majors de 16 anys i participen en programes de preparació per a la vida independent dels menors d’acord amb l’article 22 bis de la Llei orgànica 1/1996, com a complement a una mesura de protecció jurídica del menor.
g) Els contribuents que siguen majors de 16 anys i menors de 18 anys, i tinguen al seu càrrec persones amb diversitat funcional o menors d’edat, o que hagen sigut víctima d’explotació sexual o tracta, o víctima de violència intrafamiliar.

Article 14.2-3. Meritació i exigibilitat
1. En cas de serveis acadèmics, la meritació es produirà en el moment en què comence la prestació del servei, això és, a l’inici del curs corresponent.
2. En cas de serveis administratius, la meritació es produirà en el moment en què es preste el servei.
3. En cas de serveis acadèmics, l’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formalitze la matrícula, sense perjudici del que es disposa en l’apartat 4.
En cas de matrícula anual, la persona que forme part de l’alumnat podrà fer efectiu el pagament de la taxa d’una sola vegada, al temps de formalització de la matrícula, o en dos terminis, el primer s’abonarà en el temps de la matrícula i el segon, en la segona quinzena del mes de gener següent. El que es disposa en aquest apartat no serà aplicable, però, quan, de conformitat amb el que es disposa en l’apartat 4 de l’article 14.2-7, haja produït l’anul·lació de la matrícula en els dos cursos acadèmics immediatament anteriors. En aquest supòsit, l’admissió de nova matrícula requerirà, inexcusablement, el pagament previ de l’import total d’aquesta.
4. En cas de serveis administratius, l’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es realitze la sol·licitud.

Article 14.2-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que es matriculen en els centres als quals es refereix el fet imposable i formen part de l’alumnat.

Article 14.2-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Ensenyaments de música
1.1 Ensenyaments LOE
1.1.1 Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana
1.1.1.1 Ensenyaments elementals:
1.1.1.1.1 Curs complet (per assignatura) 37,36 €
1.1.1.1.2 Assignatures pendents (cadascuna) 44,80 €
1.1.1.1.3 Repetició de curs (per assignatura) 48,52 €
1.1.1.1.4 Proves per a l’obtenció directa del certificat d’ensenyaments elementals de Música 55,15 €
1.1.1.1.5 Prova d’ingrés o accés als ensenyaments elementals de Música 27,57 €
1.1.1.3 Ensenyaments professionals:
1.1.1.3.1 Curs complet (per assignatura) 56,04 €
1.1.1.3.2 Assignatures pendents (per assignatura) 67,21 €
1.1.1.3.3 Repetició curs (per assignatura) 72,83 €
1.1.1.3.4 Prova d’accés als ensenyaments professionals 55,15 €
2 Ensenyaments de dansa
2.1 Ensenyaments LOE
2.1.1 Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana
2.1.1.1 Ensenyaments elementals:
2.1.1.1.1 Curs complet (per assignatura) 49,50 €
2.1.1.1.2 Assignatures pendents (cadascuna) 79,18 €
2.1.1.1.3 Repetició de curs (per assignatura) 59,37 €
2.1.1.1.4 Proves per a l’obtenció directa del certificat d’ensenyaments elementals de Dansa 55,15 €
2.1.1.1.5 Prova d’ingrés o accés als ensenyaments elementals de Dansa 27,57 €
2.1.1.3 Ensenyaments professionals:
2.1.1.3.1 Curs complet (per assignatura) 74,26 €
2.1.1.3.2 Assignatures pendents (per assignatura) 118,81 €
2.1.1.3.3 Repetició curs (per assignatura) 89,11 €
2.1.1.3.4 Prova d’accés als ensenyaments professionals 55,15 €
3 Ensenyament d’idiomes:
3.1 Pla d’estudis del Reial decret 1629/2006, de 29 se setembre. Estableix els nivells A1, A2 (bàsic), B1 (intermedi), B2 (avançat), C1 i C2:
3.1.1 Alumnat oficial:
3.1.1.1 Matrícula dels nivells A2, B1, B2 i C1 (per idioma i curs) 90,00 €
3.1.1.2 Matrícula de nivell C2 (per idioma i curs) 105,00 €
3.1.1.3 Repetició de curs dels nivells A2, B1, B2 i C1 (per idioma i curs) 105,00 €
3.1.1.4 Prova de nivell (ensenyament presencial) o valoració inicial de l’alumne (ensenyament a distància) 12,00 €
3.1.1.5 Matrícula d’un curs intensiu dels nivells A2, B1, B2 i C1 (per idioma i curs) 65,00 €
3.1.2 Matrícula per a la prova de certificació
3.1.2.1 Matrícula per a la prova de certificació dels nivells A2, B1, B2 i C1 67,28 €
3.1.2.2 Matrícula per a la prova de certificació del nivell C2 94,18 €
3.1.3 Curs formatiu o d’actualització de 120 hores 90,00 €
3.1.4 Curs formatiu o d’actualització de 60 hores 45,00 €
3.1.5 Curs formatiu o d’actualització de 30 hores 22,50 €
3.2 Cursos especials monogràfics
3.2.1 Fins a 30 hores de duració 85,00 €
3.2.2 Entre 30 i 60 hores de duració 170,00 €
3.2.3 Més de 60 hores de duració 240,00 €
4 Ensenyaments d’art dramàtic:
4.1 Ensenyaments:
4.1.1 Curs complet (per assignatura) 46,50 €
4.1.2 Assignatures pendents (per cadascuna) 91,70 €
4.2. Cursos especials monogràfics:
4.2.1 Fins a trenta hores de durada 111,00 €
4.2.2 Entre trenta i seixanta hores de durada 222,00 €
4.2.3 Més de seixanta hores de durada 444,00 €
5 Ensenyaments superiors d’arts plàstiques, de ceràmica i de disseny
5.1 Ensenyaments:
5.1.1 Curs complet (per assignatura) 46,50 €
5.1.2 Assignatures pendents (per cadascuna) 91,70 €
5.1.4. Projectes finals de carrera:
5.1.4.1 Projecte fi de carrera d’estudis de ceràmica 84,70 €
5.1.4.2 Projecte fi de carrera d’estudis de disseny 43,00 €
5.1.5 Exàmens extraordinaris (per assignatura) 47,50 €
5.2 Cursos especials monogràfics:
5.2.1 Fins a trenta hores de durada 111,00 €
5.2.2 Entre trenta i seixanta hores de durada 222,00 €
5.2.3 Més de seixanta hores de durada 444,00 €
6 Ensenyaments esportius
6.1 Grau mitjà. Tècnic esportiu:
6.1.1 Cicle Inicial:
6.1.1.1 Curs complet 200,00 €
6.1.1.2 Bloc comú (sense curs complet) 60,00 €
6.1.1.3 Bloc específic (sense curs complet) 68,00 €
6.1.1.4 Bloc complementari (per als ensenyaments LOGSE, sense curs complet) 12,00 €
6.1.1.5 Bloc de formació pràctica (sense curs complet) 60,00 €
6.1.1.6 Per mòdul (sense curs o bloc complet) 27,00 €
6.1.1.7 Repetició de curs (per assignatura) 45,25 €
6.1.1.8 Repetició de curs (cada mòdul o bloc de formació pràctica) 49,04 €
6.1.2 Cicle final:
6.1.2.1 Curs complet 290,00 €
6.1.2.2 Bloc comú (sense curs complet) 87,00 €
6.1.2.3 Bloc específic (sense curs complet) 98,00 €
6.1.2.4 Bloc complementari (per als ensenyaments LOGSE, sense curs complet) 12,00 €
6.1.2.5 Bloc de formació pràctica (sense curs complet) 93,00 €
6.1.2.6 Per mòdul (sense curs o bloc complet) 39,00 €
6.1.2.7 Repetició de mòduls / bloc formació pràctica (cadascun) 45,25 €
6.1.2.8 Repetició de curs (cada mòdul o bloc de formació pràctica) 49,04 €
6.2 Grau superior. Tècnic esportiu superior:
6.2.1 Curs complet 400,00 €
6.2.1.1 Bloc comú (sense curs complet) 120,00 €
6.2.1.2 Bloc específic (sense curs complet) 136,00 €
6.2.1.3 Bloc complementari (per als ensenyaments LOGSE, sense curs complet) 15,00 €
6.2.1.4 Bloc de formació pràctica (sense curs complet) 129,00 €
6.2.2 Projecte final (sense curs complet) 54,00 €
6.2.2.1 Per mòdul (sense curs o bloc complet) 54,00 €
6.2.3 Repetició de mòduls / bloc formació pràctica / projecte final 46,84 €
6.2.4 Repetició de curs (cada mòdul / bloc de formació pràctica/ projecte final) 50,75 €
7 Ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny
7.1 Ensenyaments:
7.1.1 Ensenyaments de cicles formatius de grau mitjà:
7.1.1.1 Curs complet 55,49 €
7.1.1.2 Repetició de curs 72,11 €
7.1.2 Ensenyaments de cicles formatius de grau superior:
7.1.2.1 Curs complet 55,49 €
7.1.2.2 Repetició de curs 72,11 €
7.2 Cursos especials monogràfics:
7.2.1 Fins a trenta hores de durada 114,27 €
7.2.2 Entre trenta i seixanta hores de durada 228,52 €
7.2.3 Més de seixanta hores de durada 457,09 €
7.3 Mòdul d’Obra Final. Projecte integrat o projecte final 48,20 €Article 14.2-6. Quota líquida
La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:
a) Una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general

b) Una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, en els casos de contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.

Article 14.2-7. Especialitats
1. La persona que forme part de l’alumnat que, en formalitzar la matrícula, tinga la condició de becària del curs anterior per a aquests ensenyaments, podrà acollir-se en aquest moment a l’exempció de pagament d’aquesta, sense perjudici de l’obligació de fer efectiu aquest pagament si, posteriorment, és denegada la beca. En cas que, una vegada finalitzat el curs escolar, no s’haja comunicat la concessió de la beca, el centre procedirà al cobrament de la matrícula, sense perjudici que s’efectue la devolució de l’import abonat en cas que finalment la beca siga concedida.
2. La persona que forme part de l’alumnat beneficiari de beques, d’acord amb la normativa vigent en matèria de règim de beques i d’ajudes personalitzades a l’estudi amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, una vegada resolta la convocatòria corresponent de beques o ajudes, tindrà dret, amb la presentació prèvia de l’oportuna credencial en la secretaria del centre, a la devolució de les quantitats satisfetes pels conceptes pels quals es troba exempta.
3. Quan, una vegada iniciat el curs escolar, una persona que forme part de l’alumnat es trasllade de centre, dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (centres de la xarxa pública), abonarà en el centre d’origen el certificat acadèmic corresponent, i en el centre de destinació, l’obertura d’expedient i la targeta d’identitat.
Quan el trasllat es produïsca abans de l’inici del curs escolar, abonarà en el centre de destinació, a més del que s’esmenta en aquest apartat, la matrícula corresponent al curs al qual s’incorpore, sempre que no l’haja abonada prèviament en el centre d’origen.
Si la persona que forma part de l’alumnat procedeix d’una altra comunitat autònoma o d’un centre no pertanyent a la xarxa pública de la Generalitat, quan es matricule en un centre d’aquesta xarxa pública ha d’abonar en aquest l’obertura d’expedient, la targeta d’identitat i la matrícula corresponent al curs al qual s’incorpore.
4. La falta de pagament, total o parcial, dins del termini i en la forma escaient, de la taxa comportarà l’anul·lació automàtica de la corresponent matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats que, si escau, s’hagen satisfet.
5. Podrà reintegrar l’import de la taxa de matrícula, a instàncies de la persona interessada, quan es produïsca la renúncia al lloc escolar únicament durant el període de matriculació en els ensenyaments corresponents.
6. L’alumnat de conservatoris dependents de corporacions locals i de centres autoritzats de música i dansa que es troben adscrits a efectes administratius a conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat, quan hagen d’abonar l’import d’una taxa, seguiran el procediment descrit en l’article 14.5-7.


CAPÍTOL III
Taxa en matèria d’ensenyament universitari

Article 14.3-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació per les universitats públiques de la Comunitat Valenciana del servei públic d’educació superior, en les ensenyances conduents a l’obtenció de títols oficials.
2. No hi estarà subjecta:
a) La matrícula dels crèdits per a adaptar als nous plans d’estudi els vigents anteriorment.
b) L’expedició de títols, targetes, suplements o duplicats per rectificació de la menció del sexe i nom en el registre civil.

Article 14.3-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa:
a) Els contribuents que formen part de l’alumnat i tinguen la condició de membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial.
b) Els contribuents que formen part de l’alumnat i siguen víctimes de bandes armades i elements terroristes, així com els seus cònjuges no separats legalment o descendents de primer grau, sempre que el nexe causal entre les activitats delictives i el resultat lesiu haja sigut determinat en un expedient administratiu instruït a aquest efecte pel procediment reglamentari corresponent, o per resolució judicial ferma.

c) Les contribuents que siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, com també els seus descendents de primer grau a càrrec seu menors de 25 anys.
d) Els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.
e) En el cas del punt 1, Activitat docent, del quadre de l’apartat 1 de l’article 14.3-5, els contribuents que, d’acord amb el que es disposa en el Reial decret 1.721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades, reben una beca amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.
f) Els contribuents que obtinguen matrícula d’honor en l’avaluació global del segon curs de Batxillerat o premi extraordinari. Aquesta exempció comprén el supòsit de matriculació i es gaudirà durant el primer any, i una sola vegada.
g) En el cas de taxes de reconeixement de crèdits, els contribuents que formen part de l’alumnat de grau que obtinga el reconeixement de crèdits, que tinguen caràcter bàsic en la titulació d’origen del sistema universitari públic valencià, per estudis universitaris no finalitzats realitzats en la mateixa universitat i adscrits a la mateixa branca de coneixement que la titulació en la qual es duga a terme el reconeixement de crèdits. Aquesta exempció s’aplicarà per a un únic canvi de titulació i en un únic sentit, i no serà aplicable quan el contribuent torne a la titulació en la qual es va matricular inicialment.

h) En el cas de taxes de reconeixement de crèdits, els contribuents que formen part de l’alumnat que curse programes de doble titulació organitzats per les universitats entre titulacions de la mateixa universitat.
i) Els contribuents que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d’edat.
j) Els contribuents que estiguen en situació d’exclusió social i aquesta s’acredite per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.

Article 14.3-3. Meritació i exigibilitat
1. En el cas de serveis acadèmics, la meritació es produirà en el moment en què comence la prestació del servei, això és, a l’inici del curs corresponent.
2. En el cas de serveis administratius, la meritació es produirà en el moment en què es preste el servei.
3. En el cas de serveis acadèmics, l’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formalitze la matrícula, sense perjudici del que es disposa en l’apartat 4.
4. En el supòsit de matrícula, el contribuent tindrà dret a escollir la forma de pagament de les taxes establides per als diferents estudis, de manera que podrà fer efectiu el pagament d’una sola vegada, en formalitzar la matrícula, o bé de manera fraccionada, en dos terminis per imports iguals, que seran ingressats: el primer, en formalitzar la matrícula i el segon, abans de l’inici del segon quadrimestre del curs.
5. Sense perjudici del que estableix l’apartat 4, les universitats públiques valencianes, amb caràcter excepcional, i a petició de la persona interessada, podran concedir un fraccionament de pagament en terminis mensuals durant el període del curs acadèmic, sempre que aquest pagament s’efectue íntegrament abans de la data d’inici del període d’exàmens corresponents a les matèries sobre les quals l’abonament de la matrícula no s’ha completat.
Les universitats podran condicionar el fraccionament del pagament, en qualsevol de les seues modalitats, a la domiciliació bancària de les quanties ajornades, i també a un import mínim de matrícula.
No s’aplicarà el fraccionament a les taxes dels serveis complementaris d’avaluació, proves, expedició de títols i drets de secretaria.

6. En el cas de serveis administratius, l’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es faça la sol·licitud.

Article 14.3-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que es matriculen en els centres o ensenyaments als quals es refereix el fet imposable i formen part de l’alumnat.

Article 14.3-5. Quota íntegra
1. Dins dels límits establits pel Consell d’Universitats, la quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Activitat docent Euros per crèdit
1.1 Ensenyaments de grau
1.1.1 Nivell d’experimentalitat 1 15,17 €
1.1.2 Nivell d’experimentalitat 2 16,37 €
1.1.3 Nivell d’experimentalitat 3 17,95 €
1.1.4 Nivell d’experimentalitat 4 22,18 €
1.1.5 Nivell d’experimentalitat 5 23,15 €
1.2 Ensenyaments de màster i doctorat
1.2.1 Estudis de màster que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades a Espanya o amb preu equiparable
1.2.1.1 Nivell d’experimentalitat 1 15,17 €
1.2.1.2 Nivell d’experimentalitat 2 16,37 €
1.2.1.3 Nivell d’experimentalitat 3 17,95 €
1.2.1.4 Nivell d’experimentalitat 4 22,18 €
1.2.1.5 Nivell d’experimentalitat 5 23,15 €
1.2.2 Estudis de màster no compresos en el grup anterior 42,97 €
1.2.3 Estudis de màster amb preu excepcional Segons apartat1 art. 14.3-7
1.2.4 Estudis conduents al títol de doctor
1.2.4.1 Crèdits branca de coneixement: art i humanitats 49,44 €
1.2.4.2 Crèdits branca de coneixement: ciències socials i jurídiques 59,19 €
1.2.4.3 Crèdits branca de coneixement: ciències 62,67 €
1.2.4.4 Crèdits branca de coneixement: enginyeria i arquitectura 69,27 €
1.2.4.5 Crèdits branca de coneixement: ciències de la salut 69,60 €
1.3 Estudis i especialitats
1.3.1 Estudis d’especialitats mèdiques que no requereixen formació hospitalària a què es refereix l’apartat tercer de l’annex del Reial decret 127/1984,
d’11 de gener, en unitats
docents acreditades 52,40 €
1.3.2 Anàlisis clíniques (de farmàcia) en escoles professionals reconegudes pel Reial decret 2708/1982, de 15 d’octubre 52,40 €
1.3.3 D’infermeria, en unitats docents acreditades segons el Reial decret 639/2014, de 25 de juliol 13,39 €
1.4 Segones i posteriors matrícules Segons apartat1 art. 14.3-7
2 Avaluació i proves Import en euros
2.1 Proves d’aptitud per a l’accés a la universitat 78,20 €
2.2 Projectes de fi de carrera, excepte ensenyaments organitzats per crèdits 143,73 €
2.3 Requisits per a l’homologació de títols estrangers d’educació superior:
2.3.1 Proves d’aptitud 143,73 €
2.3.2 Projecte o treball 143,73 €
2.3.3 Cursos tutelats 16,43 €
2.3.4 Període de pràctiques 143,73 €
2.3.5 Estudi de sol·licituds de convalidació d’assignatures o de reconeixement de crèdits corresponent
a estudis estrangers 143,73 €
2.3.6 Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats estrangers sense títol homologat 155,22 €
2.4 Curs d’iniciació i orientació per a majors de 25 anys 116,59 €
2.5 Matrícula de doctorat per a realització de tesi doctoral en estudis regulats per Reial decret 1393/2007 38,60 €
2.6 Examen de tesi doctoral 143,73 €
2.7 Prova d’avaluació per a l’obtenció del diploma acreditatiu
d’estudis avançats 143,73 €
2.8 Obtenció, per convalidació, del títol de la diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica:
2.8.1 -Avaluació acadèmica 143,55 €
2.8.2 -Treballs exigits 239,39 €
2.9 Proves d’aptitud per a l’accés a educació física, a belles arts i a traducció i interpretació 78,20 €
2.10 Proves d’aptitud per a l’accés al màster universitari que capacite per a l’exercici de professor d’ESO, batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes 78,20 €
2.11 Prova de nivell lingüístic 78,20 €
2.12 Matrícula tutela acadèmica doctorat regulat per Reial decret 99/2011 300,00 €
3 Títols i secretaria Import en euros
3.1 Expedició de títols acadèmics
3.1.1 Títol de doctor 225,20 €
3.1.2 Títol oficial de màster 212,07 €
3.1.3 Títol oficial de grau 186,24 €
3.1.4 Títol de llicenciat, arquitecte o
enginyer més suplement
europeu al títol 186,24 €
3.1.5 Títol de la diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o mestre/a més suplement europeu al títol 108,86 €
3.1.6 Diploma acreditatiu d’estudis
avançats 73,73 €
3.1.7 Duplicat dels títols anteriors, per pèrdua o modificació 27,34 €
3.1.8 Expedició del suplement europeu al títol (només per a aquells titulats diferents dels de grau o màster, el títol dels
quals no incorpore el suplement europeu), o duplicats dels
ja expedits 35,14 €
3.1.9 Sol·licitud de declaració d’equivalència a nivell acadèmic de doctor 166,89 €
3.2 Secretaria
3.2.1 Obertura d’expedient acadèmic per inici d’estudis en un centre i trasllat, així com expedició de certificats
acadèmics 27,34 €
3.2.2 Compulsa de documents 10,69 €
3.2.3 Expedició, manteniment o actualització de targetes d’identitat 5,87 €
3.2.4 Expedició de duplicats de targetes de proves d’aptitud per a l’accés a la universitat 10,69 €
3.2.5 Enviament de títols:
3.2.5.1 Enviaments amb destinació Espanya 15,00 €
3.2.5.2 Enviaments amb destinació Europa 30,00 €
3.2.5.3 Enviaments amb destinació resta països 50,00 €2. Quan per causes justificades alienes al contribuent, aquest haja de realitzar per segona vegada la matrícula dels crèdits corresponents a projectes de fi de carrera de titulacions anteriors no renovades d’acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, a treballs de fi de grau i a treballs de fi de màster, s’aplicarà l’import per crèdit per a primera matrícula el segon any i per una sola vegada, sempre que el contribuent no haja presentat el treball o projecte en el curs anterior.

3. La quantia de la taxa que grava els estudis conduents a l’obtenció de títols o diplomes que no tinguen caràcter oficial serà fixada pel consell social de cada universitat.
4. Els contribuents matriculats en centres adscrits abonaran a la universitat, en concepte d’expedient acadèmic i de prova d’avaluació, el vint-i-cinc per cent dels imports establits en els punts 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 del quadre de l’apartat 1. En tot cas, les altres taxes s’abonaran íntegrament.
5. Els contribuents que obtinguen reconeixement de crèdits per raó d’altres estudis cursats en centres superiors privats o centres estrangers abonaran pels crèdits reconeguts, en concepte d’expedient acadèmic i de prova d’avaluació, el vint-i-cinc per cent de les quantitats establides en el quadre de l’apartat 1.
6. Els contribuents que obtinguen la convalidació de cursos complets o d’assignatures, o la convalidació, el reconeixement o la transferència de crèdits per estudis o activitats realitzades en qualsevol centre d’educació superior, abonaran a la universitat el vint-i-cinc per cent dels imports establits en el punt 1, Activitat docent, del quadre de l’apartat 1.

Igualment, s’abonarà el vint-i-cinc per cent del preu de la matrícula corresponent a crèdits de lliure elecció o d’activitats universitàries previstes en l’article 12.8 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, quan la universitat, a sol·licitud de la persona que forme part de l’alumnat, procedisca al seu reconeixement com a crèdits d’aquesta naturalesa. La resta de les taxes s’abonaran íntegrament.

7. En cas de matrícula d’assignatures o crèdits sense docència per raó d’extinció de plans d’estudi, s’abonarà a la universitat el vint-i-cinc per cent de les taxes de primera matrícula que, d’acord amb el seu nivell d’esperimentalitat, s’estableixen en els punts 1.1 i 1.2 del quadre de l’apartat 1, sense que siga d’aplicació a aquests efectes el límit mínim de 300 euros establit en el punt 7 de l’article 14.3-7. Aquest import reduït no s’aplicarà a les taxes de matrícula d’assignatures del projecte de finalització de carrera o de pràctiques externes.
8. Els imports que cal satisfer per la realització d’estudis corresponents a l’obtenció de títols universitaris oficials i amb validesa en tot el territori nacional es calcularan en funció del nombre de crèdits assignats a cada matèria, assignatura o activitat, atenent el grau d’experimentalitat d’aquests ensenyaments, i segons es tracte de primera, segona, tercera o successives matrícules, de conformitat amb els imports del punt 1 del quadre de l’apartat 1.
9. En cas d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols oficials no inclosos en l’apartat anterior, l’import del curs complet i de les assignatures soltes es calcularà segons es tracte de primera, segona, tercera o successives matrícules, d’acord amb els punts 1.1 i 1.2 del quadre de l’apartat 1.
10. Els crèdits corresponents a matèries de lliure elecció per a l’alumnat, per a la configuració flexible del currículum, seran abonats segons la quantia establida per a la titulació que es pretén obtenir, independentment del departament que impartisca aquests crèdits.
11. L’import de les activitats formatives i d’investigació de cada programa de doctorat es calcularà d’acord amb el nombre de crèdits assignats a cada activitat formativa i d’investigació que l’integre.


Article 14.3-6. Quota líquida
La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:
a) Una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general.

b) Una bonificació en la matrícula, equivalent al mateix nombre de crèdits que componen les assignatures en les quals s’haja obtingut la matrícula d’honor en el curs immediat anterior, sempre que l’obtenció de matrícula d’honor siga en una o diverses assignatures corresponents a uns mateixos estudis.

Article 14.3-7. Especialitats
1. El Consell podrà fixar anualment els imports del quadre de l’apartat 1 de l’article 14.3-5, dins dels límits assenyalats a aquest efecte per la Conferència General de Política Universitària, així com introduir-hi noves titulacions o serveis universitaris susceptibles de ser retribuïts mitjançant aquesta taxa. Així mateix, el Consell podrà fixar anualment els increments aplicables en cas de segona, tercera i posteriors matrícules, així com fixar els ensenyaments amb preu o grau d’experimentalitat excepcional.
2. El Consell podrà establir un import superior de la taxa per crèdit o curs complet a les persones que formen part de l’alumnat que siguen persones estrangeres no nacionals d’estats membres de la Unió Europea, sense que, en cap cas, aquell import excedisca en quatre vegades el fixat en el punt 1, Activitat docent, del quadre de l’apartat 1 de l’article 14.3-5.
Quedaran exceptuades de l’anterior les persones que formen part de l’alumnat i siguen persones estrangeres que acrediten la seua residència legal a Espanya.
Tampoc serà aplicable el que es disposa en el primer paràgraf d’aquest apartat a les persones que formen part de l’alumnat i siguen persones estrangeres, respecte de la situació que es troben cursant en data d’1 de gener de 2012 i fins a la finalització dels ensenyaments corresponents a aquesta. Així mateix, en el desplegament del decret es regularan les excepcions tant de caràcter econòmic com de cooperació amb les persones que formen part de l’alumnat i siguen persones estrangeres que així ho acrediten.
3. Quan, per raó de l’impagament d’una matrícula, aquesta haja sigut objecte d’anul·lació en els dos últims cursos acadèmics, s’exigirà, com a requisit per a l’admissió d’una nova matrícula el pagament previ de l’import total d’aquesta.
4. La falta de pagament, total o parcial, dins del termini i en la forma escaient, de la taxa comportarà l’anul·lació automàtica de la matrícula corresponent, sense dret al reintegrament de les quantitats que, si escau, s’hagen satisfet.
5. El contribuent que, en formalitzar la matrícula, s’aculla a l’exempció per taxes perquè haja sol·licitat la concessió d’una beca, i posteriorment aquesta no li siga concedida o li siga revocada, estarà obligat a abonar la taxa corresponent a la matrícula formalitzada dins dels vint dies següents a haver rebut la notificació del pagament. L’impagament d’aquesta taxa comportarà l’anul·lació de la matrícula en totes les assignatures o crèdits, en els termes previstos en la legislació vigent.
6. Els organismes que concedisquen les beques o ajudes a l’estudi amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, així com la conselleria competent en matèria d’universitats, en el cas de beques amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, compensaran a les universitats l’import de les taxes no satisfetes per l’alumnat becat fins on arriben els crèdits autoritzats amb aquesta finalitat en el seu pressupost de despeses, sense perjudici de la compensació inclosa en els pressupostos de les universitats respectives.
7. Les universitats establiran el mínim i el màxim de crèdits en què es pot matricular l’alumnat en cada curs acadèmic o període corresponent, el qual s’haurà d’atenir, en formalitzar les matrícules, al que establisquen les universitats en les seues respectives normes de règim acadèmic, progrés i permanència.
8. L’import mínim de la matrícula efectuada per a un curs acadèmic no podrà ser inferior a 300 euros, llevat que, objectivament, no corresponga una matrícula per més nombre de crèdits i aquesta impossibilitat es derive de l’aplicació de la normativa de la universitat, o quan aquesta accepte expressament i raonadament un nombre menor de crèdits.


CAPÍTOL IV
Taxa per serveis administratius en matèria educativa

Article 14.4-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels següents serveis administratius:
a) Inscripció en les proves per a la selecció del personal docent que efectue la conselleria competent en matèria d’educació.
b) Inscripció en les proves para cada un dels nivells de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
c) Formació d’expedients per a les proves selectives d’accés a cossos docents.
d) Expedició de certificats de fulls de serveis del personal docent no universitari.
e) Expedició en paper de certificats de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, així com de duplicats d’aquests.
f) Inscripció en proves per a l’obtenció del títol de formació professional.
g) La participació en el procediment de reconeixement de les competències professionals, adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.
2. No hi estarà subjecta l’expedició de títols, certificats o duplicats per rectificació de la menció del sexe i nom en el registre civil.


Article 14.4-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa:
a) En el supòsit del punt 1.1 de l’article 14.4-5, els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.
b) En els supòsits dels punts 1.1 i 1.2 de l’article 14.4-5, les contribuents que siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
c) Els contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial, excepte en els casos dels punts 11 i 12 de l’article 14.4-5.
d) En els supòsits dels punts 11 i 12 de l’article 14.4-5, els contribuents que es troben inscrits com a demandants legals d’ocupació amb una antiguitat mínima de tres mesos, referida a la data de la respectiva inscripció.
e) En els supòsits dels punts 1.2 i 1.3 de l’article 14.4-5, els contribuents que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d’edat.
f) En els supòsit del punt 1.2 i 1.3 de l’article 14.4-5, els contribuents que siguen majors de 16 anys i participen en programes de preparació per a la vida independent dels menors d’acord a l’article 22 bis de la Llei orgànica 1/1996, com a complement a una mesura de protecció jurídica del menor.
g) En els supòsit del punt 1.2 i 1.3 de l’article 14.4-5, els contribuents que siguen majors de 16 anys i menors de 18 anys i tinguen a càrrec seu persones amb diversitat funcional o menors d’edat, o siguen víctimes d’explotació sexual o tracta, o víctimes de violència intrafamiliar.

h) Els contribuents que estiguen en situació d’exclusió social i aquesta s’acredite per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència, excepte en els casos dels punts 11 i 12 de l’article 14.4-5.

Article 14.4-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud d’inscripció, avaluació, emissió d’informe previ o expedició.

Article 14.4-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa els sol·licitants dels serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 14.4-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

1 Inscripció:
1.1 En proves selectives per a l’accés a
cossos docents:
1.1.1 Cossos del grup A1 (per prova): 27,40 €
1.1.2 Cossos del grup A2 (per prova): 18,45 €
1.2 En proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià:
1.2.1 Proves per a l’obtenció del certificat A1 de coneixements de valencià 15,20€
1.2.2 Proves per a l’obtenció del certificat A2 de coneixements de valencià 15,20€
1.2.3 Proves per a l’obtenció del certificat B1 de coneixements de valencià 20,40€
1.2.4 Proves per a l’obtenció del certificat B2 de coneixements de valencià 20,40€
1.2.5 Proves per a l’obtenció del certificat C1 de coneixements de valencià 25,50€
1.2.6 Proves per a l’obtenció del certificat C2 de coneixements de valencià 25,50€
1.2.7 Proves per a l’obtenció de certificats de capacitació tècnica de valencià (llenguatge administratiu, correcció de textos i llenguatge en els Mitjans de comunicació) 27,54 €
1.3 En proves per a l’obtenció de títols de formació professional:
1.3.1 En proves per a l’obtenció de títols de grau mitjà de formació professional: 22,30 €
1.3.2 En proves per a l’obtenció de títols de grau superior de formació professional: 27,80 €
1.4 En la prova per a l’obtenció directa del títol de batxiller per a persones majors de 20 anys 20,13 €
2 Formació d’expedients per a les proves selectives d’accés a cossos docents 3,77 €
3 Expedició de certificats de fulls de serveis de personal docent no universitari (cadascuna) 2,50 €
5 Inscripció a les proves d’accés als cicles formatius de formació professional de grau mitjà i cicles formatius d’arts plàstiques i disseny
de grau mitjà 6,42 €
6 Inscripció a les proves d’accés als cicles formatius de formació professional de grau superior i cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau superior 9,64 €
7 Inscripció en la fase d’assessorament de reconeixement de competències professionals 25,76 €
8 Inscripció en la fase d’avaluació de reconeixement de competències professionals (per cadascuna de les unitats de competència) 12,36 €Article 14.4-6. Quota líquida
La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:
a) Llevat que opere un supòsit d’exempció, una bonificació
del cinquanta per cent de la quota íntegra en els casos de contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.
b) Excepte en els casos dels punts 11 i 12 de l’article 14.4-5, una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra en els casos de contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general.
c) En els casos dels punts 1.1 i 1.2 de l’article 14.4-5, una bonificació del 10 per cent de la quota íntegra resultant, acumulable a les establides en les dues lletres anteriors, per als contribuents que s’inscriguen telemàticament a les proves.


CAPÍTOL V
Taxa per serveis administratius en matèria
educativa no universitària

Article 14.5-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis que s’enumeren en l’article 14.5-5.
2. No hi estarà subjecta l’expedició de títols, certificacions, llibres o duplicats per rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

Article 14.5-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa:
a) L’expedició de títols duplicats i documents per rectificació de l’esment del sexe en el Registre Civil.
b) Els contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial.

c) Els contribuents que siguen persones que formen part de l’alumnat i que hagen sigut, ells o els seus pares, víctimes d’actes terroristes.
d) Les contribuents que siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
e) Els contribuents que siguen menors d’edat i es troben subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació, així com els que, tot i que siguen majors de 18 anys, hi hagen estat en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d’edat.

f) Els contribuents que siguen majors de 16 anys i menors de 18 anys i tinguen a càrrec seu persones amb diversitat funcional o menors d’edat, siguen víctimes d’explotació sexual o tracta, o víctimes de violència intrafamiliar.
g) Els contribuents que estiguen en situació d’exclusió social i aquesta s’acredite per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.

Article 14.5-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud d’expedició o es formalitze la matrícula.
3. L’alumnat d’ensenyaments LOGSE de grau mitjà i superior de música, dansa, idiomes (incloent-hi el règim d’ensenyament a distància), art dramàtic, ensenyaments esportius i superiors d’arts plàstiques i disseny, abonarà la taxa d’obertura d’expedient quan es matricule per primera vegada.
4. En el cas que la persona que forme part de l’alumnat es trasllade de centre, la taxa s’abonarà quan es matricule en el centre de destinació.


Article 14.5-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa els sol·licitants dels serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 14.5-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Formació d’expedients de convalidació d’estudis realitzats a l’estranger
(cadascun) 23,90 €
2 Expedició i impressió de títols, certificacions i diplomes acadèmics, docents i professionals
2.1 Títol de batxillerat 44,50 €
2.2 Títol tècnic 20,60 €
2.3 Títol de tècnic superior 50,70 €
2.4 Títol superior d’art dramàtic 126,20 €
2.5 Títol de disseny 61,50 €
2.6 Títol professional de música (LOE), títol de tècnic en ensenyaments professionals de música en l’especialitat de ... (LOMQE) 21,40 €
2.7 Títol professional de dansa, títol tècnic en ensenyaments professionals de dansa en l’especialitat de ... (LOMQE) 21,40 €
2.8 Títol superior de dansa 126,40 €
2.9 Títol superior de música 126,40 €
2.10 Títol de conservació i restauració de béns culturals 61,50 €
2.11 Títol superior de ceràmica 61,50 €
2.12 Títol de tècnic esportiu 20,69 €
2.13 Títol de tècnic esportiu superior 50,70 €
2.14 Expedició de duplicats dels títols a petició de les persones interessades i per causes imputables a aquestes:
2.14.1 Duplicats de títol de graduat en educació secundària 12,10 €
2.14.2 Duplicat del títol de graduat en educació secundària obligatòria (LOE) 12,10 €
2.14.3 Duplicat del títol de formació professional bàsica 12,10 €
2.14.4 Resta de duplicats Mateix import que per a la seua expedició
2.15 Certificat de superació del primer nivell del grau mitjà d’ensenyaments esportius 11,30 €
3 Expedició del llibre de qualificacions
3.1 Llibre de qualificacions d’ensenyaments professionals de música o de dansa / expedició de l’historial acadèmic de l’alumne, corresponent a ensenyaments LOE de música i dansa 4,20 €
3.2 Expedició del llibre de qualificacions dels ensenyaments professionals de música i de dansa corresponent a ensenyaments
LOE 4,20 €
4 Expedició de certificats acadèmics
4.1 Certificats acadèmics i certificats a l’efecte de trasllats dels ensenyaments de batxillerat, formació professional, i ensenyaments artístics professionals i ensenyaments esportius en règim especial (excepte els relatius al llibre de qualificacions) 2,10 €
4.2 Certificats acadèmics corresponents a ensenyaments LOGSE de grau superior de música, dansa, art dramàtic i ensenyaments superiors d’arts plàstiques i disseny (inclosos els certificats a l’efecte
de trasllats) 19,40 €
4.3 Certificat de competències
professionals 3,30 €
4.4 Certificats acadèmics referits a ensenyaments d’idiomes:
4.4.1 Certificat (o un duplicat) de superació del nivell A2 del Marc europeu comú de referencia (MECR) a través de la prova de certificació o prova homologada en centres d’educació secundària i formació professional 13,74 €
4.4.2 Certificat (o un duplicat) de superació del nivell B1 del MCER 18,12 €
4.4.3 Certificat (o un duplicat) de superació del nivell B2 del MCER 22,86 €
4.4.4 Certificat (o un duplicat) de superació dels nivells C1 o C2 del MCER 22,86 €
4.4.5 Certificats acadèmics i trasllat d’expedient d’ensenyaments d’idiomes 2,45 €
4.4.6 Certificat d’aptitud del cicle superior d’Idiomes (B2) 24,08 €
4.4.7 Certificat del cicle elemental (B1) 18,12 €
4.5 Certificat supletori provisional del títol 2,17 €
5 Expedició o renovació de targetes d’identitat d’alumnes (excepte per a cursar ensenyaments obligatoris) 2,22 €
6 Expedició del carnet de mediateca lingüística 26,00 €
7 Obertura d’expedients corresponents als ensenyaments professionals de música i de dansa, ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, idiomes i ensenyaments esportius 25,50 €
8 Expedició de l’historial acadèmic de l’alumne corresponent a ensenyaments LOE de batxillerat 4,20 €
9 Expedició de l’informe d’avaluació individualitzat corresponent a ensenyaments LOE de formació professional i ensenyaments artístics de règim especial 4,00 €
10 Inscripció a la prova d’accés de caràcter específic al cicle de grau inicial d’ensenyaments esportius 22,30 €
11 Inscripció a la prova d’accés de caràcter específic al grau final d’ensenyaments esportius 22,50 €
12 Inscripció a les proves d’accés als ensenyaments esportius de grau mitjà (LOE) i a les formacions esportives
de nivell I 22,50 €
13 Inscripció a les proves d’accés als ensenyaments esportius de grau superior (LOE) i a les formacions esportives de nivell III 22,50 €Article 14.5-6. Quota líquida
La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:
a) Una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra en els casos de contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.
b) Una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra en els casos de contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general.


Article 14.5-7. Especialitats
L’alumnat de conservatoris dependents de corporacions locals i de centres autoritzats de música i dansa adscrits a efectes administratius a conservatoris de la xarxa pública de la generalitat, abonarà l’import de les taxes en el centre adscrit en el qual curse estudis. Prèviament, el centre adscrit haurà comunicat al centre de titularitat de la Generalitat les dades de matrícula necessàries per a determinar l’import total que cal ingressar per obertura d’expedients o, en el cas de sol·licitud de certificats, qualsevol altra documentació requerida. A partir d’aquestes dades, la secretaria del centre de titularitat de la Generalitat lliurarà al centre adscrit el document d’ingrés degudament emplenat. El centre adscrit, en el termini de quinze dies, efectuarà el pagament i presentarà, en el centre de titularitat de la Generalitat, una còpia d’aquest document segellada per l’entitat col·laboradora en què s’haja efectuat el pagament.TÍTOL XV
Taxes en matèria de l’Entitat de Sanejament d’Aigües
Residuals de la Comunitat Valenciana

CAPÍTOL únic
Taxa per serveis de l’Entitat de Sanejament
d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana

Article 15.1-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació, per part de l’Entitat de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, dels serveis següents:
a) Inspecció i reconeixement d’instal·lacions fixes, sistemes de sanejament i depuració de la Comunitat Valenciana, i realització d’informes d’estat i funcionament, aptitud, connexió, comprovació de connexió, afecció o desviament, o viabilitat tècnica de les anteriors circumstàncies (amb visita i dades de camp o sense).
b) Expedició de certificats, còpies d’informes, actes de constància de fets i diligència o compulsa de documents.
c) Expedició de còpies de resultats analítics relatius a instal·lacions públiques.

Article 15.1-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa:
a) En l’àmbit de les instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals finançades amb el cànon de sanejament, els ajuntaments, les comunitats d’usuaris d’abocament, els organismes de conca i les conselleries de la Generalitat respecte de les dades que requerisquen en l’exercici de les seues competències, quan la taxa tinga per objecte:
a.1) L’expedició de còpies de resultats analítics.
a.2) L’emissió d’informes sobre les inspeccions efectuades per l’Entitat de Sanejament d’Aigües.
a.3) L’emissió d’autoritzacions per a l’abocament directe amb camió cisterna.
b) En l’àmbit de les instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals finançades amb el cànon de sanejament, les conselleries de la Generalitat i els ajuntaments de la Comunitat Valenciana respecte de les dades que requerisquen en l’exercici de les seues competències, quan la taxa tinga per objecte l’emissió d’informes sobre l’aptitud de les instal·lacions públiques de sanejament i depuració per a assumir nous cabals.
c) En l’àmbit de les instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals gestionades directament per l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües, els ajuntaments, les comunitats d’usuaris d’abocament, els organismes de conca i les conselleries de la Generalitat respecte de les dades que requerisquen en l’exercici de les seues competències, quan la taxa tinga per objecte l’emissió d’informes sobre l’estat i el funcionament d’aquestes instal·lacions.

Article 15.1-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es presten els serveis que constitueixen el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 15.1-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que sol·liciten els serveis que constitueixen en fet imposable.

Article 15.1-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import en euros
1 Inspecció i reconeixement d’instal·lacions fixes, sistemes de sanejament i depuració de la Comunitat Valenciana, i realització d’informes d’estat i funcionament, aptitud, connexió, comprovació de connexió, afecció o desviament, o viabilitat tècnica de les anteriors circumstàncies amb visita i dades de camp 200,00 €
2 Realització dels informes detallats en l’epígraf 1 sense dades de camp o de dades i informes analítics i tècnics 80,00 €
3 Expedició de certificats, còpies d’informes, actes de constància de fets i diligència o compulsa de documents 2,00 €
4 Expedició de còpies de resultats analítics relatius a instal·lacions públiques —butlletins de resultats de les EDAR o d’altres— (per butlletí) 2,00 €Article 15.1-6. Afectació dels ingressos de la taxa per serveis administratius, reconeixement i inspecció relatius a la gestió i explotació d’instal·lacions públiques d’evacuació, tractament i depuració d’aigües residuals
Els ingressos generats per la taxa queden afectes a l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.Títol XVI
Taxes en matèria d’espectacles

CAPÍTOL I
Taxa per presentació a les proves avaluadores
del servei específic d’admissió

Article 16.1-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la presentació a la realització de les proves avaluadores del servei específic d’admissió.

Article 16.1-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa els que:
a) Siguen membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial.
b) Siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
c) Estiguen en situació d’exclusió social i aquesta s’acredite per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.

Article 16.1-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què l’aspirant resulte admès definitivament en les proves avaluadores.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud de participació en les proves.

Article 16.1-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones aspirants que es presenten a les proves avaluadores del servei específic d’admissió.

Article 16.1-5. Quota íntegra
La quota íntegra serà de 15,15 euros.

Article 16.1-6. Quota líquida
La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general.
CAPÍTOL II
Taxa per l’obtenció del certificat acreditatiu
del servei específic d’admissió

Article 16.2-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’obtenció de la certificació individual d’acreditació per a l’exercici de les funcions pròpies del servei específic d’admissió.
2. No es produirà el fet imposable en els supòsits en què l’obtenció de la certificació individual es realitze com a conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

Article 16.2-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa els que:
a) Siguen membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial.
b) Siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
c) Estiguen en situació d’exclusió social i aquesta s’acredite per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.

Article 16.2-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es presente la sol·licitud davant l’òrgan administratiu competent.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà en el moment de la meritació.

Article 16.2-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que sol·liciten el certificat individual d’acreditació per a l’exercici de les funcions pròpies del servei específic d’admissió.

Article 16.2-5. Quota íntegra
La quota íntegra serà de 5,05 euros.

Article 16.2-6. Quota líquida
La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general.


CAPÍTOL III
Taxa per la inscripció en el Registre d’Organismes
de Certificació Administrativa

Article 16.3-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa:
a) La inscripció en el Registre d’Organismes de Certificació Administrativa.
b) La renovació de la inscripció en el Registre d’Organismes de Certificació Administrativa.
2. No es produirà el fet imposable en els supòsits en què la inscripció o la renovació d’aquesta es realitze com a conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

Article 16.3-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què la persona física o jurídica siga inscrita degudament en el Registre d’Organismes de Certificació Administrativa o se li renove la inscripció.
2. La taxa es meritarà separadament per cadascun dels tipus previstos d’organisme de certificació administrativa la inscripció o la renovació d’inscripció dels quals se sol·licite.
3. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud d’inscripció o de renovació de la inscripció.

Article 16.3-3. Contribuent
Són contribuents d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten la inscripció o renovació de la inscripció en el Registre d’Organismes de Certificació Administrativa com a tals organismes de certificació.

Article 16.3-4. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1. Per la inscripció en el Registre d’Organismes de Certificació Administrativa (OCA)
OCA tipus A 100 €
OCA tipus B 150 €
OCA tipus C 200 €
2 Per la renovació de la inscripció en el Registre d’Organismes de Certificació Administrativa (OCA)
OCA tipus A 25 €
OCA tipus B 50 €
OCA tipus C 75 €Títol XVII
Taxes en matèria d’expedició
de documents o de plànols

CAPÍTOL únic
Taxa per la reproducció o l’expedició de còpies
de documents o de plànols

Article 17.1-1. Fet imposable
1. Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa els serveis següents, sempre que la seua prestació requerisca la utilització de mitjans materials i personals de la Generalitat:
a) L’expedició de còpies o la reproducció de tota classe de documents que consten en expedients, dependències o arxiu administratius.

b) L’expedició de còpies o la reproducció de documents electrònics o digitalitzats.
c) La impressió de models, impresos oficials, documents o informació que s’obtinga a través d’internet o per qualsevol altre mitjà informàtic.
2. No es produirà el fet imposable en el cas que la prestació del servei a què es refereix l’apartat anterior siga gravada per una altra taxa regulada en aquesta llei.

Article 17.1-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa, quan actuen en l’exercici propi de les seues funcions:
a) Els jutjats i tribunals.
b) La Sindicatura de Comptes.
c) El Tribunal de Comptes.
d) El Síndic de Greuges.
e) El Defensor del Poble.
f) Les Corts Valencianes.
g) Les forces i cossos de seguretat de l’Estat.
h) Les administracions públiques.

Article 17.1-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constitueix el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb posterioritat a la meritació, en el moment que es lliuren les còpies expedides o reproduccions a la persona que sol·licite el servei que constitueix el fet imposable.

Article 17.1-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que, a petició pròpia o per imperatiu legal, sol·liciten els serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 17.1-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Documents:
1.1 Expedició de còpies, reproducció o impressió en paper:
1.1.1 Paper mida DIN A4 i foli:
1.1.1.1 En blanc i negre (per full, a una o dues cares) 0,06 €
1.1.1.2 En color (per full, a una o dues cares) 0,18 €
1.1.2 Paper mida DIN A3:
1.1.2.1 En blanc i negre (per full, a una o dues cares) 0,07 €
1.1.2.2 En color (per fulla, a una o dues cares) 0,20 €
1.2 Expedició de còpies o reproducció en format digital (per pàgina) 0,05 €
2 Plànols:
2.1 Expedició de còpies o reproducció de plànols 4,50 €Títol XVIII
Taxes en matèria de funció pública

CAPÍTOL únic
Taxa per serveis administratius
en matèria de funció pública

Article 18.1-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis administratius als quals es refereix l’article 18.1-4.

Article 18.1-2. Exempcions
En el supòsit dels punts 1 i 2 de l’article 18.1-5, estan exempts del pagament de la taxa:
a) Els contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial.

b) Les contribuents que siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
c) Els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.
d) Els contribuents que estiguen en situació d’exclusió social i aquesta s’acredite per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.

Article 18.1-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment de la prestació del servei corresponent.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 18.1-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que sol·liciten els serveis als quals es refereix el fet imposable.

Article 18.1-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:
Tipus de servei Import unitari (euros)
1 Admissió a proves selectives derivades d’ofertes d’ocupació pública
1.1 Subgrup A1 30,00 €
1.2 Subgrup A2 25,00 €
1.3 Grup B 20,00 €
1.4 Subgrup C1 15,00 €
1.5 Subgrup C2 10,00 €
1.6 Agrupació professional funcionarial 6,00 €
2 Admissió a proves selectives per a la constitució de borses lliures
2.1 Subgrup A1 15,00 €
2.2 Subgrup A2 12,50 €
2.3 Grup B 10,00 €
2.4 Subgrup C1 7,50 €
2.5 Subgrup C2 5,00 €
2.6 Agrupació professional funcionarial 3,00 €
3 Altres
3.1 Expedició de certificats de fulls de servei per part del registre de personal adscrit a la
direcció competent en matèria
de funció pública 2,00 €
3.2 Compulsa de documents 1,00 €Article 18.1-6. Quota líquida
En el supòsit del punt 1 del quadre de l’article 18.1-5, la quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:
a) En el cas de contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general: una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra.

b) En el cas que la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es faça per mitjans telemàtics: una bonificació del deu per cent de la quota íntegra, acumulable a la fixada en la lletra anterior.Títol XIX
Taxes en matèria d’hisenda

CAPÍTOL únic
Taxa per serveis administratius en matèria d’hisenda

Article 19.1-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis administratius als quals es refereix l’article 19.1-4.

Article 19.1-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment de la prestació del servei corresponent.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 19.1-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que sol·liciten els serveis als quals es refereix el fet imposable.

Article 19.1-4. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:
Tipus de servei Import unitari (euros)
1 Expedició de certificats acreditatius d’estar al corrent en el compliment d’obligacions tributàries amb la Hisenda valenciana 7,00 €
2 Compulsa de documents
2.1 Relatives als certificats als quals es refereix el punt 1 anterior 2,50 €
2.2 Altres 1,50 €Títol XX
Taxes en matèria d’indústria, energia i mines

CAPÍTOL únic
Taxa per l’ordenació d’instal·lacions i activitats
industrials, energètiques i mineres

Article 20.1-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació pels òrgans competents de la Generalitat, tant a instància de la persona interessada com d’ofici, dels serveis als quals es refereix l’article 20.1-4.

2. No hi estaran subjectes els serveis a què es refereix l’article 20.1-4 sempre que la seua realització siga conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

Article 20.1-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació. No obstant això, en aquells casos en què els serveis que constitueixen el fet imposable es presten amb sol·licitud prèvia, l’exigibilitat es produirà en el moment en què es formule la sol·licitud corresponent.

Article 20.1-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que sol·liciten o a les quals es preste qualsevol dels serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 20.1-4. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica i línies directes i de particulars en alta tensió per a ús exclusiu dels consumidors que no tinguen el caràcter d’instal·lació interior, instal·lacions d’emmagatzematge, regasificació/liqüefacció, transport i distribució de gasos combustibles i línies directes, instal·lacions de transport i d’emmagatzematge (per a prestar servei a operadors a l’engròs) de productes petrolífers líquids i instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria:
1.1 Quan requerisquen autorització administrativa (prèvia, de construcció, de modificació, d’ampliació, de funcionament/explotació, de tancament o transmissió) S’aplicarà una quantitat fixa de 107,50 €, sense perjudici de la taxa addicional que es regula en el punt 1.2 següent
1.2 Excepte per a quan es tracte de canvis de titularitat no sotmesos a autorització administrativa, que es regiran pel punt 1.3 En funció del pressupost que figure en la preceptiva documentació tècnica que cal presentar en el corresponent procediment administratiu, 44,70 €, pels primers 6.600 € d’aquest pressupost, i 11,80 euros, per cada 6.600 € o fracció addicional
d’aquell
1.3 Canvis de titularitat que no requerisquen autorització administrativa 30,10 € cadascun
4 Expedició de certificats i documents
4.1 Per sol·licitud de presentació a exàmens d’instal·ladors i mantenidors 31,40 €
4.3 Renovacions i pròrrogues 7,80 € cadascuna
4.4 Certificats de posada en pràctica de patents, tràfic de perfeccionament 50,60 € cadascun
4.5 Altres certificats:
4.5.1 Certificats simples 10,30 € cadascun
4.5.2 Certificats tècnics 15,90 € cadascun
4.6 Registres especials 37,60 € per inscripció
4.8 Diligenciament i segellament de llibres 2,20 € cadascun
4.9 Qualificació com a vehicle històric 66,40 €
4.10 Expedició de duplicats de documents oficials 10,30 € cadascun
5 Tramitació dŽexpedients dŽexpropiació forçosa de béns i imposició de servituds de pas 377,40 € com a quantitat mínima o bé, si en funció del nombre de parcel·les se supera aquesta quantitat, s’aplicarà a 33,30 € per cada parcel·la
afectada
6 Explotació i aprofitament de recursos minerals
6.1 Autorització d’explotació (recursos minerals de la secció A) 1.353,50 €
6.2 Informes sobre suspensions, abandonaments i caducitats 74,30 € cadascun
6.3 Informes sobre autoritzacions de fàbriques d’explosius, polvorins i pirotècnies el 2 per mil del valor, amb un mínim de 148,60 €
6.4 Autorització d’aprofitament (recursos minerals de la secció B) 1.035,60 €
6.5 Declaració d’aigua mineral i/o termal 835,70 €
7 Exploració, investigació i explotació de recursos minerals de les seccions C o D:
7.1 Permisos d’exploració Una quantitat mínima de 1.393,50 € per a una superfície equivalent a una quadrícula minera sol·licitada. Aquesta quanti-tat mínima s’incrementarà 23,40 € per cada quadrícula minera addicional, fins a una quantitat màxima de 1.956,90 €
7.2 Permisos d’investigació Una quantitat mínima de 1.393,50 € per a una superfície equivalent a una quadrícula minera sol·licita-da. Aquesta quantitat míni-ma s’incrementarà 23,40 € per cada quadrícula minera addicional, fins a una quantitat màxima de 1.956,90 €
7.3 Concessions d’explotació Una quantitat mínima de 1.393,50 € per a una superfície equivalent a una quadrícula minera sol·licita-da. Aquesta quantitat míni-ma s’incrementarà 23,40 € per cada quadrícula minera addicional, fins a una quantitat màxima de 1.956,90 €
7.4 Canvis de titularitat 29,70 € cadascun
7.5 Tramitació de plans especials associats a l’explotació de recursos minerals 1.975,50 €
8 Confrontació i autorització de projectes
8.1 D’exploració, investigació i explotació de plans de labors mineres, de restauració i grans voladures amb explosius i sondejos El 0,5 per mil del pressupost dels treballs, amb un mínim de 99,90 €
8.2 Classificació de recursos minerals i presa de mostres 75,70 €
8.3 Aforaments de cabals d’aigua i assajos de bombament 219,70 €
8.4 Delimitacions, intrusions, perímetres de protecció, replantejos i afeccions 219,70 €
8.5 Exàmens d’artillers i maquinistes 45,40 €
8.6 Inspeccions de policia minera 75,70 €
9 Autoritzacions d’ús d’explosius en obres civils i assistència en voladures Es cobrarà el 20 % del nombre d’autoritzacions de voladures sol·licitades, i l’import unitari serà de 90,30 €, i amb un import mínim de 361,20 €. Quan el nombre de voladures siga inferior a quatre, es cobraran únicament les que s’hagen de fer amb
el cost unitari
indicat
10 Inspeccions
10.1 Periòdiques reglamentàries 113,20 €
10.2 A instàncies de part (de subministrament d’electricitat, gas, aigua i fraus; seguretat d’instal·lacions i altres inspeccions) 53,00 €
11 Altes i inscripcions de diferents entitats
11.1 Altes i inscripcions d’organismes de control per a inspeccions inicials i periòdiques en matèria de seguretat industrial 155,50 €
11.2 Alta/baixa d’usuaris en sistema AIRE 10,30 €
12 Autorització de reformes d’importància generalitzades en vehicles de tot tipus 102,80 €
13 Alta d’inscripció en el Registre de Control Metrològic 88,50 €Títol XXI
Taxes en matèria de l’Institut Valencià
de Competitivitat Empresarial

CAPÍTOL únic
Taxa per inscripcions en el Registre de Certificació d’Eficiència
Energètica d’Edificis de la Comunitat Valenciana

Article 21.1-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la inscripció del Certificat d’Eficiència Energètica d’Edificis en el Registre de Certificació d’Eficiència Energètica d’Edificis de la Comunitat Valenciana.

2. No hi estarà subjecta la inscripció que siga conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

Article 21.1-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa:
a) Les contribuents que siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
b) Els contribuents que estiguen en situació d’exclusió social i aquesta s’acredite per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.

Article 21.1-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es presente la sol·licitud de prestació del servei.

Article 21.1-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones propietàries o les comunitats de propietaris dels edificis que estiguen obligats a inscriure el certificat esmentat en el Registre de Certificació d’Eficiència Energètica d’Edificis.

Article 21.1-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Inscripció del Certificat d’Eficiència Energètica d’Edificis en el Registre de Certificació d’Eficiència Energètica d’Edificis de la Comunitat Valenciana:
1.1 Habitatge unifamiliar/individual 10 €
1.2 Edifici d’habitatges en bloc (mínim dos habitatges) 20 € + 3 € per habitatge, amb un màxim de 400 €
1.3 Sector terciari: edifici/parts d’edifici/locals 10 € + 0,10 € per m², amb un màxim de 500 €
1.4 Habitatges: actualització del certificat o modificació substancial del registre 5 €
1.6 Edifici d’habitatges en bloc (mínim dos habitatges): actualització del certificat 10 € + 1,5 € per habitatge, amb un màxim de 100 €
1.5 Sector terciari: actualització del certificat 5 € + 0,05 € per m², amb un màxim de 100 €


Article 21.1-6. Aplicació de la taxa
La presentació de l’autoliquidació i el pagament s’efectuarà de manera telemàtica.


Títol XXII
Taxes en matèria de l’Institut Valencià
d’Art Modern (IVAM)

CAPÍTOL I
Taxa per la utilització privativa dels espais de l’IVAM

Article 22.1-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització de les instal·lacions de l’IVAM següents:
a) Sala d’actes.
b) Vestíbul de la planta baixa.
c) Vestíbul de la segona planta.
d) Esplanada.

Article 22.1-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa els organismes o ens pertanyents al sector públic de la Generalitat.

Article 22.1-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què comence la utilització efectiva de les instal·lacions corresponents.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formalitze l’autorització de l’ús.

Article 22.1-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones, físiques o jurídiques, que siguen usuàries dels espais als quals es refereix el fet imposable.

Article 22.1-5. Substituts del contribuent
En els casos en què la persona que siga usuària dels espais i la persona que sol·licite l’autorització de l’ús no coincidisquen, aquesta última serà substituta del contribuent.

Article 22.1-6. Quota íntegra
1. La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:
2. Fora de l’horari del museu, la quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent (amb una durada mínima de tres hores):

3. En els casos en què la utilització del vestíbul de la segona planta o de l’esplanada siga amb caràcter addicional a l’ús principal de la resta dels espais indicats, s’exigiran les quantitats següents:
a) Vestíbul segona planta: 150 €/hora.
b) Esplanada: 200 €/hora.
4. Els imports previstos en els quadres dels apartats 1 i 2 inclouen: mobiliari i mitjans materials audiovisuals existents a les sales, il·luminació fixa, guarda-roba (en horari de museu), climatització, neteja i seguretat.
5. En el cas de l’esplanada, els imports previstos en els apartats 1, 2 i 3 només inclouen: il·luminació fixa, neteja i seguretat.
6. Els imports previstos en els apartats 1, 2 i 3 per l’ús del vestíbul principal, el vestíbul de la segona planta o l’esplanada es podran incrementar en la quantia dels costos de seguretat.

Article 22.1-7. Quota líquida
1. La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra els coeficients i les bonificacions establides en els apartats següents.

2. Supòsits en els quals cal aplicar coeficients:

Concepte Coeficient
Per la rellevància cultural i connexió de l’acte o activitat amb les finalitats pròpies de l’IVAM 0,50
Per la incidència en la difusió pública dels valors culturals de l’IVAM 0,75
Pel caràcter comercial de l’activitat 1,50La direcció de l’IVAM és l’òrgan competent per a la qualificació i determinació del coeficient aplicable.
3. Sobre la quota íntegra o, si és el cas, sobre la quantia resultant d’aplicar sobre quota íntegra el coeficient que corresponga dels previstos en el quadre de l’apartat segon, s’aplicaran les bonificacions següents:
a) Una bonificació del cinquanta per cent en el cas d’organismes o ens pertanyents al sector públic de l’Estat, de la resta de les comunitats autònomes o dels ens locals.
b) Una bonificació del noranta-cinc per cent en el cas d’entitats sense finalitats lucratives que destinen l’espai a la realització de les activitats recollides en l’article 7.1.r de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Article 22.1-8. Document de formalització de l’autorització d’ús

1. El document en què es formalitze l’autorització de l’ús haurà de contenir:
a) Les condicions d’ús dels espais, l’aforament màxim permès i qualsevol altre aspecte de la seua utilització.
b) La quota o quantitat que cal ingressar.
c) La motivació i el dret a l’aplicació dels coeficients previstos en l’apartat 2 de l’article 22.1-7.
2. Si cal, el document esmentat contindrà:
a) La quantia de les despeses relacionades amb la seua utilització no incloses en la quota o quantia que cal ingressar per la taxa.
b) L’obligació del depòsit o de la contractació de l’assegurança a què es refereix l’apartat 2 de l’article 22.1-9.

Article 22.1-9. Especialitats
1. La utilització dels espais objecte d’aquesta taxa per les persones usuàries estarà condicionada a les prioritats que establisca l’IVAM a fi de no interferir en el desenvolupament de la seua finalitat bàsica com a institució cultural.
2. Atenent la naturalesa de l’esdeveniment o activitat que es realitze en els espais cedits, així com el nombre d’assistents, la direcció de l’IVAM podrà exigir la constitució d’un depòsit en metàl·lic (fiança) amb una quantia suficient per a garantir el pagament de possibles desperfectes o la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil amb la cobertura que es considere oportuna.
El compliment de l’obligació establida en el paràgraf anterior s’haurà d’acreditar, almenys, amb setanta-dues hores d’antelació a la celebració de l’acte. La falta d’aquesta acreditació comportarà l’anul·lació automàtica de l’autorització d’ús, sense dret al reintegrament de les quantitats que, si és el cas, s’hagen satisfet.
3. Es reintegrarà l’import de les quantitats satisfetes, a instàncies de la persona interessada, quan la utilització o l’aprofitament no es realitze per causes no imputables a les persones concessionàries de l’autorització d’ús.


CAPÍTOL II
Taxa pel préstec d’obres de l’IVAM

Article 22.2-1. Fet imposable
Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa els préstecs d’obres d’art per part de l’IVAM.

Article 22.2-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa:
a) Els organismes o ens pertanyents al sector públic de la Generalitat.
b) Els organismes o les institucions públiques o privades amb les quals l’IVAM tinga establit un acord o conveni d’intercanvi de préstecs o serveis.

Article 22.2-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què s’autoritze el préstec per part de l’IVAM.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació.
Article 22.2-4. Contribuents

Són contribuents d’aquesta taxa les persones, físiques o jurídiques, a les quals es concedisca el préstec d’obres d’art que constitueix el fet imposable.

Article 22.2-5. Substituts del contribuent
En els casos en què la persona a qui es concedisca el préstec d’obres i la persona que sol·licite el préstec no coincidisquen, aquesta última serà substituta del contribuent.

Article 22.2-6. Quota íntegra
1. La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Préstec d’obres per part de l’IVAM:
1.1 Per les cinc primeres obres d’art (per cadascuna) 300,00 €
1.2 A partir de la sisena obra d’art (per cadascuna) 150,00 €


2. Els imports fixats previstos en el quadre de l’apartat 1 comprenen exclusivament les despeses per gestió de préstecs i no incorporen qualsevol altra despesa derivada de la preparació tècnica de les obres, com ara assegurances, transport, correus o altres, el contingut de les quals s’especificarà en el document en què es formalitze el préstec de les obres.

Article 22.2-7. Quota líquida
La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del cinquanta per cent, en el cas d’organismes o ens pertanyents al sector públic de l’Estat, de la resta de les comunitats autònomes o dels ens locals.

Article 22.2-8. Document de formalització del préstec de les obres d’art
1. El préstec de les obres d’art per part de l’IVAM es documentarà en les condicions del préstec d’obres d’art de l’IVAM.
2. En les condicions del préstec d’obres d’art de l’IVAM es detallaran les despeses derivades de la preparació tècnica de les obres d’art objecte de préstec, que seran a càrrec del contribuent.
3. La validesa i l’efectivitat del préstec queden condicionades a la subscripció per part del contribuent de les condicions del préstec d’obres d’art de l’IVAM.


CAPÍTOL III
Taxa per la cessió d’exposicions de l’IVAM

Article 22.3-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la cessió d’exposicions per part de l’IVAM.

Article 22.3-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa els organismes o ens pertanyents al sector públic de la Generalitat.

Article 22.3-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es formalitze el document que regule la cessió de l’exposició.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació.

Article 22.3-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones, físiques o jurídiques, a les quals se cedisquen les exposicions.

Article 22.3-5. Substituts del contribuent
En els casos en què la persona a qui se cedisca l’exposició per part de l’IVAM i la persona que sol·licite la cessió no coincidisquen, aquesta última serà substituta del contribuent.

Article 22.3-6. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Cessió d’exposicions 30.600,00 €Article 22.3-7. Quota líquida
1. La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra els coeficients i les bonificacions establits en els apartats següents.

2. Supòsits en els quals cal aplicar coeficients:

Concepte Coeficient
Per obres que constitueixen l’exposició objecte de la cessió que no siguen propietat de l’IVAM 0,70
Per la rellevància cultural i la connexió amb les finalitats pròpies de l’IVAM 0,50
Per la singularitat de les obres que constitueixen l’exposició objecte de la cessió, sempre que siguen
propietat de l’IVAM 1,40La direcció de l’IVAM és l’òrgan competent per a la qualificació i determinació del coeficient aplicable.
3. Sobre la quota íntegra o, si és el cas, sobre la quantia resultant d’aplicar sobre la quota íntegra el coeficient que corresponga dels previstos en el quadre de l’apartat 2, s’aplicarà una bonificació del cinquanta per cent en el cas d’organismes o ens pertanyents al sector públic de l’Estat, de la resta de les comunitats autònomes o dels ens locals.


Article 22.3-8. Document de formalització de la cessió de l’exposició

La cessió d’exposicions per part de l’IVAM es documentarà en les «Condicions de la cessió de l’exposició», que hauran de contenir:
a) La data i la seu on es mostrarà l’exposició objecte de la cessió.
b) La quota o quantitat que cal ingressar.
c) La quantia de les despeses relacionades amb la seua utilització no incloses en la quota o quantia que cal ingressar per la taxa.
d) Les obligacions que corresponguen a l’IVAM i al cessionari.


CAPÍTOL IV
Taxa per l’explotació de les obres els drets de propietat
intel·lectual de les quals corresponguen a l’IVAM

Article 22.4-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’autorització per a l’explotació de les obres els drets de propietat intel·lectual de les quals corresponguen a l’IVAM en modalitat exclusiva.

Article 22.4-2. Exempcions
Està exempta del pagament de la taxa l’autorització per a l’explotació de les obres els drets de propietat intel·lectual de les quals corresponguen a l’IVAM en modalitat exclusiva, sempre que aquesta activitat tinga una finalitat científica i docent o estrictament cultural, realitzada sense ànim de lucre.

Article 22.4-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es concedisca l’autorització que constitueix el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació.

Article 22.4-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones, físiques o jurídiques, a les quals s’autoritze l’explotació que constitueix el fet imposable.


Article 22.4-5. Substituts del contribuent
En els casos en què la persona a qui s’autoritze l’explotació i la persona que sol·licite l’autorització de l’ús no coincidisquen, aquesta última serà substituta del contribuent.

Article 22.4-6. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Autorització per a l’explotació de les obres els drets de propietat intel·lectual de les quals corresponguen a l’IVAM en modalitat exclusiva:
1.1 Per a ús divulgatiu o particular 50,00 €
1.2 Per a ús editorial o comercial 210,00 €
1.3 Per a ús publicitari 300,00 €Article 22.4-7. Document de formalització de l’explotació de les obres d’art
1. L’autorització per a l’explotació de les obres els drets de propietat intel·lectual de les quals corresponguen a l’IVAM en modalitat exclusiva es documentarà en les condicions d’explotació de les obres.
2. La validesa i l’efectivitat de l’autorització queden condicionades a la subscripció pel contribuent de les condicions d’explotació de les obres.


CAPÍTOL V
Taxa pels serveis prestats per la biblioteca
i centre de documentació de l’IVAM

Article 22.5-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’expedició del carnet de persona usuària dels fons de la biblioteca i centre de documentació de l’IVAM.
2. No hi estarà subjecta l’expedició del carnet que siga conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

Article 22.5-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa:
a) Els contribuents que siguen membres d’una família nombrosa o d’una família monoparental.
b) Els contribuents que siguen víctimes d’actes terroristes.
c) Els contribuents que siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
d) Els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.
e) El personal de l’IVAM, les persones que tinguen la condició d’amic de l’IVAM i els membres d’honor.
f) Els contribuents que estiguen en situació d’exclusió social i aquesta s’acredite per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.

Article 22.5-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constitueix el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació.

Article 22.5-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que facen ús dels serveis als quals es refereix el fet imposable.

Article 22.5-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Carnet de biblioteca IVAM 5,00 €
Títol XXIII
Taxes en matèria de joc

CAPÍTOL únic
Taxa per serveis administratius en matèria de joc

Article 23.1-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la realització de la prestació dels serveis administratius enumerats en l’article 23.1-4.

2. No hi estarà subjecta la prestació dels serveis enumerats en l’article 23.1-4 que siguen conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

Article 23.1-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment de la prestació del servei corresponent.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 23.1-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que sol·liciten les autoritzacions, renovacions, expedicions, diligències i altres serveis administratius que constitueixen el fet imposable.

Article 23.1-4. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import unitari (euros)
1 1. Autoritzacions
1.1 D’inscripció d’empreses de joc
1.1.1 Autorització com a empresa de joc 175 €
1.1.2 Modificacions d’empreses de joc 110 €
1.1.3 Renovació de l’autorització
d’empreses de joc 140 €
1.1.4 Autorització de destrucció
de material de joc 80 €
1.2 D’instal·lació de casinos i sales apèndix
1.2.1 D’obertura i funcionament de casinos i sales apèndix 3.600 €
1.2.2 Renovació de l’autorització d’instal·lació i funcionament de casino 1.000 €
1.2.3 El canvi d’ubicació del casino i les sales apèndixs de la principal 3.000 €
1.2.4 Les modificacions estructurals de la configuració de les sales de joc 140 €
1.2.5 Autorització i modificació de carros circulars de màquines de tipus C 80 €
1.2.6 Altres autoritzacions relatives
a casinos de joc 115 €
1.3 De sales de bingo
1.3.1 D’instal·lació de sales de bingo 125 €
1.3.2 D’obertura i funcionament i canvi d’ubicació de sales de bingo 430 €
1.3.3 Autorització de clubs de fumadors 250 €
1.3.4 Canvi de titularitat de sales de bingo 400 €
1.3.5 Altres autoritzacions relatives a sales de bingo 70 €
1.4 De salons de joc
1.4.1 D’instal·lació de salons de joc 125 €
1.4.2 D’obertura i funcionament
de salons de joc 375 €
1.4.3 Incorporació o retirada de cada saló a cada sistema d’interconnexió de màquines 225 €
1.4.4 Canvi de titularitat de salons de joc 250 €
1.4.5 Altres autoritzacions relatives
a salons de joc 50 €
1.5 D’obertura i funcionament de locals específics d’apostes 300 €
1.6 D’obertura i funcionament d’altres recintes i establiments habilitats per a la
pràctica del joc 370 €
1.7 De rifes i tómboles 200 €
1.8 D’apostes
1.8.1 Homologació de les regles d’organització i funcionament de les apostes 2.800 €
1.8.2 Modificació de les regles d’organització i funcionament de les apostes 1.000 €
1.8.3 Homologació del sistema
tècnic d’apostes 3.000 €
1.8.4 Modificació del sistema tècnic d’apostes 600 €
1.8.5 Aprovació de l’auditoria periòdica 3.000 €
1.9 Màquines recreatives i d’atzar, sistemes i material de joc
1.9.1 Homologació i modificacions substancials de màquines de joc 90 €
1.9.2 Modificacions no substancials
de màquines de joc 75 €
1.9.3 Autorització de màquines en prova 50 € la primera màquina i 25 € cadascuna de les altres
1.9.4 Homologació de sistemes d’interconnexió de màquines 320 €
1.9.5 Homologació de sistemes tècnics de bingo diferent del tradicional 2.800 €
1.9.6 Modificació de sistemes tècnics de bingo diferent del tradicional 1.000 €
1.3.7 Autorització en proves de modalitats de bingo diferent del tradicional 900 €
1.9.8 Homologació de material de joc
en general 125 €
1.10 Acreditacions d’accés a aplicacions de joc (JOC-ER i JOC-ER Prohibits) 5 €
2 Expedició de documentació
2.1 Expedició de qualsevol document complementari de les autoritzacions recollides en el punt 1 25 €
2.2 Expedició d’autoritzacions relatives a la titularitat, explotació o instal·lació de màquines recreatives i d’atzar 30 €
2.3 Expedició de les guies de circulació de màquines recreatives i d’atzar tipus A, B i C (per cada imprès —original i dues còpies— de cada guia). 2 €
2.4 Baixa en el Registre d’Exclosos d’Accés al Joc de la Comunitat Valenciana quan se sol·licite abans de finalitzar el període de prohibició triat 8 €
2.5 Tràmits per via electrònica o telemàtica (JOC-ER) 12 €
3 Serveis administratius
3.1 Diligenciament de llibres (per llibre) 4 €
3.2 Certificacions 4 €
Títol XXIV
Taxes en matèria de justícia

CAPÍTOL únic
Taxa per l’obtenció de documents i instruments judicials

Article 24.1-1. Fet imposable
Constitueixen el fet imposable de la taxa:
a) L’expedició, en les ordres jurisdiccionals civils i contencioses administratives, a sol·licitud de part, del segon certificat o testimoniatge de resolucions judicials, i d’altres documents que consten en els procediments judicials.
b) L’expedició de duplicats d’instruments d’enregistrament de la imatge i so que consten en els procediments judicials, siga quin siga l’ordre jurisdiccional de què es tracte.

Article 24.1-2. Exempcions
Estan exempts del pagament d’aquesta taxa:
a) El Ministeri Fiscal.
b) Les parts del procés que tinguen reconegut el dret d’assistència jurídica gratuïta.

Article 24.1-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es lliuren les còpies dels documents o instruments.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 24.1-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa els qui tinguen la condició de part en els procediments judicials i sol·liciten els documents o suports l’expedició dels quals constitueixen en fet imposable.

Article 24.1-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1. Expedició de segon certificat o testimoniatge de resolucions o certificats de documents que consten en les actuacions, en les ordres jurisdiccionals civils i contencioses administratives 5,10 €
2. Expedició en suport digital de còpies d’instruments que consten en les actuacions 10,20 €
Títol XXV
Taxes en matèria de joventut

CAPÍTOL únic
Taxa per l’expedició del Carnet Jove

Article 25.1-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’expedició del Carnet Jove.
2. No estarà subjecta a la taxa l’expedició del Carnet Jove:
a) Derivada de furt o robatori de la targeta, amb justificació prèvia de la denúncia corresponent.
b) Que siga conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

Article 25.1-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa:
a) Els contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial.

b) Les contribuents que siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
c) Els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 66 per cent.
d) Els contribuents que siguen persones tutelades o en guarda pel sistema de protecció de menors, i que es troben en acolliment residencial o familiar, que acrediten aquesta condició mitjançant un certificat de l’entitat pública que exercisca la seua guarda o la seua tutela, o mitjançant una còpia de la resolució administrativa per la qual s’haja constituït aquesta mesura.
e) Els contribuents que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d’edat.
f) Els contribuents que siguen majors de 16 anys i menors de 18 anys i tinguen a càrrec seu persones amb diversitat funcional o menors d’edat, siguen víctimes d’explotació sexual o tracta, o víctimes de violència intrafamiliar.
g) Els contribuents menors d’edat que es troben complint una mesura judicial reeducativa.
h) Els contribuents que estiguen en situació d’exclusió social i aquesta s’acredite per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.

Article 25.1-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què s’expedisca el Carnet Jove.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la corresponent sol·licitud.

Article 25.1-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones sol·licitants del Carnet Jove.

Article 25.1-5. Quota íntegra
La quota íntegra serà de 8,40 euros per l’expedició del Carnet Jove.


Article 25.1-6. Quota líquida
La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:
a) Una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra sempre que els contribuents siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general.

b) Una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra en els casos de contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.


Títol XXVI
Taxes en matèria de medi ambient

CAPÍTOL I
Taxa per llicències, permisos, autoritzacions i registres
fets pels òrgans competents en matèria de medi ambient

Article 26.1-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació, per la conselleria competent en matèria de medi ambient, dels serveis següents:
a) Expedició de llicències necessàries per a la pràctica de la caça dins del territori de la Comunitat Valenciana.
b) Expedició de llicències i registre d’embarcacions necessàries per a la pràctica de la pesca en aigües continentals de la Comunitat Valenciana.
c) Expedició de llicència per a la pràctica de la caça amb caràcter interautonòmic.
d) Expedició de llicència per a la pràctica de la pesca en aigües continentals amb caràcter interautonòmic.
e) Expedició de permís de caça en zones de caça controlada.
f) Expedició de permís de pesca en vedats.
g) Expedició d’autoritzacions excepcionals per a la captura d’aus fringíl·lides amb xarxa a la Comunitat Valenciana.
h) Declaració, registre de vedats i llicència d’aprofitament anual.

i) Actuacions relatives a vies pecuàries.
2. No estarà subjecta a aquesta taxa:
a) La caça desenvolupada en reserves valencianes de caça. El seu règim serà l’establit, per a cada una de les reserves valencianes de caça, per la normativa vigent en matèria de caça a la Comunitat Valenciana.
b) L’expedició de llicències o permisos que siguen conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i nom en el registre civil.

Article 26.1-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa:
a) Els contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial.

b) En el cas de l’expedició de les llicències autonòmiques de caça tipus A i B, a les quals es refereixen els punts 1.1 i 1.2 del quadre de l’article 26.1-5, les persones majors de 67 anys i les persones perceptores de pensions públiques derivades d’incapacitat permanent.
c) En el cas de l’expedició de les llicències ordinàries autonòmiques de pesca continental, a les quals es refereix el punt 2 del quadre de l’article 26.1-5, les persones majors de 67 anys, les persones perceptores de pensions públiques derivades d’incapacitat permanent i les persones menors de 14 anys.

Article 26.1-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb antelació a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 26.1-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que sol·liciten la prestació del servei que constitueix el fet imposable.

Article 26.1-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Expedició de llicències de caça i altres actuacions administratives en matèria de caça:
1.1 Llicència autonòmica tipus A (per a caça amb armes de foc i assimilades, i inclou la caça sense armes de foc):
1.1.1 Per un any de validesa 12,75 €
1.1.2 Per tres anys de validesa 36,41 €
1.2 Llicència autonòmica tipus B (per a caça sense armes de foc):
1.2.1 Per un any de validesa 12,75 €
1.2.2 Per tres anys de validesa 36,41 €
1.3 Llicència autonòmica tipus C
(per a gossada):
1.3.1 Per un any de validesa 22,66 €
1.3.2 Per tres anys de validesa 63,45 €
1.4 Llicència de caça interautonòmica:
1.4.1 Per un any de validesa 70 €
1.5 Expedició de credencial de guarda jurat de caça:
1.5.1 Per cinc anys de validesa 75 €
2 Expedició de llicències de pesca en aigües continentals i altres actuacions administratives en aquesta matèria:
2.1 Llicència de pesca ordinària:
2.1.1 Autonòmica, per un any de validesa 10,20 €
2.1.2 Autonòmica, per tres anys de validesa 28,56 €
2.1.3 Llicència de pesca interautonòmica 25 €
2.2 Llicència de pesca professional:
2.2.1 Per un any de validesa 25 €
2.2.2 Per cinc anys de validesa 116,66 €
2.3 Expedició de credencial de guarda jurat de pesca:
2.3.1 Per cinc anys de validesa 75 €
2.4 Registre d’embarcacions:
2.4.1 Registre d’una embarcació 10,00 €
2.4.2 Canvi de titular 10,00 €
3 Expedició de certificats i duplicats en matèria de caça i pesca en aigües continentals:
3.1 Certificats 7 €
3.2 Duplicats de llicències i credencials 2,50 €
4 Declaració de fitats i registre, així com llicència d’aprofitament en vedats de caça i renovació anual:
4.1 Declaració de vedats i registre:
4.1.1 Per a tots els vedats de caça (€/any) 334,60 €
4.1.2 Ampliacions, incloent-hi la seua modificació registral (€/any) 167,30 €
4.2 Llicència d’aprofitament en vedats de caça i renovació anual:
4.2.1 Per a vedats de caça major tancats (€/any) 401,53 €
4.2.2 Per a vedats intensius de caça menor (€/any) 267,68 €
4.2.3 Per als restants vedats de caça (€/any) 200,77 €
5 Expedició de permisos de caça en zones de caça controlada:
5.1 Expedició de permisos col·lectius en batudes, munteries, caça menor i control de poblacions en zones de caça controlada:
5.1.1 Expedició de permís d’organització de batudes o munteries en zones de caça controlada només per a senglars (per cada grup de trenta persones o fracció) 70,00 €
5.1.2 Expedició de permís d’organització de batudes o munteries en zones de caça controlada, senglars més altres ungulats (per cada grup de trenta persones o fracció) 100,00 €
5.1.3 Expedició de permís d’organització de caça menor en qualsevol modalitat (per cada grup de cinc persones o fracció) 30,00 €
5.1.4 Expedició de permís d’organització de caça menor en qualsevol modalitat per al control de poblacions excessives de caça menor
(per grup de cinc persones
o fracció) 10,00 €
5.2 Expedició de permisos individuals de caça en zones de caça controlada:
5.2.1 Permís caça cabra salvatge trofeu 360,00 €
5.2.2 Permís caça cabra salvatge selectiu 300,00 €
5.2.3 Permís caça cabra salvatge femella 100,00 €
5.2.4 Permís caça mufló trofeu 360,00 €
5.2.5 Permís caça mufló selectiu 250,00 €
5.2.6 Permís caça mufló femella 100,00 €
5.2.7 Permís caça cérvol trofeu 150,00 €
5.2.8 Permís caça cérvol selectiu 100,00 €
5.2.9 Permís caça cérvol femella 75,00 €
5.2.10 Permís caça daina trofeu 75,00 €
5.2.11 Permís caça daina selectiu 15,00 €
5.2.12 Permís caça daina femella 15,00 €
5.2.13 Permís caça cabirol trofeu 250,00 €
5.2.14 Permís caça cabirol selectiu 150,00 €
5.2.15 Permís caça cabirol femella 100,00 €
5.3 Per peça de caça abatuda en zones de caça controlada:
5.3.1 Peça cabra salvatge trofeu 1.734,00 €
5.3.2 Peça cabra salvatge selectiu 946,00 €
5.3.3 Peça cabra salvatge femella 10,00 €
5.3.4 Peça mufló trofeu 984,00 €
5.3.5 Peça mufló selectiu 479,00 €
5.3.6 Peça mufló femella 10,00 €
5.3.7 Peça cérvol trofeu 200,00 €
5.3.8 Peça cérvol selectiu 200,00 €
5.3.9 Peça cérvol femella 10,00 €
5.3.10 Peça daina trofeu 75,00 €
5.3.11 Peça daina selectiu 50,00 €
5.3.12 Peça daina femella 10,00 €
5.3.13 Peça cabirol trofeu 200,00 €
5.3.14 Peça cabirol selectiu 150,00 €
5.3.15 Peça cabirol femella 10,00 €
5.3.16 Peça senglar mascle 70,00 €
5.3.17 Peça senglar femella 10,00 €
5.3.18 Peça caça menor 4,00 €
6 Expedició de permisos per a una jornada de pesca ordinària en vedats (per permís):
6.1 Salmònids amb mort i anguila 10,00 €
6.2 Salmònids sense mort 8,50 €
6.3 Ciprínids amb mort 6,50 €
6.4 Ciprínids sense mort 5,00 €
7 Actuacions relatives a vies pecuàries:
7.1 Concessions demanials per a ocupació del subsòl:
7.1.1 Cànon concessió demanial de superfície via pecuària 100,00€ unitat + 1,20 € per metre quadrat
7.2 Autoritzacions ocupacions temporals:
7.2.1 Cànon per ocupació temporal superfície via pecuària 100,00€ unitat + 0,30 € per metre quadrat
8 Expedició d’autoritzacions per a captura d’aus fringíl·lides amb xarxa:
8.1 Per sol·licitud de captura 10,20 €
9 Declaració, modificació i registre de vedat micològic 90,00 €Article 26.1-6. Quota líquida
1. La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra en el cas de contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general.
2. Sense perjudici d’això, en el cas de l’expedició de permisos per a una jornada de pesca ordinària en vedats establits en aigües continentals públiques, la quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del deu per cent de la quota íntegra per als contribuents que siguen membres d’associacions o clubs de pesca que disposen d’una concessió de cota de pesca en aigües continentals públiques.CAPÍTOL II
Taxa per serveis administratius d’intervenció ambiental

Article 26.2-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la tramitació dels serveis administratius en matèria d’intervenció ambiental que s’indiquen a continuació:
a) Autoritzacions ambientals integrades, de conformitat amb la legislació estatal sobre prevenció i control integrats de la contaminació, i la legislació autonòmica sobre prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats a la Comunitat Valenciana.
b) Autoritzacions i notificacions d’activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera, de conformitat amb la legislació estatal sobre qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.
c) Autoritzacions d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle derivades de la legislació estatal per la qual es regula el règim de comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.
d) Inscripcions en el registre d’instal·lacions subjectes a la normativa estatal relativa a la limitació d’emissions de compostos orgànics volàtils (COV) degudes a l’ús de dissolvents en determinades activitats.

e) Autoritzacions i comunicacions de producció i gestió de residus que deriven de la normativa estatal sobre residus i sòls contaminats.


Article 26.2-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produeix en el moment en què es presta el servei que constitueix el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produeix amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formula la sol·licitud, notificació o comunicació, excepte en el supòsit de prestació dels serveis als quals es refereixen els punts 1, 2 i 3 del quadre de l’article 26.2-4, en els quals l’exigibilitat es produeix en el moment en què s’admet a tràmit la sol·licitud.

Article 26.2-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones a les quals es presten els serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 26.2-4. Quota íntegra
La quota íntegra s’obté aplicant la quantitat fixa indicada en el quadre següent:

Descripció del tipus de servei Import
unitari (euros)
1 Tramitació de l’autorització ambiental integrada (AAI) per a instal·lacions noves o ja existents amb llicència ambiental que es pretenga ampliar i es troben sotmeses al règim d’autorització ambiental integrada
1.1 Activitat industrial 3.060,30 €
1.2 Explotació ramadera 1.530,15 €
1.3 Tramitació de canvi de titularitat d’autorització ambiental integrada (AAI) 98,70 €
2 Tramitació de modificació substancial de l’AAI (MS)
2.1 Activitat industrial 1.530,15 €
2.2 Explotació ramadera 765,08 €
3 Tramitació de modificació no substancial AAI (MNS)
3.1 Activitat industrial 306,03 €
3.2 Explotació ramadera 153,02 €
4 Tramitació de revisió AAI (sense modificació de la instal·lació)
4.1 Activitat industrial 1.010,00 €
4.2 Explotació ramadera 505,00 €
5 Tramitació d’autorització, renovació o modificació substancial d’emissió a l’atmosfera (grups A o B del CAPCA) 459,05 €
6 Tramitació de la notificació d’emissions a l’atmosfera (grup C del Catàleg d’activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera CAPCA) 102,01 €
7 Tramitació d’autorització d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle (AGEI) i aprovació del Pla de seguiment de les emissions (PSE) 306,02 €
8 Tramitació de modificació de l’AGEI i Pla de seguiment d’emissions (PSE) 204,02 €
9 Tramitació de modificació del PSE que no impliquen modificació de l’AGEI 102,01 €
10 Tramitació de la notificació d’instal·lacions amb emissions de COV (compostos orgànics volàtils) no sotmeses a autorització ambiental integrada (AAI), incloses les modificacions 153,02 €
11 Tramitació d’autorització, ampliació o modificació substancial d’instal·lacions i operacions de tractament de residus, inclòs l’emmagatzematge en l’àmbit de la recollida en espera de tractament, d’acord amb la normativa de residus, no sotmeses a autorització ambiental integrada 306,03 €
12 Tramitació de canvi de titularitat d’autoritzacions en matèria de residus per modificació de personalitat jurídica o transmissió 102,01 €
13 Tramitació d’autorització a entitats amb seu social a la Comunitat Valenciana per a realitzar operacions de tractament de residus en instal·lacions no situades en aquesta comunitat 102,01 €
14 Tramitació de la comunicació prèvia per a inici d’activitats de producció i gestió de residus
14.1 Transport de residus amb caràcter professional 51,01 €
14.2 Recollida de residus sense instal·lació associada 76,51 €
14.3 Producció de residus (perillosos, sanitaris, pneumàtics fora d’ús, i no perillosos, quan la producció anual supere les 1.000 tones) 51,01 €
14.4 Agent 76,51 €
14.5 Negociant 102,01 €
15 Tramitació d’ampliació de terminis d’emmagatzematge de residus en el lloc de producció 102,01 €
16 Tramitació d’expedients d’utilització de residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i rebliment o amb finalitats constructives, i la renovació d’aquests expedients 102,01 €
17 Tramitació de la comunicació prèvia de l’establiment de sistemes de depòsit, devolució i retorn, en el marc de la responsabilitat ampliada del productor de productes 102,01 €
18 Tramitació de la comunicació prèvia dels sistemes individuals de gestió dels residus generats després de l’ús del producte, en el marc de la responsabilitat ampliada del productor de productes 102,01 €
19 Tramitació d’autoritzacions i renovacions dels sistemes col·lectius de gestió de residus, en el marc de la responsabilitat ampliada del productor de productes 102,01 €
20 Tramitació de les notificacions i autoritzacions de trasllats de residus que deriven de la normativa comunitària o estatal sobre residus
20.1 Trasllat de residus a l’interior de la Unió Europea subjecte a notificació i autorització prèvia d’acord amb la normativa comunitària sobre residus 131,60 €Article 26.2-5. Quota líquida
1. La quota líquida és el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:
a) Una bonificació del trenta per cent de la quota íntegra, si el contribuent adjunta a la sol·licitud el certificat de verificació documental emès per un col·legi professional que tinga subscrit amb la Generalitat el conveni corresponent d’acord amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental de les activitats a la Comunitat Valenciana. Aquesta bonificació és aplicable als supòsits previstos en els punts 1, 2, 3 i 4 del quadre de l’article 26.2-4.

b) Una bonificació del 20 per cent de la quota íntegra, si el contribuent és una petita o mitjana empresa, d’acord amb la definició que figura en la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió Europea, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses. Aquesta bonificació és aplicable en els supòsits previstos en els punts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 del quadre de l’article 26.2-4.

c) Una bonificació del 30 per cent de la quota íntegra, si el contribuent té implantat un sistema de gestió ambiental verificat segons el Reglament CE número 1221/2009, del Parlament i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS). La bonificació és del 15 per cent en el cas que el sistema de gestió ambiental estiga certificat d’acord amb la Norma ISO 14001 (s’ha d’acreditar el certificat corresponent). Les dues bonificacions són aplicables en els casos previstos en els punts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 del quadre de l’article 26.2-4.

2. Les bonificacions previstes en aquest article no són acumulables entre si.


CAPÍTOL III
Taxa per serveis administratius mediambientals

Article 26.3-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació pels òrgans competents de la conselleria competent en matèria de medi ambient dels serveis administratius següents:
a) Certificacions de convalidació ambiental a l’efecte de deduccions fiscals en l’impost de societats.
b) Inscripcions o renovacions en el Registre de Centres amb Sistemes de Gestió Ambiental de la Comunitat Valenciana, segons el reglament comunitari EMAS —Reglament CE número 1.221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS).
c) Inscripcions, modificacions o ampliacions en el Registre d’Entitats Col·laboradores en Matèria de Qualitat Ambiental.
d) Concessió, renovació o ampliació de l’etiqueta ecològica, segons el Reglament (CE) número 66/2010, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a l’etiqueta ecològica de la Unió Europea.

Article 26.3-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produeix en el moment en què es presta el servei que constitueix el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produeix amb antelació a la meritació, en el moment en què es formula la sol·licitud.

Article 26.3-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa els qui sol·liciten els serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 26.3-4. Quota íntegra
La quota íntegra s’obté aplicant la quantitat fixa indicada en el quadre següent:

Tipus de servei Import unitari (euros)
1 Certificat de convalidació ambiental 357,04 €
2 Inscripció en el Registre EMAS (nova o renovació) 204,02 €
3 Concessió d’etiqueta ecològica —nova, renovació o ampliació— (per producte) 285,70 €
4 Inscripció en el Registre d’Entitats Col·laboradores en Matèria de Qualitat Ambiental (nova, modificació o ampliació) 45,91 €Article 26.3-5. Quota líquida
La quota líquida és el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:
a) En relació amb els serveis previstos en els punts 1 (certificat de convalidació ambiental) i 3 (concessió d’etiqueta ecològica) del quadre de l’article 26.3-4:
a.1) Una bonificació del vint per cent de la quota íntegra, si el contribuent és una petita o mitjana empresa, d’acord amb la definició que figura en la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió Europea, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.
a.2) Una bonificació del trenta per cent de la quota íntegra, si el contribuent té implantat un sistema de gestió ambiental verificat d’acord amb el Reglament CE número 1221/2009, del Parlament i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS). La bonificació és del quinze per cent en el cas que el sistema de gestió ambiental estiga certificat d’acord amb la Norma ISO 14001.

Les bonificacions previstes en aquest apartat a no són acumulables entre si.
b) Respecte al servei previst en l’apartat 2 (inscripció en el Registre EMAS) del quadre de l’article 26.3-4, una bonificació del vint per cent de la quota íntegra, si el contribuent és una petita o mitjana empresa, d’acord amb la definició que figura en la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió Europea, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.CAPÍTOL IV
Taxa per serveis relatius a llavors forestals

Article 26.4-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació, pel banc de llavors de la conselleria competent en matèria de medi ambient, dels serveis que s’enumeren en el quadre de l’article 26.4-4.


Article 26.4-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produeix en el moment en què es presta el servei que constitueix el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produeix amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formula la sol·licitud.

Article 26.4-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa els sol·licitants dels serveis als quals es refereix el fet imposable.

Article 26.4-4. Quota íntegra
La quota íntegra s’obté aplicant la quantitat fixa indicada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Mostreig (a petició de part) 36,94 €
2 Germinació 8,51 €
3 Humitat 4,26 €
4 Puresa específica 4,11 €
Títol XXVII
Taxes en matèria d’obra pública

CAPÍTOL únic
Taxa per direcció i inspecció
d’obres públiques de la Generalitat

Article 27.1-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de treballs facultatius de replantejament, direcció, inspecció, revisió de preus o liquidació d’obres públiques gestionades per la Generalitat.

Article 27.1-2. Meritació i exigibilitat
1. La taxa s’ha de pagar quan es presta el servei corresponent.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produeix en el moment de la meritació.

Article 27.1-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa els adjudicataris d’obres públiques de la Generalitat en relació amb les quals es presten els serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 27.1-4. Quota íntegra
1. En cada cas, la quota íntegra serà el resultat d’aplicar a la base imposable, bé la quantitat fixa, bé el tipus de gravamen percentual, o ambdues formes de quantificació, fixats en els apartats següents:
2. Replantejament d’obres:
a) Base imposable: import líquid del pressupost de despeses, constituït per les dietes, despeses de recorregut, jornals, materials de camp i despeses de material i personal de gabinet.
b) Tipus de gravamen percentual: quatre per cent.
3. Direcció i inspecció d’obres:
a) Base imposable: import líquid de les obres executades, incloses les adquisicions i subministraments previstos en els projectes, segons certificacions expedides pel servei.
b) Tipus de gravamen percentual: 4 per cent.
4. Revisió de preus. La quota íntegra és el resultat de la suma de les quanties següents:
a) 7,50 € per cada expedient de revisió, més 0,70 € per cada preu unitari que, a conseqüència de la revisió, experimente variació en la seua quantia.
b) La quantitat que resulte d’aplicar sobre l’import líquid del pressupost addicional de la proposta de revisió el tant per mil que corresponga de l’escala de gravamen variable o per trams de la lletra b de l’apartat 5 d’aquest article.
c) Les despeses que, en atenció al pressupost formulat, es produïsquen en ocasió de la revisió.
5. Liquidació d’obres:
a) Base imposable: import líquid del pressupost de la liquidació de les obres executades.
b) Escala de gravamen variable o per trams:

Tipus de servei Tant per mil
1 Fins a 3.000,00 euros 2,00 per mil
2 De 3.000,01 a 6.000,00 1,25 per mil
3 De 6.000,01 a 30.000,00 0,50 per mil
4 De 30.000,01 a 60.000,00 0,35 per mil
5 De 60.000,01 a 120.000,00 0,25 per mil
6 De 120.000,01 a 180.000,00 0,20 per mil
7 De 180.000,01 a 240.000,00 0,17 per mil
8 De 240.000,01 a 300.000,00 0,15 per mil
9 De 300.000,01 euros d’ara endavant 0,13 per mil
Títol XXVIII
Taxes en matèria del Registre Territorial de la Propietat
Intel·lectual de la Comunitat Valenciana

CAPÍTOL únic
Taxa pels serveis prestats pel Registre Territorial de la
Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana

Article 28.1.1. Fet imposable
1. Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa els serveis següents prestats pel Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana:
a) Tramitació de la sol·licitud de primera i posteriors inscripcions, anotacions preventives i cancel·lacions.
b) Expedició de certificats i documents.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa els serveis prestats pel Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana que siguen conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

Article 28.1.2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produeix en el moment en què es presenta la sol·licitud que inicia l’actuació del Registre Territorial de la Comunitat Valenciana, bé directament o a través de les oficines provincials delegades a les províncies d’Alacant, Castelló i València.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produeix en el moment de la meritació.

Article 28.1.3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten els serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 28.1.4. Quota íntegra
La quota íntegra s’obté aplicant la quantitat fixa indicada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1. Tramitació de la sol·licitud
1.1 Per la sol·licitud de primera inscripció, quan siga titular dels drets l’autor, anotacions preventives i cancel·lacions. Per cada sol·licitud 11,83 €
1.2 Per obres col·lectives 71,01 €
1.3 Per la sol·licitud de primera inscripció amb transmissió de drets i per les posteriors transmissions entre vius 71,01 €
1.4 Per transmissions per causa de mort 71,01 €
2. Publicitat registral
2.1 Per expedició de certificats 11,83 €
2.2 Per expedició de notes simples 7,10 €
2.3 Per expedició de còpia certificada de documents
2.3.1 Per pàgina 3,54 €
2.3.2 Altres suports, per unitat 7,10 €
Títol XXIX
Taxes en matèria de sanitat

CAPÍTOL I
Taxa per prestació d’assistència sanitària

Article 29.1-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis d’assistència sanitària i farmacèutica que es detallen en l’article 29.1-7 en qualsevol dels supòsits següents:
1. Als assegurats o beneficiaris del Sistema de la Seguretat Social pertanyents a la Mutualitat General de Funcionaris de l’Estat (MUFACE), a la Mutualitat General Judicial (MUGEJU) o a l’Institut Social de les Forces Armades (ISFAS), quan no hagen sigut adscrits, a través del procediment establit, a rebre assistència sanitària de la xarxa sanitària del Sistema Nacional de Salut.
2. Als assegurats o beneficiaris d’empreses col·laboradores en l’assistència sanitària del Sistema de la Seguretat Social, en relació amb aquelles prestacions l’atenció de les quals corresponga a l’empresa col·laboradora d’acord amb el conveni o concert corresponent.
3. Per accident de treball o malaltia professional a càrrec de les mútues d’accidents de treball, de l’Institut Nacional de la Seguretat Social o de l’Institut Social de la Marina.
4. Per accidents de trànsit de vehicles de motor, excepte en els casos en els quals siga aplicable l’apartat anterior, per haver sigut qualificat d’accident de treball i l’assistència haja de ser assumida per una mútua d’accidents de treball.
5. Per accidents o malalties cobertes per l’assegurança obligatòria d’esportistes federats i professionals, l’assegurança obligatòria de viatgers o l’assegurança obligatòria de caça o qualsevol altra assegurança obligatòria.
6. Per accidents esdevinguts en ocasió d’esdeveniments festius, espectacles públics o per qualsevol altre supòsit en què, per raó de norma legal o reglamentària, haja d’haver-hi una assegurança de responsabilitat davant de tercers per lesions o malalties.
7. Per realització d’anàlisis, proves exploratòries i qualsevol altre tipus de prestació assistencial a determinats col·lectius que siga exigida per una norma legal o reglamentària, com a conseqüència de l’activitat que exercisquen, sempre que aquestes prestacions no estiguen cobertes per les mútues d’accidents de treball.
8. Qualsevol altre supòsit en què, per raó de normes legals o reglamentàries, l’import de les atencions o prestacions sanitàries haja de ser a càrrec d’entitats asseguradores.
9. Qualsevol altre supòsit en què, per raó de responsabilitat de tercers per les lesions o malalties causades a la persona assistida, l’import de les atencions o prestacions sanitàries haja de ser a càrrec dels tercers corresponents.10. A usuaris del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana als quals haja de ser reclamat el cost de l’assistència sanitària que reben, per aplicació del que disposa la legislació autonòmica o estatal en matèria de sanitat.

Article 29.1-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa els contribuents que siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc en què es produïsca l’acte violent o de la condició de resident a la Comunitat Valenciana de la víctima.

Article 29.1-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produeix en el moment en què es presta el servei.

2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produeix amb anterioritat a la meritació o en el mateix moment de la meritació. En aquells casos en què aquesta exigència prèvia o simultània pot ocasionar danys de qualsevol tipus a la salut humana, el pagament s’haurà d’exigir una vegada s’haja prestat l’assistència sanitària.

Article 29.1-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones a les quals es presten els serveis sanitaris a què es refereix l’article 29.1-7.

Article 29.1-5. Substituts del contribuent
Són substituts del contribuent:
1. En el supòsit previst en l’apartat 1 de l’article 29.1-1, l’entitat asseguradora concertada amb la mutualitat a la qual pertany la persona assegurada o beneficiària i per la qual aquesta haja optat per a la cobertura de la seua assistència sanitària, respecte a aquelles prestacions incloses en el concert.
2. En el supòsit previst en l’apartat 2 de l’article 29.1-1, l’empresa col·laboradora.
3. En el supòsit previst en l’apartat 3 de l’article 29.1-1, l’entitat o la mútua d’accidents de treball i malaltia professional que haja d’assumir la cobertura de les prestacions sanitàries, farmacèutiques i recuperadores derivades d’accident de treball i malaltia professional.

4. En el supòsit previst en l’apartat 4 de l’article 29.1-1, les persones o entitats asseguradores dels riscos derivats de la circulació de vehicles de motor.
En el cas d’entitats asseguradores que actuen en territori espanyol en règim de lliure prestació de serveis i que asseguren els riscos a què es refereix el paràgraf anterior, són subjecte passiu substitut del contribuent el representant o representants que tinguen designat en aquest territori.
5. En els supòsits previstos en els apartats 5 i 6 de l’article 29.1-1, les persones o entitats asseguradores dels riscos que motiven la prestació dels serveis sanitaris.
6. En el supòsit previst en l’apartat 1 de l’article 29.1-1, les persones, físiques o jurídiques, que siguen titulars de l’activitat que s’exercisca en els locals, establiments o immobles de pública concurrència on es realitze l’activitat.
7. En els supòsits previstos en els apartats 8 i 10 de l’article 29.1-1, les persones, físiques o jurídiques, obligades legalment o reglamentàriament a assumir el cost de les prestacions sanitàries.
8. En els supòsits previstos en l’apartat 9 de l’article 29.1-1, les persones, físiques o jurídiques, obligades a assumir el cost de les prestacions sanitàries per raó de la responsabilitat de tercers per les lesions o malalties causades a la persona assistida.

Article 29.1-6. Responsables
Són responsables solidaris del pagament de la taxa els següents:
1. En el supòsit de prestacions sanitàries derivades d’accidents de treball o malaltia professional, l’empresari que incomplisca l’obligació de traslladar a l’autoritat laboral el comunicat d’accident de treball o malaltia professional.
2. En el supòsit a què es refereix l’apartat 6 de l’article 29.1-1, quan la festa, espectacle públic o activitat recreativa no estiga assegurat o el risc assegurat siga inferior a l’import de l’assistència, els organitzadors de la festa, espectacle públic o activitat recreativa corresponent, per l’import de la taxa no cobert per l’assegurança.
3. En el supòsit a què es refereix l’apartat 10 de l’article 29.1-1, les persones físiques o jurídiques que no reuneixen la condició legal de contribuent o substitut del contribuent i accepten expressament a càrrec seu l’obligació de pagar l’import dels serveis d’assistència sanitària i farmacèutica prestats.

Article 29.1-7. Quota íntegra per processos hospitalaris
1. La quota íntegra per processos hospitalaris s’aplica sobre la base del grup relacionat pel diagnòstic (d’ara en avant, GRD) corresponent. A l’efecte de l’aplicació d’aquesta llei, els GRD es defineixen com un sistema de classificació de pacients que permet relacionar els diferents tipus de pacients tractats en l’hospital amb el cost que representa la seua assistència. Per a l’obtenció del GRD es parteix del conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) de cada episodi hospitalari amb ingrés, en el qual es recullen les dades clíniques més rellevants del procés: diagnòstic principal i secundaris, factors de risc, circumstància d’ingrés i d’alta, comorbiditats, complicacions presentades i procediments realitzats. Els diagnòstics i els procediments del CMBD es codifiquen segons la classificació internacional de malalties (CIE), la qual cosa permet, en última instància i aplicant l’agrupador corresponent, calcular el GRD del procés hospitalari de cada pacient i aplicar-li els costos que li són atribuïbles.

2. En cada procés hospitalari la quantitat fixa indicada en el quadre de l’apartat 5 d’aquest article recull l’import de totes les prestacions sanitàries realitzades en un mateix centre hospitalari a un pacient en règim d’internament en el període comprés entre l’ingrés i l’alta hospitalària, incloent-hi l’atenció rebuda en urgències. En aquestes quanties s’exclou el cost de les pròtesis, l’import de les quals ha de liquidar-se de forma separada. La liquidació de les endopròtesis i les exopròtesis s’ha d’efectuar d’acord amb el cost d’adquisició al proveïdor.

3. Qualsevol prestació realitzada amb anterioritat a l’ingrés hospitalari o a l’atenció rebuda en urgències, o amb posterioritat a l’alta del pacient, s’ha de liquidar separadament, aplicant-hi amb aquest fi les quanties indicades en el quadre de l’article 29.1-8.
4. Les quanties indicades en el quadre de l’article 29.1-8 s’apliquen en tots els casos en què es produeix ingrés hospitalari del pacient, amb independència del termini transcorregut entre el moment de l’ingrés i l’alta hospitalària.
5. La quota íntegra corresponent a cada procés hospitalari s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codis
GRD-APR Descripció Euros (€)
GRD004-1 Traqueostomia amb ventilació mecànica 96+ hores amb procediment extensiu o ECMO -Nivell de severitat 1 57.350,82
GRD004-2 Traqueostomia amb ventilació mecànica 96+ hores amb procediment extensiu ECMO -Nivell de severitat 2 78.663,31
GRD004-3 Traqueostomia amb ventilació mecànica 96+ hores amb procediment extensiu o ECMO -Nivell de severitat 3 92.984,16
GRD004-4 Traqueostomia amb ventilació mecànica 96+ hores amb procediment extensiu o ECMO -Nivell de severitat 4 104.965,86
GRD005-1 Traqueostomia amb ventilació mecànica 96+ hores sense procediment extensiu -Nivell de severitat 1 49.512,18
GRD005-2 Traqueostomia amb ventilació mecànica 96+ hores sense procediment extensiu -Nivell de severitat 2 57.647,52
GRD005-3 Traqueostomia amb ventilació mecànica 96+ hores sense procediment extensiu -Nivell de severitat 3 69.916,47
GRD005-4 Traqueostomia amb ventilació mecànica 96+ hores sense procediment extensiu -Nivell de severitat 4 79.718,28
GRD020-1 Craniotomia per trauma -Nivell de severitat 1 12.344,64
GRD020-2 Craniotomia per trauma -Nivell de severitat 2 24.525,81
GRD020-3 Craniotomia per trauma -Nivell de severitat 3 34.313,62
GRD020-4 Craniotomia per trauma -Nivell de severitat 4 38.577,86
GRD021-1 Craniotomia excepte per trauma -Nivell de severitat 1 11.418,32
GRD021-2 Craniotomia excepte per trauma -Nivell de severitat 2 16.887,25
GRD021-3 Craniotomia excepte per trauma -Nivell de severitat 3 30.336,73
GRD021-4 Craniotomia excepte per trauma -Nivell de severitat 4 37.374,74
GRD022-1 Procediments sobre anastomosi ventricular -Nivell de severitat 1 7.978,49
GRD022-2 Procediments sobre anastomosi ventricular -Nivell de severitat 2 14.721,39
GRD022-3 Procediments sobre anastomosi ventricular -Nivell de severitat 3 30.119,85
GRD022-4 Procediments sobre anastomosi ventricular -Nivell de severitat 4 38.883,74
GRD023-1 Procediments espinals -Nivell de severitat 1 7.216,70
GRD023-2 Procediments espinals -Nivell de severitat 2 12.513,73
GRD023-3 Procediments espinals -Nivell de severitat 3 25.289,16
GRD023-4 Procediments espinals -Nivell de severitat 4 45.736,95
GRD024-1 Procediments vasculars extracranials -Nivell de severitat 1 6.756,51
GRD024-2 Procediments vasculars extracranials -Nivell de severitat 2 10.924,91
GRD024-3 Procediments vasculars extracranials -Nivell de severitat 3 20.142,62
GRD024-4 Procediments vasculars extracranials -Nivell de severitat 4 30.652,60
GRD026-1 Altres procediments del sistema nerviós i relacionats -Nivell de severitat 1 2.272,43
GRD026-2 Altres procediments del sistema nerviós i relacionats -Nivell de severitat 2 3.933,04
GRD026-3 Altres procediments del sistema nerviós i relacionats -Nivell de severitat 3 10.591,38
GRD026-4 Altres procediments del sistema nerviós i relacionats -Nivell de severitat 4 24.759,40
GRD040-1 Trastorns i lesions espinals -Nivell de severitat 1 4.541,38
GRD040-2 Trastorns i lesions espinals -Nivell de severitat 2 7.366,57
GRD040-3 Trastorns i lesions espinals -Nivell de severitat 3 13.517,98
GRD040-4 Trastorns i lesions espinals -Nivell de severitat 4 23.144,55
GRD041-1 Neoplàsies de sistema nerviós -Nivell de severitat 1 4.416,25
GRD041-2 Neoplàsies de sistema nerviós -Nivell de severitat 2 5.152,81
GRD041-3 Neoplàsies de sistema nerviós -Nivell de severitat 3 6.952,95
GRD041-4 Neoplàsies de sistema nerviós -Nivell de severitat 4 9.995,00
GRD042-1 Trastorns degeneratius de sistema nerviós, excepte esclerosi múltiple -Nivell de severitat 1 3.673,81
GRD042-2 Trastorns degeneratius de sistema nerviós, excepte esclerosi múltiple -Nivell de severitat 2 4.693,27
GRD042-3 Trastorns degeneratius de sistema nerviós, excepte esclerosi múltiple -Nivell de severitat 3 6.801,62
GRD042-4 Trastorns degeneratius de sistema nerviós, excepte esclerosi múltiple -Nivell de severitat 4 9.955,52
GRD043-1 Esclerosi múltiple i atàxia cerebel·losa -Nivell de severitat 1 3.286,04
GRD043-2 Esclerosi múltiple i atàxia cerebel·losa -Nivell de severitat 2 4.044,77
GRD043-3 Esclerosi múltiple i atàxia cerebel·losa -Nivell de severitat 3 10.905,70
GRD043-4 Esclerosi múltiple i atàxia cerebel·losa -Nivell de severitat 4 32.006,03
GRD044-1 Hemorràgia intracranial -Nivell de severitat 1 4.526,86
GRD044-2 Hemorràgia intracranial -Nivell de severitat 2 5.873,37
GRD044-3 Hemorràgia intracranial -Nivell de severitat 3 6.305,79
GRD044-4 Hemorràgia intracranial -Nivell de severitat 4 10.564,89
GRD045-1 Accident cerebrovascular i oclusions precerebrals amb infart -Nivell de severitat 1 3.508,07
GRD045-2 Accident cerebrovascular i oclusions precerebrals amb infart -Nivell de severitat 2 4.703,20
GRD045-3 Accident cerebrovascular i oclusions precerebrals amb infart -Nivell de severitat 3 6.773,38
GRD045-4 Accident cerebrovascular i oclusions precerebrals amb infart -Nivell de severitat 4 9.895,07
GRD046-1 Accident cerebrovascular no específic i oclusions precerebrals sense infart -Nivell de severitat 1 2.538,03
GRD046-2 Accident cerebrovascular no específic i oclusions precerebrals sense infart -Nivell de severitat 2 3.337,28
GRD046-3 Accident cerebrovascular no específic i oclusions precerebrals sense infart -Nivell de severitat 3 5.344,72
GRD046-4 Accident cerebrovascular no específic i oclusions precerebrals sense infart -Nivell de severitat 4 6.450,64
GRD047-1 Accident isquèmic transitori -Nivell de severitat 1 2.537,63
GRD047-2 Accident isquèmic transitori -Nivell de severitat 2 2.902,83
GRD047-3 Accident isquèmic transitori -Nivell de severitat 3 4.171,70
GRD047-4 Accident isquèmic transitori -Nivell de severitat 4 6.803,53
GRD048-1 Trastorns de nervis cranials, perifèrics i autònoms -Nivell de severitat 1 3.324,19
GRD048-2 Trastorns de nervis cranials, perifèrics i autònoms -Nivell de severitat 2 4.447,99
GRD048-3 Trastorns de nervis cranials, perifèrics i autònoms -Nivell de severitat 3 5.255,17
GRD048-4 Trastorns de nervis cranials, perifèrics i autònoms -Nivell de severitat 4 14.581,87
GRD049-1 Infeccions bacterianes i tuberculoses del sistema nerviós -Nivell de severitat 1 8.177,46
GRD049-2 Infeccions bacterianes i tuberculoses del sistema nerviós -Nivell de severitat 2 8.625,89
GRD049-3 Infeccions bacterianes i tuberculoses del sistema nerviós -Nivell de severitat 3 14.398,63
GRD049-4 Infeccions bacterianes i tuberculoses del sistema nerviós -Nivell de severitat 4 18.816,21
GRD050-1 Infeccions no bacterianes del sistema nerviós excepte meningitis vírica -Nivell de severitat 1 5.528,01
GRD050-2 Infeccions no bacterianes del sistema nerviós excepte meningitis vírica -Nivell de severitat 2 6.907,20
GRD050-3 Infeccions no bacterianes del sistema nerviós excepte meningitis vírica -Nivell de severitat 3 11.536,99
GRD050-4 Infeccions no bacterianes del sistema nerviós excepte meningitis vírica -Nivell de severitat 4 17.180,32
GRD051-1 Meningitis vírica -Nivell de severitat 1 2.835,41
GRD051-2 Meningitis vírica -Nivell de severitat 2 4.237,81
GRD051-3 Meningitis vírica -Nivell de severitat 3 8.271,86
GRD051-4 Meningitis vírica -Nivell de severitat 4 15.097,65
GRD052-1 Coma i estupor no traumàtic -Nivell de severitat 1 2.291,83
GRD052-2 Coma i estupor no traumàtic -Nivell de severitat 2 3.526,93
GRD052-3 Coma i estupor no traumàtic -Nivell de severitat 3 5.814,41
GRD052-4 Coma i estupor no traumàtic -Nivell de severitat 4 10.084,72
GRD053-1 Convulsions -Nivell de severitat 1 2.334,54
GRD053-2 Convulsions -Nivell de severitat 2 3.220,32
GRD053-3 Convulsions -Nivell de severitat 3 4.650,86
GRD053-4 Convulsions -Nivell de severitat 4 9.200,60
GRD054-1 Migranya i altres cefalees -Nivell de severitat 1 2.483,03
GRD054-2 Migranya i altres cefalees -Nivell de severitat 2 2.956,37
GRD054-3 Migranya i altres cefalees -Nivell de severitat 3 3.658,88
GRD054-4 Migranya i altres cefalees -Nivell de severitat 4 3.710,23
GRD055-1 Traumatisme cranial amb coma > 1 h o hemorràgia -Nivell de severitat 1 3.627,93
GRD055-2 Traumatisme cranial amb coma > 1 h o hemorràgia -Nivell de severitat 2 4.540,35
GRD055-3 Traumatisme cranial amb coma > 1 h o hemorràgia -Nivell de severitat 3 6.931,51
GRD055-4 Traumatisme cranial amb coma > 1 h o hemorràgia -Nivell de severitat 4 12.640,46
GRD056-1 Fractura cranial i lesió intracranial complicada, coma < 1 h o sense coma -Nivell de severitat 1 3.295,21
GRD056-2 Fractura cranial i lesió intracranial complicada, coma < 1 h o sense coma -Nivell de severitat 2 4.468,70
GRD056-3 Fractura cranial i lesió intracranial complicada, coma < 1 h o sense coma -Nivell de severitat 3 6.246,33
GRD056-4 Fractura cranial i lesió intracranial complicada, coma < 1 h o sense coma -Nivell de severitat 4 10.943,08
GRD057-1 Concussió, lesió intracranial no complicada, coma < 1 h o sense coma -Nivell de severitat 1 1.423,42
GRD057-2 Concussió, lesió intracranial no complicada, coma < 1 h o sense coma -Nivell de severitat 2 2.354,26
GRD057-3 Concussió, lesió intracranial no complicada, coma < 1 h o sense coma -Nivell de severitat 3 3.949,81
GRD057-4 Concussió, lesió intracranial no complicada, coma < 1 h o sense coma -Nivell de severitat 4 6.697,46
GRD058-1 Altres malalties del sistema nerviós -Nivell de severitat 1 2.872,15
GRD058-2 Altres malalties del sistema nerviós -Nivell de severitat 2 3.532,18
GRD058-3 Altres malalties del sistema nerviós -Nivell de severitat 3 5.734,30
GRD058-4 Altres malalties del sistema nerviós -Nivell de severitat 4 10.944,27
GRD070-1 Procediments sobre òrbita -Nivell de severitat 1 3.141,46
GRD070-2 Procediments sobre òrbita -Nivell de severitat 2 4.723,50
GRD070-3 Procediments sobre òrbita -Nivell de severitat 3 7.629,28
GRD070-4 Procediments sobre òrbita -Nivell de severitat 4 7.629,28
GRD073-1 Procediments sobre ull, excepte òrbita -Nivell de severitat 1 2.245,23
GRD073-2 Procediments sobre ull, excepte òrbita -Nivell de severitat 2 2.617,87
GRD073-3 Procediments sobre ull, excepte òrbita -Nivell de severitat 3 6.926,35
GRD073-4 Procediments sobre ull, excepte òrbita -Nivell de severitat 4 6.926,35
GRD080-1 Principals infeccions majors de l’ull -Nivell de severitat 1 3.663,23
GRD080-2 Principals infeccions majors de l’ull -Nivell de severitat 2 4.043,85
GRD080-3 Principals infeccions majors de l’ull -Nivell de severitat 3 6.561,50
GRD080-4 Principals infeccions majors de l’ull -Nivell de severitat 4 6.561,50
GRD082-1 Malalties oculars, excepte
infeccions majors -Nivell
de severitat 1 2.613,74
GRD082-2 Malalties oculars, excepte
infeccions majors -Nivell
de severitat 2 3.202,31
GRD082-3 Malalties oculars, excepte
infeccions majors -Nivell
de severitat 3 4.278,12
GRD082-4 Malalties oculars, excepte
infeccions majors -
Nivell de severitat 4 8.511,46
GRD089-1 Procediments majors sobre ossos cranials/facials -Nivell
de severitat 1 5.348,32
GRD089-2 Procediments majors sobre ossos cranials/facials -Nivell
de severitat 2 10.702,64
GRD089-3 Procediments majors sobre ossos cranials/facials -Nivell
de severitat 3 16.021,81
GRD089-4 Procediments majors sobre ossos cranials/facials -Nivell
de severitat 4 30.598,01
GRD090-1 Procediments majors sobre laringe i tràquea -Nivell
de severitat 1 12.026,57
GRD090-2 Procediments majors sobre laringe i tràquea -Nivell
de severitat 2 16.323,20
GRD090-3 Procediments majors sobre
laringe i tràquea -Nivell
de severitat 3 25.609,81
GRD090-4 Procediments majors sobre
laringe i tràquea -
Nivell de severitat 4 39.277,86
GRD091-1 Altres procediments majors
sobre cap i coll -Nivell
de severitat 1 8.560,13
GRD091-2 Altres procediments majors
sobre cap i coll -Nivell de severitat 2 14.480,57
GRD091-3 Altres procediments majors sobre cap i coll -Nivell
de severitat 3 19.260,66
GRD091-4 Altres procediments majors sobre cap i coll -Nivell
de severitat 4 27.496,15
GRD092-1 Procediments sobre ossos facials excepte procediments majors sobre os cranial/facial -Nivell
de severitat 1 3.628,00
GRD092-2 Procediments sobre ossos facials excepte procediments majors sobre os cranial/facial -
Nivell de severitat 2 5.047,07
GRD092-3 Procediments sobre ossos facials excepte procediments majors sobre os cranial/facial -Nivell
de severitat 3 12.028,71
GRD092-4 Procediments sobre ossos facials excepte procediments majors sobre os cranial/facial -
Nivell de severitat 4 12.028,71
GRD093-1 Procediments sobre pits i mastoide -Nivell de severitat 1 2.706,36
GRD093-2 Procediments sobre pits i mastoide -Nivell de severitat 2 3.904,36
GRD093-3 Procediments sobre pits i mastoide -Nivell de severitat 3 12.860,03
GRD093-4 Procediments sobre pits i mastoide -Nivell de severitat 4 21.366,93
GRD095-1 Reparació de fenedura labial i paladar -Nivell de severitat 1 3.304,66
GRD095-2 Reparació de fenedura labial i paladar -Nivell de severitat 2 3.760,33
GRD095-3 Reparació de fenedura labial i paladar -Nivell de severitat 3 4.765,97
GRD095-4 Reparació de fenedura labial i paladar -Nivell de severitat 4 5.183,15
GRD097-1 Amigdalectomia i adenoidectomia -Nivell de severitat 1 2.427,77
GRD097-2 Amigdalectomia i adenoidectomia -Nivell de severitat 2 3.033,09
GRD097-3 Amigdalectomia i adenoidectomia -Nivell de severitat 3 5.869,52
GRD097-4 Amigdalectomia i adenoidectomia -Nivell de severitat 4 14.680,86
GRD098-1 Altres procediments sobre orella, nas, boca i gola -
Nivell de severitat 1 2.594,63
GRD098-2 Altres procediments sobre orella, nas, boca i gola -
Nivell de severitat 2 3.375,71
GRD098-3 Altres procediments sobre orella, nas, boca i gola -
Nivell de severitat 3 6.926,95
GRD098-4 Altres procediments sobre orella, nas, boca i gola -
Nivell de severitat 4 17.229,14
GRD110-1 Neoplàsies d’orella, nas, boca, gola i cranials/facials -Nivell
de severitat 1 3.079,13
GRD110-2 Neoplàsies d’orella, nas, boca, gola i cranials/facials -Nivell
de severitat 2 4.651,67
GRD110-3 Neoplàsies d’orella, nas, boca, gola i cranials/facials -Nivell
de severitat 3 6.687,25
GRD110-4 Neoplàsies d’orella, nas, boca, gola i cranials/facials -Nivell
de severitat 4 10.332,76
GRD111-1 Alteracions de l’equilibri -Nivell de severitat 1 1.969,28
GRD111-2 Alteracions de l’equilibri -Nivell de severitat 2 2.413,76
GRD111-3 Alteracions de l’equilibri -Nivell de severitat 3 3.269,65
GRD111-4 Alteracions de l’equilibri -Nivell de severitat 4 3.335,34
GRD113-1 Infeccions de vies respiratòries superiors -Nivell de severitat 1 1.812,90
GRD113-2 Infeccions de vies respiratòries superiors -Nivell de severitat 2 2.542,07
GRD113-3 Infeccions de vies respiratòries superiors -Nivell de severitat 3 3.434,09
GRD113-4 Infeccions de vies respiratòries superiors -Nivell de severitat 4 7.734,09
GRD114-1 Malalties i ferides orals i dentals -Nivell de severitat 1 2.158,09
GRD114-2 Malalties i ferides orals i dentals -Nivell de severitat 2 2.950,59
GRD114-3 Malalties i ferides orals i dentals -Nivell de severitat 3 4.872,07
GRD114-4 Malalties i ferides orals i dentals -Nivell de severitat 4 8.380,39
GRD115-1 Altres malalties d’orella, nas, boca, gola i cranials/facials -Nivell de severitat 1 1.524,99
GRD115-2 Altres malalties d’orella, nas, boca, gola i cranials/facials -Nivell de severitat 2 2.116,38
GRD115-3 Altres malalties d’orella, nas, boca, gola i cranials/facials -Nivell de severitat 3 3.799,98
GRD115-4 Altres malalties d’orella, nas, boca, gola i cranials/facials -Nivell de severitat 4 7.844,28
GRD120-1 Procediments majors sobre aparell respiratori -Nivell
de severitat 1 6.757,28
GRD120-2 Procediments majors sobre aparell respiratori -Nivell
de severitat 2 7.670,45
GRD120-3 Procediments majors sobre aparell respiratori -Nivell
de severitat 3 17.496,96
GRD120-4 Procediments majors sobre aparell respiratori -Nivell
de severitat 4 34.285,13
GRD121-1 Altres procediments sobre aparell respiratori -Nivell de severitat 1 4.992,89
GRD121-2 Altres procediments sobre aparell respiratori -Nivell de severitat 2 7.050,20
GRD121-3 Altres procediments sobre aparell respiratori -Nivell de severitat 3 13.700,84
GRD121-4 Altres procediments sobre aparell respiratori -Nivell de severitat 4 25.911,18
GRD130-1 Malalties aparell respiratori amb ventilació assistida de més de 96 hores -Nivell de severitat 1 17.658,62
GRD130-2 Malalties aparell respiratori amb ventilació assistida de més de 96 hores -Nivell de severitat 2 18.964,55
GRD130-3 Malalties aparell respiratori amb ventilació assistida de més de 96 hores -Nivell de severitat 3 22.460,31
GRD130-4 Malalties aparell respiratori amb ventilació assistida de més de 96 hores -Nivell de severitat 4 26.683,08
GRD131-1 Fibrosi quística - malaltia pulmonar -Nivell de severitat 1 5.339,11
GRD131-2 Fibrosi quística - malaltia pulmonar -Nivell de severitat 2 5.902,24
GRD131-3 Fibrosi quística - malaltia pulmonar -Nivell de severitat 3 7.034,77
GRD131-4 Fibrosi quística - malaltia pulmonar -Nivell de severitat 4 11.503,66
GRD132-1 Broncodisplàsia pulmonar i altres malalties respiratòries cròniques amb origen en període perinatal -Nivell de severitat 1 4.297,89
GRD132-2 Broncodisplàsia pulmonar i altres malalties respiratòries cròniques amb origen en període perinatal -Nivell de severitat 2 7.325,73
GRD132-3 Broncodisplàsia pulmonar i altres malalties respiratòries cròniques amb origen en període perinatal -Nivell de severitat 3 7.325,73
GRD132-4 Broncodisplàsia pulmonar i altres malalties respiratòries cròniques amb origen en període perinatal -Nivell de severitat 4 12.390,13
GRD133-1 Edema pulmonar i fallida respiratòria -Nivell de severitat 1 3.316,56
GRD133-2 Edema pulmonar i fallida respiratòria -Nivell de severitat 2 3.786,11
GRD133-3 Edema pulmonar i fallida respiratòria -Nivell de severitat 3 5.219,10
GRD133-4 Edema pulmonar i fallida respiratòria -Nivell de severitat 4 11.210,56
GRD134-1 Embòlia pulmonar -Nivell de severitat 1 3.748,68
GRD134-2 Embòlia pulmonar -Nivell de severitat 2 4.551,91
GRD134-3 Embòlia pulmonar -Nivell de severitat 3 5.547,94
GRD134-4 Embòlia pulmonar -Nivell de severitat 4 9.084,42
GRD135-1 Traumatismes toràcics principals -Nivell de severitat 1 2.535,58
GRD135-2 Traumatismes toràcics principals -Nivell de severitat 2 3.353,04
GRD135-3 Traumatismes toràcics principals -Nivell de severitat 3 5.021,02
GRD135-4 Traumatismes toràcics principals -Nivell de severitat 4 13.548,81
GRD136-1 Neoplàsies respiratòries -Nivell de severitat 1 3.337,58
GRD136-2 Neoplàsies respiratòries -Nivell de severitat 2 4.352,87
GRD136-3 Neoplàsies respiratòries -Nivell de severitat 3 6.539,97
GRD136-4 Neoplàsies respiratòries -Nivell de severitat 4 8.740,50
GRD137-1 Infeccions i inflamacions pulmonars -Nivell de severitat 1 4.319,25
GRD137-2 Infeccions i inflamacions pulmonars -Nivell de severitat 2 5.105,46
GRD137-3 Infeccions i inflamacions pulmonars -Nivell de severitat 3 5.393,68
GRD137-4 Infeccions i inflamacions pulmonars -Nivell de severitat 4 7.847,10
GRD138-1 Pneumònia per virus sincític respiratori -Nivell de severitat 1 3.068,71
GRD138-2 Pneumònia per virus sincític respiratori -Nivell de severitat 2 3.615,62
GRD138-3 Pneumònia per virus sincític respiratori -Nivell de severitat 3 4.278,00
GRD138-4 Pneumònia per virus sincític respiratori -Nivell de severitat 4 8.700,47
GRD139-1 Altra pneumònia -Nivell de severitat 1 2.911,76
GRD139-2 Altra pneumònia -Nivell de severitat 2 3.811,22
GRD139-3 Altra pneumònia -Nivell de severitat 3 4.595,78
GRD139-4 Altra pneumònia -Nivell de severitat 4 7.691,31
GRD140-1 Malaltia pulmonar obstructiva crònica -Nivell de severitat 1 2.731,30
GRD140-2 Malaltia pulmonar obstructiva crònica -Nivell de severitat 2 3.375,62
GRD140-3 Malaltia pulmonar obstructiva crònica -Nivell de severitat 3 4.018,64
GRD140-4 Malaltia pulmonar obstructiva crònica -Nivell de severitat 4 8.163,02
GRD141-1 Bronquiolitis i asma -Nivell de severitat 1 2.217,63
GRD141-2 Bronquiolitis i asma -Nivell de severitat 2 3.075,93
GRD141-3 Bronquiolitis i asma -Nivell de severitat 3 3.081,54
GRD141-4 Bronquiolitis i asma -Nivell de severitat 4 8.710,67
GRD142-1 Malaltia pulmonar intersticial i alveolar -Nivell de severitat 1 3.784,85
GRD142-2 Malaltia pulmonar intersticial i alveolar -Nivell de severitat 2 4.493,86
GRD142-3 Malaltia pulmonar intersticial i alveolar -Nivell de severitat 3 5.174,63
GRD142-4 Malaltia pulmonar intersticial i alveolar -Nivell de severitat 4 9.872,91
GRD143-1 Altres malalties respiratòries excepte signes, símptomes i diagnòstics menors -Nivell
de severitat 1 3.024,48
GRD143-2 Altres malalties respiratòries excepte signes, símptomes i diagnòstics menors -Nivell
de severitat 2 3.808,83
GRD143-3 Altres malalties respiratòries excepte signes, símptomes i diagnòstics menors -Nivell
de severitat 3 5.054,22
GRD143-4 Altres malalties respiratòries excepte signes, símptomes i diagnòstics menors -Nivell
de severitat 4 10.503,50
GRD144-1 Altres diagnòstics menors, signes i símptomes d’aparell respiratori -Nivell de severitat 1 2.355,97
GRD144-2 Altres diagnòstics menors, signes i símptomes d’aparell respiratori -Nivell de severitat 2 3.168,78
GRD144-3 Altres diagnòstics menors, signes i símptomes d’aparell respiratori -Nivell de severitat 3 3.925,13
GRD144-4 Altres diagnòstics menors, signes i símptomes d’aparell respiratori -Nivell de severitat 4 6.804,69
GRD160-1 Reparació cardiotoràcica major d’anomalia cardíaca -Nivell de severitat 1 20.250,90
GRD160-2 Reparació cardiotoràcica major d’anomalia cardíaca -Nivell de severitat 2 22.285,35
GRD160-3 Reparació cardiotoràcica major d’anomalia cardíaca -Nivell de severitat 3 24.858,33
GRD160-4 Reparació cardiotoràcica major d’anomalia cardíaca -Nivell de severitat 4 31.947,73
GRD161-1 Implantació de desfibril·lador cardíac -Nivell de severitat 1 4.383,13
GRD161-2 Implantació de desfibril·lador cardíac -Nivell de severitat 2 16.269,75
GRD161-3 Implantació de desfibril·lador cardíac -Nivell de severitat 3 20.743,03
GRD161-4 Implantació de desfibril·lador cardíac -Nivell de severitat 4 20.743,03
GRD162-1 Procediments sobre vàlvules cardíaques amb cateterisme cardíac -Nivell de severitat 1 19.555,32
GRD162-2 Procediments sobre vàlvules cardíaques amb cateterisme cardíac -Nivell de severitat 2 21.342,83
GRD162-3 Procediments sobre vàlvules cardíaques amb cateterisme cardíac -Nivell de severitat 3 31.115,39
GRD162-4 Procediments sobre vàlvules cardíaques amb cateterisme cardíac -Nivell de severitat 4 44.479,20
GRD163-1 Procediments sobre vàlvules cardíaques sense cateterisme cardíac -Nivell de severitat 1 13.320,42
GRD163-2 Procediments sobre vàlvules cardíaques sense cateterisme cardíac -Nivell de severitat 2 15.690,74
GRD163-3 Procediments sobre vàlvules cardíaques sense cateterisme cardíac -Nivell de severitat 3 28.016,38
GRD163-4 Procediments sobre vàlvules cardíaques sense cateterisme cardíac -Nivell de severitat 4 38.072,55
GRD165-1 Bypass coronari amb cateterisme cardíac o procediments cardiovasculars percutanis -Nivell de severitat 1 17.105,14
GRD165-2 Bypass coronari amb cateterisme cardíac o procediments cardiovasculars percutanis -Nivell de severitat 2 19.753,59
GRD165-3 Bypass coronari amb cateterisme cardíac o procediments cardiovasculars percutanis -Nivell de severitat 3 24.338,75
GRD165-4 Bypass coronari amb cateterisme cardíac o procediments cardiovasculars percutanis -Nivell de severitat 4 30.509,63
GRD166-1 Bypass coronari sense cateterisme cardíac o procediments cardiovasculars percutanis -Nivell de severitat 1 12.044,64
GRD166-2 Bypass coronari sense cateterisme cardíac o procediments cardiovasculars percutanis -Nivell de severitat 2 14.834,18
GRD166-3 Bypass coronari sense cateterisme cardíac o procediments cardiovasculars percutanis -Nivell de severitat 3 25.010,92
GRD166-4 Bypass coronari sense cateterisme cardíac o procediments cardiovasculars percutanis -Nivell de severitat 4 38.846,37
GRD167-1 Altres procediments cardiotoràcics -Nivell de severitat 1 13.902,06
GRD167-2 Altres procediments cardiotoràcics -Nivell de severitat 2 17.673,50
GRD167-3 Altres procediments cardiotoràcics -Nivell de severitat 3 23.479,34
GRD167-4 Altres procediments cardiotoràcics -Nivell de severitat 4 31.157,60
GRD169-1 Procediments toràcics i abdominals vasculars majors -Nivell de severitat 1 9.279,70
GRD169-2 Procediments toràcics i abdominals vasculars majors -Nivell de severitat 2 12.664,21
GRD169-3 Procediments toràcics i abdominals vasculars majors -Nivell de severitat 3 20.612,39
GRD169-4 Procediments toràcics i abdominals vasculars majors -Nivell de severitat 4 30.256,49
GRD170-1 Implantació de marcapassos cardíac permanent amb infart agut de miocardi, fallida cardíaca o xoc -Nivell de severitat 1 4.794,26
GRD170-2 Implantació de marcapassos cardíac permanent amb infart agut de miocardi, fallida cardíaca o xoc -Nivell de severitat 2 6.677,88
GRD170-3 Implantació de marcapassos cardíac permanent amb infart agut de miocardi, fallida cardíaca o xoc -Nivell de severitat 3 12.903,92
GRD170-4 Implantació de marcapassos cardíac permanent amb infart agut de miocardi, fallida cardíaca o xoc -Nivell de severitat 4 16.865,53
GRD171-1 Implantació de marcapassos cardíac permanent sense infart agut de miocardi, fallida cardíaca o xoc -Nivell de severitat 1 2.784,68
GRD171-2 Implantació de marcapassos cardíac permanent sense infart agut de miocardi, fallida cardíaca o xoc -Nivell de severitat 2 4.002,89
GRD171-3 Implantació de marcapassos cardíac permanent sense infart agut de miocardi, fallida cardíaca o xoc -Nivell de severitat 3 6.517,81
GRD171-4 Implantació de marcapassos cardíac permanent sense infart agut de miocardi, fallida cardíaca o xoc -Nivell de severitat 4 13.737,37
GRD173-1 Altres procediments vasculars -Nivell de severitat 1 6.067,60
GRD173-2 Altres procediments vasculars -Nivell de severitat 2 9.134,25
GRD173-3 Altres procediments vasculars -Nivell de severitat 3 14.743,22
GRD173-4 Altres procediments vasculars -Nivell de severitat 4 25.870,38
GRD174-1 Procediments cardiovasculars percutanis amb infart agut de miocardi -Nivell de severitat 1 3.781,51
GRD174-2 Procediments cardiovasculars percutanis amb infart agut de miocardi -Nivell de severitat 2 5.078,67
GRD174-3 Procediments cardiovasculars percutanis amb infart agut de miocardi -Nivell de severitat 3 7.293,45
GRD174-4 Procediments cardiovasculars percutanis amb infart agut de miocardi -Nivell de severitat 4 18.099,66
GRD175-1 Procediments cardiovasculars percutanis sense infart agut de miocardi -Nivell de severitat 1 2.401,57
GRD175-2 Procediments cardiovasculars percutanis sense infart agut de miocardi -Nivell de severitat 2 3.713,39
GRD175-3 Procediments cardiovasculars percutanis sense infart agut de miocardi -Nivell de severitat 3 6.517,01
GRD175-4 Procediments cardiovasculars percutanis sense infart agut de miocardi -Nivell de severitat 4 13.832,77
GRD176-1 Substitució de generador de marcapassos i desfibril·lador cardíac -Nivell de severitat 1 2.390,26
GRD176-2 Substitució de generador de marcapassos i desfibril·lador cardíac -Nivell de severitat 2 3.933,19
GRD176-3 Substitució de generador de marcapassos i desfibril·lador cardíac -Nivell de severitat 3 5.388,71
GRD176-4 Substitució de generador de marcapassos i desfibril·lador cardíac -Nivell de severitat 4 8.933,26
GRD177-1 Revisió de marcapassos i desfibril·lador cardíac excepte substitució de generador -Nivell de severitat 1 2.563,63
GRD177-2 Revisió de marcapassos i desfibril·lador cardíac excepte substitució de generador -Nivell de severitat 2 4.193,49
GRD177-3 Revisió de marcapassos i desfibril·lador cardíac excepte substitució de generador -Nivell de severitat 3 7.344,28
GRD177-4 Revisió de marcapassos i desfibril·lador cardíac excepte substitució de generador -Nivell de severitat 4 16.901,62
GRD180-1 Altres procediments sobre sistema circulatori -Nivell de severitat 1 2.024,49
GRD180-2 Altres procediments sobre sistema circulatori -Nivell de severitat 2 8.577,05
GRD180-3 Altres procediments sobre sistema circulatori -Nivell de severitat 3 11.803,13
GRD180-4 Altres procediments sobre sistema circulatori -Nivell de severitat 4 21.209,12
GRD190-1 Infart agut de miocardi - IAM -Nivell de severitat 1 3.110,65
GRD190-2 Infart agut de miocardi - IAM -Nivell de severitat 2 3.379,79
GRD190-3 Infart agut de miocardi - IAM -Nivell de severitat 3 4.495,98
GRD190-4 Infart agut de miocardi - IAM -Nivell de severitat 4 6.446,84
GRD191-1 Cateterisme cardíac amb trastorns circulatoris excepte cardiopatia isquèmica -Nivell de severitat 1 2.481,65
GRD191-2 Cateterisme cardíac amb trastorns circulatoris excepte cardiopatia isquèmica -Nivell de severitat 2 3.704,29
GRD191-3 Cateterisme cardíac amb trastorns circulatoris excepte cardiopatia isquèmica -Nivell de severitat 3 6.251,97
GRD191-4 Cateterisme cardíac amb trastorns circulatoris excepte cardiopatia isquèmica -Nivell de severitat 4 13.311,92
GRD192-1 Cateterisme cardíac per a cardiopatia isquèmica -Nivell de severitat 1 2.590,20
GRD192-2 Cateterisme cardíac per a cardiopatia isquèmica -Nivell de severitat 2 3.243,96
GRD192-3 Cateterisme cardíac per a cardiopatia isquèmica -Nivell de severitat 3 4.984,39
GRD192-4 Cateterisme cardíac per a cardiopatia isquèmica -Nivell de severitat 4 11.315,45
GRD193-1 Endocarditis aguda i subaguda -Nivell de severitat 1 10.368,18
GRD193-2 Endocarditis aguda i subaguda -Nivell de severitat 2 11.535,87
GRD193-3 Endocarditis aguda i subaguda -Nivell de severitat 3 13.834,71
GRD193-4 Endocarditis aguda i subaguda -Nivell de severitat 4 15.061,77
GRD194-1 Insuficiència cardíaca -Nivell de severitat 1 2.865,23
GRD194-2 Insuficiència cardíaca -Nivell de severitat 2 3.615,87
GRD194-3 Insuficiència cardíaca -Nivell de severitat 3 4.472,11
GRD194-4 Insuficiència cardíaca -Nivell de severitat 4 6.565,29
GRD196-1 Aturada cardíaca -Nivell de severitat 1 2.639,33
GRD196-2 Aturada cardíaca -Nivell de severitat 2 2.883,11
GRD196-3 Aturada cardíaca -Nivell de severitat 3 6.383,06
GRD196-4 Aturada cardíaca -Nivell de severitat 4 7.611,55
GRD197-1 Trastorns vasculars perifèrics i altres -Nivell de severitat 1 2.516,98
GRD197-2 Trastorns vasculars perifèrics i altres -Nivell de severitat 2 3.631,94
GRD197-3 Trastorns vasculars perifèrics i altres -Nivell de severitat 3 4.705,16
GRD197-4 Trastorns vasculars perifèrics i altres -Nivell de severitat 4 7.252,91
GRD198-1 Arterioesclerosi coronària i angina de pit -Nivell de severitat 1 2.161,37
GRD198-2 Arterioesclerosi coronària i angina de pit -Nivell de severitat 2 2.844,70
GRD198-3 Arterioesclerosi coronària i angina de pit -Nivell de severitat 3 4.064,96
GRD198-4 Arterioesclerosi coronària i angina de pit -Nivell de severitat 4 7.378,42
GRD199-1 Hipertensió -Nivell de severitat 1 2.336,49
GRD199-2 Hipertensió -Nivell de severitat 2 2.994,95
GRD199-3 Hipertensió -Nivell de severitat 3 3.950,16
GRD199-4 Hipertensió -Nivell de severitat 4 9.168,91
GRD200-1 Cardiopaties congènites i malalties valvulars -Nivell
de severitat 1 2.184,63
GRD200-2 Cardiopaties congènites i malalties valvulars -Nivell
de severitat 2 3.143,44
GRD200-3 Cardiopaties congènites i malalties valvulars -Nivell
de severitat 3 4.809,42
GRD200-4 Cardiopaties congènites i malalties valvulars -Nivell
de severitat 4 9.107,35
GRD201-1 Arítmies cardíaques i trastorns de la conducció -Nivell de severitat 1 1.655,26
GRD201-2 Arítmies cardíaques i trastorns de la conducció -Nivell de severitat 2 2.508,03
GRD201-3 Arítmies cardíaques i trastorns de la conducció -Nivell de severitat 3 3.452,97
GRD201-4 Arítmies cardíaques i trastorns de la conducció -Nivell de severitat 4 5.747,25
GRD203-1 Dolor toràcic -Nivell de severitat 1 1.709,88
GRD203-2 Dolor toràcic -Nivell de severitat 2 2.096,14
GRD203-3 Dolor toràcic -Nivell de severitat 3 3.006,00
GRD203-4 Dolor toràcic -Nivell de severitat 4 3.006,00
GRD204-1 Síncope i col·lapse -Nivell de severitat 1 2.102,67
GRD204-2 Síncope i col·lapse -Nivell de severitat 2 2.669,17
GRD204-3 Síncope i col·lapse -Nivell de severitat 3 3.739,40
GRD204-4 Síncope i col·lapse -Nivell de severitat 4 7.535,99
GRD205-1 Miocardiopatia -Nivell de severitat 1 2.750,37
GRD205-2 Miocardiopatia -Nivell de severitat 2 3.628,45
GRD205-3 Miocardiopatia -Nivell de severitat 3 5.442,87
GRD205-4 Miocardiopatia -Nivell de severitat 4 10.019,16
GRD206-1 Disfunció, reacció o complicació de dispositiu o procediment cardiovascular -Nivell
de severitat 1 2.707,31
GRD206-2 Disfunció, reacció o complicació de dispositiu o procediment cardiovascular -Nivell
de severitat 2 4.985,22
GRD206-3 Disfunció, reacció o complicació de dispositiu o procediment cardiovascular -Nivell
de severitat 3 7.094,13
GRD206-4 Disfunció, reacció o complicació de dispositiu o procediment cardiovascular -Nivell
de severitat 4 11.914,42
GRD207-1 Altres diagnòstics d’aparell circulatori -Nivell de severitat 1 2.747,06
GRD207-2 Altres diagnòstics d’aparell circulatori -Nivell de severitat 2 4.036,99
GRD207-3 Altres diagnòstics d’aparell circulatori -Nivell de severitat 3 5.640,93
GRD207-4 Altres diagnòstics d’aparell circulatori -Nivell de severitat 4 9.261,49
GRD220-1 Procediments majors sobre estómac, esòfag i duodè -Nivell
de severitat 1 6.670,59
GRD220-2 Procediments majors sobre estómac, esòfag i duodè -Nivell
de severitat 2 10.686,62
GRD220-3 Procediments majors sobre estómac, esòfag i duodè -Nivell
de severitat 3 16.121,65
GRD220-4 Procediments majors sobre estómac, esòfag i duodè -Nivell
de severitat 4 29.093,57
GRD221-1 Procediments majors d’intestí
prim i gros -
Nivell de severitat 1 8.325,98
GRD221-2 Procediments majors d’intestí
prim i gros -Nivell
de severitat 2 9.743,49
GRD221-3 Procediments majors d’intestí prim i gros -Nivell
de severitat 3 14.928,28
GRD221-4 Procediments majors d’intestí prim i gros -Nivell de severitat 4 25.482,72
GRD222-1 Altres procediments sobre estómac, esòfag i duodè -Nivell
de severitat 1 4.919,32
GRD222-2 Altres procediments sobre estómac, esòfag i duodè -Nivell
de severitat 2 5.613,33
GRD222-3 Altres procediments sobre estómac, esòfag i duodè -Nivell
de severitat 3 11.119,09
GRD222-4 Altres procediments sobre estómac, esòfag i duodè -Nivell
de severitat 4 20.901,94
GRD223-1 Altres procediments sobre intestí prim i gros -Nivell
de severitat 1 6.605,53
GRD223-2 Altres procediments sobre intestí prim i gros -Nivell
de severitat 2 7.402,21
GRD223-3 Altres procediments sobre intestí prim i gros -
Nivell de severitat 3 12.431,92
GRD223-4 Altres procediments sobre intestí prim i gros -Nivell
de severitat 4 21.751,48
GRD224-1 Adhesiòlisi peritoneal -Nivell de severitat 1 7.234,04
GRD224-2 Adhesiòlisi peritoneal -Nivell de severitat 2 7.994,40
GRD224-3 Adhesiòlisi peritoneal -Nivell de severitat 3 13.289,22
GRD224-4 Adhesiòlisi peritoneal -Nivell de severitat 4 18.800,47
GRD225-1 Apendicectomia -Nivell de severitat 1 3.583,61
GRD225-2 Apendicectomia -Nivell de severitat 2 4.937,55
GRD225-3 Apendicectomia -Nivell de severitat 3 8.797,93
GRD225-4 Apendicectomia -Nivell de severitat 4 13.195,28
GRD226-1 Procediments sobre anus -Nivell de severitat 1 2.286,23
GRD226-2 Procediments sobre anus -Nivell de severitat 2 3.175,66
GRD226-3 Procediments sobre anus -Nivell de severitat 3 6.386,10
GRD226-4 Procediments sobre anus -Nivell de severitat 4 12.241,90
GRD227-1 Procediments sobre hèrnia excepte inguinal, femoral i umbilical -Nivell de severitat 1 3.355,01
GRD227-2 Procediments sobre hèrnia excepte inguinal, femoral i umbilical -Nivell de severitat 2 4.429,56
GRD227-3 Procediments sobre hèrnia excepte inguinal, femoral i umbilical -Nivell de severitat 3 7.852,67
GRD227-4 Procediments sobre hèrnia excepte inguinal, femoral i umbilical -Nivell de severitat 4 14.480,27
GRD228-1 Procediments sobre hèrnia inguinal, femoral i umbilical -Nivell de severitat 1 2.199,21
GRD228-2 Procediments sobre hèrnia inguinal, femoral i umbilical -Nivell de severitat 2 2.501,00
GRD228-3 Procediments sobre hèrnia inguinal, femoral i umbilical -Nivell de severitat 3 4.741,81
GRD228-4 Procediments sobre hèrnia inguinal, femoral i umbilical -Nivell de severitat 4 8.511,07
GRD229-1 Altres procediments quirúrgics sobre aparell digestiu -Nivell
de severitat 1 6.202,21
GRD229-2 Altres procediments quirúrgics sobre aparell digestiu -Nivell
de severitat 2 7.884,93
GRD229-3 Altres procediments quirúrgics sobre aparell digestiu -Nivell
de severitat 3 12.561,55
GRD229-4 Altres procediments quirúrgics sobre aparell digestiu -Nivell
de severitat 4 17.562,60
GRD240-1 Neoplàsia maligna digestiva -Nivell de severitat 1 3.891,79
GRD240-2 Neoplàsia maligna digestiva -Nivell de severitat 2 4.948,76
GRD240-3 Neoplàsia maligna digestiva -Nivell de severitat 3 6.756,17
GRD240-4 Neoplàsia maligna digestiva -Nivell de severitat 4 8.933,57
GRD241-1 Úlcera pèptica i gastritis -Nivell de severitat 1 2.576,35
GRD241-2 Úlcera pèptica i gastritis -Nivell de severitat 2 3.092,60
GRD241-3 Úlcera pèptica i gastritis -Nivell de severitat 3 4.548,27
GRD241-4 Úlcera pèptica i gastritis -Nivell de severitat 4 9.009,58
GRD242-1 Malalties majors de l’esòfag -Nivell de severitat 1 2.547,22
GRD242-2 Malalties majors de l’esòfag -Nivell de severitat 2 3.003,32
GRD242-3 Malalties majors de l’esòfag -Nivell de severitat 3 4.604,08
GRD242-4 Malalties majors de l’esòfag -Nivell de severitat 4 9.539,23
GRD243-1 Altres malalties esofàgiques -Nivell de severitat 1 2.304,91
GRD243-2 Altres malalties esofàgiques -Nivell de severitat 2 3.326,46
GRD243-3 Altres malalties esofàgiques -Nivell de severitat 3 5.008,09
GRD243-4 Altres malalties esofàgiques -Nivell de severitat 4 10.786,53
GRD244-1 Diverticulitis i diverticulosi -Nivell de severitat 1 3.269,59
GRD244-2 Diverticulitis i diverticulosi -Nivell de severitat 2 3.445,94
GRD244-3 Diverticulitis i diverticulosi -Nivell de severitat 3 5.313,44
GRD244-4 Diverticulitis i diverticulosi -Nivell de severitat 4 7.689,96
GRD245-1 Malaltia inflamatòria intestinal -Nivell de severitat 1 4.093,41
GRD245-2 Malaltia inflamatòria intestinal -Nivell de severitat 2 5.018,22
GRD245-3 Malaltia inflamatòria intestinal -Nivell de severitat 3 7.665,42
GRD245-4 Malaltia inflamatòria intestinal -Nivell de severitat 4 13.102,53
GRD246-1 Insuficiència vascular gastrointestinal -Nivell de severitat 1 3.307,57
GRD246-2 Insuficiència vascular gastrointestinal -Nivell de severitat 2 3.943,28
GRD246-3 Insuficiència vascular gastrointestinal -Nivell de severitat 3 5.607,79
GRD246-4 Insuficiència vascular gastrointestinal -Nivell de severitat 4 6.160,57
GRD247-1 Obstrucció gastrointestinal -Nivell de severitat 1 2.676,34
GRD247-2 Obstrucció gastrointestinal -Nivell de severitat 2 3.396,66
GRD247-3 Obstrucció gastrointestinal -Nivell de severitat 3 5.160,95
GRD247-4 Obstrucció gastrointestinal -Nivell de severitat 4 7.336,38
GRD248-1 Infeccions bacterianes majors d’aparell digestiu -Nivell de severitat 1 3.249,09
GRD248-2 Infeccions bacterianes majors d’aparell digestiu -Nivell de severitat 2 4.527,06
GRD248-3 Infeccions bacterianes majors d’aparell digestiu -Nivell de severitat 3 5.762,73
GRD248-4 Infeccions bacterianes majors d’aparell digestiu -Nivell de severitat 4 10.354,16
GRD249-1 Gastroenteritis, nàusees i vòmits, no bacteriana -Nivell de severitat 1 1.952,82
GRD249-2 Gastroenteritis, nàusees i vòmits, no bacteriana -Nivell de severitat 2 2.672,58
GRD249-3 Gastroenteritis, nàusees i vòmits, no bacteriana -Nivell de severitat 3 3.778,85
GRD249-4 Gastroenteritis, nàusees i vòmits, no bacteriana -Nivell de severitat 4 6.982,43
GRD251-1 Dolor abdominal -Nivell de severitat 1 1.957,81
GRD251-2 Dolor abdominal -Nivell de severitat 2 2.567,66
GRD251-3 Dolor abdominal -Nivell de severitat 3 3.530,68
GRD251-4 Dolor abdominal -Nivell de severitat 4 4.002,15
GRD252-1 Disfunció, reacció i complicació de dispositiu o procediment gastrointestinal -Nivell
de severitat 1 3.248,93
GRD252-2 Disfunció, reacció i complicació de dispositiu o procediment gastrointestinal -
Nivell de severitat 2 3.930,38
GRD252-3 Disfunció, reacció i complicació de dispositiu o procediment gastrointestinal -Nivell
de severitat 3 6.023,07
GRD252-4 Disfunció, reacció i complicació de dispositiu o procediment gastrointestinal -Nivell
de severitat 4 11.308,20
GRD253-1 Altres hemorràgies gastrointestinals inespecífiques -Nivell de severitat 1 2.459,50
GRD253-2 Altres hemorràgies gastrointestinals inespecífiques -Nivell de severitat 2 3.130,89
GRD253-3 Altres hemorràgies gastrointestinals inespecífiques -Nivell de severitat 3 4.891,16
GRD253-4 Altres hemorràgies gastrointestinals inespecífiques -Nivell de severitat 4 6.835,90
GRD254-1 Altres diagnòstics de l’aparell digestiu -Nivell de severitat 1 2.228,59
GRD254-2 Altres diagnòstics de l’aparell digestiu -Nivell de severitat 2 3.462,56
GRD254-3 Altres diagnòstics de l’aparell digestiu -Nivell de severitat 3 4.816,74
GRD254-4 Altres diagnòstics de l’aparell digestiu -Nivell de severitat 4 7.675,36
GRD260-1 Procediments majors sobre pàncrees, fetge i derivació -Nivell de severitat 1 7.558,59
GRD260-2 Procediments majors sobre pàncrees, fetge i derivació -Nivell de severitat 2 9.597,04
GRD260-3 Procediments majors sobre pàncrees, fetge i derivació -Nivell de severitat 3 18.923,26
GRD260-4 Procediments majors sobre pàncrees, fetge i derivació -Nivell de severitat 4 27.457,18
GRD261-1 Procediments majors sobre via biliar -Nivell de severitat 1 7.582,00
GRD261-2 Procediments majors sobre via biliar -Nivell de severitat 2 12.001,32
GRD261-3 Procediments majors sobre via biliar -Nivell de severitat 3 20.018,09
GRD261-4 Procediments majors sobre via biliar -Nivell de severitat 4 24.980,18
GRD262-1 Colecistectomia excepte laparoscòpica -Nivell de severitat 1 6.147,32
GRD262-2 Colecistectomia excepte laparoscòpica -Nivell de severitat 2 7.330,40
GRD262-3 Colecistectomia excepte laparoscòpica -Nivell de severitat 3 12.667,26
GRD262-4 Colecistectomia excepte laparoscòpica -Nivell de severitat 4 17.433,96
GRD263-1 Colecistectomia laparoscòpica -Nivell de severitat 1 3.133,32
GRD263-2 Colecistectomia laparoscòpica -Nivell de severitat 2 4.056,54
GRD263-3 Colecistectomia laparoscòpica -Nivell de severitat 3 6.974,90
GRD263-4 Colecistectomia laparoscòpica -Nivell de severitat 4 13.463,07
GRD264-1 Altres procediments hepatobiliars, pàncrees i abdominals -Nivell de severitat 1 6.795,41
GRD264-2 Altres procediments hepatobiliars, pàncrees i abdominals -Nivell de severitat 2 8.931,03
GRD264-3 Altres procediments hepatobiliars, pàncrees i abdominals -Nivell de severitat 3 17.750,11
GRD264-4 Altres procediments hepatobiliars, pàncrees i abdominals -Nivell de severitat 4 28.488,58
GRD279-1 Coma hepàtic i altres trastorns majors de fetge -
Nivell de severitat 1 3.242,82
GRD279-2 Coma hepàtic i altres trastorns majors de fetge -Nivell
de severitat 2 3.887,35
GRD279-3 Coma hepàtic i altres trastorns majors de fetge -Nivell
de severitat 3 6.586,99
GRD279-4 Coma hepàtic i altres trastorns majors de fetge -Nivell
de severitat 4 11.435,75
GRD280-1 Cirrosi i hepatitis alcohòlica -Nivell de severitat 1 3.358,99
GRD280-2 Cirrosi i hepatitis alcohòlica -Nivell de severitat 2 4.157,21
GRD280-3 Cirrosi i hepatitis alcohòlica -Nivell de severitat 3 6.691,89
GRD280-4 Cirrosi i hepatitis alcohòlica -Nivell de severitat 4 10.177,74
GRD281-1 Neoplàsia maligna de sistema hepatobiliar o de pàncrees -Nivell de severitat 1 3.500,30
GRD281-2 Neoplàsia maligna de sistema hepatobiliar o de pàncrees -Nivell de severitat 2 4.510,44
GRD281-3 Neoplàsia maligna de sistema hepatobiliar o de pàncrees -Nivell de severitat 3 6.041,71
GRD281-4 Neoplàsia maligna de sistema hepatobiliar o de pàncrees -Nivell de severitat 4 8.609,68
GRD282-1 Trastorns de pàncrees excepte neoplàsia maligna -Nivell de severitat 1 3.712,70
GRD282-2 Trastorns de pàncrees excepte neoplàsia maligna -Nivell de severitat 2 4.797,00
GRD282-3 Trastorns de pàncrees excepte neoplàsia maligna -Nivell de severitat 3 6.821,50
GRD282-4 Trastorns de pàncrees excepte neoplàsia maligna -Nivell de severitat 4 11.598,96
GRD283-1 Altres trastorns de fetge -Nivell de severitat 1 2.255,54
GRD283-2 Altres trastorns de fetge -Nivell de severitat 2 3.431,69
GRD283-3 Altres trastorns de fetge -Nivell de severitat 3 5.074,79
GRD283-4 Altres trastorns de fetge -Nivell de severitat 4 9.519,92
GRD284-1 Trastorns del tracte i vesícula biliar -Nivell de severitat 1 3.013,38
GRD284-2 Trastorns del tracte i vesícula biliar -Nivell de severitat 2 4.246,35
GRD284-3 Trastorns del tracte i vesícula biliar -Nivell de severitat 3 5.966,93
GRD284-4 Trastorns del tracte i vesícula biliar -Nivell de severitat 4 8.392,55
GRD301-1 Substitució articulació de maluc -Nivell de severitat 1 5.559,10
GRD301-2 Substitució articulació de maluc -Nivell de severitat 2 6.849,27
GRD301-3 Substitució articulació de maluc -Nivell de severitat 3 9.133,61
GRD301-4 Substitució articulació de maluc -Nivell de severitat 4 16.791,24
GRD302-1 Substitució articulació de genoll -Nivell de severitat 1 4.742,76
GRD302-2 Substitució articulació de genoll -Nivell de severitat 2 5.497,73
GRD302-3 Substitució articulació de genoll -Nivell de severitat 3 8.266,76
GRD302-4 Substitució articulació de genoll -Nivell de severitat 4 15.633,24
GRD303-1 Procediments de fusió dorsal i lumbar per escoliosi -Nivell de severitat 1 16.086,40
GRD303-2 Procediments de fusió dorsal i lumbar per escoliosi -Nivell de severitat 2 18.582,63
GRD303-3 Procediments de fusió dorsal i lumbar per escoliosi -Nivell de severitat 3 23.974,30
GRD303-4 Procediments de fusió dorsal i lumbar per escoliosi -Nivell de severitat 4 28.911,12
GRD304-1 Procediments de fusió dorsal i lumbar excepte per escoliosi -Nivell de severitat 1 7.180,85
GRD304-2 Procediments de fusió dorsal i lumbar excepte per escoliosi -Nivell de severitat 2 10.232,08
GRD304-3 Procediments de fusió dorsal i lumbar excepte per escoliosi -Nivell de severitat 3 15.485,79
GRD304-4 Procediments de fusió dorsal i lumbar excepte per escoliosi -Nivell de severitat 4 35.366,77
GRD305-1 Amputació extremitats inferiors excepte dits del peu -Nivell de severitat 1 10.922,05
GRD305-2 Amputació extremitats inferiors excepte dits del peu -Nivell de severitat 2 13.040,45
GRD305-3 Amputació extremitats inferiors excepte dits del peu -Nivell de severitat 3 20.787,04
GRD305-4 Amputació extremitats inferiors excepte dits del peu -Nivell de severitat 4 28.391,78
GRD308-1 Procediments sobre maluc i fèmur excepte articulació major per trauma -Nivell de severitat 1 5.821,69
GRD308-2 Procediments sobre maluc i fèmur excepte articulació major per trauma -Nivell de severitat 2 7.398,44
GRD308-3 Procediments sobre maluc i fèmur excepte articulació major per trauma -Nivell de severitat 3 9.641,64
GRD308-4 Procediments sobre maluc i fèmur excepte articulació major per trauma -Nivell de severitat 4 15.960,52
GRD309-1 Procediments sobre maluc i fèmur excepte articulació major per no trauma -Nivell de severitat 1 4.529,10
GRD309-2 Procediments sobre maluc i fèmur excepte articulació major per no trauma -Nivell de severitat 2 8.131,85
GRD309-3 Procediments sobre maluc i fèmur excepte articulació major per no trauma -Nivell de severitat 3 12.600,11
GRD309-4 Procediments sobre maluc i fèmur excepte articulació major per no trauma -Nivell de severitat 4 24.386,08
GRD310-1 Escissió i descompressió de disc intervertebral -Nivell de severitat 1 5.690,11
GRD310-2 Escissió i descompressió de disc intervertebral -Nivell de severitat 2 6.220,06
GRD310-3 Escissió i descompressió de disc intervertebral -Nivell de severitat 3 10.385,74
GRD310-4 Escissió i descompressió de disc intervertebral -Nivell de severitat 4 26.936,21
GRD312-1 Diagnòstics d’empelt de pell per trastorn musculoesquelètic i teixit connectiu, excepte mà -Nivell de severitat 1 6.564,52
GRD312-2 Diagnòstics d’empelt de pell per trastorn musculoesquelètic i teixit connectiu, excepte mà -Nivell de severitat 2 16.392,32
GRD312-3 Diagnòstics d’empelt de pell per trastorn musculoesquelètic i teixit connectiu, excepte mà -Nivell de severitat 3 19.560,38
GRD312-4 Diagnòstics d’empelt de pell per trastorn musculoesquelètic i teixit connectiu, excepte mà -Nivell de severitat 4 37.222,46
GRD313-1 Procediments sobre genoll i part inferior de la cama, excepte peu -Nivell de severitat 1 3.209,27
GRD313-2 Procediments sobre genoll i part inferior de la cama, excepte peu -Nivell de severitat 2 6.094,01
GRD313-3 Procediments sobre genoll i part inferior de la cama, excepte peu -Nivell de severitat 3 9.261,17
GRD313-4 Procediments sobre genoll i part inferior de la cama, excepte peu -Nivell de severitat 4 24.925,76
GRD314-1 Procediments sobre peu i dits del peu -Nivell de severitat 1 2.274,72
GRD314-2 Procediments sobre peu i dits del peu -Nivell de severitat 2 6.012,44
GRD314-3 Procediments sobre peu i dits del peu -Nivell de severitat 3 10.585,57
GRD314-4 Procediments sobre peu i dits del peu -Nivell de severitat 4 17.400,64
GRD315-1 Procediments sobre muscle, colze i avantbraç -Nivell de severitat 1 2.697,75
GRD315-2 Procediments sobre muscle, colze i avantbraç -Nivell de severitat 2 4.094,97
GRD315-3 Procediments sobre muscle, colze i avantbraç -Nivell de severitat 3 7.414,79
GRD315-4 Procediments sobre muscle, colze i avantbraç -Nivell de severitat 4 14.195,71
GRD316-1 Procediments sobre mà i canell -Nivell de severitat 1 2.095,96
GRD316-2 Procediments sobre mà i canell -Nivell de severitat 2 2.756,21
GRD316-3 Procediments sobre mà i canell -Nivell de severitat 3 5.731,60
GRD316-4 Procediments sobre mà i canell -Nivell de severitat 4 5.731,60
GRD317-1 Procediments sobre tendons, músculs i altres teixits blans -Nivell de severitat 1 2.715,88
GRD317-2 Procediments sobre tendons, músculs i altres teixits blans -Nivell de severitat 2 6.045,91
GRD317-3 Procediments sobre tendons, músculs i altres teixits blans -Nivell de severitat 3 13.532,82
GRD317-4 Procediments sobre tendons, músculs i altres teixits blans -Nivell de severitat 4 22.031,76
GRD320-1 Altres procediments de sistema musculoesquelètic i teixit connectiu -Nivell de severitat 1 2.752,83
GRD320-2 Altres procediments de sistema musculoesquelètic i teixit connectiu -Nivell de severitat 2 7.104,45
GRD320-3 Altres procediments de sistema musculoesquelètic i teixit connectiu -Nivell de severitat 3 11.548,97
GRD320-4 Altres procediments de sistema musculoesquelètic i teixit connectiu -Nivell de severitat 4 18.787,67
GRD321-1 Fusió espinal cervical i altres procediments de l’esquena/coll excepte escissió/descompressió discal -Nivell de severitat 1 5.770,65
GRD321-2 Fusió espinal cervical i altres procediments de l’esquena/coll excepte escissió/descompressió discal -Nivell de severitat 2 10.303,78
GRD321-3 Fusió espinal cervical i altres procediments de l’esquena/coll excepte escissió/descompressió discal -Nivell de severitat 3 26.098,08
GRD321-4 Fusió espinal cervical i altres procediments de l’esquena/coll excepte escissió/descompressió discal -Nivell de severitat 4 30.464,22
GRD340-1 Fractures de fèmur -Nivell de severitat 1 2.499,49
GRD340-2 Fractures de fèmur -Nivell de severitat 2 3.551,88
GRD340-3 Fractures de fèmur -Nivell de severitat 3 5.058,92
GRD340-4 Fractures de fèmur -Nivell de severitat 4 6.415,71
GRD341-1 Fractura de pelvis o luxació de maluc -Nivell de severitat 1 2.813,07
GRD341-2 Fractura de pelvis o luxació de maluc -Nivell de severitat 2 3.763,73
GRD341-3 Fractura de pelvis o luxació de maluc -Nivell de severitat 3 6.641,73
GRD341-4 Fractura de pelvis o luxació de maluc -Nivell de severitat 4 6.941,43
GRD342-1 Fractura o luxació excepte fèmur, pelvis o esquena -Nivell de severitat 1 1.775,36
GRD342-2 Fractura o luxació excepte fèmur, pelvis o esquena -Nivell de severitat 2 2.451,07
GRD342-3 Fractura o luxació excepte fèmur, pelvis o esquena -Nivell de severitat 3 4.774,64
GRD342-4 Fractura o luxació excepte fèmur, pelvis o esquena -Nivell de severitat 4 7.496,68
GRD343-1 Fractures patològiques i neoplàsia maligna musculoesquelètica i t. connectiu -Nivell de severitat 1 4.700,27
GRD343-2 Fractures patològiques i neoplàsia maligna musculoesquelètica i t. connectiu -Nivell de severitat 2 5.374,91
GRD343-3 Fractures patològiques i neoplàsia maligna musculoesquelètica i t. connectiu -Nivell de severitat 3 7.962,86
GRD343-4 Fractures patològiques i neoplàsia maligna musculoesquelètica i t. connectiu -Nivell de severitat 4 11.195,87
GRD344-1 Osteomielitis, artritis sèptica i altres infeccions musculoesquelètiques -Nivell de severitat 1 6.033,83
GRD344-2 Osteomielitis, artritis sèptica i altres infeccions musculoesquelètiques -Nivell de severitat 2 8.124,21
GRD344-3 Osteomielitis, artritis sèptica i altres infeccions musculoesquelètiques -Nivell de severitat 3 12.468,92
GRD344-4 Osteomielitis, artritis sèptica i altres infeccions musculoesquelètiques -Nivell de severitat 4 17.596,27
GRD346-1 Trastorns de teixit connectiu -Nivell de severitat 1 3.553,13
GRD346-2 Trastorns de teixit connectiu -Nivell de severitat 2 4.712,82
GRD346-3 Trastorns de teixit connectiu -Nivell de severitat 3 7.153,87
GRD346-4 Trastorns de teixit connectiu -Nivell de severitat 4 15.158,36
GRD347-1 Altres problemes de l’esquena i coll, fractures i ferides -Nivell de severitat 1 3.189,93
GRD347-2 Altres problemes de l’esquena i coll, fractures i ferides -Nivell de severitat 2 4.330,05
GRD347-3 Altres problemes de l’esquena i coll, fractures i ferides -Nivell de severitat 3 6.848,49
GRD347-4 Altres problemes de l’esquena i coll, fractures i ferides -Nivell de severitat 4 13.295,98
GRD349-1 Disfunció, reacció o complicació de dispositiu o procediment
ortopèdic -Nivell
de severitat 1 3.166,38
GRD349-2 Disfunció, reacció o complicació de dispositiu o procediment
ortopèdic -Nivell
de severitat 2 4.986,84
GRD349-3 Disfunció, reacció o complicació de dispositiu o procediment
ortopèdic -Nivell
de severitat 3 7.228,45
GRD349-4 Disfunció, reacció o complicació de dispositiu o procediment
ortopèdic -Nivell de
severitat 4 8.556,64
GRD351-1 Altres diagnòstics de sistema musculoesquelètic i teixit connectiu -Nivell de severitat 1 2.323,04
GRD351-2 Altres diagnòstics de sistema musculoesquelètic i teixit connectiu -Nivell de severitat 2 3.405,52
GRD351-3 Altres diagnòstics de sistema musculoesquelètic i teixit connectiu -Nivell de severitat 3 5.106,90
GRD351-4 Altres diagnòstics de sistema musculoesquelètic i teixit connectiu -Nivell de severitat 4 8.322,94
GRD361-1 Empelt pell per a diagnòstics pell i teixit subcutani -Nivell
de severitat 1 3.864,95
GRD361-2 Empelt pell per a diagnòstics pell i teixit subcutani -Nivell
de severitat 2 7.770,04
GRD361-3 Empelt pell per a diagnòstics pell i teixit subcutani -Nivell
de severitat 3 14.287,01
GRD361-4 Empelt pell per a diagnòstics pell i teixit subcutani -Nivell
de severitat 4 20.766,52
GRD362-1 Procediments de mastectomia -Nivell de severitat 1 4.278,61
GRD362-2 Procediments de mastectomia -Nivell de severitat 2 4.774,16
GRD362-3 Procediments de mastectomia -Nivell de severitat 3 9.457,43
GRD362-4 Procediments de mastectomia -Nivell de severitat 4 9.457,43
GRD363-1 Procediments sobre mama, excepte mastectomia -Nivell de severitat 1 2.772,77
GRD363-2 Procediments sobre mama, excepte mastectomia -Nivell de severitat 2 4.092,39
GRD363-3 Procediments sobre mama, excepte mastectomia -Nivell de severitat 3 5.737,56
GRD363-4 Procediments sobre mama, excepte mastectomia -Nivell de severitat 4 5.737,56
GRD364-1 Altres procediments sobre pell, teixit subcutani i relacionats -Nivell de severitat 1 2.606,99
GRD364-2 Altres procediments sobre pell, teixit subcutani i relacionats -Nivell de severitat 2 5.368,72
GRD364-3 Altres procediments sobre pell, teixit subcutani i relacionats -Nivell de severitat 3 12.491,10
GRD364-4 Altres procediments sobre pell, teixit subcutani i relacionats -Nivell de severitat 4 12.491,10
GRD380-1 Úlceres cutànies -Nivell de severitat 1 5.210,95
GRD380-2 Úlceres cutànies -Nivell de severitat 2 6.025,30
GRD380-3 Úlceres cutànies -Nivell de severitat 3 7.976,73
GRD380-4 Úlceres cutànies -Nivell de severitat 4 10.292,79
GRD381-1 Trastorns majors de la pell -Nivell de severitat 1 3.298,44
GRD381-2 Trastorns majors de la pell -Nivell de severitat 2 4.478,55
GRD381-3 Trastorns majors de la pell -Nivell de severitat 3 7.174,69
GRD381-4 Trastorns majors de la pell -Nivell de severitat 4 9.236,71
GRD382-1 Malalties malignes de la mama -Nivell de severitat 1 2.020,69
GRD382-2 Malalties malignes de la mama -Nivell de severitat 2 3.820,47
GRD382-3 Malalties malignes de la mama -Nivell de severitat 3 5.629,65
GRD382-4 Malalties malignes de la mama -Nivell de severitat 4 6.198,12
GRD383-1 Cel·lulitis i altres infeccions de la pell bacterianes -Nivell de severitat 1 3.330,26
GRD383-2 Cel·lulitis i altres infeccions de la pell bacterianes -Nivell de severitat 2 3.810,65
GRD383-3 Cel·lulitis i altres infeccions de la pell bacterianes -Nivell de severitat 3 5.820,15
GRD383-4 Cel·lulitis i altres infeccions de la pell bacterianes -Nivell de severitat 4 9.248,81
GRD384-1 Traumatismes sobre pell, teixit subcutani i ferida oberta -Nivell de severitat 1 2.595,14
GRD384-2 Traumatismes sobre pell, teixit subcutani i ferida oberta -Nivell de severitat 2 3.183,28
GRD384-3 Traumatismes sobre pell, teixit subcutani i ferida oberta -Nivell de severitat 3 4.521,55
GRD384-4 Traumatismes sobre pell, teixit subcutani i ferida oberta -Nivell de severitat 4 8.865,80
GRD385-1 Altres malalties de pell, teixit subcutani i mama -Nivell de severitat 1 2.083,15
GRD385-2 Altres malalties de pell, teixit subcutani i mama -Nivell de severitat 2 3.086,63
GRD385-3 Altres malalties de pell, teixit subcutani i mama -Nivell de severitat 3 4.646,43
GRD385-4 Altres malalties de pell, teixit subcutani i mama -Nivell de severitat 4 8.184,76
GRD401-1 Procediments sobre glàndula adrenal i pituïtària -Nivell
de severitat 1 6.507,78
GRD401-2 Procediments sobre glàndula adrenal i pituïtària -Nivell
de severitat 2 8.716,70
GRD401-3 Procediments sobre glàndula adrenal i pituïtària -Nivell
de severitat 3 12.628,05
GRD401-4 Procediments sobre glàndula adrenal i pituïtària -Nivell
de severitat 4 33.408,45
GRD403-1 Procediments quirúrgics per a obesitat -Nivell de severitat 1 5.733,79
GRD403-2 Procediments quirúrgics per a obesitat -Nivell de severitat 2 5.733,79
GRD403-3 Procediments quirúrgics per a obesitat -Nivell de severitat 3 10.502,95
GRD403-4 Procediments quirúrgics per a obesitat -Nivell de severitat 4 26.713,25
GRD404-1 Procediments sobre tiroides, paratiroides i tracte tiroglòs -Nivell de severitat 1 3.452,92
GRD404-2 Procediments sobre tiroides, paratiroides i tracte tiroglòs -Nivell de severitat 2 4.584,14
GRD404-3 Procediments sobre tiroides, paratiroides i tracte tiroglòs -Nivell de severitat 3 10.952,02
GRD404-4 Procediments sobre tiroides, paratiroides i tracte tiroglòs -Nivell de severitat 4 28.009,62
GRD405-1 Altres procediments endocrins, nutricionals i metabòlics -Nivell de severitat 1 4.786,62
GRD405-2 Altres procediments endocrins, nutricionals i metabòlics -Nivell de severitat 2 9.629,83
GRD405-3 Altres procediments endocrins, nutricionals i metabòlics -Nivell de severitat 3 12.700,81
GRD405-4 Altres procediments endocrins, nutricionals i metabòlics -Nivell de severitat 4 29.387,53
GRD420-1 Diabetis -Nivell de severitat 1 2.833,37
GRD420-2 Diabetis -Nivell de severitat 2 3.011,40
GRD420-3 Diabetis -Nivell de severitat 3 4.282,16
GRD420-4 Diabetis -Nivell de severitat 4 6.676,14
GRD421-1 Malalties nutricionals i metabòliques miscel·lànies -Nivell
de severitat 1 2.885,54
GRD421-2 Malalties nutricionals i metabòliques miscel·lànies -Nivell
de severitat 2 4.371,37
GRD421-3 Malalties nutricionals i metabòliques miscel·lànies -Nivell
de severitat 3 6.607,52
GRD421-4 Malalties nutricionals i metabòliques miscel·lànies -Nivell
de severitat 4 11.353,85
GRD422-1 Hipovolèmia i trastorns electrolítics relacionats -Nivell
de severitat 1 2.259,76
GRD422-2 Hipovolèmia i trastorns electrolítics relacionats -Nivell
de severitat 2 2.915,86
GRD422-3 Hipovolèmia i trastorns electrolítics relacionats -Nivell
de severitat 3 4.415,82
GRD422-4 Hipovolèmia i trastorns electrolítics relacionats -Nivell
de severitat 4 6.326,60
GRD423-1 Trastorns congènits del metabolisme -Nivell de severitat 1 2.281,02
GRD423-2 Trastorns congènits del metabolisme -Nivell de severitat 2 3.667,71
GRD423-3 Trastorns congènits del metabolisme -Nivell de severitat 3 4.478,09
GRD423-4 Trastorns congènits del metabolisme -Nivell de severitat 4 9.564,56
GRD424-1 Altres trastorns endocrins -Nivell de severitat 1 2.273,61
GRD424-2 Altres trastorns endocrins -Nivell de severitat 2 3.766,47
GRD424-3 Altres trastorns endocrins -Nivell de severitat 3 5.309,12
GRD424-4 Altres trastorns endocrins -Nivell de severitat 4 10.241,44
GRD425-1 Trastorns electrolítics excepte hipovolèmia relacionada -Nivell de severitat 1 2.396,54
GRD425-2 Trastorns electrolítics excepte hipovolèmia relacionada -Nivell de severitat 2 3.206,97
GRD425-3 Trastorns electrolítics excepte hipovolèmia relacionada -Nivell de severitat 3 4.647,33
GRD425-4 Trastorns electrolítics excepte hipovolèmia relacionada -Nivell de severitat 4 7.592,50
GRD441-1 Procediments majors sobre bufeta -Nivell de severitat 1 7.031,98
GRD441-2 Procediments majors sobre bufeta -Nivell de severitat 2 12.277,49
GRD441-3 Procediments majors sobre bufeta -Nivell de severitat 3 14.639,34
GRD441-4 Procediments majors sobre bufeta -Nivell de severitat 4 18.112,19
GRD442-1 Procediments sobre renyó i tracte urinari per neoplàsia -Nivell de severitat 1 6.326,33
GRD442-2 Procediments sobre renyó i tracte urinari per neoplàsia -Nivell de severitat 2 7.341,75
GRD442-3 Procediments sobre renyó i tracte urinari per neoplàsia -Nivell de severitat 3 12.735,25
GRD442-4 Procediments sobre renyó i tracte urinari per neoplàsia -Nivell de severitat 4 20.007,94
GRD443-1 Procediments sobre renyó i tracte urinari per processos no malignes -Nivell de severitat 1 5.277,16
GRD443-2 Procediments sobre renyó i tracte urinari per processos no malignes -Nivell de severitat 2 7.187,42
GRD443-3 Procediments sobre renyó i tracte urinari per processos no malignes -Nivell de severitat 3 11.089,47
GRD443-4 Procediments sobre renyó i tracte urinari per processos no malignes -Nivell de severitat 4 15.760,50
GRD444-1 Procediments de dispositiu d’accés diàlisi renal sol -Nivell
de severitat 1 3.461,32
GRD444-2 Procediments de dispositiu d’accés diàlisi renal sol -Nivell
de severitat 2 4.633,07
GRD444-3 Procediments de dispositiu d’accés diàlisi renal sol -Nivell
de severitat 3 10.117,38
GRD444-4 Procediments de dispositiu d’accés diàlisi renal sol -Nivell
de severitat 4 13.238,72
GRD445-1 Altres procediments sobre bufeta -Nivell de severitat 1 3.279,93
GRD445-2 Altres procediments sobre bufeta -Nivell de severitat 2 5.563,22
GRD445-3 Altres procediments sobre bufeta -Nivell de severitat 3 11.970,36
GRD445-4 Altres procediments sobre bufeta -Nivell de severitat 4 15.176,70
GRD446-1 Procediments uretrals i transuretrals -Nivell de severitat 1 2.752,83
GRD446-2 Procediments uretrals i transuretrals -Nivell de severitat 2 4.121,02
GRD446-3 Procediments uretrals i transuretrals -Nivell de severitat 3 12.059,07
GRD446-4 Procediments uretrals i transuretrals -Nivell de severitat 4 15.176,70
GRD447-1 Altres procediments relacionats sobre renyó i tracte urinari -Nivell de severitat 1 4.282,33
GRD447-2 Altres procediments relacionats sobre renyó i tracte urinari -Nivell de severitat 2 4.891,45
GRD447-3 Altres procediments relacionats sobre renyó i tracte urinari -Nivell de severitat 3 9.650,96
GRD447-4 Altres procediments relacionats sobre renyó i tracte urinari -Nivell de severitat 4 15.176,70
GRD460-1 Insuficiència renal -Nivell de severitat 1 2.891,41
GRD460-2 Insuficiència renal -Nivell de severitat 2 3.790,10
GRD460-3 Insuficiència renal -Nivell de severitat 3 4.595,74
GRD460-4 Insuficiència renal -Nivell de severitat 4 9.106,97
GRD461-1 Neoplàsies de renyó i tracte urinari -Nivell de severitat 1 2.506,87
GRD461-2 Neoplàsies de renyó i tracte urinari -Nivell de severitat 2 3.835,40
GRD461-3 Neoplàsies de renyó i tracte urinari -Nivell de severitat 3 6.033,40
GRD461-4 Neoplàsies de renyó i tracte urinari -Nivell de severitat 4 8.599,22
GRD462-1 Nefritis i nefrosi -Nivell de severitat 1 3.315,73
GRD462-2 Nefritis i nefrosi -Nivell de severitat 2 4.361,41
GRD462-3 Nefritis i nefrosi -Nivell de severitat 3 7.264,63
GRD462-4 Nefritis i nefrosi -Nivell de severitat 4 9.456,07
GRD463-1 Infeccions de renyó i tracte urinari -Nivell de severitat 1 2.381,84
GRD463-2 Infeccions de renyó i tracte urinari -Nivell de severitat 2 3.087,49
GRD463-3 Infeccions de renyó i tracte urinari -Nivell de severitat 3 4.254,10
GRD463-4 Infeccions de renyó i tracte urinari -Nivell de severitat 4 6.167,12
GRD465-1 Càlculs urinaris i obstrucció tracte urinari superior adquirit -Nivell de severitat 1 2.066,40
GRD465-2 Càlculs urinaris i obstrucció tracte urinari superior adquirit -Nivell de severitat 2 2.636,14
GRD465-3 Càlculs urinaris i obstrucció tracte urinari superior adquirit -Nivell de severitat 3 3.692,71
GRD465-4 Càlculs urinaris i obstrucció tracte urinari superior adquirit -Nivell de severitat 4 8.112,34
GRD466-1 Disfunció, reacció o complicació de dispositiu, empelt o trasplantament genitourinari -Nivell
de severitat 1 2.122,42
GRD466-2 Disfunció, reacció o complicació de dispositiu, empelt o trasplantament genitourinari -Nivell
de severitat 2 3.169,17
GRD466-3 Disfunció, reacció o complicació de dispositiu, empelt o trasplantament genitourinari -Nivell
de severitat 3 4.722,95
GRD466-4 Disfunció, reacció o complicació de dispositiu, empelt o trasplantament genitourinari -Nivell
de severitat 4 8.166,97
GRD468-1 Altres diagnòstics, signes i símptomes sobre renyó i tracte urinari -Nivell de severitat 1 2.262,70
GRD468-2 Altres diagnòstics, signes i símptomes sobre renyó i tracte urinari -Nivell de severitat 2 3.150,12
GRD468-3 Altres diagnòstics, signes i símptomes sobre renyó i tracte urinari -Nivell de severitat 3 5.037,34
GRD468-4 Altres diagnòstics, signes i símptomes sobre renyó i tracte urinari -Nivell de severitat 4 7.218,16
GRD480-1 Procediments majors sobre pelvis masculina -Nivell de severitat 1 5.138,95
GRD480-2 Procediments majors sobre pelvis masculina -Nivell de severitat 2 6.050,00
GRD480-3 Procediments majors sobre pelvis masculina -Nivell de severitat 3 10.997,78
GRD480-4 Procediments majors sobre pelvis masculina -Nivell de severitat 4 20.787,87
GRD481-1 Procediments sobre el penis -Nivell de severitat 1 3.675,11
GRD481-2 Procediments sobre el penis -Nivell de severitat 2 3.675,11
GRD481-3 Procediments sobre el penis -Nivell de severitat 3 6.760,26
GRD481-4 Procediments sobre el penis -Nivell de severitat 4 12.285,32
GRD482-1 Prostatectomia transuretral -Nivell de severitat 1 3.477,59
GRD482-2 Prostatectomia transuretral -Nivell de severitat 2 3.895,02
GRD482-3 Prostatectomia transuretral -Nivell de severitat 3 6.540,31
GRD482-4 Prostatectomia transuretral -Nivell de severitat 4 15.222,07
GRD483-1 Procediments sobre testicle i escrot -Nivell de severitat 1 2.367,59
GRD483-2 Procediments sobre testicle i escrot -Nivell de severitat 2 4.435,59
GRD483-3 Procediments sobre testicle i escrot -Nivell de severitat 3 8.163,62
GRD483-4 Procediments sobre testicle i escrot -Nivell de severitat 4 21.618,95
GRD484-1 Altres procediments quirúrgics d’aparell genital masculí -Nivell de severitat 1 3.256,12
GRD484-2 Altres procediments quirúrgics d’aparell genital masculí -Nivell de severitat 2 3.377,71
GRD484-3 Altres procediments quirúrgics d’aparell genital masculí -Nivell de severitat 3 7.201,17
GRD484-4 Altres procediments quirúrgics d’aparell genital masculí -Nivell de severitat 4 16.757,08
GRD500-1 Neoplàsies d’aparell genital masculí -Nivell de severitat 1 1.977,46
GRD500-2 Neoplàsies d’aparell genital masculí -Nivell de severitat 2 4.249,37
GRD500-3 Neoplàsies d’aparell genital masculí -Nivell de severitat 3 5.823,04
GRD500-4 Neoplàsies d’aparell genital masculí -Nivell de severitat 4 6.493,91
GRD501-1 Diagnòstics d’aparell genital masculí, excepte neoplàsia -Nivell de severitat 1 1.943,39
GRD501-2 Diagnòstics d’aparell genital masculí, excepte neoplàsia -Nivell de severitat 2 2.523,97
GRD501-3 Diagnòstics d’aparell genital masculí, excepte neoplàsia -Nivell de severitat 3 3.904,65
GRD501-4 Diagnòstics d’aparell genital masculí, excepte neoplàsia -Nivell de severitat 4 8.038,00
GRD510-1 Evisceració pèlvica, histerectomia radical i vulvectomia radical -Nivell de severitat 1 5.936,54
GRD510-2 Evisceració pèlvica, histerectomia radical i vulvectomia radical -Nivell de severitat 2 8.288,82
GRD510-3 Evisceració pèlvica, histerectomia radical i vulvectomia radical -Nivell de severitat 3 14.393,20
GRD510-4 Evisceració pèlvica, histerectomia radical i vulvectomia radical -Nivell de severitat 4 21.335,06
GRD511-1 Procediments sobre úter i annexos per neoplàsia maligna d’ovari o annexos -Nivell de severitat 1 6.090,30
GRD511-2 Procediments sobre úter i annexos per neoplàsia maligna d’ovari o annexos -Nivell de severitat 2 8.318,77
GRD511-3 Procediments sobre úter i annexos per neoplàsia maligna d’ovari o annexos -Nivell de severitat 3 12.356,06
GRD511-4 Procediments sobre úter i annexos per neoplàsia maligna d’ovari o annexos -Nivell de severitat 4 25.676,56
GRD512-1 Procediments sobre úter i annexos per neoplàsia maligna no ovàrica ni d’annexos -Nivell de severitat 1 4.692,61
GRD512-2 Procediments sobre úter i annexos per neoplàsia maligna no ovàrica ni d’annexos -Nivell de severitat 2 6.651,82
GRD512-3 Procediments sobre úter i annexos per neoplàsia maligna no ovàrica ni d’annexos -Nivell de severitat 3 12.052,00
GRD512-4 Procediments sobre úter i annexos per neoplàsia maligna no ovàrica ni d’annexos -Nivell de severitat 4 15.726,83
GRD513-1 Procediments sobre úter i annexos per procés no maligne, excepte liomioma -Nivell de severitat 1 3.118,10
GRD513-2 Procediments sobre úter i annexos per procés no maligne, excepte liomioma -Nivell de severitat 2 3.354,97
GRD513-3 Procediments sobre úter i annexos per procés no maligne, excepte liomioma -Nivell de severitat 3 7.994,98
GRD513-4 Procediments sobre úter i annexos per procés no maligne, excepte liomioma -Nivell de severitat 4 15.980,12
GRD514-1 Procediment de reconstrucció de l’aparell genital femení -Nivell de severitat 1 2.296,11
GRD514-2 Procediment de reconstrucció de l’aparell genital femení -Nivell de severitat 2 2.401,59
GRD514-3 Procediment de reconstrucció de l’aparell genital femení -Nivell de severitat 3 7.606,52
GRD514-4 Procediment de reconstrucció de l’aparell genital femení -Nivell de severitat 4 7.606,52
GRD517-1 Dilatació i raspament per a diagnòstics no obstètrics -Nivell de severitat 1 1.701,46
GRD517-2 Dilatació i raspament per a diagnòstics no obstètrics -Nivell de severitat 2 1.950,33
GRD517-3 Dilatació i raspament per a diagnòstics no obstètrics -Nivell de severitat 3 3.610,33
GRD517-4 Dilatació i raspament per a diagnòstics no obstètrics -Nivell de severitat 4 3.610,33
GRD518-1 Altres procediments quirúrgics de l’aparell genital femení -Nivell de severitat 1 2.483,58
GRD518-2 Altres procediments quirúrgics de l’aparell genital femení -Nivell de severitat 2 4.637,40
GRD518-3 Altres procediments quirúrgics de l’aparell genital femení -Nivell de severitat 3 9.641,21
GRD518-4 Altres procediments quirúrgics de l’aparell genital femení -Nivell de severitat 4 15.380,02
GRD519-1 Procediments sobre úter i annexos per liomioma -Nivell de severitat 1 3.908,31
GRD519-2 Procediments sobre úter i annexos per liomioma -Nivell de severitat 2 4.139,76
GRD519-3 Procediments sobre úter i annexos per liomioma -Nivell de severitat 3 5.398,84
GRD519-4 Procediments sobre úter i annexos per liomioma -Nivell de severitat 4 12.698,68
GRD530-1 Trastorns malignes del sistema reproductor femení -Nivell de severitat 1 2.642,71
GRD530-2 Trastorns malignes del sistema reproductor femení -Nivell de severitat 2 4.507,74
GRD530-3 Trastorns malignes del sistema reproductor femení -Nivell de severitat 3 6.563,25
GRD530-4 Trastorns malignes del sistema reproductor femení -Nivell de severitat 4 8.064,55
GRD531-1 Infeccions del sistema reproductor femení -Nivell de severitat 1 2.067,69
GRD531-2 Infeccions del sistema reproductor femení -Nivell de severitat 2 3.406,40
GRD531-3 Infeccions del sistema reproductor femení -Nivell de severitat 3 5.217,27
GRD531-4 Infeccions del sistema reproductor femení -Nivell de severitat 4 5.217,27
GRD532-1 Altres malalties menstruals i de l’aparell reproductor femení -Nivell de severitat 1 1.559,56
GRD532-2 Altres malalties menstruals i de l’aparell reproductor femení -Nivell de severitat 2 1.867,72
GRD532-3 Altres malalties menstruals i de l’aparell reproductor femení -Nivell de severitat 3 3.264,20
GRD532-4 Altres malalties menstruals i de l’aparell reproductor femení -Nivell de severitat 4 3.264,20
GRD540-1 Cesària -Nivell de severitat 1 3.577,74
GRD540-2 Cesària -Nivell de severitat 2 4.052,09
GRD540-3 Cesària -Nivell de severitat 3 6.375,82
GRD540-4 Cesària -Nivell de severitat 4 10.703,82
GRD541-1 Part amb esterilització i/o dilatació i raspament -Nivell de severitat 1 2.750,52
GRD541-2 Part amb esterilització i/o dilatació i raspament -Nivell de severitat 2 3.093,32
GRD541-3 Part amb esterilització i/o dilatació i raspament -Nivell de severitat 3 5.036,70
GRD541-4 Part amb esterilització i/o dilatació i raspament -Nivell de severitat 4 10.378,17
GRD542-1 Part amb procediment quirúrgic, excepte dilatació i raspament i/o esterilització -Nivell de severitat 1 2.003,38
GRD542-2 Part amb procediment quirúrgic, excepte dilatació i raspament i/o esterilització -Nivell de severitat 2 2.562,04
GRD542-3 Part amb procediment quirúrgic, excepte dilatació i raspament i/o esterilització -Nivell de severitat 3 5.012,51
GRD542-4 Part amb procediment quirúrgic, excepte dilatació i raspament i/o esterilització -Nivell de severitat 4 5.012,51
GRD544-1 Dilatació i raspament, aspiració o histerotomia per a diagnòstics obstètrics -Nivell de severitat 1 1.903,19
GRD544-2 Dilatació i raspament, aspiració o histerotomia per a diagnòstics obstètrics -Nivell de severitat 2 2.218,44
GRD544-3 Dilatació i raspament, aspiració o histerotomia per a diagnòstics obstètrics -Nivell de severitat 3 3.918,09
GRD544-4 Dilatació i raspament, aspiració o histerotomia per a diagnòstics obstètrics -Nivell de severitat 4 7.515,71
GRD545-1 Procediments d’embaràs ectòpic -Nivell de severitat 1 2.853,06
GRD545-2 Procediments d’embaràs ectòpic -Nivell de severitat 2 2.930,61
GRD545-3 Procediments d’embaràs ectòpic -Nivell de severitat 3 3.383,53
GRD545-4 Procediments d’embaràs ectòpic -Nivell de severitat 4 3.505,52
GRD546-1 Altres procediments quirúrgics per a diagnòstics obstètrics, excepte part -Nivell de severitat 1 3.503,24
GRD546-2 Altres procediments quirúrgics per a diagnòstics obstètrics, excepte part -Nivell de severitat 2 3.861,87
GRD546-3 Altres procediments quirúrgics per a diagnòstics obstètrics, excepte part -Nivell de severitat 3 5.826,10
GRD546-4 Altres procediments quirúrgics per a diagnòstics obstètrics, excepte part -Nivell de severitat 4 10.284,52
GRD560-1 Part -Nivell de severitat 1 2.145,91
GRD560-2 Part -Nivell de severitat 2 2.306,64
GRD560-3 Part -Nivell de severitat 3 2.924,94
GRD560-4 Part -Nivell de severitat 4 6.062,67
GRD561-1 Diagnòstics postpart i postavortament sense procediment quirúrgic -Nivell de severitat 1 2.070,25
GRD561-2 Diagnòstics postpart i postavortament sense procediment quirúrgic -Nivell de severitat 2 2.482,26
GRD561-3 Diagnòstics postpart i postavortament sense procediment quirúrgic -Nivell de severitat 3 4.352,09
GRD561-4 Diagnòstics postpart i postavortament sense procediment quirúrgic -Nivell de severitat 4 6.215,95
GRD563-1 Part prematur -Nivell
de severitat 1 2.385,63
GRD563-2 Part prematur -Nivell
de severitat 2 3.201,09
GRD563-3 Part prematur -Nivell
de severitat 3 5.543,47
GRD563-4 Part prematur -Nivell
de severitat 4 5.791,79
GRD564-1 Avortament sense dilatació ni raspament, aspiració o histerotomia -Nivell de severitat 1 914,07
GRD564-2 Avortament sense dilatació i raspament, aspiració o histerotomia -Nivell de severitat 2 1.296,21
GRD564-3 Avortament sense dilatació i raspament, aspiració o histerotomia -Nivell de severitat 3 2.339,48
GRD564-4 Avortament sense dilatació i raspament, aspiració o histerotomia -Nivell de severitat 4 2.339,48
GRD565-1 Fals treball de part -Nivell de severitat 1 1.267,94
GRD565-2 Fals treball de part -Nivell de severitat 2 1.383,54
GRD565-3 Fals treball de part -Nivell de severitat 3 2.600,68
GRD565-4 Fals treball de part -Nivell de severitat 4 2.600,68
GRD566-1 Altres diagnòstics prepart -Nivell de severitat 1 1.903,70
GRD566-2 Altres diagnòstics prepart -Nivell de severitat 2 2.299,03
GRD566-3 Altres diagnòstics prepart -Nivell de severitat 3 3.299,53
GRD566-4 Altres diagnòstics prepart -Nivell de severitat 4 7.024,22
GRD580-1 Nounat, traslladat amb < 5 dies, no nascut al centre -Nivell
de severitat 1 990,12
GRD580-2 Nounat, traslladat amb < 5 dies, no nascut al centre -Nivell
de severitat 2 1.124,96
GRD580-3 Nounat, traslladat amb < 5 dies, no nascut al centre -Nivell
de severitat 3 1.153,12
GRD580-4 Nounat, traslladat amb < 5 dies, no nascut al centre -Nivell
de severitat 4 1.484,44
GRD581-1 Nounat, traslladat amb < 5 dies, nascut al centre -Nivell
de severitat 1 3.577,99
GRD581-2 Nounat, traslladat amb < 5 dies, nascut al centre -Nivell
de severitat 2 5.370,62
GRD581-3 Nounat, traslladat amb < 5 dies, nascut al centre -Nivell
de severitat 3 9.365,79
GRD581-4 Nounat, traslladat amb < 5 dies, nascut al centre -Nivell
de severitat 4 9.491,11
GRD583-1 Nounat amb oxigenació membrana extracorpòria -Nivell de severitat 1 48.048,85
GRD583-2 Nounat amb oxigenació membrana extracorpòria -Nivell de severitat 2 53.387,61
GRD583-3 Nounat amb oxigenació membrana extracorpòria -Nivell de severitat 3 62.707,74
GRD583-4 Nounat amb oxigenació membrana extracorpòria -Nivell de severitat 4 66.269,78
GRD588-1 Nounat, pes en nàixer < 1500 g, amb procediment major -Nivell de severitat 1 30.964,98
GRD588-2 Nounat, pes en nàixer < 1500 g, amb procediment major -Nivell de severitat 2 34.407,29
GRD588-3 Nounat, pes en nàixer < 1500 g, amb procediment major -Nivell de severitat 3 80.483,32
GRD588-4 Nounat, pes en nàixer < 1500 g, amb procediment major -Nivell de severitat 4 80.483,32
GRD589-1 Nounat, pes en nàixer < 500 g o < 24 setmanes de gestació -Nivell de severitat 1 75.549,48
GRD589-2 Nounat, pes en nàixer < 500 g o < 24 setmanes de gestació -Nivell de severitat 2 36.533,54
GRD589-3 Nounat, pes en nàixer < 500 g o < 24 setmanes de gestació -Nivell de severitat 3 32.844,41
GRD589-4 Nounat, pes en nàixer < 500 g o < 24 setmanes de gestació -Nivell de severitat 4 32.844,41
GRD591-1 Nounat, pes en nàixer 500-749 g, sense procediment major -Nivell de severitat 1 39.277,51
GRD591-2 Nounat, pes en nàixer 500-749 g, sense procediment major -Nivell de severitat 2 59.704,88
GRD591-3 Nounat, pes en nàixer 500-749 g, sense procediment major -Nivell de severitat 3 59.704,88
GRD591-4 Nounat, pes en nàixer 500-749 g, sense procediment major -Nivell de severitat 4 63.592,87
GRD593-1 Nounat, pes en nàixer 750-999 g, sense procediment major -Nivell de severitat 1 23.047,49
GRD593-2 Nounat, pes en nàixer 750-999 g, sense procediment major -Nivell de severitat 2 52.714,66
GRD593-3 Nounat, pes en nàixer 750-999 g, sense procediment major -Nivell de severitat 3 58.412,98
GRD593-4 Nounat, pes en nàixer 750-999 g, sense procediment major -Nivell de severitat 4 61.959,82
GRD602-1 Nounat, pes en nàixer 1000-1249 g, amb síndrome de destret respiratori/altres ma. resp. o altres anomalies majors -Nivell de severitat 1 28.236,86
GRD602-2 Nounat, pes en nàixer 1000-1249 g, amb síndrome de destret respiratori/altres ma. resp. o altres anomalies majors -Nivell de severitat 2 39.666,27
GRD602-3 Nounat, pes en nàixer 1000-1249 g, amb síndrome de destret respiratori/altres ma. resp. o altres anomalies majors -Nivell de severitat 3 43.391,28
GRD602-4 Nounat, pes en nàixer 1000-1249 g, amb síndrome de destret respiratori/altres ma. resp. o altres anomalies majors -Nivell de severitat 4 49.384,66
GRD603-1 Nounat, pes en nàixer 1000-1249 g, amb una altra condició significativa o sense -Nivell de severitat 1 28.344,62
GRD603-2 Nounat, pes en nàixer 1000-1249 g, amb una altra condició significativa o sense -Nivell de severitat 2 33.072,66
GRD603-3 Nounat, pes en nàixer 1000-1249 g, amb una altra condició significativa o sense -Nivell de severitat 3 40.756,26
GRD603-4 Nounat, pes en nàixer 1000-1249 g, amb una altra condició significativa o sense -Nivell de severitat 4 46.034,88
GRD607-1 Nounat, pes en nàixer 1250-1499 g, amb síndrome de destret respiratori/altres ma. resp. o altres anomalies majors -Nivell de severitat 1 20.802,77
GRD607-2 Nounat, pes en nàixer 1250-1499 g, amb síndrome de destret respiratori/altres ma. resp. o altres anomalies majors -Nivell de severitat 2 25.653,14
GRD607-3 Nounat, pes en nàixer 1250-1499 g, amb síndrome de destret respiratori/altres ma. resp. o altres anomalies majors -Nivell de severitat 3 32.202,41
GRD607-4 Nounat, pes en nàixer 1250-1499 g, amb síndrome de destret respiratori/altres ma. resp. o altres anomalies majors -Nivell de severitat 4 32.202,41
GRD608-1 Nounat, pes en nàixer 1250-1499 g, amb una altra condició significativa o sense -Nivell de severitat 1 16.081,66
GRD608-2 Nounat, pes en nàixer 1250-1499 g, amb una altra condició significativa o sense -Nivell de severitat 2 21.922,86
GRD608-3 Nounat, pes en nàixer 1250-1499 g, amb una altra condició significativa o sense -Nivell de severitat 3 24.470,02
GRD608-4 Nounat, pes en nàixer 1250-1499 g, amb una altra condició significativa o sense -Nivell de severitat 4 24.470,02
GRD609-1 Nounat, pes en nàixer 1500-2499 g, amb procediment major -Nivell de severitat 1 29.972,19
GRD609-2 Nounat, pes en nàixer 1500-2499 g, amb procediment major -Nivell de severitat 2 34.619,36
GRD609-3 Nounat, pes en nàixer 1500-2499 g, amb procediment major -Nivell de severitat 3 47.122,09
GRD609-4 Nounat, pes en nàixer 1500-2499 g, amb procediment major -Nivell de severitat 4 53.849,92
GRD611-1 Nounat, pes en nàixer 1500-1999 g, amb anomalies majors -Nivell de severitat 1 13.192,11
GRD611-2 Nounat, pes en nàixer 1500-1999 g, amb anomalies majors -Nivell de severitat 2 19.379,37
GRD611-3 Nounat, pes en nàixer 1500-1999 g, amb anomalies majors -Nivell de severitat 3 23.894,51
GRD611-4 Nounat, pes en nàixer 1500-1999 g, amb anomalies majors -Nivell de severitat 4 30.987,84
GRD612-1 Nounat, pes en nàixer 1500-1999 g, amb síndrome de destret respiratori/altra condició resp. major -Nivell de severitat 1 16.193,74
GRD612-2 Nounat, pes en nàixer 1500-1999 g, amb síndrome de destret respiratori/altra condició resp. major -Nivell de severitat 2 20.827,42
GRD612-3 Nounat, pes en nàixer 1500-1999 g, amb síndrome de destret respiratori/altra condició resp. major -Nivell de severitat 3 24.997,25
GRD612-4 Nounat, pes en nàixer 1500-1999 g, amb síndrome de destret respiratori/altra condició resp. major -Nivell de severitat 4 29.514,99
GRD613-1 Nounat, pes en nàixer 1500-1999 g, amb infecció congènita o perinatal -Nivell de severitat 1 14.496,12
GRD613-2 Nounat, pes en nàixer 1500-1999 g, amb infecció congènita o perinatal -Nivell de severitat 2 22.604,80
GRD613-3 Nounat, pes en nàixer 1500-1999 g, amb infecció congènita o perinatal -Nivell de severitat 3 26.782,69
GRD613-4 Nounat, pes en nàixer 1500-1999 g, amb infecció congènita o perinatal -Nivell de severitat 4 26.782,69
GRD614-1 Nounat, pes en nàixer 1500-1999 g, amb una altra condició significativa o sense -Nivell de severitat 1 10.700,21
GRD614-2 Nounat, pes en nàixer 1500-1999 g, amb una altra condició significativa o sense -Nivell de severitat 2 16.873,83
GRD614-3 Nounat, pes en nàixer 1500-1999 g, amb una altra condició significativa o sense -Nivell de severitat 3 22.198,15
GRD614-4 Nounat, pes en nàixer 1500-1999 g, amb una altra condició significativa o sense -Nivell de severitat 4 25.080,40
GRD621-1 Nounat, pes en nàixer 2000-2499 g, amb anomalies majors -Nivell de severitat 1 6.309,75
GRD621-2 Nounat, pes en nàixer 2000-2499 g, amb anomalies majors -Nivell de severitat 2 11.030,70
GRD621-3 Nounat, pes en nàixer 2000-2499 g, amb anomalies majors -Nivell de severitat 3 14.704,77
GRD621-4 Nounat, pes en nàixer 2000-2499 g, amb anomalies majors -Nivell de severitat 4 22.070,01
GRD622-1 Nounat, pes en nàixer 2000-2499 g, amb síndrome de destret respiratori/altra condició resp. major -Nivell de severitat 1 7.176,88
GRD622-2 Nounat, pes en nàixer 2000-2499 g, amb síndrome de destret respiratori/altra condició resp. major -Nivell de severitat 2 11.189,04
GRD622-3 Nounat, pes en nàixer 2000-2499 g, amb síndrome de destret respiratori/altra condició resp. major -Nivell de severitat 3 15.220,45
GRD622-4 Nounat, pes en nàixer 2000-2499 g, amb síndrome de destret respiratori/altra condició resp. major -Nivell de severitat 4 20.899,61
GRD623-1 Nounat, pes en nàixer 2000-2499 g, amb infecció congènita o perinatal -Nivell de severitat 1 7.593,34
GRD623-2 Nounat, pes en nàixer 2000-2499 g, amb infecció congènita o perinatal -Nivell de severitat 2 11.002,25
GRD623-3 Nounat, pes en nàixer 2000-2499 g, amb infecció congènita o perinatal -Nivell de severitat 3 18.435,62
GRD623-4 Nounat, pes en nàixer 2000-2499 g, amb infecció congènita o perinatal -Nivell de severitat 4 19.049,21
GRD625-1 Nounat, pes en nàixer 2000-2499 g, amb una altra condició significativa -Nivell de severitat 1 7.869,13
GRD625-2 Nounat, pes en nàixer 2000-2499 g, amb una altra condició significativa -Nivell de severitat 2 12.353,16
GRD625-3 Nounat, pes en nàixer 2000-2499 g, amb una altra condició significativa -Nivell de severitat 3 13.179,51
GRD625-4 Nounat, pes en nàixer 2000-2499 g, amb una altra condició significativa -Nivell de severitat 4 13.179,51
GRD626-1 Nounat, pes en nàixer 2000-2499 g, nascut al centre, nounat normal o nounat amb altres problemes -Nivell de severitat 1 4.243,84
GRD626-2 Nounat, pes en nàixer 2000-2499 g, nascut al centre, nounat normal o nounat amb altres problemes -Nivell de severitat 2 4.532,81
GRD626-3 Nounat, pes en nàixer 2000-2499 g, nascut al centre, nounat normal o nounat amb altres problemes -Nivell de severitat 3 5.306,15
GRD626-4 Nounat, pes en nàixer 2000-2499 g, nascut al centre, nounat normal o nounat amb altres problemes -Nivell de severitat 4 5.744,21
GRD630-1 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, amb procediment cardiovascular major -Nivell de severitat 1 24.240,59
GRD630-2 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, amb procediment cardiovascular major -Nivell de severitat 2 34.819,07
GRD630-3 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, amb procediment cardiovascular major -Nivell de severitat 3 40.565,92
GRD630-4 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, amb procediment cardiovascular major -Nivell de severitat 4 40.565,92
GRD631-1 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, amb altres procediments majors -Nivell de severitat 1 15.767,25
GRD631-2 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, amb altres procediments majors -Nivell de severitat 2 26.947,50
GRD631-3 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, amb altres procediments majors -Nivell de severitat 3 38.548,21
GRD631-4 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, amb altres procediments majors -Nivell de severitat 4 42.652,24
GRD633-1 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, amb anomalies majors -Nivell de severitat 1 4.025,40
GRD633-2 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, amb anomalies majors -Nivell de severitat 2 6.296,85
GRD633-3 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, amb anomalies majors -Nivell de severitat 3 13.386,31
GRD633-4 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, amb anomalies majors -Nivell de severitat 4 19.331,70
GRD634-1 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, amb síndrome de destret respiratori/altra condició resp. major -Nivell de severitat 1 3.835,23
GRD634-2 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, amb síndrome de destret respiratori/altra condició resp. major -Nivell de severitat 2 5.894,63
GRD634-3 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, amb síndrome de destret respiratori/altra condició resp. major -Nivell de severitat 3 8.794,05
GRD634-4 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, amb síndrome de destret respiratori/altra condició resp. major -Nivell de severitat 4 12.642,19
GRD636-1 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, amb infecció congènita/perinatal -Nivell de severitat 1 4.940,07
GRD636-2 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, amb infecció congènita/perinatal -Nivell de severitat 2 6.804,66
GRD636-3 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, amb infecció congènita/perinatal -Nivell de severitat 3 11.372,79
GRD636-4 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, amb infecció congènita/perinatal -Nivell de severitat 4 13.625,06
GRD639-1 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, amb altres condicions significatives -Nivell de severitat 1 3.561,43
GRD639-2 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, amb altres condicions significatives -Nivell de severitat 2 6.047,16
GRD639-3 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, amb altres condicions significatives -Nivell de severitat 3 8.366,66
GRD639-4 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, amb altres condicions significatives -Nivell de severitat 4 13.404,97
GRD640-1 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, nounat normal o nounat amb un altre problema -Nivell de severitat 1 1.508,67
GRD640-2 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, nounat normal o nounat amb un altre problema -Nivell de severitat 2 1.955,75
GRD640-3 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, nounat normal o nounat amb un altre problema -Nivell de severitat 3 2.916,17
GRD640-4 Nounat, pes en nàixer > 2499 g, nounat normal o nounat amb un altre problema -Nivell de severitat 4 2.916,17
GRD650-1 Esplenectomia -Nivell de severitat 1 6.450,32
GRD650-2 Esplenectomia -Nivell de severitat 2 8.436,40
GRD650-3 Esplenectomia -Nivell de severitat 3 15.736,42
GRD650-4 Esplenectomia -Nivell de severitat 4 30.254,12
GRD651-1 Altres procediments hematològics i d’òrgans hematopoètics -Nivell de severitat 1 3.430,05
GRD651-2 Altres procediments hematològics i d’òrgans hematopoètics -Nivell de severitat 2 4.819,82
GRD651-3 Altres procediments hematològics i d’òrgans hematopoètics -Nivell de severitat 3 10.806,21
GRD651-4 Altres procediments hematològics i d’òrgans hematopoètics -Nivell de severitat 4 20.509,18
GRD660-1 Diagnòstics majors hematològics/immunològics excepte crisis per cèl·lules falciformes i coagulació -Nivell de severitat 1 3.362,63
GRD660-2 Diagnòstics majors hematològics/immunològics excepte crisis per cèl·lules falciformes i coagulació -Nivell de severitat 2 4.094,24
GRD660-3 Diagnòstics majors hematològics/immunològics excepte crisis per cèl·lules falciformes i coagulació -Nivell de severitat 3 6.018,85
GRD660-4 Diagnòstics majors hematològics/immunològics excepte crisis per cèl·lules falciformes i coagulació -Nivell de severitat 4 11.509,38
GRD661-1 Trastorns de la coagulació i plaquetes -Nivell de severitat 1 3.065,09
GRD661-2 Trastorns de la coagulació i plaquetes -Nivell de severitat 2 4.111,44
GRD661-3 Trastorns de la coagulació i plaquetes -Nivell de severitat 3 7.245,03
GRD661-4 Trastorns de la coagulació i plaquetes -Nivell de severitat 4 16.609,14
GRD662-1 Crisi per malaltia de cèl·lules falciformes -Nivell de severitat 1 3.411,19
GRD662-2 Crisi per malaltia de cèl·lules falciformes -Nivell de severitat 2 4.203,25
GRD662-3 Crisi per malaltia de cèl·lules falciformes -Nivell de severitat 3 6.553,86
GRD662-4 Crisi per malaltia de cèl·lules falciformes -Nivell de severitat 4 6.720,94
GRD663-1 Altra anèmia i trastorns
hematològics i d’òrgans hematopoètics -
Nivell de severitat 1 2.689,65
GRD663-2 Altra anèmia i trastorns
hematològics i d’òrgans hematopoètics -
Nivell de severitat 2 3.277,45
GRD663-3 Altra anèmia i trastorns
hematològics i d’òrgans hematopoètics -Nivell
de severitat 3 4.812,55
GRD663-4 Altra anèmia i trastorns
hematològics i d’òrgans hematopoètics -Nivell
de severitat 4 7.820,96
GRD680-1 Procediment quirúrgic major
per a neoplasmes limfàtics/hematopoètics/altres -
Nivell de severitat 1 8.365,07
GRD680-2 Procediment quirúrgic major per a neoplasmes limfàtics/
hematopoètics/altres -
Nivell de severitat 2 13.243,16
GRD680-3 Procediment quirúrgic major per a neoplasmes limfàtics/
hematopoètics/altres -
Nivell de severitat 3 26.859,28
GRD680-4 Procediment quirúrgic major per a neoplasmes limfàtics/
hematopoètics/altres -
Nivell de severitat 4 31.555,21
GRD681-1 Un altre procediment quirúrgic per a neoplasmes limfàtics/
hematopoètics/altres -Nivell de severitat 1 4.614,38
GRD681-2 Altre procediment quirúrgic per a neoplasmes limfàtics/
hematopoètics/altres -Nivell de severitat 2 8.659,91
GRD681-3 Altre procediment quirúrgic per a neoplasmes limfàtics/
hematopoètics/altres -Nivell de severitat 3 24.970,33
GRD681-4 Altre procediment quirúrgic per a neoplasmes limfàtics/
hematopoètics/altres -Nivell de severitat 4 30.462,40
GRD690-1 Leucèmia aguda -Nivell de severitat 1 9.112,93
GRD690-2 Leucèmia aguda -Nivell de severitat 2 16.370,67
GRD690-3 Leucèmia aguda -Nivell de severitat 3 25.392,93
GRD690-4 Leucèmia aguda -Nivell de severitat 4 29.036,05
GRD691-1 Limfoma, mieloma i leucèmia no aguda -Nivell de severitat 1 4.640,11
GRD691-2 Limfoma, mieloma i leucèmia no aguda -Nivell de severitat 2 7.065,21
GRD691-3 Limfoma, mieloma i leucèmia no aguda -Nivell de severitat 3 10.435,45
GRD691-4 Limfoma, mieloma i leucèmia no aguda -Nivell de severitat 4 18.135,46
GRD692-1 Radioteràpia -Nivell de severitat 1 2.341,61
GRD692-2 Radioteràpia -Nivell de severitat 2 2.341,61
GRD692-3 Radioteràpia -Nivell de severitat 3 8.245,63
GRD692-4 Radioteràpia -Nivell de severitat 4 8.256,91
GRD693-1 Quimioteràpia -Nivell de severitat 1 2.468,82
GRD693-2 Quimioteràpia -Nivell de severitat 2 2.990,87
GRD693-3 Quimioteràpia -Nivell de severitat 3 9.107,89
GRD693-4 Quimioteràpia -Nivell de severitat 4 12.202,10
GRD694-1 Neoplàsies limfàtiques i altres i neoplasmes de comportament dubtós -Nivell de severitat 1 3.452,36
GRD694-2 Neoplàsies limfàtiques i altres i neoplasmes de comportament dubtós -Nivell de severitat 2 4.693,61
GRD694-3 Neoplàsies limfàtiques i altres i neoplasmes de comportament dubtós -Nivell de severitat 3 9.011,33
GRD694-4 Neoplàsies limfàtiques i altres i neoplasmes de comportament dubtós -Nivell de severitat 4 11.164,43
GRD710-1 Malalties infeccioses i parasitosi, incloent-hi VIH, amb procediment quirúrgic -
Nivell de severitat 1 7.680,36
GRD710-2 Malalties infeccioses i parasitosi, incloent-hi VIH, amb procediment quirúrgic -
Nivell de severitat 2 11.897,45
GRD710-3 Malalties infeccioses i parasitosi, incloent-hi VIH, amb procediment quirúrgic -
Nivell de severitat 3 16.800,62
GRD710-4 Malalties infeccioses i parasitosi, incloent-hi VIH, amb procediment quirúrgic -
Nivell de severitat 4 25.471,50
GRD711-1 Infeccions postoperatòries, posttraumàtiques i d’altres dispositius amb procediment quirúrgic -Nivell de severitat 1 7.934,99
GRD711-2 Infeccions postoperatòries, posttraumàtiques i d’altres dispositius amb procediment quirúrgic -Nivell de severitat 2 11.338,85
GRD711-3 Infeccions postoperatòries, posttraumàtiques i d’altres dispositius amb procediment quirúrgic -Nivell de severitat 3 17.396,02
GRD711-4 Infeccions postoperatòries, posttraumàtiques i d’altres dispositius amb procediment quirúrgic -Nivell de severitat 4 27.692,20
GRD720-1 Septicèmia i infeccions disseminades -Nivell de severitat 1 4.129,20
GRD720-2 Septicèmia i infeccions disseminades -Nivell de severitat 2 4.999,84
GRD720-3 Septicèmia i infeccions disseminades -Nivell de severitat 3 6.149,91
GRD720-4 Septicèmia i infeccions disseminades -Nivell de severitat 4 8.430,83
GRD721-1 Infeccions postoperatòries, posttraumàtiques i d’altres dispositius -Nivell de severitat 1 5.158,99
GRD721-2 Infeccions postoperatòries, posttraumàtiques i d’altres dispositius -Nivell de severitat 2 5.496,52
GRD721-3 Infeccions postoperatòries, posttraumàtiques i d’altres dispositius -Nivell de severitat 3 7.450,48
GRD721-4 Infeccions postoperatòries, posttraumàtiques i d’altres dispositius -Nivell de severitat 4 10.322,09
GRD722-1 Febre -Nivell de severitat 1 2.606,87
GRD722-2 Febre -Nivell de severitat 2 3.381,55
GRD722-3 Febre -Nivell de severitat 3 4.381,26
GRD722-4 Febre -Nivell de severitat 4 8.274,12
GRD723-1 Malaltia vírica -Nivell
de severitat 1 2.372,37
GRD723-2 Malaltia vírica -Nivell
de severitat 2 3.279,41
GRD723-3 Malaltia vírica -Nivell
de severitat 3 5.154,68
GRD723-4 Malaltia vírica -Nivell
de severitat 4 11.881,02
GRD724-1 Altres infeccions i parasitosi sistèmiques -Nivell de severitat 1 4.067,47
GRD724-2 Altres infeccions i parasitosi sistèmiques -Nivell de severitat 2 4.608,55
GRD724-3 Altres infeccions i parasitosi sistèmiques -Nivell de severitat 3 7.220,94
GRD724-4 Altres infeccions i parasitosi sistèmiques -Nivell de severitat 4 11.961,23
GRD740-1 Diagnòstic de malaltia mental amb procediment quirúrgic -Nivell de severitat 1 8.151,39
GRD740-2 Diagnòstic de malaltia mental amb procediment quirúrgic -Nivell de severitat 2 17.064,43
GRD740-3 Diagnòstic de malaltia mental amb procediment quirúrgic -Nivell de severitat 3 18.941,34
GRD740-4 Diagnòstic de malaltia mental amb procediment quirúrgic -Nivell de severitat 4 33.997,71
GRD750-1 Esquizofrènia -Nivell de severitat 1 9.966,26
GRD750-2 Esquizofrènia -Nivell de severitat 2 10.364,10
GRD750-3 Esquizofrènia -Nivell de severitat 3 12.285,64
GRD750-4 Esquizofrènia -Nivell de severitat 4 13.647,57
GRD751-1 Trastorns depressius majors i altres/psicosi no especificada -Nivell de severitat 1 7.487,95
GRD751-2 Trastorns depressius majors i altres/psicosi no especificada -Nivell de severitat 2 8.223,47
GRD751-3 Trastorns depressius majors i altres/psicosi no especificada -Nivell de severitat 3 9.203,62
GRD751-4 Trastorns depressius majors i altres/psicosi no especificada -Nivell de severitat 4 10.943,96
GRD752-1 Trastorns de personalitat i control d’impulsos -Nivell de severitat 1 5.249,38
GRD752-2 Trastorns de personalitat i control d’impulsos -Nivell de severitat 2 5.547,30
GRD752-3 Trastorns de personalitat i control d’impulsos -Nivell de severitat 3 6.824,32
GRD752-4 Trastorns de personalitat i control d’impulsos -Nivell de severitat 4 6.824,73
GRD753-1 Trastorns bipolars -Nivell de severitat 1 8.475,28
GRD753-2 Trastorns bipolars -Nivell de severitat 2 9.682,82
GRD753-3 Trastorns bipolars -Nivell de severitat 3 12.271,81
GRD753-4 Trastorns bipolars -Nivell de severitat 4 13.784,69
GRD754-1 Depressió excepte trastorn
depressiu major -
Nivell de severitat 1 5.191,15
GRD754-2 Depressió excepte trastorn
depressiu major -
Nivell de severitat 2 5.449,28
GRD754-3 Depressió excepte trastorn
depressiu major -
Nivell de severitat 3 7.006,27
GRD754-4 Depressió excepte trastorn
depressiu major -
Nivell de severitat 4 17.341,18
GRD755-1 Trastorns d’adaptació i neurosi excepte diagnòstics depressius -Nivell de severitat 1 4.506,34
GRD755-2 Trastorns d’adaptació i neurosi excepte diagnòstics depressius -Nivell de severitat 2 6.044,91
GRD755-3 Trastorns d’adaptació i neurosi excepte diagnòstics depressius -Nivell de severitat 3 7.418,49
GRD755-4 Trastorns d’adaptació i neurosi excepte diagnòstics depressius -Nivell de severitat 4 7.418,49
GRD756-1 Estats d’ansietat aguda i deliri -Nivell de severitat 1 3.457,85
GRD756-2 Estats d’ansietat aguda i deliri -Nivell de severitat 2 4.062,45
GRD756-3 Estats d’ansietat aguda i deliri -Nivell de severitat 3 4.692,65
GRD756-4 Estats d’ansietat aguda i deliri -Nivell de severitat 4 6.013,36
GRD757-1 Alteracions orgàniques de salut mental -Nivell de severitat 1 5.955,32
GRD757-2 Alteracions orgàniques de salut mental -Nivell de severitat 2 5.955,32
GRD757-3 Alteracions orgàniques de salut mental -Nivell de severitat 3 6.062,14
GRD757-4 Alteracions orgàniques de salut mental -Nivell de severitat 4 7.606,07
GRD758-1 Trastorns de comportament de la infància -Nivell de severitat 1 5.373,52
GRD758-2 Trastorns de comportament de la infància -Nivell de severitat 2 6.009,75
GRD758-3 Trastorns de comportament de la infància -Nivell de severitat 3 9.203,34
GRD758-4 Trastorns de comportament de la infància -Nivell de severitat 4 9.203,34
GRD759-1 Trastorn alimentari -Nivell de severitat 1 14.485,66
GRD759-2 Trastorn alimentari -Nivell de severitat 2 14.844,86
GRD759-3 Trastorn alimentari -Nivell de severitat 3 20.351,11
GRD759-4 Trastorn alimentari -Nivell de severitat 4 20.351,29
GRD760-1 Altres trastorns de salut mental -Nivell de severitat 1 7.348,28
GRD760-2 Altres trastorns de salut mental -Nivell de severitat 2 7.348,28
GRD760-3 Altres trastorns de salut mental -Nivell de severitat 3 8.874,12
GRD760-4 Altres trastorns de salut mental -Nivell de severitat 4 9.279,15
GRD770-1 Abús o dependència de drogues i alcohol, alta voluntària -Nivell de severitat 1 2.149,62
GRD770-2 Abús o dependència de drogues i alcohol, alta voluntària -Nivell de severitat 2 2.968,51
GRD770-3 Abús o dependència de drogues i alcohol, alta voluntària -Nivell de severitat 3 3.174,12
GRD770-4 Abús o dependència de drogues i alcohol, alta voluntària -Nivell de severitat 4 3.174,12
GRD772-1 Abús o dependència de drogues i alcohol amb rehabilitació o tractament combinat de rehabilitació/desintoxicació -Nivell
de severitat 1 5.456,91
GRD772-2 Abús o dependència de drogues i alcohol amb rehabilitació o tractament combinat de rehabilitació/desintoxicació -Nivell
de severitat 2 5.984,50
GRD772-3 Abús o dependència de drogues i alcohol amb rehabilitació o tractament combinat de rehabilitació/desintoxicació -Nivell
de severitat 3 7.972,39
GRD772-4 Abús o dependència de drogues i alcohol amb rehabilitació o tractament combinat de rehabilitació/desintoxicació -Nivell
de severitat 4 7.972,39
GRD773-1 Abús o dependència d’opiacis -Nivell de severitat 1 5.547,62
GRD773-2 Abús o dependència d’opiacis -Nivell de severitat 2 5.765,99
GRD773-3 Abús o dependència d’opiacis -Nivell de severitat 3 7.189,41
GRD773-4 Abús o dependència d’opiacis -Nivell de severitat 4 7.189,41
GRD774-1 Abús o dependència de cocaïna -Nivell de severitat 1 4.875,16
GRD774-2 Abús o dependència de cocaïna -Nivell de severitat 2 5.310,16
GRD774-3 Abús o dependència de cocaïna -Nivell de severitat 3 5.334,14
GRD774-4 Abús o dependència de cocaïna -Nivell de severitat 4 5.334,24
GRD775-1 Abús o dependència d’alcohol -Nivell de severitat 1 4.690,05
GRD775-2 Abús o dependència d’alcohol -Nivell de severitat 2 5.493,35
GRD775-3 Abús o dependència d’alcohol -Nivell de severitat 3 6.492,82
GRD775-4 Abús o dependència d’alcohol -Nivell de severitat 4 14.454,71
GRD776-1 Abús o dependència d’altres drogues -Nivell de severitat 1 5.638,53
GRD776-2 Abús o dependència d’altres drogues -Nivell de severitat 2 5.638,53
GRD776-3 Abús o dependència d’altres drogues -Nivell de severitat 3 5.638,53
GRD776-4 Abús o dependència d’altres drogues -Nivell de severitat 4 5.638,53
GRD791-1 Procediment quirúrgic per una altra complicació de tractament -Nivell de severitat 1 4.174,06
GRD791-2 Procediment quirúrgic per una altra complicació de tractament -Nivell de severitat 2 7.650,09
GRD791-3 Procediment quirúrgic per una altra complicació de tractament -Nivell de severitat 3 13.989,86
GRD791-4 Procediment quirúrgic per una altra complicació de tractament -Nivell de severitat 4 23.246,52
GRD811-1 Reaccions al·lèrgiques -Nivell de severitat 1 1.472,23
GRD811-2 Reaccions al·lèrgiques -Nivell de severitat 2 2.204,81
GRD811-3 Reaccions al·lèrgiques -Nivell de severitat 3 4.954,45
GRD811-4 Reaccions al·lèrgiques -Nivell de severitat 4 19.644,43
GRD812-1 Enverinament per agents medicinals -Nivell de severitat 1 2.254,57
GRD812-2 Enverinament per agents medicinals -Nivell de severitat 2 3.360,80
GRD812-3 Enverinament per agents medicinals -Nivell de severitat 3 4.128,10
GRD812-4 Enverinament per agents medicinals -Nivell de severitat 4 8.902,17
GRD813-1 Altres complicacions de tractament -Nivell de severitat 1 2.954,42
GRD813-2 Altres complicacions de tractament -Nivell de severitat 2 3.846,55
GRD813-3 Altres complicacions de tractament -Nivell de severitat 3 5.812,91
GRD813-4 Altres complicacions de tractament -Nivell de severitat 4 10.703,10
GRD815-1 Altres diagnòstics de lesió, enverinament i efecte tòxic -Nivell de severitat 1 2.457,40
GRD815-2 Altres diagnòstics de lesió, enverinament i efecte tòxic -Nivell de severitat 2 3.621,71
GRD815-3 Altres diagnòstics de lesió, enverinament i efecte tòxic -Nivell de severitat 3 3.996,06
GRD815-4 Altres diagnòstics de lesió, enverinament i efecte tòxic -Nivell de severitat 4 10.062,24
GRD816-1 Efectes tòxics de substàncies no medicinals -Nivell de severitat 1 2.140,78
GRD816-2 Efectes tòxics de substàncies no medicinals -Nivell de severitat 2 3.137,07
GRD816-3 Efectes tòxics de substàncies no medicinals -Nivell de severitat 3 4.721,87
GRD816-4 Efectes tòxics de substàncies no medicinals -Nivell de severitat 4 8.615,66
GRD841-1 Cremades extenses de tercer grau, amb empelt de pell -Nivell de severitat 1 49.430,06
GRD841-2 Cremades extenses de tercer grau, amb empelt de pell -Nivell de severitat 2 50.269,56
GRD841-3 Cremades extenses de tercer grau, amb empelt de pell -Nivell de severitat 3 63.218,29
GRD841-4 Cremades extenses de tercer grau, amb empelt de pell -Nivell de severitat 4 71.255,72
GRD842-1 Cremades de gruix complet amb empelt de pell -Nivell de severitat 1 16.438,84
GRD842-2 Cremades de gruix complet amb empelt de pell -Nivell de severitat 2 18.640,89
GRD842-3 Cremades de gruix complet amb empelt de pell -Nivell de severitat 3 25.132,51
GRD842-4 Cremades de gruix complet amb empelt de pell -Nivell de severitat 4 47.448,80
GRD843-1 Cremades extenses de tercer grau o gruix complet sense empelt de pell -Nivell de severitat 1 6.028,38
GRD843-2 Cremades extenses de tercer grau o gruix complet sense empelt de pell -Nivell de severitat 2 10.863,25
GRD843-3 Cremades extenses de tercer grau o gruix complet sense empelt de pell -Nivell de severitat 3 20.851,24
GRD843-4 Cremades extenses de tercer grau o gruix complet sense empelt de pell -Nivell de severitat 4 28.377,70
GRD844-1 Cremades de gruix parcial amb o sense empelt de pell -Nivell de severitat 1 5.280,91
GRD844-2 Cremades de gruix parcial amb o sense empelt de pell -Nivell de severitat 2 7.539,34
GRD844-3 Cremades de gruix parcial amb o sense empelt de pell -Nivell de severitat 3 12.292,69
GRD844-4 Cremades de gruix parcial amb o sense empelt de pell -Nivell de severitat 4 19.419,20
GRD850-1 Procediment amb diagnòstic de rehabilitació, cures posteriors o un altre contacte amb serveis sanitaris -Nivell de severitat 1 2.837,54
GRD850-2 Procediment amb diagnòstic de rehabilitació, cures posteriors o un altre contacte amb serveis sanitaris -Nivell de severitat 2 4.457,31
GRD850-3 Procediment amb diagnòstic de rehabilitació, cures posteriors o un altre contacte amb serveis sanitaris -Nivell de severitat 3 10.027,60
GRD850-4 Procediment amb diagnòstic de rehabilitació, cures posteriors o un altre contacte amb serveis sanitaris -Nivell de severitat 4 20.195,58
GRD860-1 Rehabilitació -Nivell de severitat 1 5.621,95
GRD860-2 Rehabilitació -Nivell de severitat 2 7.871,82
GRD860-3 Rehabilitació -Nivell de severitat 3 8.331,33
GRD860-4 Rehabilitació -Nivell de severitat 4 15.584,41
GRD861-1 Signes, símptomes i altres factors que afecten l’estat de salut -Nivell de severitat 1 1.828,15
GRD861-2 Signes, símptomes i altres factors que afecten l’estat de salut -Nivell de severitat 2 3.396,85
GRD861-3 Signes, símptomes i altres factors que afecten l’estat de salut -Nivell de severitat 3 5.309,54
GRD861-4 Signes, símptomes i altres factors que afecten l’estat de salut -Nivell de severitat 4 10.259,12
GRD862-1 Altres cures posteriors i convalescència -Nivell de severitat 1 1.658,34
GRD862-2 Altres cures posteriors i convalescència -Nivell de severitat 2 2.190,26
GRD862-3 Altres cures posteriors i convalescència -Nivell de severitat 3 5.231,74
GRD862-4 Altres cures posteriors i convalescència -Nivell de severitat 4 9.355,29
GRD863-1 Cures posteriors neonatals -Nivell de severitat 1 5.115,19
GRD863-2 Cures posteriors neonatals -Nivell de severitat 2 6.923,63
GRD863-3 Cures posteriors neonatals -Nivell de severitat 3 14.367,84
GRD863-4 Cures posteriors neonatals -Nivell de severitat 4 22.549,73
GRD890-1 VIH amb múltiples condicions majors relacionades amb VIH -Nivell de severitat 1 10.376,20
GRD890-2 VIH amb múltiples condicions majors relacionades amb VIH -Nivell de severitat 2 12.026,58
GRD890-3 VIH amb múltiples condicions majors relacionades amb VIH -Nivell de severitat 3 13.429,09
GRD890-4 VIH amb múltiples condicions majors relacionades amb VIH -Nivell de severitat 4 19.030,70
GRD892-1 VIH amb condicions majors relacionades amb VIH -Nivell de severitat 1 6.666,74
GRD892-2 VIH amb condicions majors relacionades amb VIH -Nivell de severitat 2 6.666,74
GRD892-3 VIH amb condicions majors relacionades amb VIH -Nivell de severitat 3 7.985,43
GRD892-4 VIH amb condicions majors relacionades amb VIH -Nivell de severitat 4 12.899,07
GRD893-1 VIH amb múltiples condicions significatives majors relacionades amb VIH -Nivell de severitat 1 5.994,32
GRD893-2 VIH amb múltiples condicions significatives majors relacionades amb VIH -Nivell de severitat 2 6.344,09
GRD893-3 VIH amb múltiples condicions significatives majors relacionades amb VIH -Nivell de severitat 3 10.704,89
GRD893-4 VIH amb múltiples condicions significatives majors relacionades amb VIH -Nivell de severitat 4 10.704,89
GRD894-1 VIH amb una condició significativa VIH o sense condició significativa relacionada -Nivell de severitat 1 3.044,26
GRD894-2 VIH amb una condició significativa VIH o sense condició significativa relacionada -Nivell de severitat 2 4.385,23
GRD894-3 VIH amb una condició significativa VIH o sense condició significativa relacionada -Nivell de severitat 3 6.766,49
GRD894-4 VIH amb una condició significativa VIH o sense condició significativa relacionada -Nivell de severitat 4 16.158,62
GRD910-1 Craniotomia per trauma múltiple significatiu -Nivell de severitat 1 21.419,90
GRD910-2 Craniotomia per trauma múltiple significatiu -Nivell de severitat 2 24.938,15
GRD910-3 Craniotomia per trauma múltiple significatiu -Nivell de severitat 3 41.916,58
GRD910-4 Craniotomia per trauma múltiple significatiu -Nivell de severitat 4 46.386,32
GRD911-1 Procediments abdominals/toràcics extensius per a trauma múltiple significatiu -Nivell
de severitat 1 10.483,69
GRD911-2 Procediments abdominals/toràcics extensius per a trauma múltiple significatiu -Nivell
de severitat 2 16.103,11
GRD911-3 Procediments abdominals/toràcics extensius per a trauma múltiple significatiu -Nivell
de severitat 3 20.229,97
GRD911-4 Procediments abdominals/toràcics extensius per a trauma múltiple significatiu -Nivell
de severitat 4 33.892,94
GRD912-1 Procediments musculoesquelètics i altres per a trauma múltiple significatiu -Nivell de severitat 1 14.479,60
GRD912-2 Procediments musculoesquelètics i uns altres per a trauma múltiple significatiu -Nivell de severitat 2 15.254,41
GRD912-3 Procediments musculoesquelètics i altres per a trauma múltiple significatiu -Nivell de severitat 3 24.710,45
GRD912-4 Procediments musculoesquelètics i altres per a trauma múltiple significatiu -Nivell de severitat 4 38.183,96
GRD930-1 Trauma significatiu múltiple sense procediment QUIRÚRGIC -Nivell de severitat 1 5.521,37
GRD930-2 Trauma significatiu múltiple sense procediment quirúrgic -Nivell de severitat 2 7.110,09
GRD930-3 Trauma significatiu múltiple sense procediment quirúrgic -Nivell de severitat 3 10.315,96
GRD930-4 Trauma significatiu múltiple sense procediment quirúrgic -Nivell de severitat 4 15.030,06
GRD950-1 Procediment extensiu sense relació amb diagnòstic principal -Nivell de severitat 1 6.209,50
GRD950-2 Procediment extensiu sense relació amb diagnòstic principal -Nivell de severitat 2 11.738,50
GRD950-3 Procediment extensiu sense relació amb diagnòstic principal -Nivell de severitat 3 20.468,14
GRD950-4 Procediment extensiu sense relació amb diagnòstic principal -Nivell de severitat 4 33.380,34
GRD951-1 Procediment moderadament extensiu no relacionat amb diagnòstic principal -Nivell
de severitat 1 4.565,67
GRD951-2 Procediment moderadament extensiu no relacionat amb diagnòstic principal -Nivell
de severitat 2 8.915,35
GRD951-3 Procediment moderadament extensiu no relacionat amb diagnòstic principal -Nivell
de severitat 3 14.414,50
GRD951-4 Procediment moderadament extensiu no relacionat amb diagnòstic principal -Nivell
de severitat 4 25.895,19
GRD952-1 Procediment no extensiu no relacionat amb diagnòstic principal -Nivell de severitat 1 3.975,96
GRD952-2 Procediment no extensiu no relacionat amb diagnòstic principal -Nivell de severitat 2 7.193,48
GRD952-3 Procediment no extensiu no relacionat amb diagnòstic principal -Nivell de severitat 3 12.949,55
GRD952-4 Procediment no extensiu no relacionat amb diagnòstic principal -Nivell de severitat 4 21.918,80Article 29.1-8. Quota íntegra per activitat hospitalària
1. Els processos d’hospitalització no inclosos en el quadre de l’apartat 5 de l’article 29.1-7 es liquidaran en funció de les quanties recollides en el quadre de l’apartat 5 d’aquest article. Aquestes quanties hauran d’aplicar-se també als processos d’hospitalització en hospitals d’atenció a crònics i llarga estada (HACLE) així com en hospitalització a domicili.
2. Les quanties assenyalades en el quadre de l’apartat 5 d’aquest article es refereixen al cost per estada en les diferents unitats d’hospitalització. Amb aquesta finalitat, quan es produïsca un ingrés hospitalari, l’estada es quantificarà per dia de permanència, entenent com a tal la pernocta del pacient al centre i la disponibilitat efectiva d’almenys una de les menjades principals.
3. Els ingressos que comporten una intervenció quirúrgica es liquidaran multiplicant l’import de l’estada per intervenció quirúrgica pel nombre de dies que el pacient estiga ingressat fins a l’alta. En cas d’hospitalització a domicili, la liquidació es realitzarà en funció del nombre d’estades corresponent, amb independència del nombre de visites que es realitzen en el dia.
4. Les quanties assenyalades en el quadre de l’apartat 5 d’aquest article no inclouen cap dels procediments diagnòstics i terapèutics especificats en l’article 29.1-10. Per tant, aquests procediments hauran de liquidar-se separadament segons les quanties fixades en l’article 29.1-10, així com qualsevol altre concepte que resulte aplicable dels especificats en l’article 29.1-11.
5. La quota íntegra corresponent a cada estada en les diferents unitats d’hospitalització s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Euros (€)
HS0001 Estada no quirúrgica 310,17
HS0002 Estada amb intervenció quirúrgica 341,00
HS0003 Estada en pediatria-neonatologia 544,08
HS0004 Estada amb cirurgia pediàtrica 474,76
HS0005 Estada en aïllament 581,58
HS0106 Estada en UCI-UVI-reanimació
o cremats 1.365,29
HS0108 Estada en hospitalització a domicili 100,05
HS0109 Estada en hospitals de mitjana i llarga estada: unitat de dany cerebral 202,00
HS0110 Estada en hospitals de mitjana i llarga estada: unitat de convalescència
i subaguts 136,35
HS0111 Estada en hospitals de mitjana i llarga estada: altres unitats d’hospitalització (unitat de cures pal·liatives, unitat de llarga estada i unitat de salut mental) 106,05Article 29.1-9. Quota íntegra per atenció ambulatòria
1. La prestació assistencial que no implique cap estada hospitalària es liquidarà de forma individualitzada segons les quanties fixades en el quadre de l’apartat 7 d’aquest article, i caldrà afegir-se, si escau, les quanties fixades per als procediments diagnòstics i terapèutics especificats en article 29.1-10, així com qualsevol altra quantia que resulte aplicable pels conceptes especificats en l’article 29.1-11.
2. En els supòsits de primera consulta, consulta successiva o urgència, les quanties fixades en el quadre de l’apartat 7 d’aquest article no inclouen aquelles altres prestacions que es realitzen a la persona assistida en ocasió d’aquestes i que tinguen assignada una quantia específica en el quadre esmentat, per la qual cosa han de liquidar-se separadament.
Es liquidaran com a primeres consultes les de reconeixement, diagnòstic i determinació del tractament que ha de seguir el pacient, i com a consultes successives les derivades del seguiment de l’evolució de la malaltia.
3. En cas d’intervencions de cirurgia major ambulatòria i intervencions quirúrgiques menors, les quanties fixades en el quadre de l’apartat 7 d’aquest article es refereixen al cost de la intervenció.
4. En el supòsit d’hospital de dia, la liquidació s’ha d’efectuar per dia d’assistència, amb independència del nombre de visites que es realitzen en el dia.
5. La quantia fixada per urgència hospitalària s’exigirà, amb caràcter general, quan no es produïsca l’ingrés del pacient. En cas que es produïsca l’ingrés del pacient, la mencionada quantia per urgència hospitalària s’exigirà quan el procés d’hospitalització generat no estiga inclòs en el quadre de l’apartat 5 de l’article 29.1-7.
La quantia fixada per urgència hospitalària inclou totes les prestacions que es realitzen fins a l’alta en urgències quan la durada de l’estada siga menor de 48 hores. Si se supera aquest temps, les estades posteriors es facturaran segons les quanties de l’activitat hospitalària recollides en el quadre de l’apartat 5 de l’article 29.1-8.
6. L’assistència sanitària prestada pel personal mèdic o d’infermeria dels equips SAMU del SES (Servei d’Emergències Sanitàries) es liquidarà d’acord amb les quanties fixades en l’apartat 7 d’aquest article. A més, el servei de trasllat o transport del pacient es liquidarà separadament aplicant la taxa corresponent recollida en l’apartat 1 de l’article 29.1-11.
7. La quota íntegra corresponent a cada atenció ambulatòria s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Import (€)
AM0101 Intervenció de cirurgia major ambulatòria 978,46
AM0102 Intervenció de cirurgia menor ambulatòria, infiltració o un altre tractament en l’àmbit d’atenció primària o especialitzada, amb menys de 20 minuts de durada 141,49
AM0103 Intervenció de cirurgia menor ambulatòria, infiltració o un altre tractament en l’àmbit d’atenció primària o especialitzada, amb més de 20 minuts de durada 219,16
AM0104 Assistència en hospital de dia d’oncologia (incloent-hi la pediàtrica) i d’hematologia 285,60
AM0105 Assistència en altres hospitals de dia 114,93
AM0201 Urgència hospitalària 189,49
AM0202 Consulta mèdica d’atenció primària al centre en horari d’atenció continuada 105,27
AM0203 Visita mèdica d’atenció primària a domicili en horari d’atenció continuada 144,92
AM0301 Assistència sanitària prestada pel personal mèdic o d’infermeria dels equips
SAMU del Servei d’Emergències
Sanitàries (SES) 390,96
AM0401 Consulta mèdica d’atenció primària al centre en horari ordinari, primera consulta 56,95
AM0402 Primera consulta de facultatiu de pediatria i neonatologia 124,75
AM0403 Primera consulta de facultatiu d’altres especialitats 65,02
AM0404 Visita mèdica d’atenció primària a domicili en horari ordinari: primera visita 79,03
AM0405 Consulta mèdica d’atenció primària
al centre horari ordinari,
consulta successiva 29,05
AM0406 Consulta successiva de facultatiu de pediatria i neonatologia 49,49
AM0407 Consulta successiva de facultatiu d’altres especialitats (inclou: cura mèdica ambulatòria) 40,02
AM0408 Visita mèdica d’atenció primària
a domicili en horari ordinari,
visita successiva 46,49
AM0409 Consulta de matrona 25,94
AM0410 Consultes d’unitats de suport, planificació familiar, odontologia preventiva, estimulació precoç del xiquet, etc. 46,35
AM0411 Extraccions, injectables o presa de mostres al centre sanitari (*) 20,90
AM0412 Extraccions, injectables o presa de mostres al domicili (**) (***) 27,08
AM0413 Sessió de preparació al part i altres activitats grupals d’infermeria 15,08
AM0414 Determinació d’alcoholèmia 21,31
AM0415 Consulta d’infermeria, cura d’infermeria o altres procediments d’infermeria no especificats al centre sanitari (*) 30,30
AM0418 Visita d’infermeria, cura d’infermeria o altres procediments d’infermeria no especificats al domicili (**) (***) 40,40
AM0421 Sessió de rehabilitació bàsica 20,58
AM0422 Consulta telefònica de facultatiu 21,47
AM0423 Consulta telefònica d’infermeria 15,00

(*) Quan en un mateix contacte al centre es realitze més d’un procediment d’infermeria, es facturaran per separat. No es podran facturar en cap cas més de tres procediments per contacte.
(**) Quan en un mateix contacte al domicili del pacient es realitze més d’un procediment d’infermeria, es facturaran per separat. No es podran facturar en cap cas més de dos procediments per contacte.
(***) No inclou l’activitat realitzada pel personal d’infermeria de les unitats d’hospital a domicili.

Article 29.1-10. Quota íntegra per procediments diagnòstics i terapèutics
1. La quota íntegra corresponent als procediments diagnòstics i terapèutics s’obtindrà aplicant la quantitat fixa que corresponga de les assenyalades en els quadres dels apartats 3 a 31 d’aquest article.

2. Per a la liquidació de la taxa en els supòsits de l’article 29.1-8 (activitat hospitalària) o de l’article 29.1-9 (atenció ambulatòria), s’hauran d’afegir les quanties que corresponguen dels quadres dels apartats 3 a 31 d’aquest article pels procediments diagnòstics i terapèutics realitzats.
3. La quota íntegra en els supòsits de realització de procediments de radiologia s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

RADIOLOGIA

RX convencional
Codi Descripció Import (€)
P01001 RX tòrax 25,31
P01002 RX tòrax portàtil 41,61
P01003 RX abdomen 25,67
P01004 Teleradiografia 39,87
P01005 RX d’esquelet perifèric (una regió anatòmica) 24,42
P01006 RX raquis (una regió anatòmica) 29,17
P01007 RX de raquis complet (30 x 90) 42,84
P01008 RX de crani 25,38
P01009 RX de massís facial i càvum 21,90
P01010 Sèrie òssia (metastàtica, articular, displàsica i metabòlica) 47,27
P01012 Ortopantomografia 21,47
P01013 Densitometria òssia (doble fotó) 30,87
P01014 Mesurament de membres inferiors 39,31
P01015 Densitometria òssia de falange o per ultrasons 21,75
P01016 Fluoroscòpia en quiròfan 40,54
P01488 Cefalometria 39,31

RX contrastada
Codi Descripció Import (€)
P01018 Sialografia 127,51
P01019 Dacriocistografia 127,51
P01020 Videodeglució 126,42
P01021 Esofagograma 61,76
P01022 Estudi esofagogastroduodenal (EGD) 80,32
P01023 Trànsit intestinal 114,06
P01024 Enteròclisi 205,64
P01025 Ènema opac 101,12
P01026 Ènema doble contrast 137,98
P01027 Defecografia 108,18
P01028 Colangiografia trans-Kehr 86,97
P01029 Colangiografia intraoperatòria 90,73
P01030 Fistulografia/cateterografia/control de catèter 107,10
P01031 Urografia intravenosa 262,80
P01032 Cistografia miccional 98,53
P01033 Uretrografia retrògrada amb cistouretrografia 124,01
P01034 Pielografia ascendent 74,36
P01035 Pielografia per nefrostomia 74,36
P01036 Histerosalpingografia 185,48
P01037 Artrografia 117,84
P01038 Radiculografia 198,37
P01039 Mielografia 214,46
P01040 Biòpsia intestinal per sondatge nasogàstric 50,20
P01041 Colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica (CPRE) 271,38
P01042 Sondatge digestiu 568,27
P01043 Cistouretrografia miccional seriada pediàtrica (CUMS) 124,01
P01044 Vaginografia 42,95
P01045 Flebografia unilateral d’extremitat 330,44
P01046 Flebografia bilateral d’extremitat 574,98
P01490 Flebografia altres zones anatòmiques 330,44

Radiologia de la mama
Codi Descripció Import (€)
P01047 Mamografia 55,83
P01048 Ecografia de mama 65,01
P01049 PAAF de mama per estereotàxia/coordenades 149,40
P01050 Biòpsia de mama per estereotàxia/coordenades 213,14
P01051 Col·locació d’arpó en mama 242,71
P01052 Galactografia 131,04
P01053 PAAF de mama per palpació o ecografia 92,55
P01054 Biòpsia de mama per palpació o ecografia 142,25


Ecografia general
Codi Descripció Import (€)
P01055 Ecografia toràcica 75,31
P01056 Ecografia de tub digestiu
i cavitat peritoneal 95,85
P01057 Ecografia abdominal: hepatobiliopancreàtica-esplènica-renal 65,98
P01058 Ecografia urològica: renovesicoprostàtica 67,30
P01059 Ecografia pelviana 66,55
P01060 Ecografia obstètrica 52,12
P01517 Ecografia transvaginal 66,55
P01061 Ecografia cerebral 72,84
P01062 Ecografia muscular, tendinosa o articular 81,34
P01063 Ecografia de parts blanes o òrgans superficials 65,35
P01064 Ecografia intraoperatòria o amb portàtil 126,63
P01065 Ecografia endocavitària o endoluminal 73,06

Intervencionisme amb ecografia
Codi Descripció Import (€)
P01066 Punció aspiració amb agulla fina (PAAF), ecografia 214,87
P01067 Biòpsia percutània o endocavitària, ecografia 292,22
P01068 Drenatge percutani de col·leccions líquides, ecografia 1.197,27
P01069 Reducció d’invaginació, ecografia 138,96

Doppler
Codi Descripció Import (€)
P01070 Doppler d’òrgans 136,95
P01071 Doppler de troncs supraaòrtics 136,95
P01072 Doppler arterial perifèric 169,03
P01073 Doppler per a trombosi venosa profunda (marcatge venós) 136,95
P01074 Doppler peniana (impotència) 152,98
P01075 Doppler en embaràs alt risc 200,84
P01076 Doppler amb ecopotenciador 140,00
P01077 Doppler per a insuficiència venosa 200,84
P01518 Elastografia d’òrgans 136,95

Tomografia computada (TC)
Codi Descripció Import (€)
P01078 Reconstrucció volumètrica, TC 47,69
P01079 Crani/fossa posterior sense contrast, TC 35,20
P01080 Crani/fossa posterior sense i amb contrast, TC 141,16
P01081 Penyals sense contrast, TC 71,93
P01082 Sella turca amb contrast, TC 162,71
P01083 Cara i sins sense contrast, TC 64,24
P01084 Cara i sins amb contrast i sense, TC 220,67
P01085 Coll amb contrast, TC 155,00
P01086 Tòrax sense contrast, TC 56,74
P01087 Tòrax amb contrast, TC 147,51
P01088 Toracoabdominal sense contrast, TC 61,70
P01089 Toracoabdominal amb contrast, TC 190,41
P01090 Abdomen sense contrast, TC 56,74
P01091 Abdomen sense i amb contrast, TC 162,71
P01092 Abdominopèlvic sense contrast, TC 59,20
P01093 Abdominopèlvic amb contrast, TC 182,71
P01094 Pelvis sense contrast, TC 56,74
P01095 Pelvis amb contrast, TC 147,51
P01096 Toracoabdominopèlvic sense contrast, TC 54,97
P01097 Toracoabdominopèlvic amb contrast, TC 169,62
P01098 Columna sense contrast, TC 64,24
P01099 Osteoarticular sense contrast, TC 64,24
P01100 Osteoarticular amb contrast, TC 155,00
P01101 Dentaescan, TC 70,59
P01102 AngioTC 235,98
P01103 ArtroTC 198,49
P01104 MieloTC 249,06
P01105 Mesurament de membres inferiors, TC 28,27
P01106 Tromboembolisme pulmonar, TC (TEP TC) 236,75
P01107 Venografia, TC 93,28
P01108 Punció aspiració amb agulla fina (PAAF), TC 178,48
P01109 Biòpsia percutània o endocavitària, TC 230,40
P01110 Marcatge per punció, TC 176,55
P01111 Ablació tumoral per etanolització, TC 201,36
P01112 Ablació tumoral per radiofreqüència, TC 4.173,97
P01113 Drenatge percutani de col·leccions líquides, TC 1.198,55
P01114 Nucleòlisi, TC 1.531,08
P01115 Vertebroplàstia, TC 1.618,20
P01116 Cifoplàstia, TC 14.812,09
P01117 Tractament de lesions òssies, TC 1.659,55
P01489 Cone beam TC 39,31

Ressonància magnètica
(Les tarifes detallades en aquest subapartat no inclouen el plus de contrast ni el plus d’anestèsia, per la qual cosa a l’import establit se li haurà de sumar l’import de les codis P01245 i P01246)

Codi Descripció Import (€)
P01118 RM cerebral sense contrast 185,18
P01119 RM cerebral sense i amb contrast 294,70
P01121 RM hipòfisi sense contrast 185,18
P01122 RM hipòfisi sense i amb contrast 294,70
P01123 RM òrbita sense contrast 185,18
P01124 RM òrbita sense i amb contrast 294,70
P01125 RM CAI sense contrast 185,18
P01126 RM CAI sense i amb contrast 294,70
P01127 RM maxil·lofacial sense contrast 185,18
P01128 RM maxil·lofacial sense i amb contrast 294,70
P01491 RM espectroscòpica sense contrast (qualsevol zona anatòmica) 345,77
P01492 RM funcional 294,70
P01135 RM coll sense contrast 185,18
P01136 RM coll sense i amb contrast 294,70
P01137 RM dinàmica articular cervical sense contrast 294,70
P01138 RM glàndules salivals sense contrast 185,18
P01139 RM glàndules salivals sense
i amb contrast 294,70
P01493 RM columna una regió anatòmica sense contrast 185,18
P01494 RM columna una regió anatòmica sense i amb contrast 294,70
P01148 RM columna completa sense contrast 294,70
P01149 RM columna completa sense i amb contrast 351,50
P01150 RM osteoarticular sense contrast 185,18
P01151 RM osteoarticular sense i amb contrast 294,70
P01495 RM articular amb contrast 294,70
P01496 RM articular bilateral sense contrast 280,00
P01497 RM articular bilateral amb contrast 320,00
P01188 RM tòrax sense contrast 185,18
P01189 RM tòrax sense i amb contrast 294,70
P01190 RM paret toràcica (costal/estèrnum) sense contrast 185,18
P01191 RM paret toràcica (costal/estèrnum) sense i amb contrast 294,70
P01192 RM plexe braquial sense contrast 185,18
P01193 RM plexe braquial sense i amb contrast 294,70
P01194 RM aixella sense contrast 185,18
P01195 RM aixella sense i amb contrast 294,70
P01196 RM esternoclavicular sense contrast 185,18
P01197 RM esternoclavicular sense i amb contrast 294,70
P01198 RM mames sense contrast 185,18
P01199 RM mames sense i amb contrast 294,70
P01200 RM cardíaca sense contrast 185,18
P01201 RM cardíaca sense i amb contrast 351,50
P01202 RM cardíaca d’estrès farmacològic amb contrast 363,00
P01203 RM de cardiopaties congènites complexes amb contrast 363,00
P01498 RM òrgans/vísceres sense contrast 185,18
P01499 RM òrgans/vísceres sense i amb contrast 294,70
P01500 RM estadificacions sense contrast 185,18
P01501 RM estadificacions sense i amb contrast 294,70
P01502 RM endocavitària sense contrast 185,18
P01503 RM endocavitària sense i amb contrast 294,70
P01504 RM vascular amb contrast 351,50
P01505 RM fetal 203,70
P01506 RM multiparamètrica 185,18
P01507 RM pelvis amb defecografia 317,77
P01245 Plus d’anestèsia 116,19
P01246 Plus de contrast 49,56

Radiologia intervencionista no vascular
Codi Descripció Import (€)
P01247 Control de radiologia intervencionista no vascular 218,86
P01248 Punció aspiració amb agulla fina (PAAF), sala d’intervencionisme 262,76
P01249 Biòpsia percutània o endocavitària, sala d’intervencionisme 339,22
P01250 Drenatge percutani de col·leccions líquides, sala d’intervencionisme 1.795,13
P01251 Colangiografia transparietohepàtica 541,08
P01252 Drenatge biliar, sala d’intervencionisme 2.871,37
P01253 Colecistostomia 1.764,56
P01254 Dilatació d’estenosi biliar 4.058,59
P01508 Dilatació d’estenosi altres zones anatòmiques 4.058,59
P01255 Eliminació de càlculs biliars 6.272,77
P01256 Endopròtesi biliar 2.223,25
P01257 Pielografia percutània 476,82
P01258 Nefrostomia percutània 1.917,45
P01259 Dilatació d’estenosi genitourinària 4.058,59
P01260 Endopròtesi ureteral (sense incloure la pròtesi) 1.764,27
P01261 Eliminació de càlculs urinaris 6.272,77
P01262 Esclerosi de quist renal 1.859,12
P01263 Sondatge digestiu 599,41
P01264 Gastrostomia percutània 2.137,46
P01265 Cecostomia percutània 2.070,35
P01266 Endopròtesi digestiva (sense incloure la pròtesi) 3.446,71
P01267 Endopròtesi traqueobronquial (sense incloure la pròtesi) 1.400,15
P01268 Canvi de catèter 769,59
P01269 Ablació tumoral per etanolització, sala d’intervencionisme 296,46
P01270 Ablació tumoral per radiofreqüència, sala d’intervencionisme 6.205,96
P01271 Embolització/esclerosi percutània, sala d’intervencionisme 1.917,45
P01272 Pròtesi nasolacrimal 3.446,71
P01273 Raspallat i biòpsia endobiliar 763,08
P01274 Cistostomia suprapúbica 1.764,56
P01275 Raspallat i biòpsia endourològica 763,08
P01276 Dilatació de tracte digestiu 4.976,26
P01277 Biòpsia intestinal per sondatge nasogàstric 52,94
P01278 Colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica (CPRE) 286,25
P01279 Vertebroplàstia 2.382,37
P01280 Cifoplàstia 21.806,91

Radiologia intervencionista vascular diagnòstica

Codi Descripció Import (€)
P01281 Aortografia 833,57
P01282 Arteriografia pulmonar 959,01
P01283 Arteriografia d’extremitats 876,34
P01284 Arteriografia selectiva visceral 1.338,14
P01285 Flebografia unilateral d’extremitat 348,55
P01286 Cavografia superior 790,82
P01287 Iliocavografia 790,82
P01288 Flebografia de venes hepàtiques 925,30
P01289 Estudi de fístules d’hemodiàlisi 576,76
P01290 Mostreig venós
(determinacions hormonals) 947,69
P01291 Biòpsia transjugular 2.757,82
P01292 Flebografia bilateral d’extremitat 606,49
P01293 Estudi hemodinàmic (manometria venosa) 724,55
P01294 Biòpsia transjugular més manometria venosa 3.171,78
P01295 Embolització i quimioteràpia en tumors 3.825,56
P01296 Trombectomia 11.472,99
P01297 Filtre de cava (s’exclou la pròtesi) 1.036,04
P01298 Shunt portosistèmic (TIPS) (s’exclou la pròtesi) 12.314,79
P01299 Reservori subcutani per a accés vascular 962,97

Radiologia intervencionista vascular terapèutica

Codi Descripció Import (€)
P01300 Control de radiologia intervencionista vascular terapèutica 382,24
P01301 Ultrasons intraluminals 9.817,17
P01302 Embolització d’un vas 3.636,13
P01303 Embolització de múltiples vasos 8.603,34
P01304 Angioplàstia d’un vas 3.699,27
P01305 Angioplàstia de múltiples vasos 5.544,23
P01306 Endopròtesi d’un vas 3.825,56
P01307 Endopròtesi de múltiples vasos 5.544,23
P01308 Fibrinòlisi local 9.331,58
P01309 Catèter vascular sense tracte subcutani 681,81
P01310 Catèter vascular amb tracte subcutani 1.226,02
P01311 Extracció de cossos
estranys endovasculars 5.165,69
P01312 Pròtesi d’aorta 10.456,51

Neuroradiologia intervencionista diagnòstica
Codi Descripció Import (€)
P01313 Arteriografia de troncs supraaòrtics 1.177,31
P01314 Arteriografia cerebral completa 1.251,77
P01315 Arteriografia selectiva de la circulació cerebral 1.337,29
P01316 Arteriografia raquimedul·lar 1.767,38

Neuroradiologia intervencionista terapèutica
Codi Descripció Import (€)
P01317 Fibrinòlisi local en vasos cerebrals 5.121,79
P01318 Angioplàstia en neuroradiologia 4.510,20
P01319 Endopròtesi en neuroradiologia 3.592,53
P01320 Embolització tumoral cerebral 2.674,58
P01321 Embolització de malformacions arteriovenoses cerebrals 6.498,44
P01322 Embolització d’aneurismes 19.499,28
P01323 Quimioteràpia local per vasos cerebrals 955,90


RADIOLOGIA PEDIÀTRICA

Radiologia convencional (RX), pediatria
Codi Descripció Import (€)
P01324 RX tòrax, pediatria 30,85
P01325 RX tòrax portàtil, pediatria 54,68
P01326 RX abdomen, pediatria 30,85
P01327 RX d’esquelet perifèric (una regió anatòmica), pediatria 30,85
P01328 RX raquis (una regió anatòmica), pediatria 43,70
P01329 RX de raquis complet (30 x 90), pediatria 61,45
P01330 Mesurament de membres inferiors, pediatria 61,45
P01331 RX de crani, pediatria 30,85
P01332 RX massís facial-sins, pediatria 30,85
P01333 Sèrie òssia (metastàtica-displàstica), pediatria 61,45
P01334 Ortopantomografia, pediatria 30,85
P01335 Densitometria òssia (doble fotó), pediatria 45,33
P01336 Sensitometria òssia de falange o per ultrasons, pediatria 32,70
P01337 Fluoroscòpia en quiròfan, pediatria 118,47
P01338 Via aèria, pediatria 34,35
P01339 Trànsit aeri provocat, pediatria 53,04
P01340 Sèrie articular, pediatria 70,56
P01341 Sèrie nefrològica, pediatria 43,70
P01342 Estudi post mortem, pediatria 88,33
P01343 Estudi familiar, pediatria 61,45
P01509 Teleradiografia, pediatria 49,13

Radiologia contrastada pediatria
Codi Descripció Import (€)
P01510 Edat òssia majors de 2 anys 30,85
P01511 Edat òssia menors de 2 anys 30,85
P01344 Sialografia, pediatria 184,83
P01345 Videodeglució, pediatria 165,44
P01346 Esofagograma, pediatria 82,01
P01347 Trànsit intestinal superior, pediatria 126,41
P01348 Trànsit intestinal complet, pediatria 231,10
P01349 Ènema opac, pediatria 175,72
P01350 Ènema doble contrast, pediatria 231,10
P01351 Colangiografia trans-Kehr, pediatria 112,62
P01352 Colangiografia intraoperatòria, pediatria 189,96
P01353 Fistulografia/cateterografia/control de catèter, pediatria 112,62
P01354 Urografia intravenosa, pediatria 226,88
P01355 Cistouretrografia miccional seriada, pediatria 173,62
P01356 Uretrografia retrògrada, pediatria 191,14
P01357 Pielografia ascendent, pediatria 115,21
P01358 Pielografia per nefrostomia, pediatria 115,21
P01359 Colostograma, pediatria 165,44
P01360 Estudi de fístula traqueoesofàgica, pediatria 208,41
P01361 Test de sifonatge, pediatria 90,44
P01362 Cistografia suprapúbica, pediatria 165,44
P01363 Genitografia, pediatria 210,07

Ecografia pediàtrica
Codi Descripció Import (€)
P01364 Ecografia de mama, pediatria 71,88
P01365 Ecografia toràcica, pediatria 71,88
P01366 Ecografia de tub digestiu i cavitat peritoneal, pediatria 71,88
P01367 Ecografia abdominal: hepàtica-pancreàtica-esplènica, pediatria 71,88
P01368 Ecografia urològica, pediatria 71,88
P01369 Ecografia pelviana, pediatria 71,88
P01370 Ecografia cerebral, pediatria 71,88
P01371 Ecografia muscular, tendinosa o articular, pediatria 71,88
P01372 Ecografia de parts blanes o òrgans superficials, pediatria 71,88
P01373 Ecografia intraoperatòria o amb portàtil, pediatria 110,47
P01374 Ecografia cervical, pediatria 71,88
P01375 Ecografia escrotal, pediatria 71,88
P01376 Ecografia tiroïdal, pediatria 71,88
P01377 Ecografia del canal medul·lar, pediatria 93,15
P01378 Ecocistografia, pediatria 420,22
P01379 Sèrie ecogràfica articular, pediatria 101,46
P01380 Ecografia cerebral UCI, pediatria 105,88
P01381 Ecografia abdominal UCI, pediatria 105,88

Intervencionisme amb ecografia, pediatria
Codi Descripció Import (€)
P01382 Punció aspiració amb agulla fina (PAAF), ecografia infantil 173,36
P01383 Biòpsia percutània o endocavitària, ecografia, pediatria 276,90
P01384 Drenatge percutani de col·leccions líquides, ecografia, pediatria 1.065,79

Doppler pediatria
Codi Descripció Import (€)
P01385 Doppler cerebral, pediatria 97,56
P01386 Doppler cerebral UCI, pediatria 106,80
P01387 Doppler cervical, pediatria 97,56
P01388 Doppler toràcic, pediatria 97,56
P01389 Doppler tub digestiu, pediatria 97,56
P01390 Doppler hepatoesplènic, pediatria 97,56
P01391 Doppler abdominal UCI, pediatria 106,80
P01392 Doppler urològic, pediatria 97,56
P01393 Doppler grans vasos abdominals, pediatria 97,56
P01394 Doppler femoroilíac, pediatria 97,56
P01395 Doppler escrotal, pediatria 97,56
P01396 Doppler ovàric, pediatria 97,56
P01397 Doppler extremitats, pediatria 97,56
P01398 Doppler articular, pediatria 97,56
P01399 Doppler de parts blanes, pediatria 97,56
P01400 Doppler amb ecopotenciador, pediatria 140,00
P01512 Estratografia d’òrgans, pediatria 97,56

Tomografia computada (TC), pediatria
Codi Descripció Import (€)
P01401 Reconstrucció volumètrica, TC, pediatria 70,98
P01402 Crani sense contrast, TC, pediatria 70,69
P01403 Crani sense i amb contrast, TC, pediatria 214,35
P01404 Penyals, TC, pediatria 142,23
P01405 Cara i sins sense contrast, TC, pediatria 125,06
P01406 Cara i sins sense i amb contrast, TC, pediatria 335,42
P01407 Coll amb contrast, TC, pediatria 234,96
P01408 Tòrax sense contrast, TC, pediatria 108,18
P01409 Tòrax amb contrast, TC, pediatria 217,78
P01410 Toracoabdominal sense contrast, TC, pediatria 128,28
P01411 Toracoabdominal amb contrast, TC, pediatria 293,06
P01412 Abdomen sense contrast, TC, pediatria 108,18
P01413 Abdomen sense i amb contrast, TC, pediatria 251,85
P01414 Pelvis sense contrast, TC, pediatria 108,18
P01415 Pelvis amb contrast, TC, pediatria 217,78
P01416 Columna sense contrast, TC, pediatria 125,06
P01417 Osteoarticular sense contrast, TC, pediatria 125,06
P01418 Osteoarticular amb contrast, TC, pediatria 234,96
P01419 Dentaescan, TC, pediatria 127,63
P01420 AngioTC, pediatria 422,99
P01421 Mesurament de membres inferiors, TC, pediatria 60,39
P01422 Estudi de coanes, TC, pediatria 145,67
P01423 Estudi d’anteversió, TC, pediatria 172,84
P01424 Tromboembolisme pulmonar (TEP TC), pediatria 392,94
P01425 Venografia, TC, pediatria 179,72
P01426 Punció aspiració amb agulla fina (PAAF), TC, pediatria 316,52
P01427 Biòpsia percutània o endocavitària, TC, pediatria 486,53
P01428 Marcatge per punció, TC, pediatria 358,30
P01429 Ablació tumoral per etanolització, TC, pediatria 521,71
P01430 Ablació tumoral per radiofreqüència, TC, pediatria 6.559,77
P01431 Drenatge percutani de col·leccions líquides, TC, pediatria 2.005,91
P01432 Nucleòlisi, TC, pediatria 2.469,53
P01433 Vertebroplàstia, TC, pediatria 2.695,05
P01434 Tractament percutani de lesions òssies, TC, pediatria 2.005,91

Radiologia intervencionista no vascular, pediatria

Codi Descripció Import (€)
P01513 Dilatació d’estenosi altres zones anatòmiques, pediatria 11.011,75
P01514 Cistostomia, pediatria 2.116,56
P01435 Control de radiologia intervencionista no vascular, pediatria 593,84
P01436 Canvi de catèter, pediatria 2.088,04
P01437 Punció aspiració amb agulla fina (PAAF), sala d’intervencionisme, pediatria 712,91
P01438 Biòpsia percutània o endocavitària, sala d’intervencionisme, pediatria 920,33
P01439 Ablació tumoral per etanolització, sala d’intervencionisme, pediatria 804,33
P01440 Ablació tumoral per radiofreqüència, sala d’intervencionisme, pediatria 16.837,97
P01441 Drenatge percutani de col·leccions líquides, sala d’intervencionisme, pediatria 4.870,56
P01442 Esclerosi percutània de malformacions vasculars, pediatria 5.202,42
P01443 Esclerosi percutània d’hemolinfangiomes, pediatria 5.202,42
P01444 Esclerosi percutània de lesió òssia, pediatria 5.202,42
P01445 Colangiografia transparietohepàtica, pediatria 1.468,09
P01446 Drenatge biliar, sala d’intervencionisme, pediatria 7.790,57
P01447 Colecistostomia, pediatria 4.787,58
P01448 Pielografia percutània, pediatria 1.293,70
P01449 Nefrostomia percutània, pediatria 5.202,42
P01450 Dilatació d’estenosi genitourinària, pediatria 11.011,75
P01451 Esclerosi de quist renal, pediatria 5.044,17
P01452 Sondatge digestiu, pediatria 1.626,33
P01453 Biòpsia intestinal per sondatge nasogàstric, pediatria 143,66
P01454 Colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica (CPRE), pediatria 776,67
P01455 Ènema terapèutic hiperosmolar, pediatria 808,17
P01456 Pneumoenema diagnòstic terapèutic, pediatria 505,51
P01457 Tractament percutani de lesions òssies, pediatria 4.056,22

Radiologia intervencionista vascular diagnòstica, pediatria

Codi Descripció Import (€)
P01516 Flebografia altres zones anatòmiques, pediatria 330,44
P01458 Aortografia, pediatria 2.261,65
P01459 Arteriografia pulmonar, pediatria 2.601,97
P01460 Arteriografia d’extremitats, pediatria 2.377,66
P01461 Arteriografia selectiva visceral, pediatria 3.630,63
P01462 Flebografia unilateral d’extremitat, pediatria 945,68
P01463 Cavografia superior, pediatria 2.145,66
P01464 Iliocavografia, pediatria 2.145,66
P01465 Estudi de fístules d’hemodiàlisi,
pediatria 1.564,87
P01466 Mostreig venós (determinacions hormonals), pediatria 2.571,26

Radiologia intervencionista vascular terapèutica, pediatria

Codi Descripció Import (€)
P01467 Control de radiologia intervencionista vascular terapèutica, pediatria 1.037,12
P01468 Embolització d’un vas, pediatria 9.865,55
P01469 Embolització de múltiples vasos, pediatria 23.342,55
P01470 Embolització i quimioteràpia en tumors, pediatria 10.379,51
P01471 Angioplàstia d’un vas, pediatria 10.379,51
P01472 Angioplàstia de múltiples vasos, pediatria 15.042,64
P01473 Endopròtesi d’un vas, pediatria 10.379,51
P01474 Endopròtesi de múltiples vasos, pediatria 15.042,64
P01475 Filtre de cava, pediatria 2.810,94
P01476 Fibrinòlisi local, pediatria 25.318,44
P01477 Shunt portosistèmic (TIPS), pediatria 33.412,46

Neuroradiologia intervencionista diagnòstica, pediatria

Codi Descripció Import (€)
P01478 Arteriografia de troncs supraaòrtics, pediatria 3.194,28
P01479 Arteriografia cerebral completa, pediatria 3.396,32
P01480 Arteriografia selectiva de la circulació cerebral, pediatria 3.628,33
P01481 Arteriografia raquimedul·lar, pediatria 4.795,27
P01482 Mielografia, pediatria 613,82

Neuroradiologia intervencionista terapèutica, pediatria

Codi Descripció Import (€)
P01483 Angioplàstia en neuroradiologia, pediatria 13.896,44
P01484 Endopròtesi en neuroradiologia, pediatria 12.237,07
P01485 Embolització tumoral cerebral, pediatria 9.747,26
P01486 Embolització de malformacions arteriovenoses cerebrals, pediatria 7.256,66
P01487 Embolització d’aneurismes, pediatria 17.631,564. La quota íntegra en els supòsits de cardiologia s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Import (€)
PR0301 Electrocardiograma (EGC) 8,21
PR0302 Tècnica de Holter de ritme cardíac 46,85
PR0303 Telemetria 37,86
PR0304 Tècnica de Holter de pressió arterial 62,13
PR0305 Ergometria 50,35
PR0306 Ecocardiografia Doppler color sense/amb contrast 81,03
PR0307 Punció pericàrdica diagnòstica i/o terapèutica 281,92
PR0308 Ecocardiografia d’esforç 131,39
PR0309 Ecocardiografia intraoperatòria 106,30
PR0310 Estudi electrofisiològic 3.104,22
PR0311 Cardioversió elèctrica programada 114,11
PR0312 Estimulació elèctrica transvenosa 539,03
PR0313 Implantació de marcapassos definitiu 241,07
PR0314 Cateterisme 147,86
PR0315 Cardioangiografia 535,44
PR0316 Coronariografia 992,12
PR0317 Biòpsia miocardíaca per cateterisme 403,57
PR0318 Angioplàstia coronària transluminal percutània 3.089,06
PR0319 Angioplàstia coronària transluminal percutània per a implantació de STENT, sense incloure la pròtesi 3.120,64
PR0320 Valvuloplàstia mitral amb baló 5.066,26
PR0321 Valvuloplàstia pulmonar amb baló 2.094,74
PR0322 Ecocardiografia intracoronària 3.237,31


5. La quota íntegra en els supòsits de neurofisiologia s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Import (€)
PR0401 Electroencefalograma (EEG) 105,01
PR0402 Polisomnografia (inclou, si escau, CPAP) 843,74
PR0403 Oximetria 756,78
PR0405 Electromiografia (EMG) bàsica 127,21
PR0406 Poligrafia i monitoratge
del somni: actigrafia 141,67
PR0407 Poligrafia i monitoratge del somni: test de manteniment vigília (TMV) 443,79
PR0408 Poligrafia i monitoratge del somni: registre després de privació de somni 346,44
PR0409 Poligrafia i monitoratge del somni: test de latència múltiple de somni 745,76
PR0410 Estudi epilèpsia: videoelectroencefalograma (vídeo-EEG) < 5 h 408,58
PR0411 Estudi epilèpsia: videoelectroencefalograma (vídeo-EEG) > 10 h 881,85
PR0412 Estudi epilèpsia: videoelectroencefalograma (vídeo-EEG) 5-10 h 680,00
PR0413 Tractament espasticitat: infiltració de toxina botulínica 236,04
PR0414 Estudi de conducció nerviosa: conducció motora central 113,52
PR0415 Estudi de conducció nerviosa: conducció motora/sensitiva 142,14
PR0416 Estudi de conducció nerviosa: conducció reflexològica 112,26
PR0417 Recompte d’unitats motores: densitat de fibres 137,93
PR0418 Test d’estimulació repetitiva 170,13
PR0419 JITTER 280,59
PR0420 Recompte d’unitats motores: anàlisi de potencial d’unitat motora aïllada (PUM) 171,95
PR0421 Test avaluació sistema nerviós vegetatiu (taula basculant/suor) 539,04
PR0422 Registre d’activitat involuntària 120,13
PR0423 Test d’isquèmia 155,05
PR0424 Electrooculograma (EOG) 183,14
PR0425 Electroretinograma flaix (ERG-flaix) 194,80
PR0426 Electroretinograma Ganzfeld (ERG-Ganzfeld) 219,93
PR0427 Electroretinograma Pattern (ERG-Pattern) 202,42
PR0428 Estimulació magnètica transcranial (EMT) 143,21
PR0429 Potencial motor evocat facial (PME facial) 158,36
PR0430 Potencials evocats auditius tronc cerebral: curta latència 107,92
PR0431 Potencials evocats auditius:
llarga latència 167,98
PR0432 Potencials evocats cognitius P300 123,01
PR0433 Potencials evocats somatosensorials nervi trigemin / nervi mitjà / nervi tibial / nervi púdic 140,05
PR0434 Potencials evocats somatosensorials: dermatomes 135,95
PR0435 Potencials evocats somatosensorials: multimodals 298,01
PR0436 Potencials evocats somatosensorials: nervi tibial fraccionats 228,45
PR0437 Potencials evocats visuals flaix 136,40
PR0438 Potencials evocats visuals Pattern 114,24
PR0404 Potencials evocats n. c. a. p. (*) 98,02
PR0439 Reflex trigeminofacial 50,65
PR0440 Electroretinograma multifocal 162,49
PR0441 Resposta cutània simpàtica reflexa 129,87


(*) n. c. a. p.: no compresos en altres apartats

6. La quota íntegra en els supòsits de bioquímica s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:


Proves de bioquímica general sanguínia
Codi Descripció Import (€)
PR5001 Depuració de creatinina (sang/orina) 0,17
PR5002 Depuració osmolal (sang/orina) 0,17
PR5003 Alanina-aminotransferasa (GPT) 0,62
PR5004 Albúmina 0,38
PR5005 Aldolasa 2,59
PR5006 Amilasa 2,80
PR5007 Aspartat aminotransferasa (GOT) 0,62
PR5011 Bilirubina total nounats 2,03
PR5012 Calci 0,63
PR5013 Calci iònic (Ca++) 5,98
PR5016 Clorur 1,11
PR5017 Coure 2,51
PR5021 Colesterol total 0,59
PR5025 Creatincinasa (CK) 1,68
PR5026 Creatincinasa-MB (CK-MB-MASA) 17,61
PR5028 Creatinina 0,34
PR5029 Diòxid de carboni (CO2 total) 4,20
PR5032 Fosfatasa alcalina 0,56
PR5037 Fosfat 0,62
PR5038 Gamma-glutamiltranspeptidasa (gGT) 0,79
PR5041 Glucosa 0,56
PR5042 Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) 12,42
PR5043 Ferro 0,79
PR5044 Lactat deshidrogenasa (LDH) 0,71
PR5045 Lipasa 4,13
PR5046 Lipoproteïna A Lp(a) 7,57
PR5047 Magnesi 1,18
PR5050 Potassi 1,11
PR5051 Proteïnes totals 0,50
PR5053 Sodi 1,11
PR5054 Triglicèrids 1,02
PR5055 Urat 0,71
PR5056 Urea 0,71
PR5057 Zinc 11,63
PR5605 Bilirubina total / directa i indirecta 0,60
PR5606 Capacitat fixació ferro (total i lliure) 1,31
PR5607 Colesterol HDL, LDL, VLDL 3,30
PR5608 Colinesterasa 1,81
PR5609 Fosfatasa àcida 1,66
PR5610 Gasometria 11,03
PR5611 Osmolalitat 10,15
PR5058 Altres proves de bioquímica general sanguínia n. c. a. p. (*) 10,75

Proves de bioquímica general d’orina
Codi Descripció Import (€)
PR5059 Amilasa 4,59
PR5060 Amilasa en un temps determinat 5,45
PR5061 Anormals i sediment 10,83
PR5064 Citrat 22,37
PR5065 Citrat en un temps determinat 3,20
PR5068 Coure 8,91
PR5069 Coure en un temps determinat 3,20
PR5070 Creatinina 2,11
PR5071 Creatinina en un temps determinat 2,99
PR5072 Cossos reductors 3,33
PR5073 Fosfat 2,41
PR5074 Fosfat en un temps determinat 3,29
PR5075 Glucosa 2,35
PR5076 Glucosa en un temps determinat 3,20
PR5077 Lisozim orina 2,88
PR5080 Microalbúmina 10,06
PR5081 Microalbúmina en un temps determinat 3,20
PR5082 Morfologia hematies 3,83
PR5083 Osmolalitat 10,25
PR5084 Osmolalitat en un temps determinat 11,12
PR5085 Oxalat 22,37
PR5086 Oxalat en un temps determinat 3,20
PR5089 Proteïnes Bence Jones 60,23
PR5090 Proteïnes totals 4,26
PR5091 Proteïnes en un temps determinat 3,39
PR5092 Prova d’embaràs 5,98
PR5095 Urat 2,51
PR5096 Urat en un temps determinat 3,38
PR5097 Urea 2,51
PR5098 Urea en un temps determinat 3,38
PR5612 Ions (sodi, potassi i clor) 2,79
PR5613 Ions en temps determinat (sodi, potassi i clor) 3,66
PR5099 Altres proves de bioquímica general d’orina n. c. a. p. (*) 13,95
PR5663 Ions: calci o magnesi (per prova) 2,35
PR5664 Ions en temps determinat: calci o magnesi (per prova) 3,66

Proves d’aminoàcids i proteïnes específiques

Codi Descripció Import (€)
PR5100 Aminoàcids qualitatiu (sang) 120,00
PR5101 Aminolevulinat deshidratasa ALA (sang) 34,77
PR5102 Antiestreptolisina O (sang) 6,56
PR5103 Antitripsina alfa-1 (sang) 12,41
PR5106 Bandes oligoclonals (sang) 50,66
PR5109 Carnitina (sang) 5,66
PR5679 Acilcarnitines 150,00
PR5110 Ceruloplasmina (ferroxidasa) (sang) 14,43
PR5113 Col·lagen tipus I telopèptid carboxiterminal cadena a (CTX) (sang) 26,82
PR5114 Complement C1 inhibidor (sang) 15,16
PR5115 Complement C1q (sang) 12,75
PR5116 Complement C3 (sang) 8,39
PR5117 Complement C4 (sang) 8,39
PR5118 Crioglobulines (sang) 8,18
PR5119 Enzim convertidor d’angiotensina (sang) 22,80
PR5120 Factor de necrosi tumoral (TNFalfa) (sang) 21,80
PR5121 Factor reumatoide (sang) 6,56
PR5122 Fenilalanina quantificació (sang) 32,29
PR5123 Ferritina (sang) 7,18
PR5124 Fosfatasa alcalina òssia (sang) 24,29
PR5125 Fructosamina (sang) 7,09
PR5126 Glicoproteïna àcida alfa-1 (sang) 15,64
PR5127 Hemoglobines, frotis de sang 18,63
PR5128 Homocisteïna (sang) 13,50
PR5129 Immunocomplexos circulants (sang) 12,75
PR5135 Immunoglobulina D (sang) 22,41
PR5136 Immunoglobulina E (IgE) total (sang) 10,15
PR5137 Immunoglobulina G (IgG) (sang) 7,57
PR5143 Immunoglobulina M (IgM) (sang) 7,57
PR5144 Interleucina 6 (IL- 6) (sang) 21,80
PR5145 Lisozim (sang) 17,34
PR5146 Microglobulina-beta-2 (sang) 13,23
PR5147 Mioglobina (sang) 16,51
PR5148 Osteocalcina (sang) 22,96
PR5149 Pepsinogen (sang) 22,40
PR5150 Prealbúmina (sang) 13,23
PR5151 Procol·lagen tipus I, propèptid carboxiterminal (sang) 24,88
PR5152 Proteïna A plasmàtica associada a l’embaràs (PAPP-A) (sang) 25,49
PR5155 Proteïna catiònica eosinofílica (sang) 23,29
PR5156 Proteïna transportadora de retinol (PBR) (sang) 15,64
PR5157 Proteïnograma (sang) 7,83
PR5158 Transferrina (sang) 8,39
PR5159 Transferrina: capacitat total de saturació (sang) 6,67
PR5160 Transferrina: receptor (sang) 20,01
PR5680 Transferrina: isoformes 100,00
PR5161 Tripsina (sang) 2,88
PR5162 Troponina (sang) 16,51
PR5165 Aminoàcids quantitatiu (orina) 120,00
PR5168 Cistina (orina) 3,75
PR5171 Hidroxiprolina (orina) 48,68
PR5172 Homocisteïna (orina) 21,80
PR5177 Microglobulina beta-2 (orina) 14,10
PR5178 Mioglobina en orina 36,84
PR5179 Piridinolina desoxi (orina) 26,80
PR5180 Piridinolines (orina) 26,63
PR5181 Proteinograma (orina) 20,93
PR5182 Transferrina (orina) 20,93
PR5184 Proves d’immunoglobulina E (IGE) específica per grup d’al·lèrgens, que són els següents: medicaments, àcars, epitelis i proteïnes animals, aliments d’origen vegetal, aliments-llet, aliments-ou, aliments-peix/marisc/mol·luscos, aliments-carn, pòl·lens i gramínies, verins, insectes, ocupacionals, floridures, paràsits, pòl·lens arbres i arbustos, pòl·lens plantes, pols de casa, uns altres al·lèrgens. 26,52
PR5185 Proves d’immunoglobulina G (IgG) específica, per al·lergen: Aspergillus fumigatus, festuca de prat, lloro (inclou, plomes, excrement i proteïna sèrica), ploma de colom, ploma de periquito. 13,97
PR5614 Apolipoproteïna A1/B 7,50
PR5615 CH 50/100 (sang) 28,37
PR5616 Immunoglobulina A i subclasses 7,50
PR5617 Immunoglobulina G subclasses (per subclasse) 25,99
PR5618 Proteïna C reactiva (PCR) 6,50
PR5619 Col·lagen tipus I telopèptid (orina) 25,26
PR5620 Immunoglobulina A (IgA), G (IgG) i M (IgM) (orina) 8,37
PR5621 Cadena lleugera kappa/lambda (sang o orina) (per prova) 14,91
PR5622 Immunofixació (sang/orina) 98,16
PR5163 Altres proves d’aminoàcids i proteïnes específiques en sang n. c. a. p. (*) 18,01
PR5183 Altres proves d’aminoàcids i proteïnes específiques en orina n. c. a. p. (*) 22,01
PR5665 Hemopexina 26,57
PR5666 -2-macroglobulina 25,83
PR5667 PCR ultrasensible 27,05
PR5668 Cistacina C 26,34
PR5669 Transferrina deficient en carbohidrats 27,02
PR5670 Informe diagnòstic prenatal 50,00

Proves d’hormones i vitamines
Codi Descripció Import (€)
PR5186 ACTH (sang) 18,74
PR5187 Aldosterona (sang) 17,06
PR5188 Androstandiol glucurònid (sang) 19,89
PR5189 Androstendiona-delta-4 (sang) 9,82
PR5190 Angiotensina I (activitat renina plasmàtica) (sang) 17,77
PR5191 Calcidiol (25 hidroxicolecalciferol) (sang) 32,64
PR5192 Calcitonina (sang) 27,24
PR5193 Calcitriol (1-25 hidroxicolecalciferol) (sang) 33,77
PR5194 Carotens (sang) 7,29
PR5198 Deshidroepiandrosterona-sulfat (DHEA-S) (sang) 14,46
PR5199 Desoxicortisol 11 (sang) 34,69
PR5200 Estradiol 17 beta (sang) 11,40
PR5201 Estriol (sang) 30,27
PR5202 Estrona (sang) 13,61
PR5203 Àcid fòlic (folat) (sang) 11,40
PR5204 Folat eritrocitari (sang) 11,40
PR5205 FSH (hormona fol·licle estimulant) (fol·litropina) (sang) 10,59
PR5206 Gastrina (sang) 19,18
PR5207 Globulina transportadora d’hormones sexuals (SHBG) (sang) 14,10
PR5208 Glucagó (sang) 22,40
PR5211 Hormona de creixement (GH) (sang) 13,81
PR5212 IGF1 (somatomedina C) (sang) 22,40
PR5213 IGF BP3 (proteïna transportadora d’IGF1) (sang) 35,30
PR5215 LH (hormona luteïnitzant), (lutropina) (sang) 10,59
PR5216 Macroprolactina (sang) 25,59
PR5217 Parathormona (paratrina), (sang) 21,91
PR5218 Pèptid C (sang) 14,46
PR5219 Progesterona (sang) 11,40
PR5220 Progesterona 17 hidroxi (sang) 18,31
PR5221 Procalcitonina (sang) 30,27
PR5223 Prolactina (sang) 10,59
PR5224 Testosterona lliure (sang) 21,96
PR5225 Testosterona total (sang) 12,85
PR5226 Tiroglobulina (sang) 30,27
PR5231 TSH (tirotropina) (sang) 8,17
PR5232 Vasopresina (H. antidiürètica) (sang) 49,36
PR5240 Altres proves d’hormones i vitamines en sang 10,32
PR5244 Aldosterona (orina) 18,36
PR5247 Cortisol (orina) 10,94
PR5249 Metanefrines (orina) 29,70
PR5250 Pregnandiol (orina) 11,40
PR5251 Pregnantriol (orina) 11,40
PR5252 Altres proves d’hormones i vitamines en orina 23,87
PR5623 Cortisol (inclou: determinació 8 hores i 20 hores) (sang) 9,53
PR5624 Insulina/proinsulina (sang) 11,68
PR5625 Tiroxina total i lliure (sang) 8,09
PR5626 Triiodotironina total i lliure (sang) 10,48
PR5627 Vitamines: A, B1, B3, B6, C o E (sang) (per prova) 28,50
PR5628 Aminoàcids (orina) 20,55
PR5629 Catecolamines i metabòlits (orina) 29,70
PR5630 Gonadotropina coriònica/gonadotropina coriònica lliure (orina) 25,25
PR5671 Hormona antimulleriana 30,07
PR5672 Vitamina B12 11,40

Proves d’autoimmunitat (en sang)
Codi Descripció Import (€)
PR5253 AC anti AG soluble hepàtic (SLA/LP) 21,80
PR5254 AC antianfifisina 21,80
PR5255 AC antiantigen Jo-1 21,53
PR5256 AC antiantigen La (SS/B) 21,53
PR5257 AC antiantigen RNP 21,53
PR5258 AC antiantigen Ro (SS/A) 21,53
PR5259 AC antiantigen Scl-70 (AC antiesclerodèrmia) 21,53
PR5260 AC antiantigen Sm 21,53
PR5264 AC anticanals del calci 21,80
PR5265 AC anticàpsula suprarenal 21,80
PR5268 AC anticèl·lules adrenals 30,58
PR5269 AC anticèl·lules ovàriques 24,14
PR5270 AC anticèl·lules parietals gàstriques 21,80
PR5271 AC anticentròmer 21,80
PR5272 AC anticitoplasma de neutròfils (ANCA) 37,92
PR5273 AC anti DNA 20,19
PR5274 AC anti ENAS cribratge 21,53
PR5275 AC antiendomisi 25,03
PR5276 AC antiesperma 50,92
PR5277 AC antifactor intrínsec 21,80
PR5278 AC anti GAD (glutamicodescarboxilasa) 21,80
PR5293 AC antigliadina 13,47
PR5294 AC antihistones 21,53
PR5295 AC anti HLA (linfotoxicitat) 61,09
PR5296 AC antiimmunoglobulina A 21,80
PR5297 AC antiinsulina 15,35
PR5298 AC antiillots pancreàtics 21,80
PR5299 AC anti LKM 25,03
PR5300 AC anti MA 2 (TA) 21,80
PR5301 AC antimembrana basal dèrmica 21,53
PR5302 AC antimembrana basal glomerular (AMBG) 33,08
PR5303 AC antimicrosomals (anti TPO) 13,47
PR5304 AC antimitocondrials (asma) (AAM) 25,03
PR5305 AC anti MPO (mieloperoxidasa) 21,53
PR5306 AC antimúscul estriat 21,80
PR5307 AC antimúscul llis (AML) 25,03
PR5308 AC antinuclears (ANA) 18,89
PR5309 AC antipèptid citrul·linat 21,56
PR5310 AC anti PR3 (proteïnasa 3) 21,80
PR5311 AC antireceptor de tirotropina (TSH) 34,42
PR5312 AC antireceptor hepàtic (SGP-R) 21,80
PR5313 AC antireceptors acetilcolina 61,09
PR5314 AC antireticulina 25,03
PR5315 AC antisubstància intercel·lular 21,53
PR5316 AC antisulfàtids 61,09
PR5317 AC antitiroglobulina 13,47
PR5318 AC antitirosina fosfatasa (ia2) 21,80
PR5319 AC antitransglutaminasa 21,53
PR5320 AC igm anti mag (glucoproteïna associada a mielina) 21,80
PR5321 AC neutralitzants interferó beta 21,80
PR5324 Anti CV2 21,09
PR5325 Anti HU 21,09
PR5326 Anti RI 21,09
PR5327 Anti TR 21,09
PR5328 Anti YO 21,09
PR5631 Ac antibeta 2 glicoproteïna 21,59
PR5632 Ac anticardiolipina 18,12
PR5633 Ac antigangliòsid 60,48
PR5634 Ac anti Saccharomyces cerevisiae (ASCAS) 37,55
PR5329 Altres proves d’autoimmunitat n. c. a. p. (*) 60,92
PR5673 Blott antineuronals 135,26

Proves funcionals
Codi Descripció Import (€)
PR5330 Prova d’O’Sullivan (estàndard) (sang) 26,08
PR5635 Proves funcionals (sang) 181,08
PR5636 Sobrecàrrega oral glucosa (sang) 67,47

Fàrmacs, drogues i tòxics (sang/orina)
Codi Descripció Import (€)
PR5637 Fàrmacs, drogues i tòxics (sang/orina) 24,59
PR5674 Fàrmacs biològics 125,07

Marcadors tumorals
Codi Descripció Import (€)
PR5638 Marcadors tumorals tipus I (inclou: AG prostàtic específic (PSA); alfa ferroproteïna; AG carbohidratat 125 (AG CA 125); AG carbohidratat 15.3 (AG CA 15.3); AG carbohidratat 19.9 (AG CA 19.9); AG carcinoembrionari (CEA); proteïnes S-100B) 11,85
PR5639 Marcadors tumorals tipus II (inclou: Ag carbohidratat 50 (AG CA 50); AG carbohidratat 549 (AG CA 549); AG carbohidratat 72.4 (AG CA 72.4); AG carcinoembrionari (CEA); proteïnes S-100B); AG cèl·lules escamoses SCC; cromogranina A; citoqueratina Cyfra 21-1; pèptid intestinal vasoactiu (VIP); proteïna relacionada amb PTH (PTH like); AG prostàtic específic lliure (PSA lliure); AG polipeptídic tissular; enolasa específica neuronal (NSE) 18,69
PR5640 Marcadors tumorals tipus III (inclou: receptor factor de creixement epidèrmic (ELISA); subunitat lliure d’hormones polipeptídiques; sistema major d’histocompatibilitat (HLA); NEU en càncer mamari; receptors d’estrògens; receptors de progesterona; altres proves tissulars n. c. a. p.*) 65,65


Proves especials de bioquímica (sang/orina)
Codi Descripció Import (€)
PR5418 5 Nucleotidasa (sang) 0,79
PR5419 Àcids grassos de cadena llarga (sang) 11,63
PR5420 Alumini (sang) 11,63
PR5421 Amoni (sang) 9,87
PR5422 Colinesterasa: variant genètica (sang) 9,87
PR5423 Endotelina (sang) 22,40
PR5424 Eritropoetina (sang) 16,66
PR5433 Lactat (sang) 6,40
PR5442 Àcid pirúvic (piruvat) (sang) 48,83
PR5443 Plom (sang) 34,77
PR5445 Seleni (sang) 34,77
PR5446 Serotonina (sang) 22,40
PR5447 Tiopurina metiltransferasa (sang) 22,40
PR5448 Triptasa (sang) 26,52
PR5451 Àcid delta-aminolevulínic (ALA) (orina) 34,77
PR5452 Àcid fenil pirúvic (orina) 48,83
PR5453 Coproporfirines (orina) 26,70
PR5454 Cotinina (orina) 22,40
PR5456 Mucopolisacàrids (orina) 43,58
PR5457 Plom (orina) 34,77
PR5458 Porfirines totals (orina) 15,90
PR5459 Porfobilinogen (orina) 34,77
PR5460 Serotonina (orina) 22,40
PR5461 Sulfàtids (orina) 48,83
PR5462 Uroporfirines (orina) 20,26
PR5464 Zinc (orina) 11,63
PR5465 Altres proves especials de bioquímica (orina) 17,29
PR5641 Fosfatasa alcalina, fraccions i isoenzimes (sang) 0,55
PR5642 Lactat-deshidrogenasa (LDH), isoenzimes (sang) 18,35
PR5643 Pèptid i propèptid natriurètic (sang) 60,48
PR5644 Histamina (sang/orina) 17,59
PR5645 Xilosapr2201 D (sang/orina) 8,57
PR5450 Altres proves especials de bioquímica (sang) n. c. a. p. (*) 31,01

Altres anàlisis de líquids biològics i teixits

Codi Descripció Import (€)
PR5468 Anàlisi de femta: antitripsina-alfa-1 20,44
PR5469 Anàlisi de femta: coproporfirines 19,59
PR5470 Anàlisi de femta: estudi macroscòpic i microscòpic 16,17
PR5471 Anàlisi de femta: greixos 38,61
PR5472 Anàlisi de femta: heptacarboxilporfirines 19,59
PR5473 Anàlisi de femta: porfirines 19,59
PR5474 Anàlisi de femta: porfobilinogen 38,45
PR5475 Anàlisi de femta: protoporfirines 19,59
PR5476 Anàlisi de femta: quimotripsina 17,73
PR5477 Anàlisi de femta: sang oculta (per determinació) 13,80
PR5478 Anàlisi de femta: uroporfirines 19,59
PR5483 Anàlisi de líquid amniòtic: alfa-fetoproteïna 11,40
PR5489 Anàlisi de líquid cefaloraquidi: bandes oligoclonals 123,02
PR5490 Anàlisi de líquid cefaloraquidi: clor 2,90
PR5502 Anàlisi de líquid cefaloraquidi: xantocromia 3,02
PR5678 Anàlisi de líquid cefaloraquidi: aminoàcids 120,00
PR5503 Anàlisi de líquid de diàlisi: creatinina 0,34
PR5505 Anàlisi de líquid de diàlisi: potassi 1,11
PR5508 Anàlisi de líquid de diàlisi: sodi 1,11
PR5509 Anàlisi de líquid de diàlisi: urea 0,71
PR5511 Anàlisi de líquid nasal: prealbúmina 13,23
PR5512 Anàlisi de líquid nasal: proteïna traçadora beta 23,02
PR5526 Anàlisi de líquid peritoneal: alfa fetoproteïna 11,40
PR5541 Anàlisi de líquid pleural: bilirubina 0,60
PR5543 Anàlisi de líquid pleural: colesterol 1,51
PR5550 Anàlisi de líquid pleural: factor reumatoide 6,56
PR5557 Anàlisi de líquid seminal: zinc 2,51
PR5558 Anàlisi de líquid seminal: citrat 22,37
PR5559 Anàlisi de líquid seminal: fructosa 23,98
PR5560 Anàlisi de líquid seminal: seminograma 31,76
PR5561 Anàlisi de líquid seminal: seminograma: capacitació 131,38
PR5562 Anàlisi de líquid seminal: seminograma: capacitació per a inseminació 156,76
PR5563 Anàlisi de líquid seminal: seminograma: vasectomia 26,76
PR5568 Anàlisi de líquid sinovial: cristalls 18,95
PR5576 Anàlisi de líquid sinovial: urat 2,51
PR5577 Anàlisi de líquid sinovial: viscositat 3,02
PR5578 Anàlisi de saliva: immunoglobulina secretora 14,90
PR5592 Anàlisi d’altres líquids biològics: microglobulina-beta-2 14,10
PR5594 Anàlisi d’altres líquids biològics: proteïna C reactiva (PCR) 8,07
PR5596 Anàlisi d’altres líquids biològics: proteinograma 20,93
PR5597 Anàlisi d’altres líquids biològics: transferrina 8,39
PR5646 Anàlisi de líquids biològics: adenosina desaminasa (ADA) (en mostres: líquid cefaloraquidi, peritoneal, pleural, sinovial, pericàrdic, pleural i altres líquids biològics) 18,21
PR5647 Anàlisi de líquids biològics: albúmina (en mostres: líquid cefaloraquidi, peritoneal, pleural) 2,99
PR5648 Anàlisi de líquids biològics: amilasa (en mostres: líquid peritoneal, pleural, i altres líquids biològics n. c. a. p.) 3,68
PR5649 Anàlisi de líquids biològics: anticossos antinuclears (en mostres: líquid pericàrdic, pleural) 18,70
PR5650 Anàlisi de líquids biològics: antigen carcinoembrionari (CEA) (en mostres: líquid periotoneal; líquid pleural) 12,07
PR5651 Anàlisi de líquids biològics: aspecte (en mostres: líquid cefaloraquidi, pericàrdic, peritoneal, pleural,
seminal, sinovial) 2,99
PR5652 Anàlisi de líquids biològics: complement components 11,50
PR5653 Anàlisi de líquids biològics: enzim convertidor angiotensina (ECA) 22,58
PR5654 Anàlisi de líquids biològics: estudi citològic de cèl·lules mononuclears, polimorfonuclears, eritròcits i d’altres cèl·lules (en mostres: llavat broncoalveolar, líquid cefaloraquidi, nasal, pericàrdic, peritoneal, pleural, sinovial i altres líquids biològics 21,89
PR5655 Anàlisi de líquids biològics: glucosa (en mostres: líquid cefaloraquidi, de diàlisi, pericàrdic, peritoneal, pleural, sinovial i altres líquids biològics) 2,42
PR5656 Anàlisi de líquids biològics: immunoglobulines 28,37
PR5657 Anàlisi de líquids biològics: lactat deshidrogenasa (LDH) (en mostres: líquid cefaloraquidi, peritoneal, pleural i altres líquids biològics) 1,61
PR5658 Anàlisi de líquids biològics: lisozim (en mostres: líquid cefaloraquidi; altres líquids biològics) 17,17
PR5659 Anàlisi de líquids biològics: pH (en mostres: líquid cefaloraquidi, de diàlisi, pericàrdic, peritoneal, pleural, sinovial i altres líquids biològics) 10,86
PR5660 Anàlisi de líquids biològics: proteïnes totals (en mostres: líquid cefaloraquidi, de diàlisi, pericàrdic, peritoneal, pleural, sinovial, altres líquids biològics n. c. a. p.) 3,63
PR5661 Anàlisi de líquids biològics: triglicèrids (en mostres: en líquid peritoneal,
pleural i altres líquids
biològics) 1,92
PR5600 Anàlisi de teixits: fosfatasa alcalina 4,49
PR5601 Anàlisi de teixits: lactasa 10,79
PR5602 Anàlisi de teixits: maltasa 10,79
PR5603 Anàlisi de teixits: sacarasa 10,79
PR5662 Anàlisi de càlculs (inclou: càlculs biliars i renals) 30,31
PR5599 Altres anàlisis de líquids biològics n. c. a. p. (*) 13,76
PR5604 Altres anàlisis de teixits n. c. a. p. (*) 29,20
PR5675 Anàlisi de femta: elastasa 25,51
PR5676 Anàlisi de femta: calprotectina 25,51


(*) n. c. a. p.: no compresos en altres apartats


7. La quota íntegra en els supòsits d’hematologia o banc de sang hospitalari s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Banc de sang i immunologia
Codi Descripció Import (€)
PR6236 Anticossos irregulars antieritrocitaris, identificació 50,85
PR6237 Detecció d’anticossos, tècniques d’elució i proves de compatibilitat (per prova)
(Inclou: aglutinines; anticossos antieritrocitaris relacionats amb fàrmacs; anticossos antigranulocítics; anticossos antiplaquetaris; anticossos irregulars antieritrocitaris: creening; anticossos irregulars antieritrocitaris: titulació; antiglobulina directa monoespecífica (monovalent); antiglobulina directa poliespecífica (polivalent); autoabsorció sèrica; crioaglutinines: creening; crioaglutinines: titulació; crioglobulines: creening; crioglobulines: titulació; elució eritrocitària; neutralització d’anticossos IgM; prova de compatibilitat completa en hematies (prova creuada); prova de compatibilitat salina en hematies (prova creuada); anticossos antieritropoetina; COOMBS directe) 17,09
PR6238 Estudi reaccions transfusionals 65,65
PR6239 Extracció de mostres per a banc de sang 4,34
PR6240 Tipificació de grups sanguinis (per prova) (Inclou: fenotip eritrocitari: Rh complet; fenotips eritrocitaris: altres; grup sanguini (A, B , O i Rh) incloent-hi sèric; tècnica DU (prova per a Rho variant Du); fenotip eritrocitari CDE) 9,75
PR6291 AC anticomplex heparina 43,45
PR6293 Anticoagulant lúpic 22,81

Hemostàsia
Codi Descripció Import (€)
PR6241 Adamts 13 (activitat) 133,35
PR6242 Dosatge de factor de coagulació (per prova)
(Inclou: factor II; factor V; factor VII; factor VIII; factor IX; factor X; factor XI; factor XII; factor XIII antigènic;
dosatge de factor
de coagulació, SE) 22,29
PR6243 Von Willebrand, estructura multimèrica 133,35
PR6244 Altres tècniques d’hemostàsia no compreses en altres parts (per prova)
(Inclou: activador tissular del plasminogen: activitat (t-PA); activador tissular del plasminogen: antigen (t-PA); agregació plaquetària; anticossos antifosfolípids; antifactor Xa; antiplasmina, activitat (alfa-2-antiplasmina); antitrombina III: activitat; antitrombina III: antigen; cofactor II de l’heparina: activitat; cofactor II de l’heparina: antigen; complex trombina-antitrombina; col·lagen ADP; col·lagen epinefrina; dímer D de la fibrina; etanol, test de; factor de Von Willebrand (cofactor ristocetina); fibrinogen, activitat; fibrinogen, derivat; glicoproteïna rica en histidina; inhibidor de la coagulació específic; inhibidor de la coagulació no específic; inhibidor de l’activador del plasminogen-1 (PAI1), antigen; inhibidor de l’activador del plasminogen1 (PAI1), activitat; lisi en plaques de fibrina; monòmers de fibrina; plasminogen, activitat; plasminogen, antigen; productes de degradació del fibrinogen (PDF); proteïna C inhibidora de la coagulació, activitat; proteïna C inhibidora de la coagulació, antigen; proteïna S inhibidora de la coagulació, activitat; proteïna S, antigen (lliure i total); protrombina, fragment (1 + 2); receptor uPa, antigen; resistència a la proteïna C activada (RPCa); RIPA; temps de lisi del coàgul de les euglobines (prova de Von Kaulla); temps de protrombina; temps de reptilase; temps de sagnia; temps de trombina; temps de tromboplastina parcial activat (TTPA); trombotest; urocinasa (uPa), antigen; urocinasa (uPa), activitat; Von Willebrand, antigen; fragilitat capil·lar; aptt-anticoagulant lúpic; test mescla; plaquetes activables per diversos agonistes; plaquetes activades circulants CD62 positives; plaquetes activades circulants PAC-1 positives; plaquetes annexin V positives; plaquetes inhibides
per diversos inhibidors). 15,18
PR6292 Tromboelastograma 157,32

Hematimetria i eritropatologia
Codi Descripció Import (€)
PR6245 Determinació de fosfat-glucosa-isomerasa 25,76
PR6246 Fosfoglicerat cinasa 26,08
PR6247 Determinació de piruvat
cinasa eritrocitària 26,08
PR6248 Tècniques d’hematimetria (per prova)
(Inclou: fórmula leucocitària; frotis de sang perifèrica; hematòcrit aïllat; hemograma i fórmula automatitzats; reticulòcits: recompte; reticulòcits: recompte automàtic; velocitat de sedimentació globular; eritroblastos, recompte automàtic; granulòcits immadurs, recompte automàtic; morfologia sèrie roja; morfologia sèrie blanca; morfologia sèrie plaquetar) 3,26
PR6249 Tècniques eritropatologia (per prova)
(Inclou: 6-fosfogluconico-deshidrogenasa; autohemòlisi 24 hores; cèl·lules LE; cossos de Heinz ; dosatge de NADH (diaforasa eritrocitària); falciformació, test de; glicerol, test de; glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa intraeritrocitària, quantitatiu; glutatió peroxidasa; glutatió reductasa; HAM, test de; haptoglobina; hemoglobina A2; hemoglobina A2; hemoglobina F, (Kleinhauer, mètode de); hemoglobina fetal; hemoglobina plasmàtica; hemoglobina S; hemoglobines, electroforesi; hemoglobines, isoeletroenfocament; inulina, test de; isopropanol, prova; metaalbúmina; Pink, test de; resistència osmòtica eritrocitària; resistència osmòtica eritrocitària incubada; sacarosa, test de la; solubilitat de l’hemoglobina, test de; hemoglobina en orina; hemosiderina en orina; estudi molecular hemoglobina S;
corba dissociació hemoglobina (P50);
proteïnes membrana
eritrocitària) 27,20
PR6250 Transcobalamina 248,66

Citologia i tècniques en medul·la òssia, melsa, ganglis i altres

Codi Descripció Import (€)
PR6253 Citologia i tècniques en medul·la òssia, melsa, ganglis i altres (per prova)
(Inclou: citologia d’empremta ganglionar i/o melsa i altres; mielograma, citologia medul·lar; citologia d’empremta de líquids orgànics) 9,36
PR6256 Immunofenotip medul·la òssia 18,13
PR6257 Aspirat de medul·la òssia, 30,41
PR6258 Biòpsia de medul·la òssia 66,29

Citoquímica
Codi Descripció Import (€)
PR6259 Citometria de flux, exc. cribratge de poblacions limfocitàries (per prova)
(Inclou: antígens de superfície, antígens intracel·lulars, cèl·lules CD34, cicle cel·lular i aneuploïdies ADN, determinació de micropartícules, immunoglobulines de superfície (kappa i lambda)) 20,64
PR6260 Citoquímica (per prova)
(Inclou: butirat esterasa; cloracetat esterasa; fosfatasa alcalina antifosfatasa alcalina (FAAFA); fosfatases àcides tartrat resistent, tinció; fosfatases àcides, tinció; fosfatases alcalines granulocítiques, tinció (FAG); May-Grünwald-Giemsa, tinció (tinció panòptica); naftilacetat esterasa, alfa (ANAE); naftol ASD acetat esterasa (NASDA); NASDA inhibida amb Fna; PAS, tinció (àcid periòdic Schiff); Perls, tinció; peroxidases, tinció;
Sudan negre, tinció) 9,59
PR6261 Malaltia mínima residual 294,03
PR6262 Estudi de leucèmia aguda 294,03
PR6263 Estudi de síndrome limfoproliferativa crònica (SLPC) 186,99
PR6264 Hemoglobinúria paroxismal nocturna (HPN) 99,13
PR6265 Immunofenotip sang perifèrica 31,21
PR6266 Marcadors HPN hematies 99,13

Cribratge de poblacions limfocitàries
Codi Descripció Import (€)
PR6267 Cèl·lules NK (recompte) 169,99
PR6268 Cribratge de poblacions limfocitàries (per prova)
(Inclou: cèl·lules T4 (recompte), cèl·lules T8 (recompte), cèl·lules B totals (recompte), cèl·lules T totals (recompte), cribratge de poblacions limfocitàries, cèl·lules CD19+CD20, cèl·lules CD45 (recompte), cèl·lules CD3 (recompte)) 31,21

Hemoreologia
Codi Descripció Import (€)
PR6283 Hemoreologia (per prova)
(Inclou: agregabilitat eritrocitària, deformabilitat eritrocitària (baix i alt shear), viscositat plasmàtica, viscositat sanguínia (baix i alt shear)) 1,38

Tècniques d’afèresi i extracció de medul·la òssia

Codi Descripció Import (€)
PR6284 Afèresi de precursors hematopoètics amb selecció 4.733,38
PR6285 Afèresi de precursors hematopoètics
normal 632,15
PR6286 Exsanguinotransfusió d’adults 532,79
PR6287 Plaquetoafèresi, plasmafèresi o leucafèresi (per prova) (Inclou: leucafèresi, plaquetoafèresi, plasmafèresi) 460,51

Tècniques i procediments d’hemoteràpia
Codi Descripció Import (€)
PR6288 Tècniques i procediments d’hemoteràpia (per prova)
(Inclou: infusió de precursors hematopoètics de medul·la òssia o sang perifèrica; administració de factors coagulació; concentrat d’hematies, desleucotització; concentrat d’hematies, irradiat; concentrat d’hematies, llavat; donació sanguínia; donació sanguínia per a autotransfusió; preparació per a exanguinotranfusió; sagnia terapèutica) 23,13
PR6289 Transfusió, excepte concentrat de plaquetes desleucotitzat (per prova)
(Inclou: transfusió de concentrat d’hematies, transfusió de concentrat d’hematies desleucotitzat, transfusió de concentrat de plaquetes per unitat random, transfusió de plasma fresc congelat) 28,00
PR6290 Transfusió de concentrat de plaquetes desleucotitzat 94,878. La quota íntegra en els supòsits de microbiologia s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Diagnòstic microbiològic indirecte-serologia microbiana
Codi Descripció Import (€)
PR0722 Detecció d’anticossos: mètode ELISA 10,32
PR0723 Detecció d’anticossos: mètode d’immunofluorescència indirecta 26,32
PR0724 Detecció d’anticossos:
mètode inmunoblot 51,34
PR0725 Detecció d’anticossos: mètode de fixació del complement 16,05
PR0726 Detecció d’anticossos: mètode d’aglutinació 6,83
PR0727 Detecció d’anticossos: mètode d’hemaglutinació 10,34
PR0728 Prova de la lepromina (Mitsuda) 6,88
PR0729 Assaig d’alliberament d’interferó gamma per mètode ELISA (Mycobacterium tuberculosi complex) 44,14
PR0730 Assaig d’alliberament d’interferó gamma per mètode ELISPOST (Mycobacterium tuberculosi complex) 44,14
PR0731 Prova de tuberculina (Mantoux) 6,88

Microbiologia molecular
Codi Descripció Import (€)
PR0732 Determinació de càrrega viral 87,63
PR0733 Detecció d’ADN pel mètode PCR 64,67
PR0734 Detecció de genotip de virus 155,83
PR0735 Detecció de mutació priònica 64,67
PR0736 Detecció de la proteïna 14-3-3 16,09
PR0737 Detecció de gens codificadors de resistències 64,67
PR0738 Proves especials de sensibilitat 15,35
PR0739 Identificació i antibiograma de bacteris 15,63
PR0740 Identificació i antifungigrama 12,67
PR0741 Detecció de resistència 173,61
PR0742 Detecció fenotip virtual, resistències, coreceptors, tropisme (i altres) del virus de la immunodeficiència humana (VIH) 173,61
PR0743 Detecció de l’ARN de virus pel mètode RT-PCR 64,67

Exàmens directes
Codi Descripció Import (€)
PR0744 Exàmens directes: tinció de Gram 4,83
PR0745 Exàmens directes: tinció de Zielh-Neelsen, Kinyoun i altres n. c. a. p. (*) 7,11
PR0746 Exàmens directes: tinció de blava de toluïdina 6,64
PR0747 Exàmens directes: tinció argèntica (Gomori) 4,35
PR0748 Exàmens directes: tinció de Giemsa 7,42
PR0749 Exàmens directes: tinció
de blava de metilè 3,82
PR0750 Exàmens directes: tinció tricròmica 7,03
PR0751 Examen en fresc 2,37
PR0752 Examen directe amb KOH/calcofluor 4,17
PR0753 Examen directe amb immunofluorescència indirecta 19,31
PR0754 Paràsits en femta 8,58
PR0755 Paràsits en sang i altres mostres 23,68
PR0756 Estudi parasitològic macroscòpic (artròpodes, cucs) 7,12
PR0757 Microscòpia electrònica per a líquids i virus intestinals 36,21

Cultius
Codi Descripció Import (€)
PR0758 Cultiu d’exsudat profund, amb cerca d’anaerobis 13,44
PR0759 Cultiu bacterià de controls d’esterilitat (superfícies, dispositius i altres) 4,25
PR0760 Cultiu de biòpsies i puncions aspiracions amb agulla fina (PAAF) 11,81
PR0761 Cultiu d’exsudat superficial, sense cerca d’anaerobis 10,44
PR0762 Cultiu de líquids estèrils (excepte en líquid cefaloraquidi), incloent-hi la cerca d’anaerobis 9,71
PR0763 Cultiu de punta de catèter i altres dispositius 3,06
PR0764 Cultiu de bacteris habituals de l’aparell respiratori inferior 10,71
PR0765 Cultiu de gèrmens no habituals (legionel·la, bordetel·la, leptospira i altres) 9,64
PR0766 Cultiu de líquids estèrils (excepte en líquid cefaloraquidi) incloent-hi la cerca d’anaerobis 9,71
PR0767 Cultiu de mostra genital 12,19
PR0768 Cultiu d’exsudat faringi, òtic, ocular, nasal, sense Gram. 7,10
PR0769 Coprocultiu 9,54
PR0770 Cultiu de líquid cefaloraquidi 11,22
PR0771 Urinocultiu 3,33
PR0772 Hemocultiu, per cada extracció 14,12
PR0773 Cultiu de fongs 10,63
PR0774 Cultiu de Chlamydia 12,10
PR0775 Cultiu de Micobacteris 30,52
PR0776 Cultiu de Micoplasma/Ureaplasma 12,10
PR0777 Cultiu d’incubació prolongada 12,07
PR0778 Cultius parasitològics (leishmània), excepte tricomones 9,25
PR0779 Cultiu de virus 28,85

Proves d’identificació
i detecció d’antígens

Codi Descripció Import (€)
PR0780 Detecció de serotips per aglutinació 8,97
PR0781 Identificació de bacteris 15,63
PR0782 Identificació de micobacteris 15,63
PR0783 Identificació de fongs 13,28
PR0784 Identificació de virus 28,85
PR0785 Identificació molecular: per mètode PCR 16,09
PR0786 Identificació molecular: per mètode seqüenciació 16,09
PR0787 Identificació molecular: per mètode hibridació 62,82
PR0788 Detecció d’antígens microbians pels mètodes d’immunocromatografia, ELISA, immunofluorescència indirecta i aglutinació 16,09
PR0789 Immunofluorescència directa (IFD) sobre mostra 19,31
PR0790 Detecció de toxines de Clostridium botulinum 20,76
PR0791 Detecció de toxines de Clostridium difficile 20,76


(*) n. c. a. p.: no compresos en altres apartats

9. La quota íntegra en els supòsits de farmacocinètica s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Import (€)
PR0801 Informe farmacocinètic 25,4110. La quota íntegra en els supòsits d’anatomia patològica s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Import (€)
PR1001 Citologia exfoliativa ginecològica 9,46
PR1002 Altres citologies 25,13
PR1003 Biòpsia o peça quirúrgica tipus 1. 25,59
(inclou les mostres següents: reconeixement histològic de teixit presumiblement normal, amígdales i adenoides, apèndix, comprovació de conductes deferents, comprovació de ganglis simpàtics, comprovació de nervis, polipectomies, biòpsia de restes ovulars, vesícula, comprovació de trompes de Fal·lopi)
PR1004 Biòpsia o peça quirúrgica tipus 2 42,34
(inclou les mostres següents: biòpsia endoscòpica d’aparell digestiu i urinari, biòpsia d’endometri, biòpsia de llengua i cavitat oral, biòpsia de mucoses, biòpsia cilíndrica de pròstata, quist pilonidal, buidatge d’una única localització anatòmica)
PR1005 Biòpsia o peça quirúrgica tipus 3 65,74
(inclou les mostres següents: biòpsia i sinovectomia d’articulacions; melsa no tumoral; globus ocular, biòpsies oculars, còrnies; glàndules salivals i suprarenals; hipòfisi; biòpsia de fetge i hepatectomia parcial; biòpsia de pàncrees; biòpsia de parts blanes; placenta i fetus de menys de 20 setmanes; pròstata biòpsia cilíndrica, resecció transuretral i prostatectomia per adenoma; tiroide, lobectomia no tumoral; úter per histerectomia simple; bufeta resecció transuretral)
PR1006 Biòpsia o peça quirúrgica tipus 4 110,56
(inclou les mostres següents: aparell digestiu, peça de resecció; melsa tumoral; conització de cèrvix; biòpsia d’endomiocardi; extremitats per isquèmia; gangli limfàtic, excloent-ne buidatge; biòpsia de medul·la òssia; penis tumoral; biòpsia post-trasplantament; pulmó, biòpsia transbronquial tascó pulmonar per malaltia inflamatòria; renyó per malalties glomerulars, biòpsia; testicle tumoral; SNS, biòpsia; úter i annexos per causa no tumoral, incloent-hi úter miomatós)
PR1007 Biòpsia o peça quirúrgica tipus 5 163,22
(inclou les mostres següents: aparell digestiu, peça amb dissecció ganglionar; peça quirúrgica ginecològica, neoplàsia amb buidatge o sense; hepatectomia amb buidatge o sense; ossos, tumors; laringe tumoral; músculonervi, biòpsia; quadrantectomia, mastectomia amb buidatge o sense; parts blanes, resecció per tumors; prostactectomia-cistectomia per carcinoma amb buidatge o sense; pulmó, neoplàsies amb buidatge o sense; renyó tumoral, amb buidatge o sense; tiroidectomia per carcinoma, peça; SNC, tumor)
PR1008 Autòpsia 595,53
PR1009 Tècniques histoquímiques convencionals 21,28
PR1010 Tècniques histoenzimològiques 29,76
PR1011 Tècniques d’immunofluorescència 38,44
PR1012 Tècniques immunohistoquímiques 42,08
PR1013 Microscòpia electrònica de transmissió i d’escombratge 130,62
PR1014 ISH (hibridació in situ) 228,88
PR1015 FISH (hibridació in situ amb sonda marcada amb fluorescència) 233,05
PR1016 PCR 97,84
PR1017 Citometria estàtica (morfometria) 105,74
PR1018 Citogenètica en tumors sòlids 356,73
PR1019 Biòpsia intraoperatòria tipus 1: convencional o de conformitat histològica 79,92
PR1020 Biòpsia intraoperatòria tipus 2: realitzada fora de l’horari habitual de treball 187,6811. La quota íntegra en els supòsits d’altres proves diagnòstiques i terapèutiques s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Import (€)
PR1101 Altres endoscòpies no compreses en altres apartats 151,74
PR1102 Proves d’al·lèrgia (*) 101,57
PR1104 Altres proves diagnòstiques i terapèutiques no compreses en altres apartats 37,07


(*) Quan la realització d’una prova d’al·lèrgia comporte la determinació de títols antigènics específics, s’aplicarà la quantia corresponent recollida en l’apartat 6, bioquímica (PR5184 i PR5185).


12. La quota íntegra en els supòsits de rehabilitació s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Import (€)
PR1201 Infiltració amb toxina botulínica en rehabilitació 692,52
PR1202 Infiltració amb àcid hialurònic 166,24
PR1203 Altres infiltracions 21,96
PR1204 Tècniques manuals: manipulacions, estiraments… 17,33
PR1205 Electrodiagnòstic 225,56
PR1206 Valoració funcional computada 53,69
PR1207 Tractament amb ones de xoc 194,58
PR1208 Tractament neurorehabilitador infantil, en paràlisi cerebral infantil (PCI) (*) 3.430,51


(*) Es liquidarà per estada en camps de neurorehabilitació. Es considera com a estada el període de permanència en camps de neurorehabilitació amb una durada mensual, i inclou totes les despeses de locomoció, estada i dietes, així com l’atenció prestada per neurorehabilitadores i neuropediatres en el període de durada del tractament.13. La quota íntegra en els supòsits de fisioteràpia, logopèdia i teràpia ocupacional s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Import (€)
PR1301 Sessió estàndard de fisioteràpia, excepte les especificades a continuació 20,79
PR1302 Sessió d’estimulació precoç 17,86
PR1303 Sessió de fisioteràpia cardiovascular 53,35
PR1304 Sessió de logoteràpia 25,41
PR1305 Sessió de psicoteràpia 52,79
PR1306 Sessió de teràpia ocupacional 22,7514. La quota íntegra en els supòsits de radioteràpia s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

PROCESSOS DE RADIOTERÀPIA EXTERNA
Codi Descripció Import (€)
PR1443 Radioteràpia tridimensional amb imatge portal pal·liatiu (Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions d’accelerador lineal multienergètic tridimensional amb imatge portal). 1.605,04
PR1444 Radioteràpia tridimensional amb imatge portal radical (Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions d’accelerador lineal multienergètic tridimensional amb imatge portal). 5.685,08
PR1445 Radioteràpia tridimensional guiada per imatge Kv/Kv pal·liatiu (Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions d’accelerador lineal multienergètic tridimensional per imatge Kv/Kv). 2.607,13
PR1446 Radioteràpia tridimensional guiada per imatge Kv/Kv radical (Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions d’accelerador lineal multienergètic tridimensional per imatge Kv/Kv) 7.937,17
PR1447 Radioteràpia tridimensional guiada per imatge cone beam pal·liatiu (Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions d’accelerador lineal multienergètic tridimensional cone beam) 2.765,04
PR1448 Radioteràpia tridimensional guiada per imatge cone beam radical (Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions d’accelerador lineal multienergètic tridimensional cone beam) 9.085,08
PR1449 Radioteràpia d’intensitat modulada (IMRT) step and shoot amb imatge 2D Mv
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions d’accelerador lineal multienergètic radioteràpia intensitat modulada (IMRT) amb imatge 2D Mv) 9.192,93
PR1450 Radioteràpia d’intensitat modulada (IMRT) step and shoot amb imatge 2D Kv
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions d’accelerador lineal multienergètic radioteràpia intensitat modulada (IMRT) amb imatge 2D Kv) 10.670,43
PR1451 Radioteràpia d’intensitat modulada (IMRT) step and shoot amb imatge IGRT cone beam
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions d’accelerador lineal IMRT step and shoot IGRT cone beam. 10.970,43
PR1452 Arcoteràpia tridimensional volumètrica modulada (VMAT IGRT cone beam)
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions d’arcoteràpia tridimensional volumètrica modulada (VMAT IGRT cone beam)). 12.185,08
PR1453 Radioteràpia estereotàxica extracranial (SBRT)
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessió radioteràpia estereotàxica extracranial (SBRT). 7.605,04
PR1454 Radiocirurgia extereotàxica tumors cerebrals: dosi única (Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de radioteràpia, sessió de radiocirurgia estereotàxica: tumors cerebrals (dosi única)). 9.105,04
PR1455 Radiocirurgia extereotàxica malformacions arteriovenoses (MAV) i funcional: dosi única
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessió de radiocirurgia estereotàxica malformacions arteriovenoses (MAV) i funcional: dosi única). 11.105,04
PR1456 Radiocirurgia estereotàxica: dosi fraccionada
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions de radiocirurgia estereotàxica (dosi fraccionada)) 9.105,04
PR1457 Irradiació corporal total (TBI) estàndard amb fotons (Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions d’irradiació corporal total (TBI) estàndard amb fotons) 12.605,04
PR1458 Irradiació corporal total (TBI) estàndard amb electrons (Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessió d’irradiació corporal total (TBI) estàndard amb electrons) 14.605,04
PROCESSOS DE RADIOTERÀPIA INTERNA O BRAQUITERÀPIA
PR1460 Braquiteràpia ginecològica senzilla
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions de braquiteràpia ginecològica senzilla) 1.205,04
PR1461 Braquiteràpia ginecològica complexa
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions braquiteràpia ginecològica complexa) 6.846,84
PR1462 Braquiteràpia endoluminal
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions braquiteràpia endoluminal) 7.005,04
PR1463 Braquiteràpia intersticial senzilla
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions braquiteràpia intersticial senzilla) 2.392,04
PR1464 Braquiteràpia intersticial complexa
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions braquiteràpia intersticial complexa) 6.846,84
PR1465 Braquiteràpia intersticial especial amb I-125
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, aplicació de braquiteràpia intersticial especial amb I-125) 9.000,00
PR1466 Braquiteràpia oftàlmica amb Ru-106 o I-125
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessió braquiteràpia oftàlmica amb Ru-106 o I-125) 9.705,04A l’efecte del que es disposa en aquest apartat 14, s’entén per:
a) Planificació inicial: el conjunt d’activitats que es realitzen prèviament a l’inici d’un determinat tractament orientades a la localització del tumor i els òrgans de risc en la posició de tractament; la determinació del volum que cal tractar; la determinació de la dosi que cal aplicar i el ritme de fraccionament; la selecció de la modalitat de tractament; el nombre, grandària i forma de les portes d’entrada, i la selecció de la qualitat de la radiació i l’equip més adequat.
b) Planificació successiva: la planificació d’una nova sèrie terapèutica per alteració substancial dels paràmetres pels quals es va establir la sèrie terapèutica precedent. No inclou, per tant, la mera revisió o confirmació de la planificació inicial.
c) Sessió, de tractament o aplicació, l’administració de la dosi o de la part d’aquesta (fracció) en què s’ha dividit el total de radiació de la unitat de tractament segons la planificació. Solament es facturarà més d’una sessió en el mateix dia quan es tracte de tractaments hiperfraccionats i hagen transcorregut més de sis hores entre l’aplicació de dues sessions (fraccions). El màxim facturable s’estableix en dues sessions per dia.
No es facturaran de manera independent les simulacions i verificacions inherents al tractament.

15. La quota íntegra en els supòsits de procediments de reproducció assistida i diagnòstic prenatal s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Import (€)
PR1601 Diagnòstic bàsic d’esterilitat en serveis de ginecologia (*) 1.228,13
PR1602 Diagnòstic d’esterilitat en unitat de reproducció humana (*) 496,52
PR1603 Inseminació artificial, per cicle (**) 254,45
PR1604 Fecundació in vitro, per cicle(**) 648,34
PR1605 Injecció intracitoplasmàtica d’espermatozoides, per cicle (**) 857,86
PR1606 Biòpsia testicular per a reproducció assistida (TESA), per cicle 1.107,39
PR1607 Diagnòstic prenatal sense amniocentesi 171,73
PR1608 Diagnòstic prenatal amb amniocentesi o biòpsia corial 717,76
PR1609 Llavat de semen (***) 333,78
PR1610 Espermiograma diagnòstic (amb capacitació i sense morfologia) 198,66
PR1611 Morfologia espermàtica 139,97
PR1612 Processament de mostra de semen per a inseminació artificial, fecundació in vitro (FIV) o microinjecció intracitoplasmàtica (ICSI) 193,18
PR1613 Processament de mostra de semen per a inseminació artificial de donant o fecundació in vitro de semen de donant (FIV D) 216,66
PR1614 Processament de mostres biològiques procedents d’aspiració d’epidídim 123,56
PR1615 Congelació d’espermatozoides 165,85
PR1616 Manteniment de mostra d’espermatozoides congelada/any 843,09
PR1617 Test d’hàmster 516,36
PR1618 Test de l’hemizona 563,32
PR1619 Avaluació per immunofluorèscencia de la reacció acrosòmica espermàtica 388,64
PR1620 Valoració quantitativa de la generació d’espècies reactives d’oxigen 147,83
PR1621 Cultiu d’embrions fins a blastòcit 88,75
PR1622 Transferència embrionària 120,92
PR1623 Vitrificació d’ovòcits/embrions 145,60
PR1624 Desvitrificació d’ovòcits/embrions 125,62
PR1625 Manteniment anual d’ovòcits/embrions/teixit ovàric, criopreservats 656,58
PR1626 Biòpsia embrionària i fixació 209,42
PR1627 Eclosió assistida d’embrions 189,44
PR1628 Desfragmentació d’embrions 253,64


(*) En el cas que el diagnòstic bàsic d’esterilitat de la unitat de reproducció humana (codi PR1602) incloga el diagnòstic bàsic que habitualment es realitza en els serveis de ginecologia (codi PR1601), hauran de liquidar-se les dues tarifes corresponents.
(**) Exclou el tractament farmacològic dispensat en cada cicle. Si aquest es dispensa directament pel centre, es liquidarà conforme a les quanties corresponents a les prestacions farmacèutiques (codis FC0001 i FC0002)
(***) Quan el llavat de semen es realitze en parelles serodiscordants (per a VIH, VHB o VHC) s’haurà d’aplicar, a més, la quantia corresponent de PCR per a la detecció del virus (codi PR1016)


16. La quota íntegra en els supòsits de tractament del dolor, procediments intervencionistes ambulatoris, s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Import (€)
PR1801 Bloqueig simpàtic diagnòstic o terapèutic 103,16
PR1802 Bloqueig somàtic diagnòstic o terapèutic 103,16
PR1803 Prova endovenosa de regitina 85,26
PR1804 Prova espinal diferencial 319,41
PR1805 Termografia 103,57
PR1806 Exploració de punts gallet 14,16
PR1807 Bloqueig nerviós dosi única 155,84
PR1808 Bloqueig nerviós continu 146,51
PR1809 Bloqueig regional endovenós 217,56
PR1811 Infiltració perifèrica de punts gallet amb anestèsia local 40,94
PR1812 Infiltració perifèrica de punts gallet amb toxina botulínica 459,91
PR1813 Infiltració perifèrica articular amb sod 217,92
PR1814 Infiltració perifèrica articular amb corticoides 32,26
PR1815 Infiltració perifèrica articular amb àcid hialurònic 217,92
PR1816 Venòclisi 52,44
PR1818 Iontoforesi 101,72
PR1819 Electroestimulació nerviosa transcutània (TENS) 24,67
PR1821 Cures quirúrgiques 20,54
PR1822 Programació de neuroestimulador implantat simple 25,99
PR1823 Programació de neuroestimulador implantat de doble canal 48,96
PR1824 Programació de radiofreqüència 37,47
PR1825 Tècnica d’infusió espinal: ompliment i programació de bomba per telemetria 123,11
PR1826 Tècnica d’infusió espinal: ompliment de bomba de flux fix 120,87
PR1827 Tècnica d’infusió espinal: ompliment i programació de bomba electrotècnica d’infusió ambulatòria externa 120,87
PR1828 Tècnica d’infusió sistemàtica 263,1617. La quota íntegra en els supòsits de tractament del dolor, procediments quirúrgics en la unitat del dolor, s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Proves d’identificació
i detecció d’antígens
Codi Descripció Import (€)
PR1901 Bloqueig simpàtic paravertebral 314,87
PR1902 Bloqueig neurolític epidural o subaracnoïdal 138,09
PR1903 Infiltració sacroilíaca 104,15
PR1904 Catèters espinals tunelitzats amb bomba d’infusió externa o sense 314,4818. La quota íntegra en els supòsits de terapèutica hiperbàrica s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Import (€)
PR2001 Sessió de pacient crònic, terapèutic hiperbàric 98,29
PR2002 Tractament de pacient agut disbàric hiperbàric 2.299,30
PR2003 Tractament de pacient agut no disbàric hiperbàric 1.512,40
PR2004 Prova de compressió i tolerància a l’oxigen 97,3219. La quota íntegra en els supòsits de broncoscòpies (*) s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Import (€)
PR2301 Broncoscòpia simple 172,27
PR2303 Broncoscòpia amb llavat broncoalveolar (BAL) 226,31
PR2304 Broncoscòpia amb biòpsia 217,37
PR2306 Ecobroncòscopia (EBUS) 418,51
PR2307 Braquiteràpia endobronquial 204,34
PR2310 Toracocentesi 209,93
PR2311 Biòpsia pleural cega 131,25
PR2312 Drenatge toràcic 154,15
PR2313 Drenatge toràcic permanent 683,91
PR2314 Fibrinòlisi pleural 259,43
PR2315 Pleuròdesi 129,22
PR2316 Toracoscòpia diagnòstica 190,92
PR2317 Toracoscòpia diagnòstica amb pleuròdesi 225,10


(*) Les tècniques broncoscòpiques realitzades amb suport de tècniques d’imatge es facturaran aplicant les taxes corresponents al subapartat 1. Radiodiagnòstic.


20. La quota íntegra en els supòsits de proves funcionals respiratòries en pneumologia s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Import (€)
PR2401 Espirometria 26,47
PR2402 Volums pulmonars: volum heli 55,27
PR2403 Volums pulmonars: volums per pletismografia i resistència de vies aèries 26,36
PR2404 Capacitat de difusió de monòxid de carboni 57,54
PR2405 Màxima ventilació voluntària 22,53
PR2406 Pressions màximes: inspiratòria (PIM) i expiratòria (PEM) 18,00
PR2407 Curtcircuit respiratori (shunt) 55,68
PR2408 Proves de provocació bronquial: histamina 37,06
PR2409 Proves de provocació bronquial: metacolina 37,06
PR2410 Proves de provocació bronquial: adenosinmonofosfat (AMP) 37,06
PR2411 Proves de provocació bronquial: capsaïcina 40,94
PR2412 Estudis d’esforç: prova d’esforç 168,18
PR2413 Estudis d’esforç: prova d’esforç en tapís rodador (per a valorar l’oxigenoteràpia portàtil) 50,54
PR2414 Estudis d’esforç: caminada de sis minuts en passadís 35,44
PR2415 Òxid nítric en aire exhalat (NOE) 17,34
PR2416 Pulsioximetria nocturna 24,20
PR2417 Censos respiratoris 102,92
PR2418 Pressió muscular respiratòria: P100 18,89
PR2419 Capnografia 13,36
PR2420 Condensat aire exhalat 23,40
PR2421 Esput induït 30,99
PR2422 Estudi de distribució per llavat de nitrogen 52,29
PR2423 Corba flux/volum 23,3721. La quota íntegra en els supòsits de tècniques de dermatologia s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Import (€)
PR2501 Crioteràpia 19,68
PR2502 Curetatge 28,43
PR2503 Electrocoagulació 49,22
PR2504 Proves epicutànies en dermatologia 62,33
PR2505 Exèresi i obtenció de mostres per a biòpsia 67,67
PR2506 Criocirurgia del càncer de pell (excepte melanoma) 85,83
PR2507 Dermatocoscòpia digital 56,19
PR2508 Dermatocoscòpia manual 8,59
PR2509 Ecografia cutània (ECAF) 41,23
PR2510 Fototeràpia 48,58
PR2511 Infiltracions en dermatologia (incl. corticoides, metotrexat etc.) (*) 230,11
PR2512 Teledermoscòpia 48,51
PR2513 Teràpia fotodinàmica en dermatologia (**) 221,06
PR2514 Videodermoscòpia d’epiluminiscència 24,74
PR1103 Làser candela (angiomes plans) 237,20
PR2515 Infiltració amb toxina botulínica en dermatologia 346,71


(*) No inclou les infiltracions amb toxina botulínica, que es facturaran mitjançant la taxa PR2515.
(**) Per sessió


22. La quota íntegra en els supòsits de tècniques diagnòstiques i terapèutiques no quirúrgiques d’oftalmologia (*) s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Import (€)
PR3001 Tècniques diagnòstiques sobre aparell lacrimal: endoscòpia diagnostica via lacrimal 219,90
PR3002 Tècniques diagnòstiques sobre còrnia: aberrometria 329,83
PR3003 Tècniques diagnòstiques sobre còrnia: anàlisi de fibres òptiques/GDX/HRT (per cadascuna d’aquestes) 109,95
PR3004 Tècniques diagnòstiques sobre còrnia: paquimetria corneal 71,47
PR3005 Tècniques diagnòstiques sobre còrnia: topografia corneal 65,97
PR3006 Tècniques diagnòstiques sobre còrnia: recompte de cèl·lules endotelials 71,47
PR3007 Tècniques diagnòstiques sobre còrnia: microscòpia corneal amb focal 98,95
PR3008 Tècniques sobre retina, coroides, cos vitri i càmera posterior: tomografia de coherència òptica (OCT) 109,95
PR3009 Tècniques sobre retina, coroides, cos vitri i càmera posterior: estudi fusió macular 22,00
PR3010 Tècniques diagnòstiques sobre músculs o tendons extraoculars: test Hess de Lancaster - estudi motor i anàlisi visual 54,96
PR3011 Examen d’ulls general i subjectiu: camp visual 54,96
PR3012 Exàmens de forma i estructura d’ull: angiografia fluoresceínica 82,20
PR3013 Exàmens de forma i estructura d’ull: angiografia verda d’indocianina 164,92
PR3014 Exàmens de forma i estructura d’ull: biometria 65,97
PR3015 Exàmens de forma i estructura d’ull: BMU-biomicroscòpia ultrasonogràfica 109,95
PR3016 Exàmens de forma i estructura d’ull: fotografia de pol posterior. 32,98
PR3017 Exàmens de forma i estructura d’ull: ecografia ocular + intralàser (per cada ull) 329,84
PR3018 Exàmens de forma i estructura d’ull: ecografia tridimensional 109,95
PR3019 Serveis visuals especials: adaptació ajudes baixa visió 274,86
PR3020 Serveis visuals especials: adaptació ajudes baixa visió; rehabilitació visual pacients de baixa visió per sessió. 63,25
PR3021 Laserteràpia: excímer terapèutic, teràpia PTK 329,83
PR3022 Laserteràpia: làser argó-dilaceracions 208,90
PR3023 Laserteràpia: làser argó-fotocoagulació (per sessió) 109,95
PR3024 Laserteràpia: làser argó-panfotocoagulació 329,84
PR3025 Laserteràpia: làser argó-trabeculoplàstia 210,83
PR3026 Laserteràpia: làser TTT (per sessió) 208,90
PR3027 Laserteràpia: làser YAG-capsulotomia 137,44
PR3028 Laserteràpia: làser YAG-iridotomia 175,91
PR3029 Laserteràpia: teràpia fotodinàmica 2.198,90
PR3030 Laserteràpia: teràpia refractiva (per ull) 989,51


(*) Les tècniques diagnòstiques i terapèutiques no quirúrgiques d’oftalmologia, realitzades amb suport de tècniques de neurofisiologia, bioquímica o d’anatomia patològica, es liquidaran segons les quanties corresponents dels apartats 5 (neurofisiologia), 6 (bioquímica) i 10 (anatomia patològica).


23. La quota íntegra en els supòsits de genètica i medicina molecular s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:


Citogenètica
Codi Descripció Import (€)
PR2953 Cariotip en líquid amniòtic 154,47
PR2954 Cariotip constitucional en sang perifèrica 117,62
PR2955 Cariotip en vellositat corial: mètode directe 144,06
PR2956 Cariotip en vellositat corial: cultiu 194,12
PR2957 Cariotip en pell 192,05
PR2958 Cariotip d’alta resolució en sang perifèrica 148,90
PR2961 Diagnòstic genètic preimplantacional (DGP): cariotip previ sang perifèrica 131,97
PR2962 Diagnòstic genètic preimplantacional (DGP): FISH previ sang perifèrica 208,29
PR2963 Diagnòstic genètic preimplantacional (DGP): FISH blastòmera 245,70
PR5416 FISH-líquid amniòtic n. c. a. p. (*) 60,48

Predisposició hereditària al càncer
Codi Descripció Import (€)
PR2101 Primera consulta en unitat de consell genètic en càncer 155,11
PR2102 Consulta successiva en unitat de consell genètic en càncer 77,56
PR2103 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): estudi d’inestabilitat de microsatèl·lits. Mostra tumor parafinada. PCR anàlisi de fragments electroforesi capil·lar 179,66
PR2104 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): estudi d’expressió proteïnes MLH1, MSH2, MSH6 i PMS2. Mostra tumor parafinada. Immunohistoquímica 301,51
PR2107 Càncer de mama i ovari familiar: gens BRCA1 i BRCA2. Estudi complet de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa (NGS) i seqüenciació capil·lar de l’exó corresponent 469,50
PR2110 Poliposi adenomatosa familiar: gen APC. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa (NGS) 495,60
PR2112 Von Hippel-Lindau: gen VHL. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 359,48
PR2114 Neoplàsia endocrina múltiple tipus 2 (MEN2A, MEN 2B): gen RET. Sang. Seqüenciació exons 10, 11, 13, 14, 15 i 16 405,01
PR2116 Retinoblastoma: gen RB1. Estudi de segregació de marcadors polimòrfics en cas índex o familiar. Sang/teixit tumoral parafinat. PCR-anàlisi de fragments per electroforesi capil·lar 496,89
PR2117 Retinoblastoma: gen RB1. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Seqüenciació completa (NGS) 600,00
PR2121 Retinoblastoma: gen RB1. Estudi de metilació Cas índex. Sang
i tumor parafinat 299,89
PR2123 Càncer de mama i ovari familiar: gens BRCA1 i BRCA2. Estudi de grans reordenaments. Cas índex. Sang. MLPA 100,47
PR2124 Poliposi adenomatosa familiar: gen APC. Estudi de grans reordenaments. Cas índex. Sang. MLPA 76,47
PR2125 Peutz-Jeghers: gen STK11. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 446,82
PR2126 Cowden: gen PTEN. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 446,82
PR2127 Estudi predictiu de risc familiar de cas índex amb mutació puntual detectada 166,77
PR2128 Estudi predictiu de risc familiar de cas índex amb mutació detectada de tipus gran reordenament 220,81
PR2129 Li-Fraumeni: gen TP53. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 498,33
PR2130 Melanoma hereditari: gen CDKN2A (p16). Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 228,78
PR2131 Càncer gàstric difús hereditari: gen CDH1. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 661,98
PR2133 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): gen MLH1. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 597,92
PR2134 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): gen MSH2. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 597,92
PR2135 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): gen MSH6. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 597,92
PR2136 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): gen PMS2. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 757,50
PR2137 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): estudi de mutació BRAF V600E. Mostra tumor parafinada. Seqüenciació. Melanoma 126,25
PR2138 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): gen MLH1. Estudi de grans reordenaments. Cas índex.
Sang. MLPA. 76,47
PR2139 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): estudi de metilació del promotor de MLH1. Mostra tumor parafinada. MS-MLPA 76,47
PR2140 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): gen MSH2. Estudi de grans reordenaments. Cas índex.
Sang. MLPA 76,47
PR2141 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): gen MSH6. Estudi de grans reordenaments. Cas índex.
Sang. MLPA 76,47
PR2142 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): gen PMS2. Estudi de grans reordenaments. Cas índex.
Sang. MLPA 76,47
PR2143 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): gen EPCAM. Estudi de grans reordenaments. Cas índex.
Sang. MLPA 76,47
PR2144 Peutz-Jeghers: gen STK11. Estudi de grans reordenaments. Cas índex. Sang. MLPA 76,47
PR2145 Cowden: gen PTEN. Estudi de grans reordenaments. Cas índex. Sang. MLPA 76,47
PR2146 Li-Fraumeni: gen TP53: Estudi de grans reordenaments. Cas índex. Sang. MLPA 76,47
PR2147 Neoplàsia endocrina múltiple tipus 1: gen MEN1. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 433,29
PR2148 Poliposi atenuada lligada al MYH: estudi de mutacions recurrents en MUTYH: T165C i G382D. Sang. Seqüenciació 202,00
PR2149 Poliposis atenuada lligada a l’MYH: gen MUTYH. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació
completa (NGS) 495,60
PR2150 Leiomiomatosi i càncer renal hereditaris: gen FH. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 482,78
PR2151 Birt-Hogg-Dubé: gen FLCN. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 482,78
PR2152 Paraganglioma hereditari: gen SDHB. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 321,18
PR2153 Paraganglioma hereditari: gen SDHC. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 247,45
PR2154 Paraganglioma hereditari: gen SDHD. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 221,19
PR2155 Paraganglioma hereditari: gens SDHB, SDHC, SDHD. Estudi de grans reordenaments. Cas índex. Sang. MLPA 76,47
PR2156 Neurofibromatosi tipus 2: gen NF2. Estudi de mutacions puntuals. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 642,36
PR2157 Neurofibromatosi tipus 2: gen NF2. Estudi de grans reordenaments. Cas índex.
Sang. MLPA 76,47
PR3101 Càncer de mama i ovari familiar: gens BRCA1 o BRCA2. Estudi directe en família mitjançant seqüenciació capil·lar de
l’exó corresponent 55,15
PR3102 Càncer de mama i ovari familiar: gens BRCA1 o BRCA2. Estudi de grans reordenaments. Familiar. Sang. MLPA 76,47

Diagnòstic molecular de malalties i síndromes de base genètica

Codi Descripció Import (€)
PR5409 Amplificació per PCR d’ApoB (sang) 29,48
PR5411 Estudi genètic glaucoma: gen myc (sang) 60,48
PR5412 Gen malaltia de Gilbert (sang) 107,09
PR5413 Genotip apolipoproteïna E (sang) 60,48
PR5414 Mutació gen homicisteïna (sang) 107,09
PR2901 Anàlisi de segregació de marcadors polimòrfics 275,73
PR2911 Síndrome del cromosoma X-fràgil. Anàlisi de l’expansió CGG del gen FMR1, Cas índex. Sang 458,38
PR2912 Anàlisi mutacions majoritàries: síndrome de Prader-Willi 247,68
PR2913 Anàlisi mutacions majoritàries: síndrome d’Angelman (test de metilació) 247,68
PR2914 Anàlisi mutacions majoritàries: síndrome de Beckwith-Wiedemann 275,73
PR2915 Anàlisi mutacions majoritàries: incontinència pigmentària 405,57
PR2916 Anàlisi mutacions majoritàries: retard mental lligat al cromosoma X (anàlisi gen ARx/microdelecions/microduplicacions, etc.) 333,41
PR2917 Anàlisi mutacions majoritàries: atròfia muscular bulbospinal (malaltia de Kennedy) (gen AR) 298,57
PR2918 Anàlisi mutacions majoritàries: hidrocefàlia lligada al cromosoma X (gen l1cam) 1.209,65
PR2919 Anàlisi mutacions majoritàries: malaltia de Huntington (gen It 15) 266,85
PR2921 Distròfia miotònica tipus I. Malaltia de Steinert. Anàlisi de l’expansió CTG del gen DMPK. Cas índex. Sang 313,62
PR2922 Polineuropatia hereditària tipus Charcot-Marie-Tooth, Tipus CMT1A. Anàlisi de la duplicació del gen PMP22. Cas índex. Sang. MLPA 203,16
PR2923 Neuropatia hereditària de paràlisi per pressió o neuropatia tomacular. Anàlisi de la deleció del gen PMP22. Cas índex. Sang. MLPA 76,47
PR2924 Distonia de torsió tipus 1A. Anàlisi de la mutació deltagag del gen TOR1A. Cas índex. Sang 246,09
PR2925 Atròfia muscular espinal tipus I-IV. Anàlisi de la deleció de l’exó 7 del gen SMN1. Cas índex. Sang 259,29
PR2926 Atàxia de Friedreich. Estudi de l’expansió GAA del gen FXN. Cas índex. Sang 266,85
PR2927 Atàxia espinocerebel·losa dominant tipus SCA1. Estudi de l’expansió GAC del gen SCA1. Cas índex. Sang 266,85
PR2928 Atàxia espinocerebel·losa dominant tipus SCA2. Estudi de l’expansió GAC del gen SCA2. Cas índex. Sang 266,85
PR2929 Atàxia espinocerebel·losa dominant tipus SCA3 (malaltia de Machado-Joseph). Estudi de l’expansió GAC del gen SCA3. Cas índex. Sang 266,85
PR2930 Atàxia espinocerebel·losa dominant tipus SCA6. Estudi de l’expansió GAC del gen CACNA1A. Cas índex. Sang 266,85
PR2931 Atàxia espinocerebel·losa dominant tipus SCA7. Estudi de l’expansió GAC del gen SCA7. Cas índex. Sang 266,85
PR2932 Atàxia espinocerebel·losa dominant tipus SCA12. Estudi de l’expansió GAC del gen PPP2R2B. Cas índex. Sang 266,85
PR2933 Atàxia espinocerebel·losa dominant tipus SCA8. Estudi de l’expansió GTC del gen SCA8. Cas índex. Sang 266,85
PR2934 Atròfia dentatorubro-palidoluisiana (DRPLA). Estudi de l’expansió C AG del gen atrophin1. Cas índex. Sang 266,85
PR2935 Distròfia muscular de Duchenne/Becker. Anàlisi de delecions/duplicacions del gen DMD. Cas índex. Sang. MLPA 76,47
PR2936 Distròfia muscular oculofaríngia estudi de l’expansió GCX del gen PABP1. Cas índex. Sang 246,09
PR2937 Anàlisi mutacions majoritàries: epilèpsia mioclònica d’Unverricht-Lundborg 246,09
PR2938 Sordesa neurosensorial. Anàlisi de les delecions més freqüents del gen GJB6 Cas índex. Sang. PCR 251,28
PR2939 Sordesa neurosensorial. Anàlisi de la mutació mitocondrial 1555G>A. Cas índex.
Sang. PCR 175,89
PR2940 Sordesa neurosensorial. Anàlisi de la mutació Q829X del gen OTOF. Cas índex.
Sang. PCR 208,63
PR2941 Neuropatia òptica de Leber. Anàlisi de les mutacions més freqüents. Cas índex. Sang. Seqüenciació 523,88
PR2942 Acondroplàsia: mutacions del codó 380 del gen FGFR3. Cas índex. Sang. Seqüenciació 292,85
PR2943 Hipocondroplàsia. Mutacions codons 340, 348, 540, 650. Cas índex. Sang.
Seqüenciació 440,81
PR2944 Displàsia òssia tanatofòrica. Mutacions en els codons 807 i 650. Del gen FGFR3. Cas índex. Sang. Seqüenciació 440,81
PR2945 Síndrome d’Apert. Mutacions en els codons 252 i 253 del gen FGFR2. Cas índex. Sang. Seqüenciació 292,85
PR2946 Disferlinopatia: mutació R1905X del gen DISF. Cas índex. Sang. Seqüenciació 292,85
PR2947 Malaltia de Huntington-like. Anàlisi de l’expansió C AG del gen TBP. Cas índex. Sang. PCR 313,62
PR2948 Malaltia de Huntington-like. Anàlisi de l’expansió C AG del gen SCA12. Cas índex. Sang. PCR 313,62
PR2949 Malaltia de Huntington-like. Anàlisi octàmers del gen PRPN. Cas índex.
Sang. PCR 313,62
PR2950 Anàlisi mutacions majoritàries: fibrosi quística (gen CFTR) 630,71
PR2951 Anàlisi mutacions majoritàries: microdelecions cromosoma i (gens AZF) 256,47
PR2952 Anàlisi mutacions majoritàries: síndrome de Noonan (gen PTPN11) 626,10
PR2964 Síndrome d’Angelman. Mutacions gen UBE3A. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 626,09
PR2965 Síndrome de Rett. Mutacions gen mecp2. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 626,09
PR2966 Hipoplàsia suprarenal congènita lligada al X. Mutacions gen DAX1. Case índex. Sang. Seqüenciació completa 491,23
PR2967 Rastreig mutacional: lissencefàlia aïllada tipus 1 (microdeleció lis-1) 264,83
PR2968 Rastreig mutacional: lissencefàlia aïllada tipus 1/ heterotopia laminar subcortical (gen DCX) 792,41
PR2969 Rastreig mutacional: displàsia ectodèrmica anhidròtica (gen ED1) 667,48
PR2970 Rastreig mutacional: ondine (síndrome d’hipoventilació central) (gen phox2b) 597,36
PR2971 Rastreig mutacional: síndrome de Barth (gen taz) 621,06
PR2972 Atròfia muscular espinal tipus I (malaltia de Werdnig-Hoffmann. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 751,25
PR2973 Sordesa neurosensorial. Mutacions gen GJB2. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 451,29
PR2974 Distròfia muscular Emery-Dreifuss. Mutacions en el gen LMNA. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 752,37
PR2975 Polineuropatia hereditària Charcot-Marie-Tooth tipus 2B1. Mutacions en el gen LMNA. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 752,37
PR2976 Progèria. Mutacions en el gen LMNA. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 752,37
PR2977 Distròfia muscular de cintures tipus LGMD1B. Mutacions en el gen LMNA. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 752,37
PR2978 Cardiomiopatia hipertròfica amb defectes de conducció. Mutacions en el gen LMNA. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 752,37
PR2979 Albinisme oculocutani. Mutacions en el gen TYR. Cas índex. Sang. Seqüenciació
completa 522,28
PR2980 Rastreig mutacional: síndrome d’Albright (gen gnas1) 866,47
PR2981 Rastreig mutacional: cavernomatosi cerebral múltiple (gen krit1) 866,47
PR2982 Rastreig mutacional: síndrome de Gorlin (gen ptch1) 970,29
PR2983 Retinòsquisi lligada al X. Mutacions en el gen XLRS. Cas índex. Sang. Seqüenciació completa 508,25
PR2984 Síndrome de Norrie. Mutacions en el gen NDP. Case índex. Sang. Seqüenciació completa 321,38
PR2985 Síndrome de microdeleció: microdeleció 22q11 (síndrome de DiGeorge, velocardiofacial) 255,47
PR2986 Síndrome de microdeleció: síndrome de Miller-Dieker 264,83
PR2987 Síndrome de microdeleció: síndrome de WARG (anirídia + tumor de Wilms) 278,86
PR2988 Síndrome de microdeleció: síndrome de Williams (mlpa) 76,47
PR2989 Síndrome de microdeleció: síndrome de Wolf-Hirschhorn (MLPA) 76,47
PR2990 Síndrome de microdeleció: síndrome del miol (mlpa) 76,47
PR2991 Síndrome de microdeleció: síndrome de Smith-Magenis (mlpa) 76,47
PR2992 Síndrome de microdeleció: síndrome de Saethre-Chotzen (mlpa) 76,47
PR2993 Síndrome de microdeleció: síndrome de Langer-Giedon (tipus 1) (mlpa) 76,47
PR2994 Síndrome de microdeleció: discondrosteosi de Léri-Weill (mlpa) 76,47
PR2995 Estudi d’inactivació del x (gen ar) 247,68
PR2996 Mutació coneguda altres gens 259,78
PR3103 Altres: estudi mitjançant seqüenciació convencional (SANGER) de malalties hereditàries 300,00
PR3104 Altres: Estudi mitjançant seqüenciació massiva (NGS) de malalties hereditàries (panell de gens) 405,00
PR3105 Altres: Estudi de malalties hereditàries mitjançant MLPA (per SALSA) 76,47

Diagnòstic citogenètic i molecular en hematologia

Codi Descripció Import (€)
PR2997 Mutacions puntuals per seqüenciació capil·lar (3-15 fragments): mutació IgVH, mutació gen ABL 207,34
PR3106 Cariotip hematològic 156,30
PR3107 Estudi de reordenaments genètics en neoplàsies hematològiques excepte BCR-ABL p210 68,05
PR3108 Quantificació de l’expressió de BCR-ABL p210 (EMR Sistema Internacional) 101,18
PR3109 Estudi de polimorfismes genètics amb implicacions clíniques (HFE, trombofília) per cadascun 32,06
PR3110 Estudi per seqüenciació massiva de neoplàsies hematològiques 405,00
PR3111 Hibridació in situ amb sonda marcada amb fluorocroms (FISH) (per sonda) 75,75
PR3112 Estudi genètic molecular de coagulopaties congènites: Von Willebrand, hemofília A, hemofília B o dèficit de factors (per prova) 405,00
PR3113 Estudi de mutacions puntuals i clonalitat en neoplàsies hematològiques 94,51
PR3114 Diagnòstic molecular alfa talassèmia, delta beta, HbS o HbC (per prova) 70,39
PR3115 Diagnòstic molecular beta talassèmies 76,43
PR3116 Estudi de quimerisme postrasplantament 65,00

Diagnòstic molecular en oncologia
PR3117 Mutacions d’EGFR (tumor, biòpsia líquida) 188,50
PR3118 Mutacions de K-RAS 167,63
PR3119 Mutacions de N-RAS 153,71
PR3120 Mutacions de BRAF 114,75
PR3121 Altres mutacions en tumor sòlid: mutacions de PIK3CA, IDH1 i IDH2, promotor de TERT, C-KIT (GIST), PDGFR-A (GIST), beta-catenina (CTNNB1), metilació del promotor de MGMT, metilació del promotor de MLH1 i altres mutacions n. c. a. p. (per prova) 70,22
PR3122 Estudi de biomarcadors mitjançant seqüenciació massiva en oncologia 478,04

Procediments en citogenètica i biologia molecular

PR3123 Extracció manual d’ADN tumoral circulant (biòpsia líquida) 74,57
PR3124 Extracció d’ADN 20,06
PR3125 Extracció d’RNA (incloent-hi transcripció reversa; RT-PCR) 30,42


(*) no compreses en altres apartats


24. La quota íntegra en els supòsits de procediments diagnòstics i terapèutics en medicina nuclear s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Procediments diagnòstics per la imatge en medicina nuclear. Sistema cardiovascular
Codi Descripció Import (€)
PR3201 Gammagrafia d’innervació miocardíaca amb 123-I MIBG 112,99
PR3202 Gammagrafia miocardíaca amb pirofosfats amb 99m-Tc-Sn-PyP 81,33
PR3203 Gated spect de perfusió miocardíaca en esforç 156,56
PR3204 Gated spect de perfusió miocardíaca en repòs 115,40
PR3205 Limfogammagrafia de membres 141,70
PR3206 Ventriculografia isotòpica (FEVI) 140,97

Sistema digestiu
Codi Descripció Import (€)
PR3207 Gammagrafia de glàndules salivals 110,98
PR3208 Gammagrafia de detecció de mucosa gàstrica ectòpica 135,05
PR3209 Gammagrafia d’hemorràgia digestiva amb hematies marcats 180,54
PR3210 Gammagrafia hepatobiliar amb HIDA 203,99
PR3211 Gammagrafia hepatosplènica amb hematies marcats 150,02
PR3212 Gammagrafia esplènica amb hematies marcats desnaturalitzats 150,02
PR3213 Gammagrafia de trànsit esofàgic/reflux 84,50
PR3214 Gammagrafia de buidament gàstric 192,60
PR3215 Valoració de pretractament amb MAA (macroagregats d’albúmina) 160,19

Sistema endocrí
Codi Descripció Import (€)
PR3216 Gammagrafia d’escorça suprarenal 217,29
PR3217 Gammagrafia de cos sencer amb 123-I MIBG 163,78
PR3218 Gammagrafia d’extensió tumoral amb 123-I 5-10 mil·licuris 165,47
PR3219 Gammagrafia d’extensió tumoral amb 131-I 76,51
PR3220 Gammagrafia d’extensió tumoral amb 123-I després d’estimulació amb TSHrh** 274,41
PR3221 Gammagrafia d’extensió tumoral amb 131-I després d’estimulació amb TSHrh** 177,78
PR3222 Gammagrafia de receptors de somatostatina amb 111-In-pentatreòtida 383,59
PR3223 Gammagrafia de receptors de somatostatina amb 99m-Tc-octreòtid 174,42
PR3224 Gammagrafia paratiroidal 133,25
PR3225 Gammagrafia tiroïdal 99mTc-pertecnetat 73,96
PR3226 Gammagrafia tiroïdal amb 123-I 1 mil·licuri 64,47

Sistema genitourinari
Codi Descripció Import (€)
PR3227 Cistogammagrafia 94,96
PR3228 Gammagrafia renal + FRR 96,30
PR3229 Renograma isotòpic adult 113,71
PR3230 Renograma isotòpic pediàtric 131,11

Sistema musculoesquelètic
Codi Descripció Import (€)
PR3231 Gammagrafia amb anticossos antigranulòcit 179,07
PR3232 Gammagrafia de medul·la òssia 96,09
PR3233 Gammagrafia òssia de cos sencer (GOCE) 92,49
PR3234 Gammagrafia òssia en tres fases 110,88

Sistema nerviós
Codi Descripció Import (€)
PR3235 Cisternografia isotòpica 221,78
PR3236 Estudi gammagràfic de fístules i derivacions d’LCR 344,91
PR3237 SPECT cerebral de perfusió 129,29
PR3238 SPECT cerebral de receptors IBZM 144,47
PR3239 SPECT cerebral transportadors DAT 155,91

Sistema respiratori
Codi Descripció Import (€)
PR3240 Gammagrafia pulmonar de perfusió 100,20
PR3241 Gammagrafia pulmonar de ventilació 218,01

Localització radioguiada
Codi Descripció Import (€)
PR3242 Gangli sentinella / SNOLL mama / melanoma una dosi 133,22
PR3276 Gangli sentinella / SNOLL mama dues dosis 264,31
PR3278 Gangli sentinella / SNOLL melanoma dues dosis 220,77
PR3272 Gangli sentinella / SNOLL urològic/ginecològic una dosi 228,66
PR3277 Gangli sentinella / SNOLL urològic/ginecològic dues dosis 316,20
PR3243 Radiodetecció intraoperatòria de lesions amb gammacàmera portàtil 147,57
PR3244 Radiodetecció intraoperatòria de lesions amb sonda detectora 147,57
PR3245 Roll 58,70

Tomografia de positrons (PET-TC)
Codi Descripció Import (€)
PR3246 Tomografia de positrons (PET-TC) cerebral amb 18F-amiloide 402,47
PR3247 Tomografia de positrons (PET-TC) cerebral amb 18F-colina 776,72
PR3248 Tomografia de positrons (PET-TC) cerebral amb 18F-FDG 207,59
PR3249 Tomografia de positrons (PET-TC) de cos sencer amb 18F-colina 1.026,66
PR3250 Tomografia de positrons (PET-TC) de cos sencer amb 18F-FDG 243,70
PR3251 Plus per tomografia de positrons (PET-TC) estudi tardà 73,38
PR3252 Plus per tomografia de positrons (PET-TC) membres inferiors 73,38
PR3253 Plus per tomografia de positrons (PET-TC) per a planificació radioteràpia 350,29
PR3254 Plus contrast més informe radiòleg 107,81

Altres estudis de medicina nuclear
Codi Descripció Import (€)
PR3255 Gammagrafia amb 67-Ga 133,43
PR3256 Gammagrafia amb leucòcits marcats amb 99m-Tc HMPAO 426,95
PR3257 Gammagrafia amb traçadors d’afinitat tumoral (Tal·li-201 o 99m-Tc-MIBI) 110,01

Plus estudis complementaris medicina nuclear convencional

Codi Descripció Import (€)
PR3258 Plus per SPECT 103,06
PR3259 Plus per SPECT-TC 155,40

Procediments diagnòstics de laboratori en medicina nuclear

Codi Descripció Import (€)
PR3260 Cinètica eritrocitària 346,96
PR3261 Filtrat glomerular isotòpic 230,64
PR3262 Flux plasmàtic renal efectiu (FPRE) 242,08
PR3263 Volum globular isotòpic 273,56
PR3264 Volum plasmàtic isotòpic 276,40
PR3279 Determinació de laboratori per radioimmunoanàlisis (RIA) 5,00

Procediments terapèutics en medicina nuclear

Codi Descripció Import (€)
PR3265 Tractament dolor en metàstasis òssies amb 153-Sm-Lexidronam 188,94
PR3266 Tractament hipertiroïdisme sense ingrés amb 131-I 68,07
PR3267 Tractament limfomes amb anticossos monoclonals amb 90-I-Ibritumomab tiuxetan 402,82
PR3269 Radiosinoviortesi amb 169-Er 82,12
PR3270 Radiosinoviortesi amb 186-Re 90,43
PR3271 Radiosinoviortesi amb 90-Y 80,15
PR3273 Tractament del carcinoma diferenciat de tiroide amb 131I a dosi baixa <=30mCi 67,90
PR3274 Tractament de les metàstasis òssies amb 223Ra, per sessió 113,52
PR3275 Dosimetria de pacients tractats amb isòtops radioactius 62,21

Administració de radiotraçador***
PR3285 Administració de radiotraçador 111In-pentetreótida, 123I-IBZM, 99mTc-DTPA inhalat, 99mTc-hematies desnaturalitzades, 99mTc-hematies in vitro, 99mTc-hematies in vitro, 99mTc-PERTECHNEGAS, leucòcits marcats amb 99mTc-HMPAO en procediments diagnòstics de medicina nuclear convencional. 102,90
PR3280 Administració de radiotraçador en procediments diagnòstics de medicina nuclear convencional (resta). 49,06
PR3281 Administració de radiotraçador diagnòstic estudis PET. 75,30
PR3282 Administració de radiotraçador 169Er, 186Re, 223Ra, 90Y, 90Y-Ibritumomab tiuxetan en tractaments de medicina nuclear. 92,90
PR3283 Administració de radiotraçador en tractaments de medicina nuclear (resta). 57,67

Radiotraçador
PR3284 Radiotraçador administrat Cost d’adquisició (IVA
inclòs)


(*) No s’inclou l’import corresponent a l’activitat d’administració del radiotraçador (PR3285, PR3280, PR3281, PR3282 i PR3283) ni al cost del mateix (PR3284).
(**) No s’inclou l’import del tractament farmacològic dispensat en cada cicle. Si este es dispensa directament pel centre, es liquidarà d’acord amb la tarifa corresponent a les prestacions farmacèutiques (codis FC0001 i FC0002).
(***) No inclou l’import corresponent al cost del radiotraçador (PR3284).


25. La quota íntegra en els supòsits de procediments diagnòstics i terapèutics en trastorns del neurodesenvolupament s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Import (€)
PR3301 Diagnòstic diferencial TEA o TGD (fins a 15 hores) 20,20 €/hora
PR3302 Sessió neurorehabilitació cognitiva, TEA o TGD, fins a 10 hores mensuals. Tipus I (*) 41,66 €/hora
PR3303 Sessió neurorehabilitació cognitiva, TEA o TGD, d’11 a 20 hores mensuals. Tipus II (*) 40,40 €/hora


(*) Fins a l’inici de l’escolarització obligatòria
26. La quota íntegra en els supòsits de procediments diagnòstics i terapèutics en otorinolaringologia s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Import (€)
PR3401 Administració de medicaments per via òtica 43,42
PR3402 Aspiració de l’orella 93,69
PR3403 Audiometria 48,25
PR3406 Curats traqueotomia 72,19
PR3407 Electrococleografia 44,77
PR3408 Electronistagmografia computaritzada 125,51
PR3409 Estroboscòpia 60,49
PR3410 Exploració microscòpica 30,77
PR3411 Extracció cos estrany hipofaringe/laringe amb fibroscopi 31,45
PR3412 Extracció de cos estrany nasal 35,69
PR3413 Extracció de cos estrany òtic 37,62
PR3414 Extracció tap de cerumen 27,53
PR3415 Fibroscòpia 41,59
PR3416 Impedanciometria 52,12
PR3417 Inspecció i palpació d’àrees
de cap i coll 11,32
PR3418 Nasofibrolaringoscòpia 44,14
PR3419 Olfactometria 68,97
PR3420 Orofaringoscòpia 31,20
PR3421 Otoemisions acústiques (OEA) 34,58
PR3422 Otofibroscòpia 25,74
PR3423 Otomicroscòpia 28,97
PR3424 Otoscòpia 18,61
PR3425 Posturografia dinàmica computaritzada 25,74
PR3426 Prova d’impuls cefàlic quantificada VHIT (video head impulse test) 14,92
PR3427 Reflexos vestibulospinals 58,89
PR3428 Rinomanometria 65,24
PR3429 Rinoscòpia anterior 14,81
PR3430 Rinoseptoplàstia-fotografia 25,45
PR3431 Teràpia de rehabilitació vestibular i de l’equilibri 32,95
PR3432 Test de diagnòstic ràpid per a la faringitis estreptocòccica 10,87
PR3433 Videonistagmografia 91,3627. La quota íntegra en els supòsits de procediments diagnòstics i terapèutics en medicina digestiva s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Import (€)
PR2201 Gastroscòpia 86,05
PR2202 Gastroscòpia amb sedació 188,83
PR2203 Gastroscòpia més dilatacions amb baló 497,95
PR2204 Gastroscòpia més lligadura de varices 251,71
PR2205 Gastroscòpia més esclerosi de varices 149,49
PR2206 Gastroscòpia més polipectomia 197,21
PR2207 Gastroscòpia més extracció cossos estranys 270,48
PR2208 Gastroscòpia més hemostàsia per punció 190,36
PR2209 Gastroscòpia més hemostàsia amb clips 256,50
PR2210 Gastroscòpia més hemostàsia amb argó 227,46
PR2211 Gastroscòpia més sonda de nutrició enteral 226,48
PR2212 Gastrostomia 349,21
PR2213 Recanvi sonda de gastrostomia 197,10
PR2214 Gastroscòpia més pròtesi esòfag-gàstrica (*) 320,38
PR2215 Gastroscòpia més pròtesi enteral (*) 328,54
PR2216 Colonoscòpia 119,96
PR2217 Colonoscòpia amb sedació 291,70
PR2218 Colonoscòpia més dilatacions amb baló 603,39
PR2219 Colonoscòpia més polipectomia 288,28
PR2220 Colonoscòpia més extracció cossos estranys 318,81
PR2221 Colonoscòpia més hemostàsia per punció 331,34
PR2222 Colonoscòpia més hemostàsia amb clips 366,60
PR2223 Colonoscòpia més hemostàsia amb argó 320,40
PR2224 Colonoscòpia més tatuatge 311,94
PR2225 Colonoscòpia més sonda d’aspiració 346,29
PR2226 Colonoscòpia més pròtesi (*) 333,07
PR2227 Ecoendoscòpia 350,11
PR2228 Ecoendoscòpia amb punció 609,03
PR2229 Ecoendoscòpia amb drenatge 931,69
PR2230 Exploració amb càpsula d’endoscòpia 817,76
PR2231 Exploració amb càpsula d’endoscòpia tipus Patency 213,31
PR2232 Enteroscòpia 738,61
PR2233 Colangiopancreatografia retrograda endoscòpica (CPRE) terapèutica 409,22
PR2234 Colangiopancreatografia més esfinterotomia 709,97
PR2235 Colangiopancreatografia més pròtesi plàstica (*) 984,92
PR2236 Colangiopancreatografia més pròtesi metàl·lica (*) 905,94
PR2237 Colangiopancreatografia més dilatacions 1.084,23
PR2238 Colangiopancreatografia més manometria biliopancreàtica 704,60
PR2239 Colangiopancreatografia més litotrícia extracorpòrea 1.645,82
PR2240 Coledocoscòpia ultraselectiva (SpyGlass) 2.288,31
PR2801 Manometria esofàgica 799,75
PR2802 Manometria anorectal 963,05
PR2803 Manometria biliopancreàtica 897,39
PR2804 PH-metria esofàgica i/o gàstrica ambulatòria de 24 h d’un canal 240,28
PR2805 PH-metria esofàgica i/o gàstrica ambulatòria de 24 h de dos canals 622,76
PR2806 Registre ambulatori de 24 h de reflux biliar (bilitec) 353,43
PR2807 Bioretroalimentació anorectal 557,13
PR2808 Temps de trànsit colònic amb marcadors radioopacs 197,05
PR2809 Prova d’aire espirat 201,02
PR2810 Impedanciometria esofàgica 629,8
PR3501 Biòpsies de papil·la 280,79
PR3502 Citologia de via biliar 526,23
PR3503 Colangiopancreaticografia més colangioscòpia directa (endoscopi ultrafí o mother-baby) 544,02
PR3504 Col·locació de pròtesi biliar (*) 302,25
PR3505 Col·locació de pròtesi pancreàtica (*) 271,11
PR3506 Col·locació de sonda nasoieiunal 386,63
PR3507 Col·locació de pròtesi de còlon (*) 192,75
PR3508 Col·locació de pròtesi enteral (*) 211,25
PR3509 Col·locació de pròtesi esofagogàstrica (*) 211,25
PR3510 Gastroscòpia més hemostàsia amb pols hemostàsica 747,17
PR3511 Neteja de via biliar amb baló 523,85
PR3512 Quistoduodenostomia 880,11
PR3513 Quistogastrostomia 880,11
PR3514 Rectoscòpia anoscòpia rotoscòpia 64,99
PR3515 Rectosigmoidoscòpia 219,70
PR3516 Resecció endoscòpica mucosa (EMR) de lesions planes 521,61
PR3517 Sonda PEG 321,43
PR3518 Ablació per radiofreqüència d’esòfag 3.379,37


(*) L’import de la pròtesi es facturarà apart.


28. La quota íntegra en els supòsits de procediments diagnòstics i terapèutics en urologia s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Import (€)
PR1701 Litotrícia renal extracorpòria 1.303,27
PR2601 Cistomanometria simple 195,52
PR2602 Prova d’esforç (inclou cistomanometria simple i estudi pressió flux) 206,06
PR2603 Estudi de pressió i flux del detrusor de fugida (inclou cistomanometria simple) 210,08
PR2604 Fluxometria 160,82
PR2605 Estudi combinat urodinàmic + cistomanometria + estudi de pressió i flux determinació de pressió del detrusor de fugida (*) 228,87
PR2606 Sondatge uretral complex/assistit 69,83
PR2607 Mesurament de residu mitjançant sondatge o ecografia 37,71
PR2701 Citoscòpia 99,44
PR2702 Uretrocistoscòpia 109,11
PR2703 Uretrocistoscòpia i biòpsia mucosa vesical 131,39
PR2704 Cateterisme ureteral unilateral 145,32
PR2705 Cateterisme ureteral bilateral 181,45
PR2706 Col·locació de doble J unilateral 234,31
PR2707 Col·locació de doble J bilateral 308,89
PR2708 Extracció de doble J unilateral 99,44
PR2709 Extracció de doble J bilateral 106,87
PR2710 Col·locació i/o canvi de sonda uretral 40,75
PR2711 Dilatació uretral mecànica 78,96
PR2712 Mesurament de residu mitjançant ecografia 34,23
PR2713 Fotocoagulació amb làser en bufeta o uretra 732,91
PR2714 Fotocoagulació amb làser en genitals 639,97
PR2715 Extracció cos estrany vesical 120,63
PR2716 Uretrotomia interna 304,08
PR3601 Ecografia urològica renovesicoprostàtica 47,41
PR3602 Biòpsia prostàtica transrectal ecodirigida 101,32
PR3603 Nefrolitotomia percutània 1.245,36
PR3604 Punció quist renal 210,45
PR3605 Punció suprapúbica 154,58
PR3606 Recanvi de cistostomia 80,07
PR3607 Recanvi de doble J 218,36
PR3608 Biofeedback pre prostatectomia radical/sòl pelvià 86,16
PR3609 Col·locació i/o canvi sonda uretral 91,56
PR3610 Dilatació uretral mecànica 133,83
PR3611 Electroestimulació del nervi tibial posterior 86,16
PR3612 Instil·lacions vesicals quimioteràpia i immunoteràpia 38,11
PR3613 Ureterorenoscòpia 270,28
PR3614 Uretrocistoscòpia 187,86
PR3615 Test d’erecció farmacològica 48,67
PR3616 Test tumescència peniana (NPT-RigiScan) 86,16


(*) Les proves funcionals d’urologia realitzades amb suport de tècniques d’imatge o tècniques de neurofisiologia clínica, es facturaran aplicant les quanties corresponents als apartats 3 (radiodiagnòstic) i 5 (neurofisiologia).


29. La quota íntegra en els supòsits de procediments diagnòstics i terapèutics en odontostomatologia i odontologia preventiva s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Import (€)
PR3701 Aplicació de fluor 52,23
PR3702 Col·locació d’implants a pacients oncològics 1.206,88
PR3703 Extracció dentària (*) 24,68
PR3704 Obturació complexa 60,56
PR3705 Obturació simple 40,38
PR3706 Pulpectomia (endodòncia) 369,58
PR3707 Radiografia intraoral 18,87
PR3708 Segellat de fosses i fissures 86,52
PR3709 Tartrectomia 54,04
AM0107 Intervenció quirúrgica menor d’extraccions dentals 140,09


(*) No inclou les extraccions dentals realitzades mitjançant cirurgia menor ambulatòria que es facturaran mitjançant la quantia corresponent al codi AM0107.

30. La quota íntegra en els supòsits de procediments diagnòstics i terapèutics en ginecologia s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Import (€)
PR3801 Colposcòpia 53,35
PR3802 Ecografia amb amniocentesi (*) 97,40
PR3803 Ecografia amb biòpsia corial (*) 84,66
PR3804 Ecografia de diagnòstic prenatal 20 setmanes 93,62
PR3805 Ecografia de diagnòstic prenatal 12 setmanes 79,75
PR3806 Histeroscòpia diagnòstica 102,05
PR3807 Histerosonografia 219,58


(*) No inclou estudi citogenètic que es facturarà mitjançant la quantia corresponent a l’apartat 22 (genètica i medicina molecular).


31. La quota íntegra en els supòsits de procediments diagnòstics i terapèutics en nefrologia s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Import (€)
PR3901 Implantació de catèter per a diàlisi peritoneal 422,46
PR3902 Implantació de catèter venós per a les diferents tècniques de depuració extrarenal 410,86
PR3903 Bioimpedància 61,35
PR3904 Hemoperfusió 1.081,76
PR3905 Diàlisi peritoneal automatitzada hospitalària 190,53
PR3906 Diàlisi peritoneal manual hospitalària 104,07
PR3907 Monitoratge ambulatòria de la pressió arterial (MAPA) 124,59
AM0106 Sessió d’hemodiàlisi 235,17Article 29.1-11. Quota íntegra per trasplantaments, explants i implants
1. La quota íntegra corresponent als trasplantaments, explants i implants s’obtindrà aplicant la quantitat fixa que corresponga de les assenyalades en el quadre de l’apartat 4.
2. Les quanties del quadre de l’apartat 4 inclouen el procés d’hospitalització en què es realitza el trasplantament i les consultes posthospitalàries del primer any
3. El segon any i següents de tractament es liquidaran segons les quanties previstes en els articles 28.1.8 (activitat hospitalària), article 29.1-9 (atenció ambulatòria), article 29.1-10 (procediments diagnòstics i terapèutics) article 29.1-12 (altres conceptes).
4. La quota íntegra en els supòsits de trasplantaments, explants i implants s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Import (€)
TR0001 Trasplantament cardíac 74.531,02
TR0002 Trasplantament hepàtic 57.750,26
TR0003 Trasplantament pulmonar 115.617,67
TR0004 Trasplantament renal 32.879,25
TR0005 Trasplantament de progenitors hematopoètics en donant i receptor HLA idèntics o haploidèntics 38.627,19
TR0006 Trasplantament de progenitors hematopoètics en donant i receptor no emparentats (*) 40.109,64
TR0007 Trasplantament autòleg de medul·la òssia o progenitors hematopoètics 20.551,24
TR0008 Trasplantament de còrnia 6.923,55
TR0009 Implantologia grup I: reimplant d’un dit aïllat o assimilables 9.189,81
TR0010 Implantologia grup II: reimplant de dos dits, reimplant transmetacarpià, de mà o assimilables 13.274,17
TR0011 Implantologia grup III: macroreimplants 16.337,44
TR0012 Implantologia grup IV: reimplants multidigitals (3 o més dits), complexos, bilaterals o assimilables 22.463,98
TR0013 Cerca de donant compatible a través del Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) Cost facturat per REDMO


(*) No inclou la cerca de donant compatible a través del Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), que es liquidarà per la quantia fixada en el codi TR0013.


Article 29.1-12. Quota íntegra per altres conceptes
1. La quota íntegra en els supòsits de transport en ambulància s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció (*) Import (€)
TS0001 Servei de transport sanitari urgent dins del territori de la Comunitat Valenciana i de les seues províncies limítrofes 392,66 €
TS0002 Servei de transport sanitari no urgent dins del territori de la Comunitat Valenciana i de les seues províncies
limítrofes 37,64 €
TS0003 Servei de transport sanitari fóra del territori de la Comunitat Valenciana i de les seues províncies limítrofes 0,84 € per km (**)


(*) Són províncies limítrofes: Albacete, Conca, Múrcia, Tarragona i Terol.
(**) En el càlcul del quilometratge s’haurà d’incloure el servei d’anada i tornada. S’afegirà, si escau, l’import dels peatges internacionals i taxes aeroportuàries degudament justificats.

Les quanties fixades per transport sanitari es refereixen únicament al servei de transport o trasllat del malalt, no inclouen l’assistència sanitària.
Quan el servei es preste amb inici i destinació a la Comunitat Valenciana o les seues províncies limítrofes, es distingirà si es tracta transport sanitari urgent (TS0001) o transport sanitari no urgent (TS0002). Quan es tracte d’un servei amb inici o destinació fora de la comunitat o les seues províncies limítrofes, s’aplicarà la tarifa per quilòmetre (TS0003).

L’assistència sanitària que, si escau, puga prestar el personal mèdic o d’infermeria dels equips SAMU del Servei d’Emergències Sanitàries (SES) es liquidarà separadament aplicant la tarifa corresponent (AM0301) recollida en l’apartat 7 de l’article 29.1-9.

2. La quota íntegra en els supòsits de pròtesis s’obtindrà de conformitat amb el cost d’adquisició al proveïdor.

Codi Descripció Import (€)
PT0000 Pròtesi Cost d’adquisició


3. La quota íntegra en els supòsits de transfusions, hemoderivats i altres determinacions analítiques no incloses en aquest article i que es realitzen pels centres sanitaris es liquidaran segons les tarifes consignades en l’article 29.2.5 d’aquesta llei.

Codi Descripció Import (€)
TH0000 Transfusions, hemoderivats i altres determinacions analítiques article 29.2.5


4. La quota íntegra per les prestacions farmacèutiques, és a dir, pels fàrmacs de dispensació hospitalària a pacients ambulatoris (hospital de dia, consultes externes, etc.) o externs (unitats d’atenció farmacèutica a pacients externs) s’obtindrà atenent el cost mitjà d’adquisició, entenent com a tal el preu mitjà ponderat d’adquisició del medicament per part de la conselleria competent en matèria de sanitat, incloent-hi impostos indirectes. En el cas de fàrmacs de dispensació no hospitalària a pacients ambulatoris la quota íntegra s’obtindrà aplicant al preu de venda al públic d’aquests, incloent-hi impostos indirectes, el percentatge finançat per l’administració.


Codi Descripció Import (€)
FC0001 Fàrmacs de dispensació hospitalària a pacients ambulatoris i externs Cost mitjà d’adquisició (IVA inclòs)
FC0002 Fàrmacs de dispensació no hospitalària a pacients ambulatoris  % sobre preu de venda al públic (IVA inclòs)5. La quota íntegra per informes clínics s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Import (€)
IN0001 Còpia de la història clínica, completa o parcial 27,80
IN0002 Emissió d’informes mèdics 74,17
IN0003 Informe de valoració de discapacitat 213,26
IN0004 Duplicat d’iconografia 27,26


Les còpies que es realitzen de la història clínica, completa o parcial i els duplicats d’iconografies es liquidaran d’acord amb les quanties anteriors. Igualment es liquidarà l’emissió d’informes mèdics sobre l’estat de salut que no siguen exigibles per disposició legal o reglamentària.

6. En el supòsit 1 de l’article 29.1-1 d’aquesta llei, la quota íntegra per la realització de les activitats preventives (programes preventius) incloses en la cartera de serveis comuns d’atenció primària del Sistema Nacional de Salut, s’obtindrà aplicant les regles següents:

a) Vacunacions en tots els grups d’edat i, si escau, grups de risc, incloses en els programes de vacunació oficials, així com aquelles que puguen indicar-se, en població general o grups de risc, per situacions en què raons epidemiològiques així ho aconsellen, que es realitzen en els centres sanitaris públics dependents de l’administració sanitària valenciana o per personal sanitari adscrit a aquesta:
a.1) L’import exigible per cada acte de vacunació serà el resultat d’addicionar a l’import de la tarifa establida en l’article 29.1-9, per al codi AM0411 «Injectables, cures, presa de mostres i altres cures d’infermeria», o, si escau, per al codi AM0412, «les atencions als malalts a domicili», en el cas que la vacuna s’administre fora del centre sanitari, l’import corresponent al cost d’adquisició de la vacuna administrada, incloent-hi impostos.
a.2) En l’import exigible per cada acte de vacunació no s’inclouen aquelles altres prestacions que es realitzen la persona assistida amb motiu o ocasió d’aquest acte, com ara consultes de medicina general o unes altres, que tinguen assignada una tarifa específica en els restants epígrafs de l’apartat 2 d’aquest article, les quals es liquidaran separadament pel seu import corresponent.
b) Activitats per a prevenir l’aparició de malalties actuant sobre els factors de risc (prevenció primària) o per a detectar-les en fase presimptomàtica mitjançant el cribratge o diagnòstic precoç (prevenció secundària):
b.1) L’import exigible pels serveis sanitaris prestats en ocasió de la realització d’aquestes activitats serà el que resulte d’aplicar les quanties recollides en l’article 29.1-9, «Atenció ambulatòria», i s’hi han d’afegir, si escau, els procediments diagnòstics i terapèutics especificats en l’article 29.1-10, «Procediments diagnòstics i terapèutics», així com qualsevol altre concepte que siga aplicable dels especificats en l’article 29.1-12, «Altres conceptes».


Article 29.1-13. Especialitats
1. En relació amb les prestacions sanitàries a les quals es refereix article 29.1-1, s’autoritza la conselleria competent en matèria de sanitat per a proposar o acceptar acords o convenis de subscripció o adhesió voluntària amb les persones o entitats obligades al pagament de la taxa. Aquests acords o convenis podran tenir per objecte la gestió i els mitjans de pagament, així com la fixació de tarifes que s’aplicaran en substitució de les recollides en aquest article, sense que, en cap cas, puga superar-se el cost de la prestació del servei. Aquests convenis o acords seran, a més, objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. En el cas que, per l’especialitat de les tècniques o procediments que hagen de ser utilitzats, l’assistència sanitària o farmacèutica la preste la conselleria competent en matèria de sanitat amb mitjans assistencials diferents dels seus propis, mitjançant el recurs a la contractació amb altres proveïdors assistencials, ja siga en règim de gestió de serveis públics o una altra modalitat de contractació diferent de la concessió administrativa per a la gestió de serveis sanitaris, es reclamarà als obligats al pagament l’import dels serveis i prestacions facilitats, aplicant l’import corresponent al cost facturat pel proveïdor, impostos inclosos.

3. Quan un pacient ingressat en un centre hospitalari integrat en el Sistema Valencià de Salut siga traslladat a un altre centre hospitalari, ja siga públic o privat, per a ser ingressat en el centre i es done algun dels supòsits que constitueixen el fet imposable definit en l’article 29.1-1, la quota tributària que haurà d’exigir-se als obligats al pagament serà la que resulte d’aplicar les tarifes per activitat recollides en els articles 28.1.8 (activitat hospitalària), 28.1.9 (atenció ambulatòria), 28.1.10 (procediments diagnòstics i terapèutics), 28.1.11 (trasplantaments, explants i implants) i 28.1.12 (altres conceptes).
4. La regla anterior serà aplicable en el cas de pacients ingressats en un centre hospitalari integrat en el Sistema Valencià de Salut, que hi sol·liciten la seua alta voluntària amb l’objecte de continuar rebent tractament sanitari en un altre centre sanitari no integrat en el Sistema Valencià de Salut.


CAPÍTOL II
Taxa relativa als productes i serveis prestats
pel Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana

Article 29.2-1. Fet imposable
Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa els productes i serveis que presta el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, en l’exercici de les funcions i activitats que té legalment i reglamentàriament atribuïdes.

Article 29.2-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa els centres sanitaris gestionats directament per la Generalitat Valenciana o pels seus organismes autònoms o entitats de dret públic. Aquesta exempció no serà aplicable a aquells centres sanitaris públics de titularitat d’altres administracions o que siguen gestionats de manera indirecta en règim de concessió o mitjançant qualsevol altra modalitat de contractació.

Article 29.2-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es realitze el lliurament dels productes o es preste el corresponent servei.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació o en el mateix moment de la meritació. En aquells casos en els quals aquesta exigència prèvia o simultània puga ocasionar danys de qualsevol tipus a la salut humana, el pagament s’exigirà una vegada lliurat el producte o prestat el servei.

Article 29.2-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa els centres hospitalaris, laboratoris, públics o privats, i, en general, les persones que adquirisquen els productes o sol·liciten la prestació dels serveis als quals es refereix el fet imposable.

Article 29.2-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Euros (€)
2 Procediment d’aliquotat de plasma i hematies per a ús pediàtric 4,60
4 Anticossos anti pmn (test directe
citofluorometria) 35,57
5 Anticossos anti VIH-1/VIH-2 7,12
12 Anticossos antiplaquetaris (test directe i eludit). Citometria de flux 42,69
18 Anticossos HBc 7,83
19 Anticossos HBe 14,25
20 Anticossos HBs 7,83
27 Anticossos VHC 7,12
28 Prova de confirmació d’anticossos HCV (immunoblot) 56,90
30 Antigen HBe 14,25
31 Antigen HBs 5,70
38 Procediment de filtració d’hematies 27,86
40 Concentrat d’hematies leucoreduït 110,06
44 Emmagatzematge en fresc de teixit musculoesquelètic 784,89
45 Congelació de fragments d’òrgans amb crioprotector (pàncrees, paratiroides) 862,68
46 Congelació de xicotetes peces de teixit musculoesquelètic (bossa xicoteta) 514,57
48 Medul·la òssia criopreservada 1.740,59
49 Precursors hematopoètics criopreservats (afèresi, cèl·lules seleccionades, limfòcits) 464,17
50 Congelació de peces de teixit cardíac i vascular amb crioprotector (vàlvula aòrtica, vàlvula pulmonar, vàlvula mitral, aorta toràcica, aorta abdominal, artèria ilíaca, artèria femoral, vena cava, vena safena, etc.) 1.363,15
53 Anticossos per citometria classe I i II per cribratge 54,68
54 Panell d’identificació d’anticossos
eritrocitaris 32,91
55 Escrutini d’anticossos eritrocitaris 8,03
56 Estudi d’anèmies hemolítiques. 120,43
57 Estudi de paternitat: polimorfismes del DNA per seqüenciació i cas estudiat 327,47
58 Concentrat d’hematies criopreservat
i leucoreduït 455,86
59 Hemograma 3,54
61 Selecció cel·lular immunomagnètica (cd34, limfòcits etc.) 4.268,18
63 Prova de confirmació serologia de lues 14,25
66 Detecció de RNA VHC analítica de pacient 36,91
67 Detecció de RNA VIH analítica de pacient 36,91
69 Estudi de poblacions limfocitàries: T, B, i NK 85,36
70 Congelació de pell o membrana amniòtica gran amb crioprotector, per centímetre quadrat 0,77
71 Cultiu de queratinòcits per centímetre
quadrat 3,47
73 Concentrat de plaquetes (dosi adult) criopreservat i leucoreduït 618,91
76 Plasma fresc congelat quarantenat 31,91
82 Concentrat de plaquetes per a adult
leucoreduït 317,29
84 Proves creuades transfusionals,
per unitat creuada 6,61
85 Sang total autòloga 83,09
86 Cribratge de donants per a malalties
infeccioses 54,68
87 Serologia lues 2,13
90 Test de confirmació d’anticossos VIH (immunoblot) 56,90
92 Tipificació ABO i Rh (anti D) 3,21
93 Tipatge HLA (B27) per limfocitotoxicitat 19,91
94 Tipificació HLA per linfocitotoxicitat (locus A i B) 104,63
95 Tipificació HLA (DR i DQ) serologia 128,05
96 Tipificació HLA-DR per PCR (baixa resolució) 89,65
100 Crioprecipitat quarantenat 70,83
101 Tipificació HLA-DP per PCR (alta resolució) 145,44
103 Plaquetes d’afèresi (dosi adult)
leucoreduïda 353,07
104 Llavat d’hematies per a ús trasfusional 116,04
108 Anticossos antiplaquetaris (test indirecte). Citometria de flux 28,45
109 Fenotip d’altres sistemes de grups sanguinis diferents ABO i D (per antigen
fenotipat) 10,66
112 Estudi de subpoblacions limfocitàries CD3, CD4 i CD8 58,68
113 Tipificació HLA-DQ beta per PCR (baixa resolució) 75,70
114 Tipificació HLA-DQ alfa per PCR
(alta resolució) 173,34
115 Genotip plaquetari per PCR 75,70
119 Diagnòstic immunològic per citometria, per marcador immunològic utilitzat 10,66
122 HPN en granulòcits per citometria 83,68
200 Albúmina humana 20  %, vial 50 ml 17,59
206 Immunoglobulina humana inespecífica intravenosa, vial de 10 g 334,21
210 Factor VIII antihemofílic humà,
vial de 1000 UI 251,46
211 Antitrombina III humana, vial de 500 UI 85,76
212 Antitrombina III humana, vial de 1000 UI 171,52
215 Anticossos anti PMN (test indirecte citofluorometria) 49,79
216 Prova creuada per limfocitotoxicitat 21,35
217 Sang de cordó umbilical criopreservada per a trasplantament al·logènic 21.000
218 Procediment d’atenuació viral de plasma 32,00
219 Registre de dades i conservació de seroteca de trasplantament de còrnies. 21,35
220 Prova creuada de plaquetes
per citofluorometria 28,45
221 Tipificació HLA-per PCR (baixa resolució) 75,70
222 Tipificació HLA-b per PCR (baixa resolució) 87,98
223 Tipificació HLA-c per PCR (baixa resolució) 74,86
224 Tipificació HLA-per PCR (alta resolució) 197,33
225 Tipificació HLA-b per PCR (alta resolució) 197,33
226 Tipificació HLA-c per PCR (alta resolució) 131,50
227 Suprimit
228 Plasma sobrenedant de crioprecipitat congelat i quarantenat 56,62
229 Plasma fresc d’afèresi congelat quarantenat major o igual a 400 ml 111,36
230 Tipificació HLA-DRB per PCR
(alta resolució) 170,05
231 Tipificació HLA DQ beta per PCR
(alta resolució) 115,32
232 Tipificació HLA per PCR de gens aïllats 115,32
234 Tipificació HLA-DP per PCR
(baixa resolució) 87,98
235 Congelació de peces de membrana amniòtica amb crioprotector 116,04
236 Expansió ex vivo d’una alíquota de precursors hematopoètics de cordó umbilical, mitjançant estimulació de citocines i cultiu de 14 dies 3.556,82
237 Cultiu cel·lular autòleg condròcits, fibroblasts, etc. (cada procediment) 1.743,53
238 Tipificació d’antígens eritrocitaris per PCR 145,45
240 Plasma fresc d’afèresi congelat quarantenat menor de 400 ml 63,03
241 Procediments de quarantena 13,92
242 Anticossos anti HLA per citometria classe I identificació 122,68
243 Anticossos anti HLA per citometria classe II identificació 122,68
246 Anticossos antiplaquetaris per ELISA 167,30
247 Trombocitopènia neonatal 170,64
248 Neutropènia neonatal 170,64
249 Anticossos anti HLA per limfocitotoxicitat 34,13
251 Procediment de filtració de plaquetes 23,20
252 Procediment d’irradiació 11,59
253 Alíquota de plaquetes d’afèresi
leucoreduïdes 95,76
254 Alíquota de plaquetes d’afèresi leucoreduïdes i irradiades 107,13
255 Plaquetes d’afèresi (dosi adult) leucoreduïdes i llavades 482,54
256 Alíquota de plaquetes d’afèresi leucoreduïdes i llavades 124,20
257 Alíquota de plaquetes d’afèresi leucoreduïdes, llavades i irradiades 135,57
262 Plasma fresc d’afèresi congelat ( = 400 ml) 97,65
264 Plasma fresc d’afèresi congelat (< 400 ml) 48,81
265 Alíquota de plasma fresc d’afèresi congelat i quarantenat 19,13
266 Sagnia terapèutica 20,93
267 Sang total autòloga leucoreduïda 110,39
268 Sang total reconstituïda, leucoreduïda
i irradiada 191,70
269 Concentrat d’hematies en solució additiva 94,86
270 Concentrat d’hematies leucoreduït
i irradiat 121,27
271 Alíquota de concentrat d’hematies
leucoreduït 33,91
272 Alíquota de concentrat d’hematies leucoreduït i irradiat 45,28
273 Concentrat d’hematies llavat
i leucoreduït 237,05
274 Concentrat d’hematies llavat, leucoreduït i irradiat 247,30
275 Alíquota de concentrat d’hematies llavat leucoreduït i irradiat 73,73
276 Concentrat de plaquetes unitari 51,44
281 Concentrat de plaquetes per a adult 294,55
282 Concentrat de plaquetes unitari
i leucoreduït 86,41
283 Concentrat de plaquetes per a adult leucoreduït i irradiat 328,67
284 Concentrat de plaquetes unitari, leucoreduït i irradiat 97,77
285 Concentrat de plaquetes per a adult leucoreduït i llavat 431,05
286 Concentrat de plaquetes unitari leucoreduït i llavat 114,84
287 Concentrat de plaquetes per a adult leucoreduït, llavat i irradiat 442,43
288 Concentrat de plaquetes unitari leucoreduït, llavat i irradiat 126,22
289 Concentrat de plaquetes per a adult en solució additiva i leucoreduït 280,14
290 Concentrat de plaquetes unitari en solució additiva, leucoreduït 94,46
291 Concentrat de plaquetes per a adult en solució additiva, leucoreduït i irradiat 291,62
292 Concentrat de plaquetes unitari en solució additiva, leucoreduït i irradiat 105,71
293 Plasma fresc congelat 29,61
294 Alíquota de plasma fresc congelat
i quarantenat 14,03
295 Plasma fresc congelat inactivat. 50,44
296 Alíquota de plasma fresc congelat inactivat 18,56
297 Plasma congelat 20,89
298 Plasma sobrenedant de crioprecipitat 42,69
299 Crioprecipitat 56,90
300 Concentrat d’hematies criopreservat 350,47
301 Alíquota de concentrat d’hematies criopreservat, leucoreduït i irradiat 128,70
302 Concentrat d’hematies autòleg
criopreservat 428,57
303 Concentrat d’hematies autòleg criopreservat i leucoreduït. 455,86
304 Alíquota de concentrat d’hematies autòleg criopreservat, leucoreduït i irradiat 128,70
305 Procediment de criopreservació de concentrat de plaquetes 307,64
306 Concentrat de plaquetes (dosi adult)
criopreservat 596,13
307 Concentrat de plaquetes (dosi adult) criopreservat, leucoreduït i irradiat 640,67
308 Concentrat de plaquetes (dosi unitària) criopreservat 349,53
309 Concentrat de plaquetes (dosi unitària) criopreservat i leucoreduït 372,28
310 Concentrat de plaquetes (dosi unitària) criopreservat, leucoreduït i irradiat 390,50
311 Plaquetes d’afèresi (dosi adult)
criopreservades 670,37
312 Plaquetes d’afèresi (dosi adult) criopreservades i leucoreduïdes 693,11
313 Plaquetes d’afèresi (dosi adult) criopreservades, leucoreduïdes i irradiades 711,33
314 Plaquetes d’afèresi (dosi unitària)
criopreservades 393,77
315 Plaquetes d’afèresi (dosi unitària) criopreservades leucoreduïdes 416,51
316 Plaquetes d’afèresi (dosi unitària) criopreservades, leucoreduïdes i irradiades 429,72
317 Descongelació i llavat d’unitats de sang de cordó umbilical per a trasplantament al·logènic 486,38
318 Selecció (CD34+) i expansió d’alíquota de sang de cordó umbilical per a trasplantament 5.221,79
319 Congelació de grans peces de teixit musculoesquelètic (borsa gran) 1.177,34
320 Congelació d’illots pancreàtics humans amb crioprotector 1.392,49
321 Deshidratació o liofilització i irradiació de peces d’os per cm³ distribuït 17,64
323 Procediment d’aliquotat de plaquetes per a ús pediàtric 3,63
326 Deshidratació o liofilització, i irradiació de pols cortical per gram distribuït 74,28
327 Llavat d’unitats de precursors hematopoètics expandits per a trasplantament 116,04
328 Plaquetes d’afèresi (dosi adult) leucoreduïdes i irradiades 361,05
329 Tipificació HLA DRB5 per PCR
(alta resolució) 60,64
330 Concentrat d’hematies leucoreduïts obtingut per eritrafèresi 142,68
331 Alíquotes d’hematies obtinguts per eritrafèresi, ja leucoreduïts 41,05
332 Capa leucocitària (buffy-coat) 22,75
334 Antitripsina-alfa-1, vial 1 g 220,74
335 Factor IX antihemofílic humà, vial 1000 UI 274,21
336 Congelació amb crioprotector
d’escorça ovàrica 1.336,42
337 Taxa anual per conservació de teixit per a trasplantament autòleg 111,52
338 Alíquota de concentrat de plaquetes per a adult en solució additiva i leucoreduït 96,97
339 Alíquota de concentrat de plaquetes per a adult en solució additiva, leucoreduït i irradiat 100,80
340 Alíquota de concentrat de plaquetes per a adult leucoreduït i irradiat 80,55
341 Alíquota de concentrat de plaquetes per a adult leucoreduït i llavat 105,67
342 Alíquota de concentrat de plaquetes per a adult leucoreduït, llavat i irradiat 108,42
343 Alíquota de concentrat de plaquetes per a adult leucoreduït 77,76
344 Alíquota de concentrat de plaquetes
per a adult 72,19
345 Anticossos antiheparina (PF4) 167,30
346 Hpn en hematies per citometria 44,61
347 Tipificació HLA-DRB3 per PCR
(alta resolució) 49,71
348 Tipificació HLA-DRB4 per PCR
(alta resolució) 38,77
350 Titulació anticossos irregulars 16,38
351 Coombs directe en hematies 3,33
352 Eluït eritrocitari 13,38
354 Anticossos anti HLA per citometria,
identificació enfront d’antígens
individualitzats (single) 218,69
355 Sang de cordó umbilical dirigit
criopreservat 2.897,31
356 Deshidratació o liofilització i irradiació de làmines d’os cortical 465,27
357 Descongelació i llavat de progenitors hematopoètics 428,29
358 Plasma fresc d’afèresi congelat inactivat (menys de 400 ml) 64,32
359 Anticossos antiTrypanosoma cruzi 16,30
361 Detecció d’ADN de VHB 36,91
362 Concentrat d’hematies leucoreduït amb eliminació de SAG-M 149,93
363 Concentrat d’hematies leucoreduït irradiat amb eliminació de SAG-M 160,86
364 Alíquota de gel plaquetari/factors plaquetaris derivat de sang total o de plaquetoafèresi 55,98
365 Concentrat de plaquetes per a adult en solució additiva, leucoreduït i inactivat 414,47
366 Concentrat de plaquetes per a adult en solució additiva, leucoreduït, irradiat i inactivat 425,65
367 Plaquetes d’afèresi (dosi adult) leucoreduïda i inactivada 452,12
368 Plaquetes d’afèresi (dosi adult) leucoreduïda irradiada i inactivada 464,76
369 Criopreservació de meniscos, tendons i ossos de grandària mitjana 699,97
370 Fragments de cortical/esponjosa sotmesos a deshidratació o liofilització, i irradiació (rodanxes, tascons, tricortical i anelles) 313,24
371 Polimorfisme del DNA: determinació d’individualitats 208,12
372 Tipificació HLA DQ alfa (sota resolució) 74,92
373 Tipificació HLA DQ alfa + beta per citometria 81,17
374 Col·liri de sèrum de sang de cordó umbilical 211,95
375 Reserva unitats de sang de cordó
umbilical 1.430
376 Sang de cordó umbilical criopreservada per a trasplantament al·logènic, amb reserva prèvia 19.570
377 Sang total al·logènica 83,09
378 Alíquota de plasma fresc d’afèresi congelat inactivat 19,61
379 Tècnica d’autoabsorció 66,29
380 Tècnica d’al·loabsorció diferencial 140,63
381 Estudi d’isohemaglutinines immunes 15,39
382 Investigació d’anticòs anti-g 122,39
383 Identificació de la classe d’immunoglobulina 32,44
384 Identificació d’anticossos eritrocitaris (estudi simple) 51,09
385 Identificació d’anticossos eritrocitaris (estudi complex) 204,89
386 Single C1Q. (Identificació d’anticossos HLA fixadors de complement enfront d’antígens individualitzats) 151,77
387 Informes d’al·loreactivitat NK 37,78
388 Distribució de cordó umbilical en territori nacional 850,00
389 Sang de cordó umbilical autòloga sense manipular conservada en fred per a encebament de bomba en cirurgia cardíaca pediàtrica 147,59
390 Anticossos anticitomegalovirus (IgG)

Anticossos anti-citomegalovirus (IgG).
16,30
391 Genotipatge KIR

Genotipatge KIR. 55,24
392 Prova múltiplex per a la detecció simultània d’àcids nucleics de VHC, VIH i VHB 45,72
393 Anticossos Antic antigranulocitaris +
Antic HLA 82,28
394 Kit de col·liris de plasma ric en factors
plaquetaris 354,56
395 Concentrat d’hematies leucoreduït sense antigen d’alta incidència 457,13
396 Distribució de mostres de sang de cordó umbilical (SCU) 63,04
397 Llet materna (€/ml) 0,19CAPÍTOL III
Taxa per serveis sanitaris

Article 29.3-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació per la conselleria competent en matèria de sanitat, tant d’ofici com a instància de part, dels serveis sanitaris que es detallen en l’article 29.3.5.

2. No estarà subjecta a aquesta taxa la prestació dels serveis enumerats en l’article 29.3-5 que siguen conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

Article 29.3-2. Exempcions
1. En el supòsit previst en el punt 4 del grup V del quadre de l’apartat 1 de l’article 29.3.5, estan exempts del pagament de la taxa les investigacions de caràcter no comercial dutes a terme per investigadors, sense la participació de la indústria farmacèutica o de productes sanitaris, que reunisquen els requisits següents:
a) Que el promotor siga una universitat, hospital, organització científica pública, organització sense ànim de lucre, organització de pacients o investigador individual.
b) Que la propietat de les dades de la investigació pertanga al promotor des del primer moment de l’estudi.
c) Que no hi haja acords entre el promotor i terceres parts que permeten l’ocupació de les dades per a usos regulatoris o que generen una propietat industrial.
d) Que el disseny, la realització, el reclutament, la recollida de dades i la comunicació de resultats de la investigació es mantinguen sota el control del promotor.
e) Que, per les seues característiques, aquests estudis no formen part d’un programa de desenvolupament per a una autorització de comercialització d’un producte.
2. L’aplicació de l’exempció regulada en l’apartat anterior requerirà la presentació pel promotor de la investigació d’una declaració responsable en la qual es reculla que es compleixen tots els requisits anteriors.


Article 29.3-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què se sol·licite o es preste el servei corresponent. A aquest efecte, en relació amb els serveis als quals es refereixen els grups II i III del quadre de l’apartat 1 de l’article 29.3.5 es tindrà en compte el primer servei que es preste.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació.

Article 29.3-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones a les quals es presten els serveis sanitaris als quals es refereix el fet imposable. En cas de serveis sanitaris prestats a sol·licitud de part, són contribuents les persones que sol·liciten el servei.
Article 29.3-5. Quota íntegra
1. La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:
2. Als efectes de l’aplicació dels imports previstos en el quadre recollit en l’apartat 1 anterior, es tindran en compte les regles següents:

a) Els punts dels grups II i III del quadre de l’apartat anterior resultaran aplicables sempre que tinga lloc almenys una actuació de comprovació o inspecció a l’any, i s’aplicaran amb independència del nombre d’aquestes actuacions.
b) Per a la determinació de la quota tributària que cal ingressar per la realització de les anàlisis de laboratori que figuren en el grup VII del quadre de l’apartat anterior, s’aplicaran les regles següents:
b.1) Per a les anàlisis de laboratori en les quals s’estableix un import per paràmetre i un import per preparació de mostra, l’import que cal ingressar és el resultat de la suma dels imports per paràmetre (nombre de paràmetres pel preu unitari) i l’import corresponent a la preparació de la mostra.
b.2) En cas que es realitzen diferents anàlisis sobre una mostra que requerisca una única preparació, als imports per paràmetre analitzat (nombre de paràmetres pel preu unitari) se sumarà l’import corresponent a una única preparació de mostra. En aquest supòsit, i per al cas que hi haja diferents imports per la preparació de la mostra, es prendrà l’import major d’aquests.
b.3) D’acord amb el que estableix l’article 17 del Reial decret 1749/1998, de 31 de juliol, pel qual s’estableixen les mesures de control aplicables a determinades substàncies i els seus residus en els animals, els imports anteriors s’aplicaran per la realització de les anàlisis derivades de les investigacions i controls previstos en l’article 14 de l’esmentat reial decret.
3. Quan les actuacions realitzades siguen susceptibles d’inclusió en diversos punts dels esmentats en el quadre de l’apartat 1 anterior es practicarà una liquidació pel que corresponga a l’activitat principal, o, si escau, pel de major import.

Article 29.3-6. Quota líquida
En cas d’anàlisi de mostres procedents de sol·licituds realitzades per altres organismes o administracions públiques en l’àmbit del control oficial d’aliments, sobre la quota que cal ingressar que resulte de l’aplicació dels imports del grup VII del quadre de l’apartat anterior, la quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra les següents bonificacions:
a) Una bonificació del quinze per cent de l’import corresponent a un nombre de mostres igual o inferior a 2.
b) Una bonificació del trenta per cent de l’import corresponent a un nombre de mostres major que 2 i menor que 5.
c) Una bonificació del cinquanta per cent de l’import corresponent a un nombre de mostres igual o superior a 5.

Article 29.3-7. Especialitats
1. Els serveis seran practicats pels funcionaris sanitaris als quals els corresponga d’acord amb les disposicions vigents en la matèria.
2. Seran òrgans competents per a ordenar la pràctica dels serveis que no hagen sigut sol·licitats, directament o indirectament per les persones interessades, la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat, la persona titular de la direcció general competent en matèria de salut pública, les persones titulars de les direccions territorials de l’esmentada conselleria i les persones titulars de les direccions de les àrees de salut pública d’aquesta. Pel que fa a les funcions administratives dirigides a la gestió tributària, els òrgans competents seran els serveis de gestió econòmica de les direccions territorials i d’àrea esmentades.
CAPÍTOL IV
Taxa per altres actuacions administratives
en matèria de sanitat

Article 29.4-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la realització per la conselleria competent en matèria de sanitat de les actuacions administratives que es detallen en l’article 29.4-5.
2. No estarà subjecta a aquesta taxa la prestació dels serveis enumerats en l’article 29.4-5 que siguen conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

Article 29.4-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa:
a) En els supòsits previstos en els punts 1.1 i 2 del quadre de l’article 29.4-5:
a.1) Els contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial.
a.2) Els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.
b) En els supòsits previstos en el punt 2 del quadre de l’article 29.4-5, els contribuents que siguen personal que preste els seus serveis en els centres i serveis dependents de l’administració sanitària valenciana o integrats en el Sistema Valencià de Salut, qualsevol que siga la titularitat jurídica d’aquells.
c) En el supòsit previst en el punt 5 del quadre de l’article 29.4-5, estan exempts del pagament de la taxa els ens amb centres , serveis i establiments que integren la xarxa sanitària pública valenciana, i els col·legis professionals de les professions sanitàries.
d) Les contribuents que siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
e) Els contribuents que estiguen en situació d’exclusió social i aquesta s’acredite per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.

Article 29.4-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es realitze l’actuació administrativa que constitueix el fet imposable, sense perjudici del que disposa l’apartat 2.
2. En els supòsits del punt 2 del quadre de l’article 29.4-5, la meritació es produirà en el moment en què comence la prestació del servei, això és, a l’inici del curs corresponent.
3. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment de la sol·licitud de les actuacions administratives. En els supòsits del punt 2 del quadre de l’article 29.4-5, l’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formalitze la matrícula.

Article 29.4-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones sol·licitants de les actuacions administratives que constitueixen el fet imposable.

Article 29.4-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Admissió a procediments de concurrència selectiva
1.1 Admissió a les proves de selecció de personal de centres i institucions sanitàries:
1.1.1 Grup A 26,59
1.1.2 Grup B 17,73
1.1.3 Grup C 14,75
1.1.4 Grup D 8,86
1.1.5 Grup E 5,89
1.2 Admissió al procés d’adjudicació d’autoritzacions d’obertura de noves oficines de farmàcia: 103,40 €
2 Per la impartició de cursos per l’Escola Valenciana d’Estudis de Salut i per les escoles d’infermeria dependents de la Conselleria de Sanitat, no enquadrables en els serveis acadèmics universitaris regulats en el capítol VI del títol V d’aquesta llei

2.1 Cursos de fins a 30 hores de durada 108,65
2.2 Cursos entre 30 i 60 hores de durada 217,67
2.3 Cursos de més de 60 hores de durada 435,36
3 Altres actuacions administratives
3.1 Expedició d’altres certificats diferents dels que tinguen establida una quantitat fixa en el quadre de l’apartat 1 de l’article 29.3.5 o en el punt 6 del quadre de l’article 29.4-5

4,51 € cadascun
3.2 Compulsa de documents, excepte en aquells casos en què estiga establida una quota fixa en el punt 6 del quadre de l’article 29.4-5 1,52 € cadascuna
3.3 Diligenciat i segellat de llibres 3,80 € cadascun
3.4 Emissió de duplicats d’autoritzacions, excepte en aquells casos en què estiga establida una quantitat fixa en el quadre de l’apartat 1 de l’article 29.3.5 3,80 € cadascun
3.5 Pràctica d’exàmens de salut (incloent-hi expedició de certificat corresponent, però no l’imprès) anàlisi i proves radiogràfiques o exploracions especials 7,15 € cadascun
3.6 Inscripció de societats medicofarmacèutiques que exercisquen les seues activitats exclusivament a la Comunitat Valenciana 7,15 € cadascun
3.7 Emissió d’informes que requerisquen estudi o exàmens de projectes i expedients tramitats a petició de part, excepte els compresos en els epígrafs 5 i 6 anteriors 13,62 € cadascuna
3.8 Emissió d’informes previs sobre instal·lacions industrials i establiments, quan siguen requerits per a l’autorització i el funcionament 37,74 € cadascuna
3.9 Expedició de certificats de disponibilitat de cambra hiperbàrica per a l’exercici d’activitats subaquàtiques
3.9.1 Tarifa mínima 64,32 €
3.9.2 Tarifa total
Sobre la base de la tarifa mínima, l’import que cal exigir per l’expedició de cada certificat s’estableix en funció del nombre de persones que realitzaran l’activitat subaquàtica i del nombre de mesos de durada prevista d’aquesta Tarifa total = Import tarifa mínima x nombre de bussejadors x nombre de mesos de durada de l’activitat (*)
3.9.3 L’import que cal exigir per l’emissió de cada certificat no podrà superar la quantitat de: 4.020,11 €
3.10 Expedició de duplicats de targeta sanitària individual a sol·licitud de l’interessat, excepte en els casos en els quals el titular de la targeta sanitària individual que sol·licita el seu duplicat estiga en situació d’alta en el Sistema d’Informació Poblacional de la Conselleria de Sanitat (SIP) i tinga acreditat el dret a les prestacions del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana per trobar-se en les situacions previstes en els articles 8, apartat 1, lletra b, i 9, apartat 2, de la Llei 6/2008, de 2 de juny, d’assegurament sanitari del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana 3,09 €
(*) Per al càlcul de la tarifa total, la durada de l’activitat es prendrà per mesos sencers, i es computen com un mes sencer els períodes d’activitat inferior a un mes. Els certificats s’emetran per un període màxim de dotze mesos, sense perjudici de la seua posterior renovació a la conclusió d’aquest període màxim
4 Venda de talonaris, comunicacions de posada en mercat de productes cosmètics i llibres de control d’activitats sanitàries
4.1 Talonaris
4.1.1 Oficials de vals per a dispensa de substàncies psicotròpiques 2,36
4.1.2 De control d’estupefaents 0,78
4.2 Comunicacions de posada en mercat de productes cosmètics 1,39
4.3. Llibres de control d’activitats sanitàries
4.3.1 Llibre de visites (control sanitari de menjadors col·lectius) 4,01
4.3.2 Llibre oficial de comptabilitat d’estupefaents de farmàcia 16,01
5 Acreditació d’activitats de formació continuada de les professions sanitàries
5.1 Per la tramitació de les sol·licituds d’acreditació de les activitats de formació continuada de les professions sanitàries 136,69
6 Actuacions administratives relatives a empreses alimentàries, aliments i establiments alimentaris
6.1 Emissió de certificats de lliure venda dels productes alimentaris d’empreses inscrites en el Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments 30,60
6.2 Emissió de certificats de lliure venda dels productes alimentosos d’empreses inscrites en el Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments, que requereix visita de control oficial 45,90

6.3 Emissió de certificat d’inscripció d’empreses inscrites en el Registre Sanitari d’Establiments Alimentaris Menors 30,60
6.4 Emissió de certificats sanitaris per a l’exportació dels productes alimentaris 45,90
6.5 Emissió de còpies compulsades dels documents d’autorització per a la inscripció en el Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments i d’inscripció en el Registre Sanitari d’Establiments Alimentaris Menors 15,30
6.6 Sol·licitud d’inscripció en el Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments, ampliació d’activitat, canvi de domicili de l’activitat o anotació de magatzem de productes envasats per a ús propi de l’empresa l’establiment de la qual està subjecte a autorització sanitària 229,52
6.7 Comunicació d’inici d’activitat d’empreses i establiments alimentaris per a la seua inscripció en el Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments i de modificació de les dades de la inscripció, quan no siga procedent una autorització prèvia 107,11
6.8 Comunicació d’inici d’activitat d’empreses i establiments alimentaris per a la seua inscripció en el Registre Sanitari d’Establiments Alimentaris Menors i de modificació de les dades de la inscripció 91,81
6.9 Notificació de primera posada en el mercat espanyol de complements alimentosos i comunicació de primera posada en el mercat espanyol d’aliments per
a grups específics 210
6.10 Notificació de modificacions significatives de dades de la posada en el mercat espanyol de complements alimentosos i comunicació de modificacions significatives de dades de la posada en el mercat espanyol d’aliments per a grups específic, i s’entenen com a modificacions significatives les relatives al canvi de composició o ingredients, canvi de forma de presentació, nova informació nutricional, inclusió de declaracions nutricionals i/o de propietats saludables i canvi de nom comercial que suggereix declaracions nutricionals
i/o de propietats saludables
100
6.11 Notificació de modificacions menors de dades de la posada en el mercat espanyol de complements alimentosos i comunicació de modificacions menors de dades de la posada en el mercat espanyol d’aliments per a grups específics, i s’entenen com a modificacions menors (sense modificar composició, ni forma de presentació) les relatives al canvi de raó social, canvi de domicili, canvi de disseny de l’etiqueta, canvi de marca, addició d’altres marques i canvis en els elements relatius a la forma
de presentació 40Article 29.4-6. Quota líquida
La quota liquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra en el cas de contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general, en els casos dels punts 1.1 i 2 del quadre de l’article 29.4-5.

Article 29.4-7. Especialitats
1. En relació amb el punt 2 del quadre de l’article 29.4-5, s’autoritza la conselleria competent en matèria de sanitat per a proposar o acceptar acords o convenis que puga subscriure l’Escola Valenciana d’Estudis de Salut amb altres administracions públiques, entitats de dret públic, organismes públics i entitats sense ànim de lucre, en aquest cas es farà el que l’acord o conveni assenyale, sense que el cost del curs puga superar l’import calculat de conformitat amb l’article 29.4-5.

2. Podrà retornar-se l’import de les taxes del punt 2 del quadre de l’article 29.4-5, a instàncies dels contribuents, quan es produïsca la renúncia a la plaça, únicament si aquesta última es du a terme durant el període de matriculació del curs corresponent.

TÍTOL XXX
Taxes en matèria de registres

CAPÍTOL I
Taxa per serveis relacionats amb col·legis professionals

Article 30.1-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis, en l’àmbit del Registre de Col·legis Professionals i Consells Valencians de Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana, en els següents procediments, iniciats a instància de la persona interessada:

a) Inscripció de col·legis professionals i consells valencians.
b) Inscripció i modificació d’estatuts de col·legis professionals i consells valencians.
c) Inscripció i modificació de reglaments de règim interior de col·legis professionals i consells valencians.
d) Modificació de la composició d’òrgans de govern de col·legis professionals i de consells valencians.
e) Emissió de certificats, examen de documentació d’expedients i emissió de còpies d’un expedient o de llistats que es troben en el Registre de Col·legis Professionals i Consells Valencians de Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana.
f) Inscripció de l’obertura o canvi de delegacions.

Article 30.1-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa, en els supòsits d’emissió de certificats, examen de documentació d’expedients i emissió de còpies d’un expedient o de llistats que es troben en el Registre de Col·legis Professionals i Consells Valencians de Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana, quan actuen en l’exercici propi de les seues funcions:
a) Els jutjats i tribunals.
b) La Sindicatura de Comptes.
c) El Tribunal de Comptes.
d) El Síndic de Greuges.
e) El Defensor del Poble.
f) Les Corts Valencianes.
g) Les forces i cossos de seguretat de l’Estat.
h) Les administracions públiques.

Article 30.1-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es presten els serveis que constitueixen el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat a ingressar es realitzarà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud. No obstant això, en el cas d’emissió de còpies l’exigibilitat es produirà en el moment de l’entrega al sol·licitant.

Article 30.1-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa els col·legis professionals i consells valencians de col·legis professionals de la Comunitat Valenciana que presenten qualsevol sol·licitud d’inici d’algun o alguns dels serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 30.1-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1. Inscripció de col·legi professional o consell valencià 102,01
2. Inscripció o modificació d’estatuts de col·legi professional o col·legi valencià 61,20
3. Inscripció o modificació de reglament de règim interior de col·legi professional
o consell valencià 61,20
4. Modificació de la composició d’òrgan de govern de col·legi professional o consell valencià (per cada expedient) 20,40
5. Emissió de certificats (inclosa certificació negativa d’inscripció) 6,12
6. Examen de documentació (per cada expedient) 10,20
7. Emissió de còpies d’un expedient
(per cada full) 0,10
8. Emissió de llistats 4,08
9. Inscripció de l’obertura o canvi
de delegacions 20,40CAPÍTOL II
Taxa per serveis relacionats amb fundacions

Article 30.2-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis, en l’àmbit del Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, en els següents procediments, iniciats a instància de la persona interessada:

a) Inscripció de fundacions.
b) Modificació d’estatuts de fundacions (incloses les adaptacions d’estatuts a les lleis).
c) Modificació de patronats de fundacions.
d) Emissió de certificats, examen de documentació d’expedients i emissió de còpies d’un expedient o de llistats que es troben en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
e) Inscripció de l’obertura o canvi de delegacions a la Comunitat Valenciana de fundacions estrangeres.
f) Inscripció de l’obertura o canvi de delegacions a la Comunitat Valenciana de fundacions inscrites en altres protectorats del territori espanyol.

Article 30.2-2. Exempcions
1. Estan exempts del pagament de la taxa, en els supòsits d’emissió de certificats, examen de documentació d’expedients, i sol·licitud d’obtenció de còpies d’un expedient o de llistats que es troben en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, quan actuen en l’exercici propi de les seues funcions:
a) Els jutjats i tribunals.
b) La Sindicatura de Comptes.
c) El Tribunal de Comptes.
d) El Síndic de Greuges.
e) El Defensor del Poble.
f) Les Corts Valencianes.
g) Les forces i cossos de seguretat de l’Estat.
h) Les administracions públiques.
2. També estan exempts del pagament de la taxa la prestació de serveis en els procediments, iniciats a instància de la persona interessada, relatius a la inscripció d’una fundació, a la modificació dels seus estatuts o a la modificació de patronats de fundacions, sempre que siguen procediments en relació amb fundacions del sector públic de la Generalitat de l’article 2.3.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.


Article 30.2-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es presten els serveis que constitueixen el fet imposable.
2. Són contribuents d’aquesta taxa les fundacions, inscrites en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana o que pretenguen aquesta inscripció, o altres persones, que presenten qualsevol sol·licitud d’inici d’algun o alguns dels serveis que constitueixen el fet imposable.


Article 30.2-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les fundacions, inscrites en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana o que pretenguen aquesta inscripció, o altres persones, que presenten qualsevol sol·licitud d’inici d’algun o alguns dels serveis que constitueixen el fet imposable.


Article 30.2-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1. Inscripció d’una fundació 81,60
2. Modificació d’estatuts d’una fundació (incloses les adaptacions d’estatuts a les lleis)
20,40
3. Modificació de cada patró en el patronat d’una fundació (per cada membre) 15,30
4. Emissió de certificats (inclosa la certificació negativa de denominació) 6,12
5. Examen de documentació (per cada expedient) 10,20
6. Emissió de còpies d’un expedient (per cada full)
0,10
7. Emissió de llistats 4,08
8. Inscripció de l’obertura o canvi de delegació, a la Comunitat Valenciana, d’una fundació estrangera
30,60
9. Inscripció de l’obertura o canvi de delegació, a la Comunitat Valenciana, d’una fundació inscrita en un altre protectorat del territori espanyol
15,30Títol XXXI
Taxes en matèria de transports

CAPÍTOL I
Taxa per concessions de transports per carretera

Article 31.1-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació pels òrgans competents de la conselleria competent en matèria de transports dels següents serveis o actuacions administratives que sol·liciten les persones peticionàries o titulars de concessions de transports per carretera, amb motiu de l’ordenació de l’explotació d’aquests:
a) L’adjudicació i ampliació de concessions de serveis públics regulars.
b) La modificació de les condicions de la concessió referides a tràfics, itineraris, parades, nombre d’expedicions, horaris, material mòbil i tarifes.
c) El diligenciat de conformitat dels quadres de tarifes i horaris.


Article 31.1-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es realitzen per l’administració els serveis o actuacions que constitueixen el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació. No obstant això, quan el servei es preste després d’una sol·licitud prèvia, l’exigibilitat es produirà en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 31.1-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que sol·liciten o a les quals es preste qualsevol dels serveis o activitats que constituïsquen el fet imposable o siguen titulars de les concessions.

Article 31.1-4. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Adjudicació d’una concessió o modificació del títol concessional
1.1 Adjudicació d’una concessió 28,93 €
1.2 Ampliació o modificació de tràfics 28,93 €
1.3 Revisió de la tarifa base 28,93 €
2 Aprovació o modificació del document annex al títol concessional
2.1 Ampliacions o modificacions d’itineraris o parades 28,93 €
2.2 Modificació d’expedients o horaris (per cada línia o ruta) 9,93
2.3 Modificació material mòbil adscrit (per cada vehicle) 6,62 €
2.4 Diligenciat per a aplicació i entrada en vigor de quadres de tarifes 17,12 €
2.4 Diligenciat per a aplicació de quadres d’horaris (per cada línia) 6,62 €CAPÍTOL II
Taxa per autoritzacions de transports per carretera

Article 31.2-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació pels òrgans competents de la conselleria competent en matèria de transports dels serveis o actuacions administratives següents que sol·liciten les persones peticionàries o titulars d’autoritzacions de transports per carretera, amb motiu de l’ordenació de l’explotació d’aquests:

a) L’expedició, visat, rehabilitació, modificació, suspensió d’autoritzacions de transport i activitats auxiliars i complementàries.

b) La comprovació del compliment per part de les empreses dels requisits generals per a l’exercici de l’activitat de transport (visat d’empreses).
c) Les autoritzacions per al transport regular d’ús especial i les seues modificacions, i altres autoritzacions amb condicions especials de prestació.
d) L’admissió als exàmens per a obtenir la capacitació per a l’activitat de transport nacional i internacional de mercaderies o viatgers, així com la d’operador de transport, conseller de seguretat i conductor de taxis d’àrees de prestació conjunta; l’admissió a exàmens de qualificació inicial del certificat d’aptitud professional (CAP), i l’expedició dels corresponents certificats o títols.
e) L’homologació, autorització i visat dels centres i activitats per a la formació legalment obligatòria en matèria de transport (certificat d’aptitud professional, CAP), així com l’expedició i renovació de les targetes acreditatives de la qualificació professional.
f) La primera expedició de la targeta identificativa o la seua renovació per canvi de vehicle.
2. No estarà subjecta a aquesta taxa la prestació dels serveis enumerats en l’apartat 1 que siguen conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

Article 31.2-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què s’expedisquen les autoritzacions o es realitzen per l’administració els serveis o actuacions que constitueixen el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació. No obstant això, quan el servei es preste després d’una sol·licitud prèvia, l’exigibilitat es produirà en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 31.2-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que sol·liciten o a les quals es preste qualsevol dels serveis o activitats que constituïsquen el fet imposable o siguen titulars de les autoritzacions.

Article 31.2-4. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Primera expedició de la targeta identificativa 38,06 €
2 Expedició d’autorització per a transport regular d’ús especial 28,24 €
2 Transmissió d’autorització de transport de mercaderies i/o viatgers, en qualsevol classe de vehicles 28,24 €
4 Expedició de certificat o títol de conseller de seguretat (i la seua renovació), i de capacitació per a realitzar l’activitat de transport
28,24 €
5 Expedició d’autoritzacions d’empresa, i el seu visat i rehabilitació 27,40 €
6 Expedició d’autorització de transport sanitari, i el seu visat i rehabilitació 27,40 €
7 Expedició de còpies certificades de les autoritzacions d’empresa, per als vehicles de transport de mercaderies i/o viatgers en qualsevol classe de vehicles; altres autoritzacions referides a vehicles, incloent-hi substitució provisional de vehicles per avaries 23,01 €
8 Expedició de certificats i autoritzacions per a conductors de tercers països i uns altres exigibles 23,01 €
9 Admissió a exàmens i proves 14,19 €
10 Expedició de les targetes de tacògraf digital 32,47 €
11 Homologació de centres de formació de certificats d’aptitud professional, CAP 311,10 €
12 Homologació de cursos del Certificat d’Aptitud Professional CAP 311,10 €
13 Expedició o renovació de la targeta CAP 31,88 €
14 Visat de centre de formació del Certificat d’Aptitud Professional, CAP. 311,10 €
15 Renovació de l’homologació de cursos del Certificat d’Aptitud Professional, CAP 102,00 €Article 31.2-5. Quota líquida
En el supòsit de l’apartat d de l’article 31.2-1, la quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra en el cas de contribuents que siguen membres d’una família nombrosa o d’una família monoparental.


CAPÍTOL III
Taxa per serveis en l’àmbit de l’explotació
dels transports mecànics per carretera

Article 31.3-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa els reconeixements, les inspeccions o els altres serveis relatius a aquests, realitzats per la conselleria competent en les matèries que s’enumeren en l’article 31.3-4.


Article 31.3-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es realitze el reconeixement o la inspecció o es preste el servei que constitueix el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació. No obstant això, quan el servei es preste després d’una sol·licitud prèvia, l’exigibilitat es produirà en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 31.3-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que siguen objecte del reconeixement, de la inspecció o del servei que constitueix el fet imposable.

Article 31.3-4. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Inspecció i reconeixement d’instal·lacions fixes, inauguració de concessions, expedició d’acta de constància de fets externs i realització d’informes amb dades de camp 67,11 €
2 Per cada dia addicional d’inspecció, reconeixement o elaboració d’informe 43,55 €
3 Realització d’informes facultatius sense dades de camp 26,64 €
4 Expedició de còpia, certificat, acta de constància de fets i diligenciat o compulsa
de documents 2,04 €CAPÍTOL IV
Taxa per serveis administratius

Article 31.4-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis administratius següents:
a) Compulsa de documents tècnics.
b) Expedició d’altres certificats, o d’informes a instància de part.

c) Registre de concessions i autoritzacions administratives.
2. No estarà subjecta a aquesta taxa la prestació dels serveis enumerats en l’apartat 1 que siguen conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

Article 31.4-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el corresponent servei.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació. No obstant això, quan el servei es preste després d’una sol·licitud prèvia, l’exigibilitat es produirà en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 31.4-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que sol·liciten els serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 31.4-4. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant, del quadre següent, bé la quantitat fixa assenyalada, bé el tipus de gravamen percentual a la base que s’indica:

Tipus de servei Import (euros)
1 Compulsa de documents tècnics 1,50 €
2 Expedició de certificats o d’informes a instàncies de part (per certificat Ço informe) 2,50 €
3 Registre de concessions i autoritzacions administratives El 0,5 per 1000 del valor de l’expropiació realitzada per l’establiment de concessió, o, a falta d’això, del valor del sòl ocupat o beneficiat per aquella, amb un mínim de 2,50 €CAPÍTOL V
Taxa per atorgament del certificat
de seguretat d’entitat ferroviària

Article 31.5-1 . Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’expedició, modificació, renovació o revisió del certificat de seguretat d’entitat ferroviària.


Article 31.5-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què l’administració realitze els serveis o actuacions que constitueixen el fet imposable.

2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació. No obstant això, quan el servei es preste amb sol·licitud prèvia, l’exigibilitat es produirà en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 31.5-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta les entitats ferroviàries a què es refereix el certificat de seguretat d’entitat ferroviària.

Article 31.5-4. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Expedició del certificat de seguretat 9.000,00 €
2 Modificació, renovació o revisió del certificat de seguretat 5.000,00 €Article 31.5-5. Afectació dels ingressos de la taxa per atorgament del certificat de seguretat d’entitat ferroviària
Els ingressos generats per la taxa queden afectats a l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària.


CAPÍTOL VI
Taxa per homologació, certificació o atorgament
d’habilitacions o autoritzacions en matèria ferroviària

Article 31.6-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis o actuacions administratives següents:
a) Homologació de centres de reconeixement mèdic o de formació del personal ferroviari, i les seues renovacions o ampliacions, ja siga autoritzant noves instal·lacions o la impartició de noves disciplines formatives.
b) Atorgament d’habilitacions de conducció al personal ferroviari.

c) Organització de convocatòries d’examen per a personal ferroviari, previs a l’atorgament d’habilitacions de conducció.
d) Autorització d’entrada en servei de vehicles ferroviaris.

Article 31.6-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què l’administració realitze els serveis o actuacions que constitueixen el fet imposable.

2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació. No obstant això, quan el servei es preste amb sol·licitud prèvia, l’exigibilitat es produirà en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 31.6-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten o a les quals es preste qualsevol dels serveis o activitats que constituïsquen el fet imposable.

Article 31.6-4. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Homologació de centres mèdics o de formació del personal ferroviari
1.1 Noves homologacions 5.000,00 €
1.2 Ampliació, modificació o renovació de l’homologació 2.000,00 €
2 Expedició d’habilitacions del personal ferroviari
2.1 Primera expedició 110,00 €
2.2 Emissió de duplicats, renovació
o modificació 60,00 €
3 Autorització de vehicles ferroviaris 3.000,00 €Article 31.6-5. Afectació dels ingressos de la taxa per homologació, certificació o atorgament d’habilitacions o autoritzacions en matèria ferroviària
Els ingressos generats per la taxa queden afectats a l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària.


CAPÍTOL VII
Taxa per supervisió i inspecció d’activitats ferroviàries

Article 31.7-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació per l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària dels serveis de supervisió o inspecció en matèria de seguretat ferroviària.

Article 31.7-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es realitze l’activitat o servei que constitueix el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment del meritació. No obstant això, quan el servei es preste amb sol·licitud prèvia, l’exigibilitat es produirà en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 31.7-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les entitats ferroviàries que siguen objecte dels serveis de supervisió o inspecció que constitueixen el fet imposable.

Article 31.7-4. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:Tipus de servei Import (euros)
1 Entitat administradora d’infraestructures
(Import per tren per km totals de trànsits que circulen per la xarxa que gestiona) 100,00 €
2 Entitat operadora d’infraestructura
2.1 Transport de viatgers (import per tren per km) 150,00 €
2.2 Transport de mercaderies (import per tren per km) 100,00 €Article 31.7-5. Afectació dels ingressos de taxa per supervisió i inspecció d’activitats ferroviàries
Els ingressos generats per la taxa queden afectats a l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària.


Títol XXXII
Taxes en matèria de turisme

CAPÍTOL únic
Taxa per serveis administratius
de l’Agència Valenciana de Turisme

Article 32.1-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’admissió o inscripció en la convocatòria de les proves d’habilitació de guia de turisme.

Article 32.1-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa:
a) Els contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial.

b) Els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al treta-tres per cent.
c) Les contribuents que siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
d) Els contribuents que estiguen en situació d’exclusió social i aquesta s’acredite per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.

Article 32.1-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment de la inscripció per a la realització de les proves.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la corresponent sol·licitud d’admissió a la convocatòria.

Article 32.1-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que sol·liciten l’admissió en les proves d’habilitació, ja siga íntegrament o com a ampliació de l’àmbit o dels idiomes d’actuació.

Article 32.1-5. Quota íntegra
La quota íntegra serà de 15 euros per inscripció.

Article 32.1-6. Quota líquida
La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, en el cas de contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general.Títol XXXIII
Taxes en matèria d’habitatge

CAPÍTOL I
Taxa pel servei de control de qualitat de l’edificació

Article 33.1-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació, pels òrgans competents, dels serveis enumerats en l’article 33.1.4, relatius a:

a) Actuacions d’inspecció del reconeixement de distintius de qualitat de materials i elements constructius.
b) Actuacions per a la inspecció d’entitats de control de qualitat de l’edificació i de laboratoris d’assaig per al control de qualitat de l’edificació.

Article 33.1-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en el qual es presten els serveis que constitueixen el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà en el moment de la meritació. No obstant això, en el cas dels serveis prestats per les seccions de qualitat de l’edificació, l’exigibilitat es realitzarà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule el corresponent encàrrec.
3. En relació amb les inspeccions, assajos de contrast i altres actuacions necessàries per al reconeixement dels distintius de qualitat, l’exigibilitat es realitzarà en els terminis establits per conveni i d’acord amb les disposicions reguladores de cada distintiu.

Article 33.1-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones o entitats fabricants, les entitats de control de qualitat i els laboratoris d’assaig que sol·liciten els serveis als quals es refereix el fet imposable.

Article 33.1-4. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Actuacions d’inspecció per al reconeixement de distintius de qualitat (per cada visita d’inspecció). Aquest concepte inclou: examen d’autocontrol de fabricació, costos del personal tècnic i redacció de l’acta i l’informe corresponents 193,00 €
2 Actuacions per a la inspecció d’entitats de control i de laboratoris d’assaig per al control de la qualitat de l’edificació. Aquest concepte inclou: els costos de personal tècnic, desplaçament i, si escau, acta d’inspecció i informe final
2.1 Avaluació de la documentació administrativa i jurídica de l’entitat o laboratori, i, si escau, avaluació de la idoneïtat dels documents aportats:
2.1.1 Entitats: Per un camp d’actuació dels definits en l’annex I-A del Reial decret 410/2010, de 31 de març 357,00 €
2.1.2 Entitats: Per cada camp d’actuació addicional dels definits en l’annex I-A del Reial decret 410/2010 178,00 €
2.1.3 Laboratoris: Per una agrupació d’assajos dels definits en l’annex II-A del Reial decret 410/2010 357,00 €
2.1.4 Laboratoris: Per cada agrupació d’assajos addicional dels definits en l’annex II-A del Reial decret 410/2010 178,00 €
2.2 Avaluació presencial del compliment dels requisits que corresponen segons siguen entitats o laboratoris, amb comprovació dels resultats de l’assistència tècnica, així com inspecció de les instal·lacions, processos i altres circumstàncies en què es desenvolupa l’activitat (per dia d’avaluació presencial) 540,00 €CAPÍTOL II
Taxa per expedició de la cèdula d’habitabilitat

Article 33.2-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la realització de les actuacions administratives de reconeixement i inspecció de locals o edificacions destinats, d’acord amb la normativa específica aplicable, a habitacle humà, conduents a l’atorgament de la cèdula d’habitabilitat.


Article 33.2-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa:
a) Els contribuents amb rendes o ingressos familiars anuals que no superen dues vegades el salari mínim interprofessional (SMI).
b) Els contribuents que siguen persones, físiques o jurídiques, titulars de residències, internats, col·legis i centres similars de caràcter benèfic o assistencial sense ànim de lucre.
c) Els contribuents que siguen persones, físiques o jurídiques, titulars dels habitatges afectats d’aluminosi o que hagen patit els efectes d’una catàstrofe pública, sempre que, tant en un cas com en un altre cas, aquests habitatges no es troben acollits a una actuació protegida.
d) Els contribuents que siguen membres d’una família nombrosa o d’una família monoparental.
e) Els contribuents que siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
f) Els contribuents que estiguen en situació d’exclusió social i aquesta s’acredite per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.

Article 33.2-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es realitzen les corresponents actuacions administratives de reconeixement i inspecció.

2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà en el moment de la meritació.

Article 33.2-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones propietàries i cedents en general de les habitacions, locals i habitatges que els ocupen per si o els lliuren a terceres persones perquè els habiten a títol d’inquilí o en concepte anàleg.

Article 33.2-5. Base imposable
1. La base imposable es determinarà multiplicant la superfície útil de l’habitatge o local objecte de la cèdula d’habitabilitat pel mòdul M vigent en el moment de l’expedició que resulte aplicable a l’àrea geogràfica corresponent a aquest habitatge o local.
2. A aquests efectes, el mòdul M serà el que s’obtinga per aplicació dels criteris establits en la legislació d’habitatges protegits. SI no consta la dada sobre superfície útil, aquesta s’obtindrà per aplicació del coeficient 0,8 al nombre de metres quadrats construïts.


Article 33.2-6. Quota íntegra
1. La quota íntegra s’obtindrà aplicant a la base imposable un tipus de gravamen percentual del 0,021 per cent.
2. En qualsevol cas, la quota íntegra no podrà prendre un valor inferior a 6,60 euros ni superior a 133,20 euros.

CAPÍTOL III
Taxa per la venda dels impresos requerits pel llibre
de control de qualitat d’obres d’edificació d’habitatges

Article 33.3-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la venda dels impresos que han d’incloure’s en el llibre de control de qualitat en obres d’edificació d’habitatges.

Article 33.3-2. Exempcions
Està exempta del pagament de la taxa la prestació dels serveis que tinga lloc amb motiu d’actuacions de rehabilitació i nova construcció degudes a aluminosi o catàstrofe pública.

Article 33.3-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en el qual s’adquirisquen els impresos corresponents.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà en el moment de la meritació.

Article 33.3-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que adquirisquen els impresos la venda dels quals constitueix el fet imposable.

Article 33.3-5. Quota íntegra
La quota íntegra serà de 2,50 euros per imprès.


CAPÍTOL IV
Taxa en l’àmbit dels habitatges de protecció
pública i actuacions protegibles

Article 33.4-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la realització de les actuacions administratives conduents a:
a) L’atorgament de la qualificació provisional i definitiva en relació amb:
a.1) Habitatges de nova construcció subjectes a protecció pública, excepte els habitatges qualificats de promoció pública.
a.2) Rehabilitació d’habitatges, edificis, obres complementàries i equipaments.
a.3) La resta actuacions protegibles en matèria d’habitatges que, si escau, així es determine per la normativa sectorial corresponent.
b) L’atorgament de la qualificació definitiva en els supòsits previstos en la lletra a anterior, si al mateix temps que la qualificació definitiva s’aprova un augment de la superfície útil inicialment prevista.
c) La realització d’informes relatius a:
c.1) El tempteig o retracte sobre habitatges de protecció pública.
c.2) La desqualificació d’habitatges de protecció pública.
2. Quan en un únic expedient de qualificació provisional es consideren diferents actuacions a les previstes en l’apartat 1 anterior, es produirà el fet imposable per cadascuna d’aquestes, excepte quan es realitzen obres d’urbanització obligatòria, d’acord amb els plans i normes urbanístiques, que afecten únicament al sòl vinculat a l’edificació objecte de qualificació provisional, i en aquest cas es reportarà la taxa exclusivament per l’edificació.

Article 33.4-2. Exempcions
Estan exemptes del pagament de la taxa:
a) Les actuacions de rehabilitació i nova construcció relacionades amb plans o mesures especials de revitalització de l’economia o amb catàstrofes públiques.
b) Les actuacions corresponents a promocions d’habitatges destinats exclusivament a famílies nombroses.

Article 33.4-3. Meritació i exigibilitat
1. En habitatges de protecció pública i obres d’edificació protegides, la meritació es produirà en el moment en què es resolga l’expedient de qualificació provisional d’aquelles o, si escau, en el moment en què es produïsca la qualificació definitiva.
2. En les obres de rehabilitació, la meritació es produirà en el moment en què s’expedisca el certificat de qualificació provisional de rehabilitació protegida o, si escau, en el moment en què es produïsca la qualificació definitiva.
3. En les altres actuacions protegibles, la meritació es produirà en el moment en què s’aprove l’expedient de qualificació provisional o, si escau, en el moment en què es produïsca la qualificació definitiva.

4. En el supòsit d’emissió dels informes als quals es refereix la lletra c de l’apartat 1 de l’article 33.4.1, la meritació de la taxa es produirà en el moment de l’emissió de l’informe corresponent.
5. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la corresponent sol·licitud, excepte en el cas de qualificació provisional de rehabilitació, que la seua exigibilitat es realitzarà en el moment de la meritació.

Article 33.4-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa:
a) En els supòsits de les lletres a i b de l’apartat 1 de
l’article 33.4.1, les persones que actuen en qualitat de promotors de projectes d’obres i sol·liciten la corresponent qualificació.
b) En els supòsits de la lletra c de l’apartat 1 de l’article 33.4.1, la persona que sol·licite el corresponent informe.

Article 33.4-5. Base imposable
1. En els supòsits de la lletra a de l’apartat 1 de l’article 33.4.1, la base imposable es determinarà de la manera següent:
a) En els habitatges de protecció pública i obres d’edificació protegida, multiplicant la superfície útil de tota l’edificació objecte de qualificació provisional pel mòdul de venda aplicable a la zona geogràfica corresponent a aquestes edificacions. A aquest efecte, el mòdul de venda i la superfície útil seran els que s’obtinguen per aplicació dels criteris establits en la legislació vigent en matèria d’habitatge.

b) En les obres de rehabilitació i altres actuacions protegibles, la base imposable serà el pressupost protegit d’aquestes obres.
2. En els supòsits de la lletra b de l’apartat 1 de l’article 33.4.1, la base imposable es determinarà de conformitat amb el que disposa el punt 1 anterior, atenent l’augment de la superfície útil.
3. En els supòsits de la lletra c de l’apartat 1 de l’article 33.4.1, la base imposable es determinarà multiplicant la superfície útil de l’habitatge o habitatges, i, si escau, annexos (garatge, traster o uns altres), que van ser objecte de qualificació provisional, pel mòdul de venda aplicable a la zona geogràfica corresponent a aquestes edificacions. A aquest efecte, el mòdul de venda i la superfície útil seran els que s’obtinguen per aplicació dels criteris establits en la legislació vigent en matèria d’habitatge.

Article 33.4-6. Base liquidable
La base liquidable es calcularà reduint la base imposable en l’import del cost del visat col·legial de garantia de les actuacions administratives relacionades amb els habitatges de protecció pública i actuacions protegibles, en el supòsit d’expedients de qualificació d’habitatges de protecció pública els projectes dels quals disposen del visat de garantia, conforme a la normativa d’habitatge de protecció pública.

Article 33.4-7. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant sobre la base liquidable el tipus de gravamen percentual assenyalat en el quadre següent:

Tipus de servei Tipus de gravamen (percentatge)
1 Supòsits de la lletra a de l’apartat 1 de l’article 33.4.1 0,15  %
2 Supòsits de la lletra b de l’apartat 1 de l’article 33.4.1 0,15  %
3 Supòsits de la lletra c de l’apartat 1 de l’article 33.4.1 0,05  %


Article 33.4-8. Especialitats
En el cas de qualificació provisional de rehabilitació, la falta de pagament, total o parcial, dins del termini i en la forma escaient, de la taxa comportarà el desistiment de la sol·licitud formulada.


CAPÍTOL V
Taxa per serveis administratius

Article 33.5-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis administratius següents:
a) Expedició de certificats en relació amb:
a.1) La no obtenció d’ajudes d’habitatge.
a.2) La finalització del termini de protecció.
a.3) La sol·licitud de llibertat de cessió d’habitatge protegit.
a.4) La sol·licitud de preu legal d’habitatge protegit.
b) Compulsa de documents tècnics.
c) Expedició de còpies de documents administratius o de plànols.
d) Registre de concessions i autoritzacions administratives.
e) Expedició d’altres certificats, o d’informes a instància de part.

2. No estarà subjecta a aquesta taxa la prestació dels serveis enumerats en l’apartat 1 que siguen conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

Article 33.5-2. Exempcions
Està exempta del pagament de la taxa la prestació dels serveis que tinga lloc amb motiu d’actuacions de rehabilitació i nova construcció degudes a catàstrofes públiques.

Article 33.5-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el corresponent servei.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació. No obstant això, quan el servei es preste després d’una sol·licitud prèvia, l’exigibilitat es produirà en el moment en què es formule la sol·licitud.

Article 33.5-4. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa les persones que sol·liciten els serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 33.5-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant, del quadre següent, bé la quantitat fixa assenyalada, bé el tipus de gravamen percentual a la base que s’indica:

Tipus de servei Import (euros)
1 Expedició de certificats a instàncies de part en relació amb:
1.1 La no obtenció d’ajudes d’habitatge (per certificat) 2,50 €
1.2 La finalització del termini de protecció (per certificat) 2,50 €
1.3 La sol·licitud de la llibertat de cessió d’habitatge protegit
(per certificat) 2,50 €
1.4 Per sol·licitar els preus legals d’habitatge protegit (per certificat) 2,50 €
2 Compulsa de documents tècnics 1,50 €
3 Registre de concessions i autoritzacions administratives El 0,5 per 1000 del valor de l’expropiació realitzada per l’establiment de concessió, o, a falta d’això, del valor del sòl ocupat o beneficiat per aquella, amb un mínim de 2,50 €
4 Expedició d’altres certificats no inclosos en l’apartat 1, o d’informes a instàncies de part (per certificat o informe) 2,50 €DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Aplicació de la taxa en matèria d’adopció internacional en els supòsits als quals es refereix la lletra b de l’Article 2.1-1
La taxa en matèria d’adopció internacional s’aplicarà, en els supòsits als quals es refereix la lletra b de l’Article 2.1-1, a les sol·licituds d’adopció internacional presentades a partir de l’1 de gener de 2014, inclusivament.

Segona. Compensació entre departaments de salut de la xarxa pública valenciana del cost dels serveis sanitaris en cas de trasllats de pacients
Fora dels supòsits previstos en l’article 29.1-1 d’aquesta llei, la compensació del cost dels serveis sanitaris entre departaments de salut de la xarxa pública valenciana, en el cas de pacients ingressats en un centre hospitalari que siguen traslladats a un altre o altres centres hospitalaris, integrats tots aquests dins de la xarxa sanitària pública valenciana, cada centre determinarà l’import corresponent als processos hospitalaris realitzats per aquest, aplicant les tarifes per processos hospitalaris que recull l’article 29.1-7.

Tercera. Aplicació de les tarifes de la taxa per prestació d’assistència sanitària com a tarifes màximes de reembossament de despeses sanitàries en determinats supòsits
En el marc de la normativa europea d’assistència sanitària transfronterera i de l’aplicació dels reglaments comunitaris en matèria de seguretat social, seran aplicables les tarifes que es recullen en el capítol I del títol XXIX d’aquesta llei.

Quarta. Delegacions
1. Es delega en els municipis compresos en el territori de la Comunitat Valenciana la competència per a l’atorgament de la cèdula d’habitabilitat.
2. Els requisits i condicions per a l’expedició de la cèdula d’habitabilitat i nivells d’habitabilitat es regularan per la seua normativa específica.
3. Se cedeix als municipis de la Comunitat Valenciana el rendiment de la taxa per expedició de la cèdula d’habitabilitat, així com les funcions d’aplicació dels tributs corresponents a aquesta taxa.
4. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, la Generalitat es reserva, en tot cas, les funcions següents relatives a aquesta taxa:

a) Resolució de consultes tributàries.
b) Aprovació dels models d’ingrés que hagen d’utilitzar-se.
c) Actuacions de comprovació i investigació, sense perjudici de les facultats d’inspecció de les entitats delegades.
d) Revisió en via administrativa, en els termes previnguts per la Llei general tributària.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única
1. Queden derogats:
a) El Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat.
b) Les disposicions addicionals setena i vuitena de la
Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat.
2. Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposen al que disposa aquesta llei.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Principis i procediments en la revisió en via administrativa en el cas de tributs propis de la Generalitat
1. En la revisió dels tributs propis de la Generalitat se seguiran els principis i procediments de la normativa general en matèria tributària i, en particular, les normes reguladores de la revisió en via administrativa, sense perjudici de les peculiaritats previstes en les disposicions finals de la segona a la sisena.
2. En els recursos i reclamacions previstos en les disposicions finals de la segona a la sisena seran aplicables les normes sobre capacitat i representació establides en la normativa general en matèria tributària per a la revisió en via administrativa.

Segona. Recurs de reposició en el cas de tributs propis de la Generalitat
1. Amb caràcter previ a la reclamació economicoadministrativa, i contra els mateixos actes susceptibles d’aquesta, podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició que tindrà com a procediment, termini de resolució i efectes de la no resolució expressa en el termini fixat, així com a termes i garanties requerides per a la suspensió dels actes impugnats per aquesta via, els previstos per al recurs de reposició en la normativa general en matèria tributària, i estaran legitimats i seran interessats en el recurs els mateixos que ho són per a la reclamació economicoadministrativa.
2. Si s’interposa el recurs de reposició, no es podrà promoure la reclamació economicoadministrativa fins que el recurs s’haja resolt de forma expressa. En els supòsits de silenci administratiu, podrà interposar-se la reclamació des de l’endemà del dia que produïsquen els seus efectes.

Tercera. Reclamació economicoadministrativa en el cas de tributs propis de la Generalitat
1. En l’àmbit de l’aplicació dels tributs o dels recàrrecs establits sobre aquests, i de la imposició de sancions tributàries, en relació amb els tributs propis de la Generalitat es podrà interposar reclamació economicoadministrativa, en única instància, davant la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda.
2. La reclamació economicoadministrativa serà admissible, en relació amb la matèria a què es refereix el paràgraf anterior, contra els actes susceptibles de reclamació economicoadministrativa als quals es refereix la normativa general en matèria tributària, i estan legitimats i són interessats en aquesta reclamació els que ho són en la mencionada normativa general per a les reclamacions economicoadministratives.
3. La suspensió de l’execució dels actes impugnats mitjançant la reclamació economicoadministrativa es produirà en els termes i amb les garanties previstes en la normativa general en matèria tributària.
4. La iniciació, tramitació i terminació del procediment, les regles d’acumulació de les reclamacions, el termini de resolució i els efectes de la no resolució expressa en termini s’ajustaran al que es disposa per al procediment general de la reclamació economicoadministrativa en única o primera instància regulat en la normativa general en matèria tributària.
5. Sense perjudici de l’anterior, la reclamació s’iniciarà mitjançant escrit que haurà d’incloure les al·legacions que, si escau, es formulen. A aquest escrit d’interposició s’adjuntarà còpia de l’acte que s’impugna, així com les proves que s’estimen pertinents.
Si la persona que interposa la reclamació necessita l’expedient per a formular les seues al·legacions, haurà de comparèixer davant l’òrgan que va dictar l’acte impugnat durant el termini d’interposició de la reclamació, perquè se li pose de manifest, la qual cosa es farà constar en l’expedient.
6. La resolució de la reclamació economicoadministrativa posa fi a la via administrativa.

Quarta. Recursos i reclamacions contra actes recaptatoris de l’Institut Valencià d’Administració Tributària
Podrà interposar-se la reclamació economicoadministrativa prevista en la disposició final tercera, amb la prèvia interposició potestativa de recurs de reposició previst en la disposició final segona, contra les resolucions o actes de tràmit que decidisquen, directament o indirectament, el fons de l’assumpte relatiu a la matèria recaptatòria dels òrgans o unitats administratives de l’Institut Valencià d’Administració Tributària, referents a ingressos de dret públic de titularitat de les administracions locals de l’àmbit de la Comunitat Valenciana, llevat que la llei establisca expressament un altre procediment de revisió.

Cinquena. Recurs extraordinari de revisió en el cas de tributs propis de la Generalitat
1. Serà competent per a resoldre el recurs extraordinari de revisió, en relació amb la matèria a la qual es refereix l’apartat 1 de la disposició final tercera, la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda
2. Els supòsits en els quals siga procedent el recurs extraordinari de revisió, la legitimació, la iniciació, tramitació i terminació del procediment, el termini de resolució i els efectes de la no-resolució expressa en termini s’ajustaran al que es disposa en la normativa general en matèria tributària.

Sisena. Procediments especials de revisió en el cas de tributs propis de la Generalitat
1. En l’àmbit de la Generalitat, les competències que la normativa general en matèria tributària atribueix a la persona titular del ministeri competent en matèria d’hisenda en relació amb la declaració de nul·litat de ple dret o la declaració de lesivitat, corresponen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda.
2. En l’àmbit de l’aplicació dels tributs o dels recàrrecs establits sobre aquests, i de la imposició de sancions tributàries, en relació amb els tributs propis de la Generalitat, l’acord sobre la revocació dels actes d’aplicació dels tributs i d’imposició de sancions haurà de ser adoptat per l’òrgan de nivell directiu del qual depenga l’òrgan que va dictar l’acte.

Setena. Del desenvolupament i l’execució d’aquesta llei
S’autoritza el Consell perquè, a proposta de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, dicte les disposicions necessàries per al desplegament i l’execució del que disposa aquesta llei.

Vuitena. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.

València, 28 de desembre de 2017

El president de la Generalitat
Ximo Puig i Ferrer

linea