diari

DECRET 180/2011, de 25 de novembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 141/1988, de 23 de setembre, del Consell, pel qual es reglamenta l'estructura, el funcionament i la composició de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana. [2011/12071]

(DOGV núm. 6660 de 28.11.2011) Ref. Base de dades 012021/2011

DECRET 180/2011, de 25 de novembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 141/1988, de 23 de setembre, del Consell, pel qual es reglamenta l'estructura, el funcionament i la composició de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana. [2011/12071]
PREÀMBUL

El Decret 75/2011, de 24 de juny, del Consell, establix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i adopta les mesures organitzatives necessàries per a establir la seua estructura bàsica directiva. Així, modificada la denominació i les competències assignades a les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat, cal efectuar les modificacions corresponents per a adaptar l'estructura organitzativa i composició de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana a la nova realitat.

Per tot això, en virtut de l'habilitació continguda en la disposició final primera de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller d'Hisenda i Administració Pública, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 25 de novembre de 2011,


DECRETE

Article únic. Modificació del Decret 141/1998, de 23 de setembre, del Consell
Es modifiquen els articles 2, 3, 4.a i 7 i la disposició final segona del Decret 141/1988, de 23 de setembre, del Consell, pel qual es reglamenta l'estructura, el funcionament i la composició de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana, que queden redactats en els termes que figuren en l'annex del present decret.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogades les normes del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que disposa el present decret.


DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 25 de novembre de 2011

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller d'Hisenda i Administració Pública,
JOSÉ MANUEL VELA BARGUES


ANNEX

Nova redacció dels articles 2, 3, 4.a i 7 i de la disposició final segona del Decret 141/1988, de 23 de setembre, del Consell, pel qual es reglamenta l'estructura, el funcionament i la composició de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Composició de la Comissió del Joc
La Comissió del Joc serà presidida per la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de joc.
La Vicepresidència serà exercida per la persona titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de joc.
Formaran part de la Comissió els/les vocals següents:
1. Un/a representant de la conselleria competent en matèria de joc amb categoria, almenys, de director/a general.
2. Un/a representant de la conselleria competent en matèria de turisme amb categoria, almenys, de director/a general.
3. Un/a representant de la conselleria competent en matèria d'espectacles públics amb categoria, almenys, de director/a general.
4. Un/a representant de la conselleria competent en matèria de comerç i consum amb categoria, almenys, de director/a general.
5. Tres representants de les organitzacions empresarials més representatives.
6. Tres representants de les organitzacions sindicals més representatives.
La Secretaria serà exercida per qui ocupe la subdirecció general amb competències en matèria de joc. La persona titular de la Secretaria de la Comissió actuarà amb veu però sense vot. La suplència de la persona titular de la Secretaria de la Comissió recaurà en un/a membre de la dita subdirecció que tinga la categoria de cap de servici.

Article 3. Nomenament dels/de les membres de la Comissió del Joc

Els/les membres de la Comissió del Joc seran nomenats per la persona titular de la conselleria competent en matèria de joc, a proposta de les diferents conselleries i de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives.
En els casos d'absència, vacant o malaltia, els/les membres de la Comissió podran ser substituïts per altres representants dels seus respectius òrgans, associacions o organitzacions. Els/les vocals membres de l'administració podran ser substituïts per funcionaris/àries que ocupen, com a mínim, una plaça de cap de servici.
Apartat a) de l'article 4. Competències de la Comissió del Joc

a) Informar sobre els projectes de disposicions de caràcter general que tinguen, almenys, rang de decret referents a:
1r. Aprovació del Catàleg de Jocs i Apostes i les seues posteriors modificacions o reformes.
2n. Aprovació de la planificació general del sector.
3r. Aprovació dels reglaments específics de cada joc i apostes.


Article 7. Grups de treball i convocatòria d'experts/es
La Comissió podrà acordar la creació en el seu si de grups de treball, la composició i funcionament dels quals els determinarà la mateixa Comissió. Així mateix, quan la naturalesa de l'assumpte ho requerisca, la Comissió podrà convocar aquells experts/es en matèries específiques que considere oportú.

Disposició final segona. Autorització per al desplegament del decret
S'autoritza la persona titular de la conselleria competent en matèria de joc per a dictar les disposicions necessàries per al compliment i desplegament del que disposa el present decret.linea