diari

ORDE de 13 d'octubre de 2008, de la Conselleria de Sanitat, per la qual aprova el Reglament de Funcionament del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana. [2008/12532]

(DOGV núm. 5882 de 30.10.2008) Ref. Base de dades 012482/2008

ORDE de 13 d'octubre de 2008, de la Conselleria de Sanitat, per la qual aprova el Reglament de Funcionament del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana. [2008/12532]
La Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, constituïx una norma que manifesta la prioritat que els poders públics valencians atribuïxen a totes les actuacions el fi de les quals és la promoció, prevenció, protecció i atenció de la salut, tant en l'àmbit col·lectiu com en l'individual. Així mateix, preveu de forma expressa la concurrència i la participació activa dels ciutadans en la valoració i utilització dels recursos que els oferix el sistema sanitari.
En este context, d'acord amb el capítol IV del títol III de la norma esmentada, la participació dels ciutadans en el sistema sanitari valencià s'exercix de manera eminent a través del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana, com a òrgan superior col·legiat de caràcter consultiu l'objecte del qual és de promoure la participació que s'ha dit.
El Decret 25/2005, de 4 de febrer, del Consell de la Generalitat, que aprova els Estatuts reguladors de l'Agència Valenciana de Salut, s'expressa en termes anàlegs, regula en l'article 7 la composició i les funcions del consell referit, entre les quals es troba la de proposar a la Conselleria de Sanitat, per tal que l'aprove, el reglament propi de funcionament.
Atenent les modificacions introduïdes per la Llei 3/2003 i el Decret 25/2005 esmentats, quant a la composició i les funcions del Consell respecte a la normativa anterior que el regulava, resulta necessari aprovar un reglament de funcionament del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana nou, i s'ha elevat a la Conselleria de Sanitat la proposta aprovada pel Ple.
Per tant, d'acord amb el que disposen els articles 28.e) i 37 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana,
Ordene
Article únic
S'aprova el Reglament de Funcionament del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana, el text del qual figura en l'annex d'esta orde.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que establix esta norma.
Disposició final
Esta orde entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 13 d'octubre de 2008
El conseller de Sanitat,
Manuel Cervera Taulet
Annex
Reglament de funcionament del Consell de Salut
de la Comunitat Valenciana
Capítol I
Naturalesa i funcions
Article 1. Naturalesa del Consell de Salut
El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana es configura com a òrgan superior col·legiat de caràcter consultiu, a fi de promoure la participació comunitària en el sistema sanitari valencià.
L'organització, les competències i el funcionament d'este consell es regixen per la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, pel Decret 25/2005, de 4 de febrer, del Consell de la Generalitat, i per este reglament.
Article 2. Funcions del Consell de Salut
Correspon al Consell de Salut:
a) Informar sobre l'avantprojecte de Pla de Salut de la Comunitat Valenciana i conéixer-ne el grau d'execució.
b) Proposar a la Conselleria de Sanitat, perquè l'aprove, el reglament de funcionament propi.
c) Conéixer la proposta de l'avantprojecte de pressupost de l'Agència Valenciana de Salut i fer-ne un informe.
d) Conéixer la memòria anual de l'Agència Valenciana de Salut i fer-ne un informe.
e) Conéixer les propostes de modificació territorial dels departaments de salut i fer-ne un informe.
f) Conéixer els convenis, acords o concerts que establisca la Conselleria de Sanitat amb altres entitats o administracions en assumptes sanitaris.
g) Assabentar els consells de salut dels departaments dels temes tractats en el Consell de Salut de la Comunitat Valenciana que siguen interessants o afecten els departaments.
h) Qualsevol altra funció que se li atribuïsca legalment o reglamentàriament.
Capítol II
Els membres del Consell de Salut
Article 3. Composició
1. El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana està compost per:
a) Nou vocals en representació de la Generalitat, designats pel conseller de Sanitat.
b) Sis vocals en representació dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana, a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
c) Un vocal per cada una de les organitzacions sindicals amb representació en Mesa Sectorial de Sanitat.
d) Sis vocals a proposta de les organitzacions empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana, dels quals tres seran proposats entre les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit sanitari de la Comunitat Valenciana.
e) Quatre vocals en representació de les organitzacions de consumidors, usuaris i veïns més representatives de la Comunitat Valenciana.
f) Tres vocals en representació dels col·legis professionals sanitaris de la Comunitat Valenciana.
2. Els nomenaments i cessaments dels vocals del Consell de Salut els fa el conseller de Sanitat, a proposta de les entitats i organismes representats, per un període màxim de quatre anys. Poden ser designats novament per a altres períodes.
3. Per a cada grup representat es poden designar, com a màxim, tants suplents com titulars. La substitució temporal o la suplència s'han de justificar per escrit a la secretaria del consell, i només produïxen efecte per als suplents que es notifiquen abans de la convocatòria.
Article 4. Drets dels vocals
Els membres del Consell de Salut tenen els drets següents:
1. Presentar propostes al Ple o a les comissions relatives a tots els assumptes que siguen competència del Consell.
2. Obtindre tota la informació i la documentació que necessiten per a complir les funcions assignades al Consell de Salut.
3. Accedir a les actes i certificacions d'acords del Ple del Consell de Salut i de les comissions.
4. Percebre, si és el cas, les compensacions econòmiques per l'assistència a les sessions del Ple i de les comissions en els termes establits per la normativa que regula les indemnitzacions per raó del servici i gratificacions extraordinàries que percep el personal de la Generalitat i l'adscrit funcionalment.
5. Participar en els debats, efectuar propostes i plantejar mocions.
6. Exercir el dret de vot, fer constar en acta l'abstenció i el vot reservat.
7. Intervindre en el torn lliure de paraula.
Article 5. Deures dels vocals
1. Assistir a les sessions del Ple i de les comissions per a què hagen sigut designats, i també als actes constitucionals quan hi hagen sigut expressament delegats per a la representació del Consell de Salut.
2. Observar les normes sobre incompatibilitats que els afecten, i també comunicar al Consell totes les circumstàncies, inicials o sobrevingudes, de les quals es puga derivar una situació d'incompatibilitat.
3. Guardar, en tots els casos, la discreció deguda sobre les deliberacions, i també sobre les gestions que duguen a terme per encàrrec del Ple o de les comissions.
4. No utilitzar els documents que els siguen facilitats per a fins diferents dels que en motiven l'entrega.
5. Exercir totes les funcions que exigisca l'exercici fidel del càrrec.
Article 6. Pèrdua de la condició de vocal
1. Per terminació del mandat.
2. Per renúncia.
3. Per incapacitat judicialment declarada.
4. Per defunció.
5. Per incompatibilitat en els termes que establisca la llei.
6. Per revocació de la designació per part de l'entitat o institució que representa.
Capítol III
L'organització del Consell de Salut
Article 7. Òrgans del Consell de Salut
Són òrgans del Consell de Salut:
a) Col·legiats: el Ple i les comissions.
b) Unipersonals: el president, el vicepresident i el secretari, designats entre els membres del Consell.
Article 8. El Ple
El Ple, integrat per tots els consellers, és el màxim òrgan de deliberació i decisió del Consell de Salut. Li correspon l'exercici de totes les competències atribuïdes a este òrgan, sense perjuí de les delegacions que es puguen establir.
Article 9. Les comissions
1. El Ple pot constituir totes les comissions que considere necessàries per al funcionament del Consell, que han de respectar en la composició les proporcions plenàries. En el moment de la constitució, el Ple especifica si la comissió té caràcter temporal o permanent.
2. L'elecció dels membres de les comissions la farà el Ple, atenent, si és el cas, les propostes dels distints col·lectius.
3. Les comissions han d'emetre o elevar al Ple informes, dictàmens o propostes, no poden adoptar acords executius, excepte per delegació del Ple. La delegació expressa del Ple pot atorgar a la comissió de què es tracte atribucions específiques o genèriques i, amb caràcter habitual, per a certes matèries, o per a un assumpte determinat.
4. Les comissions les presidix el president del Consell o la persona que designe, i hi actua com a secretari el del Consell de Salut.
Article 10. El president
1. El president del Consell de Salut en té la màxima representació.
2. Són funcions del president:
a) La representació formal del Consell, simplement per a la coordinació i les relacions externes.
b) La convocatòria de les sessions i la fixació de l'orde del dia.
c) Presidir la sessió i moderar els debats.
d) Exercir el dret de vot decisori en cas d'empat.
e) Acordar les convocatòries de les sessions extraordinàries.
f) Visar les actes i certificacions dels acords de Consell de Salut de la Comunitat Valenciana.
g) Retre comptes a la Conselleria de Sanitat i als òrgans superiors de l'Agència Valenciana de Salut.
h) Totes les altres funcions que siguen intrínseques a la condició de president del Consell i estiguen dins de l'àmbit de coordinació i de representació externa.
Article 11. El vicepresident
1. Al vicepresident li correspon substituir el president en els casos de vacant, absència, malaltia, defunció, renúncia o un altre motiu legítim, i també exercir les funcions per a què el president el delegue expressament, després d'assabentar-ne el Ple.
2. Exercir totes les funcions que siguen intrínseques a la seua condició i exercir, per descomptat, el dret de vot.
Article 12. El secretari
a) Dirigir i responsabilitzar-se del funcionament de la Secretaria i dels recursos materials i humans del Consell de Salut.
b) Estendre les actes de les sessions, per a la qual cosa disposa dels mitjans oportuns.
c) Convocar, en nom del president, els plens del Consell de Salut, estendre'n actes de les sessions i actuar de fedatari dels actes i els acords.
d) Convocar, en nom del president, les reunions de les comissions, estendre'n acta de les sessions i actuar de fedatari dels actes i acords que s''hi adopten.
e) Organitzar l'arxiu, custodiar la documentació a càrrec seu i expedir certificacions amb el vistiplau del president, del Ple o de les comissions, segons corresponga.
f) Facilitar als consellers les informacions que li sol·liciten.
g) Gestionar les dietes, despeses i compensacions que es determinen.
h) Totes les altres funcions que siguen intrínseques al càrrec de secretari. Per a esta finalitat, se li ha de proporcionar l'estructura necessària.
i). Exercir el dret de vot com a vocal.
Capítol IV
El funcionament del Ple
Article 13. Sessions del Ple
Les sessions del Ple poden ser ordinàries o extraordinàries.
Article 14. Sessions ordinàries
El Ple es reunix periòdicament en sessió ordinària, cada sis mesos. Totes les convocatòries es fan per escrit, juntament amb els temes de l'orde del dia i amb l'antelació mínima de quaranta-huit hores.
La convocatòria ha d'indicar el dia, l'hora i el lloc de la reunió del Consell, i també l'orde de dia, i ha d'incloure la documentació adequada per tal que l'estudien abans els consellers.
L'orde del dia de les sessions ordinàries ha de contindre l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, la informació de l'Administració Sanitària, l'exposició del treball i de les comissions, i també els temes que determine el president més els que proposen i accepten els consellers.
Les qüestions urgents, a juí del president o d'un terç dels consellers, o a requeriment de la Conselleria de Sanitat, poden introduir-se en l'orde del dia, sempre que, estant presents tots els membres del Consell, declaren per majoria la urgència de l'assumpte.
Article 15. Sessions extraordinàries
Es fa una sessió extraordinària tantes vegades com siga necessari, a iniciativa del president o a sol·licitud d'una tercera part, almenys, dels vocals.
Per al cas que la sol·licitud de celebració la faça la tercera part dels vocals, s'entén com a reunió extraordinària i l'escrit s'ha d'adreçar al president i ha de contindre els temes que s'hagen de tractar en la sessió sol·licitada, i també l'aportació dels documents, si n'hi ha, relacionats amb l'orde del dia proposat. La reunió s'ha de celebrar dins dels quinze dies hàbils següents a la sol·licitud.
Article 16. Règim d'adopció d'acords
El Ple i les comissions s'entenen constituïts vàlidament quan hi concórreguen el president i el secretari, o les persones que els substituïsquen, i els dos terços, almenys, dels components, en primera convocatòria. En segona convocatòria, mitja hora més tard, és vàlida la reunió siga quin siga el nombre de consellers que hi assistisquen.
Tots els acords es prenen per majoria simple dels membres presents i el vot del president dirimix en cas d'empat.
En cada sessió s'elabora una acta que ha d'arreplegar-ne substancialment el desplegament, i també la llista de persones assistents. Tots els membres estan facultats per a sol·licitar que consten els seus vots reservats i abstencions.
Les actes les redacta i signa el secretari, amb el vistiplau del president, i s'aproven en la sessió ordinària següent. S'ha d'adjuntar el text de l'acta a la convocatòria enviada abans als consellers.
Qualsevol membre del Consell té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seua intervenció en cada sessió, sempre que aporte en l'acte el text escrit que es corresponga exactament i fidelment amb la intervenció, i que es faça constar així en l'acta i s'hi unisca una còpia autenticada de l'escrit.
El vot és individual i secret, llevat que hi haja unanimitat manifesta entre els consellers sobre el tema proposat.
Una còpia de l'acta aprovada s'ha d'enviar a cada un dels vocals.
Article 17. Mitjans
La Conselleria de Sanitat, a través de l'Agència Valenciana de Salut, ha de facilitar els mitjans materials i personals, i també la documentació necessària per a les funcions que té encomanades el Consell de Salut. Les despeses que es deriven de l'activitat del consell s'imputen a la dotació pressupostària de la Conselleria, a través del capítol de despeses de funcionament de la Subsecretaria.
Article 18. Seu
El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana té la seua seu oficial a la ciutat de València, cosa que no impedix que celebre excepcionalment sessions de qualsevol dels òrgans en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, després de la convocatòria del president per a les sessions del ple.

linea