diari

Tribunal Constitucional. Recurs d'inconstitucionalitat número 7456/2010, contra l'article 130.4 en connexió amb l'article 130.1.b) de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana. [2010/12331]

(DOGV núm. 6399 de 17.11.2010) Ref. Base de dades 012360/2010

Recurs d'inconstitucionalitat número 7456/2010, contra l'article 130.4 en connexió amb l'article 130.1.b) de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana. [2010/12331]
El Ple del Tribunal Constitucional, per providència de 3 de novembre d'enguany, ha admés a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat número 7456-2010, promogut pel president del Govern, en relació amb l'article 130.4 en connexió amb l'article 130.1.b) de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana. I es fa constar que el president del Govern ha invocat l'article 161.2 de la Constitució, la qual cosa produeix la suspensió de la vigència i l'aplicació dels preceptes impugnats des de la data d'interposició del recurs -15 d'octubre de 2010- per a les parts del procés, i des de la publicació de l'edicte en el Boletín Oficial del Estado per als tercers.
Madrid, 3 de novembre de 2010.- La secretària de Justícia del Ple: Herminia Palencia Guerra.

linea