diari

DECRET 191/2010, de 19 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les declaracions d'activitats i de béns dels membres de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana. [2010/12625]

(DOGV núm. 6403 de 23.11.2010) Ref. Base de dades 012587/2010

DECRET 191/2010, de 19 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les declaracions d'activitats i de béns dels membres de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana. [2010/12625]
Preàmbul
La competència de la Generalitat en matèria de règim local ve establida en l'article 49.1.8 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. En el seu desplegament, es va aprovar la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, l'article 131 de la qual disposa per als representants locals i els membres no electes de les juntes de govern local, l'obligació de formular declaració sobre causes d'incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcione o els puga proporcionar ingressos econòmics, així com l'obligació de presentar la declaració de béns i drets patrimonials.
En conseqüència, per a procedir al desplegament previst, s'establix l'obligació d'omplir un document, amb una informació mínima, i aportar aquelles dades que, sense menyscabar el dret a la privacitat i seguretat dels seus titulars, aconseguisquen l'objectiu d'una major transparència a l'activitat que exercixen els membres de les corporacions locals.
Per raó d'això, de conformitat amb l'article 43 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Solidaritat i Ciutadania, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 19 de novembre de 2010,
DECRETE
Article 1. Declaració d'activitats i béns
1. Les declaracions d'activitats i de béns dels representants locals, així com dels membres no electes de les juntes de govern local, efectuades en els models aprovats pels plens respectius, inclouran, com a mínim, el contingut següent:
a) Ingressos nets percebuts en l'exercici anterior a la declaració, amb indicació de la procedència de les rendes.
b) Patrimoni immobiliari, amb indicació de la descripció del bé, localització, referència cadastral, superfície, data d'adquisició i títol d'adquisició.
c) Depòsits bancaris, accions, fons d'inversió, pòlisses d'assegurança o altres amb naturalesa anàloga.
d) Altres béns i drets com pagarés i certificats de depòsit o concessions administratives.
e) Vehicles, embarcacions, aeronaus, joies i obres d'art, amb indicació de la seua data d'adquisició.
f) Passiu (crèdits, préstecs, deutes, etc.).
g) Declaració d'activitats, amb indicació del càrrec, lloc o activitat, entitat, empresa o organisme, data d'inici i data de cessament.
2. Les declaracions a què fa referència l'apartat anterior es duran a terme:
a) Abans de la presa de possessió.
b) En ocasió del cessament, siga quina siga la causa d'este, durant els 30 dies següents naturals que es produïsca.
c) Quan es modifiquen les circumstàncies de fet, durant l'any natural en què es produïsquen estes modificacions.
Article 2. Publicació de les declaracions
El contingut de les declaracions d'activitats, béns i drets patrimonials es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província que corresponga, en els termes que fixe l'estatut municipal i, en tot cas, en el termini de tres mesos des de la presa de possessió o del cessament siga quina siga la causa d'este. Així mateix, es publicaran anualment, dins dels primers tres mesos de l'any natural, les modificacions que es produïsquen, en l'any precedent.
Article 3. Contingut de les declaracions susceptibles de publicació
En relació amb els béns patrimonials, la declaració que es publique serà únicament comprensiva de la situació patrimonial dels representants locals i membres no electes de les juntes de govern local, ometent-se aquelles dades referents a la seua localització i salvaguardant la privacitat i seguretat dels seus titulars, constant les dades que s'indiquen en l'annex.
Article 4. Custòdia dels registres d'activitats i de béns patrimonials
Correspon al secretari o la secretària de la corporació local portar i custodiar el registre d'activitats i el registre de béns patrimonials, amb respecte al que establix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Disposició Transitòria
Única. Adaptació de les declaracions
En el termini màxim de dos mesos des de l'entrada en vigor del present decret, les declaracions d'activitats i de béns hauran d'adaptar-se a allò que s'ha disposat en l'article 1, i s'haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Província dins del mencionat termini.
Disposicions Finals
Primera. Habilitació normativa
S'autoritza el titular de la conselleria competent en matèria d'administració local per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament d'este decret.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 19 de novembre de 2010
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Solidaritat i Ciutadania,
RAFAEL BLASCO CASTANY
Annex
Publicació de la declaració d'activitats i béns
Titular del càrrec

Càrrec públic origen de la declaració

I. Actiu.
1. Béns immobles (suma dels valors cadastrals en el moment de formular declaració atenent al percentatge de titularitat).
2. Valor total d'altres béns (valor atenent al percentatge de titularitat).
3. Total.
II. Passiu (crèdits, préstecs, deutes, etc).
III. Activitats.

linea