diari

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2011, de la presidenta del Consell d'Administració de l'Agència Valenciana de Mobilitat, per la qual es regula la targeta identificativa del conductor en la prestació del servici de taxi. [2011/12387]

(DOGV núm. 6671 de 15.12.2011) Ref. Base de dades 012576/2011

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2011, de la presidenta del Consell d'Administració de l'Agència Valenciana de Mobilitat, per la qual es regula la targeta identificativa del conductor en la prestació del servici de taxi. [2011/12387]
PREÀMBUL

La Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, establix en l'article 57 que els vehicles que presten servicis de taxi a la Comunitat Valenciana hauran de mostrar en lloc visible per a l'usuari la identitat del conductor. A estos efectes es regula en esta resolució la implantació de la targeta identificativa com a instrument per a incrementar la confiança i garanties del servici en relació amb els seus usuaris.
Per tot el que s'ha exposat, de conformitat amb les competències atribuïdes en l'article 15 de l'Acord de 5 d'octubre de 2001, del Govern Valencià, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència Valenciana de Mobilitat, resolc:

Article 1. Objecte de la resolució
L'objecte de la present resolució és la implantació i la regulació de la targeta identificativa del conductor per a la prestació del servici de taxi.

Article 2. Targeta identificativa
1. Des del 15 de febrer de 2012, els qui presten de forma efectiva servici de taxi d'alguna de les formes previstes en l'article 49 de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, hauran d'anar proveïts d'una targeta identificativa que, durant la prestació del servici, haurà d'estar situada en la part central dreta del parabrisa del vehicle, de manera que resulte visible en tot moment a l'usuari.
2. La informació que haurà de contindre la targeta identificativa és la següent:
- Nom i cognoms del conductor.
- Fotografia del conductor.
- Número d'autorització per a la qual presta servici.
- Àmbit funcional de prestació del servici.
- Matrícula del vehicle adscrit a l'autorització per a la qual es presta servici.
- Número d'expedient de capacitació professional.
3. El format, dimensions i la resta de característiques de la targeta identificativa es descriuen en l'annex I de la present orde. El suport sobre el qual s'imprimisquen les dades de la targeta haurà de tindre les condicions de seguretat que, així mateix, s'especifiquen en l'annex esmentat.

Article 3. Substitució del carnet de taxista
La targeta identificativa substituirà l'actual carnet de taxista en la funció d'acreditar la capacitació professional, per la qual cosa este deixarà de ser expedit des del 31 de gener de 2012. Des d'eixe moment, en les àrees de prestació conjunta els qui necessiten acreditar la seua capacitació professional i no disposen de targeta identificativa per no prestar de forma efectiva servici de taxi podran sol·licitar a l'Agència Valenciana de Mobilitat un certificat que n'acredite esta condició

Article 4. Sol·licitud de targeta
1. Abans del 15 de gener de 2012, els titulars d'autoritzacions de taxi sol·licitaran de forma telemàtica a través de la pàgina web de l'Agència Valenciana de Mobilitat () tant la seua targeta identificativa com la d'aquells conductors assalariats que, si és el cas, tinguen contractats.
2. En les sol·licituds de targetes identificatives de conductors assalariats, la sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la còpia del contracte de treball i dels justificants que el treballador es troba d'alta en la Seguretat Social.
3. En un termini de 15 dies l'Agència Valenciana de Mobilitat expedirà la targeta identificativa, que haurà de ser retirada en un termini de tres dies per l'interessat en les dependències d'este organisme situades a Burjassot, avinguda d'Enric Valor, 13 o en el lloc que es designe per a això.
4. Quan el titular d'una autorització contracte un conductor assalariat haurà de sol·licitar la targeta identificativa d'este durant els cinc dies següents a la formalització del contracte de treball, i haurà de portar en el vehicle i fins a la retirada de la targeta la petició d'esta degudament registrada per l'Agència Valenciana de Mobilitat.

5. No podrà exercir-se l'exercici de l'activitat durant un període major que l'indicat dels cinc dies, sense el compliment del requisit de sol·licitud de la targeta. En cap cas podrà exercir-se l'activitat sense disposar de la targeta transcorreguts 18 dies des de la sol·licitud d'esta.


Article 5. Obligació d'actualitzar les dades de la targeta
Correspon al titular de l'autorització l'obligació de mantindre actualitzades les dades contingudes tant en la seua targeta identificativa com en la dels conductors assalariats que, si és el cas, tinga contractats. En el cas que algunes de les dades esmentades tinga variació, el titular de l'autorització corresponent estarà obligat a sol·licitar una nova targeta segons el procediment assenyalat en l'article anterior.

Article 6. Renovació de la targeta identificativa
1. Com a regla general, la targeta identificativa serà expedida amb una vigència igual a la de la capacitació professional de l'interessat, i s'ha de renovar simultàniament a la capacitació per a l'exercici de l'activitat de taxista.
2. No obstant això, en el cas de conductors assalariats amb contracte de duració determinada, la vigència de la targeta serà la mateixa que la del contracte de treball.

Article 7. Obligació de tornar la targeta
Els titulars d'autoritzacions estan obligats a tornar les targetes que siguen actualitzades, renovades o siguen innecessàries per haver-se extingit la relació laboral amb el conductor o per haver transmés la seua autorització.

Article 8. Infraccions i sancions
L'incompliment de la present resolució serà considerat infracció greu de conformitat amb el que establix l'article 100.2 de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana.


DISPOSICIÓ FINAL

Primera. Habilitació
S'autoritza la directora de l'Agència Valenciana de Mobilitat per a interpretar la present resolució, com també a dictar les ordes i les instruccions de servici que siguen necessàries per a la millor aplicació del que esta establix.

Segona. Data d'efectes
Esta resolució produirà efectes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

De conformitat amb el que establixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seua publicació, un recurs d'alçada davant de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, com a òrgan competent per a la seua tramitació, tot això de conformitat amb el que establix l'article 107 i següents de la llei esmentada i sense perjuí que puguen interposar-se qualssevol altres recursos que es consideren oportuns.

València, 23 de novembre de 2011.- La presidenta del Consell d'Administració: Isabel Bonig Trigueros.

ANNEX I / ANEXO I

linea