diari

DECRET 188/2010, de 12 de novembre, del Consell, pel qual es regula el Consell Tècnic de Delimitació Territorial. [2010/12294]

(DOGV núm. 6398 de 16.11.2010) Ref. Base de dades 012281/2010

DECRET 188/2010, de 12 de novembre, del Consell, pel qual es regula el Consell Tècnic de Delimitació Territorial. [2010/12294]
PREÀMBUL
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana disposa en l'article 49.1.8 que la Comunitat Valenciana exercix competències en matèria de règim local, sense perjudici del que disposa el número 18.1 de l'article 149 de la Constitució Espanyola; alteracions dels termes municipals i topònims.
En desplegament d'esta normativa s'ha dictat la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, que preveu, en l'article 18, l'existència d'un Consell Tècnic de Delimitació Territorial amb competència en matèria d'alteracions de termes municipals, delimitacions, creació i supressió de municipis, constitució d'entitats locals menors i qualssevol altres relatives a la demarcació territorial. El present decret desenrotlla este precepte i regula les seues funcions, composició i funcionament.
La tramitació del present decret s'ha realitzat de conformitat amb el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. Entre els tràmits realitzats ha de destacar-se l'informe de la Comissió Mixta Generalitat-Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
Per raó d'això, de conformitat amb allò que disposa l'article 43 de la Llei del Consell, l'article 13 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i l'article 18 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller de Solidaritat i Ciutadania, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 12 de novembre de 2010,
DECRETE
Article 1. Definició
El Consell Tècnic de Delimitació Territorial és un òrgan d'estudi, consulta, proposta, mediació i arbitratge respecte de les matèries relatives a la demarcació i delimitació territorial de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Adscripció
El Consell Tècnic de Delimitació Territorial s'adscriu a la conselleria competent en matèria d'administració local, on tindrà la seua seu.
Article 3. Funcions
1. Correspon al Consell Tècnic de Delimitació Territorial emetre un informe en tots els procediments que versen sobre alteració dels termes municipals, creació i supressió de municipis, delimitació en cas de discrepància entre els municipis afectats, constitució d'entitats locals menors i qualssevol altres relatius a la demarcació territorial de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.
2. Els informes del Consell Tècnic de Delimitació Territorial, que tindran caràcter preceptiu i no vinculant en els supòsits de l'apartat anterior, s'emetran en el termini màxim de dos mesos des que li siguen sol·licitats.
3. A petició del Consell, del titular de la conselleria competent en matèria d'administració local, o a iniciativa del president del Consell Tècnic de Delimitació Territorial, es podran elaborar estudis o informes sobre els límits territorials dels ens locals, així com sobre qualsevol altra matèria relacionada amb la demarcació territorial.
4. El Consell Tècnic de Delimitació Territorial demanarà el suport tècnic de l'Institut Cartogràfic Valencià i d'aquelles altres entitats i organismes que crega oportú en cada cas.
Article 4. Composició i funcionament
1. El Consell Tècnic de Delimitació Territorial es compon dels membres següents:
a) El president, que serà el titular de l'òrgan directiu competent en matèria d'administració local, o persona en qui delegue.
b) Un vocal especialista en dret administratiu i administració pública designat per la conselleria competent en matèria d'administració local.
c) Un vocal en representació de la conselleria competent en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, proposat per aquella i nomenat per la conselleria competent en matèria d'administració local.
d) Un representant designat per cada una de les diputacions provincials de la Comunitat Valenciana. La seua actuació en el Consell Tècnic de Delimitació Territorial quedarà limitada a l'àmbit territorial corresponent.
e) Un representant de l'Institut Cartogràfic Valencià, proposat per este i nomenat per la conselleria competent en matèria d'administració local.
f) Un representant dels ens locals, proposat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i nomenat per la conselleria competent en matèria d'administració local.
g) Un secretari, amb veu i sense vot, que serà designat pel president del Consell Tècnic de Delimitació Territorial.
2. Quan així ho decidisca Consell Tècnic de Delimitació Territorial, podrà demanar-se l'assessorament d'experts. Així mateix, podrà demanar-se l'opinió de la conselleria que, per raó de la matèria, puga veure's afectada en cada supòsit i dels ajuntaments afectats.
3. Les reunions del Consell Tècnic de Delimitació Territorial no tindran caràcter periòdic, i es reuniran, en cada cas, a proposta del seu president, per a tractar els assumptes concrets que es determinen en la convocatòria.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Reglament intern
Si el funcionament correcte del Consell Tècnic de Delimitació Territorial així ho requerira, podrà aprovar-se la regulació de totes les qüestions relatives a l'organització, funcionament i règim d'adopció d'acords per mitjà del corresponent reglament intern.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Derogació del Decret 113/2001, de 19 de juny, del Consell
Queda derogat el Decret 113/2001, de 19 de juny, del Consell, pel qual es crea el Consell Tècnic de Delimitació Territorial de la Comunitat Valenciana, s'establixen les seues funcions i es regula la seua composició, organització i funcionament.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació
S'autoritza el titular de la conselleria competent en matèria d'administració local per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desenrotllament d'este decret.
Segona. Mitjans econòmics i materials
L'aplicació del que disposa este decret no implicarà augment del gasto en el pressupost de la conselleria competent. A este efecte, la creació i posada en marxa del Consell Tècnic de Delimitació Territorial s'haurà d'ajustar als mitjans materials i personals existents en l'esmentada conselleria.
Tercera. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 12 de novembre de 2010
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Solidaritat i Ciutadania,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea