diari

Ordre de 13 de desembre de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'estableixen les normes per al desplegament i l'execució del Pla d'Instal.lacions Esportives de la Generalitat Valenciana de l'any 1989.

(DOGV núm. 987 de 19.01.1989) Ref. Base de dades 0124/1989

Ordre de 13 de desembre de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'estableixen les normes per al desplegament i l'execució del Pla d'Instal.lacions Esportives de la Generalitat Valenciana de l'any 1989.
El Decret 129/1985, de 23 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, marca les directrius de Coordinació de les funcions pròpies de les Diputacions Provincials de la Comunitat Valenciana declarades d'interés comunitari.
L’article dotze del Decret crea, per a cada àmbit de competències atribuït a les diferents Conselleries un Consell de Coordinació per tal de formular el Projecte de Pla d’Actuacions.
El Pla es financia amb els crèdits que a tal efecte figuren consignats en els pressuposts de la Generalitat Valenciana i amb els fons pressupostaris de les Diputacions i els Ajuntaments.
Elaborat el Projecte del Pla d’Actuacions d'Instal·lacions Esportives de la Generalitat Valenciana per a 1989, pel Consell de Coordinació i de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, i informat favorablement pel Consell Superior de Coordinació, a proposta del Director General d'Esports, segons que estableix l'apartat 9 del Pla, i en virtut de les funcions establertes per l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià
ORDENE:
Article 1
El Pla d'Instal·lacions Esportives de la Generalitat Valenciana, està format pels programes provincials elaborats per les Diputacions en base a les sol·licituds formulades pels Ajuntaments de la Comunitat Valenciana i d'acord amb les directrius emanades de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Article 2
Les obres a incloure en el Pla seran aquelles destinades a la construcció, ampliació i modernització d'instal·lacions estrictament esportives, especialment els espais esportius que contemplen les normes NIDE, sota els epígrafs següents:
a) Camps petits.
b) Camps grans.
c) Piscines aire lliure i cobertes.
d) Sales i pavellons.
e) Altres espais esportius.
f) Espais auxiliars i singulars.
Article 3
També podran incloure's en el Pla, previ informe de la Direcció General d'Esports, espais esportius de caràcter supramunicipal.
Article 4
El Pla serà finançat amb els crèdits que a tal efecte figuren consignats en els Pressuposts de la Generalitat Valenciana i amb els fons pressupostaris de les Diputacions i els Ajuntaments.
Les aportacions de les Diputacions seran com a mínim les corresponents a les obtingudes de la recaptació neta procedent de les Apostes Mútues Esportivo-Benèfiques.
Article 5
Les aportacions dels Ajuntaments seran com a mínim d'un terç del cost de l’obra la inclusió de la qual en el Pla sol·liciten, podent reunir-se aquesta aportació, amb caràcter excepcional, per l’interés esportiu que puga suposar per a una comarca en concret o per la Comunitat Valenciana en general.
Article 6
Els criteris d'inclusió d'obres al Pla seran:
1) Aquelles que suposen el final de projectes ja començats.
2) Les obres a realitzar per mancomunitats o conjuntament per alguns municipis les quals suposen un enfortiment de la comarcalització dels serveis.
3) S'adaptaran a les determinacions especificades en el Pla Director d’Instal·lacions Esportives, per a la confecció d'un Pla d’Ajuts Territorials i una xarxa Bàsica de la Comunitat Valenciana.
4) El nivell de l'activitat esportiva existent (escoles esportives, Clubs amb activitat federada, etc.) a la demarcació.
5) La garantia que l’Ajuntament o l'Entitat Local sol·licitant pot disposar de mitjans personals i materials suficients per al manteniment i la gestió adients de la instal·lació esportiva.
Elaboració i gestió:
Article 7
Abans de l'1 de maig les Diputacions trametran a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència els programes provincials corresponents de construcció, ampliació i modernització de les instal·lacions esportives, aquesta en el termini de 20 dies a partir de la recepció dels programes, emetrà l'informe respecte a la inclusió del programa en el Pla d'Instal·lacions Esportives de la Generalitat Valenciana de l'any 1989.
Article 8
A) Els programes provincials hauran de contenir per cada sol·licitant:
1 Compromís per part de l’Ajuntament o Entitat local sol·licitant de que disposa dels mitjans personals i materials suficients per al manteniment i gestió adients de la instal·lació esportiva.
2 Especificació expressa per a cada projecte de:
a) Denominació de l'obra.
b) Localització.
c) Pressupost de l'obra.
d) Termini d'execució previst.
e) Pla financer global.
f) Autoritzacions administratives preceptives.
B) Els programes sols podran contemplar la construcció de les instal·lacions estrictament esportives adaptant-se en les dimensions i característiques tècniques, a les normatives NIDE i a aquelles que establesca la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència a través de la Direcció General d'Esports i no hi tindran cabuda les obres alienes a la finalitat de la pràctica esportiva.
Article 9
1) Les obres del Pla d'Instal·lacions Esportives de la Generalitat Valenciana podran ser contractades per les Diputacions Provincials o els Ajuntaments quan aquests ho sol·liciten i els siga delegada tal atribució.
2) Els projectes de les obres s'hauran de presentar per al preceptiu informe favorable de la Direcció General d'Esports abans del dia 30 de juny de 1989 i constarà de Memòria, Plec de Condicions, Pressupost i Plànols a escala els quals definiran perfectament l’obra a realitzar.
3) En el termini d'un mes partir de la data assenyalada en l'apartat anterior, la Direcció General d'Esports emetrà un informe vinculant, el qual per ser aprovat, haurà d'adaptar-se a les característiques tècniques fixades per l’esmentat informe.
4) La realització material de qualsevol obra inclosa en el Pla s'adequarà al projecte aprovat, cas d'haver modificacions, es requerirà la comunicació escaient, amb l'aprovació legal corresponent.
Article 10
1) La publicació dels anuncis de licitació corresponents i l'adjudicació en cas de contractació directa de les obres incloses en el Pla, haurà de realitzar-se abans del 15 de setembre de 1989.
2) En el Plec de Condicions Administratives figurarà una clàusula que contemple la publicitat de l'obra a càrrec del contractista. El model de cartell annex serà utilitzat necessàriament per a totes les obres del Pla.
3) Adjudicada l'obra, els organismes contractants, trametran a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, a través de les Diputacions Provincials, la certificació de l'adjudicació segons el model annex, i l'acta de replantejament per tal de determinar les aportacions definitives i l'acompliment del termini d’execució previst.
4) Els Ajuntaments contractants comunicaran a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, amb temps suficient, la data de realització de l'acta de replantejament, perquè puga assistir a l'acte un representat d'aquella.
Article 11
Quan el cost de l'obra resulte superior a la valoració prevista en el Pla d'Instal·lacions Esportives, bé per revisió de preus, modificació de contractes, pròrrogues, suspensions o altres supòsits, l'augment correrà a càrrec de l’Ajuntament.
Article 12
1) Les minoracions produïdes amb relació al pressupost del Pla d’instal·lacions, bé siga per pressupost menor del projecte definitiu, o per baixes produïdes en l'adjudicació es repartiran proporcionalment a les quantitats portades.
2) Cas que l'Ajuntament hagués presentat compromís complementari per excés de pressupost sobre la valoració del Pla, les minoracions seran aplicades en primer lloc íntegrament fins cobrir aquest compromís complementari i a partir de l’esmentada quantitat es distribuirà segons el procediment del punt anterior.
Article 13
1) Per aquelles obres que tinguen assignada subvenció de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, les Diputacions Provincials presentaran mensualment per al pagament de l'aportació corresponent, certificació d'obra per triplicat, degudament intervingudes i aprovades per l’òrgan municipal o províncial competent.
2) Per a la resta de les obres del Pla, les Diputacions Provincials trametran les certificacions d'obra corresponents a l’objecte de realitzar el seguiment de l’execució d'obres.
Article 14
1) Els organismes contractants comunicaran amb temps suficient a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència la data assenyalada per a la recepció provisional de les obres, per tal de garantir l’assistència d'un representant d'aquella.
2) Les certificacions finals d'obres o totals vindran acompanyades de:
a) Certificació d'acabament de les obres subscrita pel tècnic director d'aquestes.
b) Acta de recepció provisional, signada pel contractista o adjudicatari, pel promotor i pel tècnic director de les obres i el representant designat per la Conselleria.
c) Almenys quatre fotografies de les instal·lacions ja acabades de 24 x 18 cms. diligenciades al dors per l'Ajuntament, fent constar que correspon a l’obra executada.
València, 13 de desembre de 1988.
El Conseller de Cultura Educació i Ciència
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea