diari

ORDRE 14/2018, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a determinats projectes d'inversió empresarial que contribuïsquen a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana. [2018/12315]

(DOGV núm. 8454 de 31.12.2018) Ref. Base de dades 011781/2018

ORDRE 14/2018, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a determinats projectes d'inversió empresarial que contribuïsquen a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana. [2018/12315]
PREÀMBUL
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Capítol I. Objecte, tipologia de projectes, definicions i marc regulador.
Article 1. Objecte
Article 2. Tipologia i condicions exigibles als projectes susceptibles de subvenció
Article 3. Efecte incentivador i inici del projecte
Article 4. Marc normatiu
Article 5. Definicions aplicables
Capítol II. Beneficiàries: requisits i obligacions.
Article 6. Beneficiàries
Article 7. Requisits per a obtindre la condició de beneficiària
Article 8. Obligacions dels beneficiaris
TÍTOL II. BASES COMUNES A TOTES LES MODALITATS
Capítol I. Procediment general de concessió de les subvencions.

Article 9. Òrgans competents
Article 10. Procediment de concessió
Article 11. Sol·licituds i forma de presentació
Article 12. Termini de presentació de les sol·licituds
Article 13. Instrucció del procediment
Article 14. Comissió d’Avaluació
Article 15. Criteris d’avaluació de les sol·licituds
Article 16. Despeses subvencionables i determinació de la quantia de la subvenció
Article 17. Límit màxim de concessió
Article 18. Resolució de concessió
Article 19. Modificació de la resolució de concessió
Capítol II. Procediment general de gestió, justificació, control i règim sancionador.
Article 20. Justificació de les ajudes
Article 21. Pagament de l’ajuda, abonaments a compte, bestretes i garanties
Article 22. Seguiment i control de les ajudes
Article 23. Publicitat de les ajudes concedides
Article 24. Concurrència i compatibilitat d’ajudes
Article 25. Entitats col·laboradores
Article 26. Subcontractació
Article 27. Règim sancionador
TÍTOL III. MODALITATS DE SUBVENCIONS
Capítol I. Subvencions per a projectes d’inversió empresarial que promoguen el desenvolupament i consolidació del teixit empresarial productiu, especialment industrial, així com la creació i manteniment de l’ocupació.
Article 28. Empreses sol·licitants
Article 29. Requisits dels projectes d’inversió
Article 30. Despeses subvencionables
Article 31. Determinació de la quantia de la subvenció
Capítol II. Subvencions per a projectes d’inversió empresarial que afavorisquen un model econòmic sostenible mediambientalment.
Article 32. Activitats subvencionables
Article 33. Despeses subvencionables
Article 34. Intensitat de l’ajuda
Article 35. Llindars de les ajudes
Capítol III. Subvencions per a projectes d’inversió empresarial que fomenten la investigació i desenvolupament.
Article 36. Activitats subvencionables
Article 37. Despeses subvencionables
Article 38. Intensitat de les ajudes
Article 39. Llindars de les ajudes
Disposició addicional primera. Normativa de la Unió Europea en matèria d’ajudes d’Estat
Disposició addicional segona. Vinculació a la reactivació econòmica

Disposició addicional tercera. Abast pluriennal de les subvencions

Disposició addicional quarta. Regla de no despesa pública
Disposició addicional cinquena. Cofinançament de fons europeus
Disposició derogatòria única
Disposició final primera. Instruccions
Disposició final segona. Entrada en vigorPREÀMBUL

L’article 19.1 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana preveu que «La Generalitat impulsarà un model de desenvolupament equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible, basat en la incorporació de processos d’innovació, la plena integració en la societat de la informació, la formació permanent, la producció obertament sostenible i una ocupació estable i de qualitat en la qual es garantisca la seguretat i la salut en el treball».
L’exercici d’aquest impuls es realitza dins del marc competencial establit en l’article 52 del mateix Estatut d’Autonomia, d’acord amb les bases i l’ordenació de l’activitat econòmica general en els termes que disposen els articles 38, 131 i els números 11 i 13 de l’apartat 1) de l’article 149 de la Constitució Espanyola.
En aquest sentit, el Consell, com a òrgan col·legiat de govern que ostenta la potestat executiva i reglamentària, ha establit les bases i elements orientadors per a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana, mitjançant l’aprovació el 15 d’abril de 2016 del denominat «Document d’Elx». En aquest s’establien, mitjançant una anàlisi inicial de la situació de partida i la projecció futura a mitjà i llarg termini, 10 línies estratègiques que es constituirien en factors clau del trànsit cap a un model econòmic basat en el coneixement, la innovació, l’obertura i connexió amb l’exterior; tot això des del principi de la sostenibilitat, tant ambiental, com productiva i social.

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic és el departament del Consell responsable en matèries d’hisenda, política financera, model econòmic i finançament, sector públic instrumental de la Generalitat (excepte els seus organismes autònoms i els consorcis sanitaris), patrimoni, projectes i fons europeus, tecnologies de la informació i la comunicació de l’Administració i certificació i signatura electrònica; i amb major nivell de detall, les competències d’impuls del nou model econòmic de la Comunitat Valenciana en el marc de les bases i elements orientadors per a la seua transformació, aprovats per l’Acord del Consell de 15 d’abril de 2016 esmentat.
En relació amb la competència de l’impuls i difusió del nou model econòmic, en el Seminari d’Hivern 2018, desenvolupat a Vinaròs-Benicarló, es va presentar al Consell el Pla d’acció per a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana 2017-2027, compromís de l’anterior seminari, on s’estableixen les 10 línies estratègiques següents i es desenvolupen els objectius prioritaris i iniciatives, alineades amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 i l’Horitzó 2020 i post 2020 de la Unió Europea: 1) Desenvolupar la capacitat innovadora del teixit productiu mitjançant l’enfortiment del Sistema Valencià d’Innovació; 2) Impulsar una transformació modernitzadora de l’estructura productiva valenciana; 3) Promoure la inversió productiva i la millora del finançament empresarial; 4) Invertir en aprenentatge i cultura emprenedora; 5) Fomentar la creació d’ocupació i l’economia social; 6) Donar suport a la millora de la competitivitat de les empreses; 7) Millorar la connectivitat interior i exterior de la Comunitat Valenciana i impulsar el sector logístic; 8) Impulsar la sostenibilitat financera i una nova governança pública; 9) Garantir la igualtat d’oportunitats i la inclusió social; 10) Afavorir l’equilibri mediambiental i territorial.
Les empreses de la Comunitat Valenciana necessiten fer un esforç general d’adaptació, però sobretot, en inversió productiva i transformadora de manera que les empreses aconseguisquen estructures sòlides que els permeten abordar amb garanties d’èxit els reptes vinculats al nou entorn socioeconòmic relacionats amb la innovació, el coneixement, la seua internacionalització que, sense perjudici de la validesa dels instruments de suport a la innovació i al desenvolupament, la peculiaritat de la situació actual aconsella reforçar els instruments de foment empresarial cap a la reducció de barreres a la inversió generadora de competitivitat, de creixement, i en definitiva, d’ocupació de qualitat, mantenint simultàniament l’enfocament principal en el principi de sostenibilitat, tant ambiental, com productiva i social.
El programa de subvencions les bases reguladores de les quals s’estableixen té com a objectiu abordar aquesta necessitat de desenvolupament i millora en competitivitat empresarial, d’impuls a les empreses generadores d’ocupació, d’atracció de l’activitat empresarial orientada cap al canvi de model productiu a la Comunitat Valenciana, sense oblidar el foment de les inversions destinades a la protecció del medi ambient, incrementant el nivell de protecció mediambiental més enllà de les normes de la Unió Europea, o en absència d’aquestes, adaptant-se de forma anticipada a futures normes de la Unió Europea en aquesta matèria.
Aquesta concepció es troba inscrita de ple i en coherència amb els objectius i iniciatives previstes en el Pla d’acció per a la transformació del model econòmic de la CV 2027, i és un referent clar de l’inici de la seua trajectòria.
Aquesta línia de subvencions a projectes d’inversió a la Comunitat Valenciana amb la finalitat de contribuir al desenvolupament del seu potencial competitiu i la seua orientació cap a activitats transformadores tindrà un horitzó temporal de tres anys, és, per tant, de caràcter pluriennal, per raó de la mateixa naturalesa de les actuacions subvencionables i de la conveniència de mantindre de forma sostinguda en el temps, els esforços dirigits a la revitalització de l’economia i a la creació d’ocupació i incorporació de solucions en l’àmbit de la innovació i la sostenibilitat mediambiental.
En l’ordre jurídic, aquestes subvencions es regeixen pel que s’estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions; així com les altres normes d’aplicació a les ajudes concedides per la Generalitat.
Per a la determinació de les mesures concretes de suport a les empreses previstes en la present ordre s’han tingut en compte les disposicions normatives de la Unió Europea sobre ajudes d’Estat. Així, el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187 de 26.6.2014) modificat pel Reglament (UE) 2017/1084, de la Comissió, de 14 de juny de 2017 quant a les ajudes a infraestructures portuàries i aeroportuàries, els llindars de notificació per a les ajudes a la cultura i la conservació del patrimoni i per a les ajudes a infraestructures esportives i recreatives multifuncionals, així com els règims d’ajudes de funcionament de finalitat regional, i pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 702/2014 quant al càlcul dels costos subvencionables (DO 156 de 20.6.2017).

Igualment, s’ha previst la possibilitat que aquestes ajudes puguen ser cofinançades per fons de la Unió Europea, en el supòsit de ser inclosa com a actuació en algun programa operatiu, d’aquest període de programació, o de posteriors. En aquest supòsit, s’haurà d’ajustar al que es disposa en la normativa comunitària sobre els procediments de concessió i control, així com sobre reintegraments i sancions.
D’altra banda, el Pla estratègic de subvencions 2018-2020, aprovat per resolució del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, incorpora aquesta línia dins de l’objectiu estratègic 4: Impulsar el desenvolupament econòmic de la Comunitat Valenciana basant-se en els factors que permeten reforçar el potencial competitiu de la nostra economia, i promoure la recuperació del ritme inversor, el creixement de la renda i l’ocupació, així com la millora de la sostenibilitat mediambiental dels nostres sectors productius.
Així mateix, s’ha proposat la seua inclusió, per la seua naturalesa jurídica de disposició de caràcter general, en el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat de 2018, aprovat per Acord del Consell de 12 de gener de 2018.
Atesos els principis de bona regulació en l’exercici de la potestat reglamentària establits en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la present norma es troba sotmesa a aquests en la mesura en què redunda en la consecució de l’objectiu d’impulsar el desenvolupament econòmic i afavorir la transformació del model productiu (principis de necessitat i eficàcia); per instrumentar una mesura de foment, no introdueix cap restricció de drets (principi de proporcionalitat); resulta plenament coherent amb la normativa autonòmica, estatal i comunitària (principi de seguretat jurídica.

Per tot el que s’ha exposat, vistos els informes preceptius emesos, l’informe de l’Advocacia de la Generalitat i de la Intervenció Delegada, efectuat el tràmit d’informació pública, fent ús de les facultats atribuïdes per l’article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell i de la competència atribuïda pels articles 160.2 i 165.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en relació amb l’article 4 del Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual determina les conselleries en les quals s’organitza l’Administració de la Generalitat i el Decret 119/2018, de 3 d’agost, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, conforme/oït el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.


ORDENE

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I
Objecte, tipologia de projectes, definicions i marc regulador

Article 1. Objecte
1. L’objecte de la present ordre és establir les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’incentius de caràcter autonòmic a determinada tipologia de projectes d’inversió empresarial recollits en l’article 2 que contribuïsquen al seu creixement, adaptació i consolidació, i conseqüentment, impulsen el desenvolupament econòmic de la Comunitat Valenciana en el marc del canvi del model econòmic desenvolupat pel Consell, a través de les bases i elements orientadors per a la seua transformació, aprovats per Acord del Consell de 15 d’abril de 2016.
2. Els incentius autonòmics s’instrumentaran a través de tres modalitats, desenvolupades en el títol III d’aquesta ordre, en forma de subvencions a fons perdut per a projectes d’inversió en actius fixos de les empreses destinats a:
I. Promoure l’establiment, desenvolupament i consolidació del teixit empresarial productiu, especialment industrial, així com la creació i manteniment de l’ocupació.
II. Afavorir un model econòmic sostenible mediambientalment.

III. Fomentar la investigació i desenvolupament.

Article 2. Tipologia i condicions exigibles als projectes susceptibles de subvenció
1. Seran susceptibles de subvenció aquelles inversions empresarials que contribuïsquen a la transformació del model econòmic valencià. Es consideren inversions que contribueixen a la transformació del model econòmic valencià aquelles que incidisquen en la millora o consecució de les següents prioritats temàtiques:
A) Desenvolupament de la capacitat innovadora, fonamentalment tecnològica, la digitalització de processos, promoció d’actius intangibles.
B) Modernització i diversificació de productes.
C) Inversió en sectors productius.
D) Impacte positiu en l’ocupació estable, preferentment qualificat, promoció de la igualtat d’oportunitats i la coresponsabilitat en les cures.
E) Millora de la competitivitat i la internacionalització: estabilització i creixement empresarial.
F) Increment de la connectivitat i de la capacitat logística que afavorisca l’obertura de nous mercats.
G) Inversions de sostenibilitat mediambiental, mitjançant la introducció de millores protectores.
H) Desenvolupament local i territorial equilibrat.
2. Només seran subvencionables o susceptibles de subvenció els projectes en els quals concórreguen almenys tres dels huit apartats anteriors, i que complisquen els requisits generals i específics establits.

3. Els projectes d’inversió podran revestir qualsevol forma d’«inversió inicial», «la mateixa activitat o una activitat similar», «inversió inicial a favor d’una nova activitat econòmica» o de «gran projecte d’inversió», entenent-se per tals les definicions establides en l’article 2 (apartats 49, 50, 51 i 52) Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187 de 26.6.2014), en la redacció introduïda pel Reglament (UE) 2017/1084, de la Comissió, de 14 de juny de 2017 quant a les ajudes a infraestructures portuàries i aeroportuàries, els llindars de notificació per a les ajudes a la cultura i la conservació del patrimoni i per a les ajudes a infraestructures esportives i recreatives multifuncionals, així com els règims d’ajudes de funcionament de finalitat regional, i pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 702/2014 quant al càlcul dels costos subvencionables (DO 156 de 20.6.2017).

4. L’import mínim de les inversions que realitzen les empreses serà d’1.000.000 euros, sense perjudici dels percentatges d’intensitat de l’ajuda que corresponguen en funció de la naturalesa de cada projecte concret, del límit màxim que s’estableix i dels llindars de cada modalitat d’ajuda.

Article 3. Efecte incentivador i inici del projecte
1. Les ajudes concedides a l’empara del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187 de 26.6.2014) modificat pel Reglament (UE) 2017/1084, de la Comissió, de 14 de juny de 2017 quant a les ajudes a infraestructures portuàries i aeroportuàries, els llindars de notificació per a les ajudes a la cultura i la conservació del patrimoni i per a les ajudes a infraestructures esportives i recreatives multifuncionals, així com els règims d’ajudes de funcionament de finalitat regional, i pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 702/2014 quant al càlcul dels costos subvencionables (DO 156 de 20.6.2017), hauran de tindre efecte incentivador per a l’execució dels projectes, en els termes establits en l’article 6 del Reglament esmentat.

2. Es considerarà que les ajudes tenen un efecte incentivador sobre l’activitat de l’empresa objecte de l’ajuda si:
a) Abans de començar el projecte o l’activitat, l’empresa beneficiària ha presentat per escrit una sol·licitud d’ajuda, per tant, no poden estar iniciats abans de la presentació de la sol·licitud d’ajuda.
b) En el supòsit de grans empreses tenen un efecte incentivador si, a més de complir la condició establida en l’apartat a, juntament amb la documentació presentada per l’empresa beneficiària, s’incorpora una memòria que demostre l’efecte incentivador de l’ajuda sobre les actuacions per a les quals la sol·licita, valorant un o més dels criteris següents:
– Augment substancial del projecte o activitat gràcies a l’ajuda.
– Augment substancial de l’import total invertit per l’empresa beneficiària en el projecte o activitat gràcies a l’ajuda.
– Augment substancial del ritme d’execució del projecte o activitat de què es tracte.
Article 4. Marc normatiu
Les subvencions objecte de les presents bases es regiran, a més del que es disposa en aquesta i en la respectiva convocatòria i resolució de concessió, per les normes vigents que resulten aplicables, entre elles:

a) Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187 de 26.6.2014) modificat pel Reglament (UE) 2017/1084, de la Comissió, de 14 de juny de 2017 quant a les ajudes a infraestructures portuàries i aeroportuàries, els llindars de notificació per a les ajudes a la cultura i la conservació del patrimoni i per a les ajudes a infraestructures esportives i recreatives multifuncionals, així com els règims d’ajudes de funcionament de finalitat regional, i pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 702/2014 quant al càlcul dels costos subvencionables (DO 156 de 20.6.2017) (d’ara endavant, Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió).

b) Legislació bàsica de l’Estat en matèria de subvencions: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda, del sector públic instrumental i de subvencions.
d) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
e) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

f) Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament d’administració electrònica de la Comunitat Valenciana, modificat per Decret 218/2017, de 29 de desembre, del Consell, en allò que no s’opose a la legislació bàsica.
g) Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i el Decret 105/2017, de 28 de juny, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.


Article 5. Definicions aplicables
Els termes i referències específiques expressades en aquestes bases s’entendran segons el que s’indica en les definicions de l’article 2 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.


Capítol II
Beneficiàries: requisits i obligacions

Article 6. Beneficiàries
1. Podran ser beneficiàries les empreses la seu social de les quals, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat es trobe radicada a la Comunitat Valenciana, que realitzen projectes d’inversió d’alguna de les tipologies previstes en aquestes bases reguladores en el territori de la mateixa comunitat autònoma, tenint en compte la restricció per a les ajudes regionals assenyalada en l’article 28, apartat 3 d’aquestes bases.
2. Es considerarà empresa tota entitat, independentment de la seua forma jurídica, que exercisca una activitat econòmica; i la seua tipificació i consideració com a petites i mitjanes empreses (pime) o gran empresa respondrà als criteris de categorització de l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.
3. Les convocatòries podran establir sectors, activitats o àmbits d’actuació objectiu de caràcter prioritari, tenint en compte les directrius sectorials específiques i altres normes i criteris sobre sectors considerats sensibles, considerant l’àmbit d’aplicació determinat en l’article 13 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió per a les ajudes de finalitat regional.
4. A més dels sectors exclosos determinats en l’article 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, les convocatòries podran considerar exclosos altres sectors mitjançant la indicació expressa dels codis CNAE corresponents.
5. Queden excloses d’aquest règim d’ajudes les entitats de dret públic, les universitats públiques, organismes autònoms, empreses, societats o fundacions públiques, i les participades majoritàriament per aquestes, així com les que tinguen per activitat la gestió d’un servei públic.

Article 7. Requisits per a obtindre la condició de beneficiària
1. No podran obtindre la condició de beneficiària les empreses en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:
a) Haver sigut condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtindre subvencions o ajudes públiques o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d’influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver sigut declarades insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs, llevat que en aquest haja adquirit l’eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver sigut inhabilitades conforme a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que haja conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

c) Haver donat lloc, per causa de la qual hagen sigut declarades culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració.
d) Estar incursa la persona física, els administradors de les societats mercantils o els qui exercisquen la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració general de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius regulats en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes establits en aquesta o en la normativa autonòmica que regule aquestes matèries.

e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determine reglamentàriament.
f) Tindre la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament de paradís fiscal.
g) No trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que reglamentàriament es determinen.
h) Haver sigut sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtindre subvencions conforme a aquesta o altres lleis que així ho establisquen.
i) No podran accedir a la condició d’empreses beneficiàries les agrupacions previstes en l’article 11.3, paràgraf segon de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions quan concórrega alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres.
j) Les prohibicions d’obtindre subvencions afectaran també aquelles empreses de les quals, per raó de les persones que les regeixen o d’altres circumstàncies, puga presumir-se que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d’altres empreses en les quals hagueren concorregut aquelles.
2. Tampoc podran obtindre la condició de beneficiàries, les empreses en què concórrega alguna de les circumstàncies següents:
a) Aquelles que estiguen subjectes a una ordre de recuperació d’ajudes pendent com a conseqüència d’una Decisió prèvia de la Comissió Europea que les declara il·legals o incompatibles amb el mercat interior.

b) Les que tinguen la consideració d’«empreses en crisis» conformement a la definició del Reglament (UE), núm. 651/2014, de la Comissió.
c) Les que hagen posat fi a una activitat idèntica o similar en l’Espai Econòmic Europeu durant els dos anys anteriors a la sol·licitud d’ajuda, o que en el moment de la sol·licitud tinga plans concrets per a posar fi a aquesta activitat en el termini màxim de dos anys després que la inversió inicial per a la qual se sol·licite ajuda s’haja completat.

d) Haver sigut sancionades mitjançant resolució ferma, durant l’any anterior a la publicació de la convocatòria, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats, en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

e) Tampoc podran obtindre la condició de beneficiàries les empreses l’activitat de les quals estiga relacionada amb els sectors exclosos establits expressament en l’article 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió.

Article 8. Obligacions de les beneficiàries
Les empreses beneficiàries hauran de complir amb caràcter general les obligacions que es detallen a continuació, així com la resta de les contingudes en aquestes bases, les que es determinen en cada convocatòria i les que figuren en la resolució de concessió de les ajudes:
a) Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció en la forma, condicions i termini establits en les respectives convocatòries per a cada tipus d’ajuda.
b) Justificar davant l’òrgan concedent o l’entitat col·laboradora, si escau, el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de la inversió o activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent o l’entitat col·laboradora, si escau, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tanta informació com li siga requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
d) Comunicar a l’òrgan instructor l’obtenció d’altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos per a l’execució de les activitats finançades, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat tan prompte com en tinguen coneixement i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

e) Acreditar mitjançant declaració responsable no estar incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària indicades en l’article 7, i en particular, acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social,
f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents en els termes exigits per la legislació aplicable, així com de les factures i altres justificants de despesa de valor probatori equivalent i els corresponents justificants de pagament. Aquest conjunt de documents constitueix el suport justificatiu de l’ajuda concedida, i garanteix el seu adequat reflex en la comptabilitat del beneficiari.
g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control. En qualsevol cas, les empreses beneficiàries hauran de custodiar totes les factures i altres documents que acrediten les despeses objecte de l’ajuda en què hagen incorregut, a la disposició de l’òrgan concedent, que podrà requerir-les per a la seua comprovació.
h) Donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament de les inversions o actuacions de qualsevol tipus relacionades amb l’objecte de la subvenció, així com complir les exigències sobre publicitat i comunicació establides en els supòsits de l’article 3, apartats 1 i 2 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
j) Aportar i acreditar el nivell de fons propis que s’exigisca en la resolució de concessió.
k) Autofinançar-se almenys en un 25 % de la inversió, bé a través dels seus propis recursos o bé mitjançant finançament extern exempt de qualsevol tipus d’ajuda pública.
l) Per a l’exercici de la seua activitat, les empreses hauran de disposar de les autoritzacions administratives preceptives, trobar-se inscrites en els registres públics pertinents, i complir qualssevol altres requisits exigits per les disposicions aplicables.
m) Compliment de la llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats a la Comunitat Valenciana, i de la normativa mediambiental aplicable.
n) Compliment del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.
o) L’incompliment del que es preveu en la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica per la convivència de la Comunitat Valenciana, en el sentit de destinar la subvenció a la realització d’una activitat o a l’incompliment d’una finalitat prohibida en el seu títol VI, suposarà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció i del seu reintegrament.
p) Les empreses de més de 250 persones empleades hauran de tindre un Pla d’igualtat entre dones i homes, elaborat i aplicat amb l’abast i contingut establits en el capítol III del títol IV de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, que haja sigut objecte de negociació en la forma assenyalada en la legislació laboral.
q) En el supòsit d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables els serà aplicable el que s’estableix en els apartats 4 i 5 de l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. El període durant el qual l’empresa beneficiària ha de destinar els béns adquirits al fi concret de la subvenció serà d’almenys 5 anys per als béns inscriptibles en registre públic, i de 2 anys per a béns no inscriptibles en aquest registre, llevat que la convocatòria establisca un termini major, llevat que calga substituir les instal·lacions o equips que hagen quedat obsolets a causa de ràpides transformacions tecnològiques, i l’activitat econòmica es mantinga en la regió en aquest termini; amb l’autorització expressa prèvia de la substitució per l’òrgan concedent segons estableix el mateix article 31 de la LGS.

r) Qualsevol altra obligació dimanant de la normativa estatal i comunitària que siga directament aplicable.


TÍTOL II
BASES COMUNES A TOTES LES MODALITATS

Capítol I
Procediment general de concessió de les subvencions

Article 9. Òrgans competents
1. La competència per a convocar i resoldre aquestes subvencions correspondrà a la persona titular de la conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, sense perjudici del règim de desconcentració o delegació que s’establisca, sobre la base del que es disposa en l’article 160.5 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
2. L’ordenació i instrucció del procediment correspondrà a les unitats administratives corresponents de la Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni, que serà l’encarregada del seguiment del compliment dels objectius que persegueixen aquestes subvencions.
3. La resolució del procediment de concessió de subvencions de quantia superior a un milió d’euros requerirà l’autorització prèvia del Consell, segons disposa l’article 160 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, sense que això supose l’aprovació de la despesa que, en tot cas, correspondrà a l’òrgan competent per a la concessió.


Article 10. Procediment de concessió
1. Les subvencions es tramitaran i resoldran sobre la base del procediment de concessió de concurrència competitiva, d’acord amb el que es disposa en l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en la secció 1a del capítol II de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
2. La gestió de les ajudes es realitzarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com els d’eficàcia en el compliment dels objectius fixats i d’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics, establits en l’article 8.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. El procediment s’iniciarà d’ofici mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la convocatòria corresponent aprovada mitjançant resolució de la persona titular de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.
4. La convocatòria contindrà, almenys, el contingut mínim previst en els articles 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el que es preveu en l’article 166 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
5. El text íntegre de la convocatòria es remetrà a la Base de Dades Nacional de Subvencions, i un extracte d’aquesta es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Article 11. Sol·licituds i forma de presentació
1. La sol·licitud es realitzarà mitjançant un formulari d’emplenament electrònic i serà obligatori presentar-la en línia davant la seu electrònica de la Generalitat, en el marc d’un tràmit telemàtic a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, amb signatura i registre electrònic.
2. Les persones físiques que realitzen la signatura o la presentació electrònica de documents en representació de les entitats sol·licitants o beneficiàries hauran de tindre la representació necessària per a cada actuació, en els termes establits en l’article 5 de la referida Llei 39/2015, d’1 d’octubre. La persona signant de la sol·licitud haurà d’acreditar que en el moment de la presentació de la sol·licitud té representació suficient per a l’acte. L’incompliment d’aquesta obligació, si no s’esmena, farà que es considere que ha desistit de la sol·licitud, d’acord amb el que s’estableix en l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

3. La sol·licitud, que contindrà la informació exigida sobre verificació de l’efecte incentivador de l’ajuda indicada en l’article 3.2 d’aquesta ordre, en relació amb el que s’estableix en l’article 6.1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, anirà acompanyada d’una memòria tècnica descriptiva i valorada del projecte objecte d’ajuda, dels informes de viabilitat o tècnics establits per a cada modalitat, així com de la documentació que s’especifique en la convocatòria com a part integrant de la sol·licitud esmentada.
4. Per a realitzar la tramitació electrònica la persona sol·licitant podrà utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados entre ells el certificat electrònic emés per l’Agència Valenciana de Certificació.
5. Les comunicacions que es realitzen en el procediment de concessió de les ajudes regulades en aquestes bases, en la seua justificació i seguiment i en els eventuals procediments de reintegrament que es puguen iniciar es realitzaran a través de mitjans electrònics.
6. La sol·licitud haurà d’expressar el consentiment o oposició perquè l’òrgan instructor puga comprovar o demanar d’altres òrgans, administracions o proveïdors d’informació, per mitjans electrònics, la informació sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, segons el que es disposa en l’article 22.4 del Reglament de desplegament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006 de 21 de juliol, o sobre altres circumstàncies de les empreses sol·licitants o de les sol·licituds que, d’acord amb la convocatòria i la normativa aplicable, siguen pertinents per a la instrucció del procediment. En cas d’oposició, l’empresa sol·licitant haurà d’aportar els certificats o proves que a aquest efecte li exigisca la convocatòria.
7. La presentació de la sol·licitud portarà implícita l’acceptació de les bases, inclòs el que es disposa en la convocatòria respectiva.
8. D’acord amb el que s’estableix en l’article 33 del Reglament de desplegament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006 de 21 de juliol, l’empresa sol·licitant haurà d’aportar declaració expressa de no haver rebut subvencions concurrents o, si escau, la relació exhaustiva d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos públics o privats que puguen afectar la compatibilitat per a les mateixes actuacions objecte d’ajuda. Aquesta declaració expressa haurà de dur-se a terme en el moment de presentar la sol·licitud o en qualsevol moment ulterior en què es produïsca una modificació del que s’ha declarat inicialment.
9. En el cas de presentar-se sol·licituds que no s’hagen emplenat aportant tota la informació que es requereix o no hagen acompanyat tota la documentació establida en la convocatòria, l’òrgan instructor requerirà l’empresa interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que no ho fa així, es considerarà que ha desistit en la seua petició, amb una resolució prèvia i d’acord amb el que es preveu en els articles 68 i 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
10. Solament s’admetrà la modificació de la sol·licitud a requeriment de l’òrgan instructor i sempre que no supose reformulació, ni millora d’aquesta, en aplicació de l’article 68.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
11. Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s’entendran practicats o rebutjats en els termes que s’assenyalen en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i en la legislació complementària. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s’accedisca al contingut del requeriment, s’entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de notificació.
12. Així mateix, es podrà requerir a l’empresa sol·licitant en qualsevol moment qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l’expedient.

Article 12. Termini de presentació de les sol·licituds
1. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de l’endemà de la publicació de la convocatòria corresponent a cada exercici de vigència, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, fins a les 14.00 hores del 30 de juny.
2. Les sol·licituds presentades fora de termini es declararan no admeses mitjançant resolució expressa que serà notificada a l’empresa sol·licitant.

Article 13. Instrucció del procediment
1. L’òrgan competent per a la instrucció del procediment serà la direcció general competent en matèria de model econòmic, que rebrà les sol·licituds presentades, efectuarà el tràmit d’esmena, si és el cas, i realitzarà d’ofici les actuacions necessàries per a la comprovació del compliment dels requisits exigits per a poder ser tramitades i verificarà el compliment de les condicions imposades per a adquirir la condició de beneficiària per part de l’empresa sol·licitant i les condicions exigibles als projectes.
2. En la instrucció del procediment de concessió es podran sol·licitar tots els informes que s’estimen necessaris per a resoldre, que siguen exigits per aquestes bases o per la convocatòria corresponent. Respecte d’això, els projectes podran ser objecte d’informes tècnics de valoració cientificotècnica i, si escau, economicofinancera, sobre la seua pertinència, que podran realitzar-se per persones expertes independents, per comissions tècniques de persones expertes o per agències d’avaluació, segons determine la convocatòria.
3. Una vegada comprovades les sol·licituds, l’òrgan instructor elevarà l’informe a què fa referència l’article 164, f) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, amb el seu resultat a la comissió d’avaluació.
4. Aquest informe contindrà els aspectes següents:
– Sol·licituds admeses ordenades segons la data i hora de presentació, amb indicació expressa de la concurrència en els projectes d’almenys, tres dels criteris assenyalats en l’article 2.
– Sol·licituds no admeses i motiu de la inadmissió.
– Constància que de la informació que hi ha en el seu poder es desprén que les empreses beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a accedir a aquestes.

Article 14. Comissió d’avaluació
1. Es constituirà una comissió d’avaluació que, a la vista de l’informe facilitat per l’òrgan instructor, elevarà a l’òrgan competent per a la resolució del procediment de concessió, una proposta de resolució de concessió o denegació, si escau, de les ajudes, mitjançant un informe motivat en què es concrete el resultat de l’avaluació de les sol·licituds, la prelació de les sol·licituds admeses, la puntuació obtinguda en aplicació dels criteris d’avaluació, i la quantia de la subvenció en aquelles que es propose la concessió. En el mateix informe es faran constar les sol·licituds no admeses i la seua motivació.

2. La comissió d’avaluació estarà integrada pels membres següents:

a) Presidència: la persona titular de la direcció general competent en matèria de model econòmic o persona en qui delegue.
b) Vocalies:
– La persona titular de la subdirecció general competent en matèria de model econòmic o persona en qui delegue.
– La persona titular de la unitat competent en matèria de planificació i impuls del model econòmic o persona en qui delegue.
c) Secretaria: una persona tècnica de les unitats administratives que instruïsquen el procediment, amb veu, però sense vot.
3. En l’exercici de les seues competències la comissió podrà comptar amb l’assistència tècnica que estime necessària, sobre la base del perfil professional o competència tècnica d’acord amb la matèria objecte de la subvenció.
4. A la comissió d’avaluació li serà aplicable la regulació prevista per als òrgans col·legiats en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i s’ajustarà als principis de composició i presència equilibrada entre homes i dones, establits per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Article 15. Criteris d’avaluació de les sol·licituds
1. L’avaluació es realitzarà exclusivament sobre la informació aportada per l’empresa sol·licitant en la fase d’admissió de sol·licituds. Per tractar-se de procediments de concessió en concurrència competitiva, no s’admetran modificacions o millores voluntàries de la sol·licitud, excepte el que es preveu en l’apartat 10, de l’article 11 d’aquesta ordre.
2. Una vegada complides les condicions prèvies exigides, l’avaluació es realitzarà basant-se en els criteris i ponderació especificats en aquest article.
3. La puntuació total de l’avaluació estarà normalitzada en el rang entre 0 i 100 punts.
4. S’estableix en 40 punts el límit mínim de puntuació conjunta que s’han d’obtindre per a poder optar a finançament. En cap cas es podrà concedir finançament a aquelles inversions la puntuació de les quals no supere o iguale aquest límit.
5. En els casos de sol·licituds amb igualtat de puntuació, tindrà prioritat la sol·licitud que s’haja presentat amb anterioritat.
6. Seran aplicable els següents criteris i ponderació indicada sobre la puntuació total:

CRITERIS PUNTS
Criteri A: Valor de transformació del model econòmic del projecte, segons prioritats temàtiques de l’article 2. Màxim de 25 punts
Concurrència de menys de 3 prioritats: Exclusió
Concurrència de 3 prioritats 0 punts
Concurrència de 4 prioritats 10 punts
Concurrència de 5 prioritats 15 punts
Concurrència de 6 o més prioritats 25 punts
Criteri B: Valor del projecte Màxim de 30 punts
Incorporació de tecnologia avançada i de sistemes que garantisquen la qualitat i protecció del medi ambient. fins a 15 punts
Caràcter innovador per procés o per producte. fins a 15 punts
Viabilitat tècnica i financera fins a 10 punts
Adequació de la programació temporal i pressupostària fins a 10 punts
Criteri C: Impacte territorial, social o mediambiental Màxim de 30 punts
Establiment en zones d’interior fins a 10 punts
Benefici econòmic derivat de la localització del projecte en una zona determinada: utilització de recursos, matèries primeres, serveis, etc. locals. fins a 20 punts
Creació neta de llocs de treball de caràcter indefinit associats al projecte fins a 20 punts
Criteri D: Característiques de l’empresa sol·licitant Màxim 15 punts
Disposar de Pla d’igualtat, quan no siga exigible legalment. fins a 5 punts
Acreditació per qualsevol entitat certificadora de sistemes de gestió de la responsabilitat social corporativa o d’accions i mesures desenvolupades en el marc del compliment dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 per a les empreses. fins a 5 punts
Disposar de certificacions de qualitat, de sistemes d’I+D+i, de mecanismes de desenvolupament net…, d’entitats certificadores acreditades. fins a 5 punts
Plantilla amb persones discapacitades, amb diversitat funcional o trastorn mental greu, per damunt del mínim exigible legalment. fins a 5 punts


Article 16. Despeses subvencionables i determinació de la quantia de la subvenció
1. Es consideraran subvencionables o elegibles els tipus de despeses que es determinen per a cadascuna de les modalitats d’inversió regulades en el títol III d’aquesta ordre.
2. Es consideren costos o despeses subvencionables, aquelles que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzen en els terminis establits en la convocatòria. En cap cas, el cost d’adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de mercat.
3. La despesa subvencionable del projecte es determinarà a partir de l’import total dels costos del projecte que tinguen la consideració de despeses elegibles segons determinen aquestes bases o la convocatòria corresponent, entre les quals es troben incloses les següents:
a) Actius materials i immaterials amb caràcter general associats al projecte: adquisició de terrenys, obres, equipament vinculat a les tecnologies de la informació i la comunicació, etc.
b) Equipament productiu, consistent en maquinària, instal·lacions tècniques, eines o utillatge.
c) Mobiliari, en el supòsit d’empreses no industrials, dedicades al comerç o a la prestació de serveis.
d) Registre de marques, patents, models d’utilitat i dissenys industrials, marcatge CE o altres formes d’homologació o normalització de productes.
e) Serveis externs necessaris per a la implantació de solucions vinculades a les inversions realitzades.
f) Despeses d’auditoria del compte justificatiu de l’ajuda.
4. No es consideren costos subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els treballs realitzats per l’empresa beneficiària per al seu immobilitzat, ni els impostos personals sobre la renda.
5. Totes les inversions i despeses hauran de realitzar-se i pagar-se en el termini comprés entre la data de sol·licitud de l’ajuda i cada termini de vigència total o fase anual parcial establida per a cada projecte en la resolució de concessió. Si finalitzat el termini per a justificar, s’ha pagat només una part de les despeses en què s’haja incorregut, s’aplicarà el principi de proporcionalitat a l’efecte del dret al cobrament.

6. Quan l’import de la despesa subvencionable supere les quanties establides en l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’empresa beneficiària haurà de disposar com a mínim de tres ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé i, si escau, d’una memòria que justifique raonablement l’elecció del proveïdor, en aquells casos en què no haja recaigut en la proposta econòmica més avantatjosa.
7. La quantia individualitzada de cada ajuda es correspondrà amb la intensitat d’ajuda establida per a cada modalitat de projecte en els articles 31, 34 i 38, entenent per aquesta l’import brut d’ajuda expressat en percentatge aplicable als costos subvencionables, amb la limitació prevista en l’article 17 següent, i fins a l’esgotament del crèdit que finance la convocatòria.
8. A l’efecte del càlcul de la intensitat d’ajuda i dels costos subvencionables, totes les xifres emprades s’entendran abans de qualsevol deducció fiscal o altres càrregues. Els costos subvencionables hauran de ser avalats per proves documentals clares, específiques i actualitzades.

Article 17. Límit màxim de concessió
Amb independència de la modalitat d’ajuda, l’import màxim de concessió de la subvenció per a cada empresa i projecte no excedirà del 25 % del crèdit total destinat inicialment a finançar la convocatòria per a cada exercici.

Article 18. Resolució de concessió
1. Elevada la proposta de resolució per la comissió d’avaluació, la persona titular de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic serà la persona competent per a dictar les resolucions d’aprovació o denegació de les ajudes convocades.
2. La resolució del procediment estarà degudament motivada i haurà de contindre els aspectes següents:
a) La relació de les empreses sol·licitants a les quals es concedeix la subvenció en la qual figure la identificació de l’actuació, així com la desestimació expressa de les restants sol·licituds.
b) Quantia d’ajuda concedida i despeses subvencionables. En el cas de subvencions pluriennals, i atés el ritme d’execució del projecte subvencionat, es determinarà l’import per a cadascuna de les anualitats de vigència de la subvenció, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la Generalitat.
c) Condicions generals i les condicions particulars de concessió de l’ajuda.
d) Forma de pagament, i, si escau, les garanties a presentar per al pagament anticipat de les ajudes.
e) Termini de presentació de la documentació justificativa de la subvenció.
f) Publicitat de l’ajuda concedida.
g) Règim de recursos.
h) Quan siga procedent, es farà esment al finançament amb fons estructurals i d’inversió europeus.
En cap cas l’import de la subvenció serà superior a l’import de la despesa sol·licitada per a la seua execució.
3. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos. Transcorregut el termini sense que s’haja notificat resolució expressa, les empreses sol·licitants entendran desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, tot això sense perjudici de l’obligació de resoldre expressament que incumbeix a l’Administració.
4. La resolució motivada del procediment, es notificarà a les empreses interessades i les ajudes concedides es publicaran en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) en compliment del que s’estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari al qual s’imputen, empresa beneficiària, quantitat concedida i objectiu o finalitat de l’ajuda. En el cas de subvencions pluriennals, es determinarà l’import per a cadascuna de les anualitats de vigència de la subvenció, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la Generalitat.
5. Les empreses beneficiàries hauran d’acceptar expressament la concessió de la subvenció, així com les seues condicions, de forma telemàtica a través del Registre Telemàtic de la Generalitat, mitjançant signatura electrònica avançada, en el termini de quinze dies hàbils, computats des de l’endemà de la notificació. En el cas de no acceptació, o transcorregut el termini assenyalat sense haver acceptat la concessió, s’entendrà que l’empresa beneficiària renúncia a la subvenció, i aquesta es declararà mitjançant resolució expressa.
6. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, sempre que s’entenga complit l’objectiu d’aquesta i, si escau, l’obtenció concurrent d’altres ajudes concedides per qualsevol altra administració podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió de les subvencions. A aquest efecte es dictarà la resolució oportuna, en la qual es reajustaran els imports de les subvencions concedides.

Article 19. Modificació de la resolució de concessió
1. L’empresa beneficiària haurà de realitzar el projecte objecte de l’ajuda dins del termini i en la forma que es determine en les convocatòries i en la resolució de concessió notificada. En cap cas es podran admetre modificacions que estiguen en contradicció amb els requisits exigits per a l’aprovació del projecte, llevat de la circumstància de reajustament d’anualitats prevista en l’apartat 6, de l’article 21 d’aquesta ordre.
2. No s’acceptaran aquelles modificacions que suposen una alteració substancial del projecte aprovat o suposen un increment de la quantia de la subvenció, ni aquelles modificacions que afecten els criteris per a determinar la condició d’empresa beneficiària, es podran acceptar únicament aquelles que puguen afectar l’import de la subvenció, que es veurà reduït amb l’aprovació de la modificació.
3. No obstant això, quan sorgisquen circumstàncies concretes que alteren les condicions tingudes en compte per a la concessió de l’ajuda, sempre que no es donen les circumstàncies expressades en l’apartat 2 anterior, estiguen degudament justificades, no alteren l’objecte i la finalitat de la subvenció, no suposen augment de la subvenció concedida, ni perjudiquen drets de tercers, es podrà sol·licitar la modificació del contingut de la resolució de concessió en les circumstàncies següents:
a) Que les modificacions obeïsquen a causes sobrevingudes que no van poder preveure’s en el moment de la sol·licitud.
b) Canvis de denominació o de les circumstàncies societàries, amb canvi o sense de titularitat.
c) Canvi d’ubicació del projecte d’inversió o activitat.
d) Modificacions dels diversos costos o despeses subvencionables, amb la doble condició que la variació, en més o en menys, no ultrapasse el 25 % i que, en el seu conjunt, no varie el pressupost total del projecte aprovat o implique una reducció inferior al 25 % d’aquest.
e) Modificacions en el nivell d’autofinançament o en les previsions de finançament extern sempre que no alteren la viabilitat financera del projecte.
f) Modificacions dels llocs de treball a mantindre pel titular com a conseqüència d’operacions societàries.
4. La sol·licitud de modificació hauran de ser presentades amb anterioritat a la finalització del termini d’execució del projecte establit en la resolució, i en tot cas, en el termini màxim de 2 mesos de concurrència de la circumstància objecte de la modificació.
5. La sol·licitud de modificació es realitzarà mitjançant sol·licitud presentada en el registre telemàtic de la Generalitat i s’acompanyarà d’una memòria en la qual s’exposaran els motius dels canvis i es justificarà la impossibilitat de complir les condicions imposades en la resolució de concessió.
6. Les modificacions han de ser autoritzades per l’òrgan concedent de la subvenció, en el termini màxim de tres mesos de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s’haja notificat la resolució expressa, s’entendrà desestimada la petició de modificació.Capítol II
Procediment general de gestió, justificació, control i règim sancionador

Article 20. Justificació de les ajudes
1. La justificació de les ajudes es realitzarà d’acord amb el que s’estableix en l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i concordants del Reglament d’aquesta Llei aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
En particular, les subvencions que financen obres que exigisquen projecte tècnic, aquest haurà de sotmetre’s a informe de l’oficina de supervisió de projectes o de personal tècnic de l’administració designats per aquesta, amb caràcter previ a la data de justificació de la primera anualitat d’ajuda.
2. La justificació de les ajudes haurà de realitzar-se pels canals i models que es determinaran en cada convocatòria. La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels resultats previstos es realitzarà mitjançant la presentació d’un compte justificatiu subscrit pel beneficiari, i adoptarà la modalitat de compte justificatiu amb aportació d’informe de persona auditora inscrita com a exercent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes dependents de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), prevista en l’article 74 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. L’aportació d’informe de persona auditora s’ajustarà al que es disposa en l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal.
4. El termini per a la presentació de la documentació justificativa de l’execució del projecte objecte de la subvenció serà d’un mes comptat a partir de la finalització de cada fase anualitzada d’execució prevista en la resolució de concessió que, en tot cas, serà anterior al 31 d’octubre de cada exercici pressupostari.
5. Podrà concedir-se una pròrroga d’aquests terminis, a sol·licitud motivada de l’empresa beneficiària, quan no es puga justificar en el termini previst. La pròrroga concedida no podrà excedir de la meitat del termini inicial i sempre que amb això no es perjudique dret de terceres persones. La sol·licitud de la pròrroga del termini de justificació haurà de presentar-se com a màxim fins un mes abans del venciment d’aquest termini. No podrà ser objecte d’ampliació un termini ja vençut.
6. En el cas que s’haja produït una substitució de l’empresa beneficiària, cadascuna de les empreses que la substituïsca, tindrà la consideració d’empresa beneficiària de l’ajuda en el període i per la quantia que determinen, considerades conjuntament, les resolucions de concessió i de modificació de la concessió, a la vista del pressupost gastat i de l’activitat realitzada en el moment de la substitució. Cada empresa beneficiària serà responsable de l’execució i justificació de la part de l’ajuda que li corresponga.
7. L’òrgan concedent podrà elaborar instruccions per a la justificació del projecte. Aquestes instruccions es faran públiques en la web de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

Article 21. Pagament de l’ajuda, abonaments a compte, bestretes i garanties
1. Les empreses beneficiàries de les subvencions han de justificar l’aplicació efectiva dels fons als projectes d’inversió concedits, d’acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. El pagament de l’ajuda es realitzarà després de la justificació prèvia per l’empresa beneficiària de la realització del projecte, íntegrament o en les fases previstes, i comprovació de l’administració, d’acord amb la sol·licitud presentada i en els termes establits en la resolució de concessió.
3. No podrà realitzar-se el pagament de l’ajuda mentre no s’haja verificat que l’empresa beneficiària es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, o tinga la condició de subjecte deutor per resolució de procedència de reintegrament. Sense perjudici de l’anterior, podrà realitzar-se el pagament de la subvenció des del moment en què, l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat, haja notificat a la persona deutora del reintegrament, l’inici del corresponent expedient de compensació de deutes, amb vista a la seua completa extinció.
4. En les subvencions pluriennals es podran realitzar abonaments a compte en els termes i condicions previstos en l’article 171 de la Llei 1/2015, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en l’article 57.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en la resolució de concessió que assenyalarà la distribució per anualitats de la quantia atés el ritme d’execució del projecte subvencionat. La imputació a cada exercici es realitzarà amb l’aportació prèvia de la justificació equivalent a la quantia que corresponga.

5. Aquests abonaments a compte podran suposar la realització de pagaments fraccionats que respondran al ritme d’execució de les accions subvencionades, i s’abonaran per quantia equivalent a la justificació presentada, i sempre que la naturalesa i característiques de les accions permeta aquest fraccionament a l’efecte del seu pagament. En tot cas, haurà d’existir una coherència entre els abonaments i el ritme d’execució de les accions subvencionades.
6. Una vegada recaiguda la resolució de concessió, i de conformitat amb el que es disposa en l’apartat 8 de l’article 40 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, quan per causes justificades es posen de manifest desajustaments entre les anualitats previstes en la resolució de concessió, i la realitat econòmica que la seua execució exigeix, l’empresa beneficiària podrà sol·licitar de forma raonada el reajustament de les anualitats previstes en la resolució de concessió per a adaptar el calendari d’execució, sempre que els romanents crediticis ho permeten. Els reajustaments els acordarà el Consell, a proposta del titular de l’òrgan que tinga atribuïdes les competències en matèria d’hisenda. Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se abans que concloga el termini parcial o final corresponent a l’anualitat desajustada per a l’execució del projecte.
7. Sense perjudici del que es preveu en els apartats anteriors, podrà anticipar-se el pagament de l’ajuda, lliuraments de fons amb caràcter previ a la justificació, d’acord amb les condicions establides en l’article 171 citat de la Llei 1/2015, o si escau, les lleis de pressupostos de la Generalitat per a cada exercici al qual s’aplica la convocatòria.
8. Quan les entitats beneficiàries hagen d’aportar garanties per a la bestreta de les ajudes, la garantia consistirà en un aval bancari per import del 100 % de la quantitat anticipada.

Article 22. Seguiment i control de les ajudes
1. L’òrgan competent per a la concessió realitzarà les actuacions de seguiment i control necessàries per a garantir compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a la concessió de l’ajuda, així com de la realització de l’actuació objecte d’aquesta. Així mateix, l’empresa beneficiària estarà sotmesa a actuacions de control per qualsevol òrgan de la Generalitat o una altra instància competent.
2. La comprovació formal i material de l’efectiva realització de l’activitat subvencionada es durà a terme en els termes establits en el Pla de control que a aquest efecte aprovarà la persona titular de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, segons estableix article 169.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
3. L’incompliment total o parcial dels requisits i obligacions establides en les presents bases i altres normes aplicables, així com de les condicions que, si escau, s’establisquen en la corresponent resolució de concessió comportarà, amb audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte la subvenció concedida o minorar-la i, en el cas que s’haja produït el cobrament, el reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, juntament amb els interessos de demora corresponents, conforme al que es disposa en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 23. Publicitat de les ajudes concedides
1. La publicitat de les ajudes concedides es durà a terme segons el que es disposa en l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i de l’article 3 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
2. Les empreses beneficiàries hauran de donar publicitat a les ajudes rebudes en la seua pàgina web, publicacions, ponències, equips, material inventariable, els contractes laborals que se subscriguen i qualsevol activitat de difusió dels resultats del projecte esmentant expressament que ha sigut finançat per la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

3. A l’efecte del que s’estipula en l’apartat anterior, es posaran a la disposició de les empreses beneficiàries els logotips i imatges corporatives oficials que hagen de ser fetes públiques.

Article 24. Concurrència i compatibilitat d’ajudes
1. Les ajudes regulades en aquestes bases podran ser compatibles, en els termes establits per les convocatòries, amb la percepció d’altres subvencions o ajudes procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, internacionals, o de la Unió Europea, quan aquestes mesures d’ajuda es referisquen a costos subvencionables diferents, o quan les mesures d’ajuda es corresponguen totalment o parcialment amb els mateixos costos subvencionables i la seua acumulació no supere el cost de l’activitat finançada, ni els límits d’intensitat o imports màxims d’ajuda aplicables en funció del que s’estableix en l’article 8 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, tenint en consideració el 25 % d’aportació pròpia obligatòria; de manera que les ajudes concedides a l’empara d’aquesta ordre es veuran minorades en la quantia que corresponga per a respectar els límits esmentats.

2. Les ajudes estatals exemptes en virtut del present Reglament no s’acumularan amb ajudes de minimis relatives als mateixos costos subvencionables si aquesta acumulació dona lloc a una intensitat d’ajuda superior a les que es determinen per a cadascuna de les modalitats d’inversió regulades en el títol III d’aquesta ordre.
3. En cap cas l’import de la subvenció a obtindre per un projecte, podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb unes altres, supere el cost de l’activitat subvencionada.

Article 25. Entitats col·laboradores
La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic podrà concertar la col·laboració amb entitats col·laboradores en els termes establits en els articles 12 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003. Aquestes entitats, amb les quals es formalitzarà el conveni de col·laboració corresponent, podran dur a terme, en tot o en part, la gestió de les ajudes, o efectuar el lliurament a les empreses beneficiàries dels fons rebuts.


Article 26. Subcontractació
Podran subcontractar-se les actuacions objecte d’ajuda, respectant els requisits i prohibicions establits en l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en l’article 68 del seu Reglament de desenvolupament, en funció de la naturalesa de l’activitat subvencionada, fins a un màxim del 80 % de l’import de l’activitat subvencionada.

Article 27. Règim sancionador
S’aplicarà el règim sancionador per la comissió d’infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s’estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a aquelles persones beneficiàries de subvencions que en siguen responsables, i seran sancionades conforme al que es disposa en el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i amb caràcter procedimental en el títol VI de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.Títol III
MODALITATS DE SUBVENCIONS

Capítol I
Subvencions per a projectes d’inversió empresarial que promoguen el desenvolupament i consolidació del teixit empresarial productiu, especialment industrial, així com la creació i manteniment de l’ocupació

Article 28. Empreses sol·licitants
1. Podran sol·licitar les subvencions regulades en aquest títol les empreses que realitzen projectes d’inversions en el marc establit en l’article 2 d’aquesta ordre, incloses en l’àmbit d’aplicació de les ajudes regionals determinat en l’article 13 i la condicionalitat establida en l’article 14, tots dos de la secció 1. Ajudes de finalitat regional, del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió; i complisquen els requisits específics que s’estableixen en el present capítol.
2. Aquestes ajudes regionals no seran aplicables a:
a) les ajudes que afavorisquen les activitats del sector de l’acer, el sector del carbó, el sector de la construcció naval, el sector de les fibres sintètiques, el sector dels transports, així com la infraestructura connexa, la producció i distribució d’energia i les infraestructures energètiques;

b) les ajudes regionals dirigides a sectors específics d’activitat econòmica, excepte els corresponents a activitats turístiques, a les infraestructures de banda ampla o a la transformació i comercialització de productes agrícoles;
c) les ajudes regionals que compensen els costos de transport de les mercaderies produïdes a les regions ultraperifèriques o en zones amb baixa densitat de població i concedides en favor de:
c.1 activitats de producció, transformació i comercialització dels productes enumerats en l’annex I del Tractat, o
c.2 activitats classificades en el Reglament (CE) núm.1893/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre de 2006, pel qual s’estableix la nomenclatura estadística d’activitats econòmiques NACE Revisió 2 i pel qual es modifica el Reglament (CEE) núm. 3037/90 del Consell i determinats Reglaments de la CE sobre aspectes estadístics específics com a agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca en la secció A de la NACE Rev. 2, indústries extractives en la secció B de la NACE Rev. 2 i subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat en la secció D de la NACE Rev. 2, o
c.3. el transport de mercaderies per canalitzacions;
d) les ajudes regionals individuals a la inversió concedides a persona beneficiària que haja posat fi a una activitat idèntica o similar en l’Espai Econòmic Europeu durant els dos anys anteriors a la seua sol·licitud d’ajuda regional a la inversió o que, en el moment de la sol·licitud d’ajuda, tinga plans concrets per a posar fi a aquesta activitat en un termini màxim de dos anys després que la inversió inicial per a la qual se sol·licita l’ajuda s’haja completat en la zona de què es tracte;

e) les ajudes regionals de funcionament concedides a empreses les activitats principals de les quals estiguen incloses en l’àmbit de la secció K «Activitats financeres i d’assegurances» de la NACE Rev. 2 o a empreses que realitzen activitats intragrup i les activitats principals de les quals estiguen incloses en les categories 70.10 «Activitats de les seus centrals» o 70.22 «Altres activitats de consultoria de gestió empresarial» de la NACE Rev. 2.
3. De conformitat amb el que es preveu en l’article del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, les ajudes regionals sols es concediran en les zones assistides de la Comunitat Valenciana segons el Mapa d’ajudes regionals vigent en aplicació de l’article 107, apartat 3, lletra c) del Tractat de funcionament de la Unió Europea, i en relació amb això, les ajudes a grans empreses sols es concediran per a una inversió inicial en favor d’una nova activitat econòmica en la zona de què es tracte.


Article 29. Requisits dels projectes d’inversió
1. Els projectes d’inversió hauran de reunir, a més dels establits en l’article 2, els requisits següents:
a) El projecte ha de ser viable des del punt de vista tècnic, econòmic, financer, mediambiental i laboral; i a aquest efecte es presentarà un informe de viabilitat que aborde aquests aspectes.
b) Els actius adquirits han de ser nous, excepte per a les pimes o en el cas de l’adquisició d’un establiment en situació de tancament.

c) Els costos relatius a l’arrendament d’actius materials podran tindre’s en compte en les condicions següents:
c.1. En el cas de terrenys i edificis, l’arrendament haurà de mantindre’s durant un mínim de cinc anys després de la data prevista de finalització del projecte d’inversió en el cas de les grans empreses, o de tres anys en el cas de les pimes.
c.2. En el cas d’instal·lacions o maquinària, l’arrendament haurà de constituir un arrendament financer i incloure l’obligació que el beneficiari de l’ajuda adquirisca l’actiu al final del contracte d’arrendament.

d) Els costos d’adquisició de béns d’equip de segona mà seran subvencionables sempre que complisquen els requisits següents:
d.1. Que conste una declaració de la part venedora sobre l’origen dels béns i sobre que aquests no han sigut objecte de cap subvenció nacional o comunitària.
d.2. Que el preu no siga superior al valor de mercat i siga inferior al cost dels béns nous similars, aquests aspectes s’acreditaran mitjançant certificació de persona taxadora independent.
e) La inversió ha de respondre a una composició equilibrada entre els seus diferents conceptes, d’acord amb l’activitat de què es tracte i d’acord amb el que establisca la convocatòria.
f) Els projectes de creació d’un establiment i d’ampliació de la capacitat d’un establiment existent hauran de comportar la creació de nous llocs de treball. La creació de nous llocs de treball en l’establiment objecte de la subvenció, compliran els següents termes:

f.1. Que es referisca a l’activitat a la qual es destina la inversió.
f.2. Que la seua creació es produïsca en el període transcorregut des de la sol·licitud fins a la finalització del període de vigència de la concessió.
f.3. Les modalitats contractuals hauran de correspondre necessàriament a contractes indefinits, tant a temps complet, com a temps parcial, per als quals s’establirà l’equivalència corresponent.
f.4. En el cas de cooperatives de treball associat, societats anònimes laborals i societats limitades laborals, es computaran com a llocs de treball els corresponents a les persones sòcies treballadores.

g) Tots els projectes han de mantindre els llocs de treball creats i aquells que tenia abans de realitzar la inversió, durant 3 anys després de la finalització del termini de vigència.
h) En el cas d’ajudes concedides per a una transformació fonamental en el procés de producció, els costos subvencionables hauran de superar l’amortització dels actius relatius a l’activitat que es modernitzarà en els tres exercicis fiscals anteriors. En el cas d’ajudes concedides per a una diversificació d’un establiment existent, els costos subvencionables hauran de superar com a mínim el 200 % del valor comptable dels actius que es reutilitzen, registrats en l’exercici fiscal anterior a l’inici dels treballs.
i) Una vegada completada, la inversió haurà de mantindre’s en la zona beneficiària almenys durant cinc anys, o almenys durant tres anys en el cas de pimes. Això no impedirà la substitució d’instal·lacions o equips que hagen quedat obsolets o s’hagen avariat dins d’aquest període, sempre que l’activitat econòmica es mantinga en la zona de què es tracte durant el període mínim pertinent.
j) En allò no previst en els punts anteriors, s’haurà d’ajustar al que es disposa en l’article 14 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.

Article 30. Despeses subvencionables
1. En aquesta modalitat, es consideraran costos o despeses subvencionables de les previstes en l’article 15 d’aquesta ordre, les inversions en actius fixos materials i immaterials i les despeses que siguen necessàries per al desenvolupament del projecte que consistisquen en:
a) Terrenys: l’adquisició dels terrenys necessaris per a la implantació del projecte, per un import que no excedisca del 10 % de la despesa total subvencionable.
b) Obra civil, que pot incloure les inversions següents:
b.1. Les portades i connexions de serveis.
b.2. La urbanització i obres exteriors adequades a les necessitats del projecte.
b.3. L’edificació i condicionament d’obra civil en: oficines, laboratoris, serveis socials i sanitaris del personal, emmagatzematge de matèries primeres, edificis de producció, edificis de serveis industrials, emmagatzematge de productes acabats i altres obres vinculades al projecte.
c) Béns d’equip, que pot incloure les inversions següents:
c.1. Els béns d’equip consistents en maquinària de procés, generadors tèrmics, elements i equips de transport interior, adaptació dels vehicles especials de transport exterior, equips de mesura i control, mitjans de protecció del medi ambient i mitjans i equips de prevenció de riscos laborals.
c.2. Els béns d’equip necessaris per a serveis d’electricitat, gas, subministrament d’aigua potable, instal·lacions de seguretat, depuració d’aigües residuals i altres lligats al projecte.
d) Els treballs de planificació, enginyeria de projecte i direcció facultativa dels treballs.
e) Altres inversions en actius fixos materials, com ara equipaments informàtics, mobiliari d’oficina, utillatges, etc.
f) Altres inversions en actius immaterials, per un import que no excedisca del 50 % de la despesa total subvencionable, consistents en l’adquisició de patents, llicències d’explotació o de coneixements tècnics no patentats sempre que reunisquen els requisits següents:
f.1. Seran explotats exclusivament en l’establiment de l’empresa beneficiària de l’ajuda.
f.2. Es consideraran elements de l’actiu amortitzable.
f.3. Seran adquirits a una tercera persona no relacionada amb la part compradora en les condicions de mercat.
f.4. Figuraran en l’actiu de l’empresa i romandran en l’establiment de l’empresa beneficiària de l’ajuda durant un període mínim de cinc anys.
2. Per al cas d’adquisició de terrenys i béns immobles l’import subvencionable no podrà superar el valor de mercat, la qual cosa haurà d’acreditar-se mitjançant un certificat de persona taxadora independent degudament acreditada i inscrita en el registre oficial corresponent. No seran subvencionables les adquisicions dels terrenys o béns immobles que pertanguen o hagen pertangut al beneficiari o a una entitat vinculada.
3. No es considerarà incomplida l’obligació de destinació referida en l’apartat anterior quan:
a) Tractant-se de béns no inscriptibles en un registre públic, siguen substituïts per uns altres que servisquen en condicions anàlogues al fi per al qual es va concedir la subvenció i aquest ús es mantinga fins a completar el període establit, sempre que la substitució haja sigut autoritzada per l’òrgan gestor.
b) Tractant-se de béns inscriptibles en un registre públic, el canvi de destinació, alienació o gravamen siga autoritzat per l’òrgan gestor. En aquest supòsit, la persona adquirent assumirà l’obligació de destinació dels béns pel període restant i, en cas d’incompliment d’aquesta, del reintegrament de la subvenció.
4. No seran subvencionables les adquisicions dels terrenys o béns immobles que pertanguen o hagen pertangut a l’empresa beneficiària o a una entitat vinculada.
5. Les inversions que s’efectuen mitjançant fórmules de pagament ajornat o d’arrendament financer (lísing) seran subvencionables, sempre que es justifique que s’ha exercitat l’opció de compra dins del termini de vigència establit en la resolució de concessió de l’ajuda. En cap cas seran subvencionables les despeses financeres derivades de l’operació de lísing.

Article 31. Determinació de la quantia de la subvenció
1. La intensitat d’ajuda en equivalent de subvenció brut no haurà de ser superior a la intensitat màxima d’ajuda establida en el Mapa d’Ajudes Regionals vigent en la zona de què es tracte de la Comunitat Valenciana.
2. Quan la intensitat d’ajuda es calcule sobre la base de la combinació dels costos subvencionables d’inversió en actius materials o immaterials i dels costos salarials derivats de la creació d’ocupació com a conseqüència d’una inversió inicial, calculats durant un període de dos anys; la intensitat màxima d’ajuda no haurà de superar l’import més favorable resultant de l’aplicació d’aquesta intensitat sobre la base dels costos d’inversió o els costos salarials.
3. En els grans projectes d’inversió (costos subvencionables superiors a 50 milions d’euros), l’import de l’ajuda no podrà excedir de l’«import ajustat de l’ajuda», calculat conformement a la fórmula següent:

Import màxim de l’ajuda = R × (A + 0,50 × B + 0 × C),

sent
R: la intensitat màxima d’ajuda aplicable en la zona en qüestió, establida en el Mapa d’Ajudes Regionals aprovat i vigent, exclosa la intensitat d’ajuda incrementada per a les PIME,
A: els 50 milions EUR 50 inicials dels costos subvencionables,
B: la part dels costos subvencionables compresos entre 50 i 100 milions EUR, i
C: la part dels costos subvencionables per damunt de 100 milions EUR;


Capítol II
Subvencions per a projectes d’inversió empresarial que afavorisquen un model econòmic sostenible mediambientalment

Article 32. Activitats subvencionables
1. Les inversions productives objecte d’aquesta modalitat, en el marc establit en l’article 2 d’aquesta ordre, s’adequaran a les tipologies d’actuació següents que es corresponen amb les regulades en els articles 36 i 38 de la secció 7. Ajudes per a la protecció del medi ambient, del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió; i complisquen els requisits específics que s’estableixen en el present capítol.

a) Inversions que permeten a les empreses anar més enllà de les normes de la Unió en matèria de protecció mediambiental o incrementar el nivell de protecció mediambiental en absència de normes de la Unió, regulades en l’article 36 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.
a.1. Aquestes inversions hauran de complir una de les condicions següents:
a.1.1. Permetre a l’empresa beneficiària incrementar el nivell de protecció mediambiental derivat de les seues activitats superant les normes de la Unió aplicables, independentment de l’existència de normes nacionals obligatòries més estrictes que les de la Unió.
a.1.2. Permetre a l’empresa beneficiària augmentar el nivell de protecció mediambiental derivat de les seues activitats en absència de normes de la Unió.
a.2. No es concediran ajudes en cas que les inversions es realitzen per a adequar-se a normes de la Unió ja adoptades que no estiguen encara en vigor.
b) Inversions destinades a mesures d’eficiència energètica. No seran subvencionables les millores que es realitzen perquè l’empresa s’adeqüe a normes de la Unió ja adoptades, fins i tot si encara no estan en vigor, regulades en l’article 38 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.
2. La concreció d’aquestes actuacions es descriurà a aquest efecte en una memòria tècnica valorada que es presentarà juntament amb la sol·licitud d’ajuda.

Article 33. Despeses subvencionables
1. Seran costos subvencionables per tipus d’inversió els següents:
a) Per al cas d’inversions que permeten anar més enllà de les normes de la Unió en matèria de protecció mediambiental o incrementar el nivell de protecció mediambiental en absència de normes de la Unió:

a.1. Quan els costos de la inversió en protecció mediambiental puguen identificar-se en els costos totals de la inversió com a inversió separada, aquests costos relacionats amb la protecció del medi ambient.

a.2. En tots els altres casos d’aquest apartat a, els costos de la inversió en protecció mediambiental es determinaran per referència a una inversió similar, menys respectuosa amb el medi ambient, que s’hauria pogut realitzar de forma creïble sense l’ajuda; la diferència entre els costos de totes dues inversions determinarà el cost relacionat amb la protecció mediambiental i serà el cost subvencionable.
b) Per al cas d’inversions destinades a mesures d’eficiència energètica:
b.1. Quan els costos de la inversió en eficiència energètica puguen identificar-se en els costos totals de la inversió com a inversió separada, aquests costos relacionats amb l’eficiència energètica seran subvencionables.
b.2. En tots els altres casos d’aquest apartat b, els costos de la inversió en eficiència energètica es determinaran per referència a una inversió similar, que implique menor eficiència energètica, que s’hauria pogut realitzar de forma creïble sense l’ajuda; la diferència entre els costos de totes dues inversions determinarà el cost relacionat amb l’eficiència energètica i serà el cost subvencionable.
c) Els costos que no estiguen directament vinculats a la consecució d’un nivell més elevat de protecció mediambiental i/o d’eficiència energètica no seran subvencionables.
2. Els conceptes subvencionables i paràmetres d’elegibilitat exposats en els paràgrafs anteriors seran aplicables a inversions en béns d’equip i instal·lacions auxiliars, així com les inversions que siguen necessàries per al muntatge i posada en marxa d’aquests equips i instal·lacions auxiliars elegibles.

Article 34. Intensitat de l’ajuda
1. La intensitat de l’ajuda es calcularà aplicant els percentatges indicats a continuació sobre els costos subvencionables:
a) Inversions que permeten anar més enllà de les normes de la Unió en matèria de protecció mediambiental o incrementar el nivell de protecció mediambiental en absència de normes de la Unió: màxim del 40 % dels costos subvencionables, amb els increments previstos en l’article 36.7 del (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.
b) Inversions destinades a mesures d’eficiència energètica: màxim del 30 % dels costos subvencionables, amb els increments previstos en l’article 38.5 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.
2. Les intensitats d’ajuda anteriors s’incrementaran directament en 5 punts percentuals en totes les zones de la Comunitat Valenciana, excepte la ciutat de València, per complir amb les condicions de l’article 107, apartat 3, lletra c), del Tractat de funcionament de la Unió Europea.


Article 35. Llindars de les ajudes
1. L’import de les ajudes regulades en aquest capítol no podrà excedir en cap cas de 15 milions d’euros per empresa i projecte d’inversió.
2. Aquest llindar no podrà ser eludit mitjançant la divisió artificial dels projectes d’ajuda.


Capítol III
Subvencions per a projectes d’inversió empresarial que fomenten la investigació i desenvolupament

Article 36. Activitats subvencionables
1. Les inversions objecte d’aquesta modalitat, en el marc establit en l’article 2 d’aquesta ordre, s’adequaran a les categories indicades a continuació de les incloses en la tipologia d’actuació regulada en l’article 25 de la secció 4. Ajudes d’investigació i desenvolupament i innovació, del Reglament (UE) Núm. 651/2014 de la Comissió; i complisquen els requisits específics que s’estableixen en el present capítol.
2. Els projectes d’investigació i desenvolupament subvencionables hauran de pertànyer íntegrament a una o diverses de les categories següents:
a) Investigació industrial: investigació planificada o estudis crítics l’objecte dels quals siga l’adquisició de nous coneixements i aptituds que puguen resultar d’utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis o permeten millorar considerablement els ja existents. Comprén la creació de components de sistemes complexos i pot incloure la construcció o adquisició de prototips en un entorn de laboratori o en un entorn amb interfícies simulades amb els sistemes existents, així com línies pilot, quan siga necessari per a la investigació industrial i, en particular, per a la validació de tecnologia genèrica.

b) Desenvolupament experimental: adquisició, combinació, configuració i ús de coneixements i tècniques ja existents, d’índole científica, tecnològica, empresarial o d’un altre tipus, amb vista a l’elaboració de productes, serveis o processos nous o millorats. Entre les activitats podran figurar altres de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos i serveis. El desenvolupament experimental pot comprendre la creació o adquisició de prototips, la demostració, l’elaboració de projectes pilot, l’assaig i la validació de productes, processos o nous serveis millorats, en entorns representatius de condicions reals de funcionament, sempre que l’objecte principal siga aportar noves millores tècniques a productes, processos o serveis que no estiguen substancialment establits; pot incloure el desenvolupament de prototips o projectes pilot que puguen utilitzar-se comercialment quan siguen necessàriament el producte comercial final i la seua fabricació resulte massa onerosa per al seu ús exclusiu amb finalitats de demostració i validació.
En aquest sentit, les despeses en desenvolupaments i validacions han de ser clarament diferenciades i no formar part d’altres projectes, i no podran incloure’s aquestes despeses en cap altre expedient d’ajudes.
Com a desenvolupament experimental no s’inclouen les modificacions habituals o periòdiques efectuades en els productes, línies de producció, processos de fabricació, serveis existents i altres operacions en curs, encara que aquestes modificacions puguen representar millores d’aquests.
c) Estudi de viabilitat: l’avaluació i anàlisi del potencial d’un projecte, amb l’objectiu de donar suport al procés de presa de decisions de forma objectiva i racional descobrint els seus punts forts i febles, i les seues oportunitats i amenaces, així com de determinar els recursos necessaris per a dur-lo a terme i, en última instància, les seues perspectives d’èxit.

Article 37. Despeses subvencionables
1. Els costos subvencionables dels projectes d’investigació i desenvolupament s’assignaran a una de les categories específiques i seran els següents:
a) Serveis d’assessorament:
a.1. Costos d’investigació contractual.
a.2. Costos de consultoria i serveis equivalents destinats de manera exclusiva a l’activitat d’investigació i desenvolupament objecte d’aquesta modalitat.
b) Coneixements tècnics i patents:
Costos de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes a preu de mercat, sempre que l’operació s’haja realitzat en condicions de plena competència.
c) Amortització d’instrumental i equipament, edificis i terrenys, si escau:
c.1. Costos d’instrumental i equipament en la mesura i durant el temps en què s’utilitzen en el projecte d’investigació i desenvolupament presentat. En cas que l’instrumental i el material no s’utilitzen en tota la seua vida útil per als projectes d’investigació, només es consideraran subvencionables els costos d’amortització que corresponguen a la duració de cadascun dels projectes d’investigació calculats segons les bones pràctiques comptables.
Les despeses d’amortització d’instrumental i equipament que estiguen directament relacionats amb els objectius dels projectes podran subvencionar-se sempre que es complisquen les condicions següents:

c.1.1. L’adquisició dels béns amortitzats no ha sigut objecte de qualsevol altra subvenció.
c.1.2. Els càlculs d’amortització s’efectuen de conformitat amb les normes de comptabilitat pertinents.
c.1.3. La despesa es referisca exclusivament al període elegible dels projectes.
c.2. Costos d’edificis i terrenys:
En la mesura i durant el període en què s’utilitzen per al projecte; pel que fa als edificis, únicament es consideraran subvencionables els costos d’amortització corresponents a la duració del projecte, calculats d’acord amb els principis comptables generalment acceptats; en el cas dels terrenys, seran subvencionables els costos de traspàs comercial o els costos de capital en què efectivament s’haja incorregut.

d) Matèries primeres, materials i altres aprovisionaments:
Costos de consumibles, matèries primeres, materials i altres aprovisionaments que es deriven directament de l’activitat d’investigació i desenvolupament objecte dels projectes, inclosa l’adquisició de prototips, peces prototip, així com altres subministraments necessaris, incloent-hi aquells que permeten la realització de proves demostratives.

e) Recursos humans:
Despeses del personal (cost salarial brut, i cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa) de personal investigador, personal tècnic i personal auxiliar, en la mesura i percentatge de dedicació als projectes d’investigació.
f) Despeses generals:
Despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals (assessorament, auditories, assegurances, manteniments, despeses de gestió, costos de transferència de coneixements i comunicació, costos d’homologació, etc.), que es deriven directament del projecte.
2. En els estudis de viabilitat seran costos subvencionables els costos de l’estudi.

Article 38. Intensitat de les ajudes
1. La intensitat de l’ajuda es calcularà aplicant els percentatges indicats a continuació sobre els costos subvencionables:
a) Costos relatius a les activitats d’investigació industrial: 50 %, amb els increments previstos en l’article 25.6 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.
b) Costos relatius a les activitats de desenvolupament experimental: 25 %, amb els increments previstos en l’article 25.6 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.
c) Costos relatius a estudis de viabilitat: 50 %, amb els increments previstos en l’article 25.7 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.
2. Totes les despeses subvencionables s’associaran a una categoria específica d’investigació industrial, de desenvolupament experimental, o estudi de viabilitat, la qual cosa suposa que les diferents tasques en què se subdividisca el projecte haurà de classificar-se com a pertanyents a una d’aquestes categories anteriors.
3. La concreció d’aquestes actuacions es descriurà a aquest efecte en una memòria tècnica valorada que es presentarà juntament amb la sol·licitud d’ajuda.

Article 39. Llindars de les ajudes
1. L’import de les ajudes regulades en aquest capítol no podrà excedir en cap cas dels imports següents:
a) Si es tracta d’un projecte predominantment d’investigació industrial: 20 milions d’euros per empresa i per projecte; és a dir, quan més de la meitat dels costos subvencionables del projecte es generen a través d’activitats classificades en la categoria d’investigació industrial.

b) Si es tracta d’un projecte predominantment de desenvolupament experimental: 15 milions d’euros per empresa i per projecte; és a dir, quan més de la meitat dels costos subvencionables del projecte es generen a través d’activitats classificades en aquesta categoria.
c) ajudes per a estudis de viabilitat previs a les activitats d’investigació: 7,5 milions d’euros per estudi;
2. Aquests llindars no podran ser eludits mitjançant la divisió artificial dels projectes d’ajuda.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Normativa de la Unió Europea en matèria d’ajudes d’Estat

Les ajudes previstes en aquestes bases es regiran pel Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, i quedaran exemptes de l’obligació de notificació prèvia prevista en l’article 108.3 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, en aplicació del procediment regulat en el Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques.

Segona. Vinculació a la reactivació econòmica
Els projectes d’inversió objecte de les presents bases reguladores constitueixen activitats afavoridores de la industrialització, la investigació, desenvolupament i innovació i la formació de capital humà, i la seua vinculació a la reactivació econòmica, per la qual cosa serà aplicable la consideració establida en la disposició addicional 3a de la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018, sobre operacions de capital.

Tercera. Abast pluriennal de les subvencions
En el marc del que s’estableix en l’article 40 de la llei 1/2015, de 6 de febrer, de la generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i amb l’informe preceptiu i vinculant previ de la unitat directiva competent en la conselleria d’hisenda i model econòmic, aquestes subvencions podran tindre abast pluriennal segons es determine en la resolució de convocatòria. Aquesta resolució establirà l’import per a cadascuna de les anualitats de vigència de la subvenció respectiva, i estarà condicionada als crèdits que amb aquest fi es consignen en cadascuna d’aquestes anualitats en el pressupost de la Generalitat.

Quarta. Regla de no despesa pública
L’aplicació i el posterior desplegament d’aquesta ordre no podran tindre incidència pressupostària, sense perjudici de les possibles convocatòries que puguen resoldre’s conformement a la consignació disposada en cada exercici pressupostari.

Cinquena. Cofinançament de fons europeus.
Les ajudes regulades en la present ordre podran ser susceptibles de cofinançament per la Unió Europea, en el supòsit de ser inclosa com a actuació en algun programa operatiu, d’aquest període de programació, o de posteriors. En aquest cas, s’haurà d’ajustar al que es disposa en la normativa comunitària i estatal aplicable sobre els procediments de gestió, concessió i control, així com sobre reintegraments i sancions.


Disposició derogatòria

Única
Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposen al que es disposa en aquesta ordre.


Disposició final

Primera. Instruccions
Es faculta la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament perquè dicte les instruccions necessàries per a l’aplicació i interpretació d’aquestes bases, així com de les convocatòries corresponents.

Segona. Entrada en vigor
La present ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 27 de desembre de 2018

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic,
VICENT SOLER I MARCO

linea