diari

LLEI 11/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2013. [2012/11971]

(DOGV núm. 6933 de 31.12.2012) Ref. Base de dades 011776/2012

LLEI 11/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2013. [2012/11971]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:

PREÀMBUL

Els pressupostos de la Generalitat per al 2013 són els primers que s'elaboren després de la reforma operada, al setembre de 2011, en l'article 135 de la Constitució, el posterior desplegament dels quals es va articular per mitjà de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
En este marc, una vegada iniciats els procediments administratius i legislatius necessaris per a integrar, en la normativa autonòmica, els mandats i procediments arreplegats en la mencionada llei orgànica, l'elaboració dels Pressupostos de la Generalitat per al 2013, per tercer any consecutiu, ha quedat condicionada per un context econòmic i fiscal molt negatiu, que principalment s'ha vist reflectit en la important i persistent caiguda de la recaptació d'ingressos, i pels greus problemes de liquiditat que ha suportat la Tresoreria, per les dificultades d'accedir als mercats financers, situació que s'ha vist pal·liada de forma important per l'impuls donat des de l'Administració General de l'Estat als fons de liquiditat durant el passat exercici.

Les principals característiques dels Pressupostos de la Generalitat per al 2013 són:
- el pressupost consolidat per a 2013 disminuïx, respecte del passat any, un 9,08 per cent,
- el gasto social representa un 88,9 per cent del total del gasto pressupostat,
- els gastos de personal s'han minorat en un 6,6 per cent, sense que per això es veja afectat ni el manteniment dels servicis públics essencials ni les retribucions concretes dels empleats públics, i

- el document pressupostari no sols inclou, per primera vegada, tots els gastos i ingressos corresponents al sector públic autonòmic, sinó que reflectix el procés de reordenació i reestructuració en què este està immers, i la seua conclusió està prevista abans de la finalització de l'exercici 2013.
En resum, ens trobem davant d'uns pressupostos que aprofundint en la reducció del gasto públic dins d'un context de consolidació fiscal, reflectixen el compromís de la Generalitat amb:
- el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic fixats per l'Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2012.
- les polítiques d'austeritat i racionalització del gasto públic,
- la garantia de la prestació dels servicis públics essencials.
Respecte al contingut concret de l'articulat, cal destacar que d'acord amb el que es preveu en el nostre Estatut, i en la legislació financera bàsica, els Pressupostos de la Generalitat estan subjectes als mateixos límits materials que els Generals de l'Estat, i en este sentit, la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2013 un any més, i d'acord amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, distingix dos tipus de preceptes: en primer lloc els que responen al que podríem considerar el contingut mínim, necessari i indisponible d'esta i, d'un altre, els que conformen el que s'ha denominat per l'esmentada jurisprudència com el contingut eventual, en la mesura que es tracta de matèries que guarden relació directa amb les previsions d'ingressos o habilitacions de gastos.
Partint de l'anterior, la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2013 consta de quaranta-quatre articles, agrupats en set títols, trenta-tres disposicions addicionals, tres transitòries i quatre finals, del contingut concret de la qual poden ressaltar-se els aspectes següents:

Amb caràcter general, el text incorpora un conjunt de modificacions de caràcter instrumental, però rellevants, vinculades bàsicament a:

- La incorporació al document pressupostari de tota la informació economicofinancera relativa al sector públic autonòmic, conseqüència de la inclusió en el projecte de les fundacions públiques de la Generalitat i els consorcis, participats majoritàriament per l'Administració del Consell o les seues entitats autònomes.
- La publicació del Decret llei 7/2012, de 19 d'octubre, del Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat, en el qual s'arrepleguen el que seran les bases de l'articulació definitiva del sector públic autonòmic, després de la posada en marxa, fa més d'un any, del procés d'ordenació i reestructuració del mencionat sector públic. En este sentit, i sense perjuí que la consolidació definitiva de l'esmentat procés es produirà al llarg de l'exercici 2013, la Llei de Pressupostos de la Generalitat ja reflectix els aspectes principals del nou model.
Amb caràcter específic, cal ressenyar els aspectes següents:
El títol I, «De l'aprovació dels pressupostos», conforma la part principal del contingut qualificat com a essencial, en la mesura que este inclou els imports relatius a la totalitat dels gastos i ingressos de la Generalitat, distingint a este efecte els relatius al sector administració general dels vinculats a l'administració institucional, d'acord amb la classificació establida en l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. Títol que s'ha vist modificat, en la mesura que, tal com s'ha exposat anteriorment, s'ha incorporat al document pressupostari la informació relativa a les fundacions públiques autonòmiques i als consorcis. Igualment, s'arrepleguen en este títol els imports relatius als beneficis fiscals que afecten els tributs propis i aquells el rendiment dels quals se cedix per l'Estat.

El títol II, «De la gestió pressupostària dels gastos», consta de cinc capítols.
El primer d'ells arreplega les normes generals de gestió, el segon fa referència a les normes per a la gestió dels pressupostos docents no universitaris, i este inclou, d'una banda, les normes per als centres públics i, d'un altre, les que regulen el mòdul econòmic de distribució de fons públics per al sosteniment dels centres concertats. El tercer dels capítols arreplega les normes fonamentals per al finançament del sistema universitari valencià i, en este sentit, inclou tota una sèrie de preceptes dirigits a establir el marc jurídic bàsic aplicable a les actuacions financeres de la Generalitat en el sector de l'educació universitària. El quart dels capítols d'este títol II, consta d'un únic article on es detallen els crèdits del pressupost el reconeixement dels quals té el caràcter de preceptiu, així com el règim jurídic pressupostari aplicable a estos. L'últim dels capítols, el quint, concreta per a l'exercici 2013 la normativa que en matèria de modificacions pressupostàries s'arreplega en el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.

Les principals novetats incorporades al present títol, són:
- L'exigència, d'abast temporal, que l'adquisició de compromisos de caràcter plurianual es vincule a l'existència de crèdit suficient i adequat en l'exercici corrent.
- Les condicions d'operativitat del Fons de Contingència en el marc del mandat contingut en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.

- La incorporació a la normativa autonòmica dels criteris que en matèria de règim econòmic i financer de les universitats públiques arreplega el Reial Decret llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització del gasto públic en l'àmbit educatiu.
El títol III, «Dels gastos de personal», s'ordena en un capítol únic, i en este s'arrepleguen les normes relatives al règim de les retribucions del personal al servici de la Generalitat, distingint segons siga laboral, funcionari o personal estatutari. El contingut d'este títol, en principi, esta condicionat per la normativa estatal dotada del caràcter de bàsic en els seus aspectes fonamentals.
Com a resultat, les principals característiques del títol són:
- la incorporació de les fundacions, consorcis i universitats en l'àmbit subjectiu del títol,
- manteniment de les retribucions per al personal al servici de les administracions públiques, sense modificació alguna respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2012, especificant a l'efecte que per al mencionat càlcul s'exclou la reducció arreplegada en el Decret llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, i
- referència expressa a la vigència de les mesures que, amb el caràcter de temporal, es van autoritzar pel Decret llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana.
Pel que fa a la regulació de l'oferta d'ocupació pública, el projecte no preveu la incorporació de nou personal, en els termes i condicions previstos en la normativa bàsica estatal.
El títol IV, «Gestió de les transferències corrents i de capital», inclou tota una sèrie d'excepcions al règim general de lliurament de les ajudes previst en l'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
El títol V, «De les operacions financeres», s'estructura en un únic capítol, i en este s'arreplega fonamentalment l'autorització per a l'endeutament anual de la Generalitat, i el límit de les operacions de crèdit a concertar per l'Institut Valencià de Finances. A més, el text arreplega l'import màxim dels avals a prestar per la Generalitat durant l'any 2013.
El títol VI, «De les normes tributàries», es compon de dos capítols. El primer inclou la tarifa aplicable al cànon de sanejament, el segon es referix als tipus aplicables a les taxes pròpies i altres ingressos de la Generalitat.
El títol VII, «De la informació a les Corts», inclou un únic article que detalla un conjunt de supòsits, vinculats a l'àmbit economicopressupostari, sobre els quals la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública ha de donar compte periòdicament a les Corts.

El contingut de la Llei de Pressupostos es completa amb diverses disposicions addicionals, transitòries i finals, en les quals s'arrepleguen preceptes d'índole variada.
En concret, i quant a les disposicions addicionals, les principals novetats són:
- l'establiment d'una limitació específica que assegure la no creació de noves persones jurídiques en l'àmbit del sector públic autonòmic,

- l'adequació de la normativa autonòmica en matèria d'indemnitzacions per extinció de contractes mercantils i d'alta direcció, a la normativa bàsica estatal,
- la regulació d'un règim específic de control de determinats contractes de servicis, i
- l'extinció de l'Institut Valencià d'Estadística, i la seua conseqüent integració en l'estructura organitzativa de l'Administració del Consell.TÍTOL I
De l'aprovació dels pressupostos

CAPÍTOL I
Contingut, crèdits inicials

Article 1. Contingut
1. Els Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2013 constituïxen l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de:
a) Les obligacions que, com a màxim, poden reconéixer la Generalitat i les seues entitats autònomes, així com els drets que es preveu liquidar durant l'exercici.
b) Les estimacions de gastos i ingressos a realitzar per les societats mercantils de la Generalitat.
c) La totalitat dels gastos i ingressos de les entitats de dret públic de la Generalitat.
d) Les estimacions de gastos i ingressos a realitzar per les fundacions públiques de la Generalitat.
e) Les obligacions que, com a màxim, poden reconéixer els consorcis participats majoritàriament per l'Administració del Consell o les seues entitats autònomes, així com els drets que es preveu liquidar durant l'exercici.
2. En conseqüència, els Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2013 són el resultat de la integració dels pressupostos següents:

a) El del sector Administració General de la Generalitat.
b) Els de les entitats autònomes de la Generalitat.
c) Els de les societats mercantils de la Generalitat.
d) Els de les entitats de dret públic de la Generalitat.
e) Els de les fundacions públiques de la Generalitat
f) Els dels consorcis participats majoritàriament per l'Administració del Consell o les seues entitats autònomes.

Article 2. Crèdits inicials
1. Per a l'execució dels programes integrats en l'estat de gastos del Pressupost del sector Administració General, s'aproven crèdits per import de 12.784.911.760,00 euros, la distribució dels quals per grups funcionals és la següent:2. Les dotacions de gastos aprovades per al compliment dels fins de les distintes entitats autònomes consignen crèdits per import de 357.512,42 milers d'euros, que es distribuïxen de la manera següent:
3. S'aproven les estimacions de gastos de les societats mercantils de la Generalitat per un import de 602.476,70 milers d'euros, distribuïdes de la manera següent:4. Per a les entitats de dret públic de la Generalitat, l'estimació de gastos aprovada arriba un import de 710.734,73 milers d'euros, la distribució del qual és la següent:5. Per a les fundacions públiques de la Generalitat, l'estimació de gastos aprovada arriba un import de 83.475,08 milers d'euros, la distribució del qual és la següent:6. Les dotacions de gastos aprovades per al compliment dels fins dels distints consorcis participats majoritàriament per l'Administració del Consell o les seues entitats autònomes, consignen crèdits per import de 273.746,19 milers d'euros, que es distribuïxen de la manera següent:


7. Com a resultat de les consignacions de crèdits aprovats, que es detallen en els apartats anteriors, el pressupost consolidat de la Generalitat per a l'exercici 2013 ascendix a 13.940.447.780 euros.

Article 3. Finançament dels crèdits inicials
1. Els crèdits aprovats en l'apartat 1 de l'article anterior es finançaran:
a) Amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici, l'import dels quals estimat és de 11.698.584.620 euros.
b) Amb l'endeutament brut resultant de les operacions regulades en l'article 36 d'esta llei.
2. Els crèdits aprovats per a dotar els gastos de les entitats autònomes, societats mercantils, entitats de dret públic, fundacions públiques de la Generalitat i els consorcis participats majoritàriament per l'Administració del Consell o les seues entitats autònomes, que es referixen els apartats 2, 3, 4, 5 i 6 de l'article anterior, es finançaran amb els crèdits consignats a estos fins en l'estat de gastos del pressupost del sector Administració General de la Generalitat i amb les respectives previsions d'ingressos per operacions pròpies de l'activitat de cada un d'estos organismes.


CAPÍTOL II
Beneficis fiscals

Article 4. Beneficis fiscals
Els beneficis fiscals que afecten els tributs propis i a aquells el rendiment dels quals se cedix per l'Estat a la Generalitat s'estimen en 1.586.038.038 euros d'acord amb el detall següent:
TÍTOL II
De la gestió pressupostària dels gastos

CAPÍTOL I
Normes generals de la gestió

Article 5. Crèdits en funció d'objectius i programes
Els crèdits de l'estat de gastos dels Pressupostos de la Generalitat, sector Administració General, les seues entitats autònomes, empreses de la Generalitat, fundacions públiques de la Generalitat i consorcis participats majoritàriament per l'Administració del Consell o les seues entitats autònomes finançaran l'execució de les actuacions incloses en els programes pressupostaris. La contracció d'obligacions amb càrrec a aquells es realitzarà a fi d'aconseguir el compliment dels objectius assenyalats en els esmentats programes.

Article 6. Principis de gestió
La gestió i execució dels Pressupostos de gastos de la Generalitat hauran de subjectar-se als principis següents:
a) La gestió comptable-pressupostària estarà condicionada que s'hagen produït les actuacions administratives prèvies, que reglamentàriament es determinen i que garantisquen la immediata disposició de gastos i/o contracció d'obligacions.
b) No podran adquirir-se compromisos de gasto en quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats, i seran nuls de ple dret els acords, resolucions i qualsevol altre acte administratiu, així com les disposicions generals amb rang inferior a llei, que infringisquen esta norma, sense perjuí de la responsabilitat que pertoque.
c) El compliment de les limitacions expressades en la lletra anterior haurà de verificar-se al nivell que esta llei establix per als distints casos.
d) Els crèdits no executats podran ser objecte de redistribució per la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en l'àrea d'hisenda, a través del programa «Gastos diversos», a fi de maximitzar el compliment de la programació prevista i optimitzar la utilització dels recursos.
e) Durant l'exercici 2013, l'existència de crèdit adequat i suficient en l'exercici corrent serà condició necessària per a l'adquisició de compromisos de caràcter plurianual.

Article 7. Caràcter limitador dels crèdits
1. Els crèdits per a gastos es destinaran, exclusivament, a la finalitat específica per a la qual hagen sigut autoritzats per esta llei o per les modificacions pressupostàries autoritzades d'acord amb la legislació vigent.
2. El crèdit pressupostari es determina, atenent a la classificació orgànica, d'acord amb la seua naturalesa econòmica i funcional, de la forma següent:
a) Per als gastos de personal: consignació per article econòmic i programa pressupostari.
b) Per als gastos de funcionament: consignació per capítol econòmic i programa pressupostari.
c) Per als gastos financers: consignació per capítol econòmic i programa pressupostari.
d) Per als gastos de transferències corrents i transferències de capital: consignació per línia de subvenció, capítol econòmic i programa pressupostari.
e) Per als gastos d'inversions reals i passius financers: consignació per capítol econòmic i programa pressupostari.
f) Per als gastos en actius financers: consignació per projecte financer, capítol econòmic i programa pressupostari.
3. No obstant això, el Consell, en aquells supòsits que estime necessaris, podrà establir vinculacions amb un major nivell de desagregació.


Article 8. Gestió integrada i la seua comptabilització
1. La vinculació dels crèdits i el seu caràcter limitador que disposa esta llei no excusa, en cap supòsit, la comptabilització del gasto en el nivell que es determina per a cada cas:
a) Per als gastos de personal, de funcionament i financers: subconcepte econòmic.
b) Per a les transferències corrents i transferències de capital: subconcepte econòmic i sublínia de subvenció.
c) Per a les inversions reals, actius i passius financers: subconcepte econòmic i subprojecte.
2. Addicionalment al que disposa l'apartat anterior, els gastos relatius als programes 412.10 «Centres Integrats de Salut Pública» i 412.2 «Assistència Sanitària», de la Conselleria de Sanitat, es comptabilitzaran per «Centres de Gestió». L'anterior serà aplicable en cada un dels «Subprogrames» en què es desagrega el programa 412.2 «Assistència Sanitària».
En conseqüència, i a fi de possibilitar l'esmentat grau de desagregació comptable, el pressupost es determinarà per «Centre de Gestió» en el programa 412.10 i per «Subprograma» i «Centre de Gestió» en el programa 412.2. En este sentit, els ajustos pressupostaris derivats de l'esmentat nivell de desagregació, es realitzaran per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat, a través de la conselleria que tinga assignada les competències en l'àrea d'hisenda.
3. Els crèdits per a gastos del Servici Valencià d'Ocupació i Formació constituiran funcionalment un únic programa, el 322.50 «Servici Valencià d'Ocupació i Formació», consignant-se desagregats en subprogrames pressupostaris en el pressupost de la mateixa entitat.


Article 9. Del fons de contingència
1. La quantia per a este exercici en concepte de fons de contingència ascendirà a 6.523.000 euros.
2. Les condicions de funcionament del fons de contingència s'ajustaran al règim general previst per a les modificacions pressupostàries en els articles 32 i següents del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, i en esta llei.


CAPÍTOL II
Gestió dels pressupostos docents no universitaris

Article 10. Gestió econòmica en els centres docents públics no universitaris
1. Els centres docents públics no universitaris disposaran d'autonomia en la seua gestió econòmica, en els termes que s'establixen en els punts següents:
a) Constituiran ingressos d'estos centres, que hauran de ser aplicats a gastos de funcionament:
1.r Els fons que, amb esta finalitat, se'ls lliure, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'educació, per mitjà d'ordes de pagament en ferm i amb càrrec al pressupost anual d'esta.
2.n Els derivats de la venda de béns i prestació de servicis diferents dels gravats per les taxes i els preus públics.
3.r Els produïts per llegats, donacions o qualsevol altra forma admissible en dret.
b) Els gastos de funcionament que tinguen el seu origen en els ingressos esmentats en el punt anterior, es justificaran per mitjà de la rendició d'un únic compte de gestió anual per la persona titular de la direcció del centre, amb l'aprovació prèvia d'esta pel respectiu Consell Escolar.
Els centres posaran a disposició de l'Administració educativa els comptes de gestió anual que els siguen requerits.
c) La documentació que corresponga elaborar al centre, relativa al seu pressupost i als seus comptes de gestió, haurà d'ajustar-se, en qualsevol dels conceptes de gasto a què vinga referida, a la classificació econòmica de l'estat de gastos que s'aplica en esta Llei de Pressupostos de la Generalitat.
A este efecte, els gastos de funcionament inclouran, a més dels continguts en el capítol II de la vigent classificació econòmica de l'estat de gastos de la Generalitat, els destinats a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, que es corresponen amb els articles següents de gasto, d'acord amb l'esmentada classificació econòmica de l'estat de gastos de la Generalitat:
1.r 6.2 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels servicis.
2.n 6.3 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels servicis.
2. Els gastos destinats a reparacions que excedisquen del mer manteniment dels centres i els destinats a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, podran efectuar-se sempre que estos i aquells no sobrepassen la quantitat resultant de multiplicar 619 euros pel nombre d'unitats escolars de cada centre, fins a un màxim de 9.285 euros, i que quede prou acreditat que es cobrixen prèviament la resta de les obligacions ordinàries d'este.
No obstant això, en el cas de centres docents en què el nombre de persones matriculades supere les 1.500, o en el supòsit de centres que impartixen ensenyances de règim especial, els gastos de funcionament dedicats anualment a reparacions que excedisquen del mer manteniment dels centres, i a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics, podran sobrepassar allò que s'ha indicat en el paràgraf anterior fins el límit màxim de 12.380 euros per ambdós conceptes.
3. Sense perjuí del que disposa el paràgraf anterior, la gestió econòmica dels centres integrats públics de Formació Professional, es regirà per una normativa específica.

Article 11. Mòduls econòmics de distribució de fons públics per a sosteniment de centres concertats
1. D'acord amb el que s'establix en els apartats primer i segon de l'article 117 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, l'import del mòdul econòmic per unitat escolar, als efectes de distribució de la quantia global dels fons públics destinats al sosteniment dels centres concertats per a l'any 2013, és el fixat en l'annex I d'esta llei.
2. Les retribucions del personal docent tindran efectivitat l'1 de gener de 2013, sense perjuí de la data en què es firmen els respectius convenis col·lectius d'empreses d'ensenyança privada sostingudes totalment o parcialment amb fons públics, aplicables a cada nivell educatiu en els centres concertats, i l'Administració podrà acceptar pagaments a compte, amb la sol·licitud prèvia expressa i coincident de totes les organitzacions empresarials i sindicals negociadores dels esmentats convenis col·lectius, fins al moment de la firma del corresponent conveni. En cap cas podrà l'Administració acceptar l'abonament de retribucions al professorat dels centres concertats que supere en còmput anual a la quantia a abonar al professorat homòleg de centres públics, prenent en consideració el salari base, el complement de destinació i el complement específic.
El component del mòdul destinat a «Altres gastos» produirà efecte a partir de l'1 de gener de 2013. En el cas que la titularitat del centre siga una societat cooperativa i haja sol·licitat acollir-se al seu règim específic de finançament, les quantitats que, en concepte de salaris i càrregues socials corresponguen al professorat cooperativista que presta els seus servicis en els nivells concertats, s'abonarà mensualment als centres.

A més d'allò que s'ha establit, en els centres el concert educatiu dels quals estiga per davall de les quatre unitats i l'esmentat concert es referisca tant a Educació Primària com al primer i segon curs d'Educació Secundària Obligatòria, es mantindrà la dotació del professorat necessari amb la titulació adequada, de manera que això permeta la correcta impartició de l'ensenyança, fins a l'extinció total de les unitats objecte de concert. En el cas que algun centre d'Educació Primària compte amb menys de tres unitats en el conjunt de nivells concertats, la dotació en concepte d'«Altres gastos» serà l'equivalent a tres unitats d'Educació Primària, amb la sol·licitud prèvia respecte d'això del titular del centre.
3. Les quantitats a percebre de les persones matriculades en concepte de finançament complementari al provinent dels fons públics que s'assignen al règim de concerts singulars, subscrits per a ensenyances d'etapes educatives no obligatòries, i en concepte exclusiu d'ensenyança reglada, a l'empara de les lleis orgàniques 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, i 2/2006, de 3 de maig, d'educació, són les que s'establixen a continuació:
a) Batxillerat: 25,70 euros per persona matriculada/mes, durant deu mesos, en el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2013.
b) Cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior:
1.r En els primers cursos de cada cicle: 25,70 euros per persona matriculada/mes, durant deu mesos, en el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2013.
2.n En els segons cursos de cada cicle:
- Cap quantitat en els cicles en el segon curs dels quals només es realitza la formació en centres de treball.
- 25,70 euros per persona matriculada/mes, en els mesos de gener, febrer, març, setembre, octubre, novembre i desembre de 2013, en els cicles el segon curs dels quals consta de 20 setmanes o més d'ensenyança presencial en el centre.
- 25,70 euros per persona matriculada/mes, en els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2013, en els cicles el segon curs dels quals consta d'11 setmanes d'ensenyança presencial en el centre.

No podrà percebre's l'import de cada mensualitat amb antelació al dia 1 del mes a què corresponga el cobrament, ni podrà requerir-se cap mensualitat en els mesos de juliol i agost.
El finançament obtingut pels centres, conseqüència del cobrament a l'alumnat d'estes quantitats, tindrà el caràcter de complementari del percebut directament de l'Administració, de tal manera que el finançament total del mencionat component per unitat concertada no supere, en cap cas, el que establix el mòdul econòmic fixat en esta llei per als respectius nivells d'ensenyança.
4. Es faculta la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'educació per a fixar les relacions professorat/unitat concertada, suficients per a impartir el pla d'estudis vigent en cada etapa educativa objecte de concert, calculades prenent com a base jornades de vint-i-cinc hores lectives setmanals per al professorat, i no podrà l'esmentada conselleria assumir els increments retributius, reduccions horàries, o qualsevol altra circumstància que conduïsca a superar el que preveuen els mòduls econòmics de l'annex I d'esta llei. A este respecte, en els cicles formatius que es troben concertats, el nombre d'hores de professora o professor en els primers cursos serà d'un màxim de 30 setmanals i, en els segons cursos, de 35 o de 5, segons si el cicle formatiu és de 2.000 hores o inferior.
L'excés d'hores computat en els mòduls, i que obeïx a la possibilitat que es produïsquen desdoblaments, només podrà ser consumit pel centre quan este acredite que el cicle formatiu té matriculades un mínim de 20 persones amb assistència efectiva en el mòdul en qüestió, i en els supòsits en què estiga previst desdoblament en els mòduls corresponents.

En el cas de les cooperatives que estiguen acollides al règim específic de finançament, la conselleria competent en matèria d'educació establirà el mòdul màxim a percebre pels centres, segons les hores previstes en cada cicle formatiu en concepte de desdoblament, i este no podrà ser superior a l'establit en l'annex I d'esta llei.
En el cas que un centre tinga concertades diverses unitats del mateix cicle, en un mateix curs, el desdoblament serà possible si la distribució de l'alumnat en les unitats és equitativa i té matriculades un mínim de 20 persones amb assistència efectiva en el mòdul en qüestió, i en els supòsits en què estiga previst desdoblament en els mòduls corresponents.
5. Els centres que impartisquen l'Educació Secundària Obligatòria completa comptaran amb una persona que preste els servicis d'orientació, que s'inclourà en la nòmina de pagament delegat del centre. Els costos corresponents a les hores d'orientació vénen arreplegats en els mòduls econòmics per unitat escolar de l'Educació Secundària Obligatòria.
6. Els centres concertats que compten amb un projecte de compensació educativa aprovat o programa d'acollida al sistema educatiu (aules PASE), disposaran del professorat que es determine en l'aprovació del projecte, professorat que serà objecte d'inclusió en la nòmina de pagament delegat del centre respectiu.
7. Els centres concertats que hagen obtingut autorització per a dur a terme un programa de diversificació curricular, comptaran amb:
a) 26 hores addicionals de professorat d'Educació Secundària Obligatòria, si disposen d'un sol curs del programa de diversificació curricular.
b) 46 hores addicionals de professorat d'Educació Secundària Obligatòria, si disposen dels dos cursos del programa de diversificació curricular.
8. Als centres concertats en l'etapa de Batxillerat que tinguen concertada alguna unitat mixta els correspondran 58 hores per cada unitat del primer curs i 56 hores per cada unitat de segon curs. S'entendrà per unitat mixta aquella que agrupe alumnat de més d'una modalitat de Batxillerat en les assignatures troncals i que es podrà desdoblar en les assignatures corresponents de cada modalitat.


Article 12. Indemnitzacions del professorat afectat per la modificació de concerts
S'autoritza la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'educació a assumir, dins de les línies de subvenció previstes per a executar les obligacions derivades dels concerts educatius, l'abonament, per mitjà de pagament delegat, de les indemnitzacions del professorat afectat per la modificació de concerts o per la no-renovació total o parcial d'estos, que renuncie expressament a la recol·locació en un altre centre.

Article 13. Control financer dels centres docents públics no universitaris
1. La direcció de cada centre rendirà a la Intervenció General de la Generalitat, per mediació de la Intervenció Delegada en la conselleria amb competències en matèria d'educació, còpia del compte anual en què conste la diligència d'aprovació pel Consell Escolar, abans del 31 de març de l'exercici següent.
2. Els centres se subjectaran al control financer que s'establix en el capítol III del títol III del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.

CAPÍTOL III
Gestió dels pressupostos universitaris

Article 14. Del cost autoritzat i de l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l'àmbit de les universitats públiques dependents de la Generalitat
1. D'acord amb el que disposa l'article 81.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, per a l'exercici 2013, el cost autoritzat per tots els conceptes retributius del personal docent funcionari i contractat, i del personal no docent serà fixat, per a cada una de les universitats públiques dependents de la Generalitat, pel Consell.

El Consell haurà de fixar l'esmentat cost, per a cada una de les universitats, amb anterioritat al 31 de març de 2013, en el marc de la normativa bàsica sobre oferta d'ocupació pública i de la dotació que per al finançament de les universitats preveja la corresponent llei de pressupostos.
Respecte del nomenament de personal funcionari interí i la contractació de personal laboral temporal, les universitats hauran de respectar la normativa que amb el caràcter de bàsic regisca en la matèria.
La dotació que cada universitat fixe en els seus pressupostos 2013 per a la cobertura de les places i llocs del personal funcionari i contractat docent i investigador i del personal d'administració i servicis, haurà d'adequar-se al cost autoritzat que s'establisca pel Consell.
2. Els pressupostos de les universitats públiques dependents de la Generalitat, així com les seues liquidacions, inclouran una referència expressa al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic, i incorporaran informació suficient i adequada que permeta relacionar el saldo resultant dels ingressos i gastos del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada d'acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes, així com la coherència amb el límit de gasto no financer, aprovat de conformitat amb el que preveu l'article 81.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

3. Les universitats que liquiden els seus pressupostos amb incompliment dels objectius d'estabilitat pressupostària o de deute públic, en el termini d'un mes des de l'aprovació de la liquidació, tindran l'obligació d'aprovar i remetre a la conselleria amb competències en matèria d'universitats, un pla econòmic financer amb l'estructura i contingut previst en la normativa d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El pla economicofinancer serà aprovat pel Consell a proposta de la conselleria amb competències en matèria d'universitats, amb un informe previ de caràcter favorable de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda. El que preveu este apartat serà aplicable a les universitats públiques dependents de la Generalitat a partir de la liquidació corresponent al pressupost de l'exercici 2013.

En el cas que es liquiden els pressupostos amb romanent de tresoreria negatiu, el Consell Social haurà de procedir en la primera sessió que celebre a la reducció de gastos del nou pressupost per quantia igual al dèficit produït, i haurà de remetre el mencionat acord junt amb la liquidació del pressupost a la conselleria amb competències en matèria d'universitats. La revocació de l'esmentat acord exigirà amb l'autorització prèvia de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda, en els termes establits en l'article 81.5 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre.
4. La conselleria amb competències en matèria d'hisenda podrà adoptar, en el marc de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, les mesures necessàries per a garantir l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la universitat, en els supòsits següents:
a) Falta de remissió de la liquidació del pressupost.
b) Falta d'adopció de l'acord previst de reducció de gastos del nou pressupost, en el cas de liquidació amb romanent de tresoreria negatiu.

c) Falta d'aprovació i presentació del pla economicofinancer en termini.
d) No aprovació del pla economicofinancer pel Consell, motivada en l'incompliment dels requisits legal i reglamentàriament establits.

e) Incompliment de les mesures previstes en el pla economicofinancer aprovat pel Consell.
5. Les mesures que este article establix per a les universitats són aplicables a les seues entitats dependents que hagen sigut classificades dins del sector d'Administració Pública de la Generalitat, d'acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.


Article 15. Finançament d'inversions i de les subvencions de caràcter genèric a les universitats públiques dependents de la Generalitat

1. El finançament de la inversió material aprovada pel Consell, en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, pot realitzar-se per mitjà de la inversió directa de l'Administració o de les seues entitats o empreses públiques, transferències de capital a favor de les universitats, operacions de crèdit de les universitats, autoritzades per l'òrgan competent, i qualsevol altra fórmula financera de cooperació publicoprivada.
2. Les operacions de crèdit de les universitats, a què es referix l'apartat anterior, seran subvencionades pel pressupost de la Generalitat, que inclourà l'import de la càrrega financera corresponent, l'amortització del capital i els gastos de les operacions de crèdit que, si és el cas, meritaran en l'anualitat 2013.
3. El Consell, a proposta de les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries amb competències en l'àrea d'hisenda i en matèria d'universitats, pot determinar la modificació, el nou finançament i la substitució de les operacions de crèdit de les universitats autoritzades per a finançar inversions.
4. La subvenció que, per als gastos vinculats a l'exercici de les seues activitats, correspon a cada universitat, serà l'establida en l'annex II d'esta llei, i s'abonarà a les universitats en pagaments mensuals. Per acord del Consell, podrà modificar-se l'import de la subvenció que corresponga a cada universitat.

Article 16. Rendició de comptes i control financer en l'àmbit de les universitats públiques dependents de la Generalitat
1. Les universitats remetran a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'universitats, abans del 30 d'abril de 2013, els pressupostos d'ingressos i gastos corresponents a l'exercici 2013, aprovats pel seu Consell Social, així com la liquidació dels pressupostos de l'exercici anterior, degudament aprovada pels òrgans de la universitat a què estatutàriament corresponga
2. El control financer de les universitats públiques dependents de la Generalitat s'efectuarà per mitjà d'auditories anuals sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat. El mencionat control tindrà com a objecte avaluar que l'activitat i els procediments objecte de control es realitzen d'acord amb els principis de bona gestió financera i, en especial, amb els previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
3. Sense perjuí del que establix l'apartat anterior, i a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'universitats, es podran realitzar durant 2013, a través de la Intervenció General, les auditories que s'estimen necessàries per al finançament de les seues activitats, incloses les seues inversions.CAPÍTOL IV
Gestió dels crèdits per a gastos de reconeixement preceptiu

Article 17. Dels crèdits per a gastos de reconeixement preceptiu
1. Correspon a la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en l'àrea d'hisenda, adoptar les mesures pressupostàries necessàries per a dotar, fins a una suma igual a les obligacions, el reconeixement de les quals siga preceptiu, els conceptes de gasto que es detallen en l'apartat següent.
En tot cas, la gestió dels crèdits, a què es referix este article, haurà de tindre la seua corresponent contrapartida pressupostària amb anterioritat al 31 de desembre de l'exercici en què s'hagen originat.

2. Relació de crèdits per a gastos de reconeixement preceptiu:
a) Les quotes de la Seguretat Social i les prestacions familiars, d'acord amb els preceptes en vigor, així com les aportacions de la Generalitat al règim de previsió social del funcionariat i altres prestacions socials.
b) Els triennis derivats del còmput del temps de servici realment prestat en l'administració.
c) Els crèdits destinats al pagament del personal, quan hagen de ser incrementats com a conseqüència d'elevacions salarials disposades durant l'exercici o en exercicis anteriors, per modificació del salari mínim interprofessional, o que es deriven de la normativa vigent.

d) Els que es destinen al pagament d'interessos o a l'amortització del principal i els gastos derivats de les operacions financeres, així com les obligacions derivades de fallides en operacions de crèdit avalades per la Generalitat.
e) Les destinades a satisfer el pagament de les pensions per vellesa o malaltia i les ajudes a persones amb discapacitat, en la mesura que augmenten les persones que reuniren els requisits establits en la normativa vigent.
f) Les derivades d'aquelles obligacions generades pels interessos de demora previstos en l'article 43 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
g) Els derivats, si és el cas, de la devolució d'ingressos indeguts.

h) Les ajudes destinades a la gratuïtat dels llibres de text.
i) Els derivats de sentències judicials fermes.
j) Els destinats al pagament de productes farmacèutics procedents de receptes mèdiques.
k) Els crèdits destinats a donar cobertura al suport a la subscripció d'assegurances agràries, que es preveuen en la línia de subvenció T3092000 «Suport a la subscripció d'assegurances agràries», inclosa en l'annex de transferències corrents del programa pressupostari 714.20.

l) Els crèdits destinats a la cobertura i reparació dels danys en les explotacions agràries i ramaderes, derivats d'inclemències meteorològiques, en els termes que el Consell establisca per a cada supòsit, i que s'arreplega en la línia de subvenció T1698000 «Protecció de la renda dels agricultors davant de danys no coberts per l'assegurança agrària» inclosa en l'annex de transferències corrents del programa pressupostari 714.20.


CAPÍTOL V
Normes per a la modificació dels pressupostos

Article 18. Principis generals
1. Els límits establits per a la modificació dels crèdits, en els articles 32 i següents del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, s'aplicaran als Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2013, amb les especificacions contingudes en els articles d'este capítol.
2. Qualsevol modificació pressupostària haurà d'indicar expressament els programes, servicis i crèdits pressupostaris afectats per esta, i serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

3. Constituïxen modificacions pressupostàries:
a) Les de les consignacions dels crèdits dels respectius programes del pressupost.
b) Les produïdes en la relació d'objectius dels programes aprovats en el pressupost.
c) Les modificacions en la destinació expressa dels crèdits per a transferències, que suposen afectació o desafectació del caràcter nominatiu.
d) La inclusió o supressió de projectes en l'annex d'inversions reals i la inclusió o supressió d'operacions financeres.
e) La inclusió o supressió de línies de subvenció, així com la variació dels seus imports previstos i dades descriptives essencials.
f) La variació dels imports previstos en els projectes d'actius financers.


Article 19. Competències del Consell per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon al Consell, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda, l'autorització de les modificacions pressupostàries següents:
a) Les transferències i habilitacions entre crèdits de diferents programes, amb les limitacions que arrepleguen els articles 32 i 33 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.

b) La inclusió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres no previstos en plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell.
c) Les modificacions en la relació d'objectius dels programes.

d) L'afectació o desafectació del caràcter nominatiu dels crèdits per a transferències, sense perjuí del que disposen els articles 45 i 46 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.

e) La supressió de línies de subvenció, així com la variació dels imports previstos en les de caràcter nominatiu.
f) La variació dels imports previstos en les línies de subvenció que financen les operacions corrents i de capital de les empreses de la Generalitat, en les fundacions públiques de la Generalitat i en els consorcis participats majoritàriament per l'Administració del Consell o les seues entitats autònomes, així com la variació dels de les entitats autònomes que es deriven del que preveu l'article 34 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.

g) La variació dels imports previstos en els projectes d'actius financers.

Article 20. Competències de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon a la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda, a proposta, si és el cas, de les conselleries interessades, l'autorització de les modificacions pressupostàries següents:

a) Les habilitacions i transferències de crèdit, amb les limitacions que arrepleguen els articles 32 i 33 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, sempre que els crèdits afectats pertanguen a un mateix programa.
b) Les generacions, anul·lacions i no disponibilitats de crèdit en l'estat de gastos, d'acord amb el que preveu l'article 37 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
c) Les habilitacions i transferències, inclús entre diferents programes pressupostaris, que tinguen com a objecte reajustar els crèdits vinculats al Fons de Compensació Interterritorial i als fons estructurals de la Unió Europea.
d) Les habilitacions i transferències de crèdit que es deriven de reorganitzacions administratives o competencials, i aquelles que resulten necessàries per a obtindre una adequada imputació comptable.
e) La incorporació de romanents i resultes dels crèdits de l'exercici anterior, siga quina siga la seua naturalesa econòmica, que garantisquen compromisos de gastos contrets fins a l'últim dia de l'exercici pressupostari i que, per motius justificats, no s'hagen pogut realitzar durant este, tant si corresponen al pressupost del sector Administració General de la Generalitat, com als de les seues entitats autònomes.

Amb la incorporació de romanents podran determinar-se les condicions i terminis de gestió d'estos dins, en tot cas, de l'exercici en què s'acorde la seua incorporació.
f) La variació en els imports previstos en les línies de subvenció que no tinguen caràcter nominatiu, així com aquelles que finançant operacions corrents i de capital de les entitats autònomes es deriven del que preveu l'article 34 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
g) La inclusió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres derivats de l'execució de plans o programes sectorials, prèviament aprovats pel Consell, així com la d'aquells projectes que tinguen com a objecte obres de reparacions menors o la dotació de mitjans materials necessaris per al manteniment del nivell de prestació dels servicis. Així mateix, podrà autoritzar la modificació en la relació d'objectius i accions i la inclusió o supressió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres, que es deriven exclusivament de generacions i anul·lacions de crèdit de caràcter finalista.

h) La inclusió de línies de subvenció, que, en virtut del que disposen els articles 45.b i 46.1 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, tinguen com a objecte donar cobertura pressupostària a la subscripció de convenis, així com les previstes en l'article 45.c del mateix text refós.
i) Les transferències derivades de la distribució dels fons que es consignen en el programa «Gastos diversos».
j) Les que siguen necessàries per a dotar els crèdits dels conceptes de gastos detallats en l'article 29.5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, fins a una suma igual a les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu.

Article 21. Competències de les conselleries per a autoritzar modificacions pressupostàries
1. Correspon a les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries respectives autoritzar, amb un informe previ favorable de la intervenció delegada corresponent, les modificacions pressupostàries següents:
a) Transferències de crèdit entre els capítols II del pressupost de gastos dels diferents programes adscrits a la conselleria de què foren titulars, inclús entre programes pertanyents a grups funcionals distints.

b) Ajustos en la dotació de línies de subvenció, ja siguen de naturalesa corrent o de capital, sempre que concórreguen les circumstàncies següents:
1.r Que es tracte de línies de subvenció de caràcter genèric.
2.n Que els ajustos es produïsquen dins d'un mateix capítol i programa pressupostari.
3.r Que no disminuïsquen línies de subvenció que arrepleguen obligacions que, per la seua naturalesa o per les característiques de les persones que resulten beneficiàries, siguen d'ineludible compliment per a la Generalitat.
4.t Que no suposen la supressió o inclusió de línies de subvenció.

5.t Que no alterant la distribució de fons finalistes i propis associats en el conjunt del capítol, permeten complir les actuacions objecte de cofinançament.
6.t Que no suposen desviació o alteració dels objectius del programa.
c) Reobertura de línies de subvenció i projectes d'inversió existents en exercicis anteriors derivada de l'existència de compromisos pendents degudament adquirits, sempre que esta es realitze per mitjà d'ajust dins del mateix capítol i programa pressupostari.
2. En cas de discrepància de la intervenció delegada, l'òrgan competent per a resoldre serà la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en l'àrea d'hisenda.
3. Autoritzades les modificacions pressupostàries a què es referix este article, es remetran a l'òrgan de nivell directiu que tinga assignades les competències en matèria de pressupostos de la Generalitat, als efectes d'instrumentar la seua execució.

Article 22. Instrumentació i execució de les modificacions pressupostàries
1. Totes les modificacions pressupostàries seran informades per les intervencions delegades i, si és el cas, per la intervenció general.
2. L'execució de les modificacions pressupostàries correspondrà, en tot cas, a la conselleria que tinga assignades competències en matèria d'hisenda.


TÍTOL III
Dels gastos de personal

CAPÍTOL ÚNIC
Delimitació del sector públic valencià i
règim retributiu d'aplicació a este

Article 23. Delimitació del sector públic valencià
Als efectes del que disposa este títol es considerarà sector públic valencià:
a) Les institucions a què es referix l'article 20 de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, reformat per la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril.
b) El sector Administració General de la Generalitat i les seues entitats autònomes.
c) Les societats mercantils i entitats de dret públic a què es referix l'article 5.2 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
d) Les fundacions públiques de la Generalitat i els consorcis participats majoritàriament per l'Administració del Consell o les seues entitats autònomes.
e) Les universitats públiques i centres universitaris dependents de la Generalitat, així com les seues entitats dependents que hagen sigut classificades dins del sector d'Administració Pública de la Generalitat, d'acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

Article 24. Dels gastos del personal al servici del sector públic valencià
1. L'any 2013, les retribucions del personal al servici del sector públic valencià, no podran experimentar cap increment respecte a les vigents el 31 de desembre de 2012, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'este, i sense tindre en compte la reducció aprovada pel Decret llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Totes les mencions d'esta llei a retribucions vigents a 31 de desembre de 2012 o meritades en 2012, hauran d'entendre's fetes a les que resulten de la Llei 10/2011, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2012 i del Decret llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit en la Comunitat Valenciana, sense tindre's en compte la supressió de les pagues extraordinàries i de la paga addicional o equivalent del mes de desembre aprovada pel Decret llei 6/2012, de 28 de setembre.

2. Durant l'exercici 2013 les persones jurídiques, incloses dins de l'àmbit d'este títol, no podran:
a) realitzar aportacions a plans de pensions d'ocupació o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguen la cobertura de la contingència de jubilació,
b) convocar i/o concedir qualsevol ajuda en concepte d'acció social, així com qualsevol altra que tinga la mateixa naturalesa i finalitat, sense perjuí de la contractació de pòlisses d'assegurança per a la cobertura de contingències per accidents dels empleats i empleades.
3. El que disposa l'apartat 1 d'este article ha d'entendre's sense perjuí de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats a este, sempre amb estricte compliment del que disposa la normativa vigent.

4. Els acords, convenis o pactes que impliquen creixements retributius hauran d'experimentar l'oportuna adequació, esdevenint inaplicables les clàusules que establisquen qualsevol tipus d'increment.

5. Els complements personals i transitoris, i la resta de retribucions que tinguen caràcter anàleg, entenent per estes les que no siguen de caràcter general i que obeïsquen a situacions concretes d'una o més persones al servici del sector públic valencià, així com les indemnitzacions per raó de servici i gratificacions per servicis extraordinaris, es regiran per la seua normativa específica, i pel que disposa esta llei.

6. Les referències relatives a retribucions contingudes en esta llei, s'entenen sempre fetes a retribucions íntegres.
7. El personal al servici del sector públic valencià, comprés dins de l'àmbit d'aplicació d'esta llei, a excepció d'aquell sotmés al règim d'aranzel, no podrà percebre participació alguna dels tributs, comissions i altres ingressos com a contraprestació de qualsevol servici o jurisdicció, ni participació o premi en multes imposades, encara que estigueren normativament atribuïdes a este, i haurà de percebre únicament les remuneracions del corresponent règim retributiu, sense perjuí de què resulten de l'aplicació del règim d'incompatibilitats.

8. Tots els acords, convenis, pactes o instruments semblants adoptats en l'àmbit del sector públic valencià, definit en els termes establits en l'article 23 d'esta llei, dels quals deriven increments, directament o indirectament, de gasto públic en matèria de costos de personal, requeriran amb caràcter preceptiu un informe previ i favorable de la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda, i seran nuls de ple dret els que s'aconseguisquen sense el mencionat informe.

El que disposa el paràgraf anterior no serà aplicable a les Corts.


Article 25. Règim retributiu del personal del sector públic valencià sotmés a règim administratiu i estatutari
1. Amb efectes d'1 de gener de 2013, les quanties dels components de les retribucions del personal del sector públic valencià sotmés a règim administratiu i estatutari seran les derivades de l'aplicació de les normes següents:
a) El sou i els triennis del mencionat personal no podran experimentar cap increment respecte dels vigents a 31 de desembre de 2012, en els termes que preveu l'article 24.1, i per les quanties reflectides en l'article 28.1.a d'esta llei.
b) Les retribucions complementàries de caràcter fix i periòdic assignades als llocs de treball que exercisca, seran les vigents a 31 de desembre de 2012, sense perjuí de la seua adequació quan siga necessària per a assegurar que les assignades a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el contingut d'especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat d'este, i sense tindre en compte la reducció aprovada pel Decret llei 6/2012, de 28 de setembre.

c) Les pagues extraordinàries del personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'este article seran dos a l'any, una en el mes de juny i una altra en el de desembre. Cada una de les mencionades pagues inclourà les quanties de sou i triennis fixades en l'article 28.1.b d'esta llei i del complement de destinació o concepte retributiu equivalent mensual que es perceba.
d) El conjunt de les restants retribucions complementàries seran les vigents a 31 de desembre de 2012, sense perjuí de les modificacions que es deriven de la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa, del grau de consecució dels objectius fixats per a este, i del resultat individual de la seua aplicació.
e) Els complements personals i transitoris i la resta de retribucions que tinguen caràcter anàleg, així com les indemnitzacions per raó de servici i gratificacions per servicis extraordinaris, es regiran per la seua normativa específica, i pel que disposa esta llei.
2. No obstant el que disposa l'apartat anterior, les retribucions per a 2013 del personal funcionari dels diferents cossos docents, s'ajustaran a les mesures excepcionals que en matèria de perfeccionament, reconeixement, meritació i percepció del component retributiu relacionat amb la formació permanent d'estos s'establixen en l'article 12 del Decret llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana.

Així mateix, les retribucions per a 2013 del personal que desenrotlla la seua activitat en el marc de l'estructura orgànica i funcional de la Conselleria de Sanitat i de les persones jurídiques que conformen el sector públic autonòmic dependent d'esta, s'ajustaran, pel que fa als conceptes de complements de carrera professional o desenrotllament professional, al que preveu l'article 29.3 i en la disposició addicional vint-i-dos d'esta llei.

Article 26. Retribucions de les persones que ocupen llocs d'alts càrrecs del Consell, de l'Administració de la Generalitat i del personal directiu del sector públic valencià
1. Durant l'exercici 2013 les retribucions del personal a què es referix este article no experimentaran increment respecte de les vigents a 31 de desembre de 2012, sense tindre's en compte la reducció aprovada pel Decret llei 6/2012, de 28 de setembre.
2. A este efecte, les retribucions de les persones que ocupen llocs d'alts càrrecs del Consell o del nivell d'òrgans superiors de les conselleries es fixen en les següents quanties, referides a dotze mensualitats, sense dret a pagues extraordinàries:3. Les retribucions de les persones que integren el nivell directiu de les conselleries i assimilats, es fixen en les següents quanties de sou base, complement de destinació i valor mínim de complement específic, referides a dotze mensualitats:Les pagues extraordinàries seran dos a l'any, una en el mes de juny i una altra en el de desembre, per un import cada una d'elles d'una mensualitat del sou base indicat en el quadro anterior i els triennis que, si és el cas, li corresponguen.
Els complements específics dels llocs a què es referix este apartat, així com els corresponents als llocs assimilats, seran fixats pel Consell en la corresponent relació de llocs d'alts càrrecs, a fi d'assegurar la transparència administrativa i que les retribucions guarden la relació adequada amb l'especial dedicació i responsabilitat de cada un dels llocs esmentats.
4. El mandat contingut en l'apartat primer serà aplicable igualment al personal directiu, tinga o no la consideració d'alt càrrec, de les persones jurídiques que conformen el sector públic valencià, entenent com a tal, als efectes d'este article, les incloses en l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica, i els consorcis participats majoritàriament per l'Administració del Consell o les seues entitats autònomes.

5. D'acord amb el que establix l'article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, el personal funcionari declarat en servicis especials per ser membre del Consell, o alt càrrec de l'Administració de la Generalitat, tindrà dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que poguera tindre reconegut com a personal funcionari, els quals s'abonaran amb càrrec als crèdits que s'inclouen a este efecte en els estats de gastos.

Article 27. Indemnització per cessament a les persones que exercisquen llocs d'alts càrrecs del Consell i de l'Administració de la Generalitat
Les persones que exercisquen llocs d'alts càrrecs del Consell i de l'Administració de la Generalitat que cessen en l'exercici de les seues funcions, sempre que no accedisquen de manera immediata a un lloc de treball en qualsevol sector d'activitat pública o privada, tindran dret a una indemnització màxima de tres mensualitats, cada una d'elles del mateix import de les que van percebre com a alts càrrecs. El dret a les mencionades percepcions, que se satisfarà mensualment, decaurà en el moment en què, dins del període de tres mesos, ocupen un altre lloc de treball en el sector privat, o en la data en què adquirisca efectes econòmics el reingrés a un lloc de treball en el sector públic.
Article 28. Retribucions dels funcionaris de la Generalitat inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana
1. De conformitat amb el que establix l'article 24 d'esta llei i d'acord amb el que preveu la disposició final tercera de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, les retribucions a percebre l'any 2013 pels funcionaris inclosos en l'àmbit d'aplicació d'este article, seran les següents:

a) El sou i els triennis, que corresponguen al grup o subgrup de classificació professional de pertinença del personal a què es referix este article, d'acord amb les següents quanties referides a dotze mensualitats, a percebre en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2013:

b) Les pagues extraordinàries, que es percebran d'acord amb el que disposa l'article 25.c d'esta llei, s'ajustaran cada una d'elles a les quanties següents:
- En concepte de sou i triennis:- En concepte de complement de destinació o concepte retributiu equivalent, la corresponent a una mensualitat.
c) El complement de destinació serà el corresponent al nivell del lloc de treball exercit, d'acord amb les quanties següents referides a dotze mensualitats:

Nivell Import en euros

30 11.625,00
29 10.427,16
28 9.988,80
27 9.550,20
26 8.378,40
25 7.433,64
24 6.995,04
23 6.556,92
22 6.118,08
21 5.680,20
20 5.276,40
19 5.007,00
18 4.737,48
17 4.467,96
16 4.199,16
15 3.929,28
14 3.660,12
13 3.390,36
12 3.120,84
11 2.851,44
10 2.582,28
9 2.447,64
8 2.312,52
7 2.178,00
6 2.043,24
5 1.908,48
4 1.706,52
3 1.505,04
2 1.302,84
1 1.101,00

d) Els complements específics o conceptes anàlegs assignats als llocs de treball exercits pel personal a què es referix este article, la quantia anual del qual no experimentarà increment respecte de la vigent a 31 de desembre de 2012, sense tindre's en compte la reducció aprovada pel Decret llei 6/2012, de 28 de setembre.
El complement específic anual es percebrà en 14 pagues iguals, de les quals dotze seran de percepció mensual i dos addicionals, del mateix import que una mensual, una en el mes de juny i una altra al desembre, respectivament.
e) Durant l'exercici 2013 la quantia destinada al complement de productivitat, dins de cada secció pressupostària, no experimentarà increment respecte de la vigent a 31 de desembre de 2012.
El complement de productivitat, s'aplicarà, si és el cas, amb els criteris que establisca el Consell, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda, i per a la seua aplicació s'estarà, en tot cas, al que preveu l'article 55.2.b del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell. A este efecte, s'autoritza l'esmentada conselleria per a dotar, si és el cas, els crèdits globals destinats a atendre el mencionat complement, una vegada hagen sigut fixats els criteris pel Consell.
En cap cas, les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps originaran dret individual algun respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.

La conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'hisenda, podrà modificar la quantia dels crèdits globals destinats a atendre el complement de productivitat per a adequar-la al nombre d'efectius assignats a cada programa i al grau de consecució dels objectius fixats a este.
f) La concessió de gratificacions per servicis extraordinaris serà competència del Consell, a proposta de la conselleria que resulte afectada, amb un informe previ favorable de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'hisenda.
g) Els complements personals de garantia i els transitoris es mantindran en les mateixes quanties que a 31 de desembre de 2012, i seran absorbits per les millores que puguen derivar-se del canvi de grup o subgrup, nivell, lloc de treball, la promoció professional, el reconeixement o progressió del grau de carrera professional o desenrotllament professional o qualsevol altre increment retributiu que afecte el lloc de treball o grup o subgrup de pertinença.
En cap cas, es consideraran els triennis, el complement de productivitat, les gratificacions extraordinàries ni les indemnitzacions per raó de servici.
Únicament es procedirà al reconeixement de nous complements personals, que en tot cas tindran el caràcter de transitoris, per al manteniment de les retribucions calculades en còmput anual, en els supòsits de classificació inicial en la Generalitat com a conseqüència de transferències, així com els que es puguen reconéixer en aplicació d'un pla d'ordenació del personal.
h) El que disposen els apartats anteriors ha d'entendre's sense perjuí de l'adequació de les retribucions complementàries, de caràcter fix i periòdic, quan siga necessari, per a assegurar que les assignades a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el contingut d'especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat d'este.
i) No obstant el que es disposa en els apartats anteriors, i pel que fa als complements de destinació i específic, es mantenen a títol personal les retribucions del personal del grup E/agrupacions professionals de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'acord amb el que disposa l'article 24.1.B.d de la Llei 13/2009, de 29 de desembre.
2. Als efectes del que disposa l'article 24.8 d'esta llei, amb caràcter previ a qualsevol negociació que implique modificació de condicions retributives, i amb independència que comporte o no creixement real del capítol I, i de la naturalesa consolidable o no del gasto afectat per esta, haurà de sol·licitar-se de la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda l'autorització oportuna, que haurà de preveure, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries existents en el programa pressupostari a què es trobe adscrit el lloc o llocs de treball les retribucions del qual es pretén modificar.

3. Els crèdits de personal, pressupostàriament consignats, no implicaran necessàriament reconeixement de drets ni modificacions de plantilles pressupostàries.

Article 29. Retribucions del personal al servici de les institucions sanitàries
1. El personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels servicis de salut, percebrà les retribucions bàsiques i el complement de destinació en les quanties assenyalades als mencionats conceptes en els articles 25 i 28 d'esta llei.
2. La quantia anual de les retribucions corresponents als complements específics que estiguen assignats al mencionat personal, no experimentarà increment respecte de la vigent a 31 de desembre de 2012, sense tindre's en compte la reducció aprovada pel Decret llei 6/2012, de 28 de setembre, i sense perjuí, si és el cas, del que preveu l'article 28.1.h d'esta llei.
3. La quantia anual de les retribucions corresponents als complements de carrera professional i desenrotllament professional que tinguen reconeguts el personal que tinga la condició de personal sanitari d'acord amb el que disposa el Decret 71/1989, de 30 de maig, del Consell de la Generalitat, no experimentarà increment respecte de la vigent a 31 de desembre de 2012. Només tindran dret a la percepció dels esmentats complements retributius el personal sanitari que tinga la condició d'estatutari fix o funcionari de carrera. Per consegüent, qualsevol altre personal que tinga reconegut o estiga percebent algun dels esmentats complements retributius sense complir les condicions anteriorment indicades perdrà el dret a la percepció d'estos.

4. Les restants retribucions complementàries que, si és el cas, poguera percebre el personal a què es referix este article, igualment no experimentaran cap increment respecte de les vigents a 31 de desembre de 2012.
5. D'acord amb les dotacions pressupostàries que es prevegen anualment, el personal sanitari a què es referix l'apartat 1, i que preste servicis en els centres i institucions sanitàries dependents de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat, podrà percebre una productivitat variable, que respondrà a la ponderació dels paràmetres següents: ús eficient dels recursos, qualitat assistencial, accessibilitat i grau d'implicació en activitats pròpies de l'organització.

En tot cas, les quantitats que perceba cada persona per este concepte seran de coneixement públic del personal de la institució sanitària on preste servicis, així com dels que tinguen la representació sindical del mencionat personal. La quantificació dels paràmetres, fixació dels criteris de distribució i, si és el cas, la modificació d'estos, s'establirà mitjançant un acord del Consell. La quantia individual del complement de productivitat es fixarà mitjançant una resolució de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria de sanitat.
El crèdit total assignat a este concepte retributiu no experimentarà cap increment, en termes anuals, respecte de l'establit a 31 de desembre de 2012, en els termes i condicions previstos en l'apartat 1.e de l'article 28 d'esta llei.
6. Els complements personals de garantia, els transitoris i tots aquells complements que no obeïsquen a retribucions de caràcter general, inclòs el complement de productivitat compensatòria, que poguera tindre reconeguts el personal sanitari a què es referix l'apartat 3 d'este article, es regularan segons l'increment anual aplicable pel que preveuen els articles 24.5 i 25.e d'esta llei, i segons el règim d'absorció pel que preveu l'article 28.1.g d'esta llei. A este efecte, el complement de productivitat compensatòria serà absorbit en còmput anual, per un import equivalent al 100 per cent de l'increment retributiu, quan siga com a conseqüència del canvi de grup o subgrup, nivell, lloc de treball, carrera professional, desenrotllament professional o qualsevol altre increment retributiu que afecte el lloc de treball, grup o subgrup de pertinença, o el grau de carrera o desenrotllament professional.

7. El personal llicenciat o diplomat en alguna de les titulacions arreplegades en els articles 6 i 7 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'Ordenació de les Professions Sanitàries, que ocupen llocs en l'Administració al servici de la Generalitat, ja siga en la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat o en alguna de les seues entitats autònomes, per als quals s'incloga com a requisit estar en possessió d'alguna de les mencionades titulacions, tindrà la consideració de personal sanitari d'acord amb el que disposa el Decret 71/1989, de 30 de maig, del Consell de la Generalitat.
8. Les retribucions del personal en formació, personal de quota i zona i personal de cossos sanitaris locals al servici de les institucions sanitàries, d'acord amb el que disposa l'article 24.1 d'esta llei, no experimentaran cap increment respecte a les quanties vigents a 31 de desembre de 2012, sense tindre's en compte la reducció aprovada pel Decret llei 6/2012, de 28 de setembre.
9. No obstant el que disposa este article, les retribucions per a l'any 2013 del personal estatutari, pel que fa als complements de carrera professional o desenrotllament professional, s'ajustaran necessàriament al que preveu l'apartat 3 d'este article i en la disposició addicional vint-i-dos d'esta llei.

Article 30. Retribucions del personal eventual
1. Durant l'exercici 2013 les retribucions del personal a què es referix este article no experimentaran increment respecte de les vigents a 31 de desembre de 2012, sense tindre's en compte la reducció aprovada pel Decret llei 6/2012, de 28 de setembre.
2. D'acord amb el que establix l'article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, el personal funcionari declarat en servicis especials per ser nomenat en un lloc de naturalesa eventual en la Generalitat tindrà dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que poguera tindre reconegut com a personal funcionari, els quals s'abonaran amb càrrec als crèdits que s'inclouen a este efecte en els estats de gastos.


Article 31. Règim retributiu del personal laboral del sector públic valencià
1. La massa salarial del personal laboral, que no experimentarà cap increment en 2013, està integrada, als efectes d'esta llei, pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i els gastos d'acció social meritats durant l'exercici 2012, pel personal laboral del sector públic valencià, amb el límit de les quanties informades favorablement per la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda per al mencionat exercici pressupostari, tenint en compte el que disposa l'apartat 1 de l'article 24 d'esta llei.
S'exceptuen en tot cas:
a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l'entitat ocupadora.
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.
d) Les indemnitzacions o bestretes per gastos que haguera realitzat la persona empleada.
2. La limitació de l'increment a què es referix el paràgraf anterior operarà sense perjuí del que poguera derivar-se de la consecució dels objectius assignats a cada conselleria, empresa o entitat per mitjà de l'increment de la productivitat o modificació dels sistemes d'organització de treball o classificació professional.
3. Les variacions de la massa salarial bruta es calcularan en termes d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de la comparació, tant pel que fa als efectius de personal i la seua antiguitat com al règim privatiu de treball, jornada, hores extraordinàries efectuades i altres condicions laborals, computant-se per separat les quantitats que corresponguen a les variacions de tals conceptes.
4. El que preveuen els paràgrafs anteriors representa el límit màxim de massa salarial, la distribució i aplicació individual de la qual es produirà a través de la negociació col·lectiva. L'autorització de la massa salarial serà requisit previ per al començament de les negociacions de convenis o acords col·lectius que se celebren l'any 2013, i a càrrec d'esta hauran de satisfer-se la totalitat de les retribucions del personal laboral derivades del corresponent acord i totes les que es meriten al llarg de l'any esmentat.
5. Amb anterioritat a l'1 de març de 2013, els distints òrgans de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de personal, les entitats autònomes, societats mercantils, ens de dret públic, fundacions públiques de la Generalitat i els consorcis participats majoritàriament per l'Administració del Consell o les seues entitats autònomes, hauran de sol·licitar a la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda, la corresponent autorització de massa salarial, aportant a este efecte la certificació de les retribucions salarials satisfetes i meritades en 2012. La massa salarial autoritzada es tindrà en compte per a determinar, en termes d'homogeneïtat, els crèdits corresponents a les retribucions del personal laboral afectat.

6. Quan es tracte de personal no subjecte a conveni col·lectiu, les retribucions del qual vinguen determinades en tot o en part per mitjà de contracte laboral, hauran de comunicar-se a la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda les retribucions satisfetes i meritades durant 2012.
7. Les indemnitzacions o altres compensacions d'este personal no podran experimentar creixement respecte a 2012.
8. Als efectes del que disposa este article no es tindrà en compte la reducció aprovada pel Decret llei 6/2012, de 28 de setembre.


Article 32. Requisits per a la determinació o modificació de retribucions del personal laboral i no funcionari
1. Durant l'any 2013, serà preceptiu l'informe favorable de les conselleries que tinguen assignades les competències en matèria d'hisenda i de funció pública per a procedir a determinar o modificar les condicions retributives del personal laboral i no funcionari al servici de l'Administració de la Generalitat i les seues entitats autònomes.
Les societats mercantils, els ens de dret públic i les fundacions públiques de la Generalitat, a què es referix l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, així com els consorcis participats majoritàriament per l'Administració del Consell o les seues entitats autònomes, demanaran el preceptiu informe favorable de la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda.

2. Als efectes d'este article, s'entendrà per determinació o modificació de condicions retributives del personal no funcionari les actuacions següents:
a) Determinació de les retribucions per a llocs de nova creació.

b) Firmes de convenis col·lectius subscrits per les persones jurídiques a què es referix l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, o pels consorcis participats majoritàriament per l'Administració del Consell o les seues entitats autònomes, així com les seues revisions, adhesions o extensions a estos.

c) Aplicació del vigent Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al servici de l'administració autonòmica i dels convenis col·lectius d'àmbit sectorial, així com les seues revisions i les adhesions o extensions d'estos.
d) Fixació de les retribucions per mitjà de contracte individual, ja es tracte de personal fix o contractat per un temps determinat, quan no vinguen reflectides en tot o en part per mitjà de conveni col·lectiu, a excepció del personal temporal subjecte a la relació laboral de caràcter especial regulada en l'article 2, apartat 1, lletra a del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. No obstant això, s'haurà de facilitar informació de les retribucions d'este últim personal a la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda.
e) Atorgament de qualsevol classe de millores salarials de tipus unilateral, amb caràcter individual o col·lectiu, encara que es deriven de l'aplicació extensiva del règim retributiu del personal al servici del sector públic valencià sotmés a règim administratiu.
3. L'informe que es referix l'apartat primer serà emés pel procediment i amb l'abast previst en els paràgrafs següents:
a) Amb caràcter previ al seu acord o firma, en el cas de convenis col·lectius o contractes individuals, es remetrà a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'hisenda el projecte corresponent, acompanyat de la valoració del seu cost econòmic, així com dels efectes en els estats d'ingressos de les entitats autònomes de caràcter administratiu i en els estats de recursos i dotacions de la resta de persones jurídiques afectades.
b) El mencionat informe serà evacuat en el termini màxim de 20 dies, a comptar de la data de recepció del projecte i de la seua valoració, i versarà sobre tots aquells extrems de què es deriven conseqüències directes o indirectes en matèria de gasto públic, tant per a l'any 2013 com per a exercicis futurs, i, especialment, pel que fa a la determinació de la massa salarial corresponent i al control del seu creixement. De no emetre's en el termini assenyalat, s'entendrà que este és desfavorable.

4. Seran nuls de ple dret els acords adoptats en esta matèria amb omissió del tràmit d'informe o en contra d'un informe desfavorable, considerat d'acord amb l'apartat anterior, així com els pactes que impliquen creixements salarials per a exercicis successius contraris al que determinen les futures lleis de pressupostos.
5. Durant 2013 el conjunt de persones jurídiques que conformen el sector públic valencià, tal com queda definit en l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, així com els consorcis participats majoritàriament per l'Administració del Consell o les seues entitats autònomes, no podran procedir a la contractació de nou personal.
Esta limitació no serà aplicable quan es tracte de contractació de personal, funcionari o laboral, amb una relació preexistent de caràcter fix i indefinida en el sector públic autonòmic.
No obstant això, les societats mercantils de la Generalitat podran realitzar les contractacions que responguen a convocatòries iniciades en exercicis anteriors o que resulten obligatòries en el marc de programes o plans plurianuals que estiguen en execució a l'entrada en vigor d'esta llei.
Les contractacions temporals, que només podran realitzar-se en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables, hauran, en tot cas, d'ajustar-se al que preveu l'article 33.4 d'esta llei.
6. Durant el 2013 el personal laboral i no funcionari del sector públic valencià que preste els seus servicis en les societats mercantils en què existisca participació majoritària de la Generalitat o de les seues entitats autònomes, així com les entitats de dret públic dependents de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia i les activitats de les quals es regisquen per l'ordenament jurídic privat, no podrà meritar, ni en conseqüència percebre, cap retribució en concepte de productivitat. En este sentit, durant 2013 les esmentades societats i entitats no podran aplicar, durant este exercici, el concepte de productivitat.

7. No podran autoritzar-se gastos derivats de la determinació o modificació de les retribucions del personal inclòs en este article, sense el compliment dels requisits establits en este.
8. L'establiment de les retribucions del personal directiu de les empreses de la Generalitat requerirà informe de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'hisenda, en el qual s'haurà d'especificar l'existència de cobertura pressupostària suficient per al seu abonament.

Article 33. De la oferta d'ocupació pública o un altre instrument semblant de gestió de la provisió de necessitats de personal
1. Sense perjuí del que preveu l'apartat 5 de l'article 32 d'esta llei, al llarg de l'exercici 2013 no es procedirà en el sector públic, tal com queda delimitat en l'article 23 d'esta llei, a la incorporació de nou personal, excepte la que puga derivar-se de l'execució de processos selectius corresponents a ofertes d'ocupació pública d'exercicis anteriors. Esta limitació abasta les places incurses en els processos de consolidació d'ocupació pública previstos en la disposició transitòria quarta de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
2. Respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del capítol I del pressupost de gastos, la limitació continguda en l'apartat anterior no serà aplicable als següents sectors o funcions, en els quals la taxa de reposició d'efectius es fixarà fins a un màxim del 10 per cent:
A) Administració educativa, en l'àrea d'educació no universitària, en relació amb la determinació del nombre de places per a l'accés als cossos de funcionaris docents.
B) Administració sanitària, respecte de les places d'hospitals i centres de salut.
C) Llocs de treball les funcions dels quals estiguen vinculades al control i lluita contra el frau fiscal i de subvencions públiques.
D) Llocs de treball les funcions dels quals estiguen vinculades a l'assessorament jurídic, i la gestió i el control eficient dels recursos públics.
F) Llocs de treball les funcions dels quals estiguen vinculades als servicis de prevenció i extinció d'incendis.
G) Places de personal investigador doctor adscrites a organismes públics d'investigació definits en la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.
3. Les conselleries amb competències en matèria d'hisenda i de funció pública podran proposar, als efectes de l'oferta d'ocupació pública dels sectors i funcions assenyalats en l'apartat anterior, l'acumulació de les places resultants de l'aplicació de la taxa de reposició corresponent a cada sector o funció, en aquells llocs de treball la cobertura dels quals es considere prioritària o que afecten el funcionament dels servicis públics essencials.
4. Durant l'any 2013, no es procedirà a la contractació de personal laboral temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, en l'àmbit del sector públic valencià, excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors o funcions que es consideren prioritaris o que afecten el funcionament dels servicis públics essencials.

La contractació de personal laboral temporal i el nomenament de personal funcionari interí, en les condicions establides en el paràgraf anterior, requerirà l'autorització prèvia de les conselleries que tinguen assignades les competències en l'àrea d'hisenda i en matèria de funció pública.
No obstant això, no es requerirà l'autorització de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de funció pública i, en conseqüència, només serà necessària l'autorització de la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda, per a la contractació de personal laboral temporal o el nomenament de personal estatutari temporal o funcionari interí en els supòsits següents:

a) En l'àmbit de les empreses de la Generalitat, de les fundacions públiques de la Generalitat i dels consorcis participats majoritàriament per l'Administració del Consell o les seues entitats autònomes.
b) En l'àmbit d'aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels servicis de salut.
c) Per al personal docent.
d) Per al personal al servici de l'Administració de Justícia, competència de la comunitat autònoma.
En tot cas, reglamentàriament es fixaran les condicions, característiques, i limitacions de l'autorització a què es referix este apartat.

5. La celebració de contractes de posada a disposició amb empreses de treball temporal només podrà formalitzar-se en les condicions de l'apartat anterior, i requerirà l'autorització prèvia de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda.
6. Durant l'any 2013 s'amortitzaran en l'àmbit de l'Administració del Consell i les seues entitats autònomes un nombre de places equivalent, almenys, al de les jubilacions que es produïsquen, excepte en els sectors i funcions que es consideren prioritaris o que afecten el funcionament dels servicis públics essencials. Les conselleries amb competències en matèria d'hisenda i funció pública seran els òrgans competents per a fixar els termes i abast d'esta amortització i les equivalències que, si és el cas, la sustenten.

Article 34. De la contractació de personal laboral amb càrrec als crèdits per a inversions
1. Les distintes conselleries i les entitats autònomes podran formalitzar durant 2013, amb càrrec als respectius crèdits d'inversions, contractes laborals de caràcter temporal per a la realització d'obres o servicis, sempre que es done la concurrència dels requisits següents:
a) Que la contractació tinga com a objecte l'execució d'obres per administració directa i amb aplicació de la legislació de contractes de l'Estat, o la realització de servicis que tinguen la naturalesa d'inversions.
b) Que estes obres o servicis corresponguen a inversions previstes i aprovades en els Pressupostos de la Generalitat vigents.
c) Que les obres o els servicis no puguen ser executats amb el personal fix de plantilla i no hi haja disponibilitat suficient en el crèdit pressupostari destinat a la contractació de personal.
2. Els contractes hauran de formalitzar-se seguint les prescripcions dels articles 15 i 17 del text refós de l'Estatut dels Treballadors, i pel que fa al que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servici de les Administracions Públiques. En els contractes es farà constar l'obra o servici per a la realització dels quals es formalitza el contracte i el temps de duració, així com la resta de les formalitats que imposa la legislació sobre contractes laborals, eventuals o temporals. Les conselleries i entitats autònomes seran responsables que es complisquen les esmentades obligacions formals, així com d'evitar l'assignació de personal contractat per a funcions diferents de les determinades en els contractes, dels que pogueren derivar-se drets de permanència per al personal contractat. En este sentit, les actuacions irregulars en esta matèria donaran lloc a l'exigència de responsabilitats, de conformitat amb el que preveu el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell.

La informació als representants dels treballadors es realitzarà de conformitat amb el que establix el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
3. La contractació podrà excedir l'exercici pressupostari quan es tracte d'obres o servicis que hagen d'excedir el mencionat període i corresponguen a projectes d'inversió de caràcter plurianual que complisquen els requisits que per a estos es preveuen en l'article 29 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
4. La realització dels contractes regulats en este article serà objecte de fiscalització prèvia en tot cas. A estos efectes, els crèdits d'inversions s'entendran adequats per a la formalització de contractes laborals de caràcter temporal si no hi ha crèdit suficient per a això en el concepte pressupostari destinat específicament a la contractació laboral temporal.


TÍTOL IV
Gestió de les transferències corrents i de capital

CAPÍTOL ÚNIC
De les transferències

Article 35. Transferències corrents i de capital excepcionades del règim general
Les següents transferències corrents i de capital queden exceptuades del règim general previst en l'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell:
1. Les transferències corrents que s'indiquen a continuació, en el marc de l'assistència social i dels servicis socials, en els termes següents:
a) Ajudes i subvencions de naturalesa corrent, destinades a pal·liar situacions de primera necessitat, d'emergència, o de subsistència, degudament justificades, de persones individuals o unitats familiars: podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import. Així mateix, a les corporacions locals se'ls podrà avançar fins al 100 per cent de la subvenció concedida per a les prestacions econòmiques individualitzades d'acolliments familiars simples i permanents en família extensa o afí, així com per a la renda garantida de ciutadania.
b) Ajudes destinades als servicis socials generals: podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 60 per cent del seu import; el 40 per cent restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat.
c) Ajudes destinades als servicis socials especialitzats:
1.r Quan vagen dirigides al manteniment dels centres, o a contribuir a sufragar el cost de les places o dels concerts de places que se subscriguen, sempre que es tracte d'entitats públiques, cooperatives o entitats sense fins de lucre, així com a l'execució de les mesures imposades per la Judicatura de Menors per al seu compliment en medi obert, que no supose internament, podran lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 60 per cent del seu import, el 40 per cent restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació d'almenys el 75 per cent de l'import inicialment anticipat.
2.n Quan vagen dirigides al finançament de programes d'actuació i activitats de servicis socials especialitzats: podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 60 per cent del seu import; el 40 per cent restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat.
En tot cas, les persones que resulten beneficiàries de les transferències corrents arreplegades en els apartats anteriors, durant el mes de gener de l'exercici següent, hauran de justificar la totalitat del gasto anual objecte de la subvenció, moment a partir del qual es procedirà a la liquidació d'esta, de la qual podrà derivar-se una regularització, que implicarà l'exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, cas que la justificació fóra insuficient.
d) Ajudes per a finançar estades en residències per a la tercera edat i centres de dia.
El pagament de les ajudes per a finançar estades en residències per a la tercera edat i centres de dia, es lliurarà a mes vençut, després de la presentació de la factura corresponent justificada amb la relació nominal dels residents acollits durant el mes immediatament anterior a la justificació, excepte la liquidació corresponent al mes de desembre, la qual es lliurarà justificada amb la relació nominal dels beneficiaris atesos en el centre a 1 de desembre. La justificació de les ajudes efectivament prestades s'efectuarà fins al dia 15 de gener de l'any següent, i es procedirà en eixe moment a la liquidació d'estes, de la qual podrà derivar-se una regularització que implicarà l'exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, cas que la justificació fóra insuficient.

2. Ajudes i subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 422.20 «Ensenyança Primària», destinades a finançar l'Educació Infantil: El 100 per cent de l'ajuda podrà lliurar-se immediatament als centres beneficiaris, una vegada concedida.
La justificació de la subvenció al primer cicle d'Educació Infantil es realitzarà per mitjà de l'aportació a l'Administració, per part dels centres, dels bons entregats mensualment pels pares com a part del pagament de l'escolarització.
3. Ajudes en matèria d'ocupació.
a) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, en l'àmbit de la col·laboració amb les corporacions locals, òrgans de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes autònoms, òrgans de la Generalitat i les seues entitats autònomes, universitats i institucions sense ànim de lucre, que contracten persones en situació de desocupació per a l'execució d'obres i/o servicis d'interés general i social, podran fer-se efectives en els termes següents:
1.r Fins al 60 per cent de la subvenció concedida per a l'exercici pressupostari, una vegada concedida la subvenció.
2.n L'abonament de la quantia restant, després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de la totalitat del gasto corresponent a l'efectiva i correcta aplicació de la subvenció concedida.

b) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, destinades a entitats o consorcis de caràcter públic que subscriguen pactes territorials per a l'ocupació a través de convenis de col·laboració amb la conselleria competent per raó de la matèria o el Servici Valencià d'Ocupació i Formació, podran fer-se efectives en els termes següents:

1.r Fins al 60 per cent, una vegada concedida la subvenció.
2.n L'abonament de la quantia restant, després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de la totalitat del gasto corresponent a l'efectiva i correcta aplicació de la subvenció concedida.

c) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, destinades a atendre els gastos salarials del personal fix discapacitat així com els gastos salarials i de Seguretat Social del personal integrant de les unitats de suport a l'activitat professional en els centres especials d'ocupació, podran fer-se efectives pel sistema que s'establix a continuació:

1.r L'ajuda es farà efectiva en dos pagaments, equivalents cada un al 50 per cent del total de la subvenció. El primer d'ells es farà efectiu una vegada concedida l'ajuda. El pagament restant es lliurarà a l'inici del segon semestre natural amb caràcter igualment anticipat, i amb la justificació prèvia per la persona beneficiària del pagament corresponent al semestre anterior. L'import del pagament serà minorat en el cas que la justificació corresponent a la bestreta del primer semestre siga inferior a la quantitat lliurada.
2.n La justificació corresponent a la quantitat anticipada de l'últim semestre de l'any es realitzarà a l'inici de l'exercici pressupostari següent, quedant condicionat el pagament de l'ajuda que li poguera correspondre en eixe exercici a la correcta justificació de les quantitats anticipades.
d) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, amb càrrec al Programa de Salari Jove, en el cas que les entitats beneficiàries siguen corporacions locals, òrgans de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes autònoms, òrgans de la Generalitat i les seues entitats autònomes, i universitats públiques, que contracten persones en situació de desocupació per a actuacions d'interés general i social, podran fer-se efectives fins a un 100 per cent del seu import una vegada concedida la subvenció i vaja a procedir-se a l'inici de les corresponents activitats.

e) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, a favor de les entitats promotores de plans integrals d'ocupació, podran fer-se efectives en els termes següents:
1.r Fins al 100 per cent de l'import de l'ajuda s'anticiparà una vegada concedida la subvenció i justificat l'inici del desenrotllament del projecte.
2.n La resta de l'ajuda concedida, si és el cas, es lliurarà una vegada es justifique, per la persona beneficiària, el total compliment de l'actuació objecte de la subvenció concedida.
f) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, destinades a la realització d'accions d'orientació professional per a l'ocupació i assistència a l'autoocupació (accions OPEA), podran fer-se efectives per mitjà de bestreta de pagament de fins al 100 per cent de la subvenció concedida, sempre que s'aporte prèviament:
1.r Certificació de l'inici de les accions per part de l'entitat col·laboradora, segons model normalitzat.
2.n Presentació, per part de l'entitat beneficiària, d'aval bancari o depòsit en efectiu per la quantia anticipada, constituït d'acord amb la normativa vigent.
g) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, destinades a la realització de projectes d'ocupació amb suport com a mesura de foment d'ocupació de persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball, podran fer-se efectives en els termes següents:
1.r Fins al 60 per cent, una vegada concedida la subvenció i es procedisca a l'inici de les corresponents activitats.
2.n La resta de l'ajuda concedida, després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de la totalitat del gasto corresponent a l'aplicació efectiva i correcta de la subvenció concedida.

4. Ajudes en matèria de formació professional per a l'ocupació.
a) En les subvencions de naturalesa corrent destinades a la realització d'accions formatives, en l'àmbit d'actuació de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, el règim aplicable serà el següent:
1.r Podrà anticipar-se fins al 75 per cent de l'import de la subvenció, des del moment de la seua concessió i una vegada notificada la data d'inici de les corresponents activitats.
L'abonament de la quantia restant es produirà quan es justifique per la persona beneficiària el compliment íntegre de l'objecte de la subvenció.
2.n En les subvencions concedides per a la realització del programa d'escoles taller, cases d'ofici, tallers d'ocupació i unitats de promoció i desenrotllament, o el que el substituïsca si és el cas, podrà anticipar-se fins al 100 per cent de l'import de la subvenció des del moment de la seua concessió i una vegada notificada la data d'inici de les corresponents activitats.
3.r En les subvencions establides per mitjà de línia nominativa podrà anticipar-se fins al 100 per cent de l'import de la subvenció des del moment de la seua concessió i una vegada notificada la data d'inici de les corresponents activitats.
La concreció dels percentatges de bestreta mencionats, s'establirà en les respectives bases reguladores de les subvencions.
b) Les organitzacions sindicals i empresarials beneficiàries d'ajudes i subvencions de naturalesa corrent en matèria de formació professional per a l'ocupació estaran exemptes de la presentació de les garanties previstes per al pagament anticipat en l'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat. Així mateix estaran exemptes les entitats sense fins de lucre constituïdes per les anteriors organitzacions esmentades, la finalitat de les quals siga la impartició de formació professional per a l'ocupació.
c) S'excepciona l'aplicació del que disposa l'article 31.1 del text refós de la Llei d'Hisenda Publica de la Generalitat Valenciana, en el cas dels crèdits destinats a la formació professional per a l'ocupació dirigida prioritàriament a treballadors desempleats i/o treballadors empleats, de manera que tant l'activitat objecte de la subvenció, com el gasto inherent a esta, podrà desenrotllar-se durant l'anualitat 2014 sempre que l'anualitat s'inicie en l'exercici 2013.

5. Ajudes i subvencions de naturalesa corrent, concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat, per a concerts amb centres privats d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres addiccions:
a) Podran fer-se efectives per mitjà del pagament fraccionat de la quantia total de la subvenció concedida, per trimestres anticipats, efectuant-se el lliurament corresponent al tercer trimestre amb la justificació prèvia de la suma anticipada en el primer trimestre, i el lliurament corresponent al quart trimestre, amb la justificació prèvia de la totalitat del gasto objecte de la subvenció corresponent als tres primers trimestres, i es procedirà a les regularitzacions que corresponguen, segons les justificacions presentades. A estos efectes, les persones que resulten beneficiàries hauran d'aportar els justificants de gasto de cada trimestre en el mes natural següent a la seua finalització.
b) Al tractar-se de transferències corrents de caràcter plurianual, a l'inici del segon o subsegüents exercicis de vigència del concert, es podrà efectuar la bestreta del primer trimestre de cada un d'ells amb independència de la situació en què es trobe la regularització econòmica de l'exercici anterior.
c) En tot cas, les persones que resulten beneficiàries d'estes transferències corrents, durant el mes de gener de l'exercici següent, hauran de justificar la totalitat del gasto anual objecte de la subvenció, i es procedirà en eixe moment a la seua liquidació, de la qual podrà derivar-se una regularització, que implicarà l'exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, cas que la justificació fóra insuficient.

6. Els beneficiaris de les ajudes que s'indiquen a continuació, estaran exempts de l'obligació de prestar les garanties previstes per al pagament anticipat en l'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, en els termes i condicions definits per a cada supòsit expressament en el corresponent instrument jurídic de concessió:

a) Les organitzacions sindicals i empresarials més representatives sempre que siguen beneficiàries d'ajudes i subvencions de naturalesa corrent derivades d'un acord amb el Consell o d'una línia de caràcter nominatiu arreplegada en els Pressupostos de la Generalitat.
b) Les persones que resulten beneficiàries d'ajudes de naturalesa corrent concedides en l'àmbit del voluntariat ambiental i de prevenció d'incendis forestals.
c) Les persones físiques beneficiàries d'ajudes vinculades a programes i convenis en matèria d'investigació, desenrotllament tecnològic i innovació empresarial, sempre que es tracte de beques i ajudes de formació, perfeccionament i mobilitat de personal investigador i tècnic, i beques postdoctorals d'excel·lència per a estades en centres estrangers.

d) Sempre que es concedisquen per mitjà de convocatòria, els instituts tecnològics de la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT), inscrits com a centres d'innovació i tecnologia en el registre regulat pel Reial Decret 2093/2008, de 19 de desembre, beneficiaris d'ajudes vinculades a programes i convenis en matèria d'investigació, desenrotllament tecnològic i innovació empresarial, per a la realització de projectes d'I+D+i, adquisició, renovació o millora d'infraestructures d'investigació científica i tècnica, difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, realització d'accions especials, complementàries per a projectes d'investigació, grups i xarxes d'investigació i transferència de tecnologia, així com altres actuacions en matèria d'I+D+i.

L'efectivitat de l'exempció podrà quedar condicionada a la prèvia presentació d'un informe d'auditoria elaborat per auditor o empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes.

e) Els beneficiaris de les ajudes i subvencions, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica o l'instrument jurídic utilitzat per a la seua concessió, i sempre que estes tinguen el seu origen o siguen conseqüència directa de l'aplicació de la Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de la Cooperació al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana.
f) Sempre que es concedisquen per mitjà de convocatòria, les entitats inscrites com a centres tecnològics en el registre regulat pel Reial Decret 2093/2008, de 19 de desembre, beneficiàries de les ajudes concedides per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial en el marc de les línies de suport de l'Institut.

TÍTOL V
De les operacions financeres

CAPÍTOL ÚNIC
Deute públic, operacions de tresoreria i avals de la Generalitat

Article 36. Del deute públic
1. S'autoritza el Consell perquè, a proposta conjunta de les persones titulars de les conselleries amb competències en matèria d'economia i hisenda, incremente el deute de la Generalitat amb la limitació que el seu saldo viu a 31 de desembre de 2013 no supere el corresponent saldo a 1 de gener de 2013 en més de 939.168.850 euros.
2. Este límit serà efectiu al final de l'exercici, i podrà ser sobrepassat en el curs d'este, i quedarà automàticament revisat:

a) Per l'import de la variació neta d'actius financers destinats a finançar gastos d'inversió.
b) Per les desviacions entre les previsions d'ingressos contingudes en esta llei i l'evolució real d'estos.
c) Per les bestretes reintegrables o préstecs concertats amb altres administracions públiques, per al finançament d'inversions incloses en plans o programes conjunts.
d) Pels imports que es deriven dels programes vigents o que s'aproven en aplicació de la normativa en matèria d'estabilitat pressupostària.
e) Amb vigència exclusiva per a l'exercici 2013, per l'import derivat de l'adhesió de la Comunitat Valenciana a qualsevol mecanisme de liquiditat que s'implante o prorrogue durant l'exercici, a fi de permetre que les comunitats autònomes atenguen les seues necessitats financeres, en els termes i condicions que s'establisquen a este efecte.
Les esmentades revisions incrementaran o reduiran el límit assenyalat en l'apartat anterior segons suposen un augment o una disminució, respectivament, de les necessitats de finançament de la Generalitat.
3. Així mateix, el límit assenyalat anteriorment podrà ampliar-se en els termes següents:
a) Per la quantia de l'endeutament autoritzat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2012 que no haja sigut utilitzat, com a conseqüència de variacions en la periodificació de les necessitats de finançament de la Generalitat.
b) Per l'import necessari per a finançar aquells gastos d'inversió que serien objecte de minoració per a atendre les obligacions econòmiques ineludibles adquirides, com a conseqüència de les operacions de Tresoreria necessàries per a compensar les necessitats de liquiditat derivades dels endarreriments en els lliuraments de fons procedents de l'Administració de l'Estat i els previstos en l'Acord 6/2009, de 15 de juliol, «Per a la reforma del sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut d'Autonomia» aprovat pel Consell de Política Fiscal i Financera i/o en la normativa de desplegament d'este.

c) Pels imports procedents de la disminució del saldo net de deute viu d'altres entitats incloses dins de l'àmbit de consolidació del sector públic de la Generalitat, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes Econòmics Integrats (normes del SEC 95).
d) Si és el cas, per l'augment del deute públic a curt termini que es produïsca en l'exercici 2013 per a atendre necessitats de tresoreria derivades de diferències en el venciment dels seus cobraments i pagaments previstos en l'article 90.1 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, i en l'article 37 d'esta llei.
4. No obstant el que es disposa en els apartats anteriors, si durant l'exercici sorgiren necessitats inversores, l'execució dels quals no convé demorar, l'endeutament previst podrà ser incrementat en la quantitat suficient per a fer front a estes, amb l'autorització prèvia del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, i sense sobrepassar, en tot cas, els límits de l'article 89.1.b del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell.
5. En aquelles operacions de crèdit que financen projectes d'inversió de caràcter plurianual, únicament es computarà com a endeutament per a l'exercici corrent l'import de l'anualitat dels esmentats projectes per al mencionat exercici.
6. El producte de les operacions a què es referix l'article 87 de text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, s'ingressarà en la Tresoreria de la Generalitat i el saldo net al tancament de l'exercici s'aplicarà, sense cap excepció, al Pressupost de la Generalitat o de l'entitat autònoma corresponent.

Article 37. Del deute públic a curt termini
La persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en l'àrea d'hisenda, serà l'òrgan competent per a autoritzar les operacions d'endeutament per un termini igual o inferior a un any, destinades a atendre les necessitats de tresoreria derivades de diferències en el venciment dels seus ingressos i pagaments, amb el límit del 30 per cent dels crèdits consignats. Este límit haurà d'entendre's referit, en tot cas, al volum viu.

Article 38. Avals de la Generalitat
1. La Generalitat, en els termes que preveu l'article 84 i següents del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, podrà prestar avals durant l'exercici 2013 per a les operacions de crèdit que concerten les entitats o empreses públiques, institucions firals de la Comunitat Valenciana, i societats que tinguen com a objecte facilitar el finançament o la promoció d'empreses no financeres, fins a un límit de 400 milions d'euros.
2. La quantia a què es referix l'apartat 1 d'este article podrà ser alterada en funció dels avals que puguen amortitzar-se durant l'exercici.

3. Els imports de les operacions de productes derivats, avalades i vinculades a operacions de crèdit, no computaran en el límit màxim per avals a què es referix l'apartat 1 del present article.
4. Als efectes del que preveuen els apartats anteriors serà el Consell, a proposta conjunta de les persones titulars de les conselleries competents en matèria d'economia i d'hisenda, l'òrgan que haurà d'autoritzar els avals.

Article 39. Avals de l'Institut Valencià de Finances
L'Institut Valencià de Finances podrà prestar avals, caucions o un altre tipus de garanties durant l'exercici 2013, en els termes que preveu el seu reglament, per un import màxim que no podrà superar els 1.150 milions d'euros de volum viu a 31 de desembre de 2013.

Article 40. Assumpció per la Generalitat de la càrrega del deute per a 2013, de Ferrocarrils de la Generalitat
1. La Generalitat assumix la càrrega del deute de Ferrocarrils de la Generalitat corresponent a 2013.
L'import del deute amortitzat en virtut del que disposa el paràgraf anterior es constituïx en aportació de la Generalitat per a incrementar el fons patrimonial de Ferrocarrils de la Generalitat.
2. La persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en l'àrea d'hisenda autoritzarà les operacions de tresoreria i adoptarà les mesures necessàries per al compliment del que disposa este article.

Article 41. De les operacions de crèdit del sector públic
1. A proposta conjunta de les persones titulars de les conselleries competents en matèria d'economia i d'hisenda, la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Pressupostos, establirà, per a l'exercici 2013, el límit màxim d'endeutament, a curt i llarg termini, de les persones jurídiques que integren el sector públic valencià, en els termes establits en els apartats 2 i 3 de l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
El volum màxim d'operacions haurà de respectar els límits que garantisquen el compliment del que disposa la normativa en matèria d'estabilitat pressupostària.
2. L'acord en què es fixe el dit límit màxim, contindrà amb caràcter necessari i vinculant, almenys:
a) L'import màxim de deute a llarg termini susceptible de concertar-se per les persones jurídiques a què es referix l'apartat anterior durant 2013.
b) L'import màxim de deute a curt termini susceptible de concertar-se per les persones jurídiques a què es referix l'apartat anterior durant 2013.
c) Detall, per persona jurídica, de l'import màxim a contractar, distingint a este efecte entre curt i llarg termini, durant l'exercici.
3. Trimestralment l'acord serà objecte de les revisions i actualitzacions necessàries.
4. Mensualment l'Institut Valencià de Finances haurà de comunicar a la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Pressupostos, detall de totes i cada una de les operacions, a curt o llarg termini que hagen subscrit les entitats del sector públic.
5. Les operacions a curt i llarg termini que, si és el cas, puga subscriure l'Institut Valencià de Finances al llarg del present any no se subjectaran al que preveuen els apartats anteriors.
6. Sense perjuí del que preveu l'article 14.4 del Decret llei 1/2001, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, una vegada adoptat l'acord, no podrà subscriure's cap operació de crèdit que per la seua naturalesa o import no s'ajuste als requisits i condicions d'este. En tot cas, durant l'exercici 2013 no podrà subscriure's cap operació d'endeutament en l'àmbit de sector públic autonòmic, sense que prèviament la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Pressupostos haja establit el límit a què es referix l'apartat primer d'este article.

7. L'Institut Valencià de Finances, durant l'any 2013, podrà realitzar operacions d'endeutament sempre que no sobrepasse els 1.600 milions d'euros de volum viu a 31 de desembre de 2013.
No obstant això, s'autoritza al Consell a modificar el límit esmentat, si es considera convenient per raons d'una major operativitat en l'àmbit creditici.


TÍTOL VI
De les normes tributàries

CAPÍTOL I
Dels impostos indirectes

Article 42. Cànon de sanejament
1. Amb efectes a partir del dia 1 de gener de l'any 2013, les tarifes del cànon de sanejament seran les següents:
a) Usos domèstics: d'acord amb els següents trams de població, determinats segons l'últim cens:b) Usos industrials (no domèstics) amb consums d'aigua de fins a 3.000 metres cúbics per any, que no tinguen aprovat un coeficient corrector: la tarifa del cànon serà l'establida per a usos domèstics en el municipi en què s'ubique l'empresa, local o establiment corresponent. Per a això, s'utilitzarà sempre com a referència el consum produït l'any anterior. En el moment en què s'aprove un coeficient corrector, li seran aplicables les tarifes previstes en el paràgraf següent.

c) Usos industrials (no domèstics) amb consums d'aigua superiors a 3.000 metres cúbics per any:
c.1) Quota de consum: 0,503 euros/m³
c.2) Quota de servici:

Calibre del comptador Quota de servici
(euros/any)

Fins a 13 mm 102,73
Fins a 15 mm 154,00
Fins a 20 mm 256,53
Fins a 25 mm 359,26
Fins a 30 mm 513,39
Fins a 40 mm 1.026,78
Fins a 50 mm 1.540,17
Fins a 65 mm 2.053,37
Fins a 80 mm 2.566,94
Major de 80 mm 3.593,55

2. Als efectes del que establix la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, les quotes de consum i de servici per a usos industrials podran ser incrementades o disminuïdes en funció dels coeficients correctors que s'establisquen en consideració als criteris establits en la mencionada llei.
3. Quan es produïsquen facturacions de l'aigua el període de consum del qual comprenga diferents anys, s'imputarà a cada un d'ells la part de la quota total de consum que proporcionalment corresponga a la fracció del mencionat període compresa en estos.


CAPÍTOL II
De les taxes i altres ingressos

Article 43. Taxes pròpies i altres ingressos de dret públic
1. S'incrementen per a l'any 2013 els tipus de quantia fixa de les taxes i restants ingressos de dret públic no tributaris de la hisenda de la Generalitat, fins a la quantitat que resulte d'aplicar el coeficient 1,01 a l'import exigible durant l'any 2012, a excepció dels preus públics, les quanties dels quals es fixaran, si és el cas, per la seua normativa específica.
Es consideren tipus de quantia fixa aquells que no es determinen per un percentatge de la base o esta no es valora en unitats monetàries.
2. El que disposa l'apartat anterior no serà aplicable als ingressos següents:
a) A la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, que s'exigirà d'acord amb el que disposa l'article quinze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.
b) A les taxes que es creen o la quantia de les quals es modifica per la Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat per a l'any 2013, que s'exigiran pels imports establits en l'esmentada llei.
c) A la taxa per servicis acadèmics universitaris, que s'exigirà d'acord amb el que preveu els articles 81.3.b de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i 150.dos del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat.
d) A la taxa per servicis acadèmics d'ensenyances artístiques superiors, que s'exigirà d'acord amb el que preveu l'apartat 2 de l'article 139 nonies del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005 de 25 de febrer del Consell de la Generalitat.

3. Quan de la recaptació de taxes i altres ingressos de dret públic, al llarg de 2013, es puga estimar un rendiment inferior o superior al previst, es podran modificar els crèdits de l'estat de gastos finançats amb la mencionada font de recursos.


TÍTOL VII
De la informació a les Corts

CAPÍTOL ÚNIC
De la informació a les comissions de les Corts

Article 44. De la informació de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública
Sense perjuí del que disposa l'article 72 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell, i en els distints articles d'esta llei, la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria competent en l'àrea d'hisenda donarà compte a la comissió corresponent de les Corts, dels següents aspectes del desenrotllament pressupostari:

a) En el termini dels quinze dies següents a la liquidació del pressupost de l'exercici anterior, dels romanents de crèdits que, procedents de l'exercici liquidat, s'incorporen a l'exercici corrent.
b) Mensualment, informació sobre l'execució del pressupost de la Generalitat.
c) Trimestralment, del grau d'execució del Programa d'Inversions de la Generalitat.
d) Trimestralment, de les incidències que s'hagen produït en la concessió, reducció i cancel·lació d'avals que comporten riscos efectius a què la Generalitat haurà de fer front directament, com a conseqüència de la seua funció d'avalista.
e) De la distribució de la participació de les entitats locals en els ingressos generals de l'Estat.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Dels pressupostos de les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comité Econòmic i Social
1. Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comité Econòmic i Social, podran incorporar els romanents de pressupostos anteriors als mateixos capítols pressupostaris en què estigueren consignats en 2012.
2. Les dotacions pressupostàries de les seccions de les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comité Econòmic i Social, es lliuraran per quartes parts trimestrals a nom d'estes i no estaran subjectes a justificació, sense perjuí del que preveu l'apartat tercer d'esta disposició addicional.
3. Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Sindic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comité Econòmic i Social, amb anterioritat al 30 de març de 2013, hauran de reintegrar a la Generalitat la totalitat dels romanents de tresoreria, excepte aquells que queden vinculats per l'aplicació del que preveu el primer apartat d'esta disposició addicional.

Segona. De les agricultores i agricultors que es troben en situació de jubilació i siguen titulars d'explotacions agràries
Les agricultores i agricultors que es troben en situació de jubilació i siguen titulars d'explotacions agràries, en el cas que resulten subjectes beneficiaris d'ajudes públiques per adversitats meteorològiques de quanties inferiors a 1.202,02 euros, no tindran l'obligació d'acreditar la seua alta en el règim especial agrari de la Seguretat Social.


Tercera. De l'adequació dels complements específics
Per resolució de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en l'àrea d'hisenda es procedirà a actualitzar la vigent taula de complements específics en els termes previstos per esta llei, sense perjuí del que disposa el Decret 34/2006, de 24 de març, per al personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació.


Quarta. De l'estructura de la comptabilitat pressupostària
Sense perjuí de les peculiaritats arreplegades en les respectives lleis de creació, les entitats autònomes així com les entitats de dret públic dependents de la Generalitat, s'ajustaran a l'estructura de comptabilitat pressupostària d'esta, tant en la presentació dels seus estats de gastos i ingressos inicials, com en el reflex de la seua gestió econòmica.


Quinta. Del percentatge a aplicar en els convenis per a la compensació financera
El percentatge a aplicar sobre la quantia del component addicional que figure en els convenis per a compensació financera prevista en la Llei 3/1998, de 21 de març, de Turisme de la Comunitat Valenciana, i subscrits amb els municipis turístics per a compensar gastos corresponents a l'exercici 2011, serà el que resulte de dividir la dotació pressupostària consignada a este efecte en esta llei entre la suma dels components que figuren en els mencionats convenis, multiplicat per cent.

Sexta. De la imputació d'obligacions reconegudes al pressupost 2013

Amb aplicació exclusiva al pressupost de l'exercici 2013, les obligacions a què es referix l'article 21.b del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell, a imputar a l'exercici, seran les reconegudes fins al final del mes de desembre, sempre que corresponguen a adquisicions, obres, servicis, prestacions o gastos en general, realitzats dins del 2013 i amb càrrec als seus respectius crèdits.


Sèptima. De la informació a subministrar per les entitats autònomes de caràcter industrial, comercial, financer o anàleg
Les entitats autònomes de caràcter industrial, comercial, financer o anàleg, hauran de subministrar, als efectes d'un seguiment i control del gasto públic eficaç, a la conselleria amb competències en matèria d'hisenda, la informació a què fan referència les lletres a i b de l'apartat segon de l'article 8 del Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional.

Octava. De les aportacions de capital amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat
Serà preceptiu l'informe de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda i Pressupostos per a la realització d'aportacions de capital, amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat a les societats mercantils a què es referix l'article 5.2 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell.
L'esmentat informe tindrà com a objecte exclusivament l'examen dels efectes que l'aportació pretesa puga tindre en el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, a què es referixen els articles 3 i 4 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Novena. De la tramitació anticipada d'ajudes i beques d'I+D+i
En atenció a les circumstàncies particulars que concorren en la tramitació d'ajudes i beques d'investigació, desenrotllament i innovació, les conselleries amb competències en la matèria podran iniciar la tramitació anticipada d'estes a partir de l'1 de març de 2013.

Desena. De l'Agència Valenciana de Salut
1. Durant l'exercici pressupostari de 2013, la gestió economicopressupostària de l'Agència Valenciana de Salut s'instrumentarà a través dels programes i subprogrames pressupostaris que integren el Servici 02 «Agència Valenciana de Salut» de la Secció 10 «Conselleria de Sanitat».
2. D'acord amb l'anterior i als efectes del que disposa l'article 40 de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, s'autoritza les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries amb competències en l'àrea d'hisenda i en matèria de sanitat, perquè adopten les mesures necessàries perquè la instrumentació de l'esmentada gestió s'adeqüe a la naturalesa i règim juridicopressupostari de l'entitat.

Onzena. De l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana
1. Durant l'exercici pressupostari de 2013, la gestió economicopressupostària de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana s'instrumentarà a través del programa pressupostari 422.80 integrat en el Centre Gestor 03 «Direcció General d'Universitats, Estudis Superiors i Ciència» del Servici 02 «Secretària Autonòmica d'Educació" de la Secció 09 «Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació».
2. D'acord amb l'anterior, s'autoritza les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries amb competències en matèria d'hisenda i d'universitats, perquè adopten les mesures necessàries perquè la instrumentació de l'esmentada gestió s'adeqüe a la naturalesa i règim juridicopressupostari de l'entitat.

Dotzena. De les entitats financeres
A fi de garantir la coordinació i l'adequada relació entre les entitats financeres i la Generalitat, incloent-hi a este efecte l'Administració Pública de la Generalitat i el sector públic valencià en els termes establits en l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda informarà, amb caràcter preceptiu i vinculant, sobre els instruments i la resta d'acords de col·laboració que haja de subscriure qualsevol òrgan o entitat inclosa en l'àmbit d'este precepte.


Tretzena. Del pagament ajornat
1. Amb vigència exclusiva per a l'any 2013 el Consell, mitjançant un acord, i a proposta de la conselleria competent per raó de la matèria, podrà autoritzar la modificació de tots aquells contractes en vigor que incloguen clàusules de preu ajornat, a fi que l'ajornament previst puga ser objecte de pròrroga.
L'autorització a què es referix l'apartat anterior estarà condicionada a:
- l'existència d'un informe preceptiu i vinculant de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda,
- l'existència d'un informe de l'Institut Valencià de Finances, si és el cas, sobre la idoneïtat de les condicions financeres derivades de la pròrroga i la seua adequació al principi de prudència financera,
- que el temps total de l'ajornament, incloent-hi a este efecte el que es proposa com de pròrroga, no supere el de deu anualitats posteriors a aquella en què es finalitze la corresponent obra,
- que així ho permeten els plecs del contracte objecte de pròrroga,
- que la modificació s'aprove abans del 31 de desembre de 2013.

2. Sense perjuí dels requisits establits en la normativa en vigor, la inclusió de clàusules de pagament ajornat del preu en els contractes de l'Administració del Consell o de qualsevol persona jurídica integrant del sector públic valencià tal com ve definit en l'article 5 del text refós de la llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica, exigirà, en tot cas, un informe preceptiu i vinculant de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'hisenda.

Catorzena. Dels encàrrecs
S'autoritza el Consell perquè, a proposta de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en l'àrea d'hisenda, regule mitjançant un decret, en l'àmbit de l'Administració General de la Generalitat, i el seu sector públic, tal com ve definit en l'article 5 del text refós de la Llei de la Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, el règim dels encàrrecs regulats al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Als efectes de l'autorització que es referix el paràgraf anterior, el Consell, per mitjà del mencionat decret, podrà modificar els estatuts i reglaments d'organització dels subjectes a què es referix l'esmentat article 5, a fi de poder reconéixer-los expressament la condició de mitjà propi i servici tècnic de l'Administració General de la Generalitat i dels poders adjudicadors dependents d'esta, en els termes que preveu la legislació vigent.

Quinzena. De les operacions de capital
Les activitats d'investigació, desenrotllament i innovació, de formació de capital humà i de millora de l'ocupabilitat, tindran la consideració d'operacions de capital tenint especialment en compte el seu impacte plurianual i la seua vinculació a la reactivació econòmica.

Setzena. Del finançament de les universitats públiques dependents de la Generalitat
Els crèdits reconeguts a favor de les universitats públiques dependents de la Generalitat, conseqüència dels convenis de col·laboració subscrits amb la Generalitat al maig de 2008, podran ser objecte de factoring en els termes que preveu el Pla Plurianual de Finançament de les Universitats vigent en el 2013.

Dessetena. Autorització d'unitats escolars en centres privats sostinguts amb fons públics per al curs escolar 2013-2014
1. El Consell autoritzarà el nombre màxim d'unitats a concertar per al curs escolar 2013-2014. La mencionada autorització, que tindrà caràcter global, es tramitarà a proposta de la conselleria amb competències en matèria d'educació, i amb un informe previ, de caràcter preceptiu i vinculant, de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda.
2. La conselleria amb competències en matèria d'educació únicament podrà autoritzar permutes del concert de cicles formatius de grau mitjà i grau superior en un centre que no impliquen increment de gasto. En el cas que per raons justificades i excepcionals, es propose una permuta que implique increment de gasto, esta serà autoritzada pel Consell per mitjà del procediment indicat en l'apartat anterior.

Dihuitena. Retenció i compensació
En el cas que qualssevol persones jurídiques, privades o públiques, deguen imports a la Generalitat o a qualsevol de les persones jurídiques que conformen el seu sector públic, la conselleria competent en matèria d'hisenda podrà practicar retencions dels pagaments destinats als mencionats subjectes. A este efecte, l'esmentada conselleria, a proposta motivada de la conselleria o persona jurídica creditora, serà l'òrgan competent per a tramitar el corresponent expedient, en el qual, en tot cas, es concedirà audiència prèvia a les persones jurídiques afectades, i per a adoptar, si és el cas, la corresponent resolució que permeta reflectir en la comptabilitat la compensació.
S'autoritza el Consell a regular, mitjançant un decret, el procediment de retenció i compensació a què es referix el paràgraf anterior.

Denovena. De la informació en matèria d'estabilitat i sostenibilitat

La conselleria amb competències en matèria d'hisenda serà l'òrgan responsable del seguiment mensual de les dades d'execució del pressupost als efectes del que preveu l'article 18 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

A este efecte, en el marc de la normativa vigent en matèria de modificacions pressupostàries, impulsarà els ajustos necessaris per a garantir que al tancament de l'exercici no s'incomplix l'objectiu d'estabilitat pressupostària assignat.

Vintena. De la moratòria d'actuacions que impliquen l'alta d'entitats en l'inventari d'ens dependents de la comunitat autònoma
Durant l'exercici 2013, la Generalitat no podrà iniciar actuacions que impliquen l'alta d'una entitat en l'inventari d'ens dependents de la comunitat autònoma, segons el que estableix l'article 11 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, llevat que la seua inclusió en l'inventari siga conseqüència directa i necessària del procés de reestructuració del sector públic o s'autoritze expressament mitjançant un acord del Consell.

Vint-i-unena. Adaptació de les mesures de reestructuració del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat
En el marc del procés de reestructuració del sector públic, durant 2013, s'autoritza la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en l'àrea d'hisenda perquè adopte les mesures necessàries amb vista a assegurar que les consignacions i dotacions pressupostàries reflectixen adequadament l'estructura juridicoorganitzativa resultant de l'esmentat procés.
En tot cas, el conjunt de mesures que pogueren adoptar-se en el marc de l'anterior autorització, no podran suposar increment de gasto en el pressupost consolidat de la Generalitat.

Vint-i-dosena. De les mesures excepcionals en matèria de reconeixement i progressió de la carrera professional i el desenrotllament professional
1. Amb efectes 1 de gener de 2013 i fins al 31 de desembre de 2013, per raons d'interés general derivades d'una alteració substancial de les circumstàncies econòmiques que van permetre l'establiment de la carrera professional i el desenrotllament professional per a determinat personal que desenrotlla la seua activitat en el marc de l'estructura orgànica i funcional de la Conselleria de Sanitat i de les persones jurídiques que conformen el sector públic autonòmic dependent d'esta, esdevenen inaplicables els decrets del Consell 66/2006, de 12 de maig, 85/2007, de 22 de juny, i 173/2007 de 5 d'octubre, així com la normativa dictada en desplegament o execució d'estos, pel que fa a:
- el dret d'accés a la carrera professional i al desenrotllament professional en el moment de la seua primera incorporació definitiva al lloc, i
- el dret a la progressió en els graus de carrera professional i desenrotllament professional.
2. L'import de les retribucions corresponents als complements de carrera professional i desenrotllament professional del personal a què es referix esta disposició addicional, en l'any 2013 no podrà ser superior a l'import vigent a 31 de desembre de 2012, i en tot cas el mencionat import haurà de respectar les quanties establides a este efecte en l'article 11 del Decret llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana.

Vint-i-tresena. De les retribucions del personal de les societats mercantils
Amb efectes d'1 de gener de 2013, les retribucions del personal no directiu de les societats mercantils, a què es referix l'article 5.2 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, que perceben aportacions de qualsevol naturalesa amb càrrec als pressupostos públics o amb càrrec als pressupostos dels ens o societats que pertanyen al sector públic autonòmic destinades a cobrir dèficit d'explotació, no podran experimentar cap increment respecte de les vigents a 31 de desembre de 2012, com a conseqüència, si és el cas, de la corresponent negociació col·lectiva.

Vint-i-quatrena. Retribucions del personal al servici de l'Administració de justícia, competència de la Generalitat
L'any 2013, d'acord amb el que disposa l'article 24.1 d'esta llei, les retribucions del personal al servici de l'Administració de Justícia, pertanyent als cossos i escales de metges forenses, de secretaris de jutjats de pau, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d'auxili judicial, competència de la Generalitat, seran les següents:
a) Les retribucions bàsiques i el complement general del lloc o concepte anàleg seran les establides en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013.
b) Les restants retribucions complementàries que, si és el cas, puga percebre el personal a què es referix este article, no experimentaran cap increment respecte de les vigents a 31 de desembre de 2012, sense tindre en compte la reducció aprovada pel Decret llei 6/2012, de 28 de setembre.

Vint-i-cinquena. Altres mesures de control dels gastos de personal
1. Durant l'exercici 2013, els crèdits màxims destinats, dins de cada programa pressupostari, a satisfer els gastos de personal que no siguen de caràcter fix i periòdic no podran superar les quanties abonades per estos conceptes durant l'exercici 2012, en termes anuals i d'homogeneïtat.
2. Als efectes de l'apartat anterior, s'entendran per gastos de personal que no siguen de caràcter fix i periòdic els següents:
a) Pagaments en conceptes de guàrdies, festivitat, nocturnitat, turnicitat i atenció continuada.
b) Substitucions de personal per vacacions, permisos i llicències, per incapacitat transitòria, llicències per maternitat i qualsevol altre supòsit legalment reconegut.
3. Amb caràcter excepcional, la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria d'hisenda podrà autoritzar la modificació dels crèdits màxims assenyalats en el primer apartat, amb la sol·licitud prèvia motivada de l'òrgan competent en matèria de personal de cada conselleria.

Vint-i-sisena. Dels acords i pactes
1. Amb efectes d'1 de gener de 2013 se suspenen parcialment tots els acords i pactes sindicals firmats en l'àmbit del personal funcionari i estatutari, i del laboral, al servici del sector públic valencià, en els termes necessaris per a la correcta aplicació d'esta llei, i en concret, les mesures de caràcter econòmic. A este efecte, i per a fer efectiu el mandat previst en l'apartat 2.b de l'article 24 d'esta llei, d'acord amb el que disposen els articles 32.2 i 38.10 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, se suspenen les previsions dels convenis, pactes i acords contraris al mencionat mandat.
2. Les autoritzacions de la massa salarial per la conselleria competent en matèria d'hisenda a què es referix l'article 31 d'esta llei, es farà tenint en compte la minoració del concepte d'acció social i la dels conceptes vinculats a aportacions a plans de pensions d'ocupació o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguen la cobertura de la contingència de jubilació.

Vint-i-setena. Limitació retributiva dels contractes mercantils del personal del sector públic
Els límits establits en l'article 24 d'esta llei seran aplicables a les retribucions dels contractes mercantils del personal del sector públic.


Vint-i-huitena. Del personal interí i temporal
No obstant el que disposa el títol III d'esta llei, les retribucions per a l'exercici 2013 del personal interí i temporal al servici del sector públic autonòmic, tal com queda definit en l'article 23 d'esta llei, hauran d'ajustar-se als criteris i regulació que sobre la jornada de treball es van incloure en el Decret llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana, sempre que se'ls haja aplicat durant el 2012, i sense tindre en compte la reducció aprovada pel Decret llei 6/2012, de 28 de setembre.


Vint-i-novena. Del professorat docent no universitari
Només tindran dret a la percepció del component retributiu relacionat amb la formació permanent i la realització d'altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyança el personal docent que tinga la condició de funcionari de carrera. Qualsevol altre personal que perceba este complement sense complir l'esmentada condició de funcionari de carrera, perdrà el dret a la percepció d'este.

Trenta. Indemnitzacions per extinció de contractes mercantils i d'alta direcció i per acomiadament del personal laboral del sector públic de la Generalitat
1. L'extinció, per desistiment de l'empresari, dels contractes mercantils i d'alta direcció, siga quina siga la data de la seua formalització, del personal que preste servicis en el sector públic de la Generalitat, únicament donarà lloc a una indemnització no superior a set dies per any de servici de la retribució anual en metàl·lic, amb un màxim de sis mensualitats.
El càlcul de la indemnització es farà tenint en compte la retribució anual en metàl·lic que en el moment de l'extinció es perceba com a retribució fixa íntegra i total, exclosos els incentius o complements variables si n'hi ha.
No es tindrà dret a cap indemnització quan la persona, el contracte mercantil o d'alta direcció de la qual s'extingisca, per desistiment de l'empresari, tinga la condició de funcionari de carrera de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, o siga empleat d'entitat integrant del sector públic estatal, autonòmic o local amb reserva de lloc de treball.
El desistiment haurà de ser comunicat per escrit, amb un termini màxim d'antelació de quinze dies naturals. En cas d'incompliment del preavís mencionat, l'entitat haurà d'indemnitzar amb una quantia equivalent a la retribució corresponent al període de preavís incomplit.

Seran nul·les de ple dret les clàusules dels contractes mercantils o d'alta direcció a què es referix este article que s'oposen al que s'hi establix.
2. Les indemnitzacions per acomiadament, cessament o extinció del personal laboral del sector públic de la Generalitat que no siga personal directiu, no podran ser superiors a les establides per disposició legal de dret necessari. Seran nuls de ple dret els pactes, acords o convenis que reconeguen indemnitzacions o compensacions econòmiques superiors a les mencionades. Excepcionalment, mitjançant una resolució motivada, la conselleria que tinga competències en l'àrea d'hisenda podrà autoritzar imports superiors als indicats.

Trenta-unena. Del càlcul de la prestació econòmica en els supòsits d'incapacitat temporal
El càlcul del complement retributiu a què es refereix l'article 6 del Decret llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desenvolupament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, se suportarà sobre les retribucions que es perceben en el mes anterior al de causar-se la incapacitat, quedant exclosos, en tot cas, els conceptes retributius que a continuació es detallen: els endarreriments de qualsevol concepte retributiu, les gratificacions o les indemnitzacions, la productivitat variable, com també les pagues extraordinàries i el component compensatori del complement específic.
La conselleria amb competències en matèria d'hisenda, mitjançant una orde, fixarà el sistema de còmput i càlcul del complement retributiu a què es refereix el paràgraf anterior.


Trenta-dos. Altres mesures de control dels gastos corrents
Durant l'exercici 2013 no podran tramitar-se, en l'àmbit de l'administració del Consell i del seu sector públic, nous contractes de serveis corresponents a les categories que s'indiquen a continuació, excepte per a cobrir necessitats urgents i inajornables que no puguen ser ateses pel personal propi, i amb l'autorització prèvia de la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Pressuposts, per a les licitacions corresponents que tinguen import superior al previst per als contractes menors en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre:

a) Serveis connexos en matèria d'informàtica.
b) Serveis d'investigació i desenvolupament.
c) Serveis de comptabilitat, auditoria i tenidoria de llibres.
d) Serveis d'investigació d'estudis i enquestes de la opinió pública.
e) Serveis de consultors de direcció i serveis connexos.
f) Serveis de col·locació i subministrament de personal.

Trenta-tres. Extinció de l'Institut Valencià d'Estadística
1. Se suprimix l'entitat autònoma de caràcter administratiu Institut Valencià d'Estadística, creat per la Llei 14/1997, de 26 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, les competències i funcions de la qual s'atribuïxen a la conselleria competent en matèria d'estadística, que se subrogarà en la posició de l'Institut Valencià d'Estadística en tots els procediments i relacions jurídiques amb tercers.
2. El personal que estiga prestant servicis en l'Institut Valencià d'Estadística a l'entrada en vigor d'esta llei s'integrarà en l'estructura de la conselleria competent en matèria d'estadística.
3. Els béns i drets de l'Institut Valencià d'Estadística s'integraran en el patrimoni de l'Administració de la Generalitat.
4. Les referències a l'Institut Valencià d'Estadística, a la seua presidència i a la seua direcció que figuren en l'ordenament jurídic i en els actes, plans i programes de l'Administració de la Generalitat, hauran d'entendre's realitzades, respectivament, a la conselleria competent en matèria d'estadística, al seu titular i a l'òrgan directiu amb competències en matèria d'estadística.
5. El Consell Valencià d'Estadística continuarà desenrotllant les seues funcions en tant que, per decret del Consell es regule, si és el cas, la creació, funcions, composició i funcionament dels òrgans col·legiats que hagen de completar l'estructura organitzativa de l'activitat estadística pública d'interés de la Generalitat.
6. Els llocs de treball de l'Institut Valencià d'Estadística continuaran subsistents i conservaran la seua actual denominació, estructura i funcions fins que no es modifique el reglament orgànic i funcional de la conselleria que assumix les seues competències i funcions.


DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. De les retribucions del personal laboral
Fins que no es formalitze el conveni o convenis a què es referix l'article 32 d'esta llei, les retribucions del personal laboral se subjectaran al que preveu l'article 24 d'esta llei, sense perjuí, si és el cas, d'ulteriors regularitzacions.

Segona. Dels consorcis de bombers
El Consell, en el marc del procés de reordenació competencial en l'àmbit de les administracions públiques territorials, i amb el límit de les disponibilitats pressupostàries i dels percentatges de participació assignats, adoptarà, si és el cas, les mesures necessàries amb vista a assegurar que la dotació dels consorcis provincials de bombers, a 31 de desembre de 2013, siga adequada i suficient per a la cobertura del seu funcionament ordinari.

Tercera. Dels ajusts en el pressupost derivats d'organitzacions administratives
S'autoritza el conseller amb competències en matèria d'hisenda perquè, una vegada aprovada la Llei de pressuposts de la Generalitat per al 2013, adopte les mesures necessàries per tal d'assegurar que l'obertura comptable pressupostària s'adeqüe, a nivell orgànic i funcional, a la nova estructura organitzativa de l'administració del Consell, derivada de l'aprovació del Decret 19/2012, de 7 de desembre, del president de la Generalitat.
Aquestes mesures no podran afectar ni la suma total dels crèdits autoritzats, ni la distribució econòmica i funcional de l'ingrés i de la despesa prevista en la llei de pressuposts; de la qual cosa el conseller esmentat haurà de retre compte a les Corts, a través del Consell, abans del 31 de gener de 2013.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. De la coordinació amb diputacions
D'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, per la qual es declaren d'interés general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les diputacions provincials, s'uniran, com a annex al pressupost de la Generalitat per a l'exercici 2013, els pressupostos aprovats per les diputacions provincials d'Alacant, Castelló i València, per a eixe mateix any, que seran publicats en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Segona. Del desplegament i execució d'esta llei
S'autoritza el Consell perquè, a proposta de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en l'àrea d'hisenda, dicte les disposicions necessàries per al desplegament i execució del que disposa esta llei.

Tercera. De la modificació de l'Acord de 13 d'abril de 2007, del Consell
Es fa una nova redacció de l'apartat sèptim de l'Acord de 13 d'abril de 2007, del Consell, sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada en les institucions dependents de la Conselleria de Sanitat, que queda redactat com seguix:
«S'establix un mòdul, en compensació pels dies per assumptes particulars que el personal inclòs en este apartat no gaudix atesa la finalitat i característiques dels seus nomenaments. Este mòdul es fixa en 250 euros per al personal facultatiu i en 150 euros per al personal d'infermeria amb contractes d'atenció continuada o guàrdies, que hagen realitzat durant els sis mesos previs una mitjana de 126 hores mensuals o més de guàrdies/atenció continuada. Este mòdul s'abonarà en el mes de març com a mitjana capitalitzada del concepte retributiu hora d'atenció continuada / guàrdies contingut en la taula VI de l'annex de la Llei 11/2000.»

Quarta. Entrada en vigor
Esta llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.


València, 27 de desembre de 2012

El president de la Generalitat
ALBERTO FABRA PART
RELACIÓ D'ESMENES APROVADES PER LES CORTS
AL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS DE LA
GENERALITAT PER A L'EXERCICI 2013

De la secció 02
Servei 01 Sindicatura de Comptes
Centre gestor 00 Sindicatura de Comptes
Programa 111.20 Control extern del sector públic valencià
Capítol II Compra de béns corrents i despeses de funcionament
On diu:
Aplicació econòmica Import
G202 arrendaments d'edificis
i altres construccions 505.420,00,
Ha de dir:
Aplicació econòmica Import
G202 Arrendaments d'edificis
i altres construccions 5.000,00
G212 Edificis i altres construccions 5.000,00
G213 Maquinària, instal·lació i utillatge 14.000,00
G214 Elements de transport 18.000,00
G215 Mobiliari i efectes 1.000,00
G216 Equips p. d'informació 47.000,00
G220 Material d'oficina 23.000,00
G221 Subministraments 61.300,00
G222 Comunicacions 33.000,00
G223 Transports 1.500,00
G224 Primes d'assegurances 4.400,00
G225 Tributs 17.500,00
G226 Despeses diverses 5.000,00
G227 Treballs fets per altres
empreses i professionals 209.960,00
G230 Dietes 21.500,00
G231 Locomoció 33.260,00
G233 Altres indemnitzacions 2.000,00
G240 Edic. i distribució public.
institució 3.000,00
Total: 505.420,00.

De la secció 06. Hisenda i Administració Pública
Servei: 01 Subsecretaria
Centre gestor: 01 Subsecretaria
Programa: 611.10 Direcció i serveis generals
Fitxa FP4
Objectiu bàsic
Addicionar l'objectiu següent:
1.4.- Dissenyar i implantar les eines de millora, agilització i transparència en els processos de contractació.
Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Addicionar la línia següent d'actuació:
1.4.1. Impulsar la realització de procediments de contractació electrònica.

---------

Servei 03 Secretaria Autonòmica d'Administració Pública
Centre gestor 02 Direcció General de Tecnologies de la Informació
Programa 121.70 Telecomunicacions i societat digital
Cal suprimir: FP4 Objectiu bàsic: 1.1. Crear confiança i reforçar la seguretat de la societat digital.
Cal suprimir: FP4 principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu: 1.1.1. Posar en marxa les mesures necessàries per a augmentar la seguretat dels sistemes d'informació.

---------

Servei 03 Secretaria Autonòmica d'Administració Pública
Centre gestor 02 Direcció General de Tecnologies de la Informació
Programa 121.60 Sistemes d'informació
FP4 Objectiu bàsic
Cal afegir: 1.3. Crear confiança i reforçar la seguretat de la societat digital,

FP4 Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Cal afegir: 1.3.1. Posar en marxa les mesures necessàries per a augmentar la seguretat dels sistemes d'informació.

---------

Baixa
Secció 06 Hisenda i administració pública
Servei 03 Secretaria Autonòmica d'Administració Pública
Centre gestor 00 Secretaria Autonòmica d'Administració Pública
Programa 121.10 Atenció al ciutadà, qualitat i inspecció de serveis
Capítol II Compra de béns corrents i despeses de funcionament
Import: 1.100.000,00
Baixa: -33.470,00
Total: 1.066.530,00.
Alta
Secció 06 Hisenda i administració pública
Servei 03 Secretaria Autonòmica d'Administració Pública
Centre gestor 00 Secretaria Autonòmica d'Administració Pública
Programa 121.10 Atenció al ciutadà, qualitat i inspecció de serveis
Capítol I Despeses de personal
Import: 2.214.710,00
Alta: 33.470,00
Total: 2.248.180,00.

Total altes: 33.470,00
Total baixes: -33.470,00
Total: 0,00.

De la secció 08. Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Infraestructures i Transport
Centre gestor 01 Direcció General d'Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge
Programa 431.10 Arquitectura, habitatge i projectes urbans
Capítol VII Transferències de capital
Línia T7817000 Bestretes d'ajudes corresponents a actuacions protegides en matèria d'habitatge
On diu: Regulació: Genèrica,
Ha de dir: Regulació: Nominativa distribuïda.

---------

Baixa
Secció 08 Infraestructures, territori i medi ambient
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Infraestructures i Transport
Centre gestor 01 Direcció General d'Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge
Programa 431.10 Arquitectura, habitatge i projectes urbans
Capítol VII Transferències de capital
Línia T0306000 Anualitat convenis desenvolupament local
Import: 1.733.150,00
Baixa: -300.000,00
Total: 1.433.150,00.
Alta
Secció 08 Infraestructures, territori i medi ambient
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Infraestructures i Transport
Centre gestor 01 Direcció General d'Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge
Programa 431.10 Arquitectura, habitatge i projectes urbans
Capítol VII Transferències de capital
Línia nova línia T6818000 Ampliació actuacions Pla RACHA
Beneficiaris prevists: Ajuntament d'Alacant
Regulació: Nominativa
Descripció i finalitat: Subvenció per a l'execució d'actuacions incloses en el Pla RACHA
Import: 0,00
Alta: 300.000,00
Total: 300.000,00.
Total altes: 300.000,00
Total baixes: -300.000,00
Total: 0,00.

---------

Servei 03 Secretaria Autonòmica de Territori, Medi Ambient i Paisatge
Centre gestor 03 Direcció General de Qualitat Ambiental
Programa 442.50 Qualitat ambiental
Capítol IV Transferències corrents
Línia T4852000 Participació en els consorcis per a l'execució dels plans zonals de residus
On diu:
Relació de beneficiaris
Descripció Import
Consorci zona I 22.500,00
Consorci zones II, IV i V 20.000,00
Consorci zones III i VIII (Àrea de gestió 2) 41.500,00
Consorci zones VI, VII i IX 10.000,00
Consorci zones X, XI i XII (Àrea de gestió 1) 50.000,00
Consorci zones X, XI i XII (Àrea de gestió 2) 37.500,00
Consorci zones XIII 2.500,00
Consorci zones XIV 27.500,00
Consorci zones XV 37.500,00
Consorci zones XVII 17.500,00
Consorci zones XVIII 7.500,00
Total: 274.000,00,
Ha de dir:
Relació de beneficiaris
Descripció Import
Consorci zona I 20.000,00
Consorci zones II, IV i V 17.000,00
Consorci zones III i VIII (Àrea de gestió 2) 25.000,00
Consorci zones VI, VII i IX 38.000,00
Consorci zones X, XI i XII (Àrea de gestió 1) 42.000,00
Consorci zones X, XI i XII (Àrea de gestió 2) 40.000,00
Consorci zones XIII 20.000,00
Consorci zones XIV 25.000,00
Consorci zones XV 25.000,00
Consorci zones XVII 22.000,00
Total: 274.000,00.

---------

Baixa
Secció 08 Infraestructures, territori i medi ambient
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Territori, Medi Ambient i Paisatge
Centre gestor 03 Direcció General de Qualitat Ambiental
Programa 442.50 Qualitat ambiental
Capítol VI Inversions reals
Projecte FN740000 Descontaminació de sòl, eliminació de pneumàtics i segellat d'abocadors
Import: 2.252.730,00
Baixa: -502.760,00
Total: 1.749.970,00.
Baixa
Secció 08 Infraestructures, territori i medi ambient
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Territori, Medi Ambient i Paisatge
Centre gestor 03 Direcció General de Qualitat Ambiental
Programa 442.50 Qualitat ambiental
Capítol VI Inversions reals
Projecte FN9000014 Noves actuacions de control de contaminació atmosfèrica

Import: 100.000,00
Baixa: -100.000,00
Total: 0,00.
Baixa
Secció 08 Infraestructures, territori i medi ambient
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Territori, Medi Ambient i Paisatge
Centre gestor 03 Direcció General de Qualitat Ambiental
Programa 442.50 Qualitat ambiental
Capítol VI Inversions reals
Projecte OM000000 Un altre immobilitzat material
Import: 3.000,00
Baixa: -3.000,00
Total: 0,00.
Alta
Secció 08 Infraestructures, territori i medi ambient
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Territori, Medi Ambient i Paisatge
Centre gestor 03 Direcció General de Qualitat Ambiental
Programa 442.50 Qualitat ambiental
Capítol VI Inversions reals
Projecte AT000000 Investigació i assistències tècniques
Import: 744.240,00
Alta: 605.760,00
Total: 1.350.000,000.
Total altes: 605.760,00
Total baixes: -605.760,00
Total: 0,00.

---------

Baixa
Secció 08 Infraestructures, territori i medi ambient
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Infraestructures i Transport
Centre gestor 01 Direcció General d'Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge
Programa 513.10 Infraestructures públiques
Capítol VI Inversions reals
Projecte FN520297 Integració urbana línia fèrria tram Beniparrell If. urbanitz. i permeab. de vianants
Import: 1.663.230,00
Baixa: -280.680,00
Total: 1.382.550,00.
Alta
Secció 08 Infraestructures, territori i medi ambient
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Infraestructures i Transport
Centre gestor 01 Direcció General d'Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge
Programa 513.10 Infraestructures públiques
Capítol VI Inversions reals
Projecte nou projecte: FN520310 Xarxa de plataformes reservades al transport públic a Castelló. Fase I, tram V (Av. del Mar, C/ Governador-C/Columbretes)

Import: 0,00.
Alta: 280.680,00
Total: 280.680,00.

Total altes: 280.680,00
Total baixes: -280.680,00
Total: 0,00.

---------

Servei 03 Secretaria Autonòmica de Territori, Medi ambient i Paisatge
Centre gestor 03 Direcció General de Qualitat Ambiental
Programa 422.50 Qualitat ambiental
Capítol II- Imposts indirectes
On diu: I27000 Impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient 28.683.130,00,
Cal afegir el text següent: En respondre part d'aquesta previsió d'ingressos a una norma que ha estat retirada després de la finalització del termini per a la presentació d'esmenes de totalitat, la qual cosa fa impossible la modificació de l'estat d'ingressos, en el curs de l'exercici pressupostari, s'efectuaran les modificacions pressupostàries pertinents per a adequar l'estat de despeses al d'ingressos.


De la secció 09. Educació, Formació i Ocupació
Programa 315.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu 3.2.3
Cal afegir al final: amb especial incidència en els sectors estratègics valencians.


---------

Programa 322.54
Fitxa FP4
En Problemàtica sobre la qual s'actua 6
Després de: edat, gènere,
Cal afegir: nivell de formació.

---------

Programa 421.80 Administració general d'ensenyament
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
On diu:
2.1.2. Atendre els problemes que puguen plantejar-se en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, en coordinació amb la inspecció educativa, a instància de l'alumnat o de les associacions de pares,
Cal afegir al final: i mares.

---------

Programa 421.80 Administració general d'ensenyament
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
On diu:
2.1.5. Assistència tècnica a les taules d'alumnes i taules de pares,
Cal afegir al final:
i mares.

---------

Baixa
Secció 09 Educació, formació i ocupació
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Formació i Ocupació
Centre gestor 02 Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social
Programa 315.10 Condicions de treball, cooperativisme i economia social
Capítol IV Transferències corrents
Línia T0230000 Ajudes organitzacions sindicals
Import: 1.650.000,00
Baixa: -11.700,00
Total: 1.638.300,00.
Alta
Secció 09 Educació, formació i ocupació
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Formació i Ocupació
Centre gestor 02 Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social
Programa 315.10 Condicions de treball, cooperativisme i economia social
Capítol IV Transferències corrents
Línia nova línia: T7354000 Conveni amb UPV-Màster prevenció riscs laborals

Beneficiaris prevists: Universitat Politècnica de València
Regulació: Nominativa
Descripció i finalitat: Subvencionar les despeses generades per fer un màster en prevenció de riscs laborals
Import: 0,00
Alta: 11.700,00
Total: 11.700,00.
Total altes: 11.700,00
Total baixes: -11.700,00
Total: 0,00.

---------

Servei 03 Secretaria Autonòmica de Formació i Ocupació
Centre gestor 01 Direcció General de Formació i Qualificació Professional
Programa 322.52 Formació i qualificació professional
Fitxa FP3
Codi ing.: 40204 Àrea d'ocupació
On diu: Despeses de gestió POAE 2007-2013 capítol 2,
Ha de dir: Despeses de gestió centres propis capítol 2.
On diu: Personal gestió formació empleats capítol 2,
Ha de dir: Despeses gestió formació empleats capítol 2.
On diu: Personal de gestió, avaluació POAE 2007-2013. Bloc B capítol 1,

Ha de dir: Personal gestió formació empleats capítol 1.
On diu: Despeses de gestió POAE 2007-2013 capítol 1,
Ha de dir: Personal de gestió, avaluació POAE 2007-2013 capítol 1.

---------

Baixa
Secció 09 Educació, formació i ocupació
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Formació i Ocupació
Centre gestor 02 Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social
Programa 315.10 Condicions de treball, cooperativisme i economia social
Capítol IV Transferències corrents
Línia T0230000 Ajudes organitzacions sindicals
Import: 1.650.000,00
Baixa: -1.100.000,00
Total: 550.000,00.
Alta
Secció 09 Educació, formació i ocupació
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Formació i Ocupació
Centre gestor 02 Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social
Programa 315.10 Condicions de treball, cooperativisme i economia social
Capítol IV Transferències corrents
Línia T5462000 Desenvolupament del Pla de formació de seguretat i salut en el treball
Import: 450.000,00
Alta: 550.000,00
Total: 1.000.000,00.
Alta
Secció 09 Educació, formació i ocupació
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Formació i Ocupació
Centre gestor 01 Direcció General de Formació i Qualificació Professional
Programa 322.52 Formació i qualificació professional
Capítol IV Transferències corrents
Línia T5058000 Protocol al conveni amb CIERVAL (PAVACO)
Import: 715.930,00
Alta 275.000,00
Total: 990.930,00.
Alta
Secció 09 Educació, formació i ocupació
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Formació i Ocupació
Centre gestor 01 Direcció General de Formació i Qualificació Professional
Programa 322.52 Formació i qualificació professional
Capítol IV Transferències corrents
Línia T5059000 Protocol al conveni amb UGT-PV (PAVACO)
Import: 375.000,00
Alta 137.500,00
Total: 512.500,00.
Alta
Secció 09 Educació, formació i ocupació
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Formació i Ocupació
Centre gestor 01 Direcció General de Formació i Qualificació Professional
Programa 322.52 Formació i qualificació professional
Capítol IV Transferències corrents
Línia T5060000 Protocol al conveni amb CCOO-PV (PAVACO)
Import: 340.930,00
Alta 137.500,00
Total: 478.430,00.
Total altes: 1.100.000,00
Total baixes: -1.100.000,00
Total: 0,00.

---------

Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Educació
Centre gestor 04 Administració general d'ensenyament
Programa 421.80 Administració general d'ensenyament
Capítol IV Transferències corrents
Línia T4407000 Suport i assessorament a estudiants no universitaris.
On diu: Descripció i finalitat: Ajudar al foment i al desenvolupament de les activitats de formació de les confederacions i federacions de mares/pares de l'alumnat,
Ha de dir: Descripció i finalitat: Suport i assessorament als estudiants no universitaris de la Comunitat Valenciana..

Del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVOF)
Programa 322.51 Foment d'ocupació
FP 4
En Principals línies d'actuació per aconseguir l'objectiu.
On diu: 1.1.3. Suport a les transformacions dels contractes temporals en indefinits en especial dels col·lectius més afectats per la temporalitat, en especial les dones,
Ha de dir: 1.1.3. Suport a les transformacions dels contractes temporals en indefinits en especial dels col·lectius més afectats per la temporalitat, en especial les dones i els joves.

De la secció 11. Economia, Indústria i Comerç
Baixa
Secció 11 Economia, indústria i comerç
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Economia, Indústria i Comerç
Centre gestor 05 Direcció General d'Energia
Programa 731.10 Energia
Capítol VII Transferències de capital
Línia X4661000 Finançar operacions capital IVACE
Import: 8.005.590,00
Baixa: -50.000,00
Total: 7.955.590,00
Alta
Secció 11 Economia, indústria i comerç
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Economia, Indústria i Comerç
Centre gestor 05 Direcció General d'Energia
Programa 731.10 Energia
Capítol IV Transferències corrents
Nova línia: T6909000 Conveni 6.ª fase d'iniciatives per a la millora del sector miner i pirotècnic
Beneficiaris prevists: Associació d'Investigació de les Indústries de la Construcció (AIDICO)
Regulació: Nominativa
Descripció i finalitat: 6.ª fase d'iniciatives per al suport al sector miner i pirotècnic, en matèries com a seguretat, ordenació, prevenció de riscs laborals, medi ambient, seguiment, mercat de matèries primeres, i qualitat, entre altres.

Import: 0,00
Alta: 5 0.000,00
Total: 50.000,00
IVACE
Baixa ingressos
Secció 11 Economia, indústria i comerç
Entitat 00027 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Capítol VII Transferències de capital
Codi d'ingrés 73100 d'altres conselleries
Import: 2.273.310,00
Baixa: -50.000,00 Aportació no condicionada
Total: 2.223.310,00
Baixa despeses
Secció 11 Economia, indústria i comerç
Entitat 00027 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Capítol G7 Transferències de capital
Línia T5218 Energies renovables, biocarburants i investigació energètica
Import: 2.754.850,00
Baixa: -50.000,00 Aportació no condicionada
Total: 2.704.850,00
Total baixa ingressos -50.000,00
Total baixa despeses 50.000,00
Total 0,00
Total altes 50.000,00
Total baixes -50.000,00
Total 0,00

---------

Baixa
Secció 11 Economia, indústria i comerç
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Economia, Indústria i Comerç
Centre gestor 04 Direcció General d'Internacionalització
Programa 762.10 Comerç exterior
Capítol IV Transferències corrents
Línia T8012000 Accés: Suport a l'accés de les empreses de la Comunitat Valenciana a mercats internacionals.
Import: 1.000.000,00
Baixa: -225.000,00
Total: 775.000,00
Baixa
Secció 11 Economia, indústria i comerç
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Economia, Indústria i Comerç
Centre gestor 04 Direcció General d'Internacionalització
Programa 762.10 Comerç exterior
Capítol IV Transferències corrents
Línia T8014000Expansió: Suport a l'expansió internacional de les empreses de la Comunitat Valenciana.
Import: 1.678.520,00
Baixa: -225.000,00
Total: 1.453.520,00
Alta
Secció 11 Economia, indústria i comerç
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Economia, Indústria i Comerç
Centre gestor 03 Direcció General de Comerç i Consum
Programa 761.10 Ordenació i promoció comercial
Capítol IV Transferències corrents
Línia T6917000 Conveni Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana
Import: 250.000,00
Alta: 450.000,00
Total: 700.000,00
Total altes 450.000,00
Total baixes -450.000,00
Total 0,00.

---------

Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Economia, Indústria i Comerç
Centre gestor 02 Direcció General d'Indústria
Programa 722.20 Política industrial
Capítol VII Transferències de capital
Línia X0137000 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
FP7
On diu:
Aportació Generalitat no condicionada 7.773.270,00
Aportació condicionada Generalitat 9.647.410,00
Aportació externa: Origen
I79010 FEDER.
Programa operatiu 2007-2013 38.589.600,00
Total finançament afectat 38.589.600,00,
Ha de dir:
Aportació Generalitat no condicionada 6.033.270,00
Aportació condicionada Generalitat 9.995.410,00
Aportació externa: Origen
I79010 FEDER.
Programa operatiu 2007-2013 38.589.600,00
I79410 Fons Social Europeu.
Programa operatiu 2007-2013 1.392.000,00
Total finançament afectat 39.981.600,00
FP3: Detall d'ingressos afectes programes
On diu:
I79410 Fons Social Europeu.
Programa operatiu 2007-2013 0,00,
Ha de dir:
I79410 Fons Social Europeu.
Programa operatiu 2007-2013 1.392.000,00
Capítol IV Transferències corrents
Línia X0133000 Finançament despeses corrents Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
FP7:
On diu:
Aportació Generalitat no condicionada 5.492.000,00
Aportació condicionada Generalitat 374.670,00
Aportació externa: origen
I49410 FEDER.
Programa operatiu 200-2013 106.660,00
I49010 Fons Social Europeu.
Programa Operatiu 2007-2013 1.392.000,00
Total finançament afectat 1.498.660,00
Ha de dir:
Aportació Generalitat no condicionada 7.232.000,00
Aportació condicionada Generalitat 26.670,00
Aportació externa: origen
I49410 FEDER.
Programa operatiu 200-2013 106.660,00
Total finançament afectat 106.660,00

FP3: Detall d'ingressos afectes programes.
On diu:
I49010 Fons Social Europeu.
Programa operatiu 2007-2013 1.392.000,00
Ha de dir:
I49010 Fons Social Europeu.
Programa operatiu 2007-2013 0,00

---------

Baixa
Secció 11 Economia, indústria i comerç
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Economia, Indústria i Comerç
Centre gestor 01 Direcció General d'Economia
Programa 631.50 Actuacions sobre el sector financer
Capítol VIII. Actius financers
Línia PB757000 Fons social IVF
Import: 3.500.000,00
Baixa: -500.000,00
Total: 3.000.000,00
Baixa
Secció 11 Economia, indústria i comerç
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Economia, Indústria i Comerç
Centre gestor 01 Direcció General d'Economia
Programa 631.50 Actuacions sobre el sector financer
Capítol IV Transferències corrents
Línia X7352000 Pla de suport financer a sectors tradicionals
Import: 500.000,00
Baixa: -500.000,00
Total: 0,00
Alta
Secció 11 Economia, indústria i comerç
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Economia, Indústria i Comerç
Centre gestor 01 Direcció General d'Economia
Programa 615.10 Planificació i rrevisió econòmica
Capítol IV Transferències corrents
Nova línia: T2036000 Programació econòmica concertada. Sindicats
Beneficiaris prevists: Comissions Obreres del País Valencià (50%) i Unió General de Treballadors del País Valencià (50%).
Regulació: Nominativa distribuïda
Descripció i finalitat: Contribuir als objectius de la programació econòmica de la Generalitat, especialment en polítiques d'ocupació i formació a través de convenis de col·laboració. Programes fons comunitaris, informació i assessorament als treballadors
Import: 0,00
Alta: 360.000,00
Total: 360.000,00
Alta
Secció 11 Economia, indústria i comerç
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Economia, Indústria i Comerç
Centre gestor 01 Direcció General d'Economia
Programa 615.10 Planificació i previsió econòmica
Capítol IV Transferències corrents
Nova línia: T2061000 Programació econòmica concertada. Empresaris
Beneficiaris prevists: Confederació d'Organitzacions Empresarials de la Comunitat Valenciana (CIERVAL)
Regulació: Nominativa
Descripció i finalitat: Contribuir als objectius de la programació econòmica de la Generalitat. Especialment en polítiques d'ocupació i formació a través de convenis. Programes fons comunitaris, informació i assessorament a empresaris i treballadors. Oficines comarcals
Import: 0,00
Alta: 640.000,00
Total: 640.000,00
Total altes 1.000.000,00
Total baixes -1.000.000,00
Total 0,00
Institut Valencià de Finazas
Secció 11 Economia, indústria i comerç
Entitat: 00004 Institut Valencià de Finances
Capítol Ingrés: VIII Actius financers
Compte: A-1) I 1a) Aportacions a fons patrimonial de la Generalitat
Import: 111.975.690,00
Baixa: -500.000,00
Import final: 111.475.690,00
Secció 11 Economia, indústria i comerç
Entitat: 00004 Institut Valencià de Finances
Capítol Despesa: VIII Actius financers
Compte: A) 4 1.a) Instruments de patrimoni
Import: 55.031.280,00
Baixa: -500.000,00
Import final: 54.531.280,00
Secció 11 Economia, indústria i comerç
Entitat: 00004 Institut Valencià de Finances
Capítol Ingrés: IV Transferències corrents
Compte: A) 5 b.1) Subvencions d'explotació de la Generalitat
Import: 3.078.670,00
Baixa: -500.000,00
Import final: 2.578.670,00
Secció 11 Economia, indústria i comerç
Entitat: 00004 Institut Valencià de Finances
Capítol despesa: II Compra de béns corrents i despeses de funcionament
Compte: A) 4 a) Consum de mercaderies
Import: 29.409.590,00
Baixa: -500.000,00
Import final: 28.909.590,00
Baixa ingrés: -1.000.000,00
Baixa despesa: 1.000.000,00
Net de baixes 0,00

De l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Baixa
Secció 11 Economia, indústria i comerç
Entitat: 00027 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial - IVACE
Capítol 7 Transferències de capital
Línia T6722000 Investigació, desenvolupament i innovació empresarial
Import: 18.075.000,00
Baixa: -4.000,00 Aportació Generalitat no condicionada
Total: 18.071.000,00
Alta
Secció 11 Economia, indústria i comerç
Entitat: 00027 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial - IVACE
Capítol 7 Transferències de capital
Línia T8023 Centres europeus empreses innovadores
Import: 0,00
Alta: 4.000,00 Aportació Generalitat no condicionada
Total: 4.000,00
Total altes 4.000,00
Total baixes -4.000,00
Total 0,00
Línia nova 4.000,00 euros de fons GV no condicionats.
Cpto econòmic: 78100
Denominació: Centres europeus empreses innovadores
Beneficiaris: Centres europeus empreses innovadores de la Comunitat Valenciana (segons annex)
Descripció i finalitat: Foment de valors d'esperit emprenedor i innovació

Equipament per a desenvolupament serveis interès general i foment emprenedorisme
Regulació: Nominativa distribuïda
Relació de beneficiaris de la línia nominativa
T8023000 Centres europeus empreses innovadores
Beneficiaris import
CEEI Alcoi 1.000,00
CEEI Castelló 1.000,00
CEEI Elx 1.000,00
CEEI València 1.000,00
Total 4.000,00.

De la secció 12. Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
Servei 02 Secretaria autonòmica d'agricultura, pesca, alimentació i aigua
Centre gestor 02 D.G. de producció agrària i ramaderia
Programa 714.20 Foment i garantia agrària
Fitxa FP7
Codi línia T6176000
En descripció i finalitat
On diu: Divulgació de la normativa i novetats de la Política agrària comuna aplicada a la Comunitat Valenciana,
Ha de dir: Finançament de les actuacions tendents al coneixement i la implantació de la PAC i les seues reformes en el sector agrari de la Comunitat Valenciana.


---------

Baixa
Secció 12 Agricultura, pesca, alimentació i aigua
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
Centre gestor 02 Direcció General de Producció Agrària i Ramaderia
Programa 542.20 Investigació i tecnologia agrària
Capítol II. Compra de béns corrents i despeses de funcionament
G22700: Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Import: 7.620.700,00
Baixa: -23.000,00
Total: 7.597.700,00
Alta
Secció 12 Agricultura, pesca, alimentació i aigua
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
Centre gestor 02 Direcció General de Producció Agrària i Ramaderia
Programa 542.20 Investigació i tecnologia agrària
Capítol IV Transferències corrents
Línia T2122000 Millorar les pràctiques de cultiu: coordinació
Import: 117.000,00
Alta: 23.000,00
Total: 140.000,00
Total altes 23.000,00
Total baixes -23.000,00
Total 0,00.

---------

Baixa
Secció 12 Agricultura, pesca, alimentació i aigua
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
Centre gestor 02 Direcció General de Producció Agrària i Ramaderia
Programa 714.80 Desenvolupament i millora de la ramaderia
Capítol II. Compra de béns corrents i despeses de funcionament
G22700: Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Import: 589.400,00
Baixa: -12.500,00
Total: 576.900,00
Alta
Secció 12 Agricultura, pesca, alimentació i aigua
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
Centre gestor 02 Direcció General de Producció Agrària i Ramaderia
Programa 714.80 Desenvolupament i millora de la ramaderia
Capítol VII Transferències de capital
Línia T4728000 Millorar les explotacions ramaderes: actuacions en comú
Import: 2.025.000,00
Alta: 12.500,00
Total: 2.037.500,00
On diu: Beneficiaris prevists: Mercavalencia: 2.000; Casetes de Castelló: 25,

Ha de dir: Beneficiaris prevists: Mercavalencia: 2.000; Casetes de Castelló: 37,5.
Total altes 12.500,00
Total baixes -12.500,00
Total 0,00.

---------


Baixa
Secció 12 Agricultura, pesca, alimentació i aigua
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
Centre gestor 01 Direcció General d'Empreses Agroalimentàries i Desenvolupament Rural
Programa 714.60 Comercialització
Capítol II. Compra de béns corrents i despeses de funcionament
Import: 2.951.190,00
Baixa: -13.000,00
Total: 2.938.190,00
Alta
Secció 12 Agricultura, pesca, alimentació i aigua
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
Centre gestor 01 Direcció General d'Empreses Agroalimentàries i Desenvolupament Rural
Programa 714.60 Comercialització
Capítol IV Transferències corrents
Línia T6172000 Programes intersectorials en matèria d'atributs i valors de la qualitat agroalimentària
Import: 80.000,00
Alta: 13.000,00
Total: 93.000,00
On diu: Beneficiaris prevists: FEDACOVA,
Ha de dir: Beneficiaris prevists: FEDACOVA: 80; AVACUS: 5; Asoc. Mestresses Casa TYRIUS: 8
Total altes 13.000,00
Total baixes -13.000,00
Total 0,00.

De la secció 16. Justícia i Benestar Social
Servei: 02 Secretaria autonòmica de família i solidaritat
Centre gestor: 02 DG d'Integració i cooperació
Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu 1.1.1
On diu: Pla director de la cooperació valenciana 2012-2015,
Ha de dir: Pla director de la cooperació valenciana 2013-2016.

---------

Baixa
Secció 16 Justícia i benestar social
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Família i Solidaritat
Centre gestor 01 Direcció General de Família i Dona
Programa 323.10 Promoció de les famílies i les dones
Capítol II. Compra de béns corrents i despeses de funcionament
G22700 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Import: 12.762.840,00
Baixa: -170.000,00
Total: 12.592.840,00
Alta
Secció 16 Justícia i benestar social
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Família i Solidaritat
Centre gestor 01 Direcció General de Família i Dona
Programa 323.10 Promoció de les famílies i les dones
Capítol IV Transferències corrents
Línia T6566000 Fons d'emergències contra la violència sobre la dona
Import: 30.000,00
Alta: 170.000,00
Total: 200.000,00
Total altes 170.000,00
Total baixes -170.000,00
Total 0,00.

---------

Baixa
Secció 16 Justícia i benestar social
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Família i Solidaritat
Centre gestor 02 Direcció General d'Integració i Cooperació
Programa 313.50 Integració de la immigració
Capítol IV Transferències corrents
Línia T7673000 Ajudes desenvolupament Programa Comprensió Societat Valenciana (Escoles d'acollida)
Import: 150.000,00
Baixa: -50.000,00
Total: 100.000,00
Baixa
Secció 16 Justícia i benestar social
Servei 04 Secretaria Autonòmica de Justícia
Centre gestor 01 Direcció General de Justícia
Programa 141.10 Administració de justícia
Capítol II. Compra de béns corrents i despeses de funcionament
G22700: Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Import: 13.116.400,00
Baixa: -50.000,00
Total: 13.066.400,00
Alta
Secció 16 Justícia i benestar social
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Família i Solidaritat
Centre gestor 02 Direcció General d'Integració i Cooperació
Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
Capítol IV Transferències corrents
Nova línia: T6487000 Accions institucionals d'investigació i formació
Beneficiaris prevists: Universitat Jaume I de Castelló 14,58; Universitat Politècnica de València 27,09; Universitat de València Estudi General: 29,8; Universitat d'Alacant 18,35; Universitat Miguel Hernández d'Elx: 10,18
Regulació: Nominativa distribuïda
Descripció i finalitat: Subvencionar projectes de formació i investigació en temes relacionats amb la cooperació al desenvolupament
Import: 0,00
Alta: 100.000,00
Total: 100.000,00
Total altes 100.000,00
Total baixes -100.000,00
Total 0,00.

---------

Baixa
Secció 16 Justícia i benestar social
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Família i Solidaritat
Centre gestor 02 DG d'Integració i Cooperació
Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
Capítol VII Transferències de capital
Línia T4012000 Accions institucionals de cooperació internacional al desenvolupament
Import: 150.000,00
Baixa: -50.000,00
Total: 100.000,00
Baixa
Secció 16 Justícia i benestar social
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Família i Solidaritat
Centre gestor 02 DG d'Integració i Cooperació
Programa 313.50 Integració de la Immigració
Capítol IV Transferències corrents
Línia T7775000 Ajudes a projectes integrals d'integració social d'immigrants en barris
Import: 60.000,00
Baixa: -6.000,00
Total: 54.000,00
Baixa
Secció 16 Justícia i benestar social
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Família i Solidaritat
Centre gestor 02 DG d'Integració i Cooperació
Programa 313.50 Integració de la immigració
Capítol IV Transferències corrents
Línia T7336000 Conveni Ajuntament de València
Import: 250.000,00
Baixa: -5.000,00
Total: 245.000,00
Baixa
Secció 16 Justícia i benestar social
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Família i Solidaritat
Centre gestor 02 DG d'Integració i Cooperació
Programa 313.50 Integració de la immigració
Capítol IV Transferències corrents
Línia T7672000 Ajudes programes acollida persones immigrants d'associacions i organitzacions socials
Import: 1.139.000,00
Baixa: -139.000,00
Total: 1.000.000,00
Baixa
Secció 16 Justícia i benestar social
Servei 01- Sotssecretaria
Centre gestor 01 Sotssecretaria
Programa 311.10 Direcció i Serveis Generals
Capítol II. Compra de béns corrents i despeses de funcionament
G22700: Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Import: 896.340,00
Baixa: -20.000,00
Total: 876.340,00
Baixa
Secció 16 Justícia i benestar social
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Família i Solidaritat
Centre gestor 01 DG de Família i Dona
Programa 323.10 Promoció de les famílies i les dones
Capítol II. Compra de béns corrents i despeses de funcionament
G22700: Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Import: 12.762.840,00
Baixa: -30.000,00
Total: 12.732.840,00
Baixa
Secció 16 Justícia i benestar social
Servei 03 Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència
Centre gestor 02 DG d'Acció Social i Majors
Programa 313.60 Gestió de centres de personesmajors
Capítol II. Compra de béns corrents i despeses de funcionament
G22700: Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Import: 129.340.350,00
Baixa: -100.000,00
Total: 129.240.350,00
Alta: Secció 16 Justícia i benestar social
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Família i Solidaritat
Centre gestor 02 DG d'Integració i Cooperació
Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
Capítol VII Transferències de capital
Línia T2324000 Subv. ONGD per a la realització d'accions de coop. internac. al desenvolupament
Import: 550.000,00
Alta: 350.000,00
Total: 900.000,00
Total altes 350.000,00
Total baixes -350.000,00
Total 0,00.

---------

Baixa
Secció 16 Justícia i benestar social
Servei 03 Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència
Centre gestor 02 DG d'Acció Social i Majors
Programa 313.60 Gestió de centres de personesmajors
Capítol II. Compra de béns corrents i despeses de funcionament
G22700: Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Import: 129.340.350,00
Baixa: -350.000,00
Total: 128.990.350,00
Baixa
Secció 16 Justícia i benestar social
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Família i Solidaritat
Centre gestor 02 DG d'Integració i Cooperació
Programa 313.50 Integració de la immigració
Capítol IV Transferències corrents
Línia T6376000 Conv. suport a acollida i integració immigrants
Import: 1.490.000,00
Baixa: -350.000,00
Total: 1.140.000,00
On diu:
Relació de beneficiaris de la línia nominativa: T6376000 Conv. suport a acollida i integració immigrants
Beneficiaris Import
Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat
de la Comunitat Valenciana (Fundar) 350.000,00
Associació Valenciana de la Caritat 350.000,00
Creu Roja Espanyola-Comunitat Valenciana 350.000,00
Associació Valenciana d'Agricultors
de València (AVA-Asaja) 140.000,00
Unió de Llauradors i Ramaders
del País Valencià 140.000,00
Joves Agricultors
d'Alacant (Asaja-Alacant) 70.000,00
Orde Hospitalària Sant Joan de Déu,
Serveis Socials de València 90.000,00
Total 1.490.000,00,
Ha de dir:
Relació de beneficiaris de la línia nominativa: T6376000 Conv. suport a acollida i integració immigrants
Beneficiaris Import
Associació Valenciana de la Caritat 350.000,00
Creu Roja Espanyola-Comunitat Valenciana 350.000,00
Associació Valenciana d'Agricultors
de València (AVA-Asaja) 140.000,00
Unió de Llauradors i Ramaders
del País Valencià 140.000,00
Joves Agricultors
d'Alacant (Asaja-Alacant) 70.000,00
Orde Hospitalària Sant Joan de Déu,
Serveis Socials de València 90.000,00
Total 1.140.000,00.
Alta
Secció 16 Justícia i benestar social
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Família i Solidaritat
Centre gestor 02 DG d'Integració i Cooperació
Programa 313.50 Integració de la immigració
Capítol IV Transferències corrents
Nova línia: Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat
Beneficiaris prevists: Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat (Fundar)
Regulació: Nominativa
Descripció i finalitat: Subvencionar les despeses de funcionament de la fundació.
Import: 0,00
Alta: 700.000,00
Total: 700.000,00.

---------

Servei 04 Secretaria Autonòmica de Justícia
Centre gestor 01 Direcció General de Justícia
Programa 141.10 Administració de justícia
Capítol III Taxes, preus públics i altres ingressos
I30111 Taxa per la prestació de serveis personals i materials en l'àmbit de l'administració de l'Administració de Justícia 8.000.000,00
Cal afegir el text següent: En respondre aquesta previsió d'ingressos a una norma que ha estat retirada després de la finalització del termini per a la presentació d'esmenes de totalitat, la qual cosa fa impossible la modificació de l'estat d'ingressos, en el curs de l'exercici pressupostari, s'efectuaran les modificacions pressupostàries pertinents per a adequar l'estat de despeses al d'ingressos.


De la secció 18. Turisme, Cultura i Esport
Programa 457.10
Fitxa FP7
Denominació línia: T0107000 Esport federat
En Descripció i finalitat
On diu: que tenen encomanades per llei (article 38.1 de la Llei 4/93),
Ha de dir: que tenen encomanades per llei (article 66 de la Llei 2/2011, de 22 de març).

---------

Baixa
Secció 18. Turisme, cultura i esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Turisme, Cultura i Esport
Centre gestor 01 DG de Patrimoni Cultural
Programa 453.40 Arts plàstiques i escèniques
Capítol IV. Transferències corrents
Línia F5988000 Grans commemoracions culturals
Beneficiari previst: Fundació Jaume II El Just
Import: 200.000,00
Baixa -28.000,00
Total: 172.000,00
Baixa
Secció 18. Turisme, cultura i esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Turisme, Cultura i Esport
Centre gestor 01 DG de Patrimoni Cultural
Programa 458.10 Patrimoni cultural i museus
Capítol VII Transferències de capital
Línia T2256000 Ajuda rehabilitació basílica Mare de Déu dels Desamparats València
Import: 20.000,00
Baixa -20.000,00
Total: 0,00
Alta
Secció 18. Turisme, cultura i esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Turisme, Cultura i Esport
Centre gestor 01 DG de Patrimoni Cultural
Programa 458.10 Patrimoni Cultural i Museus
Capítol VII Transferències de capital
Línia T2525000 Ajuda rehabilitació immobles interès històric Castelló: Fundació Blasco d'Alagó
Import: 40.000,00
Alta 5.000,00
Total: 45.000,00
Alta
Secció 18. Turisme, cultura i esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Turisme, Cultura i Esport
Centre gestor 01 DG de Patrimoni Cultural
Programa 458.10 Patrimoni cultural i museus
Capítol VII Transferències de capital
Línia T2528000 Ajuda per a la rehabilitació d'immobles d'interès històric a la Comunitat Valenciana
Import: 70.000,00
Alta 20.000,00
Total: 90.000,00
Alta
Secció 18. Turisme, cultura i esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Turisme, Cultura i Esport
Centre gestor 01 DG de Patrimoni Cultural
Programa 458.10 Patrimoni cultural i museus
Capítol IV. Transferències corrents
Línia X0036000 Ajudes al Patronat del Misteri d'Elx
Import: 20.000,00
Alta 20.000,00
Total: 40.000,00
Alta
Secció 18. Turisme, cultura i esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Turisme, Cultura i Esport
Centre gestor 01 DG de Patrimoni Cultural
Programa 458.10 Patrimoni cultural i museus
Capítol IV. Transferències corrents
Línia T6611000 Fundació Pere Compte
Import: 12.000,00
Alta 3.000,00
Total: 15.000,00
Total altes 48.000,00
Total baixes -48.000,00
Total 0,00
Interna de la Fundació de la Comunitat Valenciana Jaume II el Just
Baixa ingressos
Secció 18 Turisme Cultura i Esport
Entitat: 00120 F. de la Comunitat Valenciana Jaume II el Just
Capítol IV Transferències corrents
Codi ingrés 43000 de la conselleria que està adscrit
Import: 700.460,00
Baixa -28.000,00
Total: 672.460,00
Baixa despeses
Secció 18 Turisme Cultura i Esport
Entitat: 00120 F. De la Comunitat Valenciana Jaume II el Just
Capítol II. Compra de béns corrents i despeses de funcionament
Línia 226 Despeses diverses
Import: 200.000,00
Baixa: -28.000,00
Total: 172.000,00
Total Baixa ingressos -28.000,00
Total Baixa despeses 28.000,00
Total 0,00
Interna del Patronat Misteri d'Elx
Alta ingressos
Secció 18 Turisme Cultura i Esport
Entitat: 00114 Patronat del Misteri d'Elx
Capítol IV Transferències corrents
Codi ingrés 43000 de la conselleria que està adscrit
Import: 20.000,00
Alta: 20.000,00
Total: 40.000,00
Altes despeses
Secció 18 Turisme Cultura i Esport
Entitat: 00114 Patronat del Misteri d'Elx
Capítol I. Despeses de personal
Línia 143 Un altre personal
Import: 60.440,00
Alta: 6.000,00
Total: 66.440,00
Capítol II. Compra de béns corrents i despeses de funcionament
Línia 220 Material d'oficina
Import: 9.330,00
Alta: 3.000,00
Total: 12.330,00
Línia 224 Primes d'assegurances
Import: 8.360,00
Alta: 3.000,00
Total: 11.360,00
Línia 226 Despeses diverses
Import: 74.860,00
Alta: 6.000,00
Total: 80.860,00
Línia 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Import: 12.050,00
Alta: 2.000,00
Total: 14.050,00
Totals altes despeses 20.000,00
Total alta ingressos 20.000,00
Totals altes despeses -20.000,00
Total 0,00.

---------

Baixa
Secció 18. Turisme cultura i esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Turisme, Cultura i Esport
Centre gestor 02 DG de l'Esport
Programa 457.10 Foment de l'activitat esportiva
Capítol VII Transferències de capital
Línia T2290000 Construcció i modernització instal·lacions esportives
Import: 730.370,00
Baixa: -100.000,00
Total: 630.370,00
Baixa
Secció 18. Turisme cultura i esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Turisme, Cultura i Esport
Centre gestor 02 DG de l'Esport
Programa 457.10 Foment de l'activitat esportiva
Capítol VII Transferències de capital
Línia T2522000. Infraestructures esportives
Import: 300.000,00
Baixa: -100.000,00
Total: 200.000,00
On diu:
Relació de beneficiaris de la línia nominativa
Beneficiaris Import
Ajuntament de Xàtiva 111.285,01
Ajuntament de Silla 71.275,36
Ajuntament d'Alcoi 50.000,00
Ajuntament d'Ibi 67.439,63
Total 300.000,00,

Ha de dir:
Relació de beneficiaris de la línia nominativa
Beneficiaris Import
Ajuntament de Xàtiva 77.285,01
Ajuntament de Silla 71.275,36
Ajuntament d'Alcoi 50.000,00
Ajuntament d'Ibi 1.439,63
Total 200.000,00
Alta
Secció 18. Turisme cultura i esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Turisme, Cultura i Esport
Centre gestor 02 DG de l'Esport
Programa 457.10 Foment de l'activitat esportiva
Capítol VII Transferències de capital
Línia t6415000. Conveni Gaetà Huguet
Import: 200.000,00
Alta: 200.000,00
Total: 400.000,00
Total altes 200.000,00
Total baixes -200.000,00
Total 0,00.

---------

Servei 03 Secretaria Autonòmica de Turisme, Cultura i Esport
Centre gestor 01 DG de Patrimoni Cultural
Programa 454.10 Promoció cultural
Capítol VII Transferències de capital
Línia T0115000 Infraestructures i equipament cultural

On diu:
Relació de beneficiaris de la línia nominativa
Beneficiaris Import
Ajuntament d'Ador 1.000,00
Ajuntament de les Alqueries (El Replà) 1.000,00
Ajuntament de les Alqueries 1.000,00
Ajuntament de Benicàssim 1.000,00
Ajuntament de Carcaixent 1.000,00
Ajuntament de Corbera 7.130,00
Ajuntament de Catarroja 328.640,00
Ajuntament de Cullera 3.040,00
Ajuntament de Llocnou d'en Fenollet 25.000,00
Ajuntament de la Llosa de Ranes 30.000,00
Ajuntament d'Onil 30.000,00
Castelló: Associació Cultural Casino Antic 35.000,00
València: Cercle Belles Arts 40.000,00
València: Fundació Baró Vallvert 150.000,00
Fundació Salvador Allende 1.000,00
València: Llar Escola Sant Bult 50.000,00
Ajuntament de Xàtiva 75.000,00
Torrevella (Palau música) 5.000,00
Ajuntament de Xulilla 25.000,00
Ajuntament de la Vila Joiosa 250.000,00
Palau Ducal dels Borja Fundació 50.000,00
Total 1.109.810,00,

Ha de dir:
Relació de beneficiaris de la línia nominativa
Beneficiaris Import
Ajuntament d'Ador 1.000,00
Ajuntament de les Alqueries (El Replà) 20.000,00
Ajuntament de les Alqueries 1.000,00
Ajuntament de Benicàssim 1.000,00
Ajuntament de Carcaixent 1.000,00
Ajuntament de Corbera 7.130,00
Castelló: Associació Cultural Casino Antic 35.000,00
Ajuntament de Catarroja 309.640,00
Ajuntament de Cullera 3.040,00
Ajuntament de Llocnou d'en Fenollet 25.000,00
Ajuntament de la Llosa de Ranes 30.000,00
Ajuntament d'Onil 30.000,00
València: Cercle Belles Arts 40.000,00
València: Fundació Baró Vallvert 150.000,00
Fundació. Salvador Allende 1.000,00
València: Llar Escola Sant Bult 50.000,00
Ajuntament de Xàtiva 75.000,00
Torrevella (Palau música) 5.000,00
Ajuntament de Xulilla 25.000,00
Ajuntament de la Vila Joiosa 250.000,00
Palau Ducal dels Borja Fundació 50.000,00
Total 1.109.810,00.

---------

Servei 03 Secretaria Autonòmica de turisme, cultura i esport
Centre gestor 02 DG de l'Esport
Programa 457.10 Foment de l'activitat esportiva
Capítol IV. Transferències corrents
Línia T6751000 Col·laboració en l'organització de jocs esportius
On diu:
Relació de beneficiaris de la línia nominativa
Beneficiaris Import
Federació d'Escacs Comunitat Valenciana 6.000,00
Federació d'Atletisme Comunitat Valenciana 50.000,00
Federació de Bàdminton Comunitat Valenciana 5.200,00
Federació de Bàsquet Comunitat Valenciana 5.000,00
Federació de Handbol Comunitat Valenciana 3.000,00
Federació de Ciclisme Comunitat Valenciana 6.000,00
Federació d'Esgrima Comunitat Valenciana 1.500,00
Federació de Futbol Comunitat Valenciana
(Futbol Sala) 8.000,00
Federació de Gimnàstica Comunitat Valenciana 6.000,00
Federació d'Halterofília Comunitat Valenciana 1.800,00
Federació de Judo Comunitat Valenciana 10.000,00
Federació de Natació Comunitat Valenciana 3.500,00
Federació d'Orientació Comunitat Valenciana 2.500,00
Federació de Pilota Comunitat Valenciana 5.500,00
Federació de Rugbi Comunitat Valenciana 3.000,00
Federació de Tennis de Taula Comunitat Valenciana 4.500,00
Federació de Triatlón Comunitat Valenciana 3.000,00
Federació de Vela Comunitat Valenciana 2.500,00
Federació de Voleibol Comunitat Valenciana 3.000,00
Federació de Pàdel Comunitat Valenciana 2.000,00
Total 132.000,00,

Ha de dir:
Relació beneficiaris de la línia nominativa
Beneficiaris Import
Federació d'Escacs Comunitat Valenciana 6.000,00
Federació d'Atletisme Comunitat Valenciana 50.000,00
Federació de Badmintón Comunitat Valenciana 5.250,00
Federació de Bàsquet Comunitat Valenciana 6.000,00
Federació de Handbol Comunitat Valenciana 4.000,00
Federació de Ciclisme Comunitat Valenciana 6.000,00
Federació d'Esgrima Comunitat Valenciana 1.500,00
Federació de Futbol Comunitat Valenciana
(Futbol Sala) 8.000,00
Federació de Gimnàstica Comunitat Valenciana 6.000,00
Federació d'Halterofília Comunitat Valenciana 1.800,00
Federació de Judo Comunitat Valenciana 2.000,00
Federació de Natació Comunitat Valenciana 4.000,00
Federació d'Orientació Comunitat Valenciana 3.000,00
Federació de Pilota Comunitat Valenciana 5.500,00
Federació de Rugbi Comunitat Valenciana 4.000,00
Federació de Tennis de Taula Comunitat Valenciana 4.500,00
Federació de Triatlón Comunitat Valenciana 2.950,00
Federació de Vela Comunitat Valenciana 3.000,00
Federació de Voleibol Comunitat Valenciana 6.000,00
Federació de Pàdel Comunitat Valenciana 2.500,00
Total 132.000,00.

De la secció 20. Despeses diverses
Servei 01- Despeses diverses
Centre gestor 00- Despeses diverses
Programa 612.60 Despeses diverses
Capítol VII Transferències de capital
Línia F5012000 Subvenció centre/àrea de formació
On diu: Descripció i finalitat: Establir ajudes per a la formació dels treballadors del sector tèxtil i de la confecció d'empreses acollides a expedients de suspensió de contractes de treball que presenten un pla de formació,
Ha de dir: Descripció i finalitat: Despeses d'inversió en immobilitzat (equipament, programes informàtics, instal·lacions, etc.). Àrea de formació.
FP2
On diu:
Aplicació
econòmica Denominació econòmica del crèdit Import
227 Treball realitzats per altres empreses i professionals 6.523,000
Total programa 6.523,00
Ha de dir:
Aplicació
econòmica Denominació econòmica del crèdit Import
290 Dotació financera 6.523,000
Total programa 6.523,00

---------

Baixa
Secció 20. Despeses diverses
Servei 01. Despeses diverses
Centre gestor 00. Despeses diverses
Programa 612.60 Despeses diverses
Capítol VII Transferències de capital
Línia T5097000 Conveni Ajuntament de Castelló. Rehabilitació hort Sogueros

Import: 2.500.000,00
Baixa: -1.000.000,00
Total: 1.500.000,00
Alta
Secció 20. Despeses diverses
Servei 01. Despeses diverses
Centre gestor 00. Despeses diverses
Programa 612.60 Despeses diverses
Capítol VII Transferències de capital
Línia nova línia T6415000. Conveni Gaetà Huguet
Beneficiaris prevists: ajuntament de Castelló
Regulació: nominativa
Descripció i finalitat: finançar la remodelació del recinte municipal Gaetà Huguet
Import: 0,00
Alta: 1.000.000,00
Total: 1.000.000,00
Total altes 1.000.000,00
Total baixes -1.000.000,00
Total 0,00.

De la secció 22. Governació
Programa 221.20
Fitxa FP7 Codi línia T7276000
Foment de l'esport federat
En Descripció i finalitat
On diu: Garantir l'exercici [...] de la Llei 4/93),
Ha de dir: Garantir l'exercici de les funcions de caràcter administratiu que tenen encomanades per llei (article 66 de la Llei 2/2011).

linea