diari

ORDRE de 18 de desembre de 1997, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual s'acorda l'adquisició de la parcel·la 206 del polígon 18, situada en el terme municipal de Silla (València), partida de les Pedres, inclosa dins del Parc Natural de l'Albufera, propietat del Sr. José Vicente Zaragoza Giner i de la Sra. Eulalia Robles Mocholí. [1997/13044]

(DOGV núm. 3170 de 27.01.1998) Ref. Base de dades 0122/1998

ORDRE de 18 de desembre de 1997, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual s'acorda l'adquisició de la parcel·la 206 del polígon 18, situada en el terme municipal de Silla (València), partida de les Pedres, inclosa dins del Parc Natural de l'Albufera, propietat del Sr. José Vicente Zaragoza Giner i de la Sra. Eulalia Robles Mocholí. [1997/13044]
Amb la finalitat de conservar, protegir i desenvolupar el Parc Natural de l'Albufera, la Conselleria de Medi Ambient ha proposat l'adquisició de la parcel·la 206 del polígon 18, situada al terme municipal de Silla (València).
Amb això, es pretén incrementar la superfície de terreny públic en el Parc assenyalat, el qual s'inclou en la llista de zones humides d'importància internacional en el conveni Ramsar i catalogat com a zona ZEPA per la Directriu 79/409 de la Comunitat Econòmica Europea sobre conservació d'aus silvestres.
A la vista d'aquesta proposta, d'acord amb el que disposa l'art. 30 de la Llei 3/86, de 24 d'octubre de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, i ateses les valoracions i els informes que consten en l'expedient.
ORDENE
Primer
Adquirir en virtut de compravenda, i per un preu de tres milions tres-centes catorze mil pessetes (3.314.000 PTA), la parcel·la 206 del polígon 18, situada en el terme municipal de Silla (València), inclosa dins del Parc Natural de l'Albufera, propietat del Sr. José Vicente Zaragoza Giner i de la Sra. Eulalia Robles Mocholí, la descripció registral de la qual és la següent:
Parcel·la de 8 fanecades, un quartó i disset braces, equivalents a seixanta-nou àrees i vint-i-set centiàrees, de terra arrossar, cultivable, en el terme de Silla, partida de les Pedres. Confronta: pel nord, del Sr. Vicente Pascual Alapont, sequiol dormidor enmig; sud, del Sr. Alberto Pascual Alapont; est, el sequiol divisori dels termes de Sollana i Silla, i oest, terres d'Ana María Alapont Costa. Figura inscrita en el Registre de la Propietat de Picassent, al tom 839, llibre 112, foli 113, finca 3.648, inscripció 6ª.
Segon
Elevar la compravenda a escriptura pública i pagar en aqueix moment el preu de l'immoble, que ascendeix a tres milions tres-centes catorze mil pessetes (3.314.000 PTA), a càrrec de l'aplicació pressupostària 14.03.00.442.30.6.01223.
Les despeses ocasionades per aquesta transmissió seran satisfetes segons la llei.
Tercer
Una vegada atorgada la corresponent escriptura pública, haurà d'inscriure's en el Registre de la Propietat i donar-se d'alta en l'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat Valenciana l'immoble adquirit en concepte de bé de domini públic; correspon a la Conselleria de Medi Ambient l'exercici de les competències demanials, per a la qual cosa s'haurà de subscriure la corresponent acta d'afectació.
Quart
El Servei de Patrimoni de la Direcció General de Tributs i Patrimoni realitzarà els tràmits necessaris per a fer efectiu el que disposa aquesta ordre.
València, 18 de desembre de 1997.
El conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTINEZ

linea