diari

ORDRE de 18 de desembre de 1997, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual s'acorda l'adquisició de la parcel·la 22 del polígon 18, situada en el terme municipal de Silla (València), partida de les Pedres, inclosa dins del Parc Natural de l'Albufera, propietat del Sr. Juan Antonio Zaragoza Giner. [1998/139]

(DOGV núm. 3170 de 27.01.1998) Ref. Base de dades 0123/1998

ORDRE de 18 de desembre de 1997, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual s'acorda l'adquisició de la parcel·la 22 del polígon 18, situada en el terme municipal de Silla (València), partida de les Pedres, inclosa dins del Parc Natural de l'Albufera, propietat del Sr. Juan Antonio Zaragoza Giner. [1998/139]
Amb la finalitat de conservar, protegir i desenvolupar el Parc Natural de l'Albufera, la Conselleria de Medi Ambient ha proposat l'adquisició de la parcel·la 22 del polígon 18, situada al terme municipal de Silla (València).
Amb això, es pretén incrementar la superfície de terreny públic en el Parc assenyalat, el qual s'inclou en la llista de zones humides d'importància internacional en el conveni Ramsar i catalogat com a zona ZEPA per la Directriu 79/409 de la Comunitat Econòmica Europea sobre conservació d'aus silvestres.
A la vista d'aquesta proposta, d'acord amb el que disposa l'art. 30 de la Llei 3/86, de 24 d'octubre de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, i ateses les valoracions i els informes que consten en l'expedient.
ORDENE
Primer
Adquirir en virtut de compravenda, i per un preu de sis milions cent quaranta-cinc mil vuit-centes quaranta-vuit pessetes (36.145.848 PTA), la parcel·la 22 del polígon 18, situada en el terme municipal de Silla (València), inclosa dins del Parc Natural de l'Albufera, propietat del Sr. Juan Antonio Zaragoza Giner, la descripció registral de la qual és la següent:
Parcel·la d'1,321545 hectàrees de superfície, segons amidament recent, situada en la partida de les Pedres del terme de Silla. Confronta: nord, José Antonio Polit García (parcel·la núm 20) i Alberto Valero Ramón (parcel·la núm. 21); sud, Manuel Olmos Paredes (parcel·la núm. 23) i Vicente Pascual Alapont (parcel·la núm. 24); est, mota de defensa, mitjançant camí, i oest, Bautista Blanch Soler (parcel·la núm. 123), sèquia enmig.
Es forma per agrupació de les finques registrals 5.165, inscrita al tom 251, llibre 36, foli 195, inscripció 5ª i 9.528, inscrita al tom 672, llibre 92, foli 187, inscripció 5ª, ambdues del Registre de la Propietat de Picassent.
Segon
Elevar la compravenda a escriptura pública i pagar en aqueix moment el preu de l'immoble, que ascendeix a sis milions cent quaranta-cinc mil vuit-centes quaranta-vuit pessetes (6.145.848 PTA), a càrrec de l'aplicació pressupostària 14.03.00.442.30.6.01223.
Les despeses ocasionades per aquesta transmissió seran satisfetes segons la llei.
Tercer
Una vegada atorgada la corresponent escriptura pública, haurà d'inscriure's en el Registre de la Propietat i donar-se d'alta en l'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat Valenciana l'immoble adquirit en concepte de bé de domini públic; correspon a la Conselleria de Medi Ambient l'exercici de les competències demanials, per a la qual cosa s'haurà de subscriure la corresponent acta d'afectació.
Quart
El Servei de Patrimoni de la Direcció General de Tributs i Patrimoni realitzarà els tràmits necessaris per a fer efectiu el que disposa aquesta ordre.
València, 18 de desembre de 1997
El conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTINEZ

linea